Gruppe D. Stian Grande Haugen Håvard Hasli Britt Sofi Fahlberg Vidar Ajaxon Grønland. v/høgskolen i Gjøvik. Master i informasjonssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppe D. Stian Grande Haugen Håvard Hasli Britt Sofi Fahlberg Vidar Ajaxon Grønland. v/høgskolen i Gjøvik. Master i informasjonssikkerhet"

Transkript

1 Gruppe D Stian Grande Haugen Håvard Hasli Britt Sofi Fahlberg Vidar Ajaxon Grønland Master i informasjonssikkerhet v/høgskolen i Gjøvik

2 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPGAVE (1) OPPGAVE (2A) REFERANSETABELL AKSEPTABEL RISIKO Brudd på konfidensialitet Brudd på integritet Brudd på tilgjengelighet OPPGAVE (2B) (1) BUTIKKDATASYSTEMET (2) E-HANDELSSYSTEMET (3) ORDRE, FAKTURA, LAGER (4) INNKJØPSSYSTEMET (5) REGNSKAPSSYSTEMET (6) LØNNSSYSTEMET FYSISK SIKKERHET GENERELL ANBEFALING TIL LEDELSEN OPPGAVE(3) OVERORDNET IT-SIKKERHETSPOLICY FOR SPORTSGROSSISTEN AS FORMÅL, OMFANG OG DEFINISJONER Stadfesting av mål for Informasjonssikkerhet ved Sportsgrossisten AS Definisjoner ANSVAR OG OPPDATERING SIKRING AV INFORMASJON Tilgangskontroll Programvare Bruk av PC-utstyr Antivirus og sikkerhetsoppdateringer Backup rutiner Leverandørforhold Rapportering PERSONELLSIKKERHET SIKKERHETSOPPLÆRING KONTINUITETSPLANLEGGING SIKKERHETSPOLICYENS EFFEKTIVITET OVERENSSTEMMELSE MED EKSTERNE BESTEMMELSER OG KRAV OPPGAVE (4A) OPPGAVE (4B) ETTERLEVELSE AV SIKKERHETSPOLICY/INTERNASJONALE KRAV FRA EIER VEDLEGG (OVERORDNET RISIKOVURDERING, BUTIKKSYSTEM) VEDLEGG (PRESENTASJON AV FULLFØRT PROSJEKT) Side 2 av 29

3 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 2 Oppgave (1) I Sportsgrossisten AS er informasjonssystemet meget viktig, da hele bedriften baserer seg på at informasjonssystemene er i drift, og fungerer korrekt. Slik situasjonen er i dag, har ikke Sportsgrossisten AS noen oversikt over hvilke sterke og svake sider systemet har. Prosessen med å kartlegge disse bør starte med en overordnet risikoanalyse. Bedriften har i dag ingen dokumentasjon på de forskjellige sikkerhetsforanstaltningene som er iverksatt, og det er forskjellige prosedyrer ved de ulike filialene Revisor har påpekt vesentlige svakheter ved IT-systemet og manglende sikkerhetsprosedyrer. Mangelen av disse kan føre til brudd på integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet på systemene. I dagens bedrifter er det ikke bare varebeholdningen som er av verdi, men også informasjon er veldig verdifull. For Sportsgrossisten AS er det meste av informasjonen lagret elektronisk, derfor kan feil på IT-systemet som overgår det som ledelsen har satt aksept for, bli meget kritisk. Det finnes også ting som tyder på at det er sikkerhetshendelser internt i bedriften, tilsiktede eller utilsiktede, som kan avdekkes og forbedres. I 2004 var 20% av omsettingen fra direkte salg over Internett (e-handels løsning). Omsetting kr Dager i året 365 Omsetting pr dag kr Fordeling av omsetting pr. dag: E handel 20% kr Sportsforettninger 50% kr Kjeder 30% kr Til sammen kr Fortjeneste på alle produkter i e-handels butikken er 50% Fortjenesten e-handel kr pr dag Figur 1.1 Fortjeneste e-handel pr dag Hele bedriften baserer seg på at kunder, private og bedrifter, bestiller varer fra Sportsgrossisten AS, og dette kan ikke gjøres hvis OFL systemet har brudd på tilgjengeligheten. For VIP butikkene, som etterbestiller varer automatisk ved behov, vil en slik hendelse medføre store tap og store uforutsette hendelser. Som figuren viser, vil en dag uten kun e-handels system føre til at bedriften mister kroner i brutto fortjeneste. Hvis e-handelssystemet er nede i 24 timer, mister bedriften inntekter fra eksisterende kunder samt at de mister potensielle nye kunder som skulle ha handlet, men pga at websiden er nede, velger de noen andre tilbydere. Sportsgrossisten AS mister altså omdømme OG fortjeneste. Sportsgrossisten AS drifter også butikksystemene til VIP-kundene, samt at systemet er distribuert i tre land. Dette gjør nettverket relativt komplisert, og mangelen på dokumentasjon, kan gjøre tap av nøkkelpersoner til et vesentlig problem. Side 3 av 29

4 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D Bedriftskristisk informasjon, og opplysninger som går inn under personopplysningsloven må beskyttes spesielt. Denne informasjonen vil kunne påføre bedriften potensielt store økonomiske tap, og hvis det blir kjent kan det ødelegge bedriftens omdømme. NSO har i Mørketallsundersøkelsen fra 2001påvist store mørketall og antallet angrep er stigende i følge en rapport fra CERT. Det er viktig å huske på at sikkerhetsarbeid er 20% teknologi og 80% holdinger. Derfor er holdningsskapende arbeid meget viktig, og bevisstgjøring hos de ansatte er alfa omega. Sportsgrossisten AS er, som nevnt tidligere, meget avhenging av IT-systemene. Og alt peker mot at de vil måtte motstå problemer, tilsiktede eller utilsiktede. For å kartlegge hva som er svakheter må en sikkerhetsgjennomgang blir gjort snarest. Konklusjon De eksemplene som er gjennomgått er eksempler på enkelte tilfeller, og de er valgt fordi de skaper et enkelt bilde av hvorfor informasjonssikkerheten er viktig for Sportsgrossisten AS. Sportsgrossisten AS er avhengig av at konfidensialitet, tilgjenglighet og integritet opprettholdes, og vil i stor grad påvirkes av en svikt. Og som det er vist, vil dette videre få økonomiske konsekvenser. Det bør gjennomføres en overordnet risikovurdering, og mest sannsynlig en fullstendig risikovurdering av hver av systemene. Dette bør gjøres for å avdekke eventuelle svakheter og for å få et bilde av hvordan situasjonen er i dag, samt finne ut hva som er ønsket situasjon og videre kunne begynne arbeidet med tilnærme seg dette. Det er viktig å understreke at det er ledelsen som har hovedansvaret for å sikre virksomhetenes verdier. Side 4 av 29

5 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 3 Oppgave (2a) Referansetabell Skadens art Eksempel Måleverdi Skalering av skadevirkning (type konsekvens) A B C D E Må for enhver pris Svært alvorlig skade Betydelig skade Liten skade Ubetydelig skade ikke forekomme Økonomiske Tapt salg, rentekostnader, Totalt økonomisk tap > 10 millioner 1-10 millioner 0,4-1 millioner < og finansielle tap misligheter, rettssaker og Tap hos kunder > 10 millioner 1-10 millioner 0,4-1 millioner < andre uforutsette kostnader. Redusert ytelse Mangelfull måloppnåelse, Avvik fra målsetting >10% 5 til 10 % 2 til 5 % 1 til 2 % < 1 % tap av produktivitet (på årsbasis) Uproduktive timer blant > arbeidstimer til til til 500 < 100 arbeidstimer ansatte arbeidstimer Arbeidstimer arbeidstimer Tapt arbeidstid pr. ansatt > 2 uker 1 til 2 uker 2 til 5 dager 1 til 2 dager < 2 timer Tap av styring Nøkkeltall Data er feil eller ikke >1 måned forsinkelse, 1 til 4 uker Noen dagers Noen timers Ubetydelig og kontroll oppdaterte kan ikke stole på forsinkelse, mange forsinkelse, en del forsinkelse, noen få forsinkelse, ingen registreringer registreringer er feil registreringer er feil registreringer er feil registreringer er feil Skadet omdømme, Negativ omtale, brudd på Ødelagt omdømme hos >25% 10-25% 2-10% <2% Ingen renommé og tillit lover og forskrifter, kunder betyr i tap rettstvist Omfanget av negative Omfattende negativ Negativ omtale på Uønsket omtale, Omtales kun internt. Ingen omtale. omtale i pressen omtale på riksplan. riksplan. primært lokalt. Hendelsen glemmes Hendelsen glemmes Hendelsen glemmes Hendelsen glemmes Forblir en hendelse. ikke. etter en tid etter en tid. fort. Iverksetting av sanksjoner Alvorlige sanksjoner Mindre sanksjoner Påtale fra Ingen inngripen fra Ingen virkning og regulatoriske tiltak pålegges. Oppgaver pålegges Tilsynsmyndighet myndigheter fratas eller nektes. Omfanget av rettstvist Langvarig rettssak Mindre rettssak. Fare for rettssak. Liten virkning. Ingen virkning Straffbar handling av Domstolene overprøver Myndighet opphever Gjeldende register tjenestemann vedtaket Vedtaket opphever vedtaket Svekket vekst Nye tjenesteområder må Mislykkede initiativ Strategiske initiativ Strategiske initiativ Strategisk initiativ Liten virkning Ingen virkning utsettes, usikkerhet vesentlig forsinkelser går tapt utsatt i måneder utsatt i uker oppstår Tap av markedsandeler >7% 3% 1% 0,25% Ingen virkning Andre skader Nedetid og feil i IT systemet Ansattes tiltro til Tiltro borte, sier opp Tiltro så og si borte Tiltro lav Liten virkning Ingen virkning Tabell 3.1 Skalering av skadevirkning bedriften Verdier er estimert fra et antatt driftsresultat på 10 % (60mill kr). Dagsomsetning er 600 mill/300 dager = 2 mill pr. dag. Side 5 av 29

6 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 3.1 Akseptabel risiko Vi har valgt å sette 10 millioner kr (i resultat) som maks kroner bedriften kan tape i løpet av et år. Bedriften vil ikke gå konkurs, men for å få benyttet hele skadevirkningsskalaen valgte vi å sette maks tap til denne summen. Nedenfor kommer det et forslag til akseptabel risiko med tanke på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er opptil ledelsen å bestemme hvilke risikoer de er villige til å ta, men de må være bevisste på hva de godtar. Vi ser for oss at ledelsen skriver under på hva de anser som akseptabelt, slik at vi ikke blir stilt ansvarlige for eventuelle sikkerhetsbrudd ledelsen mente vi ikke trengte å gjøre noe med Brudd på konfidensialitet Hvor mange hendelser aksepteres pr. år med skadevirkning: B; svært alvorlig skade MAX 0,2 C; betydelig skade MAX 1 D; liten skade MAX Brudd på integritet Hvor mange hendelser aksepteres pr. år med skadevirkning: B; svært alvorlig skade MAX 0,2 C; betydelig skade MAX 1 D; liten skade MAX Brudd på tilgjengelighet Akseptabel avbruddstid (tilgjengelighet): 1 uke ved svært alvorlig skade, (skadevirkning B) Slike hendelser må ikke inntreffe oftere enn hvert 5. år Max antall korte avbrudd 2 avbrudd pr. år med varighet en halv dag (ca 2 mill kr i omsetningssvikt) 8 avbrudd pr. år med varighet en halv time (ca 1,1 mill kr i omsetningssvikt) Side 6 av 29

7 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 4 Oppgave (2b) Systemene kommer i rangert rekkefølge etter hvilket system vi mener er mest kritisk. Generell anbefaling til ledelsen kommer til slutt i denne oppgaven, og er ment som tillegg til anbefaling og forslag til løsning i hvert av systemene. 4.1 (1) Butikkdatasystemet S K A D E V I R K N I N G (Høy) (Lav) T3 T2 I K T1 K = Konfidensialitet I = Integritet T1 = Tilgjengelighet 1-3 dager T2 = Tilgjengelighet 1uke T3 = Tilgjengelighet 2uker (Lav) (Høy) S Å R B A R H E T Ser av figuren at både sårbarhet og skadevirkning er høy på alle punkter. Spesielt integriteten, som ligger på det øverste nivået. Dette fordrer at integriteten MÅ bedres i systemet, da det er stor sannsynlighet for at et integritetsbrudd inntreffer og da med en høy skadevirkning. Det er meget viktig at butikkdatasystemet er stabilt, fordi alle butikkene er avhengige av systemet for å kunne bedrive kjøp og salg. Siden det er butikkene som står for den største delen av omsetningen anser vi dette systemet for mest kritisk. Ser av figuren at sannsynligheten for at systemet er nede i lengre perioder er relativt liten, men skadevirkningen er meget stor. Konklusjon: Høy risiko Anbefaling: Gjennomføre en fullstendig risikoanalyse for å finne tiltak som kan sikre bedre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Bør ha et reservesystem i fall hovedserveren går ned, i tillegg til en alternativ kommunikasjonskanal til internett. Forslag til løsning: Ha en reserveserver som f.eks. kan deles med andre firmaer, slik at kostnaden blir mindre. Sjansen for at flere firmaers servere går ned samtidig er liten, men om det skjer bør det være mulig å kjøre flere firmaers system samtidig på reserveserveren. Det må da i så fall være tildelte områder på serveren for hver av bedriftene. Dette for å forhindre brudd på integritet og konfidensialitet. En alternativ kommunikasjonskanal mellom butikk og server kan være telefonnettet. Dette vil gå på bekostning av hastighet, men man vil da ha mulighet til å opprettholde driften. Viktig med god opplæring og rutiner for å forhindre feil i systemet. Benytte VPN til overføring av data over internett. Vil da få kryptering, og trafikk analysering (nettsniffing) blir vanskelig. Estimert tap i omsetning ved sviktende tilgjengelighet: T1 (1-3dager): ca 2 mill. direkte tap + kostnader i perioden (lønn, rep osv) T2 (1uke): 5 mill. direkte tap + kostnader i perioden T3 (2uker): 10 mill. direkte tap + kostnader i perioden Estimert tap er her sett som følge av at butikkene ikke får solgt varer, og dermed ikke bestiller nye. Side 7 av 29

8 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 4.2 (2) E-handelssystemet S K A D E V I R K N I N G (Høy) (Lav) T3 T2 I K T1 K = Konfidensialitet I = Integritet T1 = Tilgjengelighet 1-3 dager T2 = Tilgjengelighet 1uke T3 = Tilgjengelighet 2uker (Lav) (Høy) S Å R B A R H E T Ser av figuren at systemet er veldig sårbart mht integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet T1. Skadevirkningen av høy nedetid er også altfor høy, men sannsynligheten for at det inntreffer er moderat. En av grunnene til at integritet er så viktig i et sånt system kan være at for eksempel feil prising på nett kan øke salget betraktelig uten at vi tjener penger på det. Ved gjentagende feil i prising eller lagerbeholdning vil vi med høy sannsynlighet tape kunder. Det stilles også høye krav til oppetid i et sånt system da kundene forventer å kunne handle til alle døgnets tider. Er systemet nede i lengre perioder vil kundene se seg om etter alternative nettbutikker. En annen ting som kommer inn i bildet her er den stadig økende trusselen mht angrep over internett. En fullstendig gjennomgang av sikkerheten i e-handelssystemet er nødvendig for å forebygge angrep og sikre en stabil drift. Konklusjon: Høy risiko. Anbefaling: Gjennomføre en fullstendig risikoanalyse for å finne tiltak som kan sikre bedre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Bør ha en duplikatløsning på serversiden. (Vi forutsetter at e- handelsløsningen går på egen server). Forslag til løsning: Kjøre speiling på to servere som jobber parallelt. Dette vil sikre at minst en server til en hver tid fungerer. Vil også få fordelen med at systemet vil tåle den økende kundemassen, da systemet nå kan behandle ca dobbelt så mange kunder. Sørge for kryptert forbindelse ved sending av betalingsinformasjon. Estimert tap i omsetning ved sviktende tilgjengelighet: T1 (1-3dager): ca 0,5 mill. direkte tap + kostnader i perioden T2 (1uke): 1,5 mill. direkte tap + kostnader i perioden T3 (2uker): 3 mill. direkte tap + kostnader i perioden Estimert tap er her sett som følge av at kunder finner alternative e-butikker å handle fra. Side 8 av 29

9 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 4.3 (3) Ordre, faktura, lager S K A D E V I R K N I N G (Høy) (Lav) T3 T2 I K T1 K = Konfidensialitet I = Integritet T1 = Tilgjengelighet 1-3 dager T2 = Tilgjengelighet 1uke T3 = Tilgjengelighet 2uker (Lav) (Høy) S Å R B A R H E T Ser av figuren at systemet er relativt sårbart mht integritet og konfidensialitet. Skadevirkningen av konfidensialitet og integritet er kritisk høye. Siden dette systemet er linket opp mot butikkdatasystemet er vi også her avhengig av stabilt høy oppetid. Må også her utføre en grundigere analyse for å finne metoder for å forbedre konfidensialiteten og integriteten i systemet. Konklusjon: Høy risiko. Anbefaling: Gjennomføre en fullstendig risikoanalyse for å finne tiltak som kan sikre bedre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet over tid. Forslag til løsning: Samme som butikkdataløsningen. Estimert tap i omsetning ved sviktende tilgjengelighet: T1 (1-3dager): 0-1 mill. direkte tap + kostnader i perioden T2 (1uke): 0,5-1,5 mill. direkte tap + kostnader i perioden T3 (2uker): 1-2 mill. direkte tap + kostnader i perioden Estimert tap er her sett utifra tap av ordre, hvor butikkene bestiller varer fra en annen grossist. Side 9 av 29

10 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 4.4 (4) Innkjøpssystemet S K A D E V I R K N I N G (Høy) (Lav) T3 K I,T2 T1 K = Konfidensialitet I = Integritet T1 = Tilgjengelighet 1-3 dager T2 = Tilgjengelighet 1uke T3 = Tilgjengelighet 2uker (Lav) (Høy)- S Å R B A R H E T Innkjøpssystemet har middels sannsynlighet for at det vil skje integritetsfeil og tilgjengelighetsbrudd i en uke. Det er stor sannsynlighet for at systemet er utilgjengelig i korte perioder, hvilket ikke har så stor skadevikning men fortsatt er en uønsket situasjon. Konfidensialitetsbrudd og utilgjengelighet i lengre perioder, ligger i det øverste sjiktet på skadevirkningsskalaen, men det er relativt liten sannsynlighet for at de hendelsene inntreffer. Disse hendelsene må for enhver pris ikke forekomme, så det bør settes i gang tiltak for å forbedre dette. Konklusjon: Middels risiko Forslag til løsning og anbefaling blir på de resterende systemene veldig likt det som allerede er nevnt og vil oppsummeres i den generelle anbefalingen til slutt i oppgaven. Side 10 av 29

11 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 4.5 (5) Regnskapssystemet S K A D E V I R K N I N G (Høy) (Lav) T3 I K T2 T1 K = Konfidensialitet I = Integritet T1 = Tilgjengelighet 1-3 dager T2 = Tilgjengelighet 1uke T3 = Tilgjengelighet 2uker (Lav) (Høy) S Å R B A R H E T Regnskapssystemet er et helt nytt system, og regnskapsavdelingen mener å ha god styring på sin økonomi og likviditet. Vi regner med at tilgjengeligheten er bra siden dette systemet er så å si nytt. Ser heller ingen stor krise ved kortere tilgjengelighetsbrudd. Det som bør forbedres er integriteten og konfidensialiteten da brudd på disse kan få relativt store konsekvenser for bedriften. Integriteten er viktig mht f.eks skatter og avgifter. Ved feil i regnskapet kan bedriften uberettiget bli ilagt bøter for ting som ikke er gjort med hensikt. Et annet problem er tilsiktede endringer i regnskapet for egen vinnings skyld. Konklusjon: Middels risiko 4.6 (6) Lønnssystemet S K A D E V I R K N I N G (Høy) (Lav) K,I T3 T2 T1 K = Konfidensialitet I = Integritet T1 = Tilgjengelighet 1-3 dager T2 = Tilgjengelighet 1uke T3 = Tilgjengelighet 2uker (Lav) (Høy) S Å R B A R H E T Systemet har liten innvirkning på bedriftens omsetning ved lang nedetid. Konfidensialitet og integritet ligger også innenfor det kritiske området. Ved lengre enn 2 ukers nedetid vil antagelig de ansatte bli irriterte over ikke å få lønn, men sannsynligheten for at systemet ikke er i orden etter en så lang periode er minimal. Det vil alltids kunne gå an å gi de ansatte lønn ved bruk av for eksempel manuelle rutiner. Konklusjon: Lav risiko. Side 11 av 29

12 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 4.7 Fysisk sikkerhet Vi velger å ta med litt om fysisk sikkerhet fordi det her kan gjøres tiltak som til en relativt liten kostnad kan bedre sikkerheten betraktelig. Oppgaveteksten sier ingen ting om hvordan bla. serverrommet er sikret. Vi velger derfor å ta med litt om hvordan et serverrom bør sikres. En bra måte å gjøre dette på er å dele bygget inn i soner. For hver sone kreves det en ny klarering. F.eks kan sone 1 være uteareal + resepsjon, hvor alle har tilgang uten behov for adgangskontroll. Sone 2 kan være kontorlokaler, som krever et adgangskort uten pin. Sone 3 kan være områder med kritisk data/elektronisk utstyr som f.eks servere. Dette området kan aksesseres kun ved bruk av adgangskort med PIN kode. Det kan diskuteres hvor mange soner det bør deles inn i, men vi anser det som tilstrekkelig å dele det inn i tre. Fig 4.1 Soneinndeling Vi forutsetter at bedriften har et adgangskontrollsystem allerede, ellers vil det bli en betydelig kostnad å gjennomføre den soneinndelingen som er nevnt over. Hvis det ikke er noe system allerede, vil et absolutt minimum for adgang til serverrom være en kortleser som er knyttet opp mot et loggingssystem. Dette for å kunne holde styr på hvem som har vært i rommet og når han var der. Da vil man få et slags ikke-benektings system, hvor den som var i rommet når en utilsiktet/tilsiktet hendelse fant sted ikke kan nekte for at han var tilstede. Dette forutsetter selvsagt at det er holdbare rutiner for utstedelse av adgangskort og rutiner for endring/lagring av passord og pinkoder. Det skal ikke kunne gå an å stjele adgangskortet og få tilgang til pinkoden uten å måtte legge en stor innsats bak. Plasseringen av rommet er også noe en bør ta hensyn til. Det bør ikke plasseres slik at det er lett å aksessere fra utsiden, som for eksempel å ha rommet i første etasje ut mot et usikret område. Det sikreste stedet er i kjelleren eller høyere opp i bygget. Det bør også helst plasseres midt i bygget, da en som vil aksessere det blir nødt til å passere diverse rom før han kommer til serverrommet. Dette vil gjøre at det blir lettere å oppdage en inntrenger, pluss at dette vil forsinke inntrengeren betraktelig. Brann er også en del av fysisk sikkerhet som bør tas hensyn til ved valg av plassering av serverrommet. Rommet bør ikke ligge i nærheten av branntrusler som for eksempel fyrrom og lignende. Det bør installeres automatisk slokkerutstyr i rommet for å begrense eventuelle branntilløp. Det finnes spesielle systemer som Side 12 av 29

13 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D egner seg godt for datarom. Vann bør ikke benyttes, da elektronikk kan ta stor skade av det. Vann bør brukes som siste utvei, da for å forhindre at alt brenner opp. Sikring mot vannskader som følge av for eksempel flom bør også tas hensyn til. Kjøling er noe av det aller viktigste, fordi en serverpark uten kjøling ikke vil fungere i mange minuttene/timene før feilprosenten på hardwarekomponentene øker. Gode rutiner og overvåking her er svært viktig. For å få bukt med noen av disse truslene finnes det i dag et hav av forskjellige sensorer som vil kunne detektere det aller meste. Eksempler på dette er bevegelsessensor, en røyk/varme detektor, fuktighetssensorer osv. 4.8 Generell anbefaling til ledelsen Risikoanalyse: (Kostnad ca kr ) For alle systemene med høy risiko bør det gjennomføres en fullstendig risikoanalyse. Dette fordi feil/problemer i disse systemene kan få store konsekvenser for bedriften. Jfr. figurene ovenfor. Vi anbefaler å starte arbeidet i den rekkefølgen systemene er oppført ovenfor fordi de er rangert etter hvor kritiske vi mener de er for overlevelsen til bedriften. Holdninger: (Kostnad ca kr ) Det kanskje beste tiltaket å begynne med er holdningsskapende arbeid blant de ansatte i tillegg til opplæring og oppfølging av ansatte som synes det er vanskelig med ny teknologi. Dette er også et tiltak som er relativt billig å utføre, men som kan kreve en del tid. Men å få de ansatte til å tenke sikkerhet og få de til å føle seg som en viktig del av bedriften er alfa omega. En stor fordel om man klarer å involvere ansatte i hver avdeling i arbeidet med sikkerhet, slik at de føler de har vært med selv å bedre sikkerheten. Kanskje få de ansatte til å implementere løsninger selv under oppsyn av sikkerhetsavdelingen. Testing: (Kostnad ca kr ) Videre vil det være en fordel å få i gang rutiner og prosedyrer for testing av oppdateringer osv på systemet utenfor vanlig arbeidstid. Hvis dette gjøres på en forsvarlig måte bør det ikke ha konsekvenser for den daglige driften. Det eneste som da kan bli utsatt er e-handelsløsningen, men vi anser det som lite kritisk om e-handelsløsningen er ute av drift i korte perioder på nattestid. Anbefaler å kjøre duplikatløsninger hvor da det blir testet mot den ene serveren mens den andre går som normalt. Dette vil kun resultere i litt dårligere kapasitet, noe som ikke vil merkes ut mot kunden, så lenge trafikken ikke er enorm. En annen fordel er at en server kan gå ned uten at hele systemet blir lammet. Dette anser vi som en god løsning i tillegg til gode backuprutiner. Har da også bedre forutsetninger for å kunne håndtere en stadig økende kundemasse. Sikkerhetspolicy: (Kostnad første år ca kr ) Anbefaler på det sterkeste å utarbeide en fullstendig sikkerhetspolicy med tilhørende sikkerhetshåndbok. Elementene i sikkerhetshåndboka skal følges til en hver tid, og det må lages rutiner for oppfølging og opplæring av de ansatte. Hvis ikke regler og rutiner blir fulgt bør dette få konsekvenser for den enkelte. Sikkerhetspolicyen skal underskrives ved ansettelse. Backup (sikkerhetskopi): (Kostnad ca kr ,-) Backuprutinene ser ut til å være bra, men vi velger allikevel å si hvordan vi vil ha det i tilfelle misforståelser. Anbefaler å ta backup av alle endringer og nye transaksjoner hver ukedag, og fullstendig backup hver helg. Backupen bør lagres i annet bygg i for eksempel i en safe. Viktig å teste om backupene faktisk fungerer i praksis. Side 13 av 29

14 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D Virtual Private Network, VPN: (Kostnad ca kr ,-) Benytte VPN for kommunikasjon over internett med andre deler av systemet. Benyttes kun fra gateway til gateway for å slippe unødig prosessering på det interne nettverket. Dette medfører konfidensialitet på alle overføringer, og endring/manipulering av pakker underveis blir vanskelig. Overvåkning av systemet: (Kostnad ca kr ,-) Bør investeres i et overvåkningssystem som sjekker om kritiske tjenester og maskiner er i orden. Dette systemet vil da varsle den som har hovedansvaret for systemet vha f..eks mobiltelefon. Dette sikrer at man kan begynne med reparasjon med en gang. Finnes også gratis programmer som kan benyttes, men de krever ofte litt arbeid å få konfigurert og har liten mulighet for support. Utarbeidelse av katastrofeplan: (Kostnad ca ,-) Det bør utarbeides en katastrofeplan slik at det er klare roller og rutiner for hvordan en katastrofe skal håndterers. Bør ha jevnlig testing av katastrofeplanen. Denne planen skal omfatte alle naturkatastrofer/ekstreme hendeleser som kan ramme virksomheten. Estimerte kostnader for å forbedre sikkerheten i bedriften Risikoanalyse ,- Holdninger/opplæring av ansatte ,- Testing ,- Sikkerhetspolicy, første år ,- Katastrofeplan ,- Nytt utstyr ,- Diverse ,- Sum kostnader ,- Tabell 4.1 Kostnadsestimat Side 14 av 29

15 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 5 Oppgave(3) Overordnet IT-sikkerhetspolicy for Sportsgrossisten AS Identifikasjon Status*: Åpen Opprettet av, dato: Sikkerhetssjefen, Godkjent av, dato: (Ledelsen, ) Versjon: 1.0 Endret: Alternativ: Åpen, Begrenset, Konfidensiell 5.1 Formål, omfang og definisjoner Stadfesting av mål for Informasjonssikkerhet ved Sportsgrossisten AS For Sportsgrossisten AS er informasjon og informasjonsteknologiske ressurser av avgjørende viktighet for å drive sin virksomhet og tilfredsstille de mål og krav de ansatte og kunder til enhver tid stiller. Formålet med denne overordnede policyen er å sikre at IT-ressursene ved Sportsgrossisten AS i tilstrekkelig grad sikres hva angår konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i tillegg til sikkerhetshåndboken. Dette søkes oppnådd ved å stadfeste hvilket ansvar som hviler på hver enkelt bruker, Sportsgrossisten ASs enheter og bedriften sådan for å opprettholde sikkerheten og når sikkerhetsbrudd oppstår. Den overordnede policyen inngår som en naturlig del av sikkerhetshåndboken, og vil på ingen måte erstatte denne, men heller fremheve de mest aktuelle retningslinjene. Målsettingen er å stadfeste organiseringen av sikkerhetsarbeidet, presentere retningslinjer og bestemmelser som er nødvendige for en effektiv organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Bestemmelsene skal i tillegg gi sikkerhetsledelsen den myndighet og det mandat den trenger for å opptre med autoritet og klargjøre de prosedyrer og rutiner som gjelder i ulike situasjoner av sikkerhetsmessig betydning Definisjoner Informasjonssikkerhet Beskyttelse mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for den informasjonen som behandles av systemet og systemet i seg selv. Integritet Sikkerhet for at informasjonen og informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter Konfidensialitet Sikkerhet for at kun autoriserte personer får tilgang til følsom eller gradert informasjon, og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen. Side 15 av 29

16 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D Tilgjengelighet Sikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov. Sikkerhetshåndbok Inneholder retningslinjer for sikkerhetsarbeidet på minst tre nivå: Mål og policy for arbeidet, dokumenterte prinsipper, ansvarsforhold og detaljerte instrukser samt prosedyrer og regler. 5.2 Ansvar og oppdatering Det er sikkerhetsansvarlig sitt ansvar å sørge for at denne sikkerhetspolicy med tilhørende retningslinjer blir benyttet og fulgt opp. Denne policy gjennomgås og oppdateres årlig. Logg over slik gjennomgang og endring skal føres av sikkerhetsansvarlig samt underskrives av ledelsen. 5.3 Sikring av Informasjon Klare regler og retningslinjer for utgivelse av informasjon til eksterne aktører er definert i sikkerhetshåndboken og skal til enhver tid følges. Konfidensiell informasjon skal merkes av informasjonseier. Ved kasting av konfidensiell informasjon på papir og lagringsmedia skal man følge makuleringsrutiner som er definert i sikkerhetshåndboken. All intern konfidensiell e-post skal sikres på tilfredsstillende måte. Bedriftskritisk informasjon som sendes til eksterne aktører må enten sendes i kryptert e-post eller sendes som vanlig rekommandert post. Konfidensiell informasjon skal ikke utgis over telefon. IT-ansattes direkte telefonnummer og e-postadresse skal ikke være offentlig tilgjengelig Tilgangskontroll Brukere må identifisere og autentisere seg før felles ressurser benyttes. Ved oppsigelser skal brukerprofil slettes fra alle aktuelle system, og det skal gjennom prosedyrer fastsatt i sikkerhetshåndboken, fjernes all mulighet for å ta med seg sensitiv kunde og bedriftsinformasjon ut av bedriften. All mulighet for senere innlogging på bedriftens system skal også sikres gjennom samme prosedyre. Rutiner for nettverkstilgang skal kontrolleres av IT-avdelingen. Tilgang til serverrom og andre driftssentrale enheter skal kontrolleres og sikres gjennom adgangskontroll og prosedyrer som fremkommer i detalj i sikkerhetshåndboken og i Ansatte kan få tilgang til systemet utenfra via VPN-løsning (Virtuelt Privat Nettverk), så lenge det foreligger dokumentert behov for slik. Vedkommende må underskrive en sikkerhetserklæring før han/hun får tildelt nødvendige sertifikater og utstyr for å få tilgang. Kun IT-avdelingen skal ha administratortilgang til IT-systemene. Brukerrettigheter skal dokumenteres, logges og være oppdatert til enhver tid. Feil i tilgangsrettigheter skal rapporteres til sikkerhetsansvarlig, se Programvare Ansatte skal ikke installere programvare. All ønskelige ny programvare og oppdateringer skal testes, godkjennes og installeres av IT-avdelingen Bruk av PC-utstyr Ingen skal forlate sin arbeidsstasjon uten å låse enheten på en forskriftsmessig måte, se sikkerhetshåndbok. Bærbare PC-er som tas med ut fra arbeidsplassen skal ikke inneholde ukrypterte sensitive opplysninger ang. bedrift, kunder etc. som kan skade bedriftens krav til integritet, konfidensialitet og evt. misbrukes dersom PC-en blir stjålet. Side 16 av 29

17 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D Antivirus og sikkerhetsoppdateringer Alle PC-er som er knyttet til bedriftens nettverk skal ha oppdatert antivirusprogramvare for generell beskyttelse mot skade fra virus/ormer. Firmaets e-post skal kun brukes i jobbsammenheng og ikke nyttes til private formål. Nærmere regler for bruk av e-post hos Sportsgrossisten AS fremkommer i sikkerhetshåndboken IT-avdelingen har ansvaret for at datasystemet er oppdatert med patcher og oppgraderinger etter hvert som de blir tilgjengelige Backup rutiner Alle systemer skal ha pålitelige backupmekanismer. IT-avdeling er ansvarlig for å kontinuerlig teste og ivareta disse mekanismene. Herunder gjelder; Gjenopprettelse av nettverk/systemer/filer, nødstrømsløsninger og oppbevaring av backupmedia. I tillegg skal det foreligge beredskapsrutiner ved krisesituasjoner, som skal være implementert og gjort kjent blant alle involverte. Videre detaljer i sikkerhetshåndboken Leverandørforhold All nye software skal testes i et kontrollert miljø av IT-avdelingen før de installeres på bedriftens datanettverk. IT-avdelingen har ansvaret for at oppdateringene blir installert. Prosedyrene for installering er spesifisert i sikkerhetshåndboken Rapportering Oppdages det overtredelser av Sportsgrossisten AS AS sine regler og retningslinjer, skal vedkommende ta dette opp med nærmeste overordnede evt. til sikkerhetssjefen direkte 5.4 Personellsikkerhet Krav til personellsikkerhet ivaretas gjennom den generelle aktsomhetsplikt som forutsettes ved bl.a. tilsetting og innleie av personell. 5.5 Sikkerhetsopplæring Opplæringsprogrammet skal informere ansatte om hva som anses som ressurser og hva som anses som trusler i forbindelse med bedriftens datasystem. Alle ansatte må gjennom opplæringsprogrammet ved ansettelse. Det skal holdes sikkerhetsseminar en gang i året for å friske opp sikkerhetskunnskapene for alle ansatte. Dette seminaret er sikkerhetsledelsen ansvarlig for å holde. De sikkerhetsansvarlige i bedriften skal ha hatt en utdannelse rettet mot informasjonssikkerhet. De ansatte skal lese og signere en avtale på at de vil overholde sikkerhetspolicyen og de kontrollene og prosedyrene som er implementert. Nyansatte må signere denne avtalen før de får utlevert nøkler og ID kort. I tillegg skal alle nyansatte ha et 30 minutters møte med sikkerhetslederen hvor de får vite hvorfor sikkerhetspolicyen er så viktig for firmaet, hvordan den overholdes, hvilken rolle hver ansatt har for å overholde sikkerheten, hvilke sanksjoner som utføres ved overtredelse, hvor informasjon kan finnes, hvor de kan finne oppdateringer og hvem de skal kontakte dersom de har spørsmål vedrørende sikkerhetspolicyen. De ansatte skal påminnes elementer fra IT-sikkerhetspolicyen månedlig gjennom nyhetsbrev. 5.6 Kontinuitetsplanlegging Basert på en vurdering av relevante risikoer for driftsavbrudd skal sikkerhetsansvarlig påse at det utarbeides planer og iverksettes tiltak som kan redusere avbrudd ved sikkerhetssvikt til et akseptabelt nivå. Det skal utføres realistiske kontroller av disse for å verifisere effektiviteten av de tiltakene som er iverksatt. Driftsenhetene i samråd med sikkerhetsansvarlig har ansvaret for å sikre at systemet og informasjon i systemet kan gjenopprettes. Videre må det bli den enkelte brukers ansvar å foreta en Side 17 av 29

18 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D hensiktsmessig kontinuitetsplanlegging, herunder å sikre at vital informasjon ikke går tapt ved utilsiktede hendelser. 5.7 Sikkerhetspolicyens effektivitet Sikkerhetspolicyen skal analyseres en gang i året for å undersøke hvor effektiv den er mht bedriftens mål. Man skal her se på risikoanalysene som ble utført ved utviklingen av policyen, og se hvor bra policyen har hindret, rettet og oppdaget trusler mot firmaets IT-sikkerhet. Eventuell forslag til revisjon skal drøftes og videre sanksjoneres hos ledelsen, og alle ansatte skal gjøres oppmerksom på endring i policy. 5.8 Overensstemmelse med eksterne bestemmelser og krav Sportsgrossisten AS skal ha klare regler og krav til sikring av personvern, jmf Personopplysningsloven Sportsgrossisten AS skal også sikre at alle lover og paragrafer til enhver tid følges, samt at de til enhver tid opprettholder de retningslinjer som fremkommer for sikring av kvalitetssystem i ISO/IEC 17799:2000 Side 18 av 29

19 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 6 Oppgave (4a) Forutsetninger for e-faktura: Dette er et samarbeid mellom Sportsgrossisten AS, deres bank og bedriftenes banker. Det er slik at når en bedriftskunde betaler en regning, og deres bank støtter e-faktura så blir den betalende spurt om å bruke e-faktura istedenfor normal faktura. Da må kunden akseptere brukervilkår for e- faktura, og etter at disse er akseptert går kunden fra neste regning over til e-faktura. Den vil da automatisk komme opp når andre regninger betales elektronisk. Regnskapssjefen har vist at det har skjedd noe som ikke burde har skjedd, et eller annet sted i kjeden fra kunden har fått varene og faktura lages til kunden betaler fakturaen. For å avdekke dette problemet må man se på prosessen for dette. Man må også se på evt. forandringer i prosessen, i tidsrommet når antall purringer økte. Når dette tidsrommet er, følger av hvor lang betalingsfrist de aktuelle fakturaene har. Det er også en del av prosessen for å løse dette problemet å finne ut hvem som eier den aktuelle kontoen, og i hvilken bank. Dette er noe en bedrift ikke kan få ved å kontakte banken. Det er mulig på egenhånd å finne ut av hvilken bank det er snakk om, da dette identifiseres ved de 4 første sifre i kontonummeret. Det er selvfølgelig problematisk hvis bankkontonummeret er i Sveits, der ikke engang offentlige myndigheter får greie på hvem som eier kontonummeret. Det er ikke mulig å betale inn på en konto i sveits direkte fra nettbank, det er dog mulig å ha en automatisk overførsel av alle innkommende til banken i Sveits. Prosessen 1. Kunden bestiller via OFL-systemet eller automatisk gjennom Butikkdataløsningen, og dette går automatisk. Ansatte i ordreavdelingen/salgsavdelingen har tilgang på ordrene. 2. Ordren genererer automatisk en plukkliste, som de ansatte på lagret utfører og deretter ferdigmelder. 3. Den ferdigmeldte plukklisten genererer en faktura, og tar hensyn til eventuelle restordre. Kunden får faktura for de varene som leveres, og en ny faktura ved levering av restordren. De kundene som bruker e-faktura får denne levert til nettbanken. 3b Ved restorde genereres det en ny plukkliste når den eller de manglende varene kommer på lager igjen. 4. Fakturaen har forfall 21 dager etter utskrivelse, det varierer også etter kundene. En uke etter forfall (tar hensyn til evt. trege betalingsmidler), uten betalingsutsettelse, genereres det en purring. 5. Deretter settes purreprosessen i gang. Side 19 av 29

20 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D En forenklet figur over hvordan prosessen for generering av faktura og e-faktura foregår: Se e-faktura Butikkdataløsning / manuell ordre Plasserer en ordre LAGER Både datasystemer OG fysisk OFL Ordre Generer plukkliste Ferdigmelding av plukkliste Restordre.... E- fakturmal E-faktura Ordredata + e-faktura mal BANKEN Både datasystemer OG fysisk E - faktura Nettbanken Figur 6.1 Prosessoversikt Dette er en meget forenklet versjon av scenarioet, da ingen internprosesser i for eksempel OFL er tatt med. Ved gjennomgang av denne prosessen, ser man at feilen må ligge i generering av e-fakturaene. Derfor må prosessen for generering av e-faktura gås i sømmene. Det første som må gjøres er å se på malen for genereringen av e-fakturaen. Siden kontonummeret er det samme hver gang, vil feilen ligge her. Ved hjelp av loggen til genereringssystemet vil man kunne lese ut alle e-fakturaer som er generert og når endringer er blitt gjort og av hvem. Det kommer til å bli en møysommelig prosess, men tidsrommet for når loggen må gjennomgås kan begrenses ved at man finner ut dato for siste korrekte innbetalte e-faktura. Det er en mulighet for at det er en stjålet bruker-id som er blitt brukt og/eller at handlingen er utført av noen som ikke lengre jobber i firmaet. BrukerID en kan komme fra hvor som helst i firmaet, og blitt gitt tilgang til å gjøre forandringer på e-fakturasystemet i OFL. Et annet eksempel malen kan ha blitt endret på er vha bakdører som en uærlig sjel i utviklingsavdelingen kan ha lagt inn. Side 20 av 29

21 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D Det er kjent at i forbindelse med enkelte endringer i OFL-systemet, har personer på IT-avdelingen hatt tilgang til hjelpeprogrammer for å kunne rydde opp på registrene, disse aktivitetene er ikke blitt logget. Det har også vært manglende roller for oppretting og sletting av brukeridentiteter.. Dette medfører visse problemer, da det mest sannsynlig er i dette tidsrommet som endringen på e-faktura malen er blitt gjort. Likevel bør loggen gjennomgåes, da det ikke er sikkert at endringen ble gjort da. Hvis det er en ukjent bruker-id som har stått for skaden på e-fakturamalen, vil man i andre logger kunne se hvem som har opprettet brukeren. Hvis det viser seg at endringer ikke er sporbar, da må politiet kontaktes. Mange i ledelsen vil da bli redde for negativ publisitet og alt dette medfører. Det er derfor det er viktig å spille med åpne kort, slik at man ved en eventuell medieinteresse kan si med en gang hva som har skjedd og dermed unngå spekulasjoner og «krise»-overskrifter. Sportsgrossisten AS viser også ved et eventuelt medieoppslag at de tar ansvar, og vil finne ut hva som har skjedd og hvordan dette kunne skje. Åpenhet og ansvarlighet skaper tillit, dessuten går da Sportsgrossisten AS foran med et godt eksempel for å få gjort noe med mørketallene som eksisterer i følge NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon). Med politiet inne i bildet, tar ØKOKRIM over saken, og de vil kunne kreve å få tilgang til det fullstendige systemet. De har også autoritet til å spore opp hvem som har opprettet kontoen, og dermed på den måten få tatt den skyldige. En teori om hvem som har sett muligheten for å tjene noen ekstra kroner, men ikke tenkt på konsekvensene, er en av de som har sluttet i firmaet. Det kan være at personen/personene har gjort dette for egen vinning, men en mulighet er at de er misfornøyde ansatte som gjør dette for å hevne seg. Det er viktig å unngå å mistenkeliggjøre personer internt, da man er uskyldig inntil det motsatte er bevist også i en intern utredning. Denne forferdelige hendelsen medfører endringer i mange rutiner. Blant annet skal det ikke være mulig å endre på OFL-systemet uten at dette logges. Den personen som har tilgang til å forandre malen, skal ikke verre den samme personen som har tilgang til å slette/forandre/lese logger. Det bør også være et varslingssystem som sier ifra når det blir gjort forandringer på særs viktige deler av systemet. For å oppsummere så er loggene de kontrollene som eksisterer. Disse er blitt omgått, slik at systemet i visse tidsrom har vært uten sporbarhet og kontroller. Dette er ikke bra. Det som også mangler er revisjon. Dette er en prosess som går hele tiden, da man ved forandring ikke kan lene seg tilbake i stolen og si: nå er vi ferdige med dette. Nei, da må man evaluere, konkludere og teste. For å kunne fange opp eventuelle feil, må man jobbe aktivt. Ellers merker man det ikke før det er for sent, noe som var det som skjedde. Side 21 av 29

22 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 7 Oppgave (4b) Etterlevelse av sikkerhetspolicy/internasjonale krav fra eier Når det nå har blitt opprettet en sikkerhetspolicy for firmaet vil det være naturlig at det settes i verk tiltak for å sikre oppfølging av denne og andre gjeldende regler for firmaet. Det bør derfor opprettes en løpende kontroll av de områdene som policy omfatter. Ansvaret for disse kontrollene legges til lederen for hver avdeling, som vi ser for oss fordelt på denne måten. Regnskapssjefen Finansielle områder Logistikksjef OFL Systemansvarlig Datasystemer Disse rapporterer sine undersøkelser til sikkerhetssjefen som samarbeider med IT-sjefen. Kontrollene bør utføres kontinuerlig gjennom hele året og sikkerhetssjefen bør ha ansvar for at kontrollskjemaene er oppdatert og revidert. Siden det har vist seg at hendelser kan forekomme i fakturasystemet bør sikkerhetssjefen få myndighet til å uanmeldte kunne utføre stikkprøver for ev. å avdekke slik virksomhet. Forslag til forbedrede tiltak i bedriften bør også settes opp i system slik at disse kan implementeres/følges opp av de ansvarlige. For tiden vil dette omfatte svakhetene revisoren/vi har avdekket. De ansatte i bedriften bør med jevne mellomrom minnes på de viktigste sikkerhetstiltakene og oppmuntres til å komme med forslag til forbedringer. Dette for at de skal føle seg som en del av helheten, jobbe for sikkerheten og ikke mot. Det skal foreligge planer for gjennomgang av sikkerhetspolicy. Det skal foreligge planer for igangsetting av nye tiltak. Det skal foreligge en katastrofeplan og planer for testing av denne. Side 22 av 29

23 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 8 Vedlegg (overordnet risikovurdering, butikksystem) OVERORDNET RISIKOVURDERING Brudd på konfidensialitet Forretningsområde/tjeneste/objekt: Butikkdatasystem Skadevirkning A = Må for en hver pris ikke forekomme B = Svært alvorlig skade C = Betydelig skade D = Liten skade E = Ubetydelig skade Sårbarhet A = Sannsynlig B = Stor mulighet C = Mulig D = Lite trolig E = Utenkelig Konsekvenser Dersom informasjon utilsiktet eller bevisst avsløres til uvedkommende K.1 Konkurransemessige forhold/ulemper Hvor skadelig kan det være hvis informasjon blir avslørt til uvedkommende (konkurrent) Skadevirkning Sårbarhet Kommentarer eller forklaringer c c Konkurrenter kan få info om kunder, og prøve å stjele de. Lekasje av sensitiv bedriftsinformasjon (teknisk) kan svekke bedriftens (tek./konk.)fortrinn, som igjen kan få økokonsekvenser Kontrollbehov K.2 Lederbeslutninger Kan det bli fattet feil beslutninger som følge av at informasjon er kommet uvedkommende i hende? K.3 Direkte tap, inklusiv misligheter Kan avsløring av informasjon resultere i direkte, målbare tap? c c Sannsynligheten for at det skjer kommer an på erfaringen til ledelsen og deres evne til å takle situasjonen korrekt. Hvilken type info som er i gale hender, og til hvem, er selvfølgelig avgjørende for håndteringsstrategien og beslutningtakingen. b b Børsmeglere, tap i aksjekurs, tap av kunder kunder og svekket omdømme. Regler og rutiner for hvordan kriser skal håndteres Side 23 av 29

24 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D K.4 Allmenn/offentlig tillit/omdømme Hvis informasjon avsløres hvilken skade kan oppstå mht. offentlig og/eller kundenes tillit og renommé (f.eks. ved fall i aksjekursene eller lignende). K.5 Tilleggskostnader Hvilke tilleggskostnader kan avsløring av informasjon kunne medføre. K.6 Medarbeidernes moral og holdninger Kan det ha en skadelig effekt på medarbeidernes moral og motivasjon dersom informasjon kommer uvedkommende i hende? K.7 Juridiske forpliktelser Kan avsløring av informasjon medfører brudd på lover, forskrifter eller kontraktfestede betingelser? c c c c Kostnader med å forbedre konfidensialiteten og gjenoppretting av skade c c Mister tillit til bedriften, og kan skape interne tvister og mistro/anklagelsesproblematikk. c c Ja, hvis det lagres informasjon som kommer inn under POL Totalvurdering Beregnet totalvurdering av skadevirkning og sårbarhet dersom informasjon kommer uvedkommende i hende? B B Side 24 av 29

25 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D OVERORDNET RISIKOVURDERING Brudd på integritet Forretningsområde/tjeneste/objekt: Butikkdatasystem Skadevirkning A = Må for en hver pris ikke forekomme B = Svært alvordlig skade C = Betydelig skade D = Liten skade E = Ubetydelig skade Sårbarhet A = Sannsynlig B = Stor mulighet C = Mulig D = Lite trolig E = Utenkelig Konsekvenser Skadevirkning Sårbarhet Kommentarer eller forklaringer Kontrollbehov Dersom informasjon er feil eller bevisst manipulert (for å forøve eller skjule svindel og bedrageri) I.1 Konkurransemessige forhold/ulemper Hvor skadelig kan det være hvis informasjon er feil eller bevisst manipulert? I.2 Lederbeslutninger Kan det bli fattet feil beslutninger som følge av at informasjon er feil eller at det har skjedd uautoriserte endringer? b b Feil prising c d Feilbestillinger, feilaktig informasjon ang f.eks kampanjetilbud osv I.3 Direkte tap, inklusiv misligheter Kan ordre eller kontrakter mistes som følge av at informasjon er feil eller at det har skjedd uautoriserte endringer (inkl. bedragersk virksomhet)? b c Kunder kan gå lei av alle feilene og bytte leverandør. Kontrakter kan mistes som en konsekvens av dårlig omdømme og tillit. Side 25 av 29

26 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D I.4 Allmenn/offentlig tillit/omdømme Hvilken skade kan oppstå mht. offentlig og/eller kundenes tillit og renommé som følge av at informasjon er feil eller at det har skjedd uautoriserte endringer ( f.eks. ved fall i aksjekursene eller lignende). I.5 Tilleggskostnader Hvilke tilleggskostnader kan oppstå som følge av at informasjon er feil eller at det har skjedd uautoriserte endringer (f.eks. interne undersøkelser og oppretting av tapte eller korrupte data)? I.6 Medarbeidernes moral og holdninger Kan det ha en skadelig effekt på medarbeidernes moral og motivasjon dersom man ikke kan stole på informasjon? I.7 Juridiske forpliktelser Kan det medføre brudd på lover, forskrifter eller kontraktfestede betingelser dersom informasjon er feil eller utsatt for uautoriserte endringer? Totalvurdering Beregnet totalvurdering av skadevirkning og sårbarhet dersom informasjon er feil eller utsatt for uautoriserte endringer? b b Tap av kunder b c Kostnader mhp retting av feil i systemet, og utvikling av tiltak for å sikre integriteten. I tillegg kan man få erstatningskrav, dersom det er operert med feil pris, summer osv. c c Kan være tungt å jobbe med et system når man ikke vet om informasjonen er riktig. Dobbeltarbeid, ved feiloppretting osv. svekker moral/holdningene. b d Ja, hvis det lagres informasjon som kommer inn under POL A B Side 26 av 29

27 Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D OVERORDNET RISIKOVURDERING Brudd på tilgjengelighet Forretningsområde/tjeneste/objekt: Butikkdatasystem Skadevirkning A = Må for en hver pris ikke forekomme B = Svært alvordlig skade C = Betydelig skade D = Liten skade E = Ubetydelig skade Sårbarhet A = Sannsynlig B = Stor mulighet C = Mulig D = Lite trolig E = Utenkelig Konsekvenser Skadevirkning Sårbarhet Kommentarer eller forklaringer Dersom informasjon eller en tjeneste ikke er tilgjengelig (ute av drift) dager uke uker dager uke uker T.1 Konkurransemessige forhold/ulemper Hvor skadelig vil det være hvis informasjon ikke er tilgjengelig? c b a b c c Svekket omdømme, misfornøyde kunder, kundeflukt Kontrollbehov T.2 Leder beslutninger Kan beslutninger bli alvorlig skadelidende som følge av at informasjon ikke er tilgjengelig? T.3 Direkte tap, inklusiv misligheter Kan brudd på tilgjengelighet resultere i direkte, målbare tap? T.4 Allmenn/offentlig tillit/omdømme Hvilken skade kan oppstå mht. offentlig og/eller kundenes tillit og renommé dersom informasjon ikke er tilgjengelig? d c c c d e Tilgang til riktig data kan være av helt avgjørende grad. Feil/ingen tilgang kan få store økonomiske konsekvenser. c b a b c c Ja, tap av kunder og dermed omsetning c b a b c d Ved gjentatte brudd mister kundene troen på butikken. Side 27 av 29

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden Diplomoppgave Noroff 2008 Den Digitale Pasient Farene på ferden Christian Langstrand, 18179 08/2008 Forord Denne rapport er skrevet som avsluttende oppgave for DSE Webstudent 2008. Tema valgt omhandler

Detaljer

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Trusselvurderinger, sikkerhetsvurderinger og anbefalinger Versjon 1.0 24. juni 2002 KITH Rapport 11/02 ISBN 82-7846-136-8 KITH-rapport Tittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER Kredittilsynet Side 1 av 35 INNLEDNING Høsten 2006 laget Kredittilsynet en veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften spesielt rettet

Detaljer

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar:

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Oslo kommune Utdanningsetaten Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten Gyldighet: Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Direktør i Utdanningsetaten Utøver: Avdelings- og områdedirektører,

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Politianmeldelser via Internett

Politianmeldelser via Internett Politianmeldelser via Internett DRI 3001 bachelor oppgave vår 2007 Avdeling for forvaltningsinformatikk Universitetet i Oslo Anders Egenes - Thien NGO - Simen Pettersen Thomas Rigvår 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer