undersøkelsesplikten og budsjettering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "undersøkelsesplikten og budsjettering"

Transkript

1 2 I Aus Retningslinjer for gjennomfring av underskelsesplikten og budsjettering av arkeologiske i henhold til kulturminneloven 9, jf. 10

2 lnnholdsfortegnelse I: Generelt Underskelsesplikten 1.1. Arkeologisk 1.2. Saksbehandling Tiltakshavers registrering dekningsplikt... og langvarige Kortvarige 2.2. Forarbeid Feltarbeid Etterarbeid Dykketillegg Sosiale utgifter 2.7. Indirekte... kostnader... ved budsjettering Budsjettposter II: Kostnadselementer Lnnskostnader 3.2. Indirekte 3.3. Driftskostnader... kosmader....; Reise, kost og losji Bruk av tjenestebil Forbruksmateriell og utstyr Kjp av tjenester Gravemaskin N aturvitenskapelige Andre konsulenttjenester 3.5. Håndtering analyser av funn, prver og dokumentasjonsmateriale fra arkeologiske III: Budsjett, og betaling Arkeologiske på land - budsjett, for kortvarige 8 5. Arkeologiske på land - budsjett, 8 6. Arkeologiske under vann Betaling Ikraftlredelse..8 2 budsjett, for langvarige...

3 I: Generelt Denne retningslinjen eller i forbindelse fredete Dersom regulerer hvilke kostnader tiltakshaver skal betale for arkeologiske i forbindelse med at det er skt om â sette i gang et offentlig eller strre privat tiltak som gjennomfres med utarbeiding av en reguleringsplan, som kan komme i konflikt med automatisk kulturminner. regional eksisterende kulturminneforvaltning kunnskap For mer utdypende og arkivsk, forklaringer har tilstrekkelig kommer grunnlag til å avgi uttalelse, denne retningslinjen til denne retningslinjen, basert på ikke til anvendelse. vises det til Riksantikvarens veileder. 1. Underskelsesplikten Ved planleggingen av offentlige og strre private tiltak, samt utarbeiding av reguleringsplan, underskes om tiltaket kan virke inn på automatisk fredete kulturminner 9 og 14. kulturminneloven Tiltakshavers underskelsesplikt kulturminnemyndigheten, kulturminner 1.1. Arkeologisk ved at vedkommende sender planen for tiltaket til som skal uttale seg til om tiltaket vil virke inn på automatisk 3 og skipsfunn jf. 14. for å avklare om tiltaket/planen kommer fredete registrering registrering gjennomfres fredete kulturminner gjennomfres automatisk oppfylles på en måte som nevnt i kulturminneloven En arkeologisk automatisk skal det eller skipsfunn, jf. eller skipsfunn for å kartlegge fredet kulturminne som man tidligere vemestatus, eller skipsfunn. med ikke har kjent til. Det kan også utstrekning Registreringer i konflikt eller omfanget av et allerede under vann krever særskilte metoder kjent og utstyr. Den arkeologiske registreringen er tredelt; for-, felt- og etterarbeid, jf. punkt 2.2, 2.3 og Saksbehandling Saksbehandling bygningsloven regional kulturrninneforvaltnings og kulturminneloven, herunder uttalelse om forholdet til sknader etter plan- og til kjente, automatisk fredete kulturminner og vurdering av eventuelt behov for arkeologisk registrering. Saksbehandlingen også arkivsk og befaringer som er ndvendig for å avgi slik uttalelse eller vurdere behovet for slike. Fr det gjennomfres prosjektbeskrivelse For kortvarige en arkeologisk For langvarige prosjektbeskrivelse. Riksantikvarens 2. Tiltakshavers dekningsplikt Der underskelsen innebærer Tiltakshavers dekningsplikt arkeologiske registreringen Saksbehandling, 3 jf. punkt et enkelt budsjett, mal(er) særskilt dekke de ndvendige skal det utarbeides er begrenset og en detaljert til dette, jf. kulturminneloven knyttet til den konkrete budsjett og prosjektbeskrivelse i form av en arkeologisk til ndvendige saken og til håndtering og skal benyttes. registrering, skal 10. utgifter til gjennomfringen 1.2., faller ikke inn under tiltakshavers igangsettes. og en enkel og standardisert skal det utarbeides for budsjett gransking utgiftene et budsjett skal ha godkjent budsjettet fr registreringen skal det utarbeides prosjektbeskrivelse. tiltakshaver registrering for arbeidet. Tiltakshaver av den av arkeologiske dekningsplikt. funn.

4 2.1. Kortvarige Innenfor og langvarige Kortvarige virkeområde og etterarbeid) Langvarige gjelder flgende: er definert som som har en samlet varighet (for-, felt- som som har en samlet varighet (for-, felt- på inntil 75 timer. og etterarbeid) 2.2. denne retningslinjens er definert på mer enn 75 timer. Forarbeid Forarbeid i hovedsak: klargjring og pakking av utstyr avtaler om ndvendig erstatning adkomst til et omrâde, inklusiv vurdering av smittefare i dyrka mark og for avlingsskade dialog med tiltakshaver og/ eller grunneier, eksterne konsulenter og/ eller andre berrte parter avtaler om maskinbruk for eksempel ved sjakting kabelpåvisning introduksjon til saken for feltansatte 2.3. Feltarbeid Feltarbeid i hovedsak: innhenting av lokal kunnskap overflatesk prvestikking sjakting overvåking av gravearbeider uttak av ndvendige naturvitenskapelige prver (for eksempel Cl4, makrofossil, fosfat) metallsk dokumentasjon tildekking (innmåling, foto, tegning m.m.) og gjenfylling 2.4. Etterarbeid Etterarbeid i hovedsak: utarbeiding av faglig rapport utarbeiding av kart som viser avgrensing Overlevering av kartfiler til tiltakshaver av kulturminner og/ eller kommune bearbeiding og innsending av naturvitenskaplige innlegging av alle relevante Askeladden, inklusive Overlevering av eventuelle registreringsdata avgrensing, kartfesting for overfring til plankart prver, og innarbeiding av disse i rapport i den nasjonale og beskrivelse funn, dokumentasjon kulturminnedatabasen av kulturminner og faglig rapport til gjeldende forvaltningsmuseum håndtering av funn, prver og dokumentasjonsmateriale ivaretakelse og systematisering automatisk fredete kulturminner av data fra hvor det ikke gjres funn av og/ eller skipsfunn 2.5. Dykketillegg Dykketillegg er et daglig lnnstillegg som kompensasjon Tillegget 4 tilkjennes dykker, standbydykker og dykkeleder. for særlige arbeidsforhold ved dykking.

5 2.6. Sosiale utgifter Sosiale utgifter : feriepenger arbeidsgiveravgift til folketrygden arbeidsgivers andel, for den enkelte ansatte, til institusjonens pensjonsordning forsikring av den enkelte arbeidstaker (for eksempel yrkesskade, gruppeliv og tjenestereise) Indirekte kostnader Indirekte kostnader er institusjonens utgifler til: administrasjon arealkostnader teknisk infrastruktur ndvendige mter, kurs og opplæring (for eksempel HMS) sykefravær bevegelige hellig- og hytidsdager 5

6 ll: Kostnadselementer ved budsjettering 3. Budsjettposter Det kan ikke budsjetteres Budsjettet med andre poster enn dem som fremgår av malen(e). er et maksimumsbudsjett. Vesentlige uforutsette forhold kan gi grunnlag for utarbeidelse av nytt budsjett Lnnskostnader Det skal regnes med lnnskostnader registreringen i hver enkelt sak. Lnnskostnadene felt- og dykketillegg 3.2. Indirekte Indirekte som er ndvendige for å gjennomfre den arkeologiske for-, felt- og etterarbeid, inkludert reisetid, i saker hvor dette er aktuelt. kostnader kostnader er inntil 60 % av brutto lnnsutgifter (lnnskostnader + sosiale utgifter) Driftskostnader Reise, kost og losji Ndvendige utgifter til reise, kost og losji beregnes i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, eller tilsvarende Bruk av tjenestebíl Ved bruk av institusjonens Dgnprisen tj enestebil skal dekke institusjonens Forbruksmateriell Forbruksmateriell lnnskostnader kan det beregnes en dgnpris i stedet for kilometerberegning. direkte kostnader til im1kj p med nedskriving/ leasing/ leie. og utstyr og utstyr, kan belastes tiltakshaver tillagt sosiale utgifter og indirekte på land er satsen l0 %. For som en fast prosentandel kostnader. som krever dykking For ordinære av direkte arkeologiske og/ eller bruk av institusjonens egen båt, er satsen 15 %. I særlige tilfeller, og etter avtale med tiltakshaver, kan det kjpes inn utstyr ut over dette. Ved innkjp tilfaller utstyret tiltakshaver Kjp av tjenester Gravemaskin Kostnader teknisk utstyr knyttet til bruk av gravemaskin registreringen tiltakshaver og annet skal fremgå av budsjett og armet teknisk utstyr for å gjennomfre og. selv nsker å skaffe gravemaskin den arkeologiske Det kan gjres unntak for dette i tilfeller der eller annet teknisk utstyr. Dette skal da avtales særskilt med tiltakshaver. Tiltakshaver kan ikke pålegges å skaffe til veie gravemaskin eller andre tjenester selv, men kan velge å bruke annen entreprenr enn den som er foreslått av kulturrninnemyndigheten, dersom denne tilfredsstiller av tjenester faktureres kravene tiltakshaver Naturvitenskapelige som institusjonen direkte. analyser, for eksempel dateringer, makrofossil- eller fosfatanalyser, skal behov for, og omfang av, disse redegjres 6 nsker det, kan kjp analyser Ved kjp av naturvitenskapelige begrenset stiller. Dersom tiltakshaver omfang slike analyser. for i prosjektplanen. Det kan budsjetteres med et

7 Andre konsulenttjenester Dersom det benyttes kjp av konsulenttjenester for å utfre arkeologifaglig arbeid som kulturminnemyndigheten normalt kunne utfrt selv, skal dette avtales med tiltakshaver. Tiltakshaver skal gjres oppmerksom på om dette eventuelt er fordyrende i forhold til om kulturminnemyndigheten selv utfrer arbeidet. Det er kulturminnemyndigheten som er faglig og juridisk ansvarlig for registreringen, og skal kvalitetssikre denne, selv om den gjennomfres av eksteme konsulenter Håndtering av funn, prver og dokumentasjonsmateriale fra arkeologiske De arkeologiske forvaltningsmuseenes utgifler til håndtering av funn, prver og dokumentasjonsmateriale fra arkeologiske kan belastes tiltakshaver med inntil 10 % av lnnskostnader inklusive sosiale utgifter, dersom det blir registrert nye automatisk fredete kulturminner eller skipsfunn. 7

8 III: Budsjett, og betaling 4. Arkeologiske på land - budsjett, for kortvarige For kortvarige på land skal det budsjetteres og faktureres med en felles fast timepris som lnn, sosiale utgifter, indirekte kostnader, utstyr, kost- og losj i. Der det er aktuelt skal det også budsjetteres med: ndvendige reiseutgifter gravemaskin kjp av tjenester håndtering av funn, prver og dokumentasjonsmateriale Kopi av faktura for kjp av tjenester skal vedlegges dersom disse tjenestene ikke faktureres tiltakshaver direkte. Flgende timepriser skal benyttes: for- og etterarbeid, samt feltarbeid uten overnatting: feltarbeid med ovematting: kr 750,- kr 1.000,- Timeprisen justeres årlig. 5. Arkeologiske på land - budsjett, for langvarige ` For langvarige på land skal det budsjetteres og faktureres med reelt lnnsnivå. Der det er aktuelt skal det også budsjetteres med: ndvendige reiseutgifler forbruksmateriell gravemaskin kjp av tjenester håndtering av funn, prver og dokumentasjonsmateriale og utstyr Kopi av faktura for kjp av tjenester skal vedlegges dersom disse tjenestene ikke faktureres tiltakshaver direkte. 6. Arkeologiske under vann- budsjett, For under vann skal det budsjetteres og faktureres som for langvarige på land, med unntak av håndtering av funn, prver og dokumentasjonsmateriale, som inngår i det ordinære etterarbeidet ved under vann. 7. Betaling A-konto belp/forskuddsbetaling for inntil 50 % av totalkostnadene kan innkreves fra tiltakshaver for de arkeologiske registreringene. Bankgaranti kan erstatte forskuddsbetaling. Faktura med slutt skal sendes sammen med ferdigstilt 8. ikrafttredelse Denne retningslinjen 8 trer i kraft fra l. januar registreringsrapport.

Retningslinjene omfatter ikke kostnader forbundet med undersøkelsesplikten etter kml 9.

Retningslinjene omfatter ikke kostnader forbundet med undersøkelsesplikten etter kml 9. 1 Justert 15. april 2011 UTGIFTER TIL SÆRSKILT GRANSKING AV AUTOMATISK FREDETE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER OG SKIPSFUNN, JF. KULTURMINNELOVEN 8 OG 14, JF 10 RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTERING OG REGNSKAP 1.

Detaljer

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen.

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Retningslinjer for EK-tjenester 1 av 11 Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Innhold Innhold... 1. Innledning... 1.1 Bakgrunn og formål... 2. Om EK-tjenester...

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD Dato: 23.02.2009 Saksnr: 2009/252 OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 1. Avtaleparter Det er i dag inngått en omstillingsavtale ved Høgskolen i Buskerud mellom følgende parter: Høgskolen i Buskerud

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer