BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret"

Transkript

1 BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 027/11-035/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita Frøyen Aud Marit Sortevik Geir Ask Bjørnar Førde Magne Elde May Britt Bratseth Mary Jane Varpe Geir Henning Hansen Joar Årøen Harry Gulestøl Jorunn Frøyen Audun Åge Røys Berit Langeland Gulestøl Atle Jan Frøyen KarlVidar Førde Gerda Frøyen Einar Kjerpeset Tore Myklebust Johan Vadøy Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Kåre Jarl Langeland V Berit Langeland Gulestøl V Elin Merete Førde Frp Ingen kunne møte Per Helge Eikeland Ap Geir Henning Hansen Ap Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Kåre Olav Svarstad Tom Joensen og Randi Ytrehus Frå org. møtte: Utlevert i møtet: Høyringsuttaler i sak 030/11 Rullering av strategisk plan for pleie- og omsorgssektoren frå : Hovudtillitsvald Fagforbundet, Driftssjef open

2 omsorg indre, tilsette på Bremanger sjukeheim, NSF Bremanger og Plasstillitsvald Klokkartunet Orientering: Sp.mål/interpell.: Høgre ber om orientering om bygg av leiligheter på Naustneset i Svelgen, framgongsmåte. Behandla saker: Sak nr.: F.o.m.027/11 t.o.m. 035/11 Synfaring: Diverse: Underskrifter: Utskrift til: Medlemmane i formannskapet for godkjenning og underskrift Økonomisjef Revisor

3 Sakliste Kommunestyret den Sak nr. Saktittel 027/11 Innkalling og sakliste 028/11 Referatsaker 029/11 Ordensforskrift Bremanger kommunes sjøområde 030/11 RULLERING AV STRATEGISK PLAN FOR PLEIE-OG OMSORGSSEKTOREN 031/11 FORPROSJEKT, SVELGEN OMSORGSSENTER: ROMPROGRAM 032/11 BUSTADER FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE, Hauge 033/11 Tvungen renovasjonsordning for hytter og fritidshus - handsaming etter offentleg høyring 034/11 Samfunnsdelen til kommuneplanen - fastsetjing av planprogram Ikkje off. sak: 035/11 Søknad Bremanger kommune Næringsfondet

4 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2-Møtebok Arkivsaknr.: 11/1384 Innkalling og sakliste Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 S Innkalling og sakliste Saksutgreiing: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den til godkjenning. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vert godkjend slik dei ligg føre..

5 Kommunestyret KST-027/11 Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vert godkjend slik dei ligg føre. Spørsmål frå Bremanger Høgre vedkomande bygg av leilegheiter på Naustneset i Svelgen vert teke opp i sak 028/11 Referatsaker..

6 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2-Møtebok Arkivsaknr.: 11/1383 Referatsaker Utdeling av KS-medalje Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Referatsaker vert vedtekne slik dei ligg føre Kommunestyret Sak som kom opp i møtet: Spørsmål frå Bremanger Høgre vedkomande bygg av leilegheiter på Naustneset i Svelgen. KST-028/11 Vedtak: 1. Utdeling av ks medalje til Einar Kjerpeset for lang teneste i politikken i Bremanger kommune. 2. Orientering frå Rådmannen vedkomande leilegheitsbygg på Naustneset i Svelgen..

7

8 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 AIM Avgjerd av: Saksansv.: Ann Irene Eliassen Myrheim Gulestøl Arkiv: K1- Arkivsaknr.: 11/1364 Ordensforskrift Bremanger kommunes sjøområde Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Monica Sande Kommunestyresak - ordensforeskrift Bremanger kommune sitt sjøområde Forskrift om bruk av og orden i Bremanger kommunes sitt sjøområde. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann Kva saka gjeld: Ordensforskrift for Bremanger kommunes sjøområde Bakgrunn for saka:

9 Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) har bl.a. som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og effektiv og sikker havnevirksomhet og sjøtransport. Loven gir hjemmel til å fatte en rekke enkeltvedtak og gi forskrifter for å oppnå lovens formål. Havne- og farvannsloven gjelder "i riket", herunder i territorialfarvannet og indre farvann, jf. 2. Dette omfattar alle aktuelle land-, sjø- og luftområder. Det vil være den enkelte bestemmelse, herunder lovens formålsparagraf, som vil avgjøre hvor og om bestemmelsene får anvendelse. Loven gjelder for elver og innsjøer så langt de er farbare med fartøy fra sjøen. Fiskeri- og kystdepartementet har imidlertid i forskrift gitt lovens bestemmelser om fartsbegrensninger og navigasjonsinstallasjoner anvendelse for elver og innsjøer som ikke kan nås med fartøy fra sjøen. Etter havne- og farvannsloven 14 første ledd og 42 første ledd gis kommunen myndighet til å fastsette forskrifter om henholdsvis orden i og bruk av farvann og havner. Kommunens myndighet til å gi ordensforskrifter kan delegeres til interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap etter havne- og farvannsloven (virkeområde) Forskriften her gjelder i havner i Bremanger kommune og i kommunens sjøområde med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer. Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften. Saksutgreiing: Fastsatt av Bremanger Hamn og Næring med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 14 første ledd og 42 første ledd. Geografisk virkeområde: Bremanger kommunes hamner og Bremanger kommunes sjøområde Forskrift har vært ute på høyring i 6 veker. Ingen merknadar eller innspel er registrert i frå høyringsperioden. Framlegg til forskrifta vert handsama for godkjenning av Bremanger kommunestyret. Kommunalt vedtatt ordensforskrift sendes til Kystverkets hovedkontor for endelig godkjenning. Ordensforskrift om bruk av og orden i Bremanger kommunes sjøområde vil verte gjort gjeldande frå under føresetnad om vedtak i Bremanger kommunestyre og godkjenning av Kystverket. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

10 Kommunestyret Utsetjingsforslag frå Nina Grotle, Ap: Saka vert å utsetje då det må lesast korrektur og gjerast nødvendige opprettingar i dokumentet. Saka vert å handsame i kommunestyret innan Det vart røysta for forslaget frå Ap: 10 røysta for, 12 røysta imot. Forslaget frå Arbeidarpartiet vart forkasta. Framlegg til vedtak frå Jorunn Frøyen, Høgre: 1. Forskrift om bruk av og orden i Bremanger kommune sitt sjøområdevert vedteken slik den ligg føre. 2. Språkelege feil og manglar vert å rette opp. KST-029/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Høgre. 1. Forskrift om bruk av og orden i Bremanger kommune sitt sjøområde vert vedteken slik den ligg føre. 2. Språkelege feil og manglar vert å rette opp.. Klagerett/anke De har rett til å klage over vedtaket. Klageinstans er Kommunestyret. De kan klage til klageinstansen, men meldinga skal først sendast til den driftseining/avdelinga De får denne meldinga frå. Dersom ikkje driftseininga /avdelinga endrar vedtaket som følgje av klaga, vil ho bli send vidare til klageinstansen for å bli avgjort der.

11 Klagefrist er 3 veker frå den dagen denne meldinga kom fram. Det er nok at klaga er postlagt innan fristen er ute. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk oppgje når De mottok denne meldinga. Dersom klaga vert send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Har De særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få klagefristen forlenga. De bør i tilfelle nemne kvifor klaga er forseinka. Sjølv om De har klagerett, kan vedtaket vanlegvis setjast iverk straks. De kan likevel søkje om å få dette utsett til klagefristen er ute, eller til klaga er avgjort. Elles vil sakshandsamar kunne gje nærare informasjon og rettleiing vedkommande klage.

12 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 RY Kommunestyret /11 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-144, K3-&30 Arkivsaknr.: 11/70 RULLERING AV STRATEGISK PLAN FOR PLEIE-OG OMSORGSSEKTOREN Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 U Høyringsinnstansar RULLERING AV PLAN 6 U Funksjonshemmarådet, Fagorganisasjonane Eldrerådet HØYRING I SAMBAND MED RULLERING AV STRATEGISK PLAN Dokumentet er ute til høyring med frist Høyringsuttaler vert lagt fram for kommunestyret Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Strategisk plan for pleie-og omsorgssektoren i Bremanger kommune. Kva saka gjeld: Rullering av Strategisk plan for pleie og omsorgssektoren i Bremanger kommune.

13 Bakgrunn for saka: Strategisk plan for pleie-og omsorgssektoren i Bremanger kommune vart vedteken i kommunestyret 15. desember 2009, sak 075/09. Handlingsprogrammet skulle rullerast årleg og knytast opp mot økonomiplanen, slik at ambisjons-og ressursnivået vert tilpassa kommunen sin samla økonomi. I planen vert det lagt opp til ei ambisiøs utbygging av infrastrukturen som krev omfattande investeringar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane godkjende ikkje at Bremanger kommune planla å bruke 6 millionar i planleggingsmidlar i samband med bygging av Svelgen omsorgssenter og bustader for utviklingshemma på Hauge i Bremanger i I 2011 vart budsjettet godkjent med planleggingsmidlane inne. Omorganisering av drifta var planlagt å gje økonomiske innsparingar med vel 1 million pr. år og samstundes auke effektiviteten i tenesteproduksjonen. Under vedtekne tiltak var også tilsetjing av 100% stilling som ergoterapeut (2011) og folkehelsekoordinator (2011). Tilsetjingane har ikkje lete seg gjennomføre innan budsjettrammene. Antal driftseiningar i PLO vart redusert frå 5 til 3 i april Det vart også oppretta sakshandsamarteam med koordinator for menneske med nedsett funksjonsevne frå same tidspunkt. I planperioden har det vorte gjennomført auke i tenesteproduksjonen, særskilt i høve heimebasserte tenester og innvilga opphald i institusjon og andre buformer med heildøgnsomsorg. Saksutgreiing: Utviklinga innan pleie-og omsorgstenesta har vorte rapportert gjennom månadlege økonomirapportar, leiarmøter mellom einingane innan helse og omsorg og i formannskapet i mars Det har vore arbeidd med kompetanse og rekrutteringsplan, Svelgen omsorgssenter og bustadar for utviklingshemma på Hauge. Arbeida har vorte organisert som prosjekt. Bygging av Svelgen omsorgssenter og bustader for utviklingshemma har ikkje vorte gjennomført i tråd med vedteken handlinsplan fordi vi ikkje har hatt naudsynte planleggingsmidlar i perioden til rådvelde. Framlegga til endring av innhald i planen og handlingspanen vart sendt til høyring med frist for å komme med innspel sett til Framlegg til endringar: Administrasjonen i Bremanger kommune føreslår følgjande endringane i rullering av Strategisk plan for pleie-og omsorgssektoren:

14 Ein legg inn justert folketal som grunnlag for planlegging av tilbod om HDO. Dersom vi held på noverande dekningsgrad i planlegging av HDO, vil vi ikkje oppnå naudsynt utvikling av tenestetilbodet framover. Vi har utfordringar med å ha nok institusjonstilbod og HDO tilbod generelt i kommunen. Samhandlingsreforma vil også føre til auke i behov for institusjonsplassar i kommunal sektor.vi føreslår å halde fast på 40% dekningsgrad for innbyggjarar 90+. Men føreslår å auke dekningsgrada for frå 25% til 30% for HDO. Det vert oppretta 100% fagutviklarstilling som skal arbeide med ulike dataprogram, rekruttering og kompetanseutvikling innen helse og omsorg. Eit sentralt mål med stillinga er å få større effekt ut av elektroniske reiskap. Stilling som fagleiar (100%) på Bremanger sjukeheim er turnusstilling (80% av den). Dette skaper vanskar i høve drifta. Ein til to gongar i veka må fagleiar ut av turnus/pleie for å ta i vare fagleiaroppgåvene og ein må ha inn andre for å dekke pleieoppgåvene. Det ville gje større stabilitet og auka kvalitet å auke fagleiarstillinga til 100% på dagtid. Det vert føreslått å opprette 100% fagleiarstilling på Bremanger sjukeheim med arbeid på dagtid. Som ein følgje av denne endringa vert det auke med 80% stilling i avdeling. På SBS er der 100% fagleiar stilling på dagtid. Denne modellen vurderer vi fungerer godt på SBS og føreslår å organisere det slik på Bremanger sjukeheim også. Driftsmodell for HDO: Administrasjonen føreslår å revurdere driftsform ved Svelgen omsorgssenter til også å innehalde sjukeheimsplassar. Grunngjevinga for dette er følgjande: Politiske signal fortel at det truleg vert meir og meir lik fordeling mellom driftsutgifter for kommunen ved drift av institusjon og omsorgsbustad. Sist kjende tal er frå 2009 der forskjellen var kroner pr. plass pr. år dyrare for kvar institusjonsplass. Denne forskjellen vert vurdert å verte utjamna. Det er høgare investeringstilskot frå Husbanken pr. sjukeheimsplass ( ) kontra omsorgsbustad ( ). I tillegg må vi vere merksam på at bruk av naudsynt tvang er lov i institusjon og ikkje i omsorgsbustad. Dette er aktuelt i høve demente og psykisk sjuke for å sikre liv og helse. Samhandlingsreforma skaper i større grad lokale behov for institusjonsplassar. Herunder korttidsopphald. Det er ikkje naturleg å flytte inn i omsorgsbustad dersom ein får behov for korttidsopphald i HDO. Dette fører også til auke i behov for institusjonsplassar i kommunen. Vi vil føreslå å ta stillinga som folkehelsekoordinator ut av Strategisk plan og føreslå at den skal inn i ein overordna plan fordi i den nye folkehelselova vert det lagt stor vekt på at alle einingar har ansvar for å arbeide med folkehelse, og det er ikkje særleg knytt til pleie og omsorgstenestene i kommunen. I området for Svelgen vert det føreslått å halde fast på to fagleiarar, ein på SBS og ein i open omsorg. I opprinneleg plan var det føreslått å ta bort ei av desse stillingane. Dette har ikkje vore gjennomført fordi området til driftssjef i indre er svært stort, og fagleiarane sine oppgåver er for store til å gå inn i ei stilling. Aktiv jobb vert liggjande organisatorisk direkte under kommunalsjefen. Drift: REF. TILTAK Omorganisere redusere driftseiningar, auke merkantile funksj Setje av kompetansemidlar, utarbeide

15 rekrutterings- og kompetanseplan 8.4 Utvide ergoterapitenesta med 100% stilling Tilsetje folkehelsekoordinator, starte planarbeid førebyggande arbeid 8.4 Tilsetje fagutviklar Stordriftsfordelar Effekt Den økonomiske effekten er stipulert utifrå 2009 nivå i drift utan auke i tenestevolum. Eksisterande tilbod/bruk av HDO i 2010: Eksisterer I bruk i november 2010 August 2011 Bremanger sjukeheim Svelgen Bu og servicesenter Haugetun I tillegg er der bebuarar på Klokkartunet og på Haugetun som skulle vore overført til høgare omsorgsnivå. Fordi vi ikkje har plass, kan vi ikkje gjennomføre det. Vi har 5 søkjarar som kvalifiserer for plass på Haugetun og Klokkartunet, men som vi ikkje kan tilby plass fordi der ikkje er kapasitet (pr. sept. 2011) Oppjustert framskriving av folketal over 80 år: ALDER VARIABEL D.grad ANTAL PLASSAR ÅR % D.grad 28% D.grad 30% D.grad 40% D.grad Behov med 25 og 40% Behov med 28 og 40% Behov med 30 og 40%

16 D.grad = Dekningsgrad. På grunn av manglande planleggingsmidlar og endring i dekningsgrad vert investering i handlingsplanen føreslått gjennomført slik: REF. TILTAK Svelgen omsorgssenter (HDO) Plan Plan/ regulering Prosjektering, Oppstart bygg Byggetid Ferdig med 45 bueiningar 8.2 Ombygging Bremanger sjukeheim Plan 2 plassar Vurdere om dette er gjennomførbart Etablere 2 plassar ved å ta i bruk stove 8.3 HDU, Hauge, (10 nye bueiningar) Plan Plan/ Regulering/ Ferdigstilling bueiningar Oppstart inkl. avlastningsbustad 8.3 Ombygging HDU Hauge til HDO (4 bustadar) 8.3 Hauge omsorgssenter Plan/regulering, oppstart Ferdigstilling, 4 bueiningar Ferdigstilling av 10 bueiningar

17 8.3 HDU, Svelgen Regulering Plan og oppstart Ferdigstilling av 7 nye (tilsaman 12) HDO vedteke i plan: Bremanger sjukeheim:33 Svelgen: 40 Hauge: 10 4 Haugetun 8 HDO, sum: 95 i 2020 Auke dekningsgrad til 30%: Bremanger sjukeheim: 35 Svelgen omsorgssenter: 45 Hauge: 10 4 Haugetun: 8 HDO, sum: 102 i 2020 Endra organisasjonskart:

18 Kommunalsjef Koordinator Sakshandsamar Fagutviklar AKTIV JOBB Driftsområde Indre Driftssjef Driftsområde Ytre Driftssjef Bremanger sjukeheim Driftssjef Merkantil Merkantil Kjøkken Kokk I Merkantil HDO - SBS Fagleiar HDO/heimet. Fagleiar Reinghald Reinh. I HDO/heimet. Fagleiar Svelgen Heimet. Fagleiar Davik HDU Fagleiar HDU Fagleiar Fagleiar Avdeling 1 Avdeling 2 Demens avd. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Framlegg til rullering av STP for PLO vert vedteken slik den ligg føre. Endringane vert å innarbeide i plandokumentet Formannskapet FSK-153/11 Vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Framlegg til rullering av STP for PLO vert vedteken slik den ligg føre.

19 Endringane vert å innarbeide i plandokumentet Kommunestyret Framlegg til vedtak frå Høgre, Sp, V, Krf og Frp: 1. framlegg til rullering av Strategisk plan for PLO vert vedteken med følgjande endringar: - Svelgen omsorgssenter vert oppretthalde med 40 plassar. - Hauge vert oppjustert med 5 plassar til Fagleiarstillinga ved BS vert sett til 50% fagleiar og 50% i avdeling. 3. Leggje til under SBS dei same funksjonane som er lagt til under BS ( kjøkken med kokk1, reinhald med reinhaldar1, avdeling 1, avdeling 2, avdeling 3. Det vart røysta på dei to framlegga opp mot kvarandre. 8 røysta for formannskapet sitt framlegg til vedtak. 14 røysta for Høgre, Sp, V, Krf og Frp sitt framlegg til vedtak. KST-030/11 Vedtak: 1. Framlegg til rullering av Strategisk plan for PLO vert vedteken med følgjande endringar: - Svelgen omsorgssenter vert oppretthalde med 40 plassar. - Hauge vert oppjustert med 5 plassar til Fagleiarstillinga ved BS vert sett til 50% fagleiar og 50% i avdeling. 3. Leggje til under SBS dei same funksjonane som er lagt til under BS ( kjøkken med kokk1, reinhald med reinhaldar1, avdeling 1, avdeling 2, avdeling 3..

20

21 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 RY Kommunestyret /11 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-614 Arkivsaknr.: 10/337 FORPROSJEKT, SVELGEN OMSORGSSENTER: ROMPROGRAM, SVELGEN OMSORGSSENTER: ROMPROGRAM Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 U Aud Berit Mulelid, Judit Ekerhovd, Linda Førde, Lilli Lillian Hareide FORPROSJEKT 2 U Linda Førde, Judit Ekerhovd, Aud Berit Mulelid Frank Husevåg FORPROSJEKT 4 U Alle som deltok i møtet FORPROSJEKT 6 U Linda Førde, Aud Berit Mulelid, Judit Ekerhovd, Lillian Frank Husevåg FORPROSJEKT 9 U Medlemmane i styringsgruppa FORPROSJEKT, SVELGEN OMSORGSSENTER

22 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Strategisk plan for pleie-og omsorgssektoren i Bremanger kommune. Kva saka gjeld: Romprogram for Svelgen omsorgssenter. Bakgrunn for saka: Kommunestyret i Bremanger kommune godkjende den 15.desember 2009, sak 075/09, Strategisk plan for pleie-og omsorgssektoren i Bremanger kommune med handlinsgsprogram I handlingsplanen er det nedfelt å ferdigstille 40 bueiningar i Svelgen omsorgssenter i Arbeidet har vore organisert i prosjekt. Forprosjektet har vore organisert med ordførar, Kåre Olav Svarstad, som prosjektansvarleg (PA), og kommunalsjef for helse og omsorg, Randi Ytrehus, som prosjektleiar (PL). Medlemmar i styringsgruppa er: Anne Lise Gilleshammer (Eldrerådet), Aina Alfredsen Førde (Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne), Frank Husevåg (driftsingeniør teknisk), Grete Heggelund (Fagforbundet), Tom Joensen (rådmann), Lillian Andrea Hareide (driftssjef, indre), Per Helge Eikeland (leiar i Plan og byggenemnda) og Inger Hilde (arealplanleggarteknisk). Under styringsgruppa har det vore 2 arbeidsgrupper i arbeid knytt til HA-3. Desse gruppene har vore sett saman av fagpersonar og representantar frå dei tilsette. Formannskapet vedtok den (F-016/10) å gjennomføre forstudien Omsorgssenter i Svelgen som hadde som målsetjing m.a. å avklare best mogleg fysisk plassering av omsorgssenteret i Svelgen. Konklusjonane frå forstudien vart lagt fram for kommunestyret Her vart det tilrådd å bygge omsorgssenteret på Naustneset i tilknyting til eksisterande sjukeheim. Ein av føresetnadene var å nytte delar av eksisterande bygg inn i det nye senteret. Det vart i same sak vedteke å starte eit forprosjekt med dette som utgangspunkt. I forprosjektet skulle ein m.a. kvalitetssikre definert arealgrunnlag frå forstudien, utarbeide kravsspesifikasjon, avklare reguleringstilhøve og deltaljprosjektere og kalkulere prosjektet vart det i F-sak 034/11 vedteke planoppstart for reguleringsplan Naustneset. I same sak var revidert mandat for forprosjektet Omsorgssenter i Svelgen godkjent med slike hovudaktivitetar: HA-1, Prosjektadministrasjon HA-2, Reguleringsplanarbeidet. HA-3, Kvalitetssikre definert arealbehov kjøkken, vaskeri, totalbehov funksjonar etc. HA-4, Avklare føresetnader for oppvarming med spillvarme. HA-5, Utarbeide spesifikasjon og utlysing av forprosjekt for prosjekteringsgruppe. HA-6, Utforming av forprosjekt med kalkylar (planløysingar, arealutnytting, P-areal, fasade, byggehøgder og val av teknisk løysingar). HA-7, Avslutning (Sluttrapport og sak til K-styret).

23 Kommunestyret fekk fremja ny sak om plassering av omsorgssenteret i juni 2011 fordi det ikkje var å tilrå gjenbruk av eksisterande sjukeheim. Kommunestyret gjorde vedtak om å plassere omsorgssenteret på kommunen si tomt i Svelgen sentrum ved helsesenteret. Omregulering av tomta vart teken inn i vedteke reguleringsarbeid. Styringsgruppa sitt arbeid knytt til hovudaktivitetane ovanfor vart ført vidare med plassering på tomta ved sida av Svelgen helsesenter. Arealbehov og driftsmodell: Er estimert utifrå ein auke frå 40 til 45 bueiningar. Dette er bassert på utviklinga i pleie og omsorgstenesta sidan Strategisk plan vart vedteken i desember Dersom vi held på noverande dekningsgrad i planlegging av HDO, vil vi ikkje oppnå naudsynt utvikling av tenestetilbodet framover. Vi har utfordringar med å ha nok institusjonstilbod og HDO tilbod generelt i kommunen. Samhandlingsreforma vil også føre til auke i behov for institusjonsplassar i kommunal sektor.vi føreslår å halde fast på 40% dekningsgrad for innbyggjarar 90+. Men føreslår å auke dekningsgrada for frå 25 til 30% for HDO. Oppjustering av antal plassar er til høyring i samband med rullering av Strategisk plan for PLO med frist for å komme med uttaler: Uttalene vert lagt fram for kommunestyret Driftsmodell for HDO: Administrasjonen føreslår å revurdere driftsform ved Svelgen omsorgssenter til også å innehalde institusjonsplassar. Dette er også lagt til som endringsframlegg i Strategisk plan for PLO som er til høyring og skal verte handsama i kommunestyret Grunngjevinga for å endre driftsmodell tilbod ved Svelgen omsorgssenter er følgjande: Politiske signal fortel at det truleg vert meir og meir lik fordeling mellom driftsutgifter for kommunen ved drift av institusjon og omsorgsbustad. Sist kjende differanse knytt til drift mellom institusjon og omsorgsbustad frå 2009 der forskjellen var kroner dyrare for kommuner å drive institusjonsplass enn omsorgsbustad. Denne forskjellen vert vurdert å verte utjamna. Det er høgare investeringstilskot frå Husbanken pr. sjukeheimsplass med maksimalt tilskot kr og kr for kvar omsorgsbustad. I tillegg må vi vere merksam på at bruk av naudsynt tvang er lov i institusjon og ikkje i omsorgsbustad. Dette er aktuelt i høve demente og psykisk sjuke for å sikre liv og helse. Samhandlingsreforma skaper i større grad lokale behov for institusjonsplassar. Herunder korttidsopphald. Det er ikkje naturleg å flytte inn i omsorgsbustad dersom ein får behov for korttidsopphald i HDO. Dette fører også til auke i behov for institusjonsplassar i kommunen. 80% av personar som bur i HDO har ei grad av demens (nasjonale tal). Når personar får innvilga institusjonsplass, får ein samstundes innvilga tenester ein har behov for innan tiltaket til ei kvar tid. Ein må ikkje søkje på nytt om tenester ved endra behov slik ein må gjere når det gjeld tenester knytt til omsorgsbustader. I samband med at det vert søkt om tilskot frå Husbanken, må det takast avgjer om kor mange institusjonsplassar og kor mange omsorgsbustader Svelgen omsorgssenter skal ha. I arealplangruppa har dette vorte stipulert til 3 avdelingar med institusjonsplassar og 2 med omsorgsbustader.

24 Nye moment som også er kome til er Samhandlingsreforma. Frå har kommunen betalingsplikt frå dag 1 etter at pasientar vert meldt ferdig behandla i spesialisthelsetenesta. I dag vert vi fakturert etter 10 dagar. Gjennom reforma skal kommunene ha øyeblikkeleg hjelpdøgntilbod frå Dette gjeld ikkje akuttmedisinske oppgåver, men milde forverringstilstandar. For å innfri denne plikta vil kommunen få bruk for døgnplassar knytt til dette. I arealbehovet er det føreslått 45 rutemeter til eit observasjonsrom i Svelgen omsorgssenter. Saksutgreiing: Status/framdrift. Conplan er i gang med skisser (bassert på 45 plassar). Conplan arbeider også med grunnlag/kravsspesifikasjonar for utlysing av anbod til prosjekteringsgruppe. Styringsgruppa hadde møte med gjennomgang av status i arbeidet knytt til hovudaktivitetane og konklusjonar i høve romprogrammet. Vedtak romprogram vert sendt til handsaming til møtet i formannskapet og vidare til kommunestyret HA-3: Arealbehov: Arealbehovet avheng av dekningsgrada og kva funksjonar som elles vert lagt inn i bygningsmassen. Det har vore sett ned eiga kjøkkengruppe som har vurdert ulike modellar for produksjon av varmmat. I møtet i styringsgruppa for prosjektet vart det informert om arbeidet til kjøkkengruppa: I høve matproduksjon konkluderer kjøkkengruppa og arealgruppa med 3 moglege alternativ: 1. Produsere på 2 kjøkken, SBS og BS. 2. Produsere etter kok/kjøl metode på nytt kjøkken i Svelgen omsorgssenter. 3. Legge matproduksjon ut på anbod. Det vert konkludert med at det ikkje er framtidsretta å halde fram med å koke på Klokkartunet og på Haugetun. Grunngjevinga for dette er at helsepersonell må koke maten på desse stadane. Det vert stadig strengare krav knytt til matproduksjon, noko som vert vurdert å føre til at desse kjøkkena ikkje kan møte krava. Det er mangel på helsepersonell. Det vert vurdert som feil bruk av deira ressursar å

25 koke i staden for å yte pleie og omsorg. I Strategisk plan ligg der utbygging av fleire omsorgsbustadar på Hauge. Kjøkkenet på Haugetun er heller ikkje dimensjonert til å auke produksjonen tilsvarande. 1. Pris pro pers: 113,94 2. Felles kjøkken: 87,18 3. Kjøpe eksternt: 79,93 I tillegg kjem investeringskostnader (på 1 og 2). For 2 og 3 vil vi måtte investere i konvensjonsomnar og vurdere og legge til rette for lager ute på einingane. Utgangspunkt: rekneskap for 2010: Kjøkkendrift institusjon, SBS: Kjøkkendrift, institusjon, BS: (færre stillingar, meir arbeid på avdeling) På begge kjøkkena har det vore produsert mat til om lag 40 personar dagleg. Kostnad, drift pr. pasient pr. år: ,30 (SBS) Kostnad pr. dag: 150,81 (inkl. råvarer) Kostnad, drift pr. pasient pr. år ,45 (BS) Kostnad pr. dag: 113,95 (inkl. råvarer) Dersom ein ser råkostpris separat: SBS: /40/365 =54,36 BS: /40/365= 41,27 1. To kjøkken BS og SBS Problem: Kalvåg kan ikkje utvidast i areal og har ikkje fettavskiljar. Der er udefinerte problem knytt til ventilasjonen. Problema er knytt til avtrekk og tilluft i høve kokeøya utbetringutfordring og kostnad. Etter vurdering gjort i kjøkkengruppa kan kjøkkenet på Bremanger sjukeheim auke kvantum og koke til Haugetun. Kostnad drift:

26 Innkjøp av råvarer: Gjennomsnitt råvarepris (grunnlag rekneskap 2010) 47,82. Dersom ein skal auke produksjonen på dei to kjøkkena med 40 porsjonar: pr. år.(47,82 x 40 x 365). Ein må transportere varmmat dagleg dersom ein ikkje har kok/kjøl. 3 mil tur/retur= 21 mil 7 dagar pr. veke Kalvåg Hauge og Svelgen Davik 5 mil tur/retur= 35 mil Her kan komme til utgifter til utstyr for å halde maten 60 grader under transport krav. Utgifter til transport: 56 mil pr. veke Leige eller kjøp av bil: årleg Forsikring: Drivstoff (760 pr. veke) Utgift transport: pr. år. Ein må også ha personale til transport dagleg, frå Kalvåg til Bremanger og frå Svelgen til Davik. Stipulert: Ved 3 timar dagleg, 7 dagar i veka utgjer dette 59,15% stilling = 60% stilling i turnus til transport. Kostnad: (årsløn ) Helg og høgtidstillegg: 35 kr. pr. time laurdag og søndag: 105x2= pr. helg: 52 helgar pr. år: 52x 210= Helge og høgtid: 14 dagar pr. år: 3 timar x14= 42 timar. Tillegg: 1 1/3 time: 18,62 timar: Timeløn x 18,62 gjev ein kostnad på Helg og høgtidstilllegg: = Lønskost 60% av = Personell til transport: Transport: Transport dagleg: Transport: Kjøkkendrift i dag på inst. Kjøkkena: Innkjøp råvarer for 40 til: Sum- anslag-drift:

27 Delt på 120 porsjonar vert det dagleg kostnad: 113,94 Ein føreset at ein ikkje aukar bemanning i produksjon sjølv om ein aukar produksjonsmengda. Det er ikkje teke med innsparing på Klokkartunet og på Haugetun ved at helsepersonell ikkje brukar tid på å koke middag. 2. Eit felles kjøkken/kok-kjøl prinsipp: Med utgangspunkt i budsjett for 2011 er der til saman 4,28 stillingar på våre institusjonskjøkken. For å drive eit felles kjøkken inkludert felles innkjøp stipulerer kjøkkengruppa at vi vil trenge 3,8 stillingar ( inkl. 30% utkøyring og 50% ytre til bestilling og mottak). Ved å gå over til kok/kjøl prinsippet vert stillingane omgjort frå turnus til dagarbeid. Dette vil gje innsparing fordi vi reduserer tilleggsløn. Konsekvens: Tap for dei som bur på Haugetun og Klokkartunet bortfall av aktivitet. Bygge ut lagringskapasitet for lagring av mat. Det vil vere vesentleg å lage kaffemat og bruke mat som hygge og aktivitet trivsel ute på einingane bufellesskapa. Konvensjonsomnar til Haugetun. Bruke helsepersonell til helse og pleie oppgåver. Haugetun har vanskar med straumbelastning når der er mykje på. Investeringkostnad: (netto-prisar) Ordinært kjøkken dimensjonert for indre: 150 rutemeter x = Utstyr/innreiing til ordinært kjøkken: Sum - anslag: Kok/kjøl kjøkken for heile kommunen: 200 rutemeter x = Utstyr/innreiing til kok/kjøl: Sum anslag investering Differanse mellom kok/kjøl og ordinært kjøkken anslag netto investering: Det må også kjøpast inn konvensjonsomn på Haugetun. Utvidast lagekapasitet på Haugetun og Klokkartunet. Dette vil føre til kostnader. Kostnad drift: 3,8 stillingar a kr = Råvarer:

28 Sum anslag drift: ,55 pro pers. I tillegg kjem straum, kapitalkostnad, forsikring, vedlikehald og fornying av utstyr og administrasjon. Vi har ikkje teke inn i reknestykket sparing som resultat av: Felles innkjøp Arbeidsplassar lokalt - skatt Det er rekna inn 50% stilling til bestilling, mottak og annan logistikk på Bremanger sjukeheim. Kva innsparing gjev dette i drift?: Mindre turnusarbeid jamfør AML Reduksjon av stillingar: I dag: 2,48 på SBS og 1,8 på BS: 4,28. Behov 300% på kjøkken inkl. bestilling, planlegging m.m, 30% til transport og 50% til mottak og bestilling = Kutt stillingar: = 48% stilling innsparing pr. år. Utgifter til transport: 22 mil pr. veke Leige eller kjøp av bil: årleg Forsikring: Drivstoff (300 pr. veke) Utgift transport: pr. år. + Drift: Anslag drift: pr. år. / 87,18 pr. person pr. døgn Her ligg det ein føresetnad om kok/kjøl prinsippet og transport ut maksimum ein gong kvar veke. 3.Kjøpe eksternt- anbod:

29 Kommunen kan lyse ut kjøp av middag og tørrmat.t. 79,93 pr. porsjon. Slepp investering, drift og vedlikehald av eigne storhushaldkjøkken. Innkjøpet er av slik storleik at det må ut på anbod, jamfør lov om offentleg anskaffelse. Ved kjøp av mat eksternt, er dette vurdert mogleg å gjennomføre dersom tilbydar leverer etter kok/kjøl prinsippet fordi det vil vere vanskeleg å gjennomføre transport av varmmat dagleg. Anslag pris, opplyst frå leverandør: 40.- pr. middag og 15.- for tørrmat. Frakt: 15 pr. porsjon = 70 pr. person. 2 stillingar a 50% i kommunen for bestilling, mottak og logistikk: /120= 9,93 pr. døgn pr. brukar når vi reknar 120 brukarar som i dag. Kostnad pr. brukar pr. døgn: 79,93 Kostnad pr. år for kjøp av alle måltid eksternt anslag: /120= 79,93 pro pers. Vurdering/varmmat: Ved eksternt kjøp vil maten vere laga etter kok/kjøl prinsippet. Dersom det vert bestemt 1. må vi få til god kontinuitet vedkomande transport og tidspunkt for inntaking av varmmat. Ved vegstengig og liknande vil ein få vanskar. Her kan ein kjøpe inn utstyr med moglegheit for oppvarming under transport. Men ein vil vere heilt avhengig av å komme fram med maten kvar dag. Dette vil verte krevjande. Økonomisk vil alternativ 3 truleg vere det rimelegaste. Den usikre fakotoren er knytt til at vi ikkje har hatt ute anbod, og ikkje veit eksakt pris, men har fått anslag frå mogleg tilbydar. I høve frakt og logistikk kring dette er det også noko usikkerheit. Romgruppa tilrår alternativ 2, med eit felles kjøkken i kommunen. Dette er i tråd med langsiktig planlegging. Vi veit ikkje kor lenge vi kan halde matproduksjonen i gang på Klokkartunet og på Haugetun. Vi planlegg utbygging på Hauge med fleire plassar HDO og HDU. Volumet i produksjonen der vil stige. Vår geografi og desentraliserte tenester, fører til transport av mat. Transport 7 dagar i veka er tungt driftsmessig og ved kok/kjøl vil ein redusere denne øvinga til ein gong i veka. Å investere i to kok/kjøl kjøkken eit i Kalvåg og eit i Svelgen er ikkje rekna på fordi vi ser dette som urealistisk. På Kalvåg er det ikkje mogleg å utvide eksisterande kjøkken slik at ein får plass til utstyret ein treng til kok/kjøl produksjon på sjukeheimen.

30 Å halde matproduksjonen internt i kommunen opprettheld arbeidsplassar lokalt. Dersom det skal ut på anbod, er vi ikkje kjent med at lokale kjøkken som har utstyr til å levere mat i høve kok/kjøl prinsippet. Med produksjon i kommunen vil vi i større grad ha lokal kontroll og moglegheit til å påverke produkta. Felles kjøkken og kjøp eksternt vil i begge høva føre til at noko arbeid som vedkjem varmmat vil gå føre seg ute i avdelingane. På Klokkartunet og på Haugetun vil maten ferdigstillast og serverast slik som i bugruppene på institusjon og omsorgsbustader. Andre funksjonar ved Svelgen omsorgssenter? Fysioterapi: Arealbehov fysikalsk institutt: Opplyst behov: 150 rutemeter ved samdrift mellom to fysioterapeuter. Våren 2011 var det om lag 6 månaders ventetid hjå fysioterapeutane i kommunen. Kommunen skal utføre meir førebygging, rehabilitering og habilitering i framtida. Fysikalsk kompetanse er ein del av det vi treng for å utføre dette. Det vil verte behov for å auke fysioterapiressursen i kommunen med anten eit driftstilskot til eller ei stilling som kommunal fysioterapeut. Det vil vere plass til 2 terapeutar på 150 rutemeter. Fysioterapeuten utfører arbeid på SBS i dag. Dette behovet vil også vere tilstades ved det nye Svelgen omsorgssenter. Det er lagt inn 30 rutemeter i materialet som dannar grunnlag for det totale arealbehovet for Svelgen omsorgssenter. Dersom kommunen byggjer 150 rutemeter til institutt for fysioterapeutar og leiger dette ut til dei næringsdrivande i Svelgen, vil dette føre til netto auke av arealet med 120 rutementer. Tannlege: 100 rutemester. Vi må rekne kostnader og fylkeskommunen må betale husleige som minimum svarar til kommunen sine utgifter knytt til investeringa. Ambulanse. Prosjektleiar har hatt kontakt med Helse Førde, v. Stian Sægrov, i samband med at kommunen er kjent med at dei planlegg ny ambulansestasjon i Svelgen. PL tok kontakt med Sægrov og orienterte kort om våre planar. Ba om innspel frå Helse Førde om dei var interessert i å leige lokalitetar knytt til Svelgen omsorgssenter eller ikkje. PL gav ingen lovnad til Helse Førde om politikarane i Bremanger vil bygge for utleige eller ikkje.

31 Ny kontakt med Sægrov pr. telefon : Helse Førde har starta intern prosess. I høve leige av ambulansestasjon i Svelgen vil dei utarbeide kravsspesifikasjonar og lyse dette ut på anbod. Deira behov vi l vere 45 rutemeter til garasje og 120 til bueining. For begge deler vil dei ha moglegheit for utviding. Finansiering: Det vert nytta anslagsvis pr. rutemeter for Svelgen omsorgssenter. Bygging med føremål å leige det ut vil vere: Fysioterapi: 120 Tannlækjar: 100 Ambulanse: 165 I helsesenteret er der fysioterapeut, to fastlegar, legevaktkontor, jordmor og helsestasjon. Ideelt skulle alt dette vore integrert i Svelgen omsorgssenter. I møtet i styringsgruppa vart styringsgruppa for prosjektet samde om å be rådmannen tilrå at det vert arbeidd ut skisser for Svelgen omsorgssenter i 2 steg: 1. Omsorgssenter med 45 plassar og funksjonar knytt direkte til desse. I tillegg kjem felles kommunalt kjøkken og observasjonsrom. 2. Modul for fysioterapi, fastlegar, legevakt, helsestasjon, tannlækjar, apotek og ambulansestasjon. Fylkesmannen godkjende Bremanger kommune sitt drifts og investeringsbudsjett med planleggingsmidlar og investeringsmidlar til Svelgen omsorgssenter. Dette er knytt til kommunen sin kjærneaktivitet i prosjektet: HDO. Styringsgruppa vurderer at det ikkje er realistisk å få til å finansiere større investering enn heilt naudsynt no, men ser at det på sikt kan la seg gjere. Då vert det vurdert å vere tenleg å få dette inn i planane som skisser slik at vi kan utvikle eit ytterlegare heilskapleg helse og omsorgstilbod i Svelgen framover. Vurdering: Bremanger kommune sin økonomiske situasjon er slik at vi på kort sikt ikkje kan rekne med å få godkjent låneopptak til meir enn det som vert vurdert til å vere naudsynt knytt til lovpålagt tenesteproduksjon. Å etablere areal til næringsdrivande som fysioterapeutar og legar, fører til auka investeringskostnader som vi ikkje kan handtere no. Det er vesentleg å erstatte HDO tilboda ved SBS med ny bygningsmasse. Det er også naudsynt å auke volumet av dette. Det vert derfor vurdert som naudsynt å auke talet frå 40 til 45 i første byggesteg og også legge til rette for ytterlegare auke fram til 2030.

32 Dersom vi held fast på at dei 45 bueiningane skal vere omsorgsbustadar vil vi ikkje syte føre nok institusjonsdekning knytt til demens og psykiatri. I tillegg må vi løyse fleire behov knytt til Samhandlingsreforma ved Svelgen omsorgssenter. Med det vi veit om reforma i dag vil dette mellom anna føre til auka behov for korttidsplassar i kommunale institusjonar. Dette behovet vil vi ikkje dekke gjennom institusjonsplassane i Kalvåg aleine. Som kommune må vi planlegge på kort og lang sikt. På kort sikt er vi ikkje i stand til å handtere større investering enn vi må. På lenger sikt vil vår finansielle situasjon betre seg, og vi kan få til vidare utvikling på tomta i sentrum og på eksisterande helsesenter. Det er derfor tenleg å få utarbeidd skisser i samband med steg 1 der vi også implementerer steg 2. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:. I romprogrammet for Svelgen omsorgssenter vert det planlagt for 45 bueiningar, observasjonsrom, felles kjøkken for kommunen med felles innkjøpsfunksjon. I tillegg kjem funksjonar som vaskeri for privat kle og andre funksjonar knytt direkte til å serve dei 45 bueiningane og observasjonsrom. Det skal verte lagt til rette for at antal bueiningar skal aukast fram mot år Styringsgruppa får mandat til å få utarbeidd skisser for steg 2 i tilknytning til Svelgen omsorgssenter som implementerer privat næringsdrivande fysioterapeut med plass til 2, apotek, legesenter, helsestasjon, ambulansestasjon og tannlækjar Formannskapet FSK-155/11 Vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:. I romprogrammet for Svelgen omsorgssenter vert det planlagt for 45 bueiningar, observasjonsrom og kjøkken. I tillegg kjem funksjonar som vaskeri for privat kle og andre funksjonar knytt direkte til å serve dei 45 bueiningane og observasjonsrom. Det skal verte lagt til rette for at antal bueiningar skal aukast fram mot år Styringsgruppa får mandat til å få utarbeidd skisser for steg 2 i tilknytning til Svelgen omsorgssenter som implementerer privat næringsdrivande fysioterapeut med plass til 2, apotek, legesenter, helsestasjon, ambulansestasjon og tannlækjar. Administrasjonen kjem attende med løysing for korleis matservering for Haugetun og Klokkartunet kan skje i framtida utan felleskjøken.

33 Kommunestyret KST-031/11 Vedtak:. I romprogrammet for Svelgen omsorgssenter vert det planlagt for 40 bueiningar, observasjonsrom og kjøkken. I tillegg kjem funksjonar som vaskeri for privat kle og andre funksjonar knytt direkte til å serve dei 40 bueiningane og observasjonsrom. Det skal verte lagt til rette for at antal bueiningar kan aukast fram mot år Styringsgruppa får mandat til å få utarbeidd skisser for steg 2 i tilknytning til Svelgen omsorgssenter som implementerer privat næringsdrivande fysioterapeut med plass til 2, apotek, legesenter, helsestasjon, ambulansestasjon og tannlækjar. Administrasjonen kjem attende med løysing for korleis matservering for Haugetun og Klokkartunet kan skje i framtida utan felleskjøken.

34 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 RY Kommunestyret /11 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-613 Arkivsaknr.: 10/851 BUSTADER FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE, Hauge. Dokumentliste: Skisser vert lagt fram i møtet. Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 U Judit Ekerhovd, Siv Førde, Aina Førde, Laila Rinde, Kar Frank Husevåg REFERAT FRÅ MØTE 2 U Prosjektgruppa ARBEIDSGRUPPE 3 U Deltakarane i arbeidsgruppa og Tom Joensen ARBEIDSGRUPPE 4 U Medlemmane i prosjektgruppa ARBEIDSGRUPPE

35 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Strategisk plan for pleie-og omsorgssektoren i Bremanger kommune, vedteken 15. desember Kva saka gjeld: Bygge bustadar for menneske med nedsett funksjonsevne på Hauge i Bremanger. Bakgrunn for saka: Arbeidet har vore organisert i prosjekt. Prosjektgruppa har vore samansett slik: Karine Haugland Igland, driftssjef i Open omsorg, ytre. Siv Førde, tillitsvalt frå Fagforbundet. Laila Rinde, fagleiar i tenestene for funksjonshemma, ytre. Frank Husevåg, teknisk. Aina Alfredsen Førde, leiar i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Heidi Synnevåg, fagleiar i tenestene for funksjonshemma, indre. Randi Ytrehus, kommunalsjef for Helse og omsorg. Første møtet i prosjektgruppa var Mandatet i forprosjektet har vore å avklare romprogram/arealbehov for 10 bustadar inkludert avlastningsbustad og sjå plassering med føremål å få til effektiv drift i samanheng med HDO (heildøgnsomsorg for andre). Brukarmedverknad har vore teke i vare med direkte representasjon v. Aina A. Førde i prosjektgruppa og møter med bebuarar og representantar for desse.det har vore fire møter, 2 i 2010 og 2 i 2011 mellom prosjektgruppa og bebuarar og eller representant for desse. Saka var handsama i Plan og byggenemnda I Strategisk plan er det vedteke å bygge 10 bustadar inklusiv avlastningsbustad. Gjennom individretta arbeid i planleggingsfasen har vi redusert behovet til 9. Gjennom samarbeid med bebuarar er desse innforstått og einige i at dersom vi ikkje leiger ut til målgruppa når bustadane er ferdige, kan kommunen disponere ledige husvære til andre med behov for omsorgsbustad i påvente av leigetakarar i målgruppa for husværa.

36 Dei som skal bu der har vorte stilt spørsmål om dei ønskjer å kjøpe sjølve i staden for å leige. Til dette har dei svara at dei ønskjer å leige av kommunen. Saksutgreiing: Ordførar har hatt mandat til å forhandle med grunneigar om kjøp av egna tomt i nærleiken av Haugetun, men likevel naturleg avskjerma frå eksisterande HDO. Kjøpet er gjennomført. Det vart sendt ut tilbod til tre firma: Nordplan, Oddleif Hauge og Kjell Hareide, i høve å utarbeide skisser og reguleringsarbeid. Det vart inngått avtale med Oddleif Hauge som har utført delar av arbeidet. Det er utarbeidd skisser som vart presentert for leigetakarane i møte i august Det gjenstår finansiering og å sende ut anbod med kravsspesifikasjonar ut. Det er planlagt byggetid på 1 år. I samarbeid med leigetakarane har vi lagt vekt på å bygge funksjonelle 2-roms leilegheiter med fokus på å halde areal og dermed kostnadar så lave som mogleg. Bebuarane ønskjer fellesareal dei kan nytte som samlingspunkt med felles aktivitetar. Vi er samde om at dette er ein viktig trivselsfaktor, men må redusere dette for å halde kostnader nede. Vi planlegg å bruke stova i den kommunale avlastningsbustaden som fellesareal i staden for å legge til dette arealbehovet. Der er også storstove i underetasjen på Haugetun som kan nyttast av bebuarane vi planlegg å byggje til. Nokre av leigetakarane har bilar slik at behovet for garasje med ladestasjon er tilstades. Det er derfor planlagt slikt areal. Dette vert planlagt slik at ein kan gå tørrskodd til bueining. Arealbehov: Arealbehovet er : 890 netto (bruksareal). I skissene er der 8 bustadar til utleige, personalareal, garasjar og avlastningsbustad. Bruttoareal er rekna til 1267 rutemeter, inkludert lukka korridorar, garasjer, opparebeida uteareal m.m. Kostnad: Prosjektet er kalkulert anslagsvis til

37 Maksimalt tilskot etter Stortinget sitt vedtak av 5. april 2011 (prop 65 s( )) er for omsorgsbustader. Tilskot til bygging av fellesareal er intil 40%. Kostnad for kommunen: Meirverdiavgift: Kostnad for dei 8 bustadane: Maks investeringstilskot frå Husbanken: Att å finansiere: pr. bueining. Areal for kommunal del vert omrekna til kostnad svarande til 2 bueiningar. Vi nyttar derfor delingstalet 10. Årleg vedlikehald: /10 = pr. bueining. Avskriving: 2,5% pr. år: pr. bueining. Renter og avdrag: 5% rente, nedbetalingstid: 30 år: Årleg kostnad pr. bueining: pr. bueining pr. bueining. Dersom vi finansierer investeringa over 40 år, vert renter og avdrag redusert til kr (reduksjon pr. år). Dersom leigetakarane skal betale husleige som svarar til kostnadane ovanfor vert husleige pr. månad kr ved finansiering over 30 år, og kr pr.mnd. ved 40 års nedbetaling. Anslag over kommunen sine utgifter finn ein ved å doble årsleg kostnad pr. bueining. Utgifter som ikkje er rekna inn i grunnlaget for husleige: Kommunale avgifter, forsikring av bygningar. Inntekt for unge einslege uføre: Mellom 18 og 20 år: Uføre mellom 18 og 20 år har pr månadleg brutto inntekt med kr

38 Uføre over 20 år har pr månadleg brutto inntekt med kr Pensjonane vert regulert kvart år med verknad frå Bustønad: For husstand med ung ufør i omsorgsbustad er maksimal bustønad pr. september 2011 kr pr. månad. Husleige: Dette har vore tema på møta mellom prosjektgruppa og leigetakarar og representantar for desse. I juni informerte kommunen om at husleiga truleg ikkje ville komme under pr. månad. I møtet i august var vi kjent med at prosjektet ville verte dyrare. Leigetakarane og deira representantar gav klart signal om at husleige over pr. månad ikkje er akseptabel for dei som skal leige leilegheitene. Dette utifrå inntektene deira pr Dersom kommunen set husleiga på kr pr. månad, og ein trekk frå bustønad med kr vil reell husleige verte pr. månad. I tillegg kjem utgifter til straum, som vert stipulert lave fordi bygga krev lite oppvarming. Totale buutigifter vil i dette dømet verte om lag for den einskilde leigetakar første året. Døme: Ufør under 20 år: Brutto inntekt: (før skatt) Bustønad: Sum brutto inntekt: Husleige: Straum: Att: pr. mnd. Ung ufør over 20 år: Brutto inntekt: (før skatt) Bustønad: Sum brutto inntekt: Husleige: Straum: Att: pr. mnd. Kommunal subsidiering og kostnad: Årleg kostnad pr. bueining ved finanisering over 30 år: Årleg husleige ved pr. mnd:

39 Udekka: pr. bustad. Dette føreset at alle 8 bustadane er leigd ut 12 mnd. i året. Årleg subsidiering av 8 bustadar: x 8 = Kommunalt areal: Årleg kommunal kostnad ved finansiering over 30 år: I tillegg kjem forsikring og kommunale avgifter. Kostnad for kommunalt areal føreset at vi får maksimalt tilskot til fellesareal (40%). Vurdering: Menneske med nedsette funksjonsevne som er uføretrygda i ung alder, har ikkje hatt høve til å opparbeide seg rettar til høg tilleggspensjon. Dei vil derfor motta pensjonar i størrelsen som vist ovanfor. Økonomisk handlefridom er viktig for unge menneske med nedsett funksjonsevne slik det er for andre. Dersom dei skal reise på feriar eller delta i aktivitetar som andre innbyggjarar, må dei oftast ha med seg følgje. Turar må planleggast, og nokre må reise til reisemål med særskilt tilrettelagte tilhøve. For å finansiere slike turar eller aktivitetar må dei bruke av pensjonane sine. Det å kunne setje litt til side kvar månad til slike opplevingar, vert vurdert til å vere svært viktige for å oppretthalde livskvalitet. Det er ikkje realistisk at leigetakarane kan finansiere leilegheitene med husleige. Då vil dei ikkje ha att pengar til livsopphald eller til aktivitetar, gåver, reiser, og liknande. Kommunen kan ikkje delta i å setje dei i ein slik økonomisk situasjon. Dersom kommunen ikkje byggjer bustadane må våre potensielle leigetakarar leige eller kjøpe bustader på eiga hand. Dersom dei gjer det, vil faren for å verte isolert vere tilstade. I tillegg vil kommunen måtte yte bistand til dei der dei bur. Ein konsekvens av det vil verte dyrare og dårlegare tilbod til unge menneske med nedsett funksjonsevne. Pensjonar og bustønad vert justert årleg. Kommunen regulerer sine husleiger med konsumprisindeksen, noko som vil vere naturleg å gjennomføre også i dette prosjektet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 19.11.2015 113/15 RY Kommunestyret 17.12.2015 056/15 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-231

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr. Austevoll kommune Møteprotokoll ELDRERÅDET Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/13-002/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Møterom 2 - Rådhuset, Fiskå Dato: 15.09.2008 Møtet tok til 10:25 Møtet slutta 14:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.01.2013 Kl. 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Formannskapet

BREMANGER KOMMUNE Formannskapet BREMANGER KOMMUNE Formannskapet Hovudutskrift Møtedato: 17.01.2012 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/12-017/12 Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Espen Gulliksen Anita Nybø

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer