Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt."

Transkript

1 Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim

2 Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. OPPDRAGET INNLEDNING BAKGRUNN FOR ANSKAFFELSEN BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN ARBEIDSOMFANG OG RAMMEAVTALENES VARIGHET KONTRAKTSBESTEMMELSER KUNNGJØRING TILBYDERS KONTAKTPERSON ANTALL EKSEMPLARER TILBUDSBEFARING/TILBUDSKONFERANSE TILLEGGSOPPLYSNINGER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET KOMMUNIKASJON OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT. DOKUMENTASJON STILT TIL RÅDIGHET AV NORSK VANN BA ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE OPPLYSNINGS- OG BEGRUNNELSESPLIKT OFFENTLIGHET TAUSHETSPLIKT HABILITET KRAV TIL TILBYDER - KVALIFIKASJONSKRAV SKATTE- OG AVGIFTSATTESTER, HMS-EGENERKLÆRING TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING TILBYDERS KAPASITET TILBYDERS KOMPETANSE TILBYDERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM OPPSUMMERING KVALIFIKASJONSKRAV MED TILHØRENDE DOKUMENTASJONSKRAV KRAV TIL TILBUDET TILBUDETS UTFORMING TILBUDETS LEVERING KOSTNADER OG UTGIFTER TILBUDSFRIST EVENTUELL TILLEGGSFRIST VEDSTÅELSESFRIST INNLEVERINGSSTED ENDRE OG TILBAKEKALLE TILBUD KOMPLETT TILBUD SKAL BESTÅ AV AVLYSNING AV KONKURRANSEN OPPDRAGSGIVERENS BEHANDLING AV TILBUDENE REGISTRERING AV TILBUD TILBUDSÅPNING OG GYLDIGHET AVVISNING AVGJØRELSEN AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIET KVALITET NÆRMERE OM KOMPETANSE/ERFARING INNSTILLING PÅ KONTRAKTSTILDELING KONTRAKTER INNENFOR RAMMEAVTALENE VEDLEGG...12

3 Side 3 av Oppdraget 1.1 Innledning bakgrunn for anskaffelsen Norsk Vann BA i det følgende også kalt oppdragsgiver, er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for norske VA-verk/kommuner. Norsk Vann BA har etablert et system for finansiering og gjennomføring av felles utviklingsprosjekter innen VA-sektoren. Systemet, som kalles Norsk Vann Prosjekt, går ut på at andelseiere i Norsk Vann BA betaler inn 1,30 kr/innbygger per år i et prosjektfond. Dette skal finansiere prosjekter innenfor bestemte satsingsområder, som er vedtatt av Norsk Vanns årsmøte. Dette fordi man skal ha mulighet til å konsentrere innsatsen og ikke spre ressursene på altfor mange områder. Satsingsområdene gjelder for en 4-års periode. Mer om Norsk Vann Prosjekt fremgår av vedlegg 1. Den første 4-årsperioden ble avsluttet i Denne konkurransen gjelder valg av rådgivere for perioden Det antas at Norsk Vann Prosjekt i perioden vil ha et årlig budsjett på ca 5-6 mill kr eller mill kr i en programperiode på 4 år. Kommunenes økonomiske bidrag er frivillig, så det tas forbehold om at det kommer inn tilstrekkelige midler til å finansiere dette omfanget. Dette blir avklart tidlig hvert år. Erfaringene fra den første 4-års-perioden med hensyn til kommunenes deltagelse har vært positive. Midlene vil bli disponert slik: Noen midler vil bli brukt internt i organisasjonen til administrasjon, prosjektledelse, informasjon, forprosjekter, delutredninger med mer Noen midler vil bli bevilget som støtte til prosjekter andre gjennomfører innen de aktuelle satsingsområdene Resten av midlene vil bli brukt til kjøp av tjenester fra eksterne rådgivere. Det er dette konkurransegrunnlaget gjelder. Det antas at dette dreier seg om ca mill kr i 4- års-perioden. Prosjektene foreslås hvert år av Norsk Vanns medlemmer, og etter en prosess vedtar Norsk Vanns styre ved begynnelsen av hvert år hvilke prosjekter som skal startes opp det aktuelle året. Det antas at det hvert år vil bli gjennomført 5-15 utviklingsprosjekter. Noen prosjekter vil gå over flere år. Denne konkurransen arrangeres for å inngå parallelle rammeavtaler med 3 rådgivere innenfor hvert av 3 tilbudsområder, se pkt Beskrivelse av anskaffelsen Norsk Vann BA innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av parallelle rammeavtaler med aktuelle rådgivere i Norsk Vann Prosjekt. Det vil, forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede tilbydere/tilbud, bli inngått 3 parallelle rammeavtaler innenfor hvert av 3 tilbudsområder, se tabell 1. Innenfor hvert tilbudsområde vil det så bli iverksatt nye konkurranser mellom partene ( minikonkurranser - jf anskaffelsesforskriftens kap.15) for å avgjøre hvem som skal gjennomføre de enkelte prosjektene. Det vises til pkt. 7. Tilbudsområder Tilbudsområdene er definert ut fra 4 vedtatte satsingsområder i Norsk Vann Prosjekt i perioden er (se vedlegg 2): A. Synliggjøring B. Kompetansebygging C. Sikker vannforsyning D. Energi, vannmiljø og klima Anskaffelsen er inndelt i 3 ulike tilbudsområder, idet satsingsområde A og B begge faller inn under tilbudsområde nr 1, se tabell 1:

4 Side 4 av 25 Tabell 1, Tilbudsområder Tilbudsområde Satsingsområder som inngår i tilbudsområdet 1 A. Synliggjøring og B. Kompetansebygging 2 C. Sikker vannforsyning 3 D. Energi, vannmiljø og klima Separate tilbud for hvert tilbudsområde Det kan gis tilbud innen ett eller flere tilbudsområder. Hvert tilbud skal være komplett iht. kravene i pkt 4. Det presiseres at det er stilt noe forskjellige kompetansekrav (erfaring og kunnskap) til de forskjellige områdene. Det vil bli opprettet egne rammeavtaler for hvert tilbudsområde selv om samme firma får avtale innen flere områder. Konkrete prosjekter beskrives senere etter mal Stikkord for hvilke type problemstillinger som vil kunne tas opp under de enkelte satsingsområdene, er vist i bilag 1 til vedlegg 2. Dette er kun ment som illustrasjon av hvilke typer prosjekter de forskjellige satsingsområdene kan inneholde. Konkrete prosjekter de enkelte år vil bli beskrevet av oppdragsgiver etter en mal som er vist i bilag 1 til vedlegg 1. Rådgiverens rolle Norsk Vann BA søker med dette eksterne rådgivere med spisskompetanse innenfor de forskjellige satsingsområdene. Rådgiveren skal i rammeavtaleperioden gjennomføre større eller mindre deler av et prosjekt, dersom rådgiveren kåres som vinner etter avholdte minikonkurranser, jf punkt 7. Arbeidet kan bestå i gjennomføring og evt. ledelse av delprosjekter, så som undersøkelser og forsøk, kartlegginger, erfaringsinnhenting, utredninger, konsekvensanalyser, kostnadsanalyser med mer samt rapportering av arbeidet. I enkelte prosjekter kan det i tillegg være aktuelt for Norsk Vann å engasjere andre rådgivere med aktuell kompetanse innen et satsingsområde, bl.a. for å delta i referansegrupper og/eller prosjektutvikling og/eller prosjektledelse. Dette kan være mindre deloppdrag som vil bli tildelt utenom rammeavtalene og vil bli beskrevet for det aktuelle prosjektet. Norsk Vann har med andre ord rett til å tildele oppdrag innen et satsingsområde til andre rådgivere enn de rådgivere som det blir inngått rammeavtale med etter gjennomføringen av denne anbudskonkurransen. Rammeavtalene er således en opsjon for Norsk Vann. Norsk Vanns rolle Norsk Vanns rolle ifm prosjektene er beskrevet i vedlegg 1. Normalt vil Norsk Vann BA ha den overordnede prosjektledelsen, mens Norsk Vann i enkelte prosjekter selv vil utføre delutredninger mm. I noen prosjekter kan prosjektledelsen bli satt bort til en av rådgiverne. Dette vil bli beskrevet ifm hvert enkelt prosjekt. 1.3 Arbeidsomfang og rammeavtalenes varighet Varigheten av hver enkelt rammeavtale skal være 2 år. Norsk Vann BA skal ha ensidig rett til å forlenge avtalen med 1 år. Dette skal i så fall varsles innen 3 måneder før utløp av 2- årsperioden. Det antas fra Norsk Vanns side, uten at dette skal kunne påberopes som noen garanti for avrop etter rammeavtalene, at hvert tilbudsområde i de 2 første årene rammeavtalen gjelder, vil kunne representere en total verdi på om lag NOK 1,5-2,5 mill. ekskl. avgifter. Rammeavtalene er en opsjon for Norsk Vann, dvs at Norsk Vann har rett, men ikke plikt til å benytte rammeavtalene der det oppstår behov for tjenesteytelser innenfor et satsingsområde. Norsk Vann har rett til å utføre ytelsene selv, eller inngå kontrakter med andre rådgivere enn de som det inngås rammeavtale med etter denne anbudskonkurransen.

5 Side 5 av Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av kontraktsbestemmelser som nærmere beskrevet i vedlegg Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN/TED-databasen medio mars Tilbyders kontaktperson Oppdragsgiveren ber tilbyder innen 3 dager etter mottak av dette konkurransegrunnlaget å sende inn navn og adresse på kontaktperson. 1.7 Antall eksemplarer Tilbyder får utdelt 2 eksemplarer av konkurransegrunnlaget utsendt per post, dersom tilbyder ber om dette. Konkurransegrunnlaget er imidlertid også tilgjengelig ved direkte nedlasting på 1.8 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse. 1.9 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers kontaktperson Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Norsk Vann BA ved: Navn: Fred Ivar Aasand Postadresse: Vangsvegen 143, 2317 Hamar E-post: Telefaks: Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiverens svar i anonymisert form i forhold til spørsmålsstilleren(e), sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget og sendt inn navn på kontaktperson, senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes Spørsmål rammeavtale Norsk Vann Prosjekt Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes alle som har mottatt konkurransegrunnlaget og sendt inn navn på kontaktperson. Opplysningene som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra én tilbyder, skal umiddelbart også gis til alle de øvrige. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige tilbydere som har mottatt konkurransegrunnlaget og sendt inn navn på kontaktperson, skal varsles om forlengelsen Kommunikasjon All kommunikasjon skal foregå mellom tilbyders kontaktperson se pkt 1.6 og Norsk Vanns kontaktperson, se pkt All kontakt skal foregå skriftlig (brev, faks, e-post) på norsk. Svar vil bli gitt skriftlig til samtlige tilbydere Opphavs- og eiendomsrett. Dokumentasjon stilt til rådighet av Norsk Vann BA Tilbyder kan ikke benytte konkurransegrunnlagets informasjon/dokumentasjon i annen sammenheng enn til deltagelse i anbudskonkurransen.

6 Side 6 av Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr 402. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som åpner for at alle interesserte tilbydere kan gi tilbud, men som ikke tillater forhandlinger. 2.3 Opplysnings- og begrunnelsesplikt Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: et tilbud blir avvist oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen Tilbyder kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor tilbyderen ikke tildeles kontrakt. Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 2.4 Offentlighet Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr 16 ( Offentleglova ), gjelder ikke for interesseorganisasjoner, jf forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) av 17. oktober 2008, 1, 2. ledd, b. Norsk Vann er således unntatt fra loven. 2.5 Taushetsplikt Oppdragsgiveren og hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. 2.6 Habilitet Ved gjennomføringen av konkurransen gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr. 3.

7 Side 7 av Krav til tilbyder - kvalifikasjonskrav I de følgende punktene fremgår hvilke krav som stilles til tilbydernes kvalifikasjoner. Kvalifikasjonene vil bli vurdert ut i fra innlevert dokumentasjon. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. 3.1 Skatte- og avgiftsattester, HMS-egenerklæring Det kreves at tilbyderen har ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. For å dokumentere dette skal tilbyder legge fram skatte- og merverdiavgiftsattester som ikke er mer enn 6 måneder gamle, i forhold til tilbudsfristen (bilag 1 og 2 i tilbudet). Utenlandske leverandører skal i stedet for ovennevnte levere attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørens hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Det kreves at tilbyderen har et fungerende HMS-system. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem HMS-egenerklæring (bilag 3 i tilbudet). Standard skjema for HMS-erklæring er vedlagt dette dokumentet som VEDLEGG 3. Dersom nevnte dokumenter ikke foreligger ved tilbudsfristens utløp, vil det kunne medføre avvisning av tilbudet, jf pkt Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Det kreves at tilbyder er et lovlig etablert foretak. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem firmaattest (bilag 4 til tilbudet). Utenlandske leverandører skal i stedet levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat hvor leverandøren er registrert som foretak. 3.3 Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Det kreves god soliditet. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem Foretakets siste årsregnskap (siste årsberetning inkl. revisors beretning), evt. budsjett for nyetablerte firma (bilag 5 til tilbudet) Erklæring om foretakets omsetning de siste årene som har betydning for denne kontrakten (bilag 6 til tilbudet) Der tilbyder har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan akseptere. Dersom tilbyder har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. 3.4 Tilbyders kapasitet Det kreves at tilbyder har god kapasitet. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem en kort presentasjon av firmaet og en oversikt over firmaets totale bemanning (bilag 7 i tilbudet). Det skal også legges frem en beskrivelse av utstyr, IT-systemer, software, kommunikasjonsløsninger eller annet som har betydning for utførelsen og gjennomføringsevnen for en kontrakt av denne typen (bilag 8 i tilbudet). 3.5 Tilbyders kompetanse Det kreves at tilbyder har gode faglige kvalifikasjoner, både generelt, og for hvert tilbudsområde spesielt. Tilbyder må ha generell utredningskompetanse på nasjonalt nivå. Dette kravet gjelder for samtlige tilbudsområder. Det kreves at tilbyder har erfaring fra tilsvarende oppdrag (nasjonale

8 Side 8 av 25 utredningsprosjekter eller lignende) Dette må dokumenteres i form av en oversikt over nasjonale utredninger eller tilsvarende de siste 2 år (bilag 9 i tilbudet). Der tilbyder har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt om, kan han godtgjøre sin utredningskompetanse med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan akseptere. Dersom tilbyder har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. Dette må i så fall skje innen tilbudsfristens utløp. Det kreves at tilbyder har gode referanser. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem en kort presentasjon av de viktigste prosjekter innenfor det aktuelle tilbudsområdet de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker, herunder kontaktperson (bilag 10 i tilbudet). 3.6 Tilbyders kvalitetssikringssystem Tilbyder skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem (ISO 9000 eller tilsvarende). Det skal vedlegges en redegjørelse for firmaets kvalitetssikringssystem (bilag 11 i tilbudet). 3.7 Oppsummering kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav Tabell 2, Kvalifikasjonskrav til tilbyder Kvalifikasjonskrav 1. Skatte- og merverdiavgiftsattester som ikke er mer enn 6 måneder gamle, i forhold til tilbudsfristen 2. Det kreves at tilbyderen har et fungerende HMS-system 3. Tilbyderen skal være et lovlig etablert foretak. Dokumentasjonskrav i tilbudet se pkt 4 Bilag 1 og 2 i tilbudet, Skatte- og merverdiavgiftsattester Bilag 3, HMS-egenerklæring. Bilag 4, Firmaattest 4. Tilbyderen skal ha god soliditet 5. Tilbyder skal ha god kapasitet 6. Tilbyder skal ha god faglig kompetanse 7. Tilbyder skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem Bilag 5, Foretakets årsregnskap (siste årsberetning inkl. revisors beretning) Bilag 6, Erklæring om foretakets omsetning de siste årene som har betydning for denne kontrakten Bilag 7, Firmapresentasjon og oversikt over tilbyders totale bemanning Bilag 8, Beskrivelse av teknisk utstyr m.v Bilag 9, Oversikt over nasjonale (eller tilsvarende) utredninger de siste 2 år Bilag 10 Presentasjon av viktigste prosjekter (referanser) Bilag 11, Redegjørelse for firmaets kvalitetssikringssystem.

9 Side 9 av Krav til tilbudet 4.1 Tilbudets utforming Dersom en tilbyder ønsker å gi tilbud på å arbeide med flere av de aktuelle tilbudsområdene beskrevet i pkt 1.2, skal det gis separate tilbud for hvert område. For å forenkle vurdering av tilbudene, skal tilbudet for hvert tilbudsområde disponeres i henhold til følgende inndeling: Besvarelse av kvalifikasjonskravene Tilbyder skal dokumentere at kvalifikasjonskravene oppfylles, ved å vedlegge tilbudet de dokumenter det er stilt krav om under kapittel 3 ovenfor Tilbudsbeskrivelse For å gi Norsk Vann grunnlag for å vurdere og rangere tilbudene skal tilbudet inneholde besvarelse i henhold til tildelingskriteriene, jf kap 6 nedenfor. 4.2 Tilbudets levering 1. Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn 2. Tilbudet skal være merket: Anbud rammeavtale Norsk Vann Prosjekt Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse 4. Tilbudet skal leveres på norsk 5. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf pkt Tilbudet skal leveres i 1 eksemplar 7. Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel 4.3 Kostnader og utgifter Alle kostnader og utgifter ved utferdigelse av tilbudet er for tilbyders regning og risiko. Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 4.4 Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er mandag 27. april 2009 kl Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf pkt 4.7, før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 4.5 Eventuell tilleggsfrist Dersom en eller flere tilbydere ikke har levert skatteattester eller HMS-erklæring innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom tilbyder har sendt inn skatteattester som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder har ikke krav på at oppdragsgiveren benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagerne i konkurransen og oppdragsgiveren skal ikke begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. 4.6 Vedståelsesfrist Tilbyder er bundet av tilbudet i to (2) måneder etter tilbudsfristens utløp, jf pkt. 4.4, det vil si til og med fredag 26. juni Innleveringssted Tilbudet bes sendt/innlevert til: Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar.

10 Side 10 av Endre og tilbakekalle tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt Komplett tilbud skal bestå av Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold skal tydelig fremkomme av Tilbudsbrevet Tilbud for hvert tilbudsområde (se pkt 4.1). Dersom det gis tilbud på flere tilbudsområder, skal det innleveres komplette tilbud for hvert enkelt tilbudsområde Vedlegg iht. pkt Avlysning av konkurransen Norsk Vann har rett til å avlyse konkurransen dersom det foreligger en saklig grunn. Norsk Vann har også rett til å forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn til det. 5. Oppdragsgiverens behandling av tilbudene 5.1 Registrering av tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 5.2 Tilbudsåpning og gyldighet Tilbudsåpning finner sted tirsdag 28. april 2009 kl Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren. Det vil bli ført protokoll fra tilbudsåpningen. Tilbyder har ikke rett til å være til stede ved åpningen. 5.3 Avvisning Det vises her til Forskrift om offentlige anskaffelser til Avviste og/eller forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 6. Avgjørelsen av konkurransen 6.1 Tildelingskriterier Tildeling av rammeavtale innenfor hvert enkelt tilbudsområde vil bli gjort på grunnlag av det, som etter en samlet vurdering, er det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud for hvert enkelt tilbudsområde. Det betyr at pris ikke er det eneste kriteriet som vil bli tillagt vekt. Det vil bli tildelt 3 rammeavtaler for hvert enkelt tilbudsområde, forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Tilbyderne vil bli vurdert bl.a. ut fra faglige kvalifikasjoner for tilbudte medarbeidere (faglig kompetanse og erfaring) og tilbudt kapasitet for det aktuelle tilbudsområdet. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende kriterier: 1. Kvalitet - Kompetanse/erfaring for tilbudte medarbeidere (vekt 70 %) o Se nærmere beskrivelse i punkt 6.2 nedenfor 2. Pris (vekt 30 %) Tilbudte timepriser for de tilbudte medarbeiderne (pris samt angivelse av evt reguleringer av timepris i forhold til tid)

11 Side 11 av Tildelingskriteriet kvalitet nærmere om kompetanse/erfaring for tilbudte medarbeidere Det stilles forskjellige kompetansekrav for tilbudte medarbeidere innenfor de forskjellige tilbudsområdene, se tabell 3 nedenfor. Det må inngis dokumentasjon for oppfyllelse av kompetansekravene for hvert enkelt tilbudsområde, i den grad tilbyderen ønsker å levere tilbud på flere områder, m.a.o. flere enn ett deltilbud. Det presiseres at der det er krav om VA-kompetanse, er vanlig erfaring fra VA-prosjektering og VA-planlegging en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å oppfylle kompetansekravet. Tilbudet skal inneholde følgende: Kortfattet presentasjon (ca 1 side/medarbeider + vedlegg) av tilbudte medarbeidere innenfor tilbudsområdet med vedlagt detaljert CV for den enkelte tilbudte medarbeider Presentasjon av den/de tilbudte ansvarlige prosjektleder(e) med kort beskrivelse av aktuell erfaring og kompetanse (se tabell 3), samt eksempel på relevante utredningsrapporter gjort av ansvarlig(e) prosjektleder(e) Presentasjon av tilbudte prosjektmedarbeidere med kort beskrivelse av aktuell erfaring og kompetanse Tilgjengeligheten for de tilbudte medarbeiderne Tabell 3, Kompetansekrav for tilbudt medarbeider Tilbudsområde (Bokstavene i parentes refererer til satsingsområdene beskrevet i vedlegg 2) Tilbudsområde 1. Synliggjøring (A) og kompetanse (B) Krav til kompetanse hos tilbudte medarbeidere (Aktuelle problemstillinger er vist i bilag 1 til vedlegg 2) Spesiell kompetanse innen flest mulig av følgende områder av VA-sektoren o Omdømmebygging o Ambisjonsnivå for sektoren o Brukerrelasjoner o Organisasjoner o Utdanning o Rekruttering o Kvalitetsstyringssystemer o Erfaringsoverføring Tilbudsområde 2. Sikker vannforsyning (C) Tilbudsområde 3. Energi, vannmiljø og klima (D) Generell VA-kompetanse Spesiell kompetanse innen flest mulig av følgende områder av VA-sektoren o Vann som næringsmiddel o Helhetlig vurdering (kilde, behandling, transport) o Konsekvenser av klimaendringer o Vannbehandling o Transportsystem Generell VA-kompetanse Spesiell kompetanse innen flest mulig av følgende områder av VA-sektoren o Overvann o Konsekvenser av klimaendringer o Energioptimalisering o EUs vanndirektiv o Avløp i spredt bebyggelse 6.3 Innstilling på kontraktstildeling Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, skal varsles skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Meldingen skal inneholde en begrunnelse for valget og gi en frist for tilbyderne til eventuelt å klage over beslutningen.

12 Side 12 av Kontrakter innenfor rammeavtalene Forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede tilbydere/tilbud (jf anskaffelsesforskriftens 15-3 (1)) vil det bli inngått rammeavtale med 3 rådgivere innenfor hvert enkelt tilbudsområde, dvs parallelle rammeavtaler. Innenfor den enkelte parallelle rammeavtale vil det for hvert enkelt oppdrag tildeles kontrakt til en rådgiver etter at det er iverksatt ny konkurranse mellom partene, jf anskaffelsesforskriftens 15-3 (3) ( minikonkurranser ). Innhold i minikonkurransene Basert på en kort prosjektbeskrivelse fra Norsk Vann (se disposisjon bilag 1 til vedlegg 1) skal rådgiverne beskrive (maks 3 sider): 1. Disposisjon (inkl. arbeidsopplegg/angrepsmåte) av utredningen 2. Faglige innspill til og vurderinger av det konkrete prosjektet 3. Spesifikasjon av medarbeidere basert på oppgitte personer i rammeavtalen, samt deres tilgjengelighet i prosjektperioden 4. Gjennomføringstid (prosjektstart og varighet) 5. Ressursforbruk per medarbeider og totalpris basert på tidligere inngitte timepriser Ved minikonkurranser skal følgende tildelingskriterier gjelde (vekting i parentes): 1. Kvalitet basert på disposisjon, faglige innspill og medarbeidernes kompetanse (pkt 1, 2 og 3 ovenfor) - (50 %) 2. Gjennomføringsevne basert på pkt 3 og 4 ovenfor - (25 %) 3. Totalpris basert på pkt 5 ovenfor - (25 %) 8. Vedlegg 1. Beskrivelse av Norsk Vann Prosjekt og bruk av eksterne rådgivere Bilag 1 til vedlegg 1: Mal for prosjektbeskrivelser Bilag 2 til vedlegg 1: Kort om Norsk Vann Prosjekt 2. Norsk Vanns satsingsområder for Bilag 1 til vedlegg 2, Satsingsområder. Aktuelle problemstillinger. 3. Standard skjema for HMS-erklæring 4. Kontrakt Bilag 1 til vedlegg 4: Ordreskjema

13 Side 13 av 25 Vedlegg 1, Kort beskrivelse av Norsk Vann Prosjekt Notat Innhold i dette notatet: 1. Kort om Norsk Vann Prosjekt 2. Andelseierne fremmer prosjektforslag 3. Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt 4. Bruk av eksterne rådgivere. Oppdragenes karakter 5. Evaluering av Norsk vann Prosjekt etter den første 4-årsperioden Bilag 1 til vedlegg 1, Mal for prosjektbeskrivelse Bilag 2 til vedlegg 1, Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt 1. Kort om Norsk Vann Prosjekt Norsk Vann Prosjekt er et system for finansiering og gjennomføring av felles utviklingsprosjekter innen VA-sektoren i regi av Norsk Vann BA. Systemet går ut på at andelseiere i Norsk Vann BA betaler inn 1,30 kr/innbygger per år i et prosjektfond (sats per 2009). Dette skal finansiere prosjekter innenfor bestemte satsingsområder, som er vedtatt av Norsk Vanns årsmøte. Dette fordi man skal ha mulighet til å konsentrere innsatsen og ikke spre ressursene på altfor mange områder. Satsingsområdene gjelder for en 4-års periode. Prosjektene foreslås av Norsk Vanns andelseiere, særlig gjennom deres deltagelse i Norsk Vanns fagutvalg. Prioritering av prosjekter gjøres av Norsk Vanns styre etter innstilling fra et eget prosjektutvalg (PU). Det antas at Norsk Vann Prosjekt vil ha et årlig budsjett på ca 5-6 mill kr. Midlene vil bli disponert slik: Noen midler vil bli brukt internt i organisasjonen til administrasjon, prosjektledelse, informasjon, forprosjekter med mer Noen midler vil bli bevilget som støtte til prosjekter andre gjennomfører innen de aktuelle satsingsområdene Resten av midlene vil bli brukt til kjøp av tjenester fra eksterne rådgivere 2. Andelseierne fremmer prosjektforslag Som det fremgår, skal prosjektene foreslås av andelseierne med bakgrunn i satsingsområder vedtatt av årsmøtet. Som en prøveordning i startåret 2004, ble også eksterne rådgivere invitert til å komme med prosjektforslag på grunnlag av de den gang 8 vedtatte satsingsområdene. Det kom inn 51 forslag, noe som gjorde både utvelgelsen og fagutvalgenes rolle vanskelig. På bakgrunn av erfaringene fra denne første runden har styret vedtatt en prosjektplan hvor organisasjonens egen kompetanse blir sterkt involvert i prosessen med å finne gode prosjekter. Dette innebærer at andelseierne og fagutvalgene inviteres til å skissere og beskrive aktuelle prosjekter ut fra de vedtatte satsingsområdene. Prosjektene beskrives ut fra en mal som vist i bilag 1. Et prosjektutvalg oppnevnt av styret fremmer innstilling til styret, som hvert år vedtar hvilke prosjekter som skal gjennomføres. 3. Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt Norsk Vann BA er andelseiernes organisasjon med følgende formål (Vedtektenes 3, Formål): Selskapet skal arbeide for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk vannforsynings- og avløpssektor. Selskapet skal fremme og organisere samarbeid mellom norske VA-verk i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål.

14 Side 14 av 25 Selskapet skal ivareta verkenes felles interesser i VA-sektoren. Selskapet skal drive på non-profit basis. Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt er nærmere beskrevet i bilag 2. Som det fremgår, vil eksterne rådgivere bli brukt til å gjennomføre elementer av de fleste prosjekter. 4. Bruk av eksterne rådgivere. Oppdragenes karakter For å få kontakt med kompetante utførere, gjennomføres hvert 4. år en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå rammeavtaler mellom Norsk Vann og eksterne rådgivere. Hensikten med bruk av eksterne rådgivere er å utnytte den spesialkompetanse som finnes om de respektive områder på en mest mulig rasjonell måte. I og med at Norsk Vann Prosjekt skal drive utviklingsarbeid for VA-sektoren, vil oppdragene som settes bort til eksterne rådgivere, stort sett ha karakter av utviklingsarbeid/anvendt forskning. Derfor er vanlig erfaring fra VAprosjektering og VA-planlegging en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for slike oppdrag. 5. Evaluering av Norsk vann Prosjekt etter den første 4-årsperioden Aktiviteten startet opp i 2004 og erfaringene fra den første perioden er evaluert. Følgende punkter tas med fra evalueringsrapporten: Prosjektsystemet beholdes omtrent som i første periode, men med noen endringer beskrevet nedenfor: Administrasjonen bes presisere for medlemmene/fagutvalgene at prosjektene i neste programperiode som en hovedregel bør bli større og mer omfattende. Prosjektene skal også inneholde et tungt element for markedsføring/implementering av resultatene. Dette skal imidlertid ikke ekskludere mindre prosjekter som faller inn under de aktuelle satsingsområdene Administrasjonen bes utarbeide en egen mal for formidling og implementering av prosjektresultatene. Det bør i samme malen gjøres innstramming/presisering av rådgivernes adgang til å presentere våre prosjektresultater. I inneværende programperiode har vi ofte opplevd at Norsk Vanns prosjekter er blitt presentert på andres arrangementer uten at det er tatt opp med Norsk Vann

15 Side 15 av 25 Bilag 1 til vedlegg 1, Mal for prosjektbeskrivelse Forslag til Norsk Vann-prosjekter skal beskrives kortest mulig (maks 2 sider) etter følgende mal: 1. Bakgrunn Hvorfor prosjektet foreslås 2. Målsetting Målet med prosjektet 3. Prosjektopplegg. Kort beskrivelse Hvordan skal prosjektet gjennomføres? 4. Organisering. Deltagere Hvem deltar og hvordan skal det arbeides? Skal det være styrings- eller referansegruppe mm? 5. Kostnader. Finansiering Totale kostnader for gjennomføring av prosjektet. Mulighet for ekstern finansiering i tillegg til midler fra Norsk vann. 6. Kost/nytte En kort vurdering av kost/nytte ved prosjektet. Kan evt. bearbeides videre/kontrolleres som en del av prosjektet 7. Tidsplan Foreslå oppstart og angi varighet. 8. Rapportering Norsk Vann-rapport eller annen rapporteringsform. 9. Informasjonsstrategi Beskrive hvordan man vil sørge for at resultatet fra prosjektet blir offentliggjort og tatt i bruk 10. Andre opplysninger Opplysninger som er av betydning for å vurdere prosjektforslaget

16 Side 16 av 25 Bilag 2 til vedlegg 1, Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt Fra Norsk Vann-rapport 132/2003, Forslag til nytt system for prosjektvirksomheten i Norsk Vann, pkt. 7, Hvorfor skal Norsk Vann drive prosjektvirksomhet, siteres følgende:.styrets syn er at skal Norsk Vann ha troverdighet som interesseorganisasjon og være en aktuell dialogpartner for bl.a staten, er det viktig at organisasjonen har kompetanse. Det får den bare ved selv å være involvert i utviklingsprosjekter. Dette betyr at Norsk Vanns ansatte bør arbeide med en kombinasjon av kompetanseutvikling og interessearbeid. Når det gjelder prosjekter, bør Norsk Vann derfor ha prosjektledelsen og i enkelte prosjekter også selv forestå utredningene. Prosjektutvalget (PU) ga sin tilslutning til dette i møte nr 1, fredag 9. januar 2004, pkt 5, Strategier og vurderinger for arbeidet 2004, Norsk Vanns rolle i prosjektvirksomheten. Vi siterer følgende fra møtenotatet: PU s medlemmer var enige i at Norsk Vann BA må ha en aktiv rolle i styring og gjennomføring av prosjektene. Når det f. eks gjelder erfaringsinnhenting, er det naturlig at Norsk Vann BA står for dette heller enn å sette det bort til eksterne konsulenter. Norsk Vann BA må kjøpe spisskompetanse fra eksterne rådgivere. Omfanget av dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Elementene i et prosjekt er: Administrativ prosjektledelse *) Tverrfaglig koordinering, evt internasjonal koordinering ) Faglig koordinering *) Evt. forprosjekt Hovedprosjekt Evt. delprosjekter Informasjon, oppfølging *) Aktivitetene merket med *) vil normalt gjennomføres av Norsk Vann. I mange prosjekter vil det også være naturlig at Norsk Vann BA gjennomfører et forprosjekt, gjerne i samarbeide med eksterne aktører. Hovedprosjektet og evt. delprosjekter knyttet til det, vil som oftest bli satt bort til eksterne rådgivere med spesiell erfaring og kompetanse.

17 Side 17 av 25 Vedlegg 2, Norsk Vanns satsingsområder for (Vedtatt av årsmøtet ) A) Synliggjøring a. Omdømmebygging b. Ambisjonsnivå for sektoren c. Brukerrelasjoner B) Kompetansebygging a. Organisasjoner b. Utdanning c. Rekruttering d. Kvalitetsstyringssystemer e. Erfaringsoverføring C) Sikker vannforsyning a. Vann som næringsmiddel b. Helhetlig vurdering (kilde, behandling, transport) c. Konsekvenser av klimaendringer d. Vannbehandling e. Transportsystem D) Energi, vannmiljø og klima a. Overvann: kvalitet, behandling, transport og disponering b. Konsekvenser av klimaendringer c. Energioptimalisering d. EUs vanndirektiv e. Avløp i spredt bebyggelse I tillegg til disse satsingsområdene gis det åpning for: a. å ta fatt i nye utfordringer som et resultat av nye krav fra myndigheter eller brukere (som f. eks. oppfølging av Vitenskapskomiteens arbeid) b. å oppdatere tidligere rapporter/videreføre aktuelle prosjekter fra forrige programperiode c. å gjennomføre prosjekter som ikke dekkes av satsingsområdene, men som berører mange medlemmer/andelseiere og som vil gi store samfunnsøkonomiske eller kvalitetsmessige gevinster d. å bruke en pott av prosjektmidlene til FoU ved studiestedene Anmerkning: Det presiseres at prosjekter knyttet til opplistingen a-d under overskriften I tillegg til disse... ikke omfattes av konkurransen.

18 Side 18 av 25 Bilag 1 til vedlegg 2, Satsingsområder. Aktuelle problemstillinger Satsingsområde A) Synliggjøring a. Omdømmebygging b. Ambisjonsnivå for sektoren c. Brukerrelasjoner B) Kompetansebygging a. Organisasjoner b. Utdanning c. Rekruttering d. Kvalitetsstyringssystemer e. Erfaringsoverføring C) Sikker vannforsyning a. Vann som næringsmiddel b. Helhetlig vurdering (kilde, behandling, transport) c. Konsekvenser av klimaendringer d. Vannbehandling e. Transportsystem D) Energi, vannmiljø og klima a. Overvann: kvalitet, behandling, transport og disponering b. Konsekvenser av klimaendringer c. Energioptimalisering d. EUs vanndirektiv e. Avløp i spredt bebyggelse Aktuelle problemstillinger (Ikke prosjekttittel. Kun ment som illustrasjon av mulige problemstillinger) Videreutvikling av Norsk Vanns benchmarkingssystem med web-basert brukerportal mm - fullføring ABC i kundeservice - info til innbyggerne, herunder Webportal for VA (eget delprosjekt?), hvordan gjennomføre god kundeservice (veiledning, eksempler) Statlige gebyrer på VAR-området Norske tall for vannbruk Kommunikasjonsstrategi - relevante gjenstående tiltak iht. anbefalinger i rapport B6 Utarbeidelse av rekrutteringspakke og informasjonspakke Rådmanns- og ordførerinfo (HMS) Delfinansiering av lærebokprosjektet Grunnlag for en vurdering av organisering og bemanning Oversikt over infrastruktur Videreføring av arbeidsmiljøprosjektet fra 2007/2008 utvikling av kurs mv. innen HMS ved avløpsanlegg Videreføring av vedlikeholdsprosjektet kursutvikling (IH) Bruk av RFID i VA (forprosjekt) Fjernavlesning av vannmålere hos kunder Formidling og implementering av bransjestandard slam Utarbeidelse av veileder i drift av koagulerings- /direktefellingsanlegg for drikkevann Forskningsprosjekt ved NTNU Grunnvann og drikkevannskvalitet overlevelse og transport av virus Ozon/biofilteranlegg Beredskapslager for vannledninger Oversettes grunnvannshåndbok/brønner (finsk/svensk) "Underhåll och kontroll av små grundvattenverk" VA-sektorens bidrag til å innfri nasjonale klima- og energimål (flerårig prosjekt) o Videreføring av energiprosjektet (IH) o Utvikling av biogass i Norge samarbeidsprosjekt med Avfall Norge Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren (flerårig prosjekt) o Forprosjekt Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde - utvikling av veiledning og kurs Sentral kompetansestøtteordning for kommunene innen mindre avløpsanlegg forprosjekt Miljøgifter i kommunalt avløpsvann - tolking og bruk av analyseresultater

19 Side 19 av 25 Vedlegg 3, HMS-erklæring. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma: Adresse: Postnr./-sted Land *): Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato: Representant for de ansatte *) For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Daglig leder Dato:

20 Side 20 av 25 VEDLEGG 4, Kontrakt År 2009, den [dato/måned] er det mellom Norsk Vann BA (heretter kalt Norsk Vann) og... (heretter kalt Konsulenten) inngått RAMMEAVTALE om konsulentbistand vedrørende gjennomføring av prosjekter under Norsk Vanns tilbudsområde/satsingsområde:... (heretter kalt Rammeavtalen) Denne avtalen får RAMMEAVTALE NR: 1. OPPDRAGET Kontrakten bygger på tilbudsgrunnlag fra Norsk Vann av... mars 2009 tilbud fra Konsulenten av... Prosjekter under denne kontrakten beskrives for hvert enkelt prosjekt (heretter kalt Prosjektet) i vedlegg til denne kontrakten, jf bilag 1 Ordreskjema. Resultatet av hvert Prosjekt skal publiseres gjennom Norsk Vanns rapportserie. Det forventes en rapport og/eller veiledning som faglig og fremstillingsmessig er på høyde med gode nasjonale veiledninger innen vann- og avløpsfeltet. Konsulenten har sitt hovedarbeidssted i. Konsulenten kan ikke undertegne brev eller andre dokumenter på vegne av Norsk Vann og må heller ikke på annen måte forplikte Norsk Vann, uten skriftlig tillatelse. Bestemmelser om sosial dumping Konsulenten og konsulentens underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsforhold som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Norsk Vann har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta undersøkelser som gjør det mulig for Norsk Vann å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Konsulenten plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsforhold, jf reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av RAPPORTERING OG KONTAKTPERSON Konsulenten rapporterer til Norsk Vanns kontaktperson som har rett og plikt til fortløpende å kontrollere arbeidet som utføres innenfor denne Rammeavtalen. Norsk Vanns kontaktperson er... Konsulentens kontaktperson er.. Framdriftsrapporteringen skjer skriftlig etter behov, minimum hver annen måned.

21 Side 21 av ENDRINGER I PROSJEKTER Norsk Vann har til enhver tid adgang til å endre arbeidsoppgavene i forbindelse med et prosjekt. Konsulenten må umiddelbart, og senest i løpet av 10 virkedager, informere Norsk Vann om hvilke konsekvenser eventuelle endringer vil få. Endringer kan angå økt og/eller redusert omfang, karakter, kvalitet, art eller utførelse av Prosjektet, samt endringer i avtalt fremdriftsplan. Norsk Vann har imidlertid ikke rett til å kreve endringsarbeider som samlet sett går ut over hva partene med rimelighet kunne regne med da Ordreskjema ble utstedt. Konsulenten skal kompenseres i rimelig utstrekning for de eventuelt negative konsekvenser endringer får for Konsulenten, så fremt disse er dokumenterbare og varslet slik som angitt i første avsnitt ovenfor. 4. VARIGHET OG TERMINERING FOR PROSJEKTER/AVROP IHT ORDRESKJEMA Prosjektet skal gjennomføres innenfor den perioden som er angitt i Ordreskjemaet, jf bilag 1. Perioden kan forlenges dersom det viser seg nødvendig. Dette bestemmer i så fall Norsk Vann. Norsk Vann har på ethvert tidspunkt rett til å si opp kontrakten med 1 måneds varsel. 5. ØKONOMISK GODTGJØRELSE a) Honorar Konsulentens arbeid honoreres etter medgått tid med en timesats på kr xxx, (evt. angitte timesatser for de medarbeidere som skal arbeide med Prosjektet hos Konsulenten). For hvert prosjekt/avrop vil det bli angitt en honorarramme. Utgifter til evt. reiser, diett og overnatting er inkludert i honorarrammen og avregnes etter Statens satser. b) Biomkostninger Biomkostninger er inkludert i honorarrammen under punkt a). Konsulenten plikter å varsle Norsk Vann uten ugrunnet opphold dersom det ut fra uforutsette omstendigheter viser seg at det blir vanskelig å få til en forsvarlig gjennomføring av Prosjektet innenfor de avtalte rammer. Dersom slikt varsel ikke gis innen fristen som nevnt ovenfor, vil Konsulenten ikke ha krav på tilleggsvederlag som her vist til. 6. FAKTURERING OG UTBETALING Norsk Vann skal faktureres etterskuddsvis. Faktura skal være vedlagt oversikt over timeforbruk fordelt på hovedaktiviteter samt regnskap for eventuelle reiser. Timelistene og reiseregningene skal til sammen reflektere den virksomhet som reelt har foregått under denne kontrakten i det aktuelle tidsrom. Fakturaen sendes Norsk Vann ved kontaktpersonen. Norsk Vann skal honorere alle godkjente fakturaer innen 21 dager. Norsk Vann skal fremme eventuelle innsigelser mot en faktura uten unødig opphold og senest innen 10 virkedager etter at fakturaen er mottatt i Norsk Vann. 25 % av kontraktsbeløpet holdes tilbake til rapportkonsept er klart, og Norsk Vann har akseptert at Prosjektet er tilfredsstillende utført, jf. Rammeavtalens punkt 1. Ved forsinket betaling skal det betales renter i henhold til forsinkelsesrentelovens regler.

22 Side 22 av EIENDOMSRETT Alle dokumenter, resultater etc. som er en følge av Konsulentens arbeid for Norsk Vann, er Norsk Vanns eiendom. Norsk Vann står fritt med hensyn til hvorledes disse dokumenter og resultater skal benyttes. Konsulenten kan ikke presentere resultatet av prosjektet i foredrag eller artikler eller på annen måte utnytte dette materialet, uten etter skriftlig samtykke fra Norsk Vann. Dette er likevel ikke til hinder for at Konsulenten skal kunne nyttiggjøre seg de generelle kunnskaper som Konsulenten tilegner seg i forbindelse med prosjekter. Dokumentasjon og informasjon som Norsk Vann stiller til disposisjon for tilbyder, eller som er utviklet på grunnlag av slik dokumentasjon, er Norsk Vanns eiendom. Tilbyder skal ikke benytte dette materialet for andre formål enn i forbindelse med utførelsen av det kontraktsfestede arbeid Dokumentasjonen skal returneres etter at kontraktsforholdet opphører. Dette gjelder også kopier og elektroniske filer. Filformatet avklares med Norsk Vanns representant før oversendelse. 8. KONFIDENSIALITET Konsulenten skal bevare taushet om og/eller informasjon som etter sin art er å betrakte som bedriftshemmelighet for Norsk Vann eller for en eller flere av Norsk Vanns medlemmer. I tvilstilfelle skal Norsk Vann klargjøre om noe er å anse som bedriftshemmelighet eller ikke. Dersom Norsk Vann ikke gjør dette uten ugrunnet opphold etter at Konsulenten skriftlig har forespurt om dette, skal angjeldende data og/eller informasjon ikke være underlagt denne konfidensialitetsbestemmelsen. Denne konfidensialitetsbestemmelsen gjelder likevel ikke data og/eller informasjon som allerede er kjent for konsulenten på det tidspunkt slik ble mottatt, eller mottas av Konsulenten fra tredjemann på rettmessig måte uten plikt til hemmeligholdelse, eller er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av Konsulenten. 9. PUBLISITET Konsulenten skal ikke publisere informasjon i forbindelse med denne Rammeavtalen uten Norsk Vanns skriftlige forhåndsgodkjennelse. 10. ERSTATNINGSANSVAR Norsk Vann har ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for skade eller tap som måtte oppstå hos tredjemann eller Konsulenten som følge av den måten Konsulenten utfører sine oppgaver på under denne Rammeavtalen. 11. FORCE MAJEURE Ingen av kontraktspartene kan trekke hverandre til ansvar for forhold som skyldes Force Majeure. Dersom Force Majeure skulle oppstå, skal den berørte parten underrette motparten uten ugrunnet opphold og senest innen 10 virkedager. Dersom en slik situasjon skulle vedvare mer enn 1 måned, har hver av partene rett til å si opp kontrakten med 10 virkedagers skriftlig varsel. 12. RAMMEAVTALENS VARIGHET Denne rammeavtalen gjelder i to (2) år, fra avtalens inngåelse, og Norsk Vann har ensidig rett til å forlenge denne i ett (1) år. Ved slik forlengelse skal Norsk Vann i tilfelle varsle Konsulenten minimum tre (3) måneder før utløpet av den første 2 årsperioden. Selv om Rammeavtalens periode, evt. forlengelsesperiode er omme, skal dens vilkår likevel gjelde frem til og med påbegynte prosjekt/oppdrag i sin helhet er fullført.

23 Side 23 av LOVVALG OG TVISTER Denne Kontrakten skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av Kontrakten, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Hedemarken tingrett. Tvister skal avgjøres etter norsk rett. Denne Rammeavtalen med vedlegg er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Hamar, den...., den For Norsk Vann BA For Konsulenten

24 Side 24 av 25 Bilag 1 til vedlegg 4, Ordreskjema i forbindelse med Norsk Vann Prosjekt 1. Anvendelsesområde Dette Ordreskjemaet gjelder Rammeavtale nr [ ] mellom Norsk Vann BA som oppdragsgiver og [.. ] "Konsulenten". Dette Ordreskjemaet benyttes for å definere arbeidsoppgaver som Konsulenten skal utføre for følgende prosjekt (prosjektnr. og tittel) under Rammeavtalen mellom partene som vist til ovenfor. Vilkårene som er nedfelt i selve Rammeavtalen gjelder sammen med de bestemmelser som følger av dette Ordreskjemaet. I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i dette skjemaet og vilkår i Rammeavtalen, skal bestemmelsene i dette skjemaet gjelde. Så langt det ikke er motstrid, skal nevnte vilkår og bestemmelser utfylle hverandre. 2. Arbeidsoppgaver Konsulenten skal utføre Med referanse til ovenstående bekrefter Norsk Vann at følgende arbeidsoppgaver skal utføres av Konsulenten: Beskrivelse: 3. Rapportering Med mindre annet er angitt i rubrikken nedenfor, skal Konsulenten rapportere slik som angitt i Kontrakten. Beskrivelse: 4. Fremdrift og ferdigstillelse: 4.1 Arbeidet skal følge fremdriftsplan som evt. angitt nedenfor Beskrivelse: 4.2 Endelig ferdigstillelse i sluttrapport Endelig ferdigstillelse i sluttrapport skal foreligge for Norsk Vann BA i papirversjon og per e-post den.[angivelse av dato].

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer