Nordisk Forum for Forskning og Utviklingsarbeid innen utdanning i sløyd. Arbeidsprogram og intensjonsavtale for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Forum for Forskning og Utviklingsarbeid innen utdanning i sløyd. Arbeidsprogram og intensjonsavtale for perioden 2004-2006"

Transkript

1 Nordisk Forum for Forskning og Utviklingsarbeid innen utdanning i sløyd Arbeidsprogram og intensjonsavtale for perioden NordFo er et nordisk forum for forskning og utviklingsarbeid innen emnet sløyd (engelsk educational sloyd). Med sløyd menes utdanninger og undervisning i det som de nordiske landene benevner som sløyd, slöjd, sløjd, benevner som sløyd, slöjd, sløjd, kasityø, smide, håndarbejde, forming, kunst og håndverk, duodji/ samesløyd på alle nivåer i utdanningssystemet og tilsvarende på høgskole og universitetsnivå. NordFo s interesseområde omspenner institusjoner og personer i de nordiske landene som arbeider med forskning og/eller lærerutdanning innen sløydfeltet, herunder spørsmål som angår utvikling av fag, undervisningsmetoder, didaktikk og pedagogikk. Innen for rammen av NordFo kan nettverk dannes mellom to eller flere institusjoner/enheter/forskergrupper, som ønsker å samarbeide. NordFo arbeider blant annet for å få til samarbeid i ulike former mellom lærerutdanninger i de nordiske landene for å initiere, stimulere og legge fram forskning og utviklingsarbeid. Virksomheten skal avspeile skolefagene innen estetiske emner slik de kommer til uttrykk i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Sàpmi, på Island, Færøyene, Grønland. NordFo har arbeidet med følgende prosjekter: Intensive kurs for studenter og lærere Nettverk bestående av doktorgradstuderende Symposier for høgskoleansatte og studenter Studentutveksling Lærerutveksling Publikasjonsserien Techne Spredning av informasjon om forskning og utviklingsarbeid Medlemsregister NordFo inviterer de navngitte institusjonene til fortsatt å være med i et nettverk der en koordinerende institusjon og en nettverkskoordinator står til ansvar ovenfor NordFo s presidium. For inneværende periode er Jostein Sandven valgt som koordinator og Høgskolen i Telemark valgt som koordinerende institusjon. NordFo vil de kommende årene arbeide spesielt med: Mobilitet for studenter. Studentene skal delta i teoretiske emner, verkstedsarbeid og praksis i skolen. Studentene skal integreres i et studium som tilsvarer det nivået studenten kommer fra. Den mottagende institusjon knytter studenten til studiestedet med en eller flere veiledere som studenten kan forholde seg til. Studiet skal vurderes og godkjennes ut fra portefølje før studenten reiser fra sitt utenlandsopphold. Ansvaret for dette ligger på den mottagende institusjon. Porteføljen skal legges fram for studentens moderinstitusjon når denne kommer tilbake fra sitt utenlandsopphold slik at poeng/vekttall kan krediteres studentens vitnemål. Alle studenter har de samme rettigheter og plikter som vertsinstitusjonens egne studenter. Ingen studenter skal betale immatrikuleringsavgift og studieavgift til vertshøgskolen. Vertsinstitusjonen stiller timer til rådighet for integrering og faglig veiledning. (NordFo har utarbeidet et eget mobilitetsprogram som institusjonene har forpliktet seg til. Se vedlegg) Koordinerende institusjon: Høgskolen i Telemark Mobilitet for lærere. Stipendiaten/læreren kan ha ordinær undervisning, men hovedsakelig ut fra områder vedkommende er best kvalifisert for å undervise. Da NordFo vektlegger forskeropplæring og deltaking i forskningsprogrammer vil det være nyttig at det legges til rette for at stipendiaten/læreren kan følge forskerkurs og drive FOU arbeid ved siden av undervisning/eller istedenfor undervisning. Lengde på mobilitetsstipendiene er 1-2 uker. (NordFo har utarbeidet et eget mobilitetsprogram som institusjonene har forpliktet seg til. Se vedlegg)

2 Koordinerende institusjon: Høgskolen i Telemark Techne-serien publiserer forskning i Sløydpedagogikk og sløydvitenskap i de nordiske landene. Serien er oppdelt i en A-serie som er tiltenkt publisering på engelsk eller andre verdensspråk og en B-serie for publisering av dokumentasjoner som konferanseinnlegg, forskningsoversikter, debattinnlegg på nordiske språk. NordFo ønsker å prioritere arbeidet som redaksjonsrådet gjør med Techneserien. Opplysninger om retningslinjer, publikasjoner og bestillinger innen Techne-serien kan hentes fra Nye retningslinjer blir lagt ut på nettsiden i løpet av våren 2004 Technes redaksjonsråd består av: Marlene Johansson, Göteborg universitet, Juhani Peltonen, Åbo universitet, Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi, Følgende publikasjoner kan bestilles fra Akademika, Lærerskoleveien 40, N-3676 Notodden, Norge. Telf , mail: Fagkultur og kernefaglighed. Dokumentasjon fra NordFo-symposium ved Frederiksberg Seminarium 2-6 oktober 2002, Techne B:12/2003 Visioner om slöjd og slöjdpedagogikk Techne B:10/2001. Boken har 25 forfattere fra Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island skrevet 26 artikler fordelt på 422 sider som omhandler den nordiske sløyden. Boken egner seg til didaktikk undervisning, kan danne bakgrunnsmateriale og initiere til FOU arbeid på nordiske læresteder Sløyden-idealet om et bra liv? Dokumentasjon fra NordFo-symposium Reykjavik 8-13 nov. 2001, Techne B: 11/2002 Konferanse/symposium for lærere og studenter ved nordiske høgskoler, seminarier og universitet Symposium for 2004 blir i Åbo/Rauma i Finland i uke september. Temaet vil være den nordiske sløydens forhold til design og teknologi. Program og arrangøransvarlig vil være : Juhani Peltonen, Kalle Virta, Jaana Lepistö, Mika Metsärinne og Jostein Sandven Symposiet for 2005 er tenkt til Danmark i forbindelse med H.C. Andersen jubileet. Kurset vil rette fokus mot Den nordiske sløydens forhold til teater/scenografi I 2006 utfordres Umeå universitet og Åbo Akademi, Vasa til et symposium med et tema knyttet til hva som skiller og forener Sløyden i Norden fra/til estetiske fag i Europa s grunnskoler. Forskerstudium i Vasa/Umeå. NordFo støtter deltakere fra de nordiske landene som deltar i forkerutdanningskurs med vekt på sløydpedagogikk og nærliggende forskningsområder. Interesserte tar kontakt med Christina Nygren-Landgärds, NordFo-Nettverk for Doktorgrads kandidater. NordFo ønsker å legge til rette for sær samlinger for denne kategori studerende på NordFo s egne symposier, men også arbeide for kontakt gjennom egne symposier og gjennom et nett basert diskusjonsfora. NordFo ser det som ønskelig at vi på sikt kan tilby nettbasert undervisning som moduler innen et doktorgradsstudium. Dette arbeidet vil Universitetet i Helsingfors se nærmere på. Ansvarlig for nettbasert utredning: Leena Kaukinen Studier på tvers av landegrenser. NordFo ønsker et pilotprosjekt hvor uteskole blir modulisert med mulighet for å bygge et studium over 1 år (60 studiepoeng) med moduler hentet for eksempel fra Frederiksberg Seminarium, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Linköping. Det spesifikke med Uteskole er nærheten til natur, geografisk landskap og kultur som arena for læring. Sentralt er vinklingen på praktisk/estetiske problemstillinger og hvordan en kan tilegne seg kompetanse for å få løst oppgaver. Dette krever en tverrfaglige tenkning hvor flere fag bidrar med kunnskap, ferdigheter og holdninger. Studiet vil utvikle en pedagogikk der teori som oftest

3 avleses og forståes ut fra praksis. Kompetansen studentene tilegner seg i Uteskole kan karakteriseres som konkret, sansbar og kontekstforankret. Handlingsbåren kunnskap vil være sentral på ferder, feltkurs, innføring i oppgaver og under veiledninger. Studentene skal selv samle sine erfaringer og gjøre rede for disse i sine mappeinleveringer. Lange skoledager gjør at elevene har behov for å røre på seg. For å ta ut noe av elevenes behov for bevegelse og fysisk aktivitet er uteskole velegnet. Barn trenger konkretisering på ulike læringsarenaer for å kunne tilegne seg kunnskaper optimalt. Bruken av flere sanser fremmer den praktiske og estetiske dimensjonen. Den nordiske sløyden kan være velegnet i et slikt konsept. Det å lære om naturen i naturen eller kulturen gjør læringen mer virkelighetsnært og forståelig for barn og unge. Praktisk bruk av verktøy og utstyr vektlegges av alle fagene. Forståelse for at klima, vær og vind, temperatur har estetiske kvaliteter. Fagenes bidrag til uteskole kan beskrives slik: Kroppsøving: Baseres på lek, dans og bevegelse i ulike natur eller kultur landsskap. Friluftsliv og ferder i ulike typer natur. Iscenetting av dramatiske opptrinn i urbane gatemiljøer. Naturfag: Studier av ulike biotoper gjennom ulike årstider, naturgeografi og prosesser som er avgjørende for naturmiljøet, universet og solsystemet. Sløyd: Behandler arkitektur og gjenstandskultur. Skapende virksomhet for å konkretisere tanker og følelser gjennom å bygge og gi form. En deling av faget ut fra ulike studiesteders fortrinn kan arte seg slik: Frederiksberg: Det urbane moderne (er kulturen) iscenesatt med tekstiler på kropp og teater i Københavns gater. Viser her til trender i større byer hvor unge mennesker iscenesetter seg selv og sine ideer. Samarbeid håndarbejde, drama/teater og kroppsøving Linköping: Det normative i kulturen (har kulturen) analysert og konkretisert gjennom selvproduserte artefakter (tekstil, metall, tre) for å framkalle unike sanselige opplevelser fra en historisk kontekst. Levendegjøre en hendelse ut fra en gitt tid. Kulturmiljø. Notodden: Læring i naturen og forming med materialer som finnes på stedet. Bygging av installasjoner til bruksformål (snøhytter og skilekanlegg) og som skulpturer der uttrykk for tanker og ideer fra artefaktenes verden knyttes til studentenes livsverden. Vandringen som motiv og møte med natur og kultur. Ansvar for utredningen og planarbeidet: Jostein Sandven, Bolette Kremmer Hansen, Bolette Kremmer Hansen, og Bo Hinnerson, NordFo s hjemmeside: Intensjonsavtalen innebærer at partner-institusjonene prøver å legge til rette for : at Fou ressurser blir tildelt forskere/lærere som vil arbeide med nordiske forskningsprosjekt. at presidiemedlemmer får reisestøtte fra sin institusjon for å delta på presidiemøter, samt at det tildeles arbeidsressurs for NordFo arbeid på den enkeltes arbeidsavtale. at institusjonen vil delta i NordFo s mobilitetsprogram for studenter og lærere. Se egne programmer) at institusjonen ønsker å sende deltakere på NordFo s kurs og arrangementer. at alle nettverkspartnere i størst mulig grad er behjelpelig med å skaffe bosted til mobilitetsprogrammene enten det gjelder studenter eller lærere. at alle nettverkspartnere gir NordFo studenter og lærere relevant praktisk og faglig veiledning og informasjon både før, under og etter opphodet at personer som er medlem i NordFo, men ikke tilsluttet en samarbeidende institusjon kan delta i nettverket. (Alliansebygging)

4 NordFo s nettverkspartnere: NordFo s koordinator Partnere Internasjonal kontaktperson Jostein Sandven Høgskolen i Telemark. Lærerskoleveien 40 Bolette Kremmer Hansen Gert Broge Stig Pedersen Minna Kragelund Marlene Johansson u.se 3676 Notodden, Norge Frederiksberg Seminarium. Nyelandsvej Frederiksberg, Danmark CVU Vest Sløjdhøjskolen i Esbjerg. Stengårdsvej Danmark Dansk Sløjdlærerskole Emdrupsvej 115 A 2400 København NV, Danmark Danmarks Pædagogiske Universitet. Emdrupvej København NV. Danmark Linköpings universitet Teknikring Linköping, Sverige Gøteborgs universitet Box Gøteborg. Sverige Anmari Lundegaard Siri Homlong Kajsa Borg Juhani Peltonen Christina Nygren- Landgärds Ove Eskilsen Edith Skjeggestad no Arne Wik Brynjar Olafsson Gunvor Guttorm m Lotte Jacobsen Uppsala universitet Insitutionen för hushållsvitenskap Trädgårdsgatan Uppsala. Sverige Umeå universitet Institutt för estetiska ämnen Umeå. Sverige Åbo universitet University of Turku PB Rauma, Finland Åbo Akademi Institutionen för lærarutbildning PB Vasa. Finland CVU- Jelling Vejlevej 2 DK-7300 Jelling Joensuu universitet Tullinportinkatu Joensuu Finland Høgskolen i Oslo Avdeling for estetiske fag, HiO, Pilestredet 52, 0167 Oslo, Norge Høgskolen i Bergen Landåssvingen Landås, Norge Kennarahaskoli Islands, Stakkahlid 105 Reykjavik, Island Sami allaskuvla Hannoluohleka 9520 Kautokeino. Norge Grønlands Seminarium Ilinniarfissuaq Postboks Nuuk, Grønland Kirsten Rabek Gigja Arnadottir Else Søndergaard

5 Leena Kaukinen Súsan í Jákupsstovu Marie Koch University of Helsinki Faculty of Education Post box 32 Helsinginkatu Helsingin Yliopisto Finland Førøernes Seminarium Færoya Læraraskuli Box Thorshavn, Færøerne Seminariet for kunst og håndværk Hyrdevej Kerteminde Danmark (Telefon )

6 På vegne av institusjonen aksepteres intensjonsavtalen med nettverket i NordFo. Institusjonen er ikke forpliktet økonomisk ovenfor NordFo. Men ut fra søknad fra NordFo s koordinator kan institusjonen bidrar med mobilitetsutveksling og deltagelser på kurser og symposier, forskningsprosjekter og studieplanarbeid. Sted og dato.. Navn til institusjonen. Adresse til institusjonen. Telefon til institusjonen.. Mail adresse til institusjonen Navn på NordFo s koordinator på sted. Navn på institusjonens leder, dekan, rektor.. Underskrift NordFo s koordinator på stedet Underskrift institusjonens leder, dekan, rektor Merknader/forbehold institusjonen vil ta i forhold til intensjonsavtalen:

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Sammendrag I 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer