ÅnsREGr{sKAp FELT R7.2 SAMEIET BODØSJØEN PARK ACCOUNTOR GROUP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅnsREGr{sKAp FELT R7.2 SAMEIET BODØSJØEN PARK ACCOUNTOR GROUP"

Transkript

1 ÅnsREGr{sKAp 214 SAMEIET BODØSJØEN PARK FELT R7.2 ACCOUNTOR GROUP

2 Sameiet Bodøsjøen Park Org.nr: Yirksomhetens art og lokalisering ÅnsrsnsrNllYc FoR zot4 Sameist Bodøsjøen Park er et sameie som har til fbmrål å ivareta sameiernes felles interesse {br så vidt angår disponerir:g, vedlikehold, og drift av bygningsnasse, fellesareal og tekniske imretninger. Virksomheten drives i tsodø kommune 2. Stilting og resutrtat Styret lnener at årsregnskapet gir ett rettvisende biide av Sarneiet Bodøsjøen Park sin aktivitet i 214. Regnskapet for 214 viser et overskudd på kr. 3i.959,- som foreslås overført til udekket tap. Egenkapitalen pr cr negativ rned kr Fortsatt drift Sty'et viser til at det i 2W2Afi har vanl utført betydelig vedlikeholdsarbeid. Dette er spesifisert i note 3. Dette er koshadsfwt oghar medført at bnrettslaget har negativ egenkapital. Saaeiet Bodøsjøen Park avsetter vedlikeholdsmidler i et 5 års perspektiv iht Vedlikeholdsplan for Sarneiet Bodøsjøen Park med kr. 57.,* pr fo, disse inidlene settes på egen konto i Handelsbanken - styret i sameiet er trygg på at dette beløpet vil ivareta fiamtidige pl anlagte vedlikeholdsbehov. Når det gielder midler til dekning av rnalingsarbeider i 21 3 og 214 er disse delvis finansiert via et lån i Hrurdelsbanken, fulimakt til å oppta lån firures i årsnøteprotokoll f'or 212, lånet på totalt k ,- nedbetales av midler til vedlikeholdsavsetninger over 3 år og vil denned ikke medføre behov for økning i fellesutgifter - det vil også væretilstrekkelig oppbygging av kapital til fiamtidige vedlikeholdsoppgaver innen sanune ramrrer. Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Stl,ret bekrefter at denrre forutsetningen er til stede. Styret mcner at det avlagte regrrskapet glr en rettvisende oversikt over sameiets aktir.itet i zav- 4. S retiansaffe Styret har i perioden består av: Svein Lars Kroken Øystein Mork Wik Anette Rasmussen Koi Håvad Hom Eirik Reidar Ludvigsen Styres leder Styremedlern Styranedlern Styr-emedlem Styremedlem Sameiet har ingen ansatte. det er dermed ikke registrert skader eller ulyki<er. Styret vurderer eget arbeidsrniljø sorn til fredsstillende. 5. Ytre miljø. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Sarneiet lbrurenser ikke det yke miljø. Samei et har ingen pågående forsknings- eller utviklin gsaktiviteter.

3 6. Likestilling Styret består ar' 4 tncnn og 1 kr inne. Borettslaget tilstreber at det ikkc skal fbrekorrune forskjellsbehandling grunnet kjøm r"ed valg av sty'emedlemmer. ZZA ' Svein Lars Kroken Styreleder Eu Eirik R Ludvigs. Styrcmcdlerq Bodø. ftf tz na:r Øysten M Wik Sty'emedlem ør,"'ø- Styrernedlern *Åtr*r? lb; Ar\ene Rasmussen Koi Sry'emedlem

4 Sameiet Bodøsjøen Park Resultatregnskap 214 Note Regnskap 214 Regnskap 213 Budsjett Budsjett ln ntekter fel leskostnader Andre inntekter Avregning fjernvarme lnntekter purring Sum driftsinntekter 1 34A '149 '! Lønn - honorar Sum personalkostnad Fjemvarme Fellesstrøm DrifWedlikehold bygning Drift av styret Andre investeringer Vaktrn.tj I Brøyiing Forretningsførerho n orar Revisjon Anne fremmedtjeneste Forsikring Renovasjonlsøppel Kabel-iv Andre driftsutgifter Sum driftskostnader I I g s U I I Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Sum finansposter Arsresultat Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

5 Sameiet Bodøsjøen Park Balanse pr Eiendeler Omløpsmidler Fordringer på andelseiere Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler g SUM EIENDELER Egenkapital Opptjent kapital Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig lønn Påløpte renter Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD 479 7', I Styret for Samelet Bodøsjøen Park, Bodø 2415 :4 a Svein Lars Kroken Styrets leder l.tl I I ",,.lu,l)'v V Ei ri k Reiåår-L ufitigsen StyremØem t, ; -r,, /-'r,' fåvard Horn Styremedlem #* fiqrcyt k'. /b, Anette Rasmussen Koi Styremedlem i:rl t.(r I'J øv.i$iftro,.[ wif* Styremedlern t

6 Samefet Bodøsjøen Park NOTER ZAM Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for regnskapsloven lnntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være den perioden eier i henhold til vedtektene har forpliktet seg å dekke felleskostnader. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatier poster som forfaller innen ett år, sarnt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefsres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Fordringer er oppført i balansen {il pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkefte fordringene. Itillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap, Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurded som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Note 1 Styrehonorar 214 2o'13 Styrehonorar Korigert lønn Arbeidsgiveravgift 42 AO -B Sum Sameiet er ikke pliktig tit å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 Revisjon Revisjon inkl mva I Sum g Revisjonshonorarel er i sin helhet knyttet til ordinær revisjon. Note 3 Vedlikehold Leie uts r Driftsrekvisita HMS program lnventar Utvendig vedlikehold - maling Vaktmester tjenester Snøbrøyting I BB Sum

7 Note 4 Andre driftskostnader 2AM 213 Leie lokale Kontorrekvisita Møte r1g enera lfo rsa m I i n g Kontingent H useierne Landsforbund Gave Porto Annen kostnad Gebyr Bank Øres avrunding Garantikostnader Reklamekost 286 Sum 2 M Note 5 Egenkapital Opptjent egenkapital pr 1.1 Årets resultat Egenkapital pr Note 6: Forsikring-andre fordringer Forsikring periodisert slik at kun kostnader vedrøren de 2A14 er tørt. Forskuddsbetalt forsikring er ført med kr gjelder 215 Gjelder forskuddsbetalt forsikring for 't9 576 Note 7:Kundefordringer Gjelder utestående felleskostnader pr Note 8: Pantegjeld Kreditor Formål Lånenumnner Lånetype Opptaksår Rentesats Avdragsfrihet Beregnet innfridd Opprinnelig lånebeløp Lånesaldo 1.1 Avdrag iperioden Lånesaldo Saldo 5 år frem i tid: Handelsbanken Vedlikehold bygg Nominellrente 5, % Annuitetslån 213 5, % Belales avdrag Av sameiet langsiktige gjeld forfaller kr til betaling mer en fem ar etter regnskapsåret slutt

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer