Markedskommentar, mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskommentar, mai 2010"

Transkript

1 Markedskommentar, mai 2010 Forbruk sikret BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 3,2 % første kvartal i år. Den største delen av denne veksten var det de amerikanske forbrukerne som sto for. Privat forbruk viste en årlig veksttakt på 3,6 %, som er den sterkeste veksten på 3 år i følge Bloomberg. I tillegg til gode BNP-tall, steg også innkjøpssjefsindeksen Chicago PMI mer enn ventet. Indeksen steg fra 58,8 i mars til 63,8 i april, mens det i følge Bloomberg var ventet at den ville ende på ca. 60. ISM-indeksen for industrien løftet seg også fra 59,6 i mars til 60,4 i april. I følge den månedlige sysselsetningsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet, ble det i april skapt flere nye jobber enn noen måned de siste 4 år. I følge rapporten steg sysselsetningen utenfor jordbruket med personer. Dette var mer enn ventet. Alt i alt tyder tallene på en konjunkturforbedring, og at den amerikanske økonomien langt på vei er friskmeldt. Selv om arbeidsledigheten fortsatt ligger uendret på 9,7 %, stiger sysselsetningen og antall nye ledige er på vei nedover. Store utfordringer i Europa Situasjonen i Hellas har preget nyhetsbildet de siste ukene. Bekymringene for konsekvensene av vulkanutbruddet på Island ble avløst av frykten for hva som vil skje med Hellas og deres evne til å betjene en statsgjeld som synes å ha kommet ut av alle proporsjoner. Frykten knytter seg spesielt til fare for spredning til de øvrige problemlandene (PIIGS-landene) Portugal, Irland, Italia og Spania. Selv om en løsning nå synes å være på plass gjennom etableringen av et krisefond på 750 milliarder euro, som EU har opprettet i samarbeid med det internasjonale pengefondet (IMF), er det underliggende problemet med en alt for høy statsgjeld ikke fjernet. Det må iverksettes dramatiske kutt i statsutgiftene i de landene dette gjelder. Slike kutt kan vanskelig gjennomføres uten at det også får negative konsekvenser for den økonomiske veksten og den videre utvikling i disse landene. Paradoksalt nok er det slik at jo høyere et lands gjeld er i forhold til BNP, jo større er også behovet for økonomisk vekst for å komme ut av uføret. For Europa og EU blir det der viktig at det fortsatt er andre land som fungerer som økonomiske drivere. I Tyskland steg industriproduksjonen med 4 % i mars. Både IFO-indeksen og Zew-indeksen steg også forrige måned. IFO-indeksen som måler stemningen blant tyske industriledere steg fra 101,9 i mars til 104 i april og ZEW indeksen som viser tyske analytikeres forventninger til økonomien steg fra 44,5 i mars til 53 i april. Styringsrenten opp Norges bank satte opp styringsrenten fra 1,75 % til 2 % i rentemøtet 5. mai. Selv om kronekursen styrket seg litt, var renteøkningen stort sett priset inn og forventet i markedet. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at arbeidsledigheten har steget fra 3,3 % i november til 3,5 % i februar. Dette tallet var høyere en ventet i følge Reuters. Tall fra SSB viser også at kredittindikatoren (K2) falt fra 4,2 % i februar til 3,9 % i mars. Både husholdninger og bedrifter bidro til nedgangen i gjeldsveksten. I revidert nasjonalbudsjett nedjusteres BNP-veksten fra 1,3 til 0,9 %. Tilsvarende nedjusteringer gjøres også når det gjelder forventet inflasjon, arbeidsledighet og lønnsvekst. Nedgangen forklares hovedsakelig som følge av situasjonen i Europa som også forventes å påvirke Norge. Stemningen blant norske innkjøpssjefer (PMI) løftet seg imidlertid fra 49,7 i mars til 51,9 i april. Dette er den høyeste målingen siden april Prisveksten justert for avgifter og energivarer (KPI-JAE) steg 1,7 % på årsbasis i april, det samme nivå som måneden før. Aksjemarkedene April har vært en volatil måned på de fleste av verdens børser. VIX indeksen som måler markedets forventninger til svingninger i S&P 500 indeksen løftet seg betydelig forrige måned. En blanding av gode selskapsresultater, gjeldssituasjonen i Hellas og innstramninger i Kina har drevet børsene både opp og ned. Aksjene på verdens børser uttrykt ved MSCI World Indeks falt med 0,68 % i april målt i norske kroner. Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 0,95 % forrige måned. I lys av den siste tids hendelser tror vi markedet vil fortsette å være volatilt fremover, men usikkerheten i det korte bildet har ikke endret våre forventninger til at aksjemarkedet skal videre opp på sikt. Sandnes Sparebank, 12. mai 2010

2 Modellportefølje Modellporteføljen reflekterer vårt markedssyn, og er ment for investorer som har en investeringshorisont på 5 år + og middels risikovilje. Investorer har selv ansvar for å vurdere om modellporteføljen passer egen økonomi og tilfredsstiller egne krav og forventninger til likviditet, tidshorisont, risikovilje og avkastningspotensiale. Referanseindeksens sammensetning reflekterer vår langsiktige overordnede strategi, og ligger fast. Aktivaklasse Referanseindeks Over-/undervekt Porteføljevekt Norske aksjer 12,50 % 0,00 % 12,50 % Globale aksjer 37,50 % - 10,00 % 27,50 % Alternative investeringer 15,00 % + 25,00 % 40,00 % Lange renter 15,00 % - 15,00 % 0,00 % Korte renter 20,00 % 0,00 % 20,00 % Oppsummering Modellporteføljen stod på stedet hvil i april. Referanseindeksen steg svakt med 0,21 % i samme periode. året har porteføljen gitt en avkastning på 22,40 % mot referanseindeks 17,57 %. Våre utvalgte forvaltere fortsetter i stor grad å utkonkurrere markedet, og vi understreker som vanlig at vi ser store fordeler av diversifisering i flere aktivaklasser og at vår balanserte portefølje også leverer som forventet i forhold til risiko. I et turbulent aksjemarked i april, var det våre utvalgte alternative investeringer som bidrar positivt. De største bidragene i april kom fra SEB Listed Private Equity (+2,48 %), SEB Asset Selection (+1,88 %) og vårt utvalgte multistrategi fond av hedgefond (+1,14 %). Strategiske hovedpunkter og taktiske anbefalinger (vedtatt i investeringskomité mai 2010) Moderat økonomisk vekst og økt selskapsinntjening kombinert med lave renter, gjør at vi har fortsatt tro på god avkastning i aksjemarkedet på lang sikt. Som nevnt ovenfor, forventer vi imidlertid et volatilt aksjemarked i det korte bildet, og velger å vekte ned vår eksponering i aksjemarkedet med 10 % - poeng. Som følge av makrobildet i Norge samt relativt attraktiv verdsettelse av selskapene på Oslo Børs, forventer vi fortsatt at norske selskaper vil vise styrke, og har større tro på Oslo Børs enn verdens øvrige børser. Vi er fortsatt relativt overvektet i norske aksjer. Til tross for lave korte renter, velger vi å vekte oss opp med 5 % -poeng i bankinnskudd. Vi vekter oss også opp med tilsvarende i SEB Asset Selection. Vi mener fortsatt at PE-markedet er interessant, og beholder vår eksponering på 7,50 %. Vi ser fortsatt stor oppside i forhold til verdivurderinger. Investeringer i noterte PE-selskaper er ikke perfekt korrelert til aksje- og rentemarkedet og vil bidra til økt diversifisering. Norske høyrenteobligasjoner vurderes fremdeles som en attraktiv investeringsklasse. Vi tror på fortsatt styrkede kurser, og beholder også her vektingen. Lange obligasjoner forblir ute av porteføljen. Gjennom vår balanserte modellportefølje søker vi å oppnå en balansert og forutsigbar risikojustert avkastning. I volatile markeder søker vi å ta vare på / preservere kapital. Vår langsiktige strategi ligger fast, og ovennevnte taktiske justeringer må ses på som kortsiktige tilpasninger til markedet. Med alternative investeringer menes investeringer i hedgefond, aktivaallokeringsfond og høyrente-obligasjoner. Vi understreker at investeringer i hedgefond kun kan gjennomføres på forespørsel fra investor. Høyrenteobligasjoner er risikomessig på linje med aksjer, men har i perioder gitt bedre avkastning.

3 Avkastningshistorikk Avkastning siste 5 år 125 % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Investment Name Sandnes Sparebank Balansert Sandnes Sparebank Benchmark Oslo Børs Fondsindeks MSCI World Nøkkeltall (oppdatert 30. april 2010) Produkt Hittil STDEV måned i år år 3 år* 5 år* 5 år**** Holberg Norge 0,80 % 4,41 % 55,63 % -2,57 % 14,90 % 23,61 % Fortis OBAM World -3,73 % 1,70 % 31,96 % -12,17 % 3,78 % 26,26 % Morgan Stanley Global Brands -3,50 % 3,71 % 21,57 % -2,48 % 3,83 % 13,19 % SEB Listed Private Equity 2,48 % 13,73 % Pareto Kreditt 1,82 % 7,11 % 30,35 % 0,46 % 11,47 % Alfred Berg Høyrente 0,97 % 5,21 % 27,60 % 4,91 % Multistrategi fond av hedgefond ** 1,14 % 3,43 % 11,72 % 0,53 % 3,36 % 5,05 % SEB Asset Selection 1,88 % 2,35 % 6,54 % 7,43 % Sandnes Sparebank Investeringskonto*** 0,26 % 1,00 % 2,82 % 4,29 % 3,65 % 0,45 % Sandnes Sparebank Balansert -0,01 % 4,34 % 22,40 % 3,07 % 8,35 % 8,34 % * Årlig gjennomsnittlig avkastning etter forvaltningskostnader målt i norske kroner. ** Multistrategi fond av hedgefond: Avkastningstall er basert på indikativ kurs pr. 30. april *** Korte renter er av praktiske årsaker beregnet med utg. punkt i Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 frem til 16. juni **** Standardavviket for Fortis OBAM World er uttrykt i EUR. Pga. kort historikk uttrykkes standardavviket for Alfred Berg Høyrente og SEB Asset Selection for ett år, og for Pareto Kreditt tre år. Indeks måned Hittil i år år 3 år* 5 år* STDEV 5 år Oslo Børs Fondsindeks 0,95 % 4,88 % 59,74 % -8,12 % 8,90 % 27,90 % MSCI World -0,68 % 4,85 % 21,72 % -9,15 % 0,02 % 14,21 % CreditSuisse Tremont Hedge Fund Index** 0,97 % 6,23 % 9,97 % 2,48 % 5,26 % 8,45 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5,00 1,10 % 4,51 % 5,50 % 7,39 % 4,63 % 3,44 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 0,16 % 0,70 % 1,86 % 3,96 % 3,45 % 0,49 % Sandnes Sparebank Referanseindeks 0,21 % 4,25 % 17,57 % -1,54 % 3,90 % 8,22 % * Årlig gjennomsnittlig avkastning målt i norske kroner. ** Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index: Avkastningtall er basert på indikativ kurs pr. 30. april 2010.

4 Anbefalte produkter Aktivaklasse Norske aksjer Globale aksjer Alternative investeringer Korte renter Porteføljevekt Anbefalte produkter 12,50 % Holberg Norge 5,00 % Fortis OBAM 15,00 % Morgan Stanley Global Brands 7,50 % SEB Listed Private Equity 7,50 % Alfred Berg Høyrente 7,50 % Pareto Kreditt 10,00 % Multistrategi fond av hedgefond 15,00 % SEB Asset Selection 20,00 % Sandnes Sparebank Investeringskonto Holberg Norge I Holberg Norge får du gjennom solid håndverk basert på aktiv forvaltning, aksjeplukking, nysgjerrighet og store frihetsgrader tilgang til en spennende portefølje på Oslo Børs. Fondet forvaltes av Hogne I. Tyssøy, som har over 20 års erfaring fra det norske aksjemarkedet. Holberg Norge har toppkarakter fra både Morningstar og Wassum, og er rangert som et av de beste norske aksjefond av bladet Dine Penger. Fortis OBAM World Fortis OBAM World er et meget anerkjent globalt aksjefond med en bredt sammensatt portefølje og med stort fokus på valg av enkeltselskaper. Fondet har blitt forvaltet sammenhengende av Rolf Stout siden 1989, som ble kåret til Europas beste forvalter i sin fondsgruppe (av 321 globale aksjefond) av Citywire i april Morgan Stanley Global Brands Fondets historikk taler for seg selv. De siste 5 årene har fondet levert 3 ganger avkastningen til MSCI World Index, og fondet har holdt stand under kredittkrisen. Fondet ble nylig listet som nummer 3 av nesten 900 globale fondsforvaltere av Privata Affärer i Sverige, og har høyeste rating hos det Reuters eide fondsratingbyrået Lipper. SEB Listed Private Equity SEB gir oss tilgang til private equity-markedet gjennom dette UCITS III fondet som ble etablert i Normalt vil investeringer i PE være forbeholdt de største investorene og være låst i en periode på 5-10 år, men gjennom dette fondet er vi sikret daglig likviditet. Fondet har kort levetid, men SEB er en av verdens ledende PE-aktører med solid track-record og et enormt nettverk. Informasjonsflyten innen sektoren er så omfattende at SEB omtales som Bloomberg of PE. Alfred Berg Høyrente Alfred Bergs har levert sterke resultater fra sin høyrenteforvaltning. Alfred Bergs forvalterteam har lang erfaring med kredittanalyse i det norske markedet, og forvalter en veldiversifisert portefølje. De fokuserer blant annet på tett risikostyring og foretar grundige kredittanalyser. Alfred Bergs norske renteteam er velrenommerte, og har vunnet flere utmerkelser for sin renteforvaltning. Pareto Kreditt Fondet forvaltes av Pareto Forvaltning som har levert meget god risikojustert avkastning på sin høyrenteforvaltning. Forvalterteamet har mer enn 20 års erfaring fra kredittanalyse og renteforvaltning. Fondet består av en veldiversifisert portefølje på i underkant av NOK 1 milliard, og har en begrenset kredittrisiko mot enkeltpapirer. Teamet har vunnet flere priser blant annet fra Lipper for sin renteforvaltning. Multistrategi fond av hedgefond Kontakt din investeringsrådgiver dersom du ønsker å investere i hedgefond. Sandnes Sparebank vil, i tråd med gjeldende reguleringer, kun presentere hedgefond på forespørsel fra våre kunder. SEB Asset Selection Fondet investerer i renter, valuta, aksjer og råvarer, og ga i 2008 en avkastning på hele 24,5 %. Til sammenligning falt Oslo Børs med hele 54 % i samme periode. I konkurranse med ca fond, ble fondet blant annet kåret til Best Fund in all Categories av det svenske selskapet Fondmarknaden.se. Sandnes Sparebank Investeringskonto Sandnes Sparebank har som mål å være en foretrukket leverandør av spare- og investeringsprodukter, og tilbyr markedsledende betingelser på innskudd. Investeringskonto i Sandnes Sparebank er meget konkurransedyktig sammenlignet med våre konkurrenter, og i tillegg tilbyr vi også gode betingelser på fastrenteinnskudd.

5 Våre grunnpilarer I Sandnes Sparebank forholder vi oss til følgende grunnpilarer for valg av investeringsstrategi: Velg en plan for sparingen / investeringen din Vær lojal og se fremover (unngå markedstiming) Spre investeringene dine Benytt anerkjente og dyktige forvaltere Se opp for fristelser Husk at gevinsten ligger i planen din, og at våre grunnpilarer alltid gjelder! Kontaktinfo Sandnes Sparebank Formuesforvaltning Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Forus: Vestre Svanholmen Oslo: Haakon VII s gate Meddelelse Denne markedsrapporten er utarbeidet av Sandnes Sparebank. Vi legger vekt på å presentere både korrekt og oppdatert informasjon, men Sandnes Sparebank kan ikke garantere at informasjonen er riktig eller fullstendig. Sandnes Sparebank fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Markedsrapporten baserer seg på forhold som var kjent for investeringskomitéen i Sandnes Sparebank ved siste møte. Hver investors situasjon er unik, og hensiktsmessige investeringer må vurderes på bakgrunn av den enkeltes økonomiske situasjon, preferanser, risikovilje og overordnede mål. Det understrekes at investeringer i kapitalspareprodukter er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er ájour og korrekte. Hvis man benytter dette dokumentet som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien av den enkelte andel i de ulike produkter kan både stige og falle i verdi. Ved utbetaling av investert beløp kan investor få tilbakebetalt et lavere beløp enn det som ble investert. Investeringer i fremmed valuta innebærer også muligheten for at endringer i valutakurser kan føre til at verdien av en plassering både kan gå opp og ned. Plassering i vekstmarkeder og utviklingsprosjekter er normalt forbundet med større risiko, og mulighetene for svingninger i de underliggende verdier er større enn i andre markeder. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun ájour per dato for utarbeidelsen. Beregningen av avkastningstallene i modellporteføljen og den sammensatte referanseindeksen er basert på daglige rebalanseringer. Porteføljens faktiske oppstart er februar Før dette må avkastningstallene ses på som en simulering. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke produkter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til våre investeringsrådgivere. Kilder Alfred Berg, Bloomberg, Morningstar og Statistisk Sentralbyrå.

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer