Styrets årsberetning for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2008"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2008 Virksomhetens art Fornebu Sparebank driver bankvirksomhet med forretningssted på Fornebu i Bærum kommune. I desember flyttet banken til nye lokaler på Fornebu, bare noen hundre meter fra de gamle lokalene i Telenorbygget. Fortsatt drift Årsregnskapet for Fornebu Sparebank er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Internasjonalt 2008 har vært et meget krevende år med større og mer dramatiske endringer enn på svært lenge. Allerede høsten 2007 så vi en tiltakende uro som for bankene ga seg utslag i markant høyere interbankpriser. Denne utviklingen tiltok gjennom 2008 frem til konkursen i amerikanske Lehman Brothers i september, da det ble klart at verden var midt i en finanskrise. Det kom stadig nye tegn på at finanskrisen hadde smittet over i realøkonomien; økt arbeidsløshet, færre ledige jobber, synkende eiendomspriser og betydelig lavere vekst over hele verden. Nasjonalt Den internasjonale krisen har også slått inn i Norge. Det begynte, som internasjonalt, med svekket tillit mellom bankene og sterkt stigende interbankpriser. Høsten 2008 kom myndighetene på banen med ekstraordinære lånemuligheter for bankene for å avhjelpe en generelt kritisk likviditetssituasjon. Også i Norge raste prisene på børsen for å ende ned med 53%. Vi fikk også en utflating og nedgang i eiendomsprisene, samtidig som utlandet etterspurte færre av våre produkter og tjenester. Lav aktivitet i bygg og anlegg og lavere eksport har ført til økende arbeidsledighet. I 2008 har oljeprisen gått fra ca USD 150 til rundt USD 40 per fat ved utgangen av året. Norges Banks styringsrente var ved inngangen av året på 5,25%. I løpet av 1. halvår ble renten hevet to ganger med til sammen 0,50%-poeng. I annet halvår ble renten senket tre ganger, først to ganger 0,50%-poeng før Norges Bank rett før jul reduserte renten med 1,75%-poeng til 3,00%. Fornebu sparebank Fornebu Sparebanks fremtid skal sikres gjennom god bankdrift, konkurransedyktige produkter og kompetente medarbeidere. Banken skal være offensiv i sin salgs- og markedsstrategi og sørge for stadig økende kjennskap i markedet. Strategier Fornebu Sparebank skal være en totalleverandør av finansielle tjenester og produkter til sine kunder. Gjennom eierskap og samarbeid i Terra-Gruppen AS har banken de produkter og tjenester som kan tilbys i markedet. Det er svært viktig å ha strategiske samarbeidspartnere innenfor de produktområder hvor banken selv ikke kan være produsent. På grunn av et vedvarende press på rentemarginen er økt fokus på andre inntektsområder svært viktig. Det er også vesentlig å kompensere for fallende rentemargin gjennom økt volum. Sparing fra kunder er den viktigste fundingen banken kan få. Vår hovedstrategi er en innskuddsdrevet balansert vekst. I 2009 vil vi fokusere både salg og markedsføring mot å få nye kunder, beholde lønnsomme gamle kunder og få inn innskuddsmidler fra kundene. Det må også gjøres tiltak for å holde kundene i størst mulig grad lojale mot Fornebu Sparebank og for at vi blir hovedbankforbindelsen til flere av våre kunder. Fornebu Sparebank har i sin visjon og forretningsidé uttalt at den skal være en prioritert aktør og finansiell samarbeidspartner i sine utvalgte markeder. Vi skal være den mest attraktive banken i vårt markedsområde. Vårt markedsområde defineres som Asker, Bærum og Oslo Vest, samt ansatte i Telenorrelaterte selskaper i Norge. I tillegg ønsker vi en satsing innen definerte bedriftssegmenter med beliggenhet i vårt nærområde. Med det menes at banken skal prioritere disse områder når det gjelder markedsføring, massekommunikasjon, oppsøkende salg, relasjonsbygging, sponsing osv. Banken har også til hensikt å bygge gode relasjoner med personkundene, kommunene, og næringslivet i vårt hovedområde. Dette er viktig da vi ønsker fotfeste, anerkjennelse og prioritet som lokalbanken i området. I september åpnet banken et rådgivningskontor på Bekkestua, lokalisert med vår samarbeidende eiendomsmegler i Aktivkjeden. Kontoret bemannes av en bankmedarbeider. Vi ser allerede at den økte nærkontakten med et viktig geografisk område bærer frukter. Banken er også deleier i Norsk Finansmegling AS, som ble etabler i 2007, sammen med fire andre lokale sparebanker. Selskapet tilbyr alternative spare- og plasseringsprodukter. Resultatregnskapet Bankens kjernevirksomhet dvs. den rene bankvirksomheten, som er rentemargin, utbytte og gebyrer på inntektssiden og drift på kostnadssiden ga et positivt bidrag på 2,8 millioner kroner. Driftsresultatet før skatt ble minus 14,3 millioner kroner mot et overskudd på 13,6 millioner kroner året før. Bankens rentemargin har vært stabil på i underkant av 2%. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i 2008 på 28,1 millioner kroner, ned med 221 tusen kroner fra året før. Det er tre forhold som preger årets resultat, alle springer ut av den globale økonomiske krisen: Utviklingen på verdens børser, og i særdeleshet Oslo Børs som falt med 53%, har påført banken et urealisert tap på 13,2 millioner kroner på bankens portefølje av obligasjoner og aksjer. Som en følge av de endrede makroøkonomiske forholdene har vi også økt de gruppevise tapsavsetningene med 1,5 millioner kroner for å kunne møte eventuelle tap på bankens portefølje. På grunn av fallet på verdens børser er også pensjonsmidlene redusert i Dette, sammen med økning i opptjente pensjonsrettigheter, har medført en pensjonskostnad for banken på 3,3 millioner kroner. Disse tre postene alene står for en regnskapsmessig kostnad på 18,0 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at det meste Årsberetning Fornebubanken

2 av disse tre postene kan betraktes som midlertidige negative utslag som i en mer normal fremtidig verden vil kunne føres tilbake i sin helhet, og gi banken gevinster. Netto reduksjon og tap på papirer var på 15,2 millioner kroner. Av dette er 2,0 millioner realiserte tap, resten er nedskrivninger på bankens aksje- og obligasjonsportefølge. Det er i 2008 mottatt utbytte på bankens aksjeportefølje på 973 tusen kroner. Det er ikke gjort endringer i bankens regnskapsprinsipper i 2008 for regnskapsmessig behandling av bankens papirer Banken hadde i 2008 lave tap på utlån. Netto tap i 2008 er på 385 tusen kroner. I tillegg er det gjort en økning i gruppevise tapsavsetninger på 1,5 millioner kroner. Individuelle tapsavsetninger er redusert med 70 tusen kroner. Tap på utlån og garantier er i 2008 dermed på 1,8 millioner kroner. Det er styrets oppfatning at risikoen for tap i bankens utlånsportefølje er lav. Det er ingen konkrete hendelser som skulle tilsi at dette vil endre seg i tiden fremover. Driftskostnadene i forhold til driftsinntekter er 94,4% i 2008 mot 82,16% i Justert for i de økte pensjonskostnadene ville nivået vært omtrent som i Banken har iverksatt tiltak som skal bringe forholdet mellom inntekter og kostnader til samme nivå som sammenlignbare banker. Fornebubanken har ved utgangen av 2008 en egenkapital på 134,5 millioner kroner. Bankens kapitaldekning er 21,39%. Til sammenligning er myndighetenes minimumskrav til egenkapital på 8%. Dette betyr at banken har en egenkapital som overstiger minimumskravet med 78 millioner kroner. Styret mener at Fornebubanken er en trygg og solid bank. Fjorårets resultat påvirker ikke dette. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året på 1,421 milliarder kroner. I tillegg er nå totalt 159 millioner kroner i utlån overført til Terra Boligkreditt AS og inngår således ikke i bankens balanse. Innskudd Det har vært en innskuddsøkning på 72,2 millioner kroner, tilsvarende 7,6%. Det er sterk konkurranse om bankinnskudd, samtidig som det merkes konkurranse fra andre spareformer. Utlån Utlån i bankens bøker er redusert med 33 millioner kroner eller 2,5%. Overføring av boliglån til Terra Boligkreditt AS utgjør 43 millioner kroner, slik at det til sammen har vært en liten utlånsøkning i Verdipapirfinansiering Banken hadde ved inngangen til året en gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjoner på 350 millioner kroner. Gjennom året har denne gjelden blitt redusert med 100 millioner kroner ved innfrielser. Dette er gjort for å styrke banken og redusere den usikkerhet som ligger i for stor avhengighet av finansiering i papirmarkedet. Banken har som målsetting at forholdet mellom innskudd og utlån ikke skal være under 70%. Bankens innskuddsdekning er ved årets utgang på 78%. Kapitaldekning Kapitaldekningen er 21,4% som året før. Styret har vedtatt at banken skal ha en kapitaldekning på minimum 14,3% regnet etter de nye reglene i Basel 2-regelverket. Lovens minstekrav er 8%. Av dette kan inntil 2%-poeng være annet enn ren opptjent kjernekapital. Fornebubanken har bare ren kjernekapital. Risikostyring Styret har gjennom 2008 arbeidet mye med risikostyring og internkontroll i forbindelse med implementeringen av Basel 2-regelverket med særlig vekt på ICAAP og er godt fornøyd med status på dette området. Strategisk risiko Dette er risiko for tap av utlåns- og innskuddsvolum på grunn av feil pris, dårlig kundebehandling eller service, risiko for tap av konkurransekraft og risiko for tap av rennomè på grunn av feil profil i markedet. Banken skal være konkurransedyktig på innskudd og utlån uten nødvendigvis å være markedsledende. Strategien er å være en god totalleverandør til den enkelte kunde og at banken dermed skal være konkurransedyktig. Banken ønsker en kontrollert vekst, slik at volum i et lengre perspektiv ikke vokser raskere enn det kapitaloppbygging gjennom egen inntjening tillater. Kostnadsutviklingen er under god kontroll. Lønns- og generelle administrasjonskostnader er tilnærmet uforandret i forhold til året før. Økningen på 3,2 millioner kroner skyldes aktuarmessige endringer i bankens pensjonskostnader. Styret mener at den strategiske risiko er lav. Operasjonell risiko Dette er risiko for at mennesker, rutiner, systemer, dataløsninger og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter, eller blir påført ekstra kostnader. Det arbeides mye med å bygge opp kompetansen til bankens medarbeidere. Det er stadig nye krav til kompetanse og vi ser at behovet for enda mer spisskompetanse øker. Banken har nå 7 medarbeidere som tilfredsstiller kravene til finansnæringens egen standard, autorisert finansiell rådgiver. Det innføres i løpet av 2009 nye regler på dette området som banken vil implementere. Styret er av den oppfatning at den operasjonelle risikoen er lav. Kredittrisiko Er risiko for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av manglende betalingsevne eller vilje til å gjøre opp for seg, eller at de underliggende sikkerheter ikke er dekkende. 4 Årsberetning Fornebubanken 2008

3 Bankens totale engasjementer er lite risikoutsatt. Næringslivsandelen utgjør bare 3,0 % av de totale utlån. 99,1 % av utlånene er sikret med pant i fast eiendom i henhold til bankens regler. Banken har 9 enkeltengasjementer over 5 millioner kroner, derav 3 engasjementer over 10 millioner kroner. Det totale misligholdet er også i 2008 lavt. På tross av finanskrisen mener styret at bankens utlånsportefølje er solid. Styret anser at den totale kredittrisiko er lav. Renterisiko Er risiko for at renten på bankens innskudd fra kunder og innlån fra kredittinstitusjoner endrer seg raskere enn det er mulig å endre renten på bankens utlån til kunder eller finansinstitusjoner. Banken har ikke rentebinding på innskuddsporteføljen av betydning. Fornebubanken har 15 millioner kroner i utlån bundet med fast rente. Dette utgjør 1,15 % av de totale utlån. Den gjennomsnittlige renten på disse lån er 5,10 %. Det vurderes fortløpende hvor mye av denne porteføljen som skal rentesikres. Styret mener renterisikoen er lav. Kursrisiko i papir-porteføljen Dette er risiko for at omsetningsen på bankens papirportefølje kan bli redusert i forhold til bokført og at det oppstår bokføringsmessig tap for banken. Beholdning av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er på 73,4 millioner kroner, derav er aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis på 29,0 millioner kroner. Bankens beholdning av obligasjoner og obligasjonsfond er 44,5 millioner kroner fordelt på kommune- bank- og industriobligasjoner. De har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,5 år. Den gjennomsnittlige avkastningen på obligasjonsporteføljen er på 6,62 %. Renterisikoen ved en renteendring på 1 prosentpoeng er for hele obligasjonsbeholdningen beregnet til 0,6 millioner kroner. Handelen med papirer følger styrets vedtatte retningslinjer. Rammene for papirhandel er redusert i Styret mener at kursrisikoen er middels til høy. Valutarisiko Dette er risiko for at bankens beholdning av og forpliktelser i fremmede valutaer skal medføre tap som følge av endring i valutakursene. Likviditetsrisiko Dette er risiko for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine forpliktelser ved forfall. I utgangspunktet ligger det en likviditetsrisiko i forholdet mellom innskudd fra publikum, som egentlig er kortsiktige, og utlån som i hovedsak er langsiktige. Erfaring viser likevel at innskudd fra publikum er å anse som langsiktig. I tillegg inneholder balansen svært få innskudd av betydelig størrelse. Forholdet innskudd utlån er nå 78%. En annen sikring banken har med hensyn til likviditetsrisiko er muligheten til å overføre boliglån til Terra Boligkreditt AS. Boliglån innen 60% av takst utgjør en vesentlig del av bankens totale utlån. Mange av disse er lån som kan flyttes over i Terra Boligkreditt. Banken har etablert kommiterte kredittlinjer på til sammen 100 millioner kroner. Dette er kapital vår motpart er forpliktet til å stille til vår rådighet når vi måtte ønske det. Summen av disse tiltak sikrer banken kontroll over likviditeten også i tider der det kan oppstå vanskeligheter med å få tak i likviditet i markedet for en sparebank av vår størrelse. Styret mener at bankens likviditetsrisiko er middels. INTERNKONTROLL Den interne kontrollen innenfor de øvrige områder fungerer etter styrets oppfatning tilfredsstillende. PERSONAL- OG ARBEIDSMILJØ Banken har 21 ansatte som til sammen utgjør 20,5 årsverk. Likestilling er ivaretatt på alle nivå i banken, uten at det har vært nødvendig å legge føringer for dette. Styresammensetningen oppfyller kravene til kvinnerepresentasjon som gjelder for ASA-selskaper fra Det samme er tilfelle i forstanderskapet. Blant bankens ansatte er det 12 kvinner og 9 menn. I løpet av året har 2 medarbeidere sluttet i banken, og det er ansatt 2 nye medarbeidere. Arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet i banken er gode. Sykefraværet i 2008 utgjør 318 dager tilsvarende 6,3%. Av dette er 162 dager langtidssykefravær. Arbeidet i banken har ikke på ført noen ansatte skader av noe slag. Det er ikke forhold ved bankens virksomhet som forurenser det ytre miljø. Banken driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Fornebu Sparebank har ikke valutaposisjoner eller inntekter/ kostnader i valuta, og dermed heller ikke valutarisiko. Årsberetning Fornebubanken

4 SELSKAPSSTRUKTUR Fornebu Sparebanks øverste organ er Forstanderskapet. Dette består av 1 medlem som er valgt av Bærum kommune, 6 som er valgt av innskyterne, 5 som er valgt blant grunnfondsbeviseierne og 4 som er valgt av og blant bankens ansatte. Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av Kredittilsynet. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med Sparebanklovens 13. Banken har ingen eiere som krever deler av overskuddet som utbytte eller økning. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årets underskudd på kroner dekkes fra bankens fond. FREMTIDEN I løpet av 2008 ble bankstrukturen igjen et mye omtalt tema. Sparebankforeningen har også satt dette på dagsordenen. Selv om de små sparebankene går bra, så vet en også at det ligger store utfordringer i fremtiden. Det foregår for tiden en debatt, og et utredningsarbeid i regi av banklovkommisjonen med den hensikt å klargjøre fremtidige modeller for sammenslåing av sparebanker. Samarbeidet mellom eierbankene i Terra-Gruppen AS fungerer godt. Det er gjennom denne alliansen de enkelte medlemsbankene drar nytte av stordriftsfordeler. Å bygge opp egen kompetanse, og i økende grad også spisskompetanse, blir en stadig viktigere del av bankens konkurransekraft. Det er stadig vanskeligere for kundene å holde seg orientert om alle produkter og tjenester som tilbys i markedet. Det er viktig at hver enkelt medarbeider har den nødvendige kompetansen både på produkt og på salg/markedsføring. Sammen med vekt på etisk fremferd og tankegang gir dette våre kunder god rådgivning. Fornebu Sparebank har prioritert arbeidet med kompetanseheving hos medarbeiderne. TAKK Styret vil takke alle forbindelser og kunder for et godt samarbeid i året som gikk. Styret vil også takke medarbeidere og tillitsvalgte for innsatsen. Det er rask utvikling i næringen og kravene til omstilling og handling bare tiltar. Det er godt å se at medarbeiderne viser optimisme og glød i det daglige virke. 12. februar 2009 Terje Kalbakken Styreleder Roald Johansen Solveig Sikkeland Elisabeth T. Bye Kjell Sletner Jan Helge Sæterstrand Stein Kolrud Adm. banksjef 6 Årsberetning Fornebubanken 2008

5 Resultatregnskap 1/1-31/12 (1.000 kr) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader av innskudd fra kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på avgift til Bankenes Sikringsfond (Note 18) Renter og lignende kostnader på obligasjonslån Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av papirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre papirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Note 15) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (Note 15) Netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Netto endring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Netto endring og gevinst / tap på aksjer og andre papirer med variabel avkastning Sum netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv (Note 16) Lønn Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (Note 17) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (Note 5) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (Note 17) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån (Note 2) Nedskrivninger Nedskrivninger /reversering (-) av nedskrivning på aksjer, andeler og fond klassifisert som anleggsmidler 0 0 Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (Note 10) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret til disposisjon Overføringer og disponeringer Overføringer Overført til sparebankens fond (Note 12) Overført til utjevningsfond (Note 12) 0 5 Sum disponeringer Årsberetning Fornebubanken

6 Balanse per (1.000 kr) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- og brukskreditter Nedbetalingslån Sum utlån før avsetning for fall (Note 2) Avsetning for fall på individuelle utlån (Note 2) Avsetning for fall på grupper av utlån (Note 2) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige (Note 3) Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre (Note 3) Andre rentebærende papirer utstedt av andre (Note 3) Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Note 4) Aksjer i tilknyttede selskaper (Note 4) Sum aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (Note 10) Andre immatrielle eiendeler (Note 5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (Note 5) Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter, og betalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (Note 7) Gjeld stiftet ved utstedelse av papirer Obligasjonsgjeld (Note 8) Annen gjeld Annen gjeld (Note 9) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Påløpte, ikke utbetalte renter (Note 9) Andre påløpte kostnader (Note 9) Sum gjeld Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Selskapskapital Grunnfondsbeviskapital Beholdning av egne grunnfondsbevis Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital (Note 12) SUM GJELD OG EGENKAPITAL Fornebu, 12. februar desember Terje Kalbakken Styreleder Roald Johansen Solveig Sikkeland Elisabeth T. Bye Kjell Sletner Jan Helge Sæterstrand Stein Kolrud Adm. banksjef Knut Horvei Økonomisjef 8 Årsberetning Fornebubanken 2008

7 Kontantstrømanalyse Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Tap på utlån Opp- (-) og ned-(+) skrivning papirer Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring papirer (obligasjoner, aksjer og lignende) Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld Utbetaling til gaver 0 0 NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS BEGYNNELSE KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT 0 0 Årsberetning Fornebubanken

8 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, årsregnskapsforskriften for bank og god regnskapsskikk. Alle tall i tabellene er oppgitt i hele tusen dersom det ikke er angitt noe annet. Inntektsføring og periodisering Renteinntekter og kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåen av forventet kontantstrøm, over forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført av den respektive finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved beregningen av effektiv rente estimerer man kontantstrømeffekten som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Beregningen tar således hensyn til blant annet gebyrer, transaksjonskostnader, overkurs og underkurs. Dersom en finansiell eiendel blir nedskrevet for tap blir ny effektiv rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader blir periodisert, og føres som gjeld i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Utlån og tap på utlån Regnskapsmessig behandling av utlån er i henhold til Kredittilsynets utlånsforskrift. I medhold av denne forskriften måler banken utlån ved første gangs registrering til virkelig (pålydende) med fradrag for etableringsgebyrer, og tillegg for eventuelle større utgifter i forbindelse med låneetableringen. Slike transaksjonsutgifter kan f.eks. være dekning av depotgebyr for kunden, alternativt utlegg til takseringshonorarer e.lign. Både etableringsgebyrer og direkte transaksjonsutgifter balanseføres, og amortiseres over lånets forventede løpetid. I den grad gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak ikke overstiger de direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet, blir disse inntektene resultatført direkte. Da banken i hovedsak har utlån til personmarkedet, er det en vesentlig del av bankens engasjementer som kommer inn under sistnevnte kategori. Ved etterfølgende målinger vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden. Dersom det foreligger objektive bevis (definerte hendelser i forskriften) for at et lån eller gruppe av lån har fall, blir utlånet eller gruppen av utlån nedskrevet. Banken foretar individuelle vurderinger av alle lån > NOK 2 mill, og foretar også individuelle nedskrivninger av mindre lån dersom lånet er identifisert og det foreligger objektive bevis for at lånet er misligholdt eller tapsutsatt. Lån som ikke er nedskrevet individuelt inngår i beregning av nedskrivning på grupper av utlån. Ved inndeling av lån i grupper benytter banken det samme risikoklassifiseringssystem som nyttes ved styring og oppfølging av utlånsporteføljen. Lån inndeles i risikokategoriene lav, middels og høy, som representerer en inndeling i grupper basert på produkttype og sikkerhet. Individuelt tap beregnes som differansen mellom balanseført og nåen av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivning på grupper av utlån fastsettes til en forventnings basert på misligholdssannsynlighet, eksponering og tidligere tapshistorikk pr. risikokategori. Banken anser dette å være det beste anslag på differansen mellom balanseført og neddiskontert av porteføljen. Misligholdte/tapsutsatte Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 30 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 30 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at banken vil bli påført tap, klassifiseres som tapsutsatte. Konstaterte tap Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifiseres tapene som konstaterte tap. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt av banken, bokføres tapet som konstatert. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. 10 Årsberetning Fornebubanken 2008

9 Pensjonskostnader og -forpliktelser Det er inngått avtale om kollektiv standard pensjonsforsikring for de ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom Telenor Pensjonskasse. Banken resultatfører estimatavviket løpende, og årets beregnede pensjonskostnad tas med i resultatregnskapet under posten Sosiale kostnader. Fornebubankens pensjonsforpliktelser er balanseført i henhold til NRS (Norsk Regnskaps Standard) for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåen av antatte fremtidige pensjonsytelser. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Finansielle instrumenter Bankens beholdning av papirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett som en del av en handelsportefølje, er samlet vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig i tråd med god regnskapsskikk. Handelsporteføljen vurderes til virkelig. Finansielle instrumenter vurdert som handelsportefølje oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad fall ikke forventes å være forbigående vil disse papirene likevel bli nedskrevet til virkelig. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Ved kjøp av papirer vurderer banken hvorvidt investeringen skal klassifiseres som handelsportefølje, omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Banken inngår ikke derivatkontrakter med tanke på egenhandel for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer. Derivater inngår dermed kun som en del av den ordinære virksomheten for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rentenivå på poster i balansen. Det vil si sikring av virkelig i balansen. For at renteavtaler skal defineres som sikringsforretninger, kreves det at forventet utvikling på sikringsforretningen må ha en nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Renteavtalene som benyttes som sikringsinstrument er regnskapsmessig behandlet i samsvar med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Gjeld Bankens «annen gjeld» er bokført til nominell og reguleres ikke for rentevurderinger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige er, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Årsberetning Fornebubanken

10 Note 1: Finansielle markedsforhold Valutarisiko Bankens valutarisiko relaterer seg til beholdningen av utenlandske papirer, jmf. note 4. Likviditetsrisiko LØPETID frem til forventet innfrielse EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken 0 0 Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet kostn og opptj inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Renterisiko LØPETID frem til forventet renteregulering EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken 0 0 Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. kostn. og opptj. inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i en av de finansielle eiendeler. Det er beregnet at et parallellskift i rentekurven på 1 prosentpoeng vil medføre at en på de rentebaserte finansielle eiendeler (begrenset til bankens samlede obligasjonsbeholdning) endrer seg med 0,6 mill. kroner. Banken har fastrentelån på til sammen kr 17 mill. Av dette er kr 15 mill sikret gjennom renteswap, jfr. note 6. Kr 1,6 mill har løpetid frem til forfall på under ett år. 12 Årsberetning Fornebubanken 2008

11 Note 2: Utlån og garantier Risikoklassifisering av utlån Fornebubanken har hovedsakelig lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko, lån med pant i fast eiendom innenfor 80% av pantets. Middels risiko, lån med salgspant i bil og «sparelån» (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko, øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Utlån prises ut fra risiko slik at lån med pant innenfor 60% av grunnlag har laveste rente, mens lån uten sikkerhet til låntagere uten oppsparing har den høyeste renten. Utlån og garantier fordelt etter risikoklassifisering Andel Andel Lån med lav risiko ,09 % ,72 % Lån med middels risiko ,20 % ,37 % Lån med høy risiko ,70 % ,91 % SUM ,00 % ,00 % Nedskrivning på grupper av utlån er ikke tilordnet risikogrupper. Verdifall på individuelle utlån kan henføres til gruppen med høy risiko med kr og til gruppen med lav risiko med kr Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring Utlån personkunder Utlån bedriftskunder Garantier Ubenyttede kreditter Utlån personkunder fordelt etter geografi Andel Andel Oslo og Akershus ,68 % ,78 % Utlån forøvrig ,32 % ,22 % SUM ,00 % ,00 % Mislighold Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Nedskrivning for fall på individuelle utlån per Netto misligholdte lån Nedskrivning for fall på individuelle utlån Nedskrivninger inn i perioden Konstaterte tap i perioden Inngått på tidligere avskrevne lån i perioden Endring i periodens nedskrivninger Avsetning for fall på individuelle utlån per Nedskrivning på grupper av utlån Avsetning for fall på grupper av utlån per Endring i nedskrivninger i perioden Avsetning for fall på grupper av utlån per Tap på utlån Konstaterte tap utover årets fall på individuelle utlån årets tap på individuelle utlån inngått på tidligere avskrevne lån endring i regnskapsårets nedskrivning på grupper av utlån endring spesifiserte tapsavsetninger -70 Regnskapsårets tap på utlån Gjennomsnittlig årlig forventet tapsnivå for en konjunktursyklus er ca kr 1 1,5 mill. Årsberetning Fornebubanken

12 Note 3: Sertifikater og obligasjoner OBLIGASJONER utstedt av: Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Kommune, børsnotert Kommune, ikke børsnotert Bank og forsikring, børsnotert Bank og forsikring, ikke børsnotert Industri, børsnotert Industri, ikke børsnotert SUM OBLIGASJONER i tilknyttet selskap: 2008 Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Norsk Finansmegling AS SUM Andeler i rentebærende fond klassifisert som handelsportefølje Antall andeler eiet Risikoklasse Ansk.- kost Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Storebrand Likviditet 20% Storebrand Stat A 0% SUM notert på Oslo Børs Sertifikater og obligasjoner er klassifisert som handelsportefølje med unntak av obligasjon i tilknyttet selskap. De er bokført til virkelig per Det er bokført kurstap på kr på obligasjoner i Det er bokført en kursgevinst/renteavkastning på rentebærende fond på kr i Gjennomsnittlig avkastning på obligasjonene i regnskapsperioden er 6,63 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er regnet som gjennomsnittet av renteinntekt i prosent av obligasjonsbeholdning per måned. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2 år og 6 måneder. Gjennomsnittlig durasjon er på 1 år og 3 måneder. Note 4: Aksjer og lignende plasseringer Aksjer i norske foretak klassifisert som handelsportefølje Risikoklasse Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- Virkelig Bokført kost DOF Installer ASA 100% ,01 % 2, Norse Energy Group 100% ,01 % 0, Orkla ASA 100% ,00 % 1, Petroleum Geo-Services 100% ,00 % 3, Questerre Energy Corp. 100% CAD 984, ,00 % CAD 0, Renewable Energy Corp. ASA 100% ,00 % 1, Sevan Marine 100% ,00 % 0, StatoilHydro 100% ,00 % 2, Tandberg ASA 100% ,00 % 1, Yara International 100% ,00 % 1, Sparebanken Midt-Norge GFB 100% ,01 % 25, SUM aksjer og Grunnfondsbevis notert på Oslo Børs Årsberetning Fornebubanken 2008

13 Aksjer i norske foretak klassifisert som handelsportefølje Risikoklasse Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- kost Virkelig Bokført Fablos Eiendomsutvikling AS * 100% ,95 % 50, Gamma Medica - IDEAS Inc. 100% USD 3.255, ,95 % USD 0, Norgesinvestor Opportunities ** 100% ,45 % 80, Norgesinvestor Opportunities ** 100% ,61 % 80, Norsk Vekst II AS (Secode) 100% ,25 % 900, Scan & Pay AS 100% ,25 % 0, Exie AS 100% ,84 % 1, Genomar AS 100% ,18 % 1, Norgesinvestor Value AS 100% ,52 % 0, SUM ikke notert Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- Virkelig Bokført kost Terragruppen AS 100% ,87 % 1, SUM Aksjer i tilknyttet selskap Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Aksjer i norske foretak klassifisert som anleggsmidler Risikoklasse Risikoklasse Ansk.- Virkelig Bokført kost Norsk Finansmegling ASA *** 100% ,13 % 600, SUM * I Fablos Eiendom er banken tildelt forpliktende kapital på kr Det er foretatt en innbetaling i desember 2005 på kr og en innbetaling i november 2008 på kr ** I Norgesinvestor Opportunities er banken forpliktet til å tegne aksjer for kr Det er foretatt tegning for 25% av dette beløpet i I november 2008 ble det tegnet aksjer for ytterligere kr *** Norsk Finansmegling ASA er et tilknyttet selskap. Stemmeandelen utgjør 23,13 %. Selskapet ble dannet i Det er ingen avgang i tilknyttet selskap i Investeringen er bokført etter kostmetoden og nedskrevet til virkelig når virkelig er lavere enn bokført. Årets nedskrivning er på kr Det er bokført kurstap på aksjer på kr i Andeler i aksjefond klassifisert som handelsportefølje Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Pluss Europa (EMU) Aksjefond 100% Pluss Markeds Aksjefond 100% Pluss Utland Aksjefond 100% SUM notert på Oslo Børs Det er bokført kurstap på aksjefond for kr i Utenlandske aksjer klassifisert som omløpsmidler Risikoklasse Risikoklasse Antall Anskaffelses-kost andeler eiet Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Nio Security Inc. (Dynapel Inc.) 100% ,2 5 2 Totalview Technologies INC 100% SUM notert på Oslo Børs Det er bokført kursgevinst på utenlandske aksjer på kr i løpet av Note 5: Varige driftsmidler Varige driftsmidler Eiendom Datautstyr og inventar SDCU programvare Inventar nye lokaler IB Anskaffelseskost Anskaffet i perioden Salg i perioden Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger per Avskrivninger i perioden Balanseført per Lineær avskrivning Ingen avskrivning Over 3 år Over 5 år Sum Årsberetning Fornebubanken

14 Bankens eiendom knytter seg til en firmahytte på Norefjell. SDCU programvare er utviklingskostnader i forbindelse med overgang til ny data-plattform i oktober Utviklingskostnadene aktiveres og avskrives lineært frem til år Sparekassenes DataCenter Utvikling (SDCU) er bankens leverandør av administrative datatjenester. I desember 2008 flyttet banken til nye lokaler i Bilia-bygget ved siden av Telenor Arena. Utgifter til møbler og nytt telefonutstyr i den forbindelse aktiveres og avskrives over leieavtalens lengde som er 5 år. Første avskrivning er i Note 6: Finansielle derivater Fornebubanken foretar ikke egenhandel av derivater med tanke på å oppnå fortjeneste på prisforskjeller og prisendringer. Handel i derivater gjøres dermed kun for å redusere renterisiko på balansen. Derivatkontrakter gjøres kun med solide finansforetak som motpart. Kredittrisikoen anses dermed som liten. Renteavtaler utenfor balansen: Sikringsportefølje: Nominelt Nominelt Gj.snitt 2008 Markeds Nominelt Nominelt Gj.snitt 2007 Markeds Renteswaper Pr har banken en renteswap pålydende kr 15 mill med DnB NOR som motpart. Renteswapen er sikringsinstrument i en virkelig sikring av fastrentelån med samme nominelle beløp. Banken har pr ingen andre typer derivater Note 7: Innskudd fra kunder: Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid er i hovedsak innskudd på sparekonti, hvor vilkårene er standardisert og i henhold til bankens offisielle prisliste. For posten innskudd fra kunder var gjennomsnittlig effektiv rente i regnskapsperioden 4,83 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig bokført saldo på månedlig basis. Note 8: Obligasjonsgjeld: Banken har utstedt obligasjonslån med flytende rente på til sammen kr 200 mill.: Det ene lånet pålydende kr 100 mill er inngått med Norsk Tillitsmann den 2. mai 2005 med en ramme på kr 200 mill, og er ikke er tatt opp til noteringen på Oslo Børs. Lånet forfaller den 11.januar 2010, og forrentes med grunnlag i 3M NIBOR med tillegg av 0,17 prosentpoeng. Rentesatsen reguleres første gang den 6. mai 2005 og hver tredje måned deretter. Det andre lånet pålydende kr 100 mill er tatt opp den med 3 års løpetid og notert på Alternative Bond Market (ABM) som driftes og organiseres av Oslo Børs ASA. Dette lånet forrentes med 3M NIBOR med tillegg av 0,15 prosentpoeng. Renten forfaller og reguleres den 27.februar, 27.mai, 27.august og 27.november hvert år. Banken har også tatt opp et kortsiktig sertifikatlån pålydende kr 50 mill med DnB NOR som motpart. Dette lånet forfaller den Total obligasjonsgjeld er derved bokført til kr 250 mill. For posten obligasjonsgjeld var gjennomsnittlig effektiv rente i regnskapsperioden på 5,22 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig bokført saldo på månedlig basis. 16 Årsberetning Fornebubanken 2008

15 Note 9: Annen gjeld Bankens «annen gjeld» er bokført til nominell og reguleres ikke for rentevurderinger. GJELD Skyldige renter sparing Utstedte, ikke hevede bankremisser Gjeld til leverandører 864 Trekk og lignende til det offentlige Annen gjeld SUM Note 10: Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel: Implementeringseffekt av ny utlånsforskrift Aksjer, andeler og obligasjoner utenfor fritaksmetoden Pensjoner Driftsmidler Netto midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel/utsatt skatt Ikke oppført utsatt skattefordel Utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt: 2008 Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 0 Fordeling av skattekostnaden: Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 Endring i utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt i balansen 0 Avstemming av skattekostnaden: 28 % av resultat før skatt Regnskapsført skattekostnad Differanse: Forklaring: Permanente forskjeller: AL Interessekontoret Telespar var en skattefri virksomhet. Som skattefri virksomhet hadde interessekontoret dermed ingen midlertidige forskjeller i sin balanse. Det store fremførbare underskuddet oppstod som en konsekvens av nedsalg av aksjer og utgifter i forbindelse med konverteringen til sparebank i Overgangen til utlånsforskrift av 21. desember 2004 fra og med 1. januar 2006 har medført en implementeringseffekt med en reduksjon av avsetning til dekning av tap på grupper av utlån med kr Dette beløpet blir inntektsført skattemessig over en periode på 5 år på grunn av overgangsregel Årsberetning Fornebubanken

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer