Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt."

Transkript

1 Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim

2 Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. OPPDRAGET INNLEDNING BAKGRUNN FOR ANSKAFFELSEN BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN ARBEIDSOMFANG OG RAMMEAVTALENES VARIGHET KONTRAKTSBESTEMMELSER KUNNGJØRING TILBYDERS KONTAKTPERSON ANTALL EKSEMPLARER TILBUDSBEFARING/TILBUDSKONFERANSE TILLEGGSOPPLYSNINGER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET KOMMUNIKASJON OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT. DOKUMENTASJON STILT TIL RÅDIGHET AV NORSK VANN BA ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE OPPLYSNINGS- OG BEGRUNNELSESPLIKT OFFENTLIGHET TAUSHETSPLIKT HABILITET KRAV TIL TILBYDER - KVALIFIKASJONSKRAV SKATTE- OG AVGIFTSATTESTER, HMS-EGENERKLÆRING TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING TILBYDERS KAPASITET TILBYDERS KOMPETANSE TILBYDERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM OPPSUMMERING KVALIFIKASJONSKRAV MED TILHØRENDE DOKUMENTASJONSKRAV KRAV TIL TILBUDET TILBUDETS UTFORMING TILBUDETS LEVERING KOSTNADER OG UTGIFTER TILBUDSFRIST EVENTUELL TILLEGGSFRIST VEDSTÅELSESFRIST INNLEVERINGSSTED ENDRE OG TILBAKEKALLE TILBUD KOMPLETT TILBUD SKAL BESTÅ AV AVLYSNING AV KONKURRANSEN OPPDRAGSGIVERENS BEHANDLING AV TILBUDENE REGISTRERING AV TILBUD TILBUDSÅPNING OG GYLDIGHET AVVISNING AVGJØRELSEN AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIET KVALITET NÆRMERE OM KOMPETANSE/ERFARING INNSTILLING PÅ KONTRAKTSTILDELING KONTRAKTER INNENFOR RAMMEAVTALENE VEDLEGG...12

3 Side 3 av Oppdraget 1.1 Innledning bakgrunn for anskaffelsen Norsk Vann BA i det følgende også kalt oppdragsgiver, er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for norske VA-verk/kommuner. Norsk Vann BA har etablert et system for finansiering og gjennomføring av felles utviklingsprosjekter innen VA-sektoren. Systemet, som kalles Norsk Vann Prosjekt, går ut på at andelseiere i Norsk Vann BA betaler inn 1,30 kr/innbygger per år i et prosjektfond. Dette skal finansiere prosjekter innenfor bestemte satsingsområder, som er vedtatt av Norsk Vanns årsmøte. Dette fordi man skal ha mulighet til å konsentrere innsatsen og ikke spre ressursene på altfor mange områder. Satsingsområdene gjelder for en 4-års periode. Mer om Norsk Vann Prosjekt fremgår av vedlegg 1. Den første 4-årsperioden ble avsluttet i Denne konkurransen gjelder valg av rådgivere for perioden Det antas at Norsk Vann Prosjekt i perioden vil ha et årlig budsjett på ca 5-6 mill kr eller mill kr i en programperiode på 4 år. Kommunenes økonomiske bidrag er frivillig, så det tas forbehold om at det kommer inn tilstrekkelige midler til å finansiere dette omfanget. Dette blir avklart tidlig hvert år. Erfaringene fra den første 4-års-perioden med hensyn til kommunenes deltagelse har vært positive. Midlene vil bli disponert slik: Noen midler vil bli brukt internt i organisasjonen til administrasjon, prosjektledelse, informasjon, forprosjekter, delutredninger med mer Noen midler vil bli bevilget som støtte til prosjekter andre gjennomfører innen de aktuelle satsingsområdene Resten av midlene vil bli brukt til kjøp av tjenester fra eksterne rådgivere. Det er dette konkurransegrunnlaget gjelder. Det antas at dette dreier seg om ca mill kr i 4- års-perioden. Prosjektene foreslås hvert år av Norsk Vanns medlemmer, og etter en prosess vedtar Norsk Vanns styre ved begynnelsen av hvert år hvilke prosjekter som skal startes opp det aktuelle året. Det antas at det hvert år vil bli gjennomført 5-15 utviklingsprosjekter. Noen prosjekter vil gå over flere år. Denne konkurransen arrangeres for å inngå parallelle rammeavtaler med 3 rådgivere innenfor hvert av 3 tilbudsområder, se pkt Beskrivelse av anskaffelsen Norsk Vann BA innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av parallelle rammeavtaler med aktuelle rådgivere i Norsk Vann Prosjekt. Det vil, forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede tilbydere/tilbud, bli inngått 3 parallelle rammeavtaler innenfor hvert av 3 tilbudsområder, se tabell 1. Innenfor hvert tilbudsområde vil det så bli iverksatt nye konkurranser mellom partene ( minikonkurranser - jf anskaffelsesforskriftens kap.15) for å avgjøre hvem som skal gjennomføre de enkelte prosjektene. Det vises til pkt. 7. Tilbudsområder Tilbudsområdene er definert ut fra 4 vedtatte satsingsområder i Norsk Vann Prosjekt i perioden er (se vedlegg 2): A. Synliggjøring B. Kompetansebygging C. Sikker vannforsyning D. Energi, vannmiljø og klima Anskaffelsen er inndelt i 3 ulike tilbudsområder, idet satsingsområde A og B begge faller inn under tilbudsområde nr 1, se tabell 1:

4 Side 4 av 25 Tabell 1, Tilbudsområder Tilbudsområde Satsingsområder som inngår i tilbudsområdet 1 A. Synliggjøring og B. Kompetansebygging 2 C. Sikker vannforsyning 3 D. Energi, vannmiljø og klima Separate tilbud for hvert tilbudsområde Det kan gis tilbud innen ett eller flere tilbudsområder. Hvert tilbud skal være komplett iht. kravene i pkt 4. Det presiseres at det er stilt noe forskjellige kompetansekrav (erfaring og kunnskap) til de forskjellige områdene. Det vil bli opprettet egne rammeavtaler for hvert tilbudsområde selv om samme firma får avtale innen flere områder. Konkrete prosjekter beskrives senere etter mal Stikkord for hvilke type problemstillinger som vil kunne tas opp under de enkelte satsingsområdene, er vist i bilag 1 til vedlegg 2. Dette er kun ment som illustrasjon av hvilke typer prosjekter de forskjellige satsingsområdene kan inneholde. Konkrete prosjekter de enkelte år vil bli beskrevet av oppdragsgiver etter en mal som er vist i bilag 1 til vedlegg 1. Rådgiverens rolle Norsk Vann BA søker med dette eksterne rådgivere med spisskompetanse innenfor de forskjellige satsingsområdene. Rådgiveren skal i rammeavtaleperioden gjennomføre større eller mindre deler av et prosjekt, dersom rådgiveren kåres som vinner etter avholdte minikonkurranser, jf punkt 7. Arbeidet kan bestå i gjennomføring og evt. ledelse av delprosjekter, så som undersøkelser og forsøk, kartlegginger, erfaringsinnhenting, utredninger, konsekvensanalyser, kostnadsanalyser med mer samt rapportering av arbeidet. I enkelte prosjekter kan det i tillegg være aktuelt for Norsk Vann å engasjere andre rådgivere med aktuell kompetanse innen et satsingsområde, bl.a. for å delta i referansegrupper og/eller prosjektutvikling og/eller prosjektledelse. Dette kan være mindre deloppdrag som vil bli tildelt utenom rammeavtalene og vil bli beskrevet for det aktuelle prosjektet. Norsk Vann har med andre ord rett til å tildele oppdrag innen et satsingsområde til andre rådgivere enn de rådgivere som det blir inngått rammeavtale med etter gjennomføringen av denne anbudskonkurransen. Rammeavtalene er således en opsjon for Norsk Vann. Norsk Vanns rolle Norsk Vanns rolle ifm prosjektene er beskrevet i vedlegg 1. Normalt vil Norsk Vann BA ha den overordnede prosjektledelsen, mens Norsk Vann i enkelte prosjekter selv vil utføre delutredninger mm. I noen prosjekter kan prosjektledelsen bli satt bort til en av rådgiverne. Dette vil bli beskrevet ifm hvert enkelt prosjekt. 1.3 Arbeidsomfang og rammeavtalenes varighet Varigheten av hver enkelt rammeavtale skal være 2 år. Norsk Vann BA skal ha ensidig rett til å forlenge avtalen med 1 år. Dette skal i så fall varsles innen 3 måneder før utløp av 2- årsperioden. Det antas fra Norsk Vanns side, uten at dette skal kunne påberopes som noen garanti for avrop etter rammeavtalene, at hvert tilbudsområde i de 2 første årene rammeavtalen gjelder, vil kunne representere en total verdi på om lag NOK 1,5-2,5 mill. ekskl. avgifter. Rammeavtalene er en opsjon for Norsk Vann, dvs at Norsk Vann har rett, men ikke plikt til å benytte rammeavtalene der det oppstår behov for tjenesteytelser innenfor et satsingsområde. Norsk Vann har rett til å utføre ytelsene selv, eller inngå kontrakter med andre rådgivere enn de som det inngås rammeavtale med etter denne anbudskonkurransen.

5 Side 5 av Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av kontraktsbestemmelser som nærmere beskrevet i vedlegg Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN/TED-databasen medio mars Tilbyders kontaktperson Oppdragsgiveren ber tilbyder innen 3 dager etter mottak av dette konkurransegrunnlaget å sende inn navn og adresse på kontaktperson. 1.7 Antall eksemplarer Tilbyder får utdelt 2 eksemplarer av konkurransegrunnlaget utsendt per post, dersom tilbyder ber om dette. Konkurransegrunnlaget er imidlertid også tilgjengelig ved direkte nedlasting på 1.8 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse. 1.9 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers kontaktperson Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Norsk Vann BA ved: Navn: Fred Ivar Aasand Postadresse: Vangsvegen 143, 2317 Hamar E-post: Telefaks: Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiverens svar i anonymisert form i forhold til spørsmålsstilleren(e), sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget og sendt inn navn på kontaktperson, senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes Spørsmål rammeavtale Norsk Vann Prosjekt Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes alle som har mottatt konkurransegrunnlaget og sendt inn navn på kontaktperson. Opplysningene som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra én tilbyder, skal umiddelbart også gis til alle de øvrige. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige tilbydere som har mottatt konkurransegrunnlaget og sendt inn navn på kontaktperson, skal varsles om forlengelsen Kommunikasjon All kommunikasjon skal foregå mellom tilbyders kontaktperson se pkt 1.6 og Norsk Vanns kontaktperson, se pkt All kontakt skal foregå skriftlig (brev, faks, e-post) på norsk. Svar vil bli gitt skriftlig til samtlige tilbydere Opphavs- og eiendomsrett. Dokumentasjon stilt til rådighet av Norsk Vann BA Tilbyder kan ikke benytte konkurransegrunnlagets informasjon/dokumentasjon i annen sammenheng enn til deltagelse i anbudskonkurransen.

6 Side 6 av Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr 402. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som åpner for at alle interesserte tilbydere kan gi tilbud, men som ikke tillater forhandlinger. 2.3 Opplysnings- og begrunnelsesplikt Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: et tilbud blir avvist oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen Tilbyder kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor tilbyderen ikke tildeles kontrakt. Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 2.4 Offentlighet Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr 16 ( Offentleglova ), gjelder ikke for interesseorganisasjoner, jf forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) av 17. oktober 2008, 1, 2. ledd, b. Norsk Vann er således unntatt fra loven. 2.5 Taushetsplikt Oppdragsgiveren og hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. 2.6 Habilitet Ved gjennomføringen av konkurransen gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr. 3.

7 Side 7 av Krav til tilbyder - kvalifikasjonskrav I de følgende punktene fremgår hvilke krav som stilles til tilbydernes kvalifikasjoner. Kvalifikasjonene vil bli vurdert ut i fra innlevert dokumentasjon. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. 3.1 Skatte- og avgiftsattester, HMS-egenerklæring Det kreves at tilbyderen har ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. For å dokumentere dette skal tilbyder legge fram skatte- og merverdiavgiftsattester som ikke er mer enn 6 måneder gamle, i forhold til tilbudsfristen (bilag 1 og 2 i tilbudet). Utenlandske leverandører skal i stedet for ovennevnte levere attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørens hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Det kreves at tilbyderen har et fungerende HMS-system. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem HMS-egenerklæring (bilag 3 i tilbudet). Standard skjema for HMS-erklæring er vedlagt dette dokumentet som VEDLEGG 3. Dersom nevnte dokumenter ikke foreligger ved tilbudsfristens utløp, vil det kunne medføre avvisning av tilbudet, jf pkt Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Det kreves at tilbyder er et lovlig etablert foretak. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem firmaattest (bilag 4 til tilbudet). Utenlandske leverandører skal i stedet levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat hvor leverandøren er registrert som foretak. 3.3 Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Det kreves god soliditet. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem Foretakets siste årsregnskap (siste årsberetning inkl. revisors beretning), evt. budsjett for nyetablerte firma (bilag 5 til tilbudet) Erklæring om foretakets omsetning de siste årene som har betydning for denne kontrakten (bilag 6 til tilbudet) Der tilbyder har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan akseptere. Dersom tilbyder har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. 3.4 Tilbyders kapasitet Det kreves at tilbyder har god kapasitet. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem en kort presentasjon av firmaet og en oversikt over firmaets totale bemanning (bilag 7 i tilbudet). Det skal også legges frem en beskrivelse av utstyr, IT-systemer, software, kommunikasjonsløsninger eller annet som har betydning for utførelsen og gjennomføringsevnen for en kontrakt av denne typen (bilag 8 i tilbudet). 3.5 Tilbyders kompetanse Det kreves at tilbyder har gode faglige kvalifikasjoner, både generelt, og for hvert tilbudsområde spesielt. Tilbyder må ha generell utredningskompetanse på nasjonalt nivå. Dette kravet gjelder for samtlige tilbudsområder. Det kreves at tilbyder har erfaring fra tilsvarende oppdrag (nasjonale

8 Side 8 av 25 utredningsprosjekter eller lignende) Dette må dokumenteres i form av en oversikt over nasjonale utredninger eller tilsvarende de siste 2 år (bilag 9 i tilbudet). Der tilbyder har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt om, kan han godtgjøre sin utredningskompetanse med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan akseptere. Dersom tilbyder har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. Dette må i så fall skje innen tilbudsfristens utløp. Det kreves at tilbyder har gode referanser. For å dokumentere dette skal tilbyder legge frem en kort presentasjon av de viktigste prosjekter innenfor det aktuelle tilbudsområdet de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker, herunder kontaktperson (bilag 10 i tilbudet). 3.6 Tilbyders kvalitetssikringssystem Tilbyder skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem (ISO 9000 eller tilsvarende). Det skal vedlegges en redegjørelse for firmaets kvalitetssikringssystem (bilag 11 i tilbudet). 3.7 Oppsummering kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav Tabell 2, Kvalifikasjonskrav til tilbyder Kvalifikasjonskrav 1. Skatte- og merverdiavgiftsattester som ikke er mer enn 6 måneder gamle, i forhold til tilbudsfristen 2. Det kreves at tilbyderen har et fungerende HMS-system 3. Tilbyderen skal være et lovlig etablert foretak. Dokumentasjonskrav i tilbudet se pkt 4 Bilag 1 og 2 i tilbudet, Skatte- og merverdiavgiftsattester Bilag 3, HMS-egenerklæring. Bilag 4, Firmaattest 4. Tilbyderen skal ha god soliditet 5. Tilbyder skal ha god kapasitet 6. Tilbyder skal ha god faglig kompetanse 7. Tilbyder skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem Bilag 5, Foretakets årsregnskap (siste årsberetning inkl. revisors beretning) Bilag 6, Erklæring om foretakets omsetning de siste årene som har betydning for denne kontrakten Bilag 7, Firmapresentasjon og oversikt over tilbyders totale bemanning Bilag 8, Beskrivelse av teknisk utstyr m.v Bilag 9, Oversikt over nasjonale (eller tilsvarende) utredninger de siste 2 år Bilag 10 Presentasjon av viktigste prosjekter (referanser) Bilag 11, Redegjørelse for firmaets kvalitetssikringssystem.

9 Side 9 av Krav til tilbudet 4.1 Tilbudets utforming Dersom en tilbyder ønsker å gi tilbud på å arbeide med flere av de aktuelle tilbudsområdene beskrevet i pkt 1.2, skal det gis separate tilbud for hvert område. For å forenkle vurdering av tilbudene, skal tilbudet for hvert tilbudsområde disponeres i henhold til følgende inndeling: Besvarelse av kvalifikasjonskravene Tilbyder skal dokumentere at kvalifikasjonskravene oppfylles, ved å vedlegge tilbudet de dokumenter det er stilt krav om under kapittel 3 ovenfor Tilbudsbeskrivelse For å gi Norsk Vann grunnlag for å vurdere og rangere tilbudene skal tilbudet inneholde besvarelse i henhold til tildelingskriteriene, jf kap 6 nedenfor. 4.2 Tilbudets levering 1. Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn 2. Tilbudet skal være merket: Anbud rammeavtale Norsk Vann Prosjekt Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse 4. Tilbudet skal leveres på norsk 5. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf pkt Tilbudet skal leveres i 1 eksemplar 7. Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel 4.3 Kostnader og utgifter Alle kostnader og utgifter ved utferdigelse av tilbudet er for tilbyders regning og risiko. Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 4.4 Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er mandag 27. april 2009 kl Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf pkt 4.7, før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 4.5 Eventuell tilleggsfrist Dersom en eller flere tilbydere ikke har levert skatteattester eller HMS-erklæring innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom tilbyder har sendt inn skatteattester som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder har ikke krav på at oppdragsgiveren benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagerne i konkurransen og oppdragsgiveren skal ikke begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. 4.6 Vedståelsesfrist Tilbyder er bundet av tilbudet i to (2) måneder etter tilbudsfristens utløp, jf pkt. 4.4, det vil si til og med fredag 26. juni Innleveringssted Tilbudet bes sendt/innlevert til: Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar.

10 Side 10 av Endre og tilbakekalle tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt Komplett tilbud skal bestå av Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold skal tydelig fremkomme av Tilbudsbrevet Tilbud for hvert tilbudsområde (se pkt 4.1). Dersom det gis tilbud på flere tilbudsområder, skal det innleveres komplette tilbud for hvert enkelt tilbudsområde Vedlegg iht. pkt Avlysning av konkurransen Norsk Vann har rett til å avlyse konkurransen dersom det foreligger en saklig grunn. Norsk Vann har også rett til å forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn til det. 5. Oppdragsgiverens behandling av tilbudene 5.1 Registrering av tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 5.2 Tilbudsåpning og gyldighet Tilbudsåpning finner sted tirsdag 28. april 2009 kl Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren. Det vil bli ført protokoll fra tilbudsåpningen. Tilbyder har ikke rett til å være til stede ved åpningen. 5.3 Avvisning Det vises her til Forskrift om offentlige anskaffelser til Avviste og/eller forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 6. Avgjørelsen av konkurransen 6.1 Tildelingskriterier Tildeling av rammeavtale innenfor hvert enkelt tilbudsområde vil bli gjort på grunnlag av det, som etter en samlet vurdering, er det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud for hvert enkelt tilbudsområde. Det betyr at pris ikke er det eneste kriteriet som vil bli tillagt vekt. Det vil bli tildelt 3 rammeavtaler for hvert enkelt tilbudsområde, forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Tilbyderne vil bli vurdert bl.a. ut fra faglige kvalifikasjoner for tilbudte medarbeidere (faglig kompetanse og erfaring) og tilbudt kapasitet for det aktuelle tilbudsområdet. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende kriterier: 1. Kvalitet - Kompetanse/erfaring for tilbudte medarbeidere (vekt 70 %) o Se nærmere beskrivelse i punkt 6.2 nedenfor 2. Pris (vekt 30 %) Tilbudte timepriser for de tilbudte medarbeiderne (pris samt angivelse av evt reguleringer av timepris i forhold til tid)

11 Side 11 av Tildelingskriteriet kvalitet nærmere om kompetanse/erfaring for tilbudte medarbeidere Det stilles forskjellige kompetansekrav for tilbudte medarbeidere innenfor de forskjellige tilbudsområdene, se tabell 3 nedenfor. Det må inngis dokumentasjon for oppfyllelse av kompetansekravene for hvert enkelt tilbudsområde, i den grad tilbyderen ønsker å levere tilbud på flere områder, m.a.o. flere enn ett deltilbud. Det presiseres at der det er krav om VA-kompetanse, er vanlig erfaring fra VA-prosjektering og VA-planlegging en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å oppfylle kompetansekravet. Tilbudet skal inneholde følgende: Kortfattet presentasjon (ca 1 side/medarbeider + vedlegg) av tilbudte medarbeidere innenfor tilbudsområdet med vedlagt detaljert CV for den enkelte tilbudte medarbeider Presentasjon av den/de tilbudte ansvarlige prosjektleder(e) med kort beskrivelse av aktuell erfaring og kompetanse (se tabell 3), samt eksempel på relevante utredningsrapporter gjort av ansvarlig(e) prosjektleder(e) Presentasjon av tilbudte prosjektmedarbeidere med kort beskrivelse av aktuell erfaring og kompetanse Tilgjengeligheten for de tilbudte medarbeiderne Tabell 3, Kompetansekrav for tilbudt medarbeider Tilbudsområde (Bokstavene i parentes refererer til satsingsområdene beskrevet i vedlegg 2) Tilbudsområde 1. Synliggjøring (A) og kompetanse (B) Krav til kompetanse hos tilbudte medarbeidere (Aktuelle problemstillinger er vist i bilag 1 til vedlegg 2) Spesiell kompetanse innen flest mulig av følgende områder av VA-sektoren o Omdømmebygging o Ambisjonsnivå for sektoren o Brukerrelasjoner o Organisasjoner o Utdanning o Rekruttering o Kvalitetsstyringssystemer o Erfaringsoverføring Tilbudsområde 2. Sikker vannforsyning (C) Tilbudsområde 3. Energi, vannmiljø og klima (D) Generell VA-kompetanse Spesiell kompetanse innen flest mulig av følgende områder av VA-sektoren o Vann som næringsmiddel o Helhetlig vurdering (kilde, behandling, transport) o Konsekvenser av klimaendringer o Vannbehandling o Transportsystem Generell VA-kompetanse Spesiell kompetanse innen flest mulig av følgende områder av VA-sektoren o Overvann o Konsekvenser av klimaendringer o Energioptimalisering o EUs vanndirektiv o Avløp i spredt bebyggelse 6.3 Innstilling på kontraktstildeling Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, skal varsles skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Meldingen skal inneholde en begrunnelse for valget og gi en frist for tilbyderne til eventuelt å klage over beslutningen.

12 Side 12 av Kontrakter innenfor rammeavtalene Forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede tilbydere/tilbud (jf anskaffelsesforskriftens 15-3 (1)) vil det bli inngått rammeavtale med 3 rådgivere innenfor hvert enkelt tilbudsområde, dvs parallelle rammeavtaler. Innenfor den enkelte parallelle rammeavtale vil det for hvert enkelt oppdrag tildeles kontrakt til en rådgiver etter at det er iverksatt ny konkurranse mellom partene, jf anskaffelsesforskriftens 15-3 (3) ( minikonkurranser ). Innhold i minikonkurransene Basert på en kort prosjektbeskrivelse fra Norsk Vann (se disposisjon bilag 1 til vedlegg 1) skal rådgiverne beskrive (maks 3 sider): 1. Disposisjon (inkl. arbeidsopplegg/angrepsmåte) av utredningen 2. Faglige innspill til og vurderinger av det konkrete prosjektet 3. Spesifikasjon av medarbeidere basert på oppgitte personer i rammeavtalen, samt deres tilgjengelighet i prosjektperioden 4. Gjennomføringstid (prosjektstart og varighet) 5. Ressursforbruk per medarbeider og totalpris basert på tidligere inngitte timepriser Ved minikonkurranser skal følgende tildelingskriterier gjelde (vekting i parentes): 1. Kvalitet basert på disposisjon, faglige innspill og medarbeidernes kompetanse (pkt 1, 2 og 3 ovenfor) - (50 %) 2. Gjennomføringsevne basert på pkt 3 og 4 ovenfor - (25 %) 3. Totalpris basert på pkt 5 ovenfor - (25 %) 8. Vedlegg 1. Beskrivelse av Norsk Vann Prosjekt og bruk av eksterne rådgivere Bilag 1 til vedlegg 1: Mal for prosjektbeskrivelser Bilag 2 til vedlegg 1: Kort om Norsk Vann Prosjekt 2. Norsk Vanns satsingsområder for Bilag 1 til vedlegg 2, Satsingsområder. Aktuelle problemstillinger. 3. Standard skjema for HMS-erklæring 4. Kontrakt Bilag 1 til vedlegg 4: Ordreskjema

13 Side 13 av 25 Vedlegg 1, Kort beskrivelse av Norsk Vann Prosjekt Notat Innhold i dette notatet: 1. Kort om Norsk Vann Prosjekt 2. Andelseierne fremmer prosjektforslag 3. Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt 4. Bruk av eksterne rådgivere. Oppdragenes karakter 5. Evaluering av Norsk vann Prosjekt etter den første 4-årsperioden Bilag 1 til vedlegg 1, Mal for prosjektbeskrivelse Bilag 2 til vedlegg 1, Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt 1. Kort om Norsk Vann Prosjekt Norsk Vann Prosjekt er et system for finansiering og gjennomføring av felles utviklingsprosjekter innen VA-sektoren i regi av Norsk Vann BA. Systemet går ut på at andelseiere i Norsk Vann BA betaler inn 1,30 kr/innbygger per år i et prosjektfond (sats per 2009). Dette skal finansiere prosjekter innenfor bestemte satsingsområder, som er vedtatt av Norsk Vanns årsmøte. Dette fordi man skal ha mulighet til å konsentrere innsatsen og ikke spre ressursene på altfor mange områder. Satsingsområdene gjelder for en 4-års periode. Prosjektene foreslås av Norsk Vanns andelseiere, særlig gjennom deres deltagelse i Norsk Vanns fagutvalg. Prioritering av prosjekter gjøres av Norsk Vanns styre etter innstilling fra et eget prosjektutvalg (PU). Det antas at Norsk Vann Prosjekt vil ha et årlig budsjett på ca 5-6 mill kr. Midlene vil bli disponert slik: Noen midler vil bli brukt internt i organisasjonen til administrasjon, prosjektledelse, informasjon, forprosjekter med mer Noen midler vil bli bevilget som støtte til prosjekter andre gjennomfører innen de aktuelle satsingsområdene Resten av midlene vil bli brukt til kjøp av tjenester fra eksterne rådgivere 2. Andelseierne fremmer prosjektforslag Som det fremgår, skal prosjektene foreslås av andelseierne med bakgrunn i satsingsområder vedtatt av årsmøtet. Som en prøveordning i startåret 2004, ble også eksterne rådgivere invitert til å komme med prosjektforslag på grunnlag av de den gang 8 vedtatte satsingsområdene. Det kom inn 51 forslag, noe som gjorde både utvelgelsen og fagutvalgenes rolle vanskelig. På bakgrunn av erfaringene fra denne første runden har styret vedtatt en prosjektplan hvor organisasjonens egen kompetanse blir sterkt involvert i prosessen med å finne gode prosjekter. Dette innebærer at andelseierne og fagutvalgene inviteres til å skissere og beskrive aktuelle prosjekter ut fra de vedtatte satsingsområdene. Prosjektene beskrives ut fra en mal som vist i bilag 1. Et prosjektutvalg oppnevnt av styret fremmer innstilling til styret, som hvert år vedtar hvilke prosjekter som skal gjennomføres. 3. Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt Norsk Vann BA er andelseiernes organisasjon med følgende formål (Vedtektenes 3, Formål): Selskapet skal arbeide for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk vannforsynings- og avløpssektor. Selskapet skal fremme og organisere samarbeid mellom norske VA-verk i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål.

14 Side 14 av 25 Selskapet skal ivareta verkenes felles interesser i VA-sektoren. Selskapet skal drive på non-profit basis. Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt er nærmere beskrevet i bilag 2. Som det fremgår, vil eksterne rådgivere bli brukt til å gjennomføre elementer av de fleste prosjekter. 4. Bruk av eksterne rådgivere. Oppdragenes karakter For å få kontakt med kompetante utførere, gjennomføres hvert 4. år en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå rammeavtaler mellom Norsk Vann og eksterne rådgivere. Hensikten med bruk av eksterne rådgivere er å utnytte den spesialkompetanse som finnes om de respektive områder på en mest mulig rasjonell måte. I og med at Norsk Vann Prosjekt skal drive utviklingsarbeid for VA-sektoren, vil oppdragene som settes bort til eksterne rådgivere, stort sett ha karakter av utviklingsarbeid/anvendt forskning. Derfor er vanlig erfaring fra VAprosjektering og VA-planlegging en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for slike oppdrag. 5. Evaluering av Norsk vann Prosjekt etter den første 4-årsperioden Aktiviteten startet opp i 2004 og erfaringene fra den første perioden er evaluert. Følgende punkter tas med fra evalueringsrapporten: Prosjektsystemet beholdes omtrent som i første periode, men med noen endringer beskrevet nedenfor: Administrasjonen bes presisere for medlemmene/fagutvalgene at prosjektene i neste programperiode som en hovedregel bør bli større og mer omfattende. Prosjektene skal også inneholde et tungt element for markedsføring/implementering av resultatene. Dette skal imidlertid ikke ekskludere mindre prosjekter som faller inn under de aktuelle satsingsområdene Administrasjonen bes utarbeide en egen mal for formidling og implementering av prosjektresultatene. Det bør i samme malen gjøres innstramming/presisering av rådgivernes adgang til å presentere våre prosjektresultater. I inneværende programperiode har vi ofte opplevd at Norsk Vanns prosjekter er blitt presentert på andres arrangementer uten at det er tatt opp med Norsk Vann

15 Side 15 av 25 Bilag 1 til vedlegg 1, Mal for prosjektbeskrivelse Forslag til Norsk Vann-prosjekter skal beskrives kortest mulig (maks 2 sider) etter følgende mal: 1. Bakgrunn Hvorfor prosjektet foreslås 2. Målsetting Målet med prosjektet 3. Prosjektopplegg. Kort beskrivelse Hvordan skal prosjektet gjennomføres? 4. Organisering. Deltagere Hvem deltar og hvordan skal det arbeides? Skal det være styrings- eller referansegruppe mm? 5. Kostnader. Finansiering Totale kostnader for gjennomføring av prosjektet. Mulighet for ekstern finansiering i tillegg til midler fra Norsk vann. 6. Kost/nytte En kort vurdering av kost/nytte ved prosjektet. Kan evt. bearbeides videre/kontrolleres som en del av prosjektet 7. Tidsplan Foreslå oppstart og angi varighet. 8. Rapportering Norsk Vann-rapport eller annen rapporteringsform. 9. Informasjonsstrategi Beskrive hvordan man vil sørge for at resultatet fra prosjektet blir offentliggjort og tatt i bruk 10. Andre opplysninger Opplysninger som er av betydning for å vurdere prosjektforslaget

16 Side 16 av 25 Bilag 2 til vedlegg 1, Norsk Vanns rolle i Norsk Vann Prosjekt Fra Norsk Vann-rapport 132/2003, Forslag til nytt system for prosjektvirksomheten i Norsk Vann, pkt. 7, Hvorfor skal Norsk Vann drive prosjektvirksomhet, siteres følgende:.styrets syn er at skal Norsk Vann ha troverdighet som interesseorganisasjon og være en aktuell dialogpartner for bl.a staten, er det viktig at organisasjonen har kompetanse. Det får den bare ved selv å være involvert i utviklingsprosjekter. Dette betyr at Norsk Vanns ansatte bør arbeide med en kombinasjon av kompetanseutvikling og interessearbeid. Når det gjelder prosjekter, bør Norsk Vann derfor ha prosjektledelsen og i enkelte prosjekter også selv forestå utredningene. Prosjektutvalget (PU) ga sin tilslutning til dette i møte nr 1, fredag 9. januar 2004, pkt 5, Strategier og vurderinger for arbeidet 2004, Norsk Vanns rolle i prosjektvirksomheten. Vi siterer følgende fra møtenotatet: PU s medlemmer var enige i at Norsk Vann BA må ha en aktiv rolle i styring og gjennomføring av prosjektene. Når det f. eks gjelder erfaringsinnhenting, er det naturlig at Norsk Vann BA står for dette heller enn å sette det bort til eksterne konsulenter. Norsk Vann BA må kjøpe spisskompetanse fra eksterne rådgivere. Omfanget av dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Elementene i et prosjekt er: Administrativ prosjektledelse *) Tverrfaglig koordinering, evt internasjonal koordinering ) Faglig koordinering *) Evt. forprosjekt Hovedprosjekt Evt. delprosjekter Informasjon, oppfølging *) Aktivitetene merket med *) vil normalt gjennomføres av Norsk Vann. I mange prosjekter vil det også være naturlig at Norsk Vann BA gjennomfører et forprosjekt, gjerne i samarbeide med eksterne aktører. Hovedprosjektet og evt. delprosjekter knyttet til det, vil som oftest bli satt bort til eksterne rådgivere med spesiell erfaring og kompetanse.

17 Side 17 av 25 Vedlegg 2, Norsk Vanns satsingsområder for (Vedtatt av årsmøtet ) A) Synliggjøring a. Omdømmebygging b. Ambisjonsnivå for sektoren c. Brukerrelasjoner B) Kompetansebygging a. Organisasjoner b. Utdanning c. Rekruttering d. Kvalitetsstyringssystemer e. Erfaringsoverføring C) Sikker vannforsyning a. Vann som næringsmiddel b. Helhetlig vurdering (kilde, behandling, transport) c. Konsekvenser av klimaendringer d. Vannbehandling e. Transportsystem D) Energi, vannmiljø og klima a. Overvann: kvalitet, behandling, transport og disponering b. Konsekvenser av klimaendringer c. Energioptimalisering d. EUs vanndirektiv e. Avløp i spredt bebyggelse I tillegg til disse satsingsområdene gis det åpning for: a. å ta fatt i nye utfordringer som et resultat av nye krav fra myndigheter eller brukere (som f. eks. oppfølging av Vitenskapskomiteens arbeid) b. å oppdatere tidligere rapporter/videreføre aktuelle prosjekter fra forrige programperiode c. å gjennomføre prosjekter som ikke dekkes av satsingsområdene, men som berører mange medlemmer/andelseiere og som vil gi store samfunnsøkonomiske eller kvalitetsmessige gevinster d. å bruke en pott av prosjektmidlene til FoU ved studiestedene Anmerkning: Det presiseres at prosjekter knyttet til opplistingen a-d under overskriften I tillegg til disse... ikke omfattes av konkurransen.

18 Side 18 av 25 Bilag 1 til vedlegg 2, Satsingsområder. Aktuelle problemstillinger Satsingsområde A) Synliggjøring a. Omdømmebygging b. Ambisjonsnivå for sektoren c. Brukerrelasjoner B) Kompetansebygging a. Organisasjoner b. Utdanning c. Rekruttering d. Kvalitetsstyringssystemer e. Erfaringsoverføring C) Sikker vannforsyning a. Vann som næringsmiddel b. Helhetlig vurdering (kilde, behandling, transport) c. Konsekvenser av klimaendringer d. Vannbehandling e. Transportsystem D) Energi, vannmiljø og klima a. Overvann: kvalitet, behandling, transport og disponering b. Konsekvenser av klimaendringer c. Energioptimalisering d. EUs vanndirektiv e. Avløp i spredt bebyggelse Aktuelle problemstillinger (Ikke prosjekttittel. Kun ment som illustrasjon av mulige problemstillinger) Videreutvikling av Norsk Vanns benchmarkingssystem med web-basert brukerportal mm - fullføring ABC i kundeservice - info til innbyggerne, herunder Webportal for VA (eget delprosjekt?), hvordan gjennomføre god kundeservice (veiledning, eksempler) Statlige gebyrer på VAR-området Norske tall for vannbruk Kommunikasjonsstrategi - relevante gjenstående tiltak iht. anbefalinger i rapport B6 Utarbeidelse av rekrutteringspakke og informasjonspakke Rådmanns- og ordførerinfo (HMS) Delfinansiering av lærebokprosjektet Grunnlag for en vurdering av organisering og bemanning Oversikt over infrastruktur Videreføring av arbeidsmiljøprosjektet fra 2007/2008 utvikling av kurs mv. innen HMS ved avløpsanlegg Videreføring av vedlikeholdsprosjektet kursutvikling (IH) Bruk av RFID i VA (forprosjekt) Fjernavlesning av vannmålere hos kunder Formidling og implementering av bransjestandard slam Utarbeidelse av veileder i drift av koagulerings- /direktefellingsanlegg for drikkevann Forskningsprosjekt ved NTNU Grunnvann og drikkevannskvalitet overlevelse og transport av virus Ozon/biofilteranlegg Beredskapslager for vannledninger Oversettes grunnvannshåndbok/brønner (finsk/svensk) "Underhåll och kontroll av små grundvattenverk" VA-sektorens bidrag til å innfri nasjonale klima- og energimål (flerårig prosjekt) o Videreføring av energiprosjektet (IH) o Utvikling av biogass i Norge samarbeidsprosjekt med Avfall Norge Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren (flerårig prosjekt) o Forprosjekt Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde - utvikling av veiledning og kurs Sentral kompetansestøtteordning for kommunene innen mindre avløpsanlegg forprosjekt Miljøgifter i kommunalt avløpsvann - tolking og bruk av analyseresultater

19 Side 19 av 25 Vedlegg 3, HMS-erklæring. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma: Adresse: Postnr./-sted Land *): Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato: Representant for de ansatte *) For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Daglig leder Dato:

20 Side 20 av 25 VEDLEGG 4, Kontrakt År 2009, den [dato/måned] er det mellom Norsk Vann BA (heretter kalt Norsk Vann) og... (heretter kalt Konsulenten) inngått RAMMEAVTALE om konsulentbistand vedrørende gjennomføring av prosjekter under Norsk Vanns tilbudsområde/satsingsområde:... (heretter kalt Rammeavtalen) Denne avtalen får RAMMEAVTALE NR: 1. OPPDRAGET Kontrakten bygger på tilbudsgrunnlag fra Norsk Vann av... mars 2009 tilbud fra Konsulenten av... Prosjekter under denne kontrakten beskrives for hvert enkelt prosjekt (heretter kalt Prosjektet) i vedlegg til denne kontrakten, jf bilag 1 Ordreskjema. Resultatet av hvert Prosjekt skal publiseres gjennom Norsk Vanns rapportserie. Det forventes en rapport og/eller veiledning som faglig og fremstillingsmessig er på høyde med gode nasjonale veiledninger innen vann- og avløpsfeltet. Konsulenten har sitt hovedarbeidssted i. Konsulenten kan ikke undertegne brev eller andre dokumenter på vegne av Norsk Vann og må heller ikke på annen måte forplikte Norsk Vann, uten skriftlig tillatelse. Bestemmelser om sosial dumping Konsulenten og konsulentens underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsforhold som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Norsk Vann har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta undersøkelser som gjør det mulig for Norsk Vann å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Konsulenten plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsforhold, jf reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av RAPPORTERING OG KONTAKTPERSON Konsulenten rapporterer til Norsk Vanns kontaktperson som har rett og plikt til fortløpende å kontrollere arbeidet som utføres innenfor denne Rammeavtalen. Norsk Vanns kontaktperson er... Konsulentens kontaktperson er.. Framdriftsrapporteringen skjer skriftlig etter behov, minimum hver annen måned.

21 Side 21 av ENDRINGER I PROSJEKTER Norsk Vann har til enhver tid adgang til å endre arbeidsoppgavene i forbindelse med et prosjekt. Konsulenten må umiddelbart, og senest i løpet av 10 virkedager, informere Norsk Vann om hvilke konsekvenser eventuelle endringer vil få. Endringer kan angå økt og/eller redusert omfang, karakter, kvalitet, art eller utførelse av Prosjektet, samt endringer i avtalt fremdriftsplan. Norsk Vann har imidlertid ikke rett til å kreve endringsarbeider som samlet sett går ut over hva partene med rimelighet kunne regne med da Ordreskjema ble utstedt. Konsulenten skal kompenseres i rimelig utstrekning for de eventuelt negative konsekvenser endringer får for Konsulenten, så fremt disse er dokumenterbare og varslet slik som angitt i første avsnitt ovenfor. 4. VARIGHET OG TERMINERING FOR PROSJEKTER/AVROP IHT ORDRESKJEMA Prosjektet skal gjennomføres innenfor den perioden som er angitt i Ordreskjemaet, jf bilag 1. Perioden kan forlenges dersom det viser seg nødvendig. Dette bestemmer i så fall Norsk Vann. Norsk Vann har på ethvert tidspunkt rett til å si opp kontrakten med 1 måneds varsel. 5. ØKONOMISK GODTGJØRELSE a) Honorar Konsulentens arbeid honoreres etter medgått tid med en timesats på kr xxx, (evt. angitte timesatser for de medarbeidere som skal arbeide med Prosjektet hos Konsulenten). For hvert prosjekt/avrop vil det bli angitt en honorarramme. Utgifter til evt. reiser, diett og overnatting er inkludert i honorarrammen og avregnes etter Statens satser. b) Biomkostninger Biomkostninger er inkludert i honorarrammen under punkt a). Konsulenten plikter å varsle Norsk Vann uten ugrunnet opphold dersom det ut fra uforutsette omstendigheter viser seg at det blir vanskelig å få til en forsvarlig gjennomføring av Prosjektet innenfor de avtalte rammer. Dersom slikt varsel ikke gis innen fristen som nevnt ovenfor, vil Konsulenten ikke ha krav på tilleggsvederlag som her vist til. 6. FAKTURERING OG UTBETALING Norsk Vann skal faktureres etterskuddsvis. Faktura skal være vedlagt oversikt over timeforbruk fordelt på hovedaktiviteter samt regnskap for eventuelle reiser. Timelistene og reiseregningene skal til sammen reflektere den virksomhet som reelt har foregått under denne kontrakten i det aktuelle tidsrom. Fakturaen sendes Norsk Vann ved kontaktpersonen. Norsk Vann skal honorere alle godkjente fakturaer innen 21 dager. Norsk Vann skal fremme eventuelle innsigelser mot en faktura uten unødig opphold og senest innen 10 virkedager etter at fakturaen er mottatt i Norsk Vann. 25 % av kontraktsbeløpet holdes tilbake til rapportkonsept er klart, og Norsk Vann har akseptert at Prosjektet er tilfredsstillende utført, jf. Rammeavtalens punkt 1. Ved forsinket betaling skal det betales renter i henhold til forsinkelsesrentelovens regler.

22 Side 22 av EIENDOMSRETT Alle dokumenter, resultater etc. som er en følge av Konsulentens arbeid for Norsk Vann, er Norsk Vanns eiendom. Norsk Vann står fritt med hensyn til hvorledes disse dokumenter og resultater skal benyttes. Konsulenten kan ikke presentere resultatet av prosjektet i foredrag eller artikler eller på annen måte utnytte dette materialet, uten etter skriftlig samtykke fra Norsk Vann. Dette er likevel ikke til hinder for at Konsulenten skal kunne nyttiggjøre seg de generelle kunnskaper som Konsulenten tilegner seg i forbindelse med prosjekter. Dokumentasjon og informasjon som Norsk Vann stiller til disposisjon for tilbyder, eller som er utviklet på grunnlag av slik dokumentasjon, er Norsk Vanns eiendom. Tilbyder skal ikke benytte dette materialet for andre formål enn i forbindelse med utførelsen av det kontraktsfestede arbeid Dokumentasjonen skal returneres etter at kontraktsforholdet opphører. Dette gjelder også kopier og elektroniske filer. Filformatet avklares med Norsk Vanns representant før oversendelse. 8. KONFIDENSIALITET Konsulenten skal bevare taushet om og/eller informasjon som etter sin art er å betrakte som bedriftshemmelighet for Norsk Vann eller for en eller flere av Norsk Vanns medlemmer. I tvilstilfelle skal Norsk Vann klargjøre om noe er å anse som bedriftshemmelighet eller ikke. Dersom Norsk Vann ikke gjør dette uten ugrunnet opphold etter at Konsulenten skriftlig har forespurt om dette, skal angjeldende data og/eller informasjon ikke være underlagt denne konfidensialitetsbestemmelsen. Denne konfidensialitetsbestemmelsen gjelder likevel ikke data og/eller informasjon som allerede er kjent for konsulenten på det tidspunkt slik ble mottatt, eller mottas av Konsulenten fra tredjemann på rettmessig måte uten plikt til hemmeligholdelse, eller er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av Konsulenten. 9. PUBLISITET Konsulenten skal ikke publisere informasjon i forbindelse med denne Rammeavtalen uten Norsk Vanns skriftlige forhåndsgodkjennelse. 10. ERSTATNINGSANSVAR Norsk Vann har ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for skade eller tap som måtte oppstå hos tredjemann eller Konsulenten som følge av den måten Konsulenten utfører sine oppgaver på under denne Rammeavtalen. 11. FORCE MAJEURE Ingen av kontraktspartene kan trekke hverandre til ansvar for forhold som skyldes Force Majeure. Dersom Force Majeure skulle oppstå, skal den berørte parten underrette motparten uten ugrunnet opphold og senest innen 10 virkedager. Dersom en slik situasjon skulle vedvare mer enn 1 måned, har hver av partene rett til å si opp kontrakten med 10 virkedagers skriftlig varsel. 12. RAMMEAVTALENS VARIGHET Denne rammeavtalen gjelder i to (2) år, fra avtalens inngåelse, og Norsk Vann har ensidig rett til å forlenge denne i ett (1) år. Ved slik forlengelse skal Norsk Vann i tilfelle varsle Konsulenten minimum tre (3) måneder før utløpet av den første 2 årsperioden. Selv om Rammeavtalens periode, evt. forlengelsesperiode er omme, skal dens vilkår likevel gjelde frem til og med påbegynte prosjekt/oppdrag i sin helhet er fullført.

23 Side 23 av LOVVALG OG TVISTER Denne Kontrakten skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av Kontrakten, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Hedemarken tingrett. Tvister skal avgjøres etter norsk rett. Denne Rammeavtalen med vedlegg er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Hamar, den...., den For Norsk Vann BA For Konsulenten

24 Side 24 av 25 Bilag 1 til vedlegg 4, Ordreskjema i forbindelse med Norsk Vann Prosjekt 1. Anvendelsesområde Dette Ordreskjemaet gjelder Rammeavtale nr [ ] mellom Norsk Vann BA som oppdragsgiver og [.. ] "Konsulenten". Dette Ordreskjemaet benyttes for å definere arbeidsoppgaver som Konsulenten skal utføre for følgende prosjekt (prosjektnr. og tittel) under Rammeavtalen mellom partene som vist til ovenfor. Vilkårene som er nedfelt i selve Rammeavtalen gjelder sammen med de bestemmelser som følger av dette Ordreskjemaet. I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i dette skjemaet og vilkår i Rammeavtalen, skal bestemmelsene i dette skjemaet gjelde. Så langt det ikke er motstrid, skal nevnte vilkår og bestemmelser utfylle hverandre. 2. Arbeidsoppgaver Konsulenten skal utføre Med referanse til ovenstående bekrefter Norsk Vann at følgende arbeidsoppgaver skal utføres av Konsulenten: Beskrivelse: 3. Rapportering Med mindre annet er angitt i rubrikken nedenfor, skal Konsulenten rapportere slik som angitt i Kontrakten. Beskrivelse: 4. Fremdrift og ferdigstillelse: 4.1 Arbeidet skal følge fremdriftsplan som evt. angitt nedenfor Beskrivelse: 4.2 Endelig ferdigstillelse i sluttrapport Endelig ferdigstillelse i sluttrapport skal foreligge for Norsk Vann BA i papirversjon og per e-post den.[angivelse av dato].

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Rederi Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Kystverkets saks nr. 2015/3618 INNHOLD Del I Betingelser for

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: Fredag 07. oktober 2005 kl. 12.00 Referanse til kunngjøring i Norsk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG 1 Innholdsfortegnele 1. Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013 Rammeavtale filmproduksjon Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/38 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I NAV Tiltak Akershus Konkurransegrunnlag del I Konkurranse med forhandlinger Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Kompetansegivende kurs barne- og ungdomsarbeider Kunngjort i DOFFIN-basen [14.09.2015] o

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

NAV Nordland. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak:

NAV Nordland. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Del I av II // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Nordland Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Jobbsøkerkurs med arbeidspraksis og norskopplæring for fremmedspråklige NAV Sortland Konkurranse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid Saksnr. 201300259 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 ANSKAFFELSENS

Detaljer

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Advokattjenester - Barnevern 1. INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og varighet... 3 1.3 Anskaffelsens

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Åpent anbud nr. :

Åpent anbud nr. : Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 11-2007 Matvarer til Andøy kommune Kravspesifikasjon for anbud 15-2005 Medisiner for Andøy kommune. Arkiv:G:\Anbud\2007\11-2007_Matvarer andøy\kravspesifikasjon.doc

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: - Følgeevaluering Eksportsatsing Troms - et 5-årig internasjonaliseringsprosjekt

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: - Følgeevaluering Eksportsatsing Troms - et 5-årig internasjonaliseringsprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: - Følgeevaluering Eksportsatsing Troms - et 5-årig internasjonaliseringsprosjekt ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: - Onsdag

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Aust-Agder Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Aktiv fra dag 1 i tjenesteområde sør Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 23-10-2015 Journalnr: 15-5897 INNHOLD

Detaljer