Styrets årsberetning for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2008"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2008 Virksomhetens art Fornebu Sparebank driver bankvirksomhet med forretningssted på Fornebu i Bærum kommune. I desember flyttet banken til nye lokaler på Fornebu, bare noen hundre meter fra de gamle lokalene i Telenorbygget. Fortsatt drift Årsregnskapet for Fornebu Sparebank er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Internasjonalt 2008 har vært et meget krevende år med større og mer dramatiske endringer enn på svært lenge. Allerede høsten 2007 så vi en tiltakende uro som for bankene ga seg utslag i markant høyere interbankpriser. Denne utviklingen tiltok gjennom 2008 frem til konkursen i amerikanske Lehman Brothers i september, da det ble klart at verden var midt i en finanskrise. Det kom stadig nye tegn på at finanskrisen hadde smittet over i realøkonomien; økt arbeidsløshet, færre ledige jobber, synkende eiendomspriser og betydelig lavere vekst over hele verden. Nasjonalt Den internasjonale krisen har også slått inn i Norge. Det begynte, som internasjonalt, med svekket tillit mellom bankene og sterkt stigende interbankpriser. Høsten 2008 kom myndighetene på banen med ekstraordinære lånemuligheter for bankene for å avhjelpe en generelt kritisk likviditetssituasjon. Også i Norge raste prisene på børsen for å ende ned med 53%. Vi fikk også en utflating og nedgang i eiendomsprisene, samtidig som utlandet etterspurte færre av våre produkter og tjenester. Lav aktivitet i bygg og anlegg og lavere eksport har ført til økende arbeidsledighet. I 2008 har oljeprisen gått fra ca USD 150 til rundt USD 40 per fat ved utgangen av året. Norges Banks styringsrente var ved inngangen av året på 5,25%. I løpet av 1. halvår ble renten hevet to ganger med til sammen 0,50%-poeng. I annet halvår ble renten senket tre ganger, først to ganger 0,50%-poeng før Norges Bank rett før jul reduserte renten med 1,75%-poeng til 3,00%. Fornebu sparebank Fornebu Sparebanks fremtid skal sikres gjennom god bankdrift, konkurransedyktige produkter og kompetente medarbeidere. Banken skal være offensiv i sin salgs- og markedsstrategi og sørge for stadig økende kjennskap i markedet. Strategier Fornebu Sparebank skal være en totalleverandør av finansielle tjenester og produkter til sine kunder. Gjennom eierskap og samarbeid i Terra-Gruppen AS har banken de produkter og tjenester som kan tilbys i markedet. Det er svært viktig å ha strategiske samarbeidspartnere innenfor de produktområder hvor banken selv ikke kan være produsent. På grunn av et vedvarende press på rentemarginen er økt fokus på andre inntektsområder svært viktig. Det er også vesentlig å kompensere for fallende rentemargin gjennom økt volum. Sparing fra kunder er den viktigste fundingen banken kan få. Vår hovedstrategi er en innskuddsdrevet balansert vekst. I 2009 vil vi fokusere både salg og markedsføring mot å få nye kunder, beholde lønnsomme gamle kunder og få inn innskuddsmidler fra kundene. Det må også gjøres tiltak for å holde kundene i størst mulig grad lojale mot Fornebu Sparebank og for at vi blir hovedbankforbindelsen til flere av våre kunder. Fornebu Sparebank har i sin visjon og forretningsidé uttalt at den skal være en prioritert aktør og finansiell samarbeidspartner i sine utvalgte markeder. Vi skal være den mest attraktive banken i vårt markedsområde. Vårt markedsområde defineres som Asker, Bærum og Oslo Vest, samt ansatte i Telenorrelaterte selskaper i Norge. I tillegg ønsker vi en satsing innen definerte bedriftssegmenter med beliggenhet i vårt nærområde. Med det menes at banken skal prioritere disse områder når det gjelder markedsføring, massekommunikasjon, oppsøkende salg, relasjonsbygging, sponsing osv. Banken har også til hensikt å bygge gode relasjoner med personkundene, kommunene, og næringslivet i vårt hovedområde. Dette er viktig da vi ønsker fotfeste, anerkjennelse og prioritet som lokalbanken i området. I september åpnet banken et rådgivningskontor på Bekkestua, lokalisert med vår samarbeidende eiendomsmegler i Aktivkjeden. Kontoret bemannes av en bankmedarbeider. Vi ser allerede at den økte nærkontakten med et viktig geografisk område bærer frukter. Banken er også deleier i Norsk Finansmegling AS, som ble etabler i 2007, sammen med fire andre lokale sparebanker. Selskapet tilbyr alternative spare- og plasseringsprodukter. Resultatregnskapet Bankens kjernevirksomhet dvs. den rene bankvirksomheten, som er rentemargin, utbytte og gebyrer på inntektssiden og drift på kostnadssiden ga et positivt bidrag på 2,8 millioner kroner. Driftsresultatet før skatt ble minus 14,3 millioner kroner mot et overskudd på 13,6 millioner kroner året før. Bankens rentemargin har vært stabil på i underkant av 2%. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i 2008 på 28,1 millioner kroner, ned med 221 tusen kroner fra året før. Det er tre forhold som preger årets resultat, alle springer ut av den globale økonomiske krisen: Utviklingen på verdens børser, og i særdeleshet Oslo Børs som falt med 53%, har påført banken et urealisert tap på 13,2 millioner kroner på bankens portefølje av obligasjoner og aksjer. Som en følge av de endrede makroøkonomiske forholdene har vi også økt de gruppevise tapsavsetningene med 1,5 millioner kroner for å kunne møte eventuelle tap på bankens portefølje. På grunn av fallet på verdens børser er også pensjonsmidlene redusert i Dette, sammen med økning i opptjente pensjonsrettigheter, har medført en pensjonskostnad for banken på 3,3 millioner kroner. Disse tre postene alene står for en regnskapsmessig kostnad på 18,0 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at det meste Årsberetning Fornebubanken

2 av disse tre postene kan betraktes som midlertidige negative utslag som i en mer normal fremtidig verden vil kunne føres tilbake i sin helhet, og gi banken gevinster. Netto reduksjon og tap på papirer var på 15,2 millioner kroner. Av dette er 2,0 millioner realiserte tap, resten er nedskrivninger på bankens aksje- og obligasjonsportefølge. Det er i 2008 mottatt utbytte på bankens aksjeportefølje på 973 tusen kroner. Det er ikke gjort endringer i bankens regnskapsprinsipper i 2008 for regnskapsmessig behandling av bankens papirer Banken hadde i 2008 lave tap på utlån. Netto tap i 2008 er på 385 tusen kroner. I tillegg er det gjort en økning i gruppevise tapsavsetninger på 1,5 millioner kroner. Individuelle tapsavsetninger er redusert med 70 tusen kroner. Tap på utlån og garantier er i 2008 dermed på 1,8 millioner kroner. Det er styrets oppfatning at risikoen for tap i bankens utlånsportefølje er lav. Det er ingen konkrete hendelser som skulle tilsi at dette vil endre seg i tiden fremover. Driftskostnadene i forhold til driftsinntekter er 94,4% i 2008 mot 82,16% i Justert for i de økte pensjonskostnadene ville nivået vært omtrent som i Banken har iverksatt tiltak som skal bringe forholdet mellom inntekter og kostnader til samme nivå som sammenlignbare banker. Fornebubanken har ved utgangen av 2008 en egenkapital på 134,5 millioner kroner. Bankens kapitaldekning er 21,39%. Til sammenligning er myndighetenes minimumskrav til egenkapital på 8%. Dette betyr at banken har en egenkapital som overstiger minimumskravet med 78 millioner kroner. Styret mener at Fornebubanken er en trygg og solid bank. Fjorårets resultat påvirker ikke dette. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året på 1,421 milliarder kroner. I tillegg er nå totalt 159 millioner kroner i utlån overført til Terra Boligkreditt AS og inngår således ikke i bankens balanse. Innskudd Det har vært en innskuddsøkning på 72,2 millioner kroner, tilsvarende 7,6%. Det er sterk konkurranse om bankinnskudd, samtidig som det merkes konkurranse fra andre spareformer. Utlån Utlån i bankens bøker er redusert med 33 millioner kroner eller 2,5%. Overføring av boliglån til Terra Boligkreditt AS utgjør 43 millioner kroner, slik at det til sammen har vært en liten utlånsøkning i Verdipapirfinansiering Banken hadde ved inngangen til året en gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjoner på 350 millioner kroner. Gjennom året har denne gjelden blitt redusert med 100 millioner kroner ved innfrielser. Dette er gjort for å styrke banken og redusere den usikkerhet som ligger i for stor avhengighet av finansiering i papirmarkedet. Banken har som målsetting at forholdet mellom innskudd og utlån ikke skal være under 70%. Bankens innskuddsdekning er ved årets utgang på 78%. Kapitaldekning Kapitaldekningen er 21,4% som året før. Styret har vedtatt at banken skal ha en kapitaldekning på minimum 14,3% regnet etter de nye reglene i Basel 2-regelverket. Lovens minstekrav er 8%. Av dette kan inntil 2%-poeng være annet enn ren opptjent kjernekapital. Fornebubanken har bare ren kjernekapital. Risikostyring Styret har gjennom 2008 arbeidet mye med risikostyring og internkontroll i forbindelse med implementeringen av Basel 2-regelverket med særlig vekt på ICAAP og er godt fornøyd med status på dette området. Strategisk risiko Dette er risiko for tap av utlåns- og innskuddsvolum på grunn av feil pris, dårlig kundebehandling eller service, risiko for tap av konkurransekraft og risiko for tap av rennomè på grunn av feil profil i markedet. Banken skal være konkurransedyktig på innskudd og utlån uten nødvendigvis å være markedsledende. Strategien er å være en god totalleverandør til den enkelte kunde og at banken dermed skal være konkurransedyktig. Banken ønsker en kontrollert vekst, slik at volum i et lengre perspektiv ikke vokser raskere enn det kapitaloppbygging gjennom egen inntjening tillater. Kostnadsutviklingen er under god kontroll. Lønns- og generelle administrasjonskostnader er tilnærmet uforandret i forhold til året før. Økningen på 3,2 millioner kroner skyldes aktuarmessige endringer i bankens pensjonskostnader. Styret mener at den strategiske risiko er lav. Operasjonell risiko Dette er risiko for at mennesker, rutiner, systemer, dataløsninger og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter, eller blir påført ekstra kostnader. Det arbeides mye med å bygge opp kompetansen til bankens medarbeidere. Det er stadig nye krav til kompetanse og vi ser at behovet for enda mer spisskompetanse øker. Banken har nå 7 medarbeidere som tilfredsstiller kravene til finansnæringens egen standard, autorisert finansiell rådgiver. Det innføres i løpet av 2009 nye regler på dette området som banken vil implementere. Styret er av den oppfatning at den operasjonelle risikoen er lav. Kredittrisiko Er risiko for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av manglende betalingsevne eller vilje til å gjøre opp for seg, eller at de underliggende sikkerheter ikke er dekkende. 4 Årsberetning Fornebubanken 2008

3 Bankens totale engasjementer er lite risikoutsatt. Næringslivsandelen utgjør bare 3,0 % av de totale utlån. 99,1 % av utlånene er sikret med pant i fast eiendom i henhold til bankens regler. Banken har 9 enkeltengasjementer over 5 millioner kroner, derav 3 engasjementer over 10 millioner kroner. Det totale misligholdet er også i 2008 lavt. På tross av finanskrisen mener styret at bankens utlånsportefølje er solid. Styret anser at den totale kredittrisiko er lav. Renterisiko Er risiko for at renten på bankens innskudd fra kunder og innlån fra kredittinstitusjoner endrer seg raskere enn det er mulig å endre renten på bankens utlån til kunder eller finansinstitusjoner. Banken har ikke rentebinding på innskuddsporteføljen av betydning. Fornebubanken har 15 millioner kroner i utlån bundet med fast rente. Dette utgjør 1,15 % av de totale utlån. Den gjennomsnittlige renten på disse lån er 5,10 %. Det vurderes fortløpende hvor mye av denne porteføljen som skal rentesikres. Styret mener renterisikoen er lav. Kursrisiko i papir-porteføljen Dette er risiko for at omsetningsen på bankens papirportefølje kan bli redusert i forhold til bokført og at det oppstår bokføringsmessig tap for banken. Beholdning av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er på 73,4 millioner kroner, derav er aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis på 29,0 millioner kroner. Bankens beholdning av obligasjoner og obligasjonsfond er 44,5 millioner kroner fordelt på kommune- bank- og industriobligasjoner. De har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,5 år. Den gjennomsnittlige avkastningen på obligasjonsporteføljen er på 6,62 %. Renterisikoen ved en renteendring på 1 prosentpoeng er for hele obligasjonsbeholdningen beregnet til 0,6 millioner kroner. Handelen med papirer følger styrets vedtatte retningslinjer. Rammene for papirhandel er redusert i Styret mener at kursrisikoen er middels til høy. Valutarisiko Dette er risiko for at bankens beholdning av og forpliktelser i fremmede valutaer skal medføre tap som følge av endring i valutakursene. Likviditetsrisiko Dette er risiko for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine forpliktelser ved forfall. I utgangspunktet ligger det en likviditetsrisiko i forholdet mellom innskudd fra publikum, som egentlig er kortsiktige, og utlån som i hovedsak er langsiktige. Erfaring viser likevel at innskudd fra publikum er å anse som langsiktig. I tillegg inneholder balansen svært få innskudd av betydelig størrelse. Forholdet innskudd utlån er nå 78%. En annen sikring banken har med hensyn til likviditetsrisiko er muligheten til å overføre boliglån til Terra Boligkreditt AS. Boliglån innen 60% av takst utgjør en vesentlig del av bankens totale utlån. Mange av disse er lån som kan flyttes over i Terra Boligkreditt. Banken har etablert kommiterte kredittlinjer på til sammen 100 millioner kroner. Dette er kapital vår motpart er forpliktet til å stille til vår rådighet når vi måtte ønske det. Summen av disse tiltak sikrer banken kontroll over likviditeten også i tider der det kan oppstå vanskeligheter med å få tak i likviditet i markedet for en sparebank av vår størrelse. Styret mener at bankens likviditetsrisiko er middels. INTERNKONTROLL Den interne kontrollen innenfor de øvrige områder fungerer etter styrets oppfatning tilfredsstillende. PERSONAL- OG ARBEIDSMILJØ Banken har 21 ansatte som til sammen utgjør 20,5 årsverk. Likestilling er ivaretatt på alle nivå i banken, uten at det har vært nødvendig å legge føringer for dette. Styresammensetningen oppfyller kravene til kvinnerepresentasjon som gjelder for ASA-selskaper fra Det samme er tilfelle i forstanderskapet. Blant bankens ansatte er det 12 kvinner og 9 menn. I løpet av året har 2 medarbeidere sluttet i banken, og det er ansatt 2 nye medarbeidere. Arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet i banken er gode. Sykefraværet i 2008 utgjør 318 dager tilsvarende 6,3%. Av dette er 162 dager langtidssykefravær. Arbeidet i banken har ikke på ført noen ansatte skader av noe slag. Det er ikke forhold ved bankens virksomhet som forurenser det ytre miljø. Banken driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Fornebu Sparebank har ikke valutaposisjoner eller inntekter/ kostnader i valuta, og dermed heller ikke valutarisiko. Årsberetning Fornebubanken

4 SELSKAPSSTRUKTUR Fornebu Sparebanks øverste organ er Forstanderskapet. Dette består av 1 medlem som er valgt av Bærum kommune, 6 som er valgt av innskyterne, 5 som er valgt blant grunnfondsbeviseierne og 4 som er valgt av og blant bankens ansatte. Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av Kredittilsynet. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med Sparebanklovens 13. Banken har ingen eiere som krever deler av overskuddet som utbytte eller økning. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årets underskudd på kroner dekkes fra bankens fond. FREMTIDEN I løpet av 2008 ble bankstrukturen igjen et mye omtalt tema. Sparebankforeningen har også satt dette på dagsordenen. Selv om de små sparebankene går bra, så vet en også at det ligger store utfordringer i fremtiden. Det foregår for tiden en debatt, og et utredningsarbeid i regi av banklovkommisjonen med den hensikt å klargjøre fremtidige modeller for sammenslåing av sparebanker. Samarbeidet mellom eierbankene i Terra-Gruppen AS fungerer godt. Det er gjennom denne alliansen de enkelte medlemsbankene drar nytte av stordriftsfordeler. Å bygge opp egen kompetanse, og i økende grad også spisskompetanse, blir en stadig viktigere del av bankens konkurransekraft. Det er stadig vanskeligere for kundene å holde seg orientert om alle produkter og tjenester som tilbys i markedet. Det er viktig at hver enkelt medarbeider har den nødvendige kompetansen både på produkt og på salg/markedsføring. Sammen med vekt på etisk fremferd og tankegang gir dette våre kunder god rådgivning. Fornebu Sparebank har prioritert arbeidet med kompetanseheving hos medarbeiderne. TAKK Styret vil takke alle forbindelser og kunder for et godt samarbeid i året som gikk. Styret vil også takke medarbeidere og tillitsvalgte for innsatsen. Det er rask utvikling i næringen og kravene til omstilling og handling bare tiltar. Det er godt å se at medarbeiderne viser optimisme og glød i det daglige virke. 12. februar 2009 Terje Kalbakken Styreleder Roald Johansen Solveig Sikkeland Elisabeth T. Bye Kjell Sletner Jan Helge Sæterstrand Stein Kolrud Adm. banksjef 6 Årsberetning Fornebubanken 2008

5 Resultatregnskap 1/1-31/12 (1.000 kr) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader av innskudd fra kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på avgift til Bankenes Sikringsfond (Note 18) Renter og lignende kostnader på obligasjonslån Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av papirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre papirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Note 15) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (Note 15) Netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Netto endring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Netto endring og gevinst / tap på aksjer og andre papirer med variabel avkastning Sum netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv (Note 16) Lønn Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (Note 17) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (Note 5) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (Note 17) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån (Note 2) Nedskrivninger Nedskrivninger /reversering (-) av nedskrivning på aksjer, andeler og fond klassifisert som anleggsmidler 0 0 Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (Note 10) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret til disposisjon Overføringer og disponeringer Overføringer Overført til sparebankens fond (Note 12) Overført til utjevningsfond (Note 12) 0 5 Sum disponeringer Årsberetning Fornebubanken

6 Balanse per (1.000 kr) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- og brukskreditter Nedbetalingslån Sum utlån før avsetning for fall (Note 2) Avsetning for fall på individuelle utlån (Note 2) Avsetning for fall på grupper av utlån (Note 2) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige (Note 3) Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre (Note 3) Andre rentebærende papirer utstedt av andre (Note 3) Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Note 4) Aksjer i tilknyttede selskaper (Note 4) Sum aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (Note 10) Andre immatrielle eiendeler (Note 5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (Note 5) Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter, og betalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (Note 7) Gjeld stiftet ved utstedelse av papirer Obligasjonsgjeld (Note 8) Annen gjeld Annen gjeld (Note 9) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Påløpte, ikke utbetalte renter (Note 9) Andre påløpte kostnader (Note 9) Sum gjeld Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Selskapskapital Grunnfondsbeviskapital Beholdning av egne grunnfondsbevis Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital (Note 12) SUM GJELD OG EGENKAPITAL Fornebu, 12. februar desember Terje Kalbakken Styreleder Roald Johansen Solveig Sikkeland Elisabeth T. Bye Kjell Sletner Jan Helge Sæterstrand Stein Kolrud Adm. banksjef Knut Horvei Økonomisjef 8 Årsberetning Fornebubanken 2008

7 Kontantstrømanalyse Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Tap på utlån Opp- (-) og ned-(+) skrivning papirer Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring papirer (obligasjoner, aksjer og lignende) Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld Utbetaling til gaver 0 0 NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS BEGYNNELSE KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT 0 0 Årsberetning Fornebubanken

8 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, årsregnskapsforskriften for bank og god regnskapsskikk. Alle tall i tabellene er oppgitt i hele tusen dersom det ikke er angitt noe annet. Inntektsføring og periodisering Renteinntekter og kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåen av forventet kontantstrøm, over forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført av den respektive finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved beregningen av effektiv rente estimerer man kontantstrømeffekten som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Beregningen tar således hensyn til blant annet gebyrer, transaksjonskostnader, overkurs og underkurs. Dersom en finansiell eiendel blir nedskrevet for tap blir ny effektiv rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader blir periodisert, og føres som gjeld i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Utlån og tap på utlån Regnskapsmessig behandling av utlån er i henhold til Kredittilsynets utlånsforskrift. I medhold av denne forskriften måler banken utlån ved første gangs registrering til virkelig (pålydende) med fradrag for etableringsgebyrer, og tillegg for eventuelle større utgifter i forbindelse med låneetableringen. Slike transaksjonsutgifter kan f.eks. være dekning av depotgebyr for kunden, alternativt utlegg til takseringshonorarer e.lign. Både etableringsgebyrer og direkte transaksjonsutgifter balanseføres, og amortiseres over lånets forventede løpetid. I den grad gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak ikke overstiger de direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet, blir disse inntektene resultatført direkte. Da banken i hovedsak har utlån til personmarkedet, er det en vesentlig del av bankens engasjementer som kommer inn under sistnevnte kategori. Ved etterfølgende målinger vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden. Dersom det foreligger objektive bevis (definerte hendelser i forskriften) for at et lån eller gruppe av lån har fall, blir utlånet eller gruppen av utlån nedskrevet. Banken foretar individuelle vurderinger av alle lån > NOK 2 mill, og foretar også individuelle nedskrivninger av mindre lån dersom lånet er identifisert og det foreligger objektive bevis for at lånet er misligholdt eller tapsutsatt. Lån som ikke er nedskrevet individuelt inngår i beregning av nedskrivning på grupper av utlån. Ved inndeling av lån i grupper benytter banken det samme risikoklassifiseringssystem som nyttes ved styring og oppfølging av utlånsporteføljen. Lån inndeles i risikokategoriene lav, middels og høy, som representerer en inndeling i grupper basert på produkttype og sikkerhet. Individuelt tap beregnes som differansen mellom balanseført og nåen av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivning på grupper av utlån fastsettes til en forventnings basert på misligholdssannsynlighet, eksponering og tidligere tapshistorikk pr. risikokategori. Banken anser dette å være det beste anslag på differansen mellom balanseført og neddiskontert av porteføljen. Misligholdte/tapsutsatte Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 30 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 30 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at banken vil bli påført tap, klassifiseres som tapsutsatte. Konstaterte tap Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifiseres tapene som konstaterte tap. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt av banken, bokføres tapet som konstatert. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. 10 Årsberetning Fornebubanken 2008

9 Pensjonskostnader og -forpliktelser Det er inngått avtale om kollektiv standard pensjonsforsikring for de ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom Telenor Pensjonskasse. Banken resultatfører estimatavviket løpende, og årets beregnede pensjonskostnad tas med i resultatregnskapet under posten Sosiale kostnader. Fornebubankens pensjonsforpliktelser er balanseført i henhold til NRS (Norsk Regnskaps Standard) for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåen av antatte fremtidige pensjonsytelser. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Finansielle instrumenter Bankens beholdning av papirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett som en del av en handelsportefølje, er samlet vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig i tråd med god regnskapsskikk. Handelsporteføljen vurderes til virkelig. Finansielle instrumenter vurdert som handelsportefølje oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad fall ikke forventes å være forbigående vil disse papirene likevel bli nedskrevet til virkelig. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Ved kjøp av papirer vurderer banken hvorvidt investeringen skal klassifiseres som handelsportefølje, omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Banken inngår ikke derivatkontrakter med tanke på egenhandel for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer. Derivater inngår dermed kun som en del av den ordinære virksomheten for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rentenivå på poster i balansen. Det vil si sikring av virkelig i balansen. For at renteavtaler skal defineres som sikringsforretninger, kreves det at forventet utvikling på sikringsforretningen må ha en nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Renteavtalene som benyttes som sikringsinstrument er regnskapsmessig behandlet i samsvar med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Gjeld Bankens «annen gjeld» er bokført til nominell og reguleres ikke for rentevurderinger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige er, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Årsberetning Fornebubanken

10 Note 1: Finansielle markedsforhold Valutarisiko Bankens valutarisiko relaterer seg til beholdningen av utenlandske papirer, jmf. note 4. Likviditetsrisiko LØPETID frem til forventet innfrielse EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken 0 0 Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet kostn og opptj inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Renterisiko LØPETID frem til forventet renteregulering EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken 0 0 Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. kostn. og opptj. inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i en av de finansielle eiendeler. Det er beregnet at et parallellskift i rentekurven på 1 prosentpoeng vil medføre at en på de rentebaserte finansielle eiendeler (begrenset til bankens samlede obligasjonsbeholdning) endrer seg med 0,6 mill. kroner. Banken har fastrentelån på til sammen kr 17 mill. Av dette er kr 15 mill sikret gjennom renteswap, jfr. note 6. Kr 1,6 mill har løpetid frem til forfall på under ett år. 12 Årsberetning Fornebubanken 2008

11 Note 2: Utlån og garantier Risikoklassifisering av utlån Fornebubanken har hovedsakelig lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko, lån med pant i fast eiendom innenfor 80% av pantets. Middels risiko, lån med salgspant i bil og «sparelån» (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko, øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Utlån prises ut fra risiko slik at lån med pant innenfor 60% av grunnlag har laveste rente, mens lån uten sikkerhet til låntagere uten oppsparing har den høyeste renten. Utlån og garantier fordelt etter risikoklassifisering Andel Andel Lån med lav risiko ,09 % ,72 % Lån med middels risiko ,20 % ,37 % Lån med høy risiko ,70 % ,91 % SUM ,00 % ,00 % Nedskrivning på grupper av utlån er ikke tilordnet risikogrupper. Verdifall på individuelle utlån kan henføres til gruppen med høy risiko med kr og til gruppen med lav risiko med kr Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring Utlån personkunder Utlån bedriftskunder Garantier Ubenyttede kreditter Utlån personkunder fordelt etter geografi Andel Andel Oslo og Akershus ,68 % ,78 % Utlån forøvrig ,32 % ,22 % SUM ,00 % ,00 % Mislighold Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Nedskrivning for fall på individuelle utlån per Netto misligholdte lån Nedskrivning for fall på individuelle utlån Nedskrivninger inn i perioden Konstaterte tap i perioden Inngått på tidligere avskrevne lån i perioden Endring i periodens nedskrivninger Avsetning for fall på individuelle utlån per Nedskrivning på grupper av utlån Avsetning for fall på grupper av utlån per Endring i nedskrivninger i perioden Avsetning for fall på grupper av utlån per Tap på utlån Konstaterte tap utover årets fall på individuelle utlån årets tap på individuelle utlån inngått på tidligere avskrevne lån endring i regnskapsårets nedskrivning på grupper av utlån endring spesifiserte tapsavsetninger -70 Regnskapsårets tap på utlån Gjennomsnittlig årlig forventet tapsnivå for en konjunktursyklus er ca kr 1 1,5 mill. Årsberetning Fornebubanken

12 Note 3: Sertifikater og obligasjoner OBLIGASJONER utstedt av: Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Kommune, børsnotert Kommune, ikke børsnotert Bank og forsikring, børsnotert Bank og forsikring, ikke børsnotert Industri, børsnotert Industri, ikke børsnotert SUM OBLIGASJONER i tilknyttet selskap: 2008 Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Norsk Finansmegling AS SUM Andeler i rentebærende fond klassifisert som handelsportefølje Antall andeler eiet Risikoklasse Ansk.- kost Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Storebrand Likviditet 20% Storebrand Stat A 0% SUM notert på Oslo Børs Sertifikater og obligasjoner er klassifisert som handelsportefølje med unntak av obligasjon i tilknyttet selskap. De er bokført til virkelig per Det er bokført kurstap på kr på obligasjoner i Det er bokført en kursgevinst/renteavkastning på rentebærende fond på kr i Gjennomsnittlig avkastning på obligasjonene i regnskapsperioden er 6,63 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er regnet som gjennomsnittet av renteinntekt i prosent av obligasjonsbeholdning per måned. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2 år og 6 måneder. Gjennomsnittlig durasjon er på 1 år og 3 måneder. Note 4: Aksjer og lignende plasseringer Aksjer i norske foretak klassifisert som handelsportefølje Risikoklasse Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- Virkelig Bokført kost DOF Installer ASA 100% ,01 % 2, Norse Energy Group 100% ,01 % 0, Orkla ASA 100% ,00 % 1, Petroleum Geo-Services 100% ,00 % 3, Questerre Energy Corp. 100% CAD 984, ,00 % CAD 0, Renewable Energy Corp. ASA 100% ,00 % 1, Sevan Marine 100% ,00 % 0, StatoilHydro 100% ,00 % 2, Tandberg ASA 100% ,00 % 1, Yara International 100% ,00 % 1, Sparebanken Midt-Norge GFB 100% ,01 % 25, SUM aksjer og Grunnfondsbevis notert på Oslo Børs Årsberetning Fornebubanken 2008

13 Aksjer i norske foretak klassifisert som handelsportefølje Risikoklasse Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- kost Virkelig Bokført Fablos Eiendomsutvikling AS * 100% ,95 % 50, Gamma Medica - IDEAS Inc. 100% USD 3.255, ,95 % USD 0, Norgesinvestor Opportunities ** 100% ,45 % 80, Norgesinvestor Opportunities ** 100% ,61 % 80, Norsk Vekst II AS (Secode) 100% ,25 % 900, Scan & Pay AS 100% ,25 % 0, Exie AS 100% ,84 % 1, Genomar AS 100% ,18 % 1, Norgesinvestor Value AS 100% ,52 % 0, SUM ikke notert Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- Virkelig Bokført kost Terragruppen AS 100% ,87 % 1, SUM Aksjer i tilknyttet selskap Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Aksjer i norske foretak klassifisert som anleggsmidler Risikoklasse Risikoklasse Ansk.- Virkelig Bokført kost Norsk Finansmegling ASA *** 100% ,13 % 600, SUM * I Fablos Eiendom er banken tildelt forpliktende kapital på kr Det er foretatt en innbetaling i desember 2005 på kr og en innbetaling i november 2008 på kr ** I Norgesinvestor Opportunities er banken forpliktet til å tegne aksjer for kr Det er foretatt tegning for 25% av dette beløpet i I november 2008 ble det tegnet aksjer for ytterligere kr *** Norsk Finansmegling ASA er et tilknyttet selskap. Stemmeandelen utgjør 23,13 %. Selskapet ble dannet i Det er ingen avgang i tilknyttet selskap i Investeringen er bokført etter kostmetoden og nedskrevet til virkelig når virkelig er lavere enn bokført. Årets nedskrivning er på kr Det er bokført kurstap på aksjer på kr i Andeler i aksjefond klassifisert som handelsportefølje Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Pluss Europa (EMU) Aksjefond 100% Pluss Markeds Aksjefond 100% Pluss Utland Aksjefond 100% SUM notert på Oslo Børs Det er bokført kurstap på aksjefond for kr i Utenlandske aksjer klassifisert som omløpsmidler Risikoklasse Risikoklasse Antall Anskaffelses-kost andeler eiet Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Nio Security Inc. (Dynapel Inc.) 100% ,2 5 2 Totalview Technologies INC 100% SUM notert på Oslo Børs Det er bokført kursgevinst på utenlandske aksjer på kr i løpet av Note 5: Varige driftsmidler Varige driftsmidler Eiendom Datautstyr og inventar SDCU programvare Inventar nye lokaler IB Anskaffelseskost Anskaffet i perioden Salg i perioden Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger per Avskrivninger i perioden Balanseført per Lineær avskrivning Ingen avskrivning Over 3 år Over 5 år Sum Årsberetning Fornebubanken

14 Bankens eiendom knytter seg til en firmahytte på Norefjell. SDCU programvare er utviklingskostnader i forbindelse med overgang til ny data-plattform i oktober Utviklingskostnadene aktiveres og avskrives lineært frem til år Sparekassenes DataCenter Utvikling (SDCU) er bankens leverandør av administrative datatjenester. I desember 2008 flyttet banken til nye lokaler i Bilia-bygget ved siden av Telenor Arena. Utgifter til møbler og nytt telefonutstyr i den forbindelse aktiveres og avskrives over leieavtalens lengde som er 5 år. Første avskrivning er i Note 6: Finansielle derivater Fornebubanken foretar ikke egenhandel av derivater med tanke på å oppnå fortjeneste på prisforskjeller og prisendringer. Handel i derivater gjøres dermed kun for å redusere renterisiko på balansen. Derivatkontrakter gjøres kun med solide finansforetak som motpart. Kredittrisikoen anses dermed som liten. Renteavtaler utenfor balansen: Sikringsportefølje: Nominelt Nominelt Gj.snitt 2008 Markeds Nominelt Nominelt Gj.snitt 2007 Markeds Renteswaper Pr har banken en renteswap pålydende kr 15 mill med DnB NOR som motpart. Renteswapen er sikringsinstrument i en virkelig sikring av fastrentelån med samme nominelle beløp. Banken har pr ingen andre typer derivater Note 7: Innskudd fra kunder: Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid er i hovedsak innskudd på sparekonti, hvor vilkårene er standardisert og i henhold til bankens offisielle prisliste. For posten innskudd fra kunder var gjennomsnittlig effektiv rente i regnskapsperioden 4,83 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig bokført saldo på månedlig basis. Note 8: Obligasjonsgjeld: Banken har utstedt obligasjonslån med flytende rente på til sammen kr 200 mill.: Det ene lånet pålydende kr 100 mill er inngått med Norsk Tillitsmann den 2. mai 2005 med en ramme på kr 200 mill, og er ikke er tatt opp til noteringen på Oslo Børs. Lånet forfaller den 11.januar 2010, og forrentes med grunnlag i 3M NIBOR med tillegg av 0,17 prosentpoeng. Rentesatsen reguleres første gang den 6. mai 2005 og hver tredje måned deretter. Det andre lånet pålydende kr 100 mill er tatt opp den med 3 års løpetid og notert på Alternative Bond Market (ABM) som driftes og organiseres av Oslo Børs ASA. Dette lånet forrentes med 3M NIBOR med tillegg av 0,15 prosentpoeng. Renten forfaller og reguleres den 27.februar, 27.mai, 27.august og 27.november hvert år. Banken har også tatt opp et kortsiktig sertifikatlån pålydende kr 50 mill med DnB NOR som motpart. Dette lånet forfaller den Total obligasjonsgjeld er derved bokført til kr 250 mill. For posten obligasjonsgjeld var gjennomsnittlig effektiv rente i regnskapsperioden på 5,22 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig bokført saldo på månedlig basis. 16 Årsberetning Fornebubanken 2008

15 Note 9: Annen gjeld Bankens «annen gjeld» er bokført til nominell og reguleres ikke for rentevurderinger. GJELD Skyldige renter sparing Utstedte, ikke hevede bankremisser Gjeld til leverandører 864 Trekk og lignende til det offentlige Annen gjeld SUM Note 10: Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel: Implementeringseffekt av ny utlånsforskrift Aksjer, andeler og obligasjoner utenfor fritaksmetoden Pensjoner Driftsmidler Netto midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel/utsatt skatt Ikke oppført utsatt skattefordel Utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt: 2008 Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 0 Fordeling av skattekostnaden: Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 Endring i utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt i balansen 0 Avstemming av skattekostnaden: 28 % av resultat før skatt Regnskapsført skattekostnad Differanse: Forklaring: Permanente forskjeller: AL Interessekontoret Telespar var en skattefri virksomhet. Som skattefri virksomhet hadde interessekontoret dermed ingen midlertidige forskjeller i sin balanse. Det store fremførbare underskuddet oppstod som en konsekvens av nedsalg av aksjer og utgifter i forbindelse med konverteringen til sparebank i Overgangen til utlånsforskrift av 21. desember 2004 fra og med 1. januar 2006 har medført en implementeringseffekt med en reduksjon av avsetning til dekning av tap på grupper av utlån med kr Dette beløpet blir inntektsført skattemessig over en periode på 5 år på grunn av overgangsregel Årsberetning Fornebubanken

16 Note 11: Pensjoner Sikrede Sikrede Nå av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatendring og avvik Netto pensjonskostnad IB Pensjonsforpliktelser Nå av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Utbetaling/utløsing fra ordning Oppkjøp og salg Aktuariell tap / gevinst(-) UB pensjonsforpliktelser IB markeds av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Innbetalinger inkl. premier 0 0 Utbetaling/utløsing fra fond Oppkjøp og salg Aktuariell tap (-) UB markeds av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser (-)/overfinansiering (+) Økonomiske forutsetninger: Årlig avkastning på pensjonsmidler 5,75 % 5,90 % Diskonteringsrente 5,50 % 4,50 % Inflasjon 2,50 % 2,50 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 4,00 % Årlig G-regulering 4,25 % 4,00 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 3,10 % 3,10 % Det er lagt til grunn vanlige aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang. Hele kostnaden forbundet med den ordinære ordningen er for regnskapsperioden dekket med overføring fra premiefond. Det er således ikke foretatt noen innbetaling på denne ordningen for perioden. Det er 20 yrkesaktive og 2 pensjonister knyttet til ordningen. Fornebu Sparebank er pliktig til å ha en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) for sine ansatte ifølge lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ordning oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 18 Årsberetning Fornebubanken 2008

17 Note 12: Egenkapital Grunnfondsbeviskapital Bankens grunnfondskapital utgjør pr kr fordelt på grunnfondsbevis, hvert pålydende kr 25. Grunnfondsbeviskapitalen er tatt opp ved stiftelsen av Fornebu Sparebank 15. mai Banken har kjøpt tilbake 42 grunnfondsbevis. Alle grunnfondsbevis gir rett til en stemme. Grunnfondsbeviseiernes andel av resultat Resultat pr grunnfondsbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av grunnfondsbevisene med antall utestående grunnfondsbevis pr Grunnfondsbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer grunnfondsbeviskapitalen og utjevningsfondets andel av bankens totale egenkapital Grunnfonds beviskapital Sparebankens fond Utjevnings fond Egenkapital per Tilbakekjøp av grunnfondsbevis Årets resultat etter skatt Egenkapital per SUM Beregning av resultat per grunnfondsbevis: Total egenkapital Grunnfondsbeviskapital inkl utjevningsfondet Resultat etter skatt Resultat etter skatt fordelt til utjevningsfondet 0 Bankens forstanderskap består av til sammen 24 faste- og varamedlemmer. 6 av disse er ikke eier av grunnfondsbevis. Note 13: Kapitaldekning Netto ansvarlig Kapital per Egenkapital Netto overfinansierte pensjonsforpliktelser -594 Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Kjernekapital per Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig Kapital per Kapitalkrav etter standardmetoden Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet -384 Sum kapitalkrav Overskudd av kapital Kapitaldekning i prosent 21,39 % 21,40 % Kapitaldekningen er beregnet i henhold til nytt regelverk for pilar 1 etter Basel II. Note 14: Kontanter Løper til Ubenyttet del av kassekreditt Ubenyttet del av andre trekkrettigheter Trekkrettigheten og kassekreditten er kommitert, og fra DnB NOR Note 15: Gebyrer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Forsikringstjenester Betalingsformidling Annen virksomhet SUM Årsberetning Fornebubanken

18 Andre gebyrer og provisjonskostnader Formidlingsprovisjon Trans avgift og interbankgebyr Andre gebyrutgifter SUM Note 16: Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte per Antall ansatte på hel- eller deltid Antall årsverk 20,5 18,5 Lønnskostnader Lønn og annen godtgjørelse ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Ytelser til ledende personer og tillitsvalgte Adm. banksjef Herav lønn og lignende Herav annen godtgjørelse Pensjonskostnad adm. banksjef 0 0 Styret - annen godtgjørelse Forstanderskap - annen godtgjørelse Kontrollkomité - annen godtgjørelse SUM Banken har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte. Adm. banksjef har ingen pensjonsavtale ut over dette. Årets pensjonskostnad for adm. banksjef er beregnet ut fra andelen av innbetalt premie. Ellers finnes ingen forpliktelser, særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet, avtaler om bonus, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for adm. banksjef, leder av styret, medlemmer av styret eller andre. Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte Rentesubsidierte lån til ansatte Lån til ansatte på ordinære vilkår Rentesubsidierte lån til adm. banksjef 0 0 Lån til styrets leder 0 0 Lån til forstanderskapets leder 0 0 Lån og sikkerhetsstillelse til kontrollkommité, øvr. styremedlemmer og forstanderskap SUM lån og garantier Rentesubsidiering i forbindelse med lån til ansatte utgjør kr , beregnet som differansen mellom lånerenten og myndighetenes normrente. Beløpet er oppgitt til skattemyndighetene for fordelsbeskatning. Subsidieringen er i bankens resultatregnskap ikke ført som kostnad. Lån til tillitsvalgte i styre og forstanderskap er gitt på de samme vilkår som lån til bankens kunder. 20 Årsberetning Fornebubanken 2008

19 Note 17: Nærmere spesifikasjon av kostnader og inntekter: Administrasjonskostnader Markedsføring Porto, Frakt Databehandlingskostnader Kontorrekvisita Andre administrasjonskostnader SUM Andre driftskostnader Eksterne konsulenter Leie av lokaler * Kostnadsført godtgjørelse til revisor ** Annen bistand fra revisor 32 0 Øvrige driftskostnader SUM *Fornebubanken har leid lokaler av Telenor på Fornebu i hele 2008, og leieavtalen ble sagt opp den 31/ ** Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 0 6 -Annen bistand 0 21 SUM godtgjørelse til revisor **Godtgjørelse til revisor er inklusive meravgift. Note 18: Sikringsfondsavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.m. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Banken har betalt inn sikringsfondavgift på kr i Fondet forplikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd på ordinære vilkår i en medlemsinstitusjon. Dersom en innskyter har slikt innskudd som samlet overstiger to mill. kroner, plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlet innskudd som overstiger dette beløpet. Unntatt fra denne garantien er innskudd fra andre finansinstitusjoner. Note 19: Uavklarte forhold Det har vært bokettersyn i Terra Gruppen som kan innebære et meravgiftskrav mot banken. Saken gjelder at systemleverandør fra Danmark feilaktig har fakturert Terra Gruppen i stedet for hver enkelt medlemsbank. Terra Gruppen har benyttet juridisk bistand som finner det overveiende sannsynlig at Terra Gruppen vinner frem i saken overfor avgiftsmyndighetene. Saken forventes ferdigbehandlet i løpet av På grunn av at det ikke er sannsynlighetsovervekt er kostnaden ikke medtatt i regnskapet for Estimert kostnad for banken dersom Terra Gruppen skulle tape saken er kr for 2009, samt kr de to neste årene i form av avskrivninger. Det er ingen indikasjon på usikkerhetsmomenter som gjelder beløpet eller oppgjørstidspunkt. Det foreligger heller ingen reelle muligheter for refusjon av kostnaden hvis Terra Gruppen mot formodning skulle tape saken. Årsberetning Fornebubanken

20 Beretning Årsberetning Fornebubanken 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer