Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng"

Transkript

1 Studieplan Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Høgskolen Betanien

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innledning Ambulansetjenesten Mål for studiet og læringsutbytte Overordnet læringsutbytte for studiet Målgruppe og opptakskrav Målgruppe Opptakskrav Studiekvalitet Undervisnings- og læringsmetoder Vurderingsformer og arbeidskrav Arbeidskrav Hospiteringspraksis Eksamen Kostnader Studiedeltagelse Litteratur Høgskolens ansvar og studentens plikter Kvalitetssikring av studiet: Evaluering av studiet Organisering av studiet Nasjonal Paramedic-utdanningens innhold, oppbygging og sammensetning Emneinformasjon og faglig innhold Anatomi og fysiologi Helserett Farmakologi og legemiddelregning Etikk og kommunikasjon Akuttmedisin: Systematisk pasientundersøkelse, klinisk vurdering og akuttmedisinske tiltak Traumatologi, triage, skadestedstiltak og skadestedsledelse (OLH funksjon) Pensum Viktige datoer

3 Studieprogramkode: Navn på studium: Nasjonal Paramedic-utdanning National Paramedic education Institutt: Studiepoeng: 60 Varighet/organisering: Deltid over 2 år (4 semestre), samlingsbasert undervisning Undervisningsspråk: Norsk 1 INNLEDNING Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell og er skreddersydd for å gi ambulansepersonell utvidet handlingskompetanse. Høsten 2008 startet Høgskolen Betanien (tidligere Betanien diakonale høgskole) Nasjonal Paramedicutdanning (NPU) i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (HiL) som hadde eksamensrett for studiet og utstedte karakterutskrift frem til våren Studieplanen er utarbeidet i samarbeid mellom de høgskolene som tilbyr Paramedicutdanning, nasjonale akuttmedisinske miljøer og regionale helseforetak. Dette for å sikre en mest mulig lik Paramedic-utdanning i Norge. Ambulansefaget ble vedtatt lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 2. januar Studiet bygger på videregående opplæring for faglært ambulansepersonell. Nasjonal Paramedic-utdanning, årsstudium, er et deltidsstudium som går over 4 semestre. Studiet inneholder 5 emner à studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Studieplanen gir en beskrivelse av: Mål for utdanning/læringsutbytte Opptakskrav Faglig innhold Studie- og arbeidsformer Organisering og omfang av studiet Vurderingsordninger Høgskolen Betanien bygger sin virksomhet på det kristne livssyn der grunnverdier som et helhetlig menneskesyn, respekt for enkeltmenneskets unike verdi, tro på menneskelivets ukrenkelighet og nestekjærlighet står sentralt. Se høgskolens nettsider for en nærmere redegjørelse. 1.1 Ambulansetjenesten. I henhold til lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus mv. er ambulansetjenesten en spesialisert helsetjeneste, definert som «beredskap for eller transport i forbindelse med undersøkelse eller behandling av pasienter som på grunn av sykdom eller skade har behov for å bli transportert på båre eller som har behov for medisinsk behandling eller tilgang til medisinsk utstyr under transporten». Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten definerer ikke de forskjellige tjenestene. Det fremgår likevel at ambulansetjenesten fortsatt skal være en spesialisthelsetjeneste, og dermed regulert av denne lov. Helseforetakene skal sørge for at helsepersonell, herunder ambulansepersonell, har fått nødvendig opplæring og etter-

4 og videreutdanning som er nødvendig for å utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven 4-10). Det forventes at ambulansearbeidere mestrer sine arbeidsoppgaver under varierende og til dels vanskelige operative forhold. Tjenesten utøves i hovedsak utenfor sykehus, ofte i pasientens hjem, og uten eller bare med delvis assistanse fra andre deler av helsevesenet. Ambulansepersonell skal i slike situasjoner være i stand til å handle rasjonelt og kjenne grensen for egne kunnskaper og kvalifikasjoner (Helsepersonell loven 4). Kompetansekravene for ambulansepersonell er regulert i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ( nr. 252, merknad til 17): å kunne observere og identifisere svikt i vitale organfunksjoner, igangsette akuttmedisinske behandlingstiltak, yte kyndig hjelp til forflytning og leiring av pasienter, samt dokumentere og rapportere til annet helsepersonell. Ambulansetjenesten fungerer som bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehuset, og må ut fra dette ha et nært samarbeid med det øvrige personellet i helsetjenesten og i andre utryknings- og beredskapsetater. Bil- og båtambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært: a) dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander b) bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling. (Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus nr 252, 1) Ambulansefaget stiller krav om høy handlingskompetanse hos fagarbeideren. Det stilles krav til teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger som gjenspeiler respekt for enkeltindividets egenverd. Personlig egnethet er en forutsetning. Foruten evne til å kunne arbeide i team, må man kunne arbeide selvstendig. I Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ( nr 252, 1) presiseres dette formålet: Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ( nr 252, 3) sier også noe om hva akuttmedisin og akuttmedisinsk beredskap innebærer: Med akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus menes i denne forskrift medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevaktordning og ambulansetjenesten. Med akuttmedisin menes kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse. Med akuttmedisinsk beredskap menes forberedte tiltak som iverksettes for å sikre befolkningen nødvendige akuttmedisinske helsetjenester. I den Paramedic-utdannede ambulansearbeiderens handlingskompetanse vektlegges evne til å reagere og handle ut fra gjeldende faglige, etiske og juridiske retningslinjer 4

5 innenfor arbeidslivet generelt og helsetjenesten spesielt. Personlig egnethet er sentralt, med vekt på bl.a. selvstendighet og evne til å arbeide i team. 2 MÅL FOR STUDIET OG LÆRINGSUTBYTTE Hensikten med utdanningen er å uteksaminere studenter med økt og spesialisert ambulansefaglig handlingskompetanse i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til bruk i yrkesutøvelsen som ambulansearbeidere i den moderne norske ambulansetjenesten. Utøvelsen av ambulansearbeidet skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Pasientmålgruppen er den samme som for grunnutdannet faglært ambulansepersonell: Pasienter som er i en tilstand hvor de vitale funksjoner er sviktende eller truet. Pasienter som på bakgrunn av sykdom eller skade kommer i fysisk, psykisk, sosial og/eller eksistensiell krisetilstand. Pasienter med forverring i kroniske tilstander. Utdanningen gjennomføres i samarbeid mellom høgskole og helseforetak. For den enkelte ambulansearbeider skal høgskolestudiet gi økt kompetanse i fremtidig yrkesutøvelse og øket evne til eget ansvar for faglig utvikling og oppdatering. Etter endt Paramedic-utdanning skal den enkelte ambulansearbeider ha videreutviklet sin handlings- og vurderingskompetanse i tilknytning til yrkesutøvelsen. Denne er basert på helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, og akuttmedisinske kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og baseres på etablerte standarder for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 2.1 Overordnet læringsutbytte for studiet Kunnskaper Kandidaten har inngående kunnskap om og kan vurdere akuttmedisinske tilstander har grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon og samhandling samt kunnskap om pårørende, deres reaksjoner og behov kan identifisere relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Ferdigheter Kandidaten kan i akutte og mindre akutte situasjoner selvstendig utføre og beherske tiltak slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes kan i samarbeid med lege/sykepleier/annet helsepersonell mestre avanserte akuttmedisinske tiltak og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig kan beherske ledelse av et team i operativt arbeid ved ulykker og katastrofer Generell kompetanse Kandidaten kan utføre arbeidet etisk og juridisk og medisinsk forsvarlig kan formidle sentralt fagstoff innenfor akuttmedisin både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten 5

6 kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det akuttmedisinske og tilhørende fagfelt, og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget 3 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.1 Målgruppe Studiet er et tilbud til faglært ambulansepersonell, men annet autorisert helsepersonell ansatt i ambulansetjenesten/relevante prehospitale tjenester kan søke opptak. 3.2 Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Autorisasjon som ambulansearbeider/fagbrev i ambulansefag eller relevant 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning. Ett års erfaring fra ambulanseyrket i full stilling og inneha et ansettelses forhold i ambulansetjenesten (min. 50 % stilling). Studiet har opptak annet hvert år. 4 STUDIEKVALITET 4.1 Undervisnings- og læringsmetoder Studiet innbefatter samlinger på høgskolen i kombinasjon med bruk av nettbasert læringsmiljø i mellomperiodene. På samlingene vil undervisningen variere mellom forelesninger, simulering, ferdighetstrening, gruppearbeid, fremlegg og plenumsdiskusjoner. I mellomperiodene vil studentene jobbe med arbeidskrav individuelt og i grupper med veiledning fra høgskolen. Programmet «It s learning» brukes som nettbasert læringsmiljø for informasjon, kommunikasjon og veiledning under hele studieløpet. Det legges vekt på varierte undervisningsmetoder der studentens aktive deltagelse i læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, i gruppearbeid og i individuelle oppgaver. Kombinasjonen av ulike pedagogiske metoder skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Studiet forutsetter en ukentlig innsats på gjennomsnittlig 20 timer. 4.2 Vurderingsformer og arbeidskrav Arbeidskrav Arbeidskravene er skissert under hvert enkelt emne. Arbeidskravene er utformet som studieoppgaver som skal fremme læring. Oppgavene er relatert til sentrale temaer innen studiets hovedemner. Arbeidskrav innleveres etter retningslinjer fra emneansvarlig innen gitte tidsfrister. I vurderingen av arbeidskravene legges det vekt på at studenten: Tar utgangspunkt i et bruker/pasientperspektiv Integrerer teori og praksis Analyserer og/eller tolker på grunnlag av faglige vurderinger 6

7 Anvender aktuell og relevant litteratur Viser selvstendighet Drøfter eksempler fra praksis og reflekterer over egne og andres erfaringer/opplevelser Er aktiv og deltakende i gruppen Gir konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger i gruppen og ved fremlegg Bruker retningslinjer for skriftlig arbeid Om gruppeoppgaver Hvis det mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at den/disse ikke har deltatt i arbeidet og den/de må derfor levere en individuell besvarelse før de kan fremstille seg til eksamen. Samtlige arbeidskrav i hvert emne må være gjennomført og godkjent før eksamen og utstedelse av karakterutskrift. Godkjente arbeidskrav er gyldig i 2 år Hospiteringspraksis Observasjons- og hospiteringspraksis er kortvarige praksisstudier som ikke er gjenstand for studentvurdering. Relevant hospitering og/eller simulering skal totalt sett ha et omfang på minimum 3 uker, og inngår i emne 4 og 5. Hospiteringen kan gjennomføres på følgende sykehusavdelinger: Hjerteovervåking eller intensivavdeling Anestesiavdeling Akuttmottak Evt. annen relevant avdeling (f.eks. psykiatrisk eller barneavdeling) Studenten skal ha 4 vakter per praksisuke (krav om 100 % tilstedeværelse). Avdelingen hvor hospiteringspraksis gjennomføres avgjør vaktfordeling per student avhengig av læringsmuligheter. Hele døgnet og hele uken kan benyttes. Observasjons- og hospiteringspraksis har varierende studie- og arbeidsformer og studiedeltaking kan derfor ivaretas på flere måter. Obligatorisk studiedeltaking vil ut fra praksisstudiets mål og innhold bli ivaretatt ved en kombinasjon av: Frammøte Aktiv deltakelse i forhold til målsetting for praksis Hospiteringsrapport og refleksjonsnotat (jfr. retningslinjer for studiekrav/ hospiteringsdokument). Hensikt med hospitering er at studenten utvikler nødvendig handlingskompetanse ut fra gitte læringsmål. Hospiteringen skal gi ambulansepersonell grunnlag for å utøve faglig forsvarlig praksis for den spesialiserte ambulansetjenesten. Mål med praksisstudier: Etter endt hospitering skal studenten ha: Erfaring med og kompetanse i spesialisert ambulansearbeid i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Praktisert og videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte 7

8 samhandling med pasienter og pårørende. Yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samarbeid med annet helsepersonell. 4.3 Eksamen Vurderingsordningene har som mål å gi høgskole og student informasjon om studieprogresjon og faglig nivå samt sikre offentlighet og brukere at studenten har tilegnet seg de kvalifikasjoner studieplanen beskriver som nødvendig for yrkesutøvelse. Høgskolen skal sikre at eksamens- og vurderingsordningene omfatter hovedemnene i studieplanen. Studenten vil gjennom studiet bli vurdert på ulike måter. Samtlige arbeidskrav i emnet må være innlevert og godkjent før fremstilling for eksamen. Eksamen er skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper og ferdigheter der resultatet inngår på vitnemålet eller regnes inn i en karakter på karakterutskrift. Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høyskoler, forskrift om eksamen ved Høgskolen Betanien (http://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ #kapittel_5) og Utfyllende bestemmelser til eksamensforskrift ved Høgskolen Betanien (For nærmere beskrivelse av eksamen og karakterutskriftkarakter, se kapittel 7) Plagiatkontroll gjennomføres på alle eksamener og oppgaver som innleveres via It s learning. 4.4 Kostnader Nasjonal Paramedic-utdanningen er oppdragsfinansiert, hvilket innebærer at studieplassene finansieres av arbeidsgiver og/eller studenten selv. Studieavgiften dekker blant annet utgifter til en ordinær- og en kontinueringseksamen i hvert emne og tre testforsøk i legemiddelregning. Semesteravgift kommer i tillegg. Ved innlevering av arbeidskrav etter oppgitt frist: 1. mai og 1. november, kan høgskolen ikke garantere at studentene vil få alle arbeidskrav vurdert inneværende semester. For øvrig vises til inngått studiekontrakt, samt evt. kontrakt med egen arbeidsgiver. Studenter ved Paramedic-utdanning kan søke Statens lånekasse om finansiering, Søknadsskjema finnes på lånekassens hjemmesider: 4.5 Studiedeltagelse Oppmøte på samling er obligatorisk og blir registrert. Det forventes en tilstedeværelse på minimum 80 % på samlinger og 100 % i hospiteringspraksis. Fravær utover dette gjør at man mister retten til å fremstille seg til eksamen. 4.6 Litteratur Pensumliste følger i eget kapittel. Det kan årlig bli gjort en justering av pensum. 4.7 Høgskolens ansvar og studentens plikter Informasjon om høgskolens ansvar og studentens plikter finnes på Studweb, og må leses i forbindelse med godkjenning av utdanningsplan. Studenter som ikke følger ordinært studieløp, må ta kontakt med studieadministrasjonen for avtale om videre studieprogresjon. 8

9 4.8 Kvalitetssikring av studiet: Studiet følger høgskolens kvalitetssikringssystem som skal bidra til å sikre studiekvalitet. Med den menes en høy kvalitet i utdanning og læringsmiljø. 4.9 Evaluering av studiet Enkeltemne og studiet som helhet vil bli evaluert med fokus på læringsutbyttebeskrivelsene 5 ORGANISERING AV STUDIET 5.1 Nasjonal Paramedic-utdanningens innhold, oppbygging og sammensetning Emne Emnets navn SP Semester O/V Studiepoeng kode per semester 1a Anatomi og fysiologi 5 Høst O 2 Helserett 10 Høst O 15 1b Farmakologi og legemiddelregning 5 Vår O 3 Etikk og kommunikasjon 10 Vår O 15 4 Systematisk pasientundersøkelse, klinisk vurdering og tiltak av 15 Høst O 15 akuttmedisinske tilstander 5 Traumatologi og skadestedsbehandling 15 Vår O 15 SP=studiepoeng O=obligatorisk V=valgfritt Det kreves ingen forkunnskapskrav til emnene. 9

10 6 EMNEINFORMASJON OG FAGLIG INNHOLD 6.1 Anatomi og fysiologi Navn Anatomi og fysiologi /Anatomy and physiology Emnekode 1a Studiepoeng 5 Studium Nasjonal Paramedic-utdanning Semester Høst Forkunnskaper Ingen Undervisningsspråk Norsk Kategori Obligatorisk emne Emnebeskrivelse: I emnet er hovedfokuset menneskets anatomi og fysiologi, samt elementære biokjemiske prosesser på cellenivå. Hensikten med emnet er å bidra til økt forståelse for hvordan medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap gir grunnlag for å kunne utøve faglig forsvarlig helsehjelp. Studenten skal etter endt utdanning ha en detaljert forståelse for anatomi og fysiologi som grunnleggende medisinske fag. Kunnskap om de normale kroppsfunksjonene er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av unormale tilstander. Kunnskapen gir også en forutsetning for å kunne gi riktig behandling når kroppen ikke lengre fungere som normalt eller når akutte sykdommer og skader inntreffer. Kunnskapen gir også grunnlag for relevant undersøkelse og behandling på et avansert nivå. Innhold: celler og vev nervesystemet og sansene det endokrine systemet blodet og sirkulasjonssystemet immunsystemet respirasjonssystemet nyrer og urinveier fordøyelsessystemet og stoffomsetningen muskel- og skjelettsystemet temperaturregulering Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten har kunnskap om: menneskets anatomiske oppbygning. organer og organsystemers normale funksjon og samspill Ferdigheter Kandidaten kan: forklare ulike organer og organsystemenes normale funksjon og samspill gjøre rede for sentrale fysiologiske prosesser innenfor sirkulasjon, respirasjon og nervesystem Generell kompetanse Kandidaten kan forklare: 10

11 elementære biokjemiske prosesser på celleplan, og se dem i sammenheng med fysiologiske prosesser på organnivå Undervisnings- og læringsaktiviteter: Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingen kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og fremlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver. Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen: 1) En individuell skriftlig innlevering som vurderes til godkjent/ikke godkjent. 2) Minimum 80 % tilstedeværelse på emnets samling. Vurderingsform: Individuell skoleeksamen over 3 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt Vurderingsuttrykk: Vurderes med bokstavkarakter (A F). Sensorordning: Intern og/eller ekstern sensor 11

12 6.2 Helserett Navn Helserett/Health law Emnekode 2 Studiepoeng 10 Studium Nasjonal Paramedic-utdanning Semester Høst Forkunnskaper Ingen Undervisningsspråk Norsk Kategori Obligatorisk emne Emnebeskrivelse: Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstat. De prinsippene som helsevesenet bygger på følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper. Lovverket har stor betydning både for personell som jobber på ulike forvaltningsnivå innen helse- og sosialtjenesten og for de som utøver pasientrettet virksomhet. Innhold: Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter juridisk metode rettskildespørsmål rettsregler, rettigheter og plikter rettssikkerhet et historisk perspektiv på pasientrettighetene forholdet mellom profesjonsetikk og lov Helsepersonells ansvar helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, lov om psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon ansvarsbegrepet forsvarlighetskravet kvalitetssikring og avviksregistrering dokumentasjonsplikt taushetsplikt og opplysningsplikt tilsyn og sanksjoner Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten har kunnskap om: hvordan lovverket regulerer helsepersonells plikter og rettigheter. hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker arbeidet i helsevesenet. juridisk metode; rettskildespørsmål, rettsreglene og rettssikkerhet innenfor helseretten. lover og forskrifter som styrer og regulerer spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Ferdigheter: Kandidaten kan: redegjøre for helsepersonells ansvar og plikter og de grunnleggende pasientrettighetene reflektere, vurderer og konkluderer juridiske problemstillinger knyttet til 12

13 medisinsketiske problemstillinger helsevesenet. redegjøre for juridiske retningslinjer for dokumentasjon og dokumentasjonsplikt synliggjøre eget ansvarsforhold mellom taushetsplikt og opplysningsplikt bidra til kvalitetssikring av yrkesutøvelse gjennom et bevist forhold til avviksregistrering Generell kompetanse: Kandidaten viser forståelse for: ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon, med forståelse for ansvarsbegrepet og forsvarlighetskravet, samt tilsyn og sanksjoner samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere. hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger fører til behov for ulike typer regler. Undervisnings- og læringsaktiviteter: Emnet omfatter 2 samlinger à 3 dager. Samlingene består av forelesning, gruppearbeid, fremlegg og plenumsdiskusjoner. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide med obligatoriske arbeidskrav Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen: 1) 2 situasjonsbeskrivelser som forberedelse til emnestart 2) 2 gruppeoppgaver 3) Minimum 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger. Vurderingsform 6 timers hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven aktiveres på It`s learning kl med innlevering innen kl Alle hjelpemidler er tillatt, men må oppgis i eksamensbesvarelsen Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A (best) F (ikke bestått) Sensorordning: Intern og/eller ekstern sensor 13

14 6.3 Farmakologi og legemiddelregning Navn Farmakologi og legemiddelregning Pharmacology and medication management Emnekode 1b Studiepoeng 5 Studium Nasjonal Paramedic-utdanning Semester Vår Forkunnskaper Ingen Undervisningsspråk Norsk Kategori Obligatorisk emne Emnebeskrivelse: Grunnleggende kunnskap i farmakologi er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelse av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen. Innhold: farmakodynamikk farmakokinetikk bivirkninger interaksjoner barn/eldre/gravide/ammende og legemidler rusmidler/forgiftninger håndtering og administrering av legemidler. lover og forskrifter bruk av felleskatalog atc-nummer gjennomgang av relevante legemiddelgruppers virkningsmekanismer legemiddelregning Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten har kunnskap om: generell farmakologi legemiddelhåndtering og administrering anvendelse av legemidler i forhold til ansvars- og funksjonsområde legemiddelregning. Ferdigheter Kandidaten kan: beherske feilfri legemiddelregning. anvende kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget. Generell kompetanse Kandidaten har: et bevist forhold til de juridiske aspekter og tjenestens retningslinjer ved legemiddelhåndtering 14

15 Undervisnings- og læringsaktiviteter: Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingen kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og fremlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver. Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen: 1) En individuell skriftlig innlevering som vurderes til godkjent/ikke godkjent. 2) Minimum 80 % tilstedeværelse på emnets samling. Vurderingsform: Individuell skoleeksamen over 3 timer. Eksamen består av to deler: 1. Medikamentregning 1 time. Krav om 100 % rett og vist utregning. Enkel kalkulator tillatt 2. Farmakologi 2 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt Vurderingsuttrykk: Vurderes med bestått/ikke bestått Sensorordning: Intern og/eller ekstern sensor 15

16 6.4 Etikk og kommunikasjon Navn Etikk og kommunikasjon / Ethics and communication Emnekode 3 Studiepoeng 10 Studium Nasjonal Paramedic-utdanning Semester Vår Forkunnskaper Ingen Undervisningsspråk Norsk Kategori Obligatorisk emne Emnebeskrivelse: I emnet vektlegges etikk, kommunikasjon og samhandling. Ambulansepersonell står ofte i situasjoner av etisk vanskelig karakter. I emnet etikk, belyses generell teori og anvendt etikk i forhold til etiske problemstillinger i praksis. Studenten vil få opplæring i anvendelse av ulike etisk refleksjonsmodeller som grunnlag for handlingsvalg i etiske dilemmaer de står overfor i sin yrkeshverdag. Samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende særdeles viktig i alvorlige, stressfylte og kritiske situasjoner. Kommunikasjon med pasienten, pårørende og andre krever at ambulansepersonellet er systematisk og bevisst i sin dialog med pasient og pårørende og at nonverbale signaler tolkes raskt. Innhold: Etikk menneskesyn, livssyn og faglighet verdier og verdigrunnlag innføring i sentrale etiske begreper (Konsekvens- og pliktetikk) anvendelse av etiske refleksjonsmodeller etiske problemstillinger med utgangspunkt i medisinske situasjoner, medisinsk teknologi og kunnskapsutvikling etiske problemstillinger ved livets begynnelse og slutt Innhold: Kommunikasjon grunnleggende kommunikasjons- og relasjonsteori helseprofesjoner og praktisk kommunikasjon spesielle kommunikasjonsutfordringer: o kognitive endringer o fysiske endringer o kultur og språk kriseteorier, stress og stressreaksjoner mestringsteorier og mestringsstrategier Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten: har kunnskap om relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon kan identifisere problemstillinger og konflikter knyttet til etikk og kommunikasjon i yrkesutøvelsen har kunnskap om stress- og krisereaksjoner hos pasienter, pårørende og 16

17 helsepersonell Ferdigheter: Kandidaten: kan anvende etiske refleksjonsmodeller kan kommunisere og samhandle med pasient, pårørende og helsepersonell i utfordrende situasjoner kan identifisere etiske problemstillinger og faglig begrunne handlingsvalg i etiske dilemmaer Generell kompetanse: Kandidaten: har utviklet evne til å reflektere over teori og erfarings basert kunnskap kan gjenkjenne mestringsstrategier Undervisnings- og læringsaktiviteter: Emnet omfatter 2 samlinger à 3 dager. Samlingene består av forelesning, gruppearbeid, rollespill, fremlegg og plenumsdiskusjoner. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide med obligatoriske arbeidskrav Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen: 1) 2 situasjonsbeskrivelser som forberedelse til emnestart 2) 2 gruppeoppgaver 3) Minimum 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger. Vurderingsform 6 timers hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven aktiveres på It`s learning kl med innlevering innen kl Alle hjelpemidler er tillatt, men må oppgis i eksamensbesvarelsen Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A (best) F (ikke bestått) Sensorordning: Intern og/eller ekstern sensor 17

18 6.5 Akuttmedisin: Systematisk pasientundersøkelse, klinisk vurdering og akuttmedisinske tiltak Navn Akuttmedisin: Systematisk pasientundersøkelse, klinisk vurdering og akuttmedisinske tiltak Emergency medicine: Systematic patient examination, clinical assessment and emergency medical measures Emnekode 4 Studiepoeng 15 Studium Nasjonal Paramedic-utdanning Semester Høst Forkunnskaper Fullført og bestått 1. studieår i Nasjonal Paramedic-utdanning Undervisningsspråk Norsk Kategori Obligatorisk emne Emnebeskrivelse: I emnet rettes fokus mot videreutvikling av studentens kliniske vurderingskompetanse i akuttmedisinske situasjoner begrunnet med utfyllende patofysiologiske kunnskaper. Emnet vil ha en symptombasert tilnærming hvor systematisk pasientundersøkelse og klinisk vurdering av ulike symptomer vektlegges. Vesentlig vil vurdering av vitale parametre opp mot aktuelle pasientsituasjoner begrunne nødvendige behandlingstiltak, hastegradsvurdering, transport beslutning og omsorgsnivå. Studenten skal utvikle en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kunne redegjøre for hvordan man profesjonelt anvender kunnskapene for best mulig å ivareta pasientens behov. Hovedfokus er på de viktigste organsystemene og temaer som omhandler utfordrende og/eller kompliserte akuttmedisinske problemstillinger i alle aldersgrupper. Innhold: kliniske observasjoner, vurderinger og tiltak: Respirasjons-, sirkulasjons-, bevissthets- og smertevurdering. systematisk undersøkelsesteknikk; A-B-C-D-E-systemet, organspesifikke observasjoner og vurderinger anamneseopptak: Struktur og intervjuteknikk Dokumentasjon av pasientbehandling: Journalføring, krav og praktisk gjennomføring transportbeslutning: Valg av hastegrad - triage, transportmetode, bestemmelsessted/omsorgsnivå og behov for beslutningsstøtte fra høyere kompetansenivå. simulering: Situasjonsvurdering klinisk beslutningstaking og prioritering fødselsomsorg psykiatri pediatri infeksjoner forgiftninger smittevern kroniske tilstander som kompliserer diagnostisk vurdering og behandling Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten har kunnskap om: sentrale patofysiologiske akuttilstander i de viktigste organsystemene 18

19 prioritering og vurdering av ulike akuttmedisinske tilstander relevante akuttmedisinske tiltak, og hvordan de gjennomføres med faglig begrunnelse kjenne til sentrale differensialdiagnostiske vurderinger av utvalgte symptombilder hastegradsvurdering og valg av omsorgsnivå basert på aktuell situasjon, klinisk observasjon og vitalparametre Ferdigheter: Kandidaten kan: gjennomføre en systematisk pasientundersøkelse relatert til problemstilling og alder iverksette og begrunne relevante akuttmedisinske tiltak rettet mot respirasjon, sirkulasjon og bevissthet gjennomføre et strukturert og relevant anamneseopptak og utføre presis dokumentasjon i forhold til situasjon, alder og medisinsk tilstand gi informativ overføringsrapport til neste behandlingsnivå /omsorgsnivå forskriftskrav og god praksis for legemiddelhåndtering og administrering Generell kompetanse: Kandidaten har: utviklet en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kan formidle kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientens helhetlige behov. refleksjonsevne og forståelse for helsetjenesten og hvilken rolle ambulansearbeider spiller i denne når det ikke er opplagt at pasienten skal til en bestemt del av helsetjenesten. evne til å reflektere over den store diagnostiske utfordringen allmennmedisinske problemstillinger er og hvor grensen går mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kompetanse innen transportvurdering og beslutningsgrunnlag Undervisnings- og læringsaktiviteter: Emnet omfatter 3 samlinger à 3-4 dager. Samlingene består av forelesning, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, fremlegg og plenumsdiskusjoner. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide med obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen: 1) 1 situasjonsbeskrivelse som forberedelse til emnestart 2) 2 gruppeoppgaver 3) Minimum 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger 4) 2 hospiteringsuker 100 % tilstedeværelse 5) 2 hospiteringsrapporter Vurderingsform: Individuell skoleeksamen over 5 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt. Vurderingsuttrykk: 19

20 Vurderes med bokstavkarakter (A F). Sensorordning: Intern og/eller ekstern sensor 6.6 Traumatologi, triage, skadestedstiltak og skadestedsledelse (OLH funksjon) Navn Traumatologi, triage, skadestedstiltak og skadestedsledelse Traumatology, triage, on-site measures and incident management Emnekode 5 Studiepoeng 15 Studium Nasjonal Paramedic-utdanning Institutt Semester Vår Forkunnskaper Fullført og bestått 1. studieår i Nasjonal Paramedic-utdanning Undervisningsspråk Norsk Kategori Obligatorisk emne. Emnebeskrivelse: Emnet skal gi studenten nødvendig teoretisk og praktisk handlingskompetanse til å vurdere og primær behandle traumepasienten til neste behandlingsnivå. Studenten skal kunne gjøre rede for korrekt primær og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter. De skal med oppgitte vitalparametere og kliniske funn i teorien kunne avgjøre om en pasient er alvorlig skadet og hvilken behandling og transportløsning som best vil ivareta pasientens helse. Kunnskap om riktig traumebehandling krever bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi for å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, behandlingsog transportbehov. I tillegg til skadebehandling og skadeprioritering vil åstedsvurdering, skademekanismer og ledelsesprinsipper ved operativt ambulansearbeid OLH bli vektlagt. Undervisningen tar utgangspunkt i internasjonale standarder for systematisk prehospital traumebehandling. Studenten skal videre få innsyn i hvilken diagnostikk og behandling som skjer umiddelbart etter ankomst i regionalt traumemottak og i den videre kirurgiske og intensivmedisinske fasen av pasientforløpet. Kunnskap om de ulike nivåer for skadebehandling skal gjøre studenten i stand til å velge riktig leveringssted for den enkelte pasient. Innhold: skadevurdering og -prioritering systematisk pasientvurdering etter ABCDE prinsippet luftveisvurdering - og håndtering blødning og sirkulasjonssvikt reponering- og stabiliseringstiltak traumesystemer og skåringssystemer vurdering og valg av prehospital ressurs og leveringssted Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested OLH`rolle og funksjon prehospitalt teamarbeid 20

21 Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten har kunnskap om: skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning det kan ha for mulige skader i ulike organsystemer hvordan tidsaspektet påvirker overlevelse og senskader patofysiologiske endringer, traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i thorax, abdomen, hode- og ansikt, bekken, ekstremiteter, rygg og nakke hvordan vevsskade med blødningstap påvirker organismen og hvordan tidstap kan påvirke utkomme ved ulike typer skader triagering som beslutningsgrunnlag for medisinsk prioritering av behandling og transport prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv og OLH`s rolle og funksjon Ferdigheter: Kandidaten kan: utføre korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlige skader på bakgrunn av vurdering av vitalparametrer og kliniske funn, avgjøre alvorlighetsgrad og hvilken behandlings- og transportløsning som best vil ivareta pasientens helse beherske prinsippene og etablere helseoperativ ledelse- og drift av skadested. Generell kompetanse: Kandidaten: har forståelse for hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted. kan utveksle kunnskaper og erfaringer og bidra til sikker pasientbehandling på skadestedet. har et reflektert forhold til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet kan redegjøre for innsikt i hvilken diagnostikk og behandling som skjer umiddelbart etter ankomst i regionalt traumemottak og i den videre kirurgiske og intensivmedisinske fasen av pasientforløpet for å være i stand til å velge riktig leveringssted for den enkelte pasient Undervisnings- og læringsaktiviteter: Emnet omfatter 3 samlinger à 3-4 dager. Samlingene består av forelesning, ferdighetstrening, simulering, triageøvelser, gruppearbeid, fremlegg og plenumsdiskusjoner. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide med obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen: 1) 1 situasjonsbeskrivelse som forberedelse til emnestart 2) 1 gruppeoppgaver 3) Minimum 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger 4) 1 hospiteringsuker 100 % tilstedeværelse 5) 1 hospiteringsrapporter 21

22 Vurderingsform: Skoleeksamen gjennomføres samme dag: a) 90 minutter: multiple choice test - 50 spørsmål. Ingen hjelpemidler er tillatt. b) 20 minutter: muntlig eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt. Vurderingsuttrykk: Begge eksamensformene vurderes til bestått/ikke bestått og vektes. Multiple choicetest vektes med 40% og muntlig eksamen med 60% av endelig karakter. Sensorordning: Intern og/eller ekstern sensor 22

23 7 PENSUM Se høgskolens websider 8 VIKTIGE DATOER for samlinger, innlevering av arbeidskrav, eksamensdatoer mm finnes på årshjul se høgskolens websider 23

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer