Virksomhetsplan og kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan og kalender"

Transkript

1 Barna fortjener det beste Virksomhetsplan og kalender Store Tune Gård barnehage

2 Med fokus på leken Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Det er med stor glede vi ønsker velkommen til et nytt år i Store Tune Gård barnehage. Etter en lang sommerferie er det alltid hyggelig å treffe små og store igjen, og vi ønsker spesielt alle nye barn velkommen. Vi gleder oss til å bli kjent med dere. Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i våre pedagogiske planer og virkemidler, samtidig som den skal gi dere informasjon om hva som skjer i barnehagen dette året. Vi håper også den kan benyttes som en kalender for familien, og at den vil være til glede for store og små. Barnehagens motto: «Barna fortjener det beste», er vårt fokus på alle områder i barnehagens virksomhet. Fra plan leggingen av innholdet i barnehagen, gjennom den daglige omsorgen og aktivitetene, og til de forskjellige ute- og innemiljøene. Vi ønsker å være i en kontinuerlig prosess hvor vi stadig blir bedre på alle områder til det beste for barna. Barna fortjener det beste Vår største ressurs er personalgruppen vår som hver dag gjør sitt ytterste for at barna på gården skal ha gode dager. Vi vil at hvert enkelt barn skal bli ivaretatt på sin avdeling av voksne som: Gir omsorg. Tar dem på alvor. Er imøtekommende og positive. Gir barna gode opplevelser og utviklingsmuligheter. Har respekt for barnas lek, og veileder barna til positive samhandlinger. Er lydhøre for hva barna ønsker. Lar barnas egne interesser og spørsmål danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. I samspill og samarbeid med barna gjør barne hagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. For barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at det skal være nyttig for dem i fremtiden. For barnet er det å delta i lek med andre barn forbundet med «den gode barndom». Å stå utenfor dette sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside. Det er derfor av vesentlig betydning at de voksne er tilstede i barnas lek og observerer og veileder, slik at man med sikkerhet vet at alle barn har del i et lekefellesskap. I Store Tune Gård skal alle barna oppleve de gode hverdagene fylt av lek, latter, humor og glede. «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende miljøer.» Barnehageloven 2 På Store Tune Gård er leken vårt fokusområde. Vi vil gi leken gode betingelser gjennom å legge til rette for varierte lekeopplevelser og respekt for lekens egen verdi. De voksne skal være aktive i forhold til å observere, inspirere og oppmuntre barna i leken. Personalet må sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

3 avdelingene Lagården rød Lagården gul Lagården Blå Grønn Blåklokkene Grønn hvitveisene Tlf: Totalt 21 barn Født i: 2007: 7 barn 2008: 4 barn 2009: 6 barn 20010: 4 barn Personalet: Anders Vik Minge (Ped.leder) Monica Westborg (Ped.fagarbeider) Marianne Høidahl (Ped.fagarbeider) Ann-Cecilie Korsæth (Ped.medarbeider) Joylyn Haugen (Ped.medarbeider) Tlf: Totalt 21 barn Født i: 2007: 3 barn 2008: 6 barn 2009: 7 barn 2010: 5 barn Personalet: Heidi J. Hansen (Ped.leder) Tonje Handelsby (Ped.fagarbeider) Wenche Carlsen (Ped.medarbeider) Silje Arnesen (Ped.medarbeider) Tlf: Totalt 21 barn Født i: 2007: 5 barn 2008: 4 barn 2009: 6 barn 2010: 5 barn 2011:1 barn Personalet: Eivind Toft (Ped.leder) Siv Moen (Ped.fagarbeider) Ida Kjernsbæk (Ped.fagarbeider) Gro Kristiansen (Ped.medarbeider) Dino Redzepagic (Ped.medarbeider) Blåklokkene: Tlf: Totalt 20 barn Født i: 2010: 17 barn 2011: 3 barn Personalet: Ida L. Madsen (Ped.leder) Line Wahlberg (Ped.leder) Karen Abrahamsen (Ped.fagarbeider) Anniken Brønn (Ped.medarbeider) Silje Juliussenn (Ped.medarbeider) Ida Irene Eliassen (Ped.medarbeider) Qefsere Feka (Ped.medarbeider) Hvitveisene: Tlf: Totalt 14 barn Født i 2011: 14 barn Personalet: Elisabet Vik-Haugen (Ped.leder) Annett Bakke (Førskolelærer) Sissel Martinsen (Ped.fagarbeider) Hilde A. Halvorsen (Ped.medarbeider) Ina Angeland (Ped.medarbeider) Belinda Johansen (Ped.medarbeider) Låven kalvene Kalvene Tlf: Totalt 21 barn Født i: 2007: 8 barn 2008: 4 barn 2009: 9 barn Personalet: Anniken C. Pedersen (Ped.leder) Lene Berg Dias (Førskolelærer) Linda Grønli (Ped.fagarbeider) Linn-Mari Rørkvist (Ped.medarbeider) Agata Hermansen (Ped.medarbeide)r) Bryggerhuset Tlf: Totalt 18 Født i: 2007: 10 barn 2008: 4 barn 2009: 4 barn Personalet: Cathrine Klavestad (Ped.leder) Sølvi Guthu (Ped.medarbeider) Marit Andreassen Acar (Ped.medarbeider) Låven kyllingene Våningshuset administrasjonen Kyllingene Tlf Totalt 18 barn Barn født i: 2007: 2 barn 2008: 7 barn 2009: 9 barn Personalet: Heidi K. Simensen (Ped.leder) Annlaug Thorbjørnsen (Ped.fagarbeider) Agata Hermansen (Ped.medarbeider) Susann Moen (Ped.medarbeider) Tlf: Totalt 24 barn Født i: 2007: 8 barn 2008: 6 barn 2009: 6 barn 2010: 4 barn Personalet: Marius Tømmerholdt (Førskolelærer) Mette Ødegaard (Ped. medarbeider/husansvarlig) Sigrun Å. Bislingen (Ped. medarbeider) Malin M Filtvedt (Ped. medarbeider) Belinda Johansen (Ped.medarbeider) Daglig leder/eier: Malin Carita Lind Tlf: Faglig leder: Renate Strand Tlf: Eiere: Lisbeth og Joar Kristiansen Tlf:

4 Barnehagens innhold Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.de skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) Barnehagen er en pedagogisk virksomhet Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet skal ivaretas. Barnehagen skal gi barn et oppvekstmiljø som gir utfordringer som er tilpasset barnets alder, modenhet og funksjonsnivå. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser. Barnehagen skal forebygge diskriminering, mobbing og respektere forskjellighet. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal gi omsorg, kjærlighet og varme. Barnehagen skal ha respekt for barndommen som en livsfase med egenverdi. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barnehagen er en viktig arena for sosial kompetanse/utvikling. Barnehagen er en viktig arena for språklig kompetanse/utvikling. Barnehagens hverdag må preges av glede og humor. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Det er Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager og barnehagens vedtekter som danner grunnlaget for vår pedagogiske virksomhet og planlegging av innholdet i store Tune Gård barnehage. I tillegg har vi egne visjoner og mål som danner fundamentet i virksomheten vår.

5 Barnehagen som pedagogisk virksomhet Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 1. ledd) Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Den skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Å se omsorg og danning, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Det er derfor viktig å understreke at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Leken står sentralt i barns trivsel og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling. Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Fellesskapet i barnehagen er derfor viktig som læringsarena, og vennskap blir grunnleggende for et godt fellesskap. Barna fortjener det beste (Utdrag fra Rammeplanen)

6 Leken Rammeplanen sier: «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom». Lek gir barna glede, venner og sammensatt kompetanse. Leken er indremotivert og altoppslukende. Gjennom leken får barna prøve ut erfaringer, bearbeide opplevelser og utvikle tanker. I leken utløses barnas naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Barnehagehverdagen skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og leken vil romme mye latter, glede og humor. Gjennom leken utvikler barnet seg individuelt og sosialt. Leken skaper relasjoner, forståelse for andre, gir ferdigheter i konfliktløsning og glede over andres og egen kreativitet. Leken er lystbetont, fri, og med uendelige muligheter. Gjennom leken utvikles språket, motoriske ferdigheter og evnen til å ta initiativ. Leken skjer på barnets premisser og tilpasser seg slik den enkeltes ferdigheter og nivå. Videre gir leken rom for bearbeidelse av inntrykk og opplevelser, og har dermed en terapeutisk side. Vi er opptatt av å legge tilrette for god lek gjennom ytre betingelser, tidsbruk og respekt for lekens egenverdi. Personalet skal følge leken, enten deltagende eller observerende, både for å forebygge konflikter og for å stimulere og videreutvikle leken. Personalet har en viktig oppgave med å sørge for at ingen faller utenfor leken og hjelpe alle barna inn i gode lekerelasjoner med andre. Å beherske det å forholde seg til andre på en god måte, er av stor betydning for barnets senere livsutfoldelse.

7 Barns medvirkning Barns medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Medvirkning handler i stor grad om en pedagogisk praksis som sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Eksempel fra hverdagen: En jente på 4 år kommer til barnehagen om morgenen og det første hun spør en voksen om er: «Skal vi til Hakkebakkeskogen i dag?» Den voksne vet at det ikke står på planen, men ser de forventningsfulle øynene til jenta. Hun svarer derfor raskt: «Ja, kanskje vi skal gjøre det!» og det gjorde de! Hele avdelingen dro på impulsiv tur til Hakkebakkeskogen, og fikk en flott opplevelse sammen. I Store Tune Gård barnehage vil vi sikre barns medvirkning ved at: Barna erfarer ansvarsfulle voksne som tar hensyn til det enkelte barnet og hele gruppen i hverdagsaktivitetene. Et bevisst forhold til forskjellighet i barnegruppen er en forutsetning for å kunne ivareta alle barns rett til medvirkning. Barna erfarer voksne som ser barna som medmennesker og har en grunnleggende holdning til barn som innebærer at man tar deres utsagn på alvor. Barna blir møtt av tydelige og lydhøre voksne som motiverer barna til å påvirke sin egen hverdag. Barn får god tid til samtale i smågrupper og samlingsstunder. De voksne evner å få frem barnas synspunkter og har respekt for det de uttaler seg slik at det får konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. De voksne tar barnas medvirkning inn i sin planlegging, vurdering og dokumentasjon. De voksne er bevisste på hvordan rommene i barnehagen brukes, og hvordan utstyret er plassert. Dette styrer mye av barns mulighet for medvirkning når det gjelder valg av lek. De voksne åpner opp for all den kreativitet, nyvinning, annerledeshet og de mange spennende løsninger økt medvirkning fra barn kan skape i barnehagen.

8 Smågrupper I flere år har vi i Store Tune Gård barnehage delt inn barna på avdelingen i mindre grupper. Arbeidet med smågrupper har vært veldig vellykket og svært positivt for barna. Gruppesammensetningene tar utgangspunkt i alder, relasjoner, vennskapsbånd og lignende. Ved å dele inn barna i smågrupper sikrer vi at alle barna blir sett og hørt. Hver gruppe har en fast voksen. Denne voksne har et spesielt ansvar i forhold til «sine» barn og skal sørge for en god kommunikasjon mellom hjem og barnehage i aktivt og gjensidig samarbeid med foreldrene. Smågruppe-jobbing tar sikte på å fremme følgende beskyttende faktorer hos barnet: Styrke barnets strategier for samhandling med sine omgivelser. Styrke barnets sosiale ferdigheter. Styrke barnets problemløsningsferdigheter. Styrke barnets empati. Styrke barnets evne til å kjenne igjen egne og andres følelser. Styrke barnets trygghet i barnehagehverdagen. Styrke barnets behov for å bli sett og hørt. Styrke barnets gruppetilhørighet. Gruppene utnytter de arealene som barnehagen har, for eksempel gymsal, uteområdene, bålhytta og nærmiljøet.

9 Omsorg, danning og læring «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Fra Rammeplanen Omsorg Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Praktisk hjelp, trøst, oppmuntring og beskyttelse fra de voksnes side forteller det enkelte barn at de voksne ser det og er oppmerksomt til stede. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Danning I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Læring Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til å legge et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Læringen foregår både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barn lærer fra de står opp til de legger seg. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Læringen skal være prosesser som er med på å skape mening i barns liv. (Utdrag fra Rammeplanen) Rom for spontanitet I barnehagen er vi så heldige at vi i ganske stor grad kan ta utgangspunkt i barnas interesser og dagsform. Vi har ikke noe pensum vi skal i gjennom og ingen effektivitetsmål i forhold til «faglig» læring. Selv om vi har planlagt noe, kan vi gjøre noe annet hvis det passer bedre, og alle trenger heller ikke å være med på alt. Dette er noe av det som gjør barnehagen til et godt sted å være, og derfor har vi fleksible planer med rom for endringer.

10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Store Tune Gård utarbeider en felles virksomhetsplan for hele barnehagens virksomhet. I tillegg vil hver avdeling utarbeide periodeplaner som skisserer hvordan de ønsker å jobbe med fokusområdet vårt som er LEKEN, og hvordan de skal ivareta hvert enkelt barn, og barnegruppen som helhet, slik at de får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Vi har også en progresjonsplan for hvert av fagområdene for barna på de ulike alderstrinn. Progresjonsplanen bygger på «spiral-prinsippet», der det er rom for gjentagelse og at barna får større forståelse for hvert år. Barna elsker å kjenne igjen, i tillegg til å lære noe nytt. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Hele barnehagen har også et felles dokument som handler om hva vi ønsker at ulike hverdagsaktiviteter skal bære preg av. Dette er et dokument som ledergruppa har utarbeidet i fellesskap og som vi mener vil skape en god ramme for hverdagene i Store Tune Gård barnehage. Foreldrene vil hver måned få en oversiktsplan som viser hva som skjer på avdelingen den kommende måneden med bursdager, spesielle arrangementer og turdager. Dokumentasjon Vi vil bruke mye tid på å dokumentere og i slutten av hver måned vil det lages en rapport på hver avdeling som viser hva barna har opplevd, lært og erfart den måneden som har gått. Denne rapporten vil danne grunnlag for arbeidet på avdelingen den neste måneden, og vil også bli levert ut til foreldrene. Rapporten vil inneholde bilder, praksisfortellinger og prosjektbeskrivelser. Det vil også dokumenteres underveis gjennom dagsrapporter muntlig og skriftlig, bilder, film og barnas arbeider. Vurdering Vi ønsker å være i en kontinuerlig evalueringsprosess for å sikre kvaliteten i barnehagen. Det evalueres opp mot Rammeplanen for barnehagen, virksomhetsplanen, periodeplaner og månedsplaner. Dette gjøres avdelingsvis og i ledergruppa i slutten av hver måned/periode. Hele tiden vil vi ha oppmerksomheten rettet mot det samspillet som er mellom menneskene som oppholder seg i barnehagen til daglig. At det er en god kvalitet på samspillet mellom barna, mellom barna og de voksne og mellom de ansatte i barnehagen er en forutsetning for trivsel og god utvikling. Vi skal hele tiden fokusere på å leve opp til vårt motto: «Barna fortjener det beste».

11 Samarbeid med barnas hjem Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Samarbeidsutvalget (SU) i Store Tune Gård barnehage består av: Katrine S Johannessen: foreldrenes representant Monica Westborg: pedagogisk fagarbeider/ansattes representant Malin Carita Lind, daglig leder/eiers representant Renate Strand møter som faglig leder. Vararepresentant og én foreldrekontakt fra hver avdeling velges på foreldremøtet 11. september. Vi ønsker at samarbeidet mellom Store Tune Gård barnehage og hjemmene skal bygges på gjensidig tillit og respekt. Idealet er å skape et samarbeidsforhold der personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte. Dette gjøres gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter. Videre gjennom fører vi en tilfredshets undersøkelse hver vår, der alle foreldrene anonymt kan svare på et skjema om hvor tilfredse de er med barnehagen. Men vi ønsker at dere gjennom hele året skal føle dere fri til å ta det opp med oss dersom det er noe dere er utilfredse med. Da gir dere oss en sjanse til å gjøre noe med det og eventuelle misforståelser kan redes ut. Vi legger vekt på at den daglige kontakten ved henting/ bringing skal gi muligheter for utveksling av informasjon om barnet. Dette har betydning for at barnet skal få det best mulig, i barnehagen og hjemmet. I denne situasjonen må vi huske at «små gryter også har ører» og tenke oss godt om før vi sier noe over hodet på barna. Det er bedre at vi avtaler et kort møte slik at vi kan drøfte sensitive ting uten at barna må lytte til det. Vi innkaller også til foreldresamtaler. I slike samtaler kan man sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og diskuterer barnets hverdag i barnehagen. Dette gir personalet mulighet til å ivareta sine pedagogiske oppgaver bedre. I tillegg vil barnehagen innkalle til to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Det første er 11. september og er et felles foreldremøte for alle foreldrene på gården. På dette møtet blir det gitt informasjon om barnehagehverdagen og hvordan det pedagogiske arbeidet skal gjennomføres. Dette møtet er avgjørende for å sikre at foreldre og personal har et felles utgangspunkt for et godt samarbeid gjennom året. Det andre foreldremøtet arrangeres avdelingsvis i begynnelsen av februar 2013 (se kalender for dato). Der forteller personalet om hvordan det første halvåret har gått og hvilke planer som er lagt for neste halvår. Det er selvfølgelig rom for å stille spørsmål.

12 Sangforslag: Hjulene på bussen, de går rundt og rundt, rundt og rundt, rundt og rundt. Hjulene på bussen, de går rundt og rundt gjennom hele byen. Barna fortjener det beste Tilvenning og tilvenningspersoner Endelig er det klart for et nytt barnehageår. Det er alltid så koselig å møtes igjen etter en lang sommer ferie. Og ekstra koselig er det å bli kjent med de nye barna og familiene. I august er hovedfokuset å bli kjent med hverandre, barnehagen og dagsrytmen. Tilvenningen er i utgangspunktet tre dager. Den første dagen er foreldrene til stede og barnet har en kort dag. Vi anbefaler at dagene trappes opp, og at foreldrene er tilgjengelige. Dere lager en egen avtale med tilvenningspersonen / pedagogisk leder, med utgangspunkt i det enkelte barns behov. Foreldrene kjenner best sine barn; noen trenger lang tilvenning og andre ikke. Dialogen mellom dere foreldre og personalet er viktig. Vi legger vekt på at barnet skal bli kjent på egen avdeling med barn og voksne, dagsrytme etc. I neste omgang vil barnet bli kjent med andre barn og voksne på gården. Det gjennomføres egen oppstartsamtale mellom foreldre og tilvenningsperson / pedagogisk leder i løpet av den først måneden etter oppstart. Dette for å få mer informasjon om barnet, og for å utveksle felles erfaringer på hvordan tilvenningsperioden har fungert.

13 August 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt. Oppstart nytt barnehageår! Tilvenning av barn. Tilvenning av nye barn. Tilvenning av nye barn. Tilvenning av nye barn Sangstund på Tingvollheimen

14 Sangforslag: Om jeg er liten eller stor, så er det best for meg på jord, å høre Jesus til og gå den vei han vil. Det er det som gjør meg lykkelig. Om jeg er lei meg eller glad, Så er det best for meg hver dag, å høre Jesus til og gå den vei han vil Det er det som gjør meg lykkelig. Om jeg er jente eller gutt, Så er det best for meg til slutt, å høre Jesus til og gå den vei han vil Det er det som gjør meg lykkelig. Utvidet kristen formålsparagraf I barnehagens vedtekter 2 står det: «Barnehagen bygger på den kristne tro og de kristne grunnverdier, og den forteller barna om Jesus ut i fra Bibelens fortellinger» Vi ønsker at det kristne budskapet og verdiene skal være en naturlig del av hverdagen. Det betyr at vi lar oss prege av den samme hjertevarme og åpenhet til alle mennesker som Jesus viste. Vi ønsker at glede, vennlighet, godhet, omtanke og omsorg skal prege de ulike samspillsituasjonene i barnehagen. En til to ganger i uka har vi kristne samlingsstunder. Virkemidler kan for eksempel være: Sanger gjerne med bevegelse. Muntlige fortellinger med visuelle hjelpemidler som dukker og flanellografer. Dramatisering. Høytlesning. Rollespill hvor barna selv er med. Tingvollheimen I flere år har vi samarbeidet med Tingvollheimen eldresenter. Den siste onsdagen i måneden er en gruppe barn der og synger for de eldre. Det er gode opplevelser for både store og små. Barna synes det er spennende og koselig og besøke de eldre, og for de eldre sin del, er dette månedens høydepunkt. Å la to generasjoner møtes gjennom sang, underholdning og en liten prat er meningsfullt for både unge og gamle.

15 September 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Fotografering i barnehagen Lagården (Blå, Rød og Gul) Fotografering i barnehagen Bryggerhuset og Låven Fotografering i barnehagen Våningshuset og Grønn Sangstund på Tingvollheimen

16 Hjertevenn Hjertevenn er Strømmestiftelsens fadderordning. I Store Tune Gård barnehage ønsker vi å være hjertevenner og bidra til at barn i andre land også får det de trenger av mat, klær og trygghet. For å formidle dette til barna bruker vi Strømmestiftelsens inspirasjons- og undervisningsprosjekt: PAPAYAFUGLEN. Papayafuglen er en fiktiv trekkfugl som har venner både i rike og fattige land. Gjennom papayafuglen vil barna i barnehagen møte Emma og Tobias fra Norge, og Nene og Sidiki fra Mali. Fortellingen om papayafuglen knytter en forbindelse mellom disse barna og de har mange fellestrekk. Likevel har søskenparet som han bor hos i Mali mange utfordringer som er typiske for det å leve i fattige kår. Dette ønsker Papayafuglen å gjøre noe med. Han klarer med sine evner å hjelpe søskenparet i gang, og han deler også dette med vennene sine i Norge. Sangforslag: Men du er hjertevennen vår vi bryr oss om hvordan det går og vi vil hjelpe så du får alt det du trenger ja vi vil være av det slag som viser ekte hjertelag vi vil be for deg hver dag vår hjertevenn Gjennom dette opplegget ønsker vi at barna i barnehagen skal få utvikle sin medfølelse og rettferdighetsoppfatning. Gjennom hele året vil det være mulig å gi kronestykker til våre fadderbarn. På hver avdeling har vi egne beholdere til å legge kronestykkene i. Da kan man gi når det passer og gjerne i forbindelse med at man har snakket om fadderbarna på avdelingen eller hjemme. Vi ønsker på denne måten at det skal bli en naturlig del av hverdagen å hjelpe andre.

17 Oktober 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Besteforeldresuppe kl Lågården (Blå, Rød og Gul) Besteforeldresuppe kl Bryggerhuset og Låven Besteforeldresuppe kl Våningshuset og Grønn Brannvernsuke Brannvernsuke Brannvernsuke Brannvernsuke Brannvernsuke Sangstund på Tingvollheimen

18 Sangforslag: Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt vår jord. Og himlens stjerner blinker ned til liten og til stor. Og over land og by i kveld går julens glade bud. Om han som fødtes i en stall. Vår Frelser og vår Gud. Lystenning Tradisjonen tro skal tuntreet vårt tennes i år også. De 2000 lysene på treet er med på å skape julestemning i nær området vårt. Forventningsfulle blikk som venter på at lysene skal tennes og bruset som høres når det skjer setter tonen for en koselig førjulstid. Vi håper så mange som mulig har lyst til å delta i vårt fakkeltog og bli med på denne minnerike opplevelsen. Det blir kakemann og saft til barna og gløgg til de voksne. Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned. Og minn oss om at julens bud er kjærlighet og fred. Til hvert et fattig hjerte send et lysstreif ifra sky. Så finner det den rette vei, og det blir jul på ny. Barna fortjener det beste

19 November 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt. Foreldretreff kl. 15:00 Lagården (Blå, Rød og Gul) Foreldretreff kl. 15:00 Bryggerhuset og Låven Foreldretreff kl. 15:00 Våningshuset og Grønn Sangstund på Tingvollheimen Lystenning av tuntreet. Fakkeltog fra Grålum Pizza kl. 16:30

20 Jul Desember er en måned full av forventninger, og vi skal gjøre vårt for at dette blir en koselig og rolig tid for barna. Vi ønsker at barna skal skjermes fra samfunnets stress og mas, og heller oppleve denne måneden som en forventningsfull tid med rom for gode samtaler og undring. Det blir også mange morsomme arrangementer som både julebord og nissefest, og vi håper kreativiteten og skaper gleden kommer til syne i årets julegaver som havner under juletreet. I desember skal vi på kirkebesøk i Tune kirke. For oss i Store Tune gård står det kristne budskapet om Jesu fødsel i fokus og vi ønsker å formidle juleevangeliet til barna. For oss er det viktig at barna i barnehagen vet at Jesus er glad i dem alle, alltid og uansett. Vi ønsker å formidle til barna at Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi kan bli. Jesus er alles bestevenn, uansett om vi gjør bra eller dumme ting. Jesus dømmer ingen, og vi ønsker å gi barna den samme toleransen og åpenheten til alle mennesker som Jesus har. Sangforslag: Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Da lyste stjernen som er sol, og engler sang så søtt. Det lille barn i Betlehem Han var en konge stor. Som kom fra himmelens høye slott, ned til vår arme jord. Nå bor han høyt i himmelrik, Han er Guds egen sønn. Men husker alltid på de små og hører deres bønn. Jeg er så glad hver julekveld da synger vi hans pris. Da åpner han for alle små Sitt søte paradis.

21 Desember 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juletrehenting på Solli for 4-åringene (2008-barna) Julebord på avdelingene Luciafeiring Nissefest Nissen kommer til gården. Kirkebesøk kl Julaften 1. juledag 2. juledag 1 31 Nyttårsaften

22 Vinteraktiviteter Kanskje er det masse snø nå? Da legger vi til rette for ulike vinteraktiviteter utendørs. Vi bygger snømann, snølykter og lager engler i snøen. Det blir arrangert ski- og akedag, med startnummer og oppkjørte skiløyper på jordet. Skiløypene kan brukes så lenge forholdene ligger til rette for det og barna må gjerne ha med seg ski i barnehagen. Vi leier også Sparta Amfi og barna som er født i 2007 og 2008 får være med på skøyteskole. Sangforslag: Vi er små snøgubber, bom fallera Snøgubber, snøgubber bom fallera Vi liker oss best når vi fryser og fryser og rett som det er kan det hende vi nyser. Atsjo Vi er små snøgubber, bom fallera Snøgubber, snøgubber bom fallera Vi liker oss minst når vi smelter og smelter og rett som det er kan det hende vi velter.

23 Januar 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Barnehagen stengt. Planleggingsdag. Barnehagen stengt Skøyteskole i Sparta Amfi for maxibarna Skøyteskole i Sparta Amfi for maxibarna Skøyteskole i Sparta Amfi for 2008-barna Skøyteskole i Sparta Amfi for 2008-barna Sangstund på Tingvollheimen

24 Karneval 28. februar feirer hele barnehagen karneval. Vi ønsker å bygge opp barnas forventninger til denne dagen. Barna skal være med på å pynte avdelingen sin til fest. Vi oppfordrer alle til å bruke fantasien og kreativiteten når dere skal velge kostyme til barnet. Man trenger absolutt ikke gå ut og kjøpe en ny drakt. Mange flotte kostymer kommer til bare man ser litt i skuffer og skap. Sangforslag: Karneval, vi skal på karneval. Skynd deg nå, skynd deg på, Karneval.

25 Februar 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte kl. 19:00 Lagården (Blå, Rød og Gul) Foreldremøte kl. 19:00 Bryggerhuset og Låven Foreldremøte kl. 19:00 Våningshuset og Grønn STG Sangstund på Tingvollheimen Karneval i barnehagen

26 Påsken Påskeevangeliet blir formidlet til barna denne måneden, og vi vil gi barna kunnskap om påskens budskap. Det kan være lett å oppfatte påskens historie som sentrert om Jesu død. Det hører selvsagt med, men historien viser også Jesus i levende live, før han dør og etter oppstandelsen. Gjennom påskens historie får barna et inntrykk av han som et godt forbilde også for mennesker i dag. Han viser ydmykhet og omsorg for sine medmennesker, han avviser disiplenes forsøk på å ta våpen for å beskytte han, han ber Gud tilgi dem som korsfester han. Barn tenker og funderer mye. Forskning viser at i førskolealderen er mange opptatt av liv og død, Gud og Jesus. Vi ønsker at påskeforberedelsene i barnehagen skal gi muligheter for å åpne opp for slik undring og samtale sammen med barna, og vi synes det er trygt og godt å formidle at vi tror vi kommer til himmelen når vi dør. Påskefrokost Uken før påske er det påskefrokost på gården. Foreldre og søsken blir da invitert til en hyggelig frokost på sin avdeling. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta på dette, da dette er en hyggelig tradisjon i Store Tune Gård barnehage. Sangforslag: På Golgata stod det et kors, Jesus døde på korset. I hagen var det en grav, Jesus lå i den graven. Men korset er tomt, Graven er tom Jesus stod opp og Han lever.

27 Mars 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskefrokost for foreldrene Lagården (Rød, Blå og Gul) Påskefrokost for foreldrene Bryggerhuset og Låven Påskefrokost for foreldrene Våningshuset og Grønn Skjærtorsdag. Barnehagen stengt Langfredag. Barnehagen stengt 1. påskedag

28 Sangforslag: Alle trenger en liten venn, og hvis du ikke har no n bør du skaffe deg en. For gode venner er godt å ha, om du er lei deg eller du er glad. Venner finner du overalt om det er sol og varme eller om det er kaldt En venn er en du kan leke med, og være sammen, ha det gøy og le. Tenk deg om du var trist og lei, du blødde neseblod og ingenting var okei. Men husk da er jeg din venn som før og jeg vil trøste deg mens du blør. Vennskap Rammeplanen påpeker verdien av det å delta i lek og få venner, og sier at det er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Alle barn er opptatt av å ha en venn. Å klare å holde på et vennskap er en utfordring og det krever masse sosial kompetanse. Man må både gi og ta, lytte og bidra, være omsorgsfull og «streng», ja, man må faktisk kunne en hel masse for at vennskapet skal bevares. Vi i Store Tune gård barnehage synes dette er noe av den viktigste oppgaven for oss som jobber i barnehagen. Vi skal skape glade og trygge barn, som blir sosiale individer. Gjennom å arbeide med vennskap vil vi også ivareta fokuset på de kristne grunnverdiene som medmenneskelighet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, ærlighet og rettferdighet. Med utgangspunkt i at Jesus elsker alle og er barnas venn, vil kristne fortellinger bli brukt i samtale med barna.

29 April 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag Barnehagen stengt Aktivitetsdag på gården kl. 10:00-14: Sangstund på Tingvollheimen

30 Sangforslag: Her kommer barnehagen, med flagg og godt humør. Og vi skal rope hurra!, det synes vi alle bør. Nå skal vi marsjere og synge litt for dere. Så roper alle sammen; HURRA HURRA HURRA 17.mai Torsdag 16.mai feirer vi Grunnlovsdagen i barnehagen. Toget går kl fra barnehagen til Tingvollheimen. Ekstra stas er det dersom det er mange som står langs ruten, så kom å bli med på denne koselige dagen. Utenfor Tingvollheimen stopper vi opp og synger noen sanger for de eldre, før vi går tilbake til barnehagen. Etter toget er det is til alle, både små og store. Pinse Som en oppfølging til påskens budskap snakker vi om Kristi himmelfartsdag og pinsen i de kristne samlingsstundene. Pinsen feirer vi som kirkens bursdag og besøker kirken som lager et spesielt opplegg for oss. Barna fortjener det beste

31 Mai 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen stengt Musikkprosjekt for Musikkprosjekt for Kristi himmelfartsdag. Barnehagen stengt. 16.mai-feiring i barnehagen. Toget går kl. 11:15 Planleggingsdag. Barnehagen stengt. Grunnlovsdag. Barnehagen stengt. Pinseaften 1. pinsedag pinsedag Barnehagen stengt Musikkprosjekt for Sangstund på Tingvollheimen Overnatting for til fredag

32 Sangforslag: Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp, klapp) Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp, klapp) Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja så klapp. Barna fortjener det beste Overgang barnehage/skole Første skoledag er en merkedag i barns liv og noe de ser fram imot med forventning og spenning. Det en ny epoke i livet som barna trenger å få tid til å forberede seg på i forkant. For at barna som skal begynne på skolen skal være så «klare» som mulig, har vi i Store Tune gård barnehage en Maxiklubb. Vi ønsker at det siste året skal være et år som er litt ekstra spennende, og et år som vi fokuserer på skoleforberedende aktiviteter. Barna skal besøke skolen sin og de skal bli kjent med andre barn i barnehagen som skal begynne på samme skole. skal være en del av motivasjonen til det siste året i barnehagen, men også bidra til en naturlig nysgjerrighet til det spennende ved å begynne på skolen, og å slutte i barnehagen.

33 Juni 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sommerfest kl. 16:30 Grønn Sommerfest kl. 16:30 Lagården (Blå, Rød og Gul) Sommerfest kl. 16:30 Låven Sommerfest kl. 16:30 Våningshuset og Bryggerhuset Planleggingsdag. Barnehagen stengt. Fotballskole Fotballskole 2008-barna Oslotur for. Avreise fra gården kl. 08: Sangstund på Tingvollheimen

34 Stor hage med epletrær o BÅlhytte En stor og flott barnehage med mangfoldige muligheter for lek og utfoldelse Hinderløype BALLBANE Fotballbane LavVo Vannrom GrønnsakShage Gymsal Sangforslag Sola er god, sola er toppen Sola er varm og den bruner på kroppen. Sola som skinner hver morgen for meg. Sola i hjertet er best synes jeg. Lekeplass på taket Crossbane

35 Juli 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Friidrettsdag kl.10:00-14: Crossbanedag kl.10:00-14: Sykkeldag kl.10:00-14: Vanndag kl.10:00-14:

36 Personalsamarbeid og personalutvikling «Det er oss det kommer an på!» Dette er vårt prosjekt i personalgruppa som er i en kontinuerlig prosess. Vi har blitt inspirert av Kari Pape som både er pedagog, har jobbet i barnehage og drevet barnehage. Hun har satt ord på noe vesentlig i barnehagevirksomheten, nemlig at det er de voksne det kommer an på når det gjelder kvaliteten på barnehagens virksomhet og barnas opplevelse av hverdagen. Vi hadde et kurs med henne våren 2012, som har vært en viktig inspirasjonskilde til å velge leken som fokusområde. I november kommer hun igjen og vil gi oss mer kunnskap og inspirasjon. I Store Tune Gård barnehage har vi et godt samarbeid mellom avdelingene og vi er opptatt av at barnehagen skal fungere som en helhet. For å opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagen er det viktig at personalet trives, får utfordringer, oppfølging og utviklingsmuligheter. Dette gjøres gjennom ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager, tematid for pedagogiske medarbeidere og lederutvikling i ledergruppa. I tillegg deltar vi på eksterne kurs og inviterer foredragsholdere til oss. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Vi vil være voksne som barna vil være sammen med og «det er oss det kommer an på!».

37 August 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt Oppstart nytt barnehageår! Tilvenning av barn Tilvenning av nye barn Tilvenning av nye barn Tilvenning av nye barn Tilvenning av nye barn Sangstund på Tingvollheimen

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Mikaelgården Steinerbarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 INNHOLD Innledning Om barnehagen Kommunens mål o satsinger for Oslobarnehagene Barnehagens mål og satsinger Danning gjennom omsorg,

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage

Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Adresse: Åsdalsveien 33, 1166 Oslo Åpningstid: 07.30-16.30. Organisasjonsnr: 996591069

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer