ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND"

Transkript

1 ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND 1 MÅL OG MÅLGRUPPE NFR s veiledning for VRI gir følgende beskrivelse av virkemiddelet personmobilitet: Gjennom ulike mobilitetsordninger utvikles ny kunnskap og erfaring både i FoU institusjonene og næringslivet. Personmobilitet kan omfatte: Studenter som med støtte fra høgskolen gjennomfører et FoU i en bedrift Ferdig utdannede kandidater som med faglig veiledning fra fagpersoner i høgskolen gjennomfører et utviklingsprosjekt i en bedrift gjennom kandidatmobilitetsprosjekt eller trainee. FoU institusjoner ansetter eller involverer personer fra næringslivet i deltidsstillinger, eksempelvis i professor II er stillinger. VRI Hordaland skal bidra til å realisere visjonen og målsetninger i regionalt utviklingsprogram for Hordaland. Ressursene fordeles derfor på de næringene som er prioritert i regionalt utviklingsprogram Disse bransjene er energi, maritim, marin og reiseliv. 2 ORGANISERING Fra Høgskolen i Bergen, Senter for nyskaping stilles følgende personer til disposisjon: Delprosjektleder Anne Lise Bergheim Prosjektmedarbeider Tone Helene Bergset Røkenes Prosjektmedarbeider Øystein Høvig HiB har vært i dialog med BI Bergen om et samarbeid om mobilitet innen reiseliv etter ønske fra VRI styret. Elisabeth Sein som er kontaktperson hos BI har orientert oss om at de dessverre ikke har hatt ressurser til å avklare dette med relevante fagpersoner nå. Det vil derfor ikke bli inngått egen underleverandøravtale med BI om mobilitet. Vi vil imidlertid gå i dialog med BI igjen i januar med tanke på å etablere prosjekter innen reiseliv der fagpersoner fra BI kan være veiledere. Reiseliv vil da inngå som en bransjesatsing på linje med de andre. Personmobilitet side 1

2 3 BUDSJETTRAMME Personmobilitet har blitt tildelt NOK av VRI styret. Av disse midlene er 25%, eller NOK egenandeler, og NOK disponible midler. Budsjett 2010 Inntekt Utgifter VRI Hordaland Timer Egeninnsats 25 % Driftskostnader Sum HOVEDAKTIVITETER MOBILITET FOR 2010 Metodeutvikling Prosjektutvikling og bedriftsbesøk. Vurdering av aktuelle typer mobilitetsprosjekt. Identifisere og rekruttere bedrifter, veiledere og kandidater til prosjektene. Gjennomføre veiledning knyttet til Skattefunn. Bistå ved søknadsarbeider ved/til andre støtteordninger, f.eks IFU/OFU. Koordinering Koordinering av bedriftsbesøk med andre VRI virkemiddel / virkemiddelaktører Fordele ressurser innenfor bransjeområdene. Koordinering og prosjektoppfølging Vurdere behov for kurs Formidling og erfaringsutveksling gjennom regionale læringsarenaer 4.1 METODEUTVIKLING FLERE TYPER MOBILITETSPROSJEKTER VRI Hordaland har så langt arbeidet med student og kandidatmobilitetsprosjekter. Vi har ikke i samme grad hatt fokus på forsker og omvendt forskermobilitet. Det er nå planlagt å utvide med flere typer av mobilitetsprosjekt. Gode eksempler og forslag til innretninger kan hentes fra flere andre VRI regioner. Som et utgangspunkt for videreutviklingen av virkemiddelet personmobilitet vil det bli jobbet med en kunnskapsstatus basert på best practice i andre regioner. Dette vil bli et sentralt element i læringsarenaen som utvikles som en del av VRI arbeidet (se 4.4.) En ny type mobilitetsprosjekt som det er spesielt ønskelig å utvikle er etablering av et samarbeid om en nærings PhD i regionen. Målet for 2010 vil være å etablere et forprosjekt for en nærings PhD i et av satsingsområdene. Personmobilitet side 2

3 EVALUERING, DOKUMENTASJON OG VIDEREUTVIKLING Det er ønskelig å finne nye måter å utvikle personmobilitet på. For å få til dette trenger vi bedre oversikt og system over de resultatene som er oppnådd, slik at vi kan forbedre virkemiddelet. Alle prosjektene blir i dag registrert med prosjektnavn, kandidatnavn og veiledernavn. Dessuten registreres sluttrapportene og Skattefunn gjennomføringen. Vi har også oversikt over alle besøkte bedrifter og deres tilbakemelding. I det videre arbeidet ønsker vi å integrere de ulike informasjonselementene for å sikre effektiv informasjonsflyt, lagring og dokumentasjon. Ved å samle alt i en database vil vi få et godt hjelpemiddel i egen kompetansebygging, og sikre en felles hukommelse som vil utvikles over tid. Dette inkluderer også forbedring av systemene for avtaleinngåelse og rapportering. Etablering av en felles database kan komme til å kreve tilleggsfinansiering. Det er derfor avgjørende å avklare muligheter og finansiering av dette så tidlig som mulig for å se hva som kan implementeres i PROSJEKTUTVIKLING Hovedelementene i prosjektutviklingen vil være å få mobilisert aktuelle bedrifter og finne aktuelle mobilitetsordninger. For å nå frem til bedriftene vil det være avgjørende å få til en god markedsføring av ordningen. (Se også formidling). Arbeidet skal rettes inn mot de næringene som er prioritert i regionalt utviklingsprogram Disse bransjene er energi, maritim, marin og reiseliv. Erfaringsmessig har det vist seg at virkemidlene personmobilitet og kompetansemekling henger tett sammen i relasjon til bedriftene. Høgskolen ønsker å ha tett koordinering mellom disse i arbeidet i 2010 for å gi et best mulig tilbud til bedriftene. Sammen med hovedvirkemiddel kompetansemekling vil vi søke å videreutvikle mobilitet til å bli et tilbud til bedrifter i ulike faser. Spesielt vil det være viktig å ha god koordinering i forbindelse med bedriftsbesøk. BEDRIFTSREKRUTTERING Å finne nye bedrifter er en kontinuerlig prosess. En tilnærming har vært Expo utstillingen som gjennomføres i juni hvert år på HiB. De fleste studentene ved HiB utfører hovedprosjektoppgaver for næringslivet i regionen med 2 3 studenter pr prosjekt. Prosjektene vises på utstillingen og parallelt med dette inviterer høgskolen til en seminarserie, som belyser utvalgte, aktuelle tema innen det store mangfoldet som fagmiljøene ved Høgskolen i Bergen står for. En del av prosjektene har vært godt egnet til videreføring i et kandidatmobilitetsprosjekt, som igjen kan resultere i et Skattefunn prosjekt eller et kompetansemeglingsprosjekt. Personalet ved de enkelte instituttene på Høgskolen har et godt nettverk mot bedrifter som har relevans til fagutdanningen. Disse benyttes i forbindelse med bedriftsbesøk, case studier og gjesteforelesninger. Ved å følge opp bedriftene over en periode regner vi med å kunne videreutvikle flere av mobilitetsprosjektene til kompetansemeklingsoppdrag og gjerne SkatteFUNN prosjekter. Vi mener også det er viktig at bedriftene får mulighet til å tenke strategisk på sine FoU tiltak, slik at dette kan settes inn i et system for helhetlig bedriftsutvikling. Slik veiledning legges inn i prosjektet. Videre har Høgskolen et godt nettverk ut mot NCE og ARENA prosjektene i regionen, samt de regionale næringsrådene og mot INUNETT, som er et nettverk for næringshager og inkubatorer i regionen. SfN vil utnytte Høgskolens oversikt over bedriftskontakter, den enkelte faglærers bedriftskjennskap og SfN s nettverkskontakter i systematiske bedriftsbesøk når vi skal sette opp mobilitetsprosjekter. Personmobilitet side 3

4 AVTALEVERK I arbeidet vil senteret benytte det avtale og oppfølgingssystemet som har vært utprøvd tidligere gjennom SMB K og nhs prosjektene. Dette består av bedriftsavtaler, kandidatavtaler og veilederavtaler. Dessuten leveres det korte sluttrapporter fra bedrift, kandidat og veileder. VEILEDNING AV BEDRIFT GJENNOM SKATTEFUNN Senter for nyskaping er fasilitator i samarbeidet mellom bedrift og veileder, og har hovedansvaret for å veilede i skriving av SkatteFUNN søknadene. Formålet med SkatteFUNN søknaden er at bedriften skal kunne få økonomisk støtte til å videreutvikle et innovasjonsprosjekt. Det beregnes ca i veiledningsmidler per SkatteFUNN søknad. Fristen for innlevering av SkatteFUNN er 1. september, men erfaringsmessig vil det være en fordel å sende søknaden i god tid før dette. Det kan også være aktuelt å gi veiledning ved søknadsarbeider i forbindelse med andre støtteordninger, f.eks IFU/OFU. Den faglige veilederen knyttet til bedriften tilbys inntil kr pr. prosjekt i kandidatmobilitetsprosjekt og inntil hvis det gjelder en trainee. Midlene kanaliseres gjennom utdanningsinstitusjonen, og det inngås avtale mellom utviklingsprosjektet og den enkelte veileder. Veilederne skal samarbeide tett med andre deler av virkemiddelapparatet. 4.3 KOORDINERING OG OPPFØLGING VRI Team Hordaland vil være en sentral koordineringsenhet for alt arbeidet der arbeidet innen de enkelte virkemidlene og virkemiddelapparatet samkjøres. Spesielt er det viktig at den bedriftsrettede profileringen av virkemiddelet bør koordineres med andre bedriftskontakter i VRI / Virkemiddelapparatet. Internt vil vi sikre god koordinering mellom de som jobber VRI prosjektene og ikke minst med bedriftene og veilederne. Gjennom en evaluering tidlig i 2010 ønsker vi å fange opp utfordringer og forbedringsmuligheter knyttet til koordinering og utvikling. Ettersom vi ikke har vært i dialog med fagmiljøene på BI ennå, vil vi legge vekt på å komme i dialog med disse så raskt som mulig. De har signalisert at de har tid til dette i januar. Det er viktig å avklare hvilke typer mobilitetsprosjekt som kan være aktuelle og hvordan vi best kan samarbeide om dette. Et sentralt moment her er samarbeidet med NCE Tourism Fjord Norway. KURS Vi vil også, sammen med samarbeidspartene kunne tilby skreddersydde opplegg innen veiledning eller kurs i skriving av FoU søknader, samt veiledning i IPR, for bedriftene. Videre vil vi vurdere hvilket behov for opplæring av studenter / kandidater knyttet til de aktuelle prosjektene. Det har tidligere vært holdt noen kurs, men omfanget har variert. Det er nødvendig å kartlegge behovene i Personmobilitet side 4

5 forhold til hva bedriftene trenger av kompetanse, men aktuelle kurs kan være innenfor eksempelvis: prosjektledelse, produktutvikling, presentasjonsteknikk, logistikk, markedsføring etc FORMIDLING OG LÆRINGSARENA LÆRINGSARENA Det skal etableres regionale læringsarenaer for prosjektmedarbeiderne innen hvert av de tre hovedvirkemidlene, slik at læring gjennom erfaringsutveksling blir optimalisert, både innenfor de enkelte virkemidlene og på tvers. Dette vil lette arbeidet med å få i gang prosjekter og tiltak på tvers av fylkesgrensene, slik at nedslagsfeltet for gode ideer og bedriftssamarbeid blir større. Vi ønsker også å bidra inn i et nettverk for delprosjektlederne innen mobilitet, slik at vi kan få fram en god læringseffekt gjennom erfaringsutveksling og best practice. Nettverket bør i første rekke omfatte fylkene på Vestlandet, men kan også utvides. HFK har tatt initiativ til en Vestlandssamling for VRI i januar Dette vil være en god anledning til å starte dette arbeidet. FORMIDLING VRI står overfor en stor utfordring mht. formidling av resultater. Høgskolen ønsker å ta i bruk helt nye virkemidler for formidling gjennom å bruke Mediesenteret og deres kompetanse og verktøy i arbeidet. Mediesenteret er en del av Høgskolen i Bergen og jobber bl.a. med medieutvikling og produksjon innen nye medier som for eksempel skjermdesign, tilrettelegging av ulike medieformer og innholdsproduksjon. De har utviklet og driver en rekke nettbaserte studier som tilbys av høgskolen: Kreativ webdesign, Multimedia for web, Nettpublisering, Kommunikasjonsarbeid og Digital fotografering. Vi ønsker å bruke dette miljøet aktivt for å bidra til nye arbeidsmetoder og formidling både mellom prosjektdeltagere og ut mot bedriftene. Konkret mener vi det vil gi kunne gi god effekt å bruke video og broadcast sendinger fra møter/kurs/seminar med mulighet for interaktiv deltagelse fra personer på andre lokasjoner. Dette gjøres ved bruk av sanntidsvideo med flere kameraer og integrering av for eksempel Power Point presentasjoner eller andre grafiske kilder samtidig. Kurs i søknadsskriving vil være et aktuelt tiltak å starte med. Denne tilnærmingen kan være hensiktsmessig for formidling til prosjektgruppen for å nå alle på vestlandet, men kan også være aktuelt for å nå ut til mange bedrifter når en ønsker å komme i inngrep med regionale forskningsfond. Mediesenteret har også erfaring med å produsere korte videosnutter eller såkalte triggers til ulike problemstillinger. Dette kan brukes for å skape interesse for å delta i et kompetansemeglings eller mobilitetsprosjekt, eller regionale forskningsfond. Nye formidlingsmetoder vil være spesielt viktig ettersom vi må kunne nå ut til bedrifter i hele regionen. Disse tiltakene er avhengig av tilleggsfinansiering ut over det som ligger i mobilitet, men vil også være av felles interesse. Det er avsatt noe midler sentralt til denne type tiltak og vi vil ha en løpende dialog med HFK for å avklare og vurdere hva som kan realiseres innenfor det aktuelle budsjettet. PUBLISERING Vi ønsker også å få formidlet våre funn gjennom presentasjon av paper til utvalgte seminar og konferanser (nasjonale VRI samlinger, relevante fagkonferanser) Det er også ønskelig å nå ut med informasjon i relevante fagtidsskrifter og i lokalpressen. Personmobilitet side 5

6 5 Måltall og kostnadsfordeling Tiltak Bransjer Måltall prosjekt Sum Timer Inntekter brutto Netto utbetaling Metodeutvikling, kvalitetssikring og formidling Koordinering Prosjektutvikling /bedriftsbesøk Kandidat Energi, maritim, marin og reiseliv Lønn til veileder per prosjekt Veiledning skattefunn - inntil pr prosj. (6) Studentmobilitet Energi, maritim, marin Lønn til veileder per prosjekt NæringsPhD forprosjekt Trainee Energi, maritim, marin Forprosjekt Lønn til veileder per prosjekt Energi, maritim, marin Kursing kandidater Kurs i søknadsskriving Formidling via mediesenteret Må finansieres utenom Evt. etablering av IT system Må finansieres utenom Reising Møter med bedrifter, tid eksterne deltagere Sum Forslaget over er tentativt. Det kan bli aktuelt med en annen fordeling mellom ulike typer mobilitetsprosjekt. * Enkelte aktiviteter må finansieres utenom budsjettet. Personmobilitet side 6

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer