Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET... 2 A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD Mottak Finn søker og dokumentasjon i FS Opptaket (vurdering)... 3 Hvordan beregne snitt: Svarbrev... 3 Opptaksbrevet skal inneholde:... 4 Avslagsbrevet skal inneholde: FS-søkerliste med notert opptak sendes til UTA Oppretting av studentmappe i e-phorte Oppfølging av betinga opptak Mastergradskontrakt... 4 B. RUTINER FOR OPPTAK ENKELTEMNE (Masteremner)... 5 C. RUTINER FOR OPPTAK REALKOMPETANSESØKERE... 5 D. RUTINER FOR OPPTAK - TRINN E. RUTINER FOR OPPTAK - PPU... 6 F. SUPPLERINGSOPPTAK... 8 G. RUTINER FOR OPPTAK TIL VIDEREUTDANNING... 9 H. POLITIATTEST Samordna opptak Lokalt opptak... 10

2 RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET Nedenfor følger rutiner for: A. Opptak mastergrad B. Opptak enkeltemne (masteremner) C. Opptak realkompetanse D. Opptak Trinn 3 (Norskundervisning for internasjonale studenter som kvalifiserer for opptak til norsk universitet) E. Opptak PPU (Praktisk pedagogisk utdanning) F. Suppleringsopptak G. Opptak til videreutdanning H. Politiattest GENERELL INFORMASJON: Institutt melder inn til avdeling for utdanning (UTA) program og emner som skal gå neste semester/studieår. UTA sender ut e-post med frist for innmeldingen. Studiekonsulenten på instituttet for programmet/fag/emne veileder i forhold til lokalt og samordna opptak. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra UTA og videresender til studiekonsulentene. Opptakskoordinator innkaller til opptaksansvarlige til informasjonsmøte om opptak, når fakultetet har mottatt søknadene. Instituttet peker ut opptakskomité Tidspunkt for når søknadene om opptak mottas: Master: slutten av mai begynnelsen av juni for noen program også i november/desember Realkompetanse: juni /november Enkeltemne: juli /desember Trinn 3: juni / desember PPU: mai / juni Søknadsfrist for videreutdanningsemner: minimum 4 uker før oppstart (se prosedyrebeskrivelser for godkjenning av oppdrags- og bidragsfinansierte studier) A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD 1. Mottak Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. Utenlandske søkere: Generell studiekompetanse (gsk) norsk- og engelskkrav sjekkes av UTA. 2. Finn søker og dokumentasjon i FS Gå inn på Modul Opptak Bilder Søknad samlebilde fyll inn Fødselsnr Hent. I meny midt på sida, uten tittel, men med pil finner du dokumentarkiv. Der er info sendt til søker og dokumentasjon lagt inn. I Studentsamlebilde finnes oversikt over søkers eksamener ved UiT og eksamensmeldinger inneværende semester. Stå i student samlebilde og søk søkeren opp ved bruk av personnummer. På høyre på siden ligger to små grå firkanter, FS og FS som gir informasjon om studenten. 2

3 Hvis en søker ettersender dokumentasjon direkte til deg (karakterutskrift/vitnemål, ikke kursbeskrivelser/pensumlister), må det sendes til UTA. De skanner det inn i FS. Ta gjerne en kopi til deg selv og legg sammen med den info på søkeren du har fra før. Dersom det er siste innsending før ev. opptaksbrev, kan du sende opptaksbrev med en gang. UTA sender vanligvis dokumentasjonen tilbake til oss igjen, fordi det skal følge søknaden, du legger det sammen med resten. 3. Opptaket (vurdering) Studiekonsulent vurder søkerens dokumentasjon i forhold til opptakskravet og rangerer søkerne. Se opptakskriterier for gjeldene studieprogram og semester. Eksempel på opptakskriterier: - Bachelorgrad med fordypning i det faget de skal ta master i, 90 stp., snitt C eller bedre. (hvis søkere fra andre univ.: kan ha fordypning på 80 stp. hvis det er kravet til fullført BA-grad der). NB! MA i dok.vit., studieretning dok.forvaltning (ABM): kan ha fordypning i andre fag, se studieplan. - Cand.mag.grad med mellomfag i det faget de skal ta master i, 90 stp., snitt 2,7 eller bedre. Betinga opptak kan gis dersom søker mangler inntil 10 stp. etter inneværende semester. Det må stå i overskrifta og i vedtaket at det er betinga opptak + i vedtaket må det stå hva søkeren må ta for å få ordinært opptak (emne/antall studiepoeng). Se punkt 7 om oppfølging av betinga opptak. Hvordan beregne snitt: Snittet beregnes kun ut fra karakterene i studieretningsfaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 Eks: 10 sp A, 40 sp B, 30 sp C, 10 sp D: = 31: 9 = 3, 4 = C Bruk vanlige desimal avrundingsregler. Studiekonsulenten vurderer søkerne i samarbeid med programstyret/ studieleder/ programkoordinator/ opptakskomité for endelig forslag til vedtak Lag ny sak for opptak på programmet i ephorte. I ephorte gjøres følgende: Stå i Ny saksmappe, klikk på mappeikonet skriv inn Tittel (eks: Opptak master i Religionsvitenskap Høst 2009) Lagre (saksmappen er opprettet). Opprett Ny journalpost Nytt saksfremlegg Møtedokument skriv inn Tittel (eks: (Godkjenning av opptak master i religionsvitenskap høst 2009) Skriv saken (beskriv opptaket) Opptaket skal vedtas i programstyret /instituttstyret. Sett inn endelig vedtak og ferdigstill journalposten. I påvente av at eksamensresultater og ettersendinger gis det fullmakt til administrasjonen å fullføre opptaket. 4. Svarbrev Det skal sendes ut svarbrev både for opptak og avslag. I ephorte: Opprett Ny journalpost (på overnevnte opptakssak) Ny utgående Utgående brev skriv inn Tittel (eks: Opptak/Betinget opptak master i religionsvitenskap ev. studieretning - Ola Nordmann) og sett inn navn og adresse på ekstern mottaker Skriv brevet, signeres av kontorsjef/ leder av programstyret og studiekonsulent. 3

4 Opptaksbrevet skal inneholde: 1. Begrunnelse for opptak (Hva som inngår i opptaksgrunnlaget Eks: Bachelor i religionsvitenskap) og ev. begrunnelse for betinget opptak. 2. Svarfrist 3. Info om oppstart (dato, rom, bygg) 4. Henvising til studieplan og emner 5. Info om registreringsfrist, studweb, student e-post og Orakel tjenesten 6. Vedlegg for de institutt/program som har: Svarslipp, Master/veilederkontrakt, Info brosjyre (lesesal, kontaktinfo, student IT, studiekort, permisjon, innpass o.l) Avslagsbrevet skal inneholde: 1. Begrunnelse for avslag 2. Henvisning til paragraf om klageadgang på vedtaket. 5. FS-søkerliste med notert opptak sendes til UTA Etter svarfrist sendes FS-søkerliste (FS ) til UTA. Da vil søkerne få studierett og kan betale semesteravgift og registrere seg. Marker med gult de som tar imot studieplassen, noter om opptaket er betinget Skriv dato på for når du sender listen + kopi til deg selv Hvis vi har fått søknad og/eller dokumentasjon på søkeren, returnerer du det sammen med lista (karakterutskrift/vitnemål, ikke kursbeskrivelser/pensumlister). Hvis en søker tar imot studieplass etter at søkerlista er sendt til UTA, sendes lista på ny til UTA 6. Oppretting av studentmappe i e-phorte - Sjekk ca. ei uke etter registreringsfrist 1. feb./1. sept. om studentene har registrert seg. - Liste med oversikt over navn og program/studieretning sendes arkiv: Studentmappe opprettes av arkiv når første dokument blir registrert på saken/studentmappa (f.eks. mastergradskontrakt) Når studentmappe er laget, blir det også laget lenke til opptaksbrevet (fra samlenr.). (Opptaksbrevet trengs ved utstedelse av vitnemål, for å sjekke opptaksgrunnlaget.) Hvis studenten ikke har registrert seg: ta kontakt - avslutt studieretten, ev. sender student søknad om utsatt studierett. 7. Oppfølging av betinga opptak Legg inn oppfølging i neste semester (i merknadsfelt i student samlebilde i FS og ev. også i egen kalender) på student med betinga opptak: Sjekk at eksamen i manglende emne blir bestått/dokumentasjon fra ekstern institusjon blir sendt inn. a) Hvis studenten består og oppfyller krav til ordinært opptak: Send e-post om dette til studenten og legg den inn som dokument i studentmappa i ephorte. Sende e-post med beskjed til UTA som legger inn ordinært opptak i FS. b) Hvis studenten ikke består: Send e-post/brev med påminnelse, legges inn i ephorte, legg inn ny oppfølging i neste semester. c) Hvis fortsatt ikke krav er oppfylt: Brev til studenten, vurder samtale, evt. sammen med veileder. 8. Mastergradskontrakt - Student/lærer leverer kontrakt med underskrift fra begge til studiekonsulenten og tar kopier til seg selv. - Det må opprettes studentmappe i ephorte. Studiekonsulenten skanner kontrakten på studentmappa i e-phorte, og beholder originalen. 4

5 B. RUTINER FOR OPPTAK ENKELTEMNE (Masteremner) Studiekonsulenten på instituttet for emnet veileder i forhold til opptak. 1. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. 2. Prosedyrer for opptak til enkeltemne er det samme som for masteropptak. Pkt. 1-3 og Send e-post til UTA med resultat av vurderingen. Søknadene returneres til UTA sammen med skriv med resultat av vurderingen (samme som e-posten). 4. UTA sender opptak/avslagsbrev til søker. C. RUTINER FOR OPPTAK REALKOMPETANSESØKERE Studiekonsulenten på instituttet for studieprogram/fag/emne veileder i forhold til opptak. 1. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. 2. Studiekonsulent vurder søknad (tidligere utdanning, yrkeserfaring og motivasjon for studiet). I samarbeid med programstyret/ studieleder/ programkoordinator/ opptakskomité lages forslag til vedtak. 3. Vedtak tas i programstyret /instituttstyret. (UTA har laget sak på søkerne og saksnr. finnes i ephorte. Se ev. oversendelsesbrev. Om ikke sak er opprettet: opprett sak på søker). I påvente av at eksamensresultater og ettersendinger gis det fullmakt til administrasjonen å fullføre opptaket 4. Vedtaket sendes UTA sammen med søknadspapirene. 5. UTA sender opptaksbrev/avslagsbrev til søker. D. RUTINER FOR OPPTAK - TRINN 3 Norskundervisning for internasjonale studenter som kvalifiserer for opptak til norsk universitet Avdeling for utdanning (UTA)/opptakskontoret tar inn søknadene og saksbehandler dem (i forhold til kravet om generell studiekompetanse (gsk) og engelskkravet. Deretter sender de søknadene/søkerliste til studiekonsulenten. NB: Husk skillet mellom dagskurs og kveldskurs om høsten. 1. Finn ut hvor mange studenter fra forrige semester som fortsetter på kveldskurset. Da vet du hvor mange nye du kan ta opp til kveldsundervisninga (maks 20 plasser). 2. Gå igjennom søkerbunken fra UTA/opptakskontoret og se hvem som har trinn 2-eksamen fra et annet universitet, hvem som søker dagskurs og hvem som søker kveldskurs. 3. Gå igjennom søkerlista med faglærere og plukk ut hvem som får opptak, opptaksprøve og avslag. 5

6 I påvente av at eksamensresultater og ettersendinger gis det fullmakt til administrasjonen å fullføre opptaket 4. Send opptaksbrev til de som kan dokumentere at de oppfyller kravet til opptak (gsk m/engelsk, bestått eksamen trinn 2 fra annet universitet). Bekreft plass og at de ikke trenger å ta opptaksprøve. 5. Send brev om opptaksprøve først, så til de som får avslag. 6. Etter opptaksprøve; beskjed fra faglærere om hvem som er kvalifisert og ikke, og eventuell venteliste. Utsending av svarbrev: Først til de som får positivt svar, så avslag. NB! Skille mellom dagskurs- og kveldskursbrev. Søkere som ikke er god nok på opptaksprøven får tilbud om å melde seg på norskkurs, om de er studenter/ansatte ved UiT. Kort svarfrist for å takke ja/nei til tilbud om plass, ta i mot svar på e-post. 7. Når opptaket er klart, send brev i ephorte til UTA/opptakskontoret og be om oppretting av studierett til de som har blitt tatt opp og har svart ja til tilbudet om plass på trinn 3. E. RUTINER FOR OPPTAK - PPU Praktisk-pedagogisk utdanning, heltids og deltidsstudium Studiekonsulenten veileder i forhold til opptak. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. Studiekonsulenten kan kontakte UTA og høre om de kan få tilsendt søknader direkte etter hvert som de er registrert. Dette pga. at opptaket tar lang tid og studentene må få svar helst i mai og ha svarfrist tidlig slik at planlegging av oppstart kan gjennomføres. Se opptak for masterprogram for rutiner for søknadshåndtering, opprettelse av opptakssak og svarbrev. Studenter som får opptak skal sende inn politiattest (se rutiner for politiattest). Fastsatt av universitetsstyret i i sak S 14/04 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 37 nr. 6 og 39 nr Adgangsregulering Universitetsstyret fastsetter for hvert år hvor mange studenter som skal gis studieplass på det praktisk-pedagogiske studiet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Universitetsstyret fastsetter hvor mange studieplasser som er på henholdsvis fulltidsstudiet og deltidsstudiet. 2. Opptakskrav Praktisk-pedagogisk utdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn: 1. Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års omfang. Det kreves en fordypning på minimum 60 studiepoeng i et sentralt skolefag. 6

7 2. Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis. 3. Fag/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Det kan også gis opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse dersom søkeren har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet. 3. Opptaksbegrensninger Søkere som ikke kan gis et adekvat undervisningstilbud i fagdidaktikk/yrkesdidaktikk, eller som ikke kan skaffes tilfredsstillende praksisplass, tas ikke opp. 4. Søkergrupper Søkerne deles inn i følgende søkergrupper: a) Mastergradsutdanning som sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i lektorstilling i videregående skole eller grunnskole. Studenter som er tatt opp i universitetets 5-årige integrerte lektor/lærerutdanning prioriteres i denne gruppen og må ikke søke særskilt. b) Bachelorgradsutdanning eller tilsvarende som sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i adjunktstilling i videregående skole eller grunnskole. c) Yrkesfaglig utdanning som sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i stilling som faglærer i videregående eller grunnskole. d) Faglig utdanning som sammen med 60 studiepoeng fra praktisk-pedagogisk utdanning gir rett til bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse plasseres i den søkergruppe de har realkompetanse til. 5. Rangering av kvalifiserte søkere til fulltidsstudiet Inntil 10 % av studieplassene skal først tilbys søkere fra gruppe c) som har bosted i Nord- Norge. Søkere med bosted i Troms fylke går foran søkere med bosted i Finnmark eller Nordland. Dersom det er flere søkere i gruppe c) enn de som er prioritert etter første ledd, tildeles de 10 % av studieplassene blant søkerne i denne gruppen ved loddtrekning. De øvrige søkerne rangeres slik: 1. Gruppe a) 2. Gruppe b) og gruppe d) 3. Gruppe c) Innen hver gruppe går søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i Nord-Norge foran søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i andre deler av landet, som igjen går foran søkere uten undervisningspraksis. Universitetsstyret kan vedta at søkere med faglig utdanning innen fagområder hvor det er 7

8 stor mangel på kvalifiserte lærere i skolen i Nord-Norge skal prioriteres. Dersom flere søkere står likt, foretas rangeringen ved loddtrekning. 6. Rangering av kvalifiserte søkere til deltidsstudiet Inntil 50 % av studieplassene skal tilbys søkere fra gruppe c) som har oppsigelig stilling i videregående skole i Nord-Norge på vilkår om å ta praktisk-pedagogisk utdanning innen en tre-års frist. Dersom det er flere søkere i gruppe c) enn de som er prioritert etter første ledd, tildeles de 50 % av studieplassene blant søkerne i denne gruppen ved loddtrekning. De øvrige søkerne rangeres slik: 1. Gruppe a) 2. Gruppe b) og gruppe d) 3. Gruppe c) Innen hver gruppe går søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i Nord-Norge foran søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i andre deler av landet, som igjen går foran søkere uten undervisningspraksis. Universitetsstyret kan vedta at søkere med faglig utdanning innen fagområder hvor det er stor mangel på kvalifiserte lærere i skolen i Nord-Norge skal prioriteres. Dersom flere søkere står likt, foretas rangeringen ved loddtrekning. 7. Opptakskomité Opptaket foretas av en opptakskomité oppnevnt av styret for ILP for samme periode som styret når det gjelder alle medlemmer unntatt studentrepresentantene. Opptakskomiteen har slik sammensetning: 1 studiekonsulent fra ILP Studieleder for PPU ved ILP 1 representant fra den sentrale studieadministrasjonen 1 representant fra Utdanningsdirektøren i Troms 1 representant fra Fylkesutdanningssjefens kontor i Troms 2 studentrepresentanter fra praktisk-pedagogisk utdanning 8. Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft straks og erstatter reglement for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av universitetsstyret 25. februar F. SUPPLERINGSOPPTAK Ledige studieplasser på høyere årskull enn 1. studieår ved UITs adgangsregulerte grunnutdanninger kan lyses ut gjennom et lokalt suppleringsopptak. 8

9 Suppleringsopptak tilsvarer det som blant høgskoler ofte kalles "overflytting". Dette er veldig relevant for profesjonsutdanninger, da lærerutdanninger tradisjonelt har hatt mange søknader om overflytting samt at departementet nå krever et større fokus på studentmobilitet i lærerutdanningene. Prosedyrene er som følger: 1. Ordninger gjelder kun adgangsregulerte studier. Lokalt suppleringsopptakt til åpne studier kan likevel vurderes i spesielle tilfeller. Søknadsfrist er 15. april. 2. Prosedyrene gjelder både eksterne og interne søkere. Det er altså ikke anledning til å gi egne studenter direkte overgang. 3. Det må informeres om muligheten om å søke lokalt suppleringsopptak i programbeskrivelsen. 4. Instituttene skal melde inn studier som skal ha lokalt suppleringsopptak til UTA (for høst 2010 var fristen i februar). 5. Studenter skal søke via lokalt opptak- søknadsweb. UTA kontrollerer all innsendt dokumentasjon og vurdere GSK og at spesielle opptakskrav i studieprogrammene er oppfylt, f. eks karakterkrav i norsk og matematikk for lærerutdanninger. Søknader oversendes da fakultetet/instituttene 6. Instituttene skal fastsette regler for opptak og rangering. Dette innebærer at man fastsetter hvilke krav som stilles for innpassing av ekstern utdanning og vurderer hvorvidt den eksterne utdanningen kvalifiserer for opptakt. Instituttene fastsetter hvilke regler som skal legges til grunn ved rangering av søkere til ledige studieplasser. Instituttene gjør vurdering om opptak/søknad i samråd med faglig ledelse/ studieledere/ programstyre på det enkelte program. Dersom det ikke er ledige plasser skal alle søknader avslås. Det skal sendes ut svarbrev. 7. Instituttene sender oversikt til UTA over hvilke søkere det gis opptakt til. UTA tildeler studierett og sender ut informasjon om betaling og semesterregistrering. 8. Instituttene/studiekonsulent gjør de nødvendige oppdateringer i FS av studentenes kulltilhørighet og utdanningsplaner, samt registrerer innpass av ekstern utdanning. G. RUTINER FOR OPPTAK TIL VIDEREUTDANNING Fakultetene har ansvar for opptak til alle videreutdanninger. Emner på bachelornivå: Søknader sendes til UTA for registering i FS. UTA sjekker om søkerne dokumenterer utdanning i henhold til opptakskrav for studiet. UTA har ansvar for mottak og kontroll av all dokumentasjon. UTA sender liste til instituttet over søkere med vurdering av opptaksgrunnlag. Saksbehandler for instituttet avklarer om finansiering av studieplass for søkerne er ok. For oppdragsfinansierte studier sjekkes det hvilke søkere oppdragsgiver betaler for. Bidragsfinansierte studier skal i prinsippet være åpne for alle innenfor målgruppen. Opptak som krever faglig vurdering behandles i programstyret. Saksbehandler vurderer søkerne i samarbeid med fagansvarlig for emnet. Saken til programstyret skal redegjøre for opptaksgrunnlag og vurdering av om søkerne oppfyller kravene. Saksbehandler sender søkerlista til UTA med oversikt over hvilke søkere som tas opp. UTA tildeler studierett. Instituttet sender ut opptaksbrev/informasjon om studiestart. For bidragsfinansierte emner sendes det ut tilbudsbrev om opptak med bindende akseptfrist. Svarfristen skal være minimum 1 uke. 9

10 Realkompetanse: Se punkt C. Rutiner for opptak Realkompetansesøkere. Erfaringsbaserte mastergradsprogram: Søknader sendes til UTA for registering i FS. UTA sjekker om søkerne dokumenterer utdanning i henhold til opptakskrav for studiet. UTA sender liste til instituttet over søkere med vurdering av opptaksgrunnlag. Saksbehandler for instituttet avklarer om finansiering av studieplass for søkerne er ok. For oppdragsfinansierte studier sjekkes det hvilke søkere oppdragsgiver betaler for. Bidragsfinansierte studier skal i prinsippet være åpne for alle innenfor målgruppen. Opptaket behandles i programstyret. Saksbehandler vurderer søknadene i samarbeid med koordinator for program/fagansvarlig for emnet. Saken til programstyret skal redegjøre for opptaksgrunnlag og vurdering av om søkerne oppfyller kravene; bachelor-/cand.mag.grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, to års relevant arbeidserfaring + eventuelt karakterkrav. Saksbehandler sender søkerlista til UTA med oversikt over hvilke søkere som tas opp. UTA tildeler studierett. Instituttet sender ut opptaksbrev (se pkt. A Rutiner for opptak til mastergrad, 4. Svarbrev). For bidragsfinansierte emner sendes det ut tilbudsbrev om opptak med bindende akseptfrist. Svarfristen skal være minimum 1 uke. For opptak til enkeltemner på erfaringsbaserte mastergradsprogram gjelder samme prosedyre som for program, men det må presiseres når søkerlista med opptak sendes til UTA hvem som tas opp på enkeltemner og hvem som tas opp på program. H. POLITIATTEST Gjelder lærer-/lektor utdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning og spesialpedagogikk ved HSL-Fak. Samordna opptak UTA gjør søkere oppmerksom på krav om politiattest. Instituttadministrasjonen mottar politiattest og registrerer godkjente attester i FS. Lokalt opptak 1. Institutt ved studiekonsulent skal i opptaksbrevet gjøre søkeren oppmerksom på at han/hun må levere politiattest. Ved studiestart (1. semester) kan ikke politiattesten være mer enn 3 måneder gammel, den må være skrevet ut med hensyn på studier, man kan f.eks. ikke bruke en attest man har fått i forbindelse med jobb. Politiattest med merknad sendes inn innen svarfrist for opptak. Attesten må behandles med tanke på mulighet for opptak eller ikke. Politiattest uten merknad sendes inn innen studiestart. Studenter som ikke leverer politiattest får ikke gå ut i praksis. Studiekonsulent kontrollerer politiattest (de uten merknad) i henhold til gjeldende lovverk. Studiekonsulent registrerer godkjente politiattester i FS: Modul, Undervisning Bilder Lisens Tildelt lisens Fyll inn opplysninger 10

11 Oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Politiattesten er gyldig i 3 år. Dersom studiene går ut over den tid, må det skaffes ny politiattest. Politiattester makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet for oppgitt formål. 11

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 Til: Styret Fra: Rektor Om: Endringer i NTNUs opptaksforskrift NOTAT Tilråding: Styret fastsetter ny forskrift

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 15.12.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. januar 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 11. januar 2017 15.12.2016 nr. 1886 Forskrift om opptak

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Opptak til UiO Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2016 Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 100 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 17649 1.prioritetssøkere Antall

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Kommunal Kompetanse inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10.

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. 2010 fra møte i Styret 14.09.2010, kl. 10.00 12.00 Møtested: Lerchendal

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Modeller for erfaringsbasert master Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Kort om videreutdanning ved UiB Erfaringsbasert master bakgrunn kjennetegn Erfaringer og modeller

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk 1302 1901 NOTAT TIL STUDIEAVDELINGEN KOPI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA IMT VÅR REF HANS ERIK LEFDAL DATO 30.10.2013 Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Detaljer

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger SØKNADSSKJEMA Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2009 2010 SØKNADSFRISTER: Lavere grads studier: Musikk: 15. desember 2008 Dans: 1. februar 2009 Høyere grads studier: Masterprogram

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK 2008

SØKNAD OM OPPTAK 2008 SØKNAD OM OPPTAK 2008 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I DANS PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I TEATER Søknadsfrist 1. april 2008 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU,

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, SAMARBEIDSAVTALE mellom FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, og HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG om MASTERGRADSUTDANNING I FAGDIDAKTIKK I NATURFAG 1. KONTRAKTSDOKUMENT Dokumentene i denne

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer