Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet"

Transkript

1 Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

2 Innhold Innledning... 3 Beskrivelse av systemet... 4 Ansvar og roller i arbeidet med utdanningskvalitet... 4 Liste over forkortelser Studentopptak Søkertall Søknadsprosedyren Opptaksprøven Studietilbud Evaluering av studiestart Evaluering av studieporteføljen Kvalitetssikring ved oppretting av nye studietilbud samt større studieplanrevisjoner Intern evaluering av studieprogram og emner Ekstern evaluering av studieprogram Kontinuerlig evaluering av læringsprosessen Etterutdanningsvirksomheten Kandidatundersøkelse Internasjonalisering Internasjonal virksomhet Studiegjennomføring og eksamensavvikling Studiegjennomføring og resultater Evaluering av eksamen Ekstern sensorevaluering av emner Fagpersonalets kompetanse Det faste faglige personalet Læringsmiljø og studentmedvirkning Evaluering av læringsmiljø Læringsmiljøutvalget Bibliotek Studentmedvirkning Styringsordning, regelverk og rutiner Styringsordning og styringsorganer Lover, forskrifter, regler og retningslinjer Rutinebeskrivelser Avvikssystem Vedlegg oversikt over rapporter og administrativt samarbeid

3 Innledning Norges musikkhøgskoles fremste oppgave er å utdanne til morgendagens musikkliv. Musikkhøgskolens studenter skal forberedes til et yrkesliv preget av selvstendighet, fleksibilitet og musikkfaglig mangfold. Studentens perspektiv skal være førende for utviklingen av studietilbud og studiekvalitet. Strategi 2025 plasserer studenten i førersetet for egen utvikling og utfordrer til kunstnerisk selvstendighet og kritisk bevissthet. ( I samspill strategi 2025) Utdanningskvalitet er et stadig mer sentralt politisk tema, både nasjonalt og internasjonalt. Det stilles høye krav til norske utdanningsinstitusjoners interne kvalitetssikringsarbeid, og til dokumentering og synliggjøring av dette arbeidet. For å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningsvirksomheten foretar Norges musikkhøgskole (NMH) et løpende tilsyn med sentrale områder av utdanningen og forhold som påvirker den. Arbeidet er beskrevet i dette kvalitetssystemet, som viser ansvarsforhold, arbeidsoppgaver og behandlingsplan innenfor hvert område. Kvalitetssystemet er Musikkhøgskolens system for internkontroll av utdanningsvirksomheten. Musikkhøgskolens kvalitetssystem er ett av flere dokumenter som skal bidra til å sikre og utvikle kvalitet i utdanningsvirksomheten ved NMH. Andre sentrale dokumenter er NMHs strategiske plan, årsplaner og budsjett, etiske retningslinjer for undervisning og veiledning, samt ulike handlingsplaner for blant annet læringsmiljø, studenter med funksjonsnedsettelser og likestilling. Kvalitetssystemet har fokus på utdanningsvirksomheten og dekker dermed ikke hele NMHs virksomhet. En del temaer som indirekte har betydning for utdanningskvaliteten, som for eksempel kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, arbeidsmiljøspørsmål for ansatte, organisasjon og budsjett, er dermed ikke dekket som egne temaer i systembeskrivelsen. Kvalitetssystemet ble tatt i bruk 1. januar 2004 og ble godkjent av NOKUTs styre første gang 9. desember Systemet er gjenstand for kontinuerlig evaluering. Gjeldende versjon ble godkjent av NMHs styre den

4 Beskrivelse av systemet System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet skal sikre at det utvikle s grunnlagsmateriale og gjennomføres vurderinger med mål om å synliggjøre god kvalitet, avdekke eventuell kvalitetssvikt og sikre kvalitetsutvikling innenfor alle ledd i utdanningen. Systembeskrivelsen er inndelt i følgende områder: 1. Studentopptak 2. Studietilbud 3. Internasjonalisering 4. Studiegjennomføring og eksamensavvikling 5. Fagpersonalets kompetanse 6. Læringsmiljø og studentmedvirkning 7. Styringsordning, regelverk og rutiner Systembeskrivelsen gir et overordnet blikk over arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved NMH. Kvalitetssystemet består av selve systembeskrivelsen samt tilhørende rutinebeskrivelser. Rutinene er nummerert for å korrespondere med underkapitler i systembeskrivelsen. Systembeskrivelsen inneholder en beskrivelse av de ulike område ne, en begrunnelse for hvorfor områdene er viktige i arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet, hva som skal vurderes, samt hvilket bakgrunnsmateriale som må utvikles. Den inneholder også en oversikt over behandlingsplanen for de ulike rapportene. Det er viktig å understreke at aktører som ikke er nevnt eksplisitt i systembeskrivelsen også vil kunne bli involvert i ulike prosesser fram mot vurderinger og beslutninger. Beskrivelsene for hvert av punktene er relativt kortfattede, og på flere av områdene er det nødvendig med mer detaljerte tidsplaner for arbeidet. Tidsplaner konkretiseres i rutinebeskrivelsene og skal sikre at fagmiljøer og studenter får anledning til å delta i prosessene. Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram (TUP) er innlemmet i kvalitetssystemet og omtales i systemet på samme måte som studieprogram. TUP-utvalget samt doktorgradsutvalget (DRU) og utvalget for det kunstneriske stipendprogrammet (KUST) omtales på lik linje med programutvalgene i denne systembeskrivelsen. Ansvar og roller i arbeidet med utdanningskvalitet Styret har det overordnede ansvaret for NMHs arbeid med sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Musikkhøgskolens akkreditering som vitenskapelig høgskole avhenger av et systematisk og dokumentert arbeid med kvalitet i utdanningene. Styret fører tilsyn med dette arbeidet gjennom den årlige rapporten for kvalitetssikringsarbeidet som behandles i styret i desember hvert år. Studieutvalget skal ta vare på helheten og kvaliteten i høgskolens utdanningsvirksomhet i alle utdanninger opp til og med masternivå. Utvalget har det løpende ansvaret for vurderinger og iverksetting av tiltak i henhold til de ulike områdene i systembeskrivelsen. Studiesjefen v/kvalitetskoordinator har administrativt ansvar for at det utarbeides grunnlagsmateriale for rapporter og vurderinger i henhold til de ulike områdene i systembeskrivelsen. FoU-utvalget har samme ansvar som studieutvalget når det gjelder sikring av god kvalitet i Musikkhøgskolens utdanningsprogram på doktorgradsnivå. Programutvalgene har ansvar for utvikling og oppfølging av studiene, med særlig vekt på utdanningskvalitet. De er også rådgivende organ for studieutvalget i alle saker som angår de studieprogrammene det enkelte programutvalg har ansvaret for. Programutvalgene skal bidra 4

5 ved utformingen av studentevalueringer og har også i oppgave å vurdere andre forhold som inngår i kvalitetsarbeidet, som resultater fra studentevalueringer, søker- og opptakstall, studiegjennomføring, eksamensresultater med mer i de studiene programutvalget har ansvar for. På grunnlag av resultatene skal programutvalgene eventuelt foreslå endringer i studieplaner og studieorganisering. TUP-utvalget har samme rolle som programutvalgene i saker som gjelder Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram. Doktorgradsutvalget (DRU) og Utvalget for kunstnerisk stipendiatprogram (KUST) har samme rolle som programutvalgene i saker som gjelder utdanningstilbudene på doktorgradsnivå. DRU og KUST er rådgivende organ for FoU-utvalget. Fagseksjonene har ansvar for å levere undervisning på høyt faglig nivå til studieprogrammene. Alle faglig ansatte er organisert i fagseksjoner. Fagseksjonene skal fremme samarbeid og kommunikasjon mellom lærerne og legge til rette for samtaler rundt undervisning og evaluering. Fagseksjonslederne har ansvaret for å videreutvikle og sikre kvaliteten i fagseksjonens undervisningsemner og skal på vegne av seksjonen avgi vurderinger i alle spørsmål knyttet til emnene de har ansvar for i forbindelse med prosessene i kvalitetssystemet. Fagseksjonslederne har personalansvar for sine ansatte og dermed ansvar for kompetanseutvikling hos lærerne i seksjonen. Studentene er i den formelle styringsstrukturen representert med minst to representanter i styret, studieutvalget, programutvalgene og læringsmiljøutvalget. Stipendiatene er representert i FoU-utvalget, DRU og KUST. Studentutvalget er høringsinstans i alle saker som angår studier og studietilbud. Utover dette er alle studenter og stipendiater viktige bidragsytere til kvalitetssikringen av studiene, gjennom sin deltakelse i studentevalueringer. Studiekontaktene er viktige bidragsytere i arbeidet med utdanningskvalitet. Alle studentene ved NMH har en studiekontakt. Studiekontakten skal være kontaktperson for studenter i saker som angår gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår studentenes situasjon. Studiekontakten skal kunne henvise studentene til andre personer ved eller utenfor Musikkhøgskolen for nærmere oppfølging. Lærere ved Musikkhøgskolen har et kontinuerlig ansvar for å utvikle kvaliteten i studiene. De skal bidra til sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved å gjennomføre kontinuerlig evaluering av undervisningen, samt delta i NMHs ulike komiteer og utvalg der dette er aktuelt. Lærere skal bidra i kvalitetsarbeidet gjennom aktiv deltakelse i evalueringer og undersøkelser. Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet ved institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet for studenter, er best mulig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Råd for samarbeid med arbeidslivet skal ha hovedfokus på å identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, med sikte på at NMH skal ha et utdanningstilbud som holder høy kvalitet, er yrkesrelevant og internasjonalt konkurransedyktig. Rådet er involvert i arbeidet med evaluering av studieporteføljen. For øvrig er programutvalgene, fagseksjonene, læringsmiljøutvalget og studentutvalget direkte koblet opp mot enkeltområder i systembeskrivelsen, spesielt i forbindelse med vurdering av rapporter, forslag til tiltak for å bedre utdanningskvaliteten, samt iverksetting av ulike vedtak. Det er særlig viktig at arbeidet med utdanningskvalitet forankres i fagmiljøene og blant studentene. 5

6 Liste over forkortelser Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Norges musikkhøgskole Studieutvalget FoU-utvalget Programutvalg Doktorgradsutvalget Utvalget for kunstnerisk stipendiatprogrammet Læringsmiljøutvalget Studentutvalget NOKUT NMH SU FoU-Utvalget PU DRU KUST LMU SUT 6

7 1. Studentopptak NMH har som mål å utdanne profesjonelle musikkarbeidere på et høyt internasjonalt nivå over et bredt spekter av musikkens fagområder. For å kunne gjøre dette, må NMH tiltrekke seg de beste studentene og ha et godt søkertilfang innen alle instrumenter og studier som er representert ved høgskolen. Opptak til de fleste studiene skjer gjennom opptaksprøver. Prøvene må være relevante, og egnet til å velge ut de som er best kvalifisert til et studium ved NMH Søkertall NMH skal gjennomføre en årlig evaluering av søkertall og antall kvalifiserte søkere til ulike studier og på ulike instrumenter. I evalueringen skal det tas stilling til om søkertilgangen er tilfredsstillende. Der det vises svikt i tilgangen, må det vurderes hvilke tiltak NMH kan gjøre for å bedre søkingen. Vurderingen av tiltak må omfatte både den informasjonsvirksomhet NMH utfører for å nå søkere (jf. 1.2), og bredere rekrutteringspolitiske tema. Evalueringen krever Oversikt over alle søkere til utlyste studier siste år, inkl. statistikk for siste fem år, fordelt på instrument, studium, geografisk tilhørighet og kjønn. Om mulig skal denne informasjonen sammenholdes med nasjonale tall for musikkutdanning. Oversikt over antall tatt opp, antall takket ja og nei siste år og siste fem år, fordelt som ovenfor. SU - september Dersom flere enn normalt takker nei til studieplass på ett eller flere studietilbud skal det gjennomføres en undersøkelse blant disse der de blir bedt om å oppgi hvorfor de har takket nei. 7

8 1.2. Søknadsprosedyren NMHs markedsføring av studietilbud samt søknads- og opptaksprosedyre skal evalueres hvert 3. år. Evaluering av søknadsprosedyren krever En årlig intern evaluering av søknadsprosedyren; søkerveiledning, registrering og behandling av mottatte søknader, kommunikasjonen med søkerne, tekniske hjelpemidler, markedsføringsmateriell etc. Administrativt At alle søkere hvert 3. år blir bedt om å oppgi hvilke informasjonskanaler som har vært viktige for deres valg av NMH, evaluere kvaliteten på informasjonen om studier og opptak, NMHs veiledning og mottak av søkere og å evaluere NMHs organisering og gjennomføring av opptaksprøvene. Denne undersøkelsen skal også bidra til en kartlegging av søkernes geografiske, sosiale og utdanningsmessige bakgrunn. SU september, hvert 3. år 1.3. Opptaksprøven Alle deler av opptaksprøven skal gjennom en årlig evaluering. Evaluering av opptaksprøvene krever At alle opptaksjuryer evaluerer opptaksprøvens relevans, innhold, form og den praktiske gjennomføringen At alle studentobservatører evaluerer gjennomføringen av opptaksprøvene At alle akkompagnatører og komp.grupper evaluerer forberedelsene til og gjennomføringen av opptaksprøvene SU mai At det gjøres en vurdering av studenter og ansattes evaluering med forslag til endringer 8

9 2. Studietilbud Musikkhøgskolen er Norges største musikkutdanningsinstitusjon med studietilbud på bachelor-, master- og PhD-nivå, samt et talentutviklingsprogram og en rekke videreutdanninger og etterutdanninger. Det brede studietilbudet er mulig fordi NMH har sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag som sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Kvalitetssystemet skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i alle deler av studietilbudet ved NMH. Beslutninger om nye studietilbud, endringer i studietilbudene, avvikling av eksisterende tilbud, og beslutninger om dimensjonering av tilbudene må tas på grunnlag av oversikter og vurderinger, der arbeidsmarkedets behov og NMHs behov for bærekraftige læringsmiljø inngår som deler av vurderingsgrunnlaget Evaluering av studiestart Det skal gjennomføres en årlig evaluering av studiestart. Dette innebærer studentevaluering av oppstartuka, teknisk gjennomføring av studiestart og informasjonsrutiner. Oppstartuka skal i størst mulig grad oppleves som faglig relevant og gi et godt sosialt utbytte for begynnerstudentene. Hensikten med evalueringen er å fange opp signaler fra studentene om deres erfaringer med oppstartuka og deres første møte med NMH som studenter. Det utarbeides en rapport der evalueringene og vurderinger av disse inngår. Evaluering av studiestart krever At alle begynnerstudenter evaluerer oppstartuka med fokus på innhold, form, praktisk gjennomføring og faglig og sosialt utbytte. Studentene får også spørsmål om NMHs mottak av nye studenter og om deres møte med administrasjonen. At den praktiske gjennomføringen av studiestart evalueres internt i administrasjonen SU oktober At informasjonsrutinene evalueres internt i administrasjonen 9

10 2.2. Evaluering av studieporteføljen Hvert 5. år skal det gjøres en samlet evaluering av NMHs studieportefølje. Evalueringen skjer bl.a. på grunnlag av kandidatundersøkelsen (pkt. 2.8), intern evaluering av studieprogram (pkt. 2.4), søkertilfang, arbeidet i råd for samarbeid med arbeidslivet og andre strategiske vurderinger av institusjonens studieportefølje. Arbeidet munner ut i en studiedimensjoneringsplan som vedtas av styret. Videreutdanningstilbudet vurderes årlig av studieutvalget. Evaluering av studieporteføljen krever Oversikt over alle aktive studieprogram, antall studenter fordelt på program og instrument, og pågående studieplanarbeid, med kommentarer og rapport om framdrift. At styret og studieutvalget gjennomfører en vurdering av sammensetning av studieprogram og studentfordeling på de ulike studieprogrammene og instrumentene med vekt på tilpasning til arbeidsmarkedet, søkertilgang, evalueringer, endringsbehov o.l. Styret/SU - hvert 5. år 2.3. Kvalitetssikring ved oppretting av nye studietilbud samt større studieplanrevisjoner Ved oppretting av nye studietilbud med omfang på mer enn 60 studiepoeng, samt ved større studieplanrevisjoner, skal det vurderes om det bør nedsettes en komité sammensatt av eksterne representanter fra arbeidslivet/høyere utdanning og representanter fra NMH. Komiteens mandat fastsettes av studieutvalget. Aktuelle programutvalg, fagseksjoner og studentutvalget avgir sine vurderinger til studieutvalget på bakgrunn av komiteens forslag. Dette gjennomføres etter vedtak i studieutvalget Intern evaluering av studieprogram og emner Alle NMHs program skal minst hvert 3. år gjennomgå en intern evaluering. Evalueringen gjennomføres som en rullerende ordning blant NMHs ulike program. Nye program/ studieretninger skal umiddelbart inkluderes i gjeldende rulleringsplan. Vurderingen skjer på bakgrunn av en samlerapport for de ulike programmene med relevante nøkkeldata som for eksempel søkertall, studiegjennomføring, resultater fra evalueringer etc. Programutvalgene og studentutvalgets vurderinger med eventuelle forslag til tiltak skal inngå som en del av studieutvalgets og FoU-utvalgets vurderingsgrunnlag. Fagseksjonenes vurderinger med eventuelle forslag til tiltak skal inngå som en del a v programutvalgenes vurderingsgrunnlag. 10

11 Intern evaluering av studieprogram krever At programutvalgene gjennomfører en evaluering av studieprogrammet med fokus på studieprogrammets oppbygging og relevans, vektlegging mellom emnene, faglig kvalitet, praktisk organisering og intern kommunikasjon. At det gjennomføres studentevaluering av studieprogram og emner med fokus på faglig innhold, undervisning, vurderingsform, relevans, sammenheng og arbeidsmengde i studietilbudet og tilbakemeldinger på framføringer/innleveringer i henhold til gjeldende rulleringsplan. Studentene får i denne undersøkelsen også spørsmål om kontinuerlig evaluering av læringsprosessen (punkt 2.6.). At det utarbeides en samlerapport for hvert program som evalueres der studentenes evaluering samt statistikk om søkertall, opptak og studiegjennomføring inngår. PU, DRU/KUST og TUP-utvalget - april/ mai SU og FoU-utvalget - juni 2.5. Ekstern evaluering av studieprogram Studieutvalget kan ved behov vedta å nedsette en ekstern komité for å gjennomføre en evaluering av studieprogram. Mandat og formål for den eksterne evalueringen blir fastsatt i hvert enkelt tilfelle. Komiteens evalueringer med eventuelle forslag til tiltak inngår i studieutvalgets vurderingsgrunnlag. Dette krever At studieutvalget nedsetter en ekstern komité, sammensatt av representanter fra arbeidslivet og høyere musikkutdanning, med mandat fastsatt av studieutvalget Gjennomføres etter vedtak i studieutvalget 2.6. Kontinuerlig evaluering av læringsprosessen Kvaliteten på undervisningen ved Norges musikkhøgskole skal oppleves som god for alle studenter, og det er i den sammenheng nødvendig å ta i betraktning at læring oppleves svært individuelt. I samarbeid med sine studenter skal alle lærere gjennomføre en evaluering av studentenes læringsprosess. Det lages en årlig samlerapport om NMHs arbeid med kontinuerlig evaluering. 11

12 Kontinuerlig evaluering av læringsprosessen inneholder følgende elementer: Alle lærere skal jevnlig gi sine studenter anledning til å evaluere læringsprosessen i emnet. Denne evalueringen bør dekke både forhold ved lærerens rolle (for eksempel endring i metodikk) og studentens rolle (for eksempel endring i innsats) for å bedre studentens læringsutbytte. For å sikre en dialogbasert evaluering kan man ved emner som undervises i gruppe/klasse vurdere å benytte seg av en fokusgruppe som kan snakke på vegne av klassen. Skriftlige tilbakemeldinger i form av spørreskjema kan også benyttes, men da i kombinasjon med muntlig dialog. Nye lærere og studenter mottar håndboken «studentevaluering av undervisning». Håndboken skal inngå som en del av «nytilsattmappa» for nytilsatte lærere samt til enhver tid være tilgjengelig på NMHs nettsider Fagseksjonsledere skal gjennomføre utviklingssamtaler med sine ansatte, der samtaler rundt kontinuerlig evaluering av læringsprosessen har en sentral plass. Fagseksjonsleder skal i samarbeid med den enkelte lærer vurdere tiltak som kan bidra til å videreutvikle lærerens undervisningskompetanse. I tilfeller der leder oppdager svikt i gjennomføring av evaluering eller manglende vilje eller evne til nødvendig endring hos lærere, skal leder initiere tiltak. Fagseksjonsledere rapporterer årlig om hvordan det er arbeidet med videreutvikling av undervisningskompetanse i seksjonen, samt planer for videre arbeid. Rapportene fra fagseksjonslederne inngår i samlerapporten. Studentene får spørsmål om temaet ved intern evaluering av studieprogram (punkt 2.4.) Alle fagseksjoner skal årlig gjennomføre et selvvalgt, tiltak med fokus på utvikling av undervisningskompetansen hos sine lærere. Tilta kan også gjennomføres i samarbeid med andre seksjoner eller fagmiljø. En oppsummering av gjennomførte og planlagte tiltak skal inkluderes i fagseksjonsledernes rapportering. Rapportering juni SU - september 2.7. Etterutdanningsvirksomheten Etterutdanningsvirksomheten skal gjennomgå en årlig evaluering. Etterutdanningskoordinator utarbeider en årsrapport som bl.a. skal inneholde oversikt over etterutdanningsvirksomheten foregående kalenderår, sammendrag av kursdeltakernes evalueringer, etterutdanningskoordinators evaluering av etterutdanningsvirksomheten samt videre planer for virksomheten. For å utarbeide årsrapporten kreves Oversikt over etterutdanningsvirksomhet foregående kalenderår, med spesifikasjon av bl.a. kursportefølje, omfang av hvert enkelt kurs, målgrupper, markedsføring, lokalisering, deltakertall og økonomisk resultat SU - Mars At alle deltakere på etterutdanningskurs gjennomfører en evaluering av faglig utbytte, innhold, praktisk gjennomføring etc. 12

13 2.8. Kandidatundersøkelse Det skal jevnlig gjennomføres kandidatundersøkelser på linje med NIFUs undersøkelse og rapport «Spill på flere strenger» fra Resultater fra kandidatundersøkelsen skal tas med i arbeidet med evaluering av studieporteføljen (jf. pkt. 2.2.) Dette krever En spørreundersøkelse blant bachelor-, master- og PhD-kandidater som avsluttet sitt studium for ett, fem og/ eller ti år siden. Undersøkelsen skal fokusere på nåværende arbeidssituasjon og sammenhengen mellom utdanning og yrke. Data skal fortrinnsvis innsamles årlig, mens bearbeiding av data kan skje med noen års mellomrom. Styret/ SU 3. Internasjonalisering NMH er aktiv på den internasjonale utdanningsarenaen og samarbeider med en rekke sentrale musikkutdanningsinstitusjoner. Internasjonaliseringsarbeidet anses som et viktig virkemiddel for økt kvalitet i utdanningen og det antas at impulser utenfra og internasjonal kontakt er faktorer som bidrar til en bedret studiekvalitet. Internasjonal kontakt og erfaring er viktig for en stor andel av studentene som vil operere i et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning. Internasjonalisering skal påvirke studiehverdagen til hver enkelt student, både gjennom muligheter for utenlandsopphold og gjennom at utdanningstilbudet i seg selv blir mer internasjonalt rettet (St.meld. nr 14, ). Omtrent en fjerdedel av studentene ved Musikkhøgskolen er internasjonale, og flere av masterutdanningene ved NMH benytter engelsk som undervisningsspråk. Alle kandidatstudiene er tilrettelagt for utveksling, og Musikkhøgskolen både tar imot og sender ut en rekke utvekslingsstudenter hvert år. Når det gjelder de faglig ansatte skal NMH stimulere fagmiljøene til å delta på internasjonale arenaer (jf. «I samspill» ). Sammen med utstrakt bruk av utenlandske gjestelærere, er dette en måte å sikre et internasjonalt attraktivt fagmiljø i stadig utvikling som igjen gjør utdanningstilbudet ved NMH internasjonalt orientert Internasjonal virksomhet Det skal gjøres periodiske vurderinger av høgskolens internasjonale utdanningsaktivitet. Alle utreisende og innreisende utvekslingsstudenter skal få anledning til å evaluere sine utvekslingsopphold med fokus på motivasjon, mottak, integrering, faglig tilrettelegging og praktiske forhold. 13

14 Evaluering av internasjonal virksomhet krever En årlig oversikt over antall utenlandske søkere til både utvekslingsstudier og ordinære studieprogram, samt antall interne studenter som søker utvekslingsopphold. Det krever også en oversikt over antall ordinære utenlandske studenter på NMH, student- og lærermobilitet fordelt på studieprogram/fagområde, internasjonale samarbeidsavtaler og nettverk, samt andre internasjonale prosjekter. SU - november En årlig evaluering av utvekslingsoppholdet fra både utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. At det hvert 3. år gjøres en helhetlig vurdering av Musikkhøgskolens internasjonale utdanningsaktivitet. 4. Studiegjennomføring og eksamensavvikling NMH skal legge til rette for at studentene skal kunne gjennomføre studiene på normert tid med et godt læringsutbytte. En stadig bevisstgjøring hos studenter og faglig ansatte om konsekvenser av sviktende studiegjennomføring er viktig for NMH som institusjon. Samtidig må det tas hensyn til at mange studenter skal ut i et yrkesliv som er preget av stor grad av frilansvirksomhet, og at mange av den grunn trenger en mer gradvis overgang mellom studier og arbeidsliv for å klare å bygge seg en karriere. Flere velger en løsning der de tar siste studieår på deltid over to år, noe som vises tydelig i statistikken da over halvparten av studentene som ikke gjennomfører på normert tid bare er ett eller to semester forsinket. Oversikter over studentenes studiegjennomføring og evaluering av eksamen og emner er viktige for å følge med på utviklingen og ved iverksetting av eventuelle tiltak Studiegjennomføring og resultater NMH skal årlig vurdere utviklingen i studenttall, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og resultater (karakterer), og eventuelt iverksette tiltak. Oversikter over studiegjennomføring på programnivå skal inngå som en del av samlerapporten i forbindelse med intern evaluering av studieprogram (jf. 2.4). Rapport om studiegjennomføring og resultater krever, for de siste fem år Oversikt over studenttall fordelt pr instrument, studium og kjønn, samt avlagte studiepoeng og antall uteksaminerte kandidater. Fordeling på instrument og studium skal sammenholdes med gjeldende studiedimensjoneringsplan. En kartlegging av avvik fra normert studieprogresjon samt årsaker til avvik for alle aktive kull, med utgangspunkt i antall som startet studiet. Oversikt over fordeling av karakterer fordelt pr studienivå og emne der det er hensiktsmessig. Dette brukes aktivt for å avdekke årsaker til eventuell manglende studiegjennomføring og til oppfølging av emner med høy strykprosent. SU - april 14

15 4.2. Evaluering av eksamen NMH skal årlig vurdere vurderingsformens relevans, innhold, form og praktisk gjennomføring. Bakgrunnsmaterialet er en rapport med eksamenskommisjonenes og eksterne sensorers evaluering av eksamen. Evaluering av eksamen krever At eksamenskommisjonene evaluerer vurderingsformens relevans, innhold, form og praktiske gjennomføring At eksterne sensorer evaluerer emnets læringsmål, innhold og generelle faglige nivå, vurderingsformens relevans, form og innhold, og den praktiske gjennomføringen av eksamen. SU - oktober 4.3. Ekstern sensorevaluering av emner NMH gjør utstrakt bruk av eksterne sensorer i alle hovedemner, både på bachelor - og masternivå. For å følge opp universitets- og høyskolelovens bestemmelse om ekstern evaluering, skal det jevnlig settes inn ekstern sensorer også i emner der dette ikke er påkrevd i NMHs forskrifter og studieplaner. Ekstern sensorevaluering av emner krever At studieutvalget fastsetter en plan for hvilke emner som skal benytte ekstern sensor, utover det som er påkrevd i studieplanene. At eksterne sensorer gjennomfører evaluering av eksamen som beskrevet i punkt 4.2. og resultatene inngår i denne vurderingen. SU - April 5. Fagpersonalets kompetanse Sterke fagmiljøer er avgjørende for utviklingen av kvaliteten i NMHs virksomhet. Det er kvaliteten til den enkelte lærer som tiltrekker gode studenter, og det er samspillet og bredden i fagmiljøene som skaper gode studietilbud og faglig innovasjon. Strategisk bevissthet i rekruttering av nye medarbeidere, økt synlighet og profilering av fagmiljøene og utvikling av organisasjonsstrukturen er blant ambisjonene i strategisk plan (jf. «I samspill» ) Det faste faglige personalet Oversikt over det faglige personalets sammensetning skal til enhver tid være tilgjengelig og oppdatert. I sammenheng med planlagt studieaktivitet skal det gjøres en samlet vurdering av eventuelle rekrutterings-, utviklings- og endringsbehov. 15

16 Dette krever At en stillingsplan for faglig ansatte utvikles og oppdateres jevnlig og behandles i styret minst hvert 4. år. Planen må bygge på fordeling på ulike fagområder, kompetansenivåer, kjønn og aldersspredning. Oversikt over utvikling, bl.a. mht. opprykk, nytilsetting, andelen nytilsatte med bakgrunn fra NMHs doktorgradsprogram og det kunstneriske stipendprogrammet, fratreden og FOU-ressurser. At det for alle studieprogram foreligger oversikter over tilknyttede fagmiljøer, med vekt på å synliggjøre og vurdere fagmiljøkravene i KDs kvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift. Styret - hvert 4. år At alle fagseksjonsledere gjennomfører utviklingssamtaler med sine ansatte, der samtaler rundt behov for personlig kompetanseutvikling inngår som tema 6. Læringsmiljø og studentmedvirkning NMH skal bruke faglig og pedagogisk kompetanse til å skape gode læringsmiljøer, utvikle gode læringsformer og sikre at læringsutbyttet er på høyt nivå. Studiene skal bidra til å utvikle studentenes selvstendighet og kunstneriske identitet. (jf. «I samspill» ). Studentenes medvirkning er avgjørende for å nå dette målet. Dette krever også at studentene opplever at de har en reell mulighet til å påvirke sin studiesituasjon, og at de opplever å bli hørt i sitt engasjement Evaluering av læringsmiljø Læringsmiljøet ved NMH har vært evaluert jevnlig siden innføringen av kvalitetssystemet, og de fire siste store undersøkelsene som er gjennomført avdekker et stabilt godt læringsmiljø. Siden 2013 gjennomfører NOKUT en årlig nasjonal undersøkelse der studenter blir bedt om å vurdere studieprogrammet sitt og læringsmiljøet ved læringsinstitusjonen. H vert fjerde år gjennomføres også studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i regi av studentsamskipnadene i Norge. Til sammen gir disse tre undersøkelsene et godt innblikk i studentenes evaluering av læringsmiljøet ved NMH. Musikkhøgskolens læringsmiljøundersøkelse gjennomføres blant alle høgskolens studenter hvert 3. år med mulighet for hyppigere gjennomføringer dersom andre evalueringer skulle avdekke utfordringer ved læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget utarbeider tiltak på bakgrunn av evalueringen. Studentutvalgets vurderinger med eventuelle forslag til tiltak skal inngå som en del av læringsmiljøutvalgets vurderingsgrunnlag. Rapport fra undersøkelsen samt tiltakene skal behandles av styret. Evaluering av læringsmiljø krever At LMU gjør en intern evaluering av resultatene fra studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen når disse foreligger, samt foreslår eventuelle tiltak på bakgrunn av resultatene. LMU når resultater foreligger 16

17 At det hvert 3. år gjennomføres en studentevaluering av læringsmiljø der studentene blir bedt om å evaluere egen tidsbruk på studier og arbeid, NMHs informasjons- og servicefunksjoner, det fysiske og psykiske miljøet ved NMH og egne erfaringer med NMH som studiested. Evalueringen gjennomføres i april-mai hvert 3. år. LMU - september Styret oktober/november (hvert 3. år) 6.2. Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at læringsmiljøet ved institusjonen er best mulig ut fra en samlet vurdering av studentenes helse, trygghet og velferd. LMU skal avlegge en årlig rapport for arbeidet innenfor sitt mandat. Rapporten skal gi en oversikt over og en vurdering av status for arbeidet med læringsmiljøet og behandles av styret som en del av årsrapporten for kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Læringsmiljøutvalgets årsrapport skal inneholde En vurdering av læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, jf. detaljert mandat i universitets- og høyskoleloven 4-3. Oversikt over gjennomførte tiltak og eventuelle forslag til tiltak for å bedre læringsmiljøet Rapport for utvalgets arbeid foregående studieår Styret - innlemmet i årsrapport for kvalitetsarbeidet - desember 6.3. Bibliotek Det skal gjøres en årlig vurdering av om samlinger og bibliotektilbud for øvrig er relevante og tilfredsstillende i forhold til behov relatert til studietilbud, studenter og fagpersonale. Studentenes evaluering av biblioteket i forbindelse med læringsmiljøundersøkelsen skal tas med i vurderingen av bibliotekets tjenester. Rapport fra biblioteket skal inneholde Statistikk for siste 5 år på bl.a. utlån, lån fra andre bibliotek, tilvekst, bruk av databaser samt oversikt over bestand fordelt på bøker, noter, innspillinger og tidsskrifter Biblioteksjefens vurdering av kvaliteten på bibliotekets tjenester Styret Innlemmet i årsrapport for kvalitetsarbeidet Desember 17

18 6.4. Studentmedvirkning NMHs ledelse skal legge til rette for studentmedvirkning i alle sentrale organer og en tett kontakt mellom ledelsen og studentutvalget. En vurdering av studentenes reelle medvirkning skal gjøres årlig. Dette krever At det gjennomføres en årlig undersøkelse blant studentrepresentanter i ulike verv på høgskolen der de blir bedt om å evaluere sine erfaringer fra arbeidet i utvalgene, med vekt på innflytelse, relevans, hvordan de opplever at egen kompetanse strekker til og utfordringer knyttet til studentmedvirkningen og studentdemokratiet ved NMH At det årlig arrangeres seminar for studenttillitsvalgte med mål om å heve deres kompetanse og inspirere til økt innsats. En vurdering av arbeidet innlemmes i rapport om studentmedvirkning. At det gjennomføres månedlige kontaktmøter mellom studentutvalget og NMHs ledelse. En vurdering av arbeidet innlemmes i rapport om studentmedvirkning. SU - Oktober At det gjennomføres to årlige kontaktmøter mellom studentutvalget og kvalitetskoordinator. En vurdering av arbeidet innlemmes i rapport om studentmedvirkning. 7. Styringsordning, regelverk og rutiner Musikkhøgskolen skal ha gode og profesjonelle styringsprosesser og administrative rutiner og forvaltning som fremmer kvalitet og omstillingsevne for virksomheten Styringsordning og styringsorganer En fullstendig oversikt over styringsordning og styringsorganer, inkludert mandat for de enkelte styringsorganer og oversikt over medlemmer med valg-/oppnevningsperiode inngår som del av kvalitetssystemet. Oversikten skal bidra til å dokumentere hvordan beslutningsprosesser foregår og hvordan myndighetsfordelingen er, hvordan studentinnflytelse er sikret og hvordan ansattes medbestemmelsesrett er sikret. Oversikten skal også vise myndigheten til ledere for de enkelte styrer og utvalg, i den grad disse leder e har fullmakter og myndighet ut over den myndighet vedkommende styringsorgan er tildelt. Oversikten skal være tilgjengelig på NMHs nettsider, og skal være kontinuerlig oppdatert Lover, forskrifter, regler og retningslinjer Det skal for både ansatte og studenter være lett tilgang til alle lover, forskrifter, regler og retningslinjer som gjelder for virksomheten ved Norges musikkhøgskole, omfattende både sentralt fastsatte lover og forskrifter og internt fastsatte forskrifter, regler og retningslinjer. Alle lover, forskrifter, regler og retningslinjer skal være tilgjengelig på NMHs nettsider, med linker til alle bestemmelser, og skal være kontinuerlig oppdatert. 18

19 7.3. Rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelser for virksomheten ved Norges musikkhøgskole er en del av det generelle systemet for internkontroll ved NMH. Rutinebeskrivelsene for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten inngår også som vedlegg til dette kvalitetssystemet. Musikkhøgskolens rutinebeskrivelser dekker rutiner for utdanningsvirksomheten, FoUvirksomheten, formidlingsvirksomheten, økonomi, IT og personal. Rutinebeskrivelsene er dynamiske dokumenter, og utforming og vedlikehold av beskrivelsene er et administrativt ansvar. Rutinebeskrivelsene skal være oppdaterte og tilgjengelige for alle som trenger dem Avvikssystem Avvikssystemet er et supplement til punkt 2.4. intern evaluering av studieprogram samt punkt 2.6. kontinuerlig evaluering av læringsprosessen. Avvikssystemet er nettbasert, og studentene kan melde inn små eller store saker som de ikke ønsker å ta opp muntl ig med sin lærer eller med sin studiekontakt. Studentene skal ha anledning til å gi fortløpende tilbakemeldinger på eventuelle avvik i saker som gjelder studiekvalitet og læringsmiljø, og dette gjøres gjennom Musikkhøgskolens avvikssystem. Det er melderen som definerer hva et avvik i studiekvalitet eller læringsmiljø er, ikke institusjonen. Aktivitet i avvikssystemet rapporteres til styret i kvalitetssystemets årsrapport. Prosedyre for behandling av saker som meldes inn til avvikssystemet Alle henvendelser meldes elektronisk via et nettbasert system. Melderen får deretter en e-post om at henvendelsen er registrert, og med informasjon om hvor lang behandlingstiden er. Det skal ikke gå mer enn to uker før melderen får denne e-posten. Dersom melderen ønsker å være anonym vil man ikke motta noen tilbakemelding, men også anonyme henvendelser følges opp. Henvendelsene sendes til riktig seksjon for oppfølging, som igjen har ansvar for å rapportere tilbake til kvalitetskoordinator når saken er ferdigbehandlet. Melderen vil da motta en e-post med informasjon om sakens utfall. 19

20 Vedlegg oversikt over rapporter og administrativt samarbeid Videre følger en liste over rapporter som skal utarbeides gjennom kvalitetsarbeidet samt det administrative samarbeidet for hver rapport. Kvalitetskoordinator i Behandles i Kap. Rapport samarbeid med: utvalg/styret: SU Søkere Opptakskontoret september Opptakskontoret, SU Søknadsprosedyren (hvert 3. år) informasjonsrådgiver september 1.3. Opptaksprøven Opptakskontoret SU mai Studieseksjonen og seksjon for SU oktober 2.1. Evaluering av studiestart kommunikasjon og samfunnskontakt 2.2. Evaluering av studieporteføljen (hvert 5. år) Intern evaluering av SU/FoUutvalget - juni - studieprogram og emner 2.6. Kontinuerlig evaluering av Personalrådgiver, SU - læringsprosessen fagseksjonsledere september 2.7. Etterutdanningsvirksomheten Etterutdanningskoordinator SU - mars 3.1. Internasjonal virksomhet Internasjonal koordinator SU - november 4.1. Studiegjennomføring og resultater 4.2. Evaluering av eksamen 6.1. Evaluering av læringsmiljø (hvert 3. år) Eksamenskontoret, studierådgiver Eksamenskontoret, Fagseksjonsledere 6.2. Læringsmiljøutvalget Sekretær for LMU 6.3. Bibliotek Biblioteksjefen - SU april SU oktober Styret oktober/ november Styret desember 1 Styret - desember Studentmedvirkning Leder for studentutvalget SU - oktober Årsrapport - Styret - desember 1 Som del av årsrapporten til styret 2 Som del av årsrapporten til styret 20

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer