Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET... 2 A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD Mottak Finn søker og dokumentasjon i FS Opptaket (vurdering)... 3 Hvordan beregne snitt: Svarbrev... 3 Opptaksbrevet skal inneholde:... 4 Avslagsbrevet skal inneholde: FS-søkerliste med notert opptak sendes til UTA Oppretting av studentmappe i e-phorte Oppfølging av betinga opptak Mastergradskontrakt... 4 B. RUTINER FOR OPPTAK ENKELTEMNE (Masteremner)... 5 C. RUTINER FOR OPPTAK REALKOMPETANSESØKERE... 5 D. RUTINER FOR OPPTAK - TRINN E. RUTINER FOR OPPTAK - PPU... 6 F. SUPPLERINGSOPPTAK... 8 G. RUTINER FOR OPPTAK TIL VIDEREUTDANNING... 9 H. POLITIATTEST Samordna opptak Lokalt opptak... 10

2 RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET Nedenfor følger rutiner for: A. Opptak mastergrad B. Opptak enkeltemne (masteremner) C. Opptak realkompetanse D. Opptak Trinn 3 (Norskundervisning for internasjonale studenter som kvalifiserer for opptak til norsk universitet) E. Opptak PPU (Praktisk pedagogisk utdanning) F. Suppleringsopptak G. Opptak til videreutdanning H. Politiattest GENERELL INFORMASJON: Institutt melder inn til avdeling for utdanning (UTA) program og emner som skal gå neste semester/studieår. UTA sender ut e-post med frist for innmeldingen. Studiekonsulenten på instituttet for programmet/fag/emne veileder i forhold til lokalt og samordna opptak. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra UTA og videresender til studiekonsulentene. Opptakskoordinator innkaller til opptaksansvarlige til informasjonsmøte om opptak, når fakultetet har mottatt søknadene. Instituttet peker ut opptakskomité Tidspunkt for når søknadene om opptak mottas: Master: slutten av mai begynnelsen av juni for noen program også i november/desember Realkompetanse: juni /november Enkeltemne: juli /desember Trinn 3: juni / desember PPU: mai / juni Søknadsfrist for videreutdanningsemner: minimum 4 uker før oppstart (se prosedyrebeskrivelser for godkjenning av oppdrags- og bidragsfinansierte studier) A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD 1. Mottak Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. Utenlandske søkere: Generell studiekompetanse (gsk) norsk- og engelskkrav sjekkes av UTA. 2. Finn søker og dokumentasjon i FS Gå inn på Modul Opptak Bilder Søknad samlebilde fyll inn Fødselsnr Hent. I meny midt på sida, uten tittel, men med pil finner du dokumentarkiv. Der er info sendt til søker og dokumentasjon lagt inn. I Studentsamlebilde finnes oversikt over søkers eksamener ved UiT og eksamensmeldinger inneværende semester. Stå i student samlebilde og søk søkeren opp ved bruk av personnummer. På høyre på siden ligger to små grå firkanter, FS og FS som gir informasjon om studenten. 2

3 Hvis en søker ettersender dokumentasjon direkte til deg (karakterutskrift/vitnemål, ikke kursbeskrivelser/pensumlister), må det sendes til UTA. De skanner det inn i FS. Ta gjerne en kopi til deg selv og legg sammen med den info på søkeren du har fra før. Dersom det er siste innsending før ev. opptaksbrev, kan du sende opptaksbrev med en gang. UTA sender vanligvis dokumentasjonen tilbake til oss igjen, fordi det skal følge søknaden, du legger det sammen med resten. 3. Opptaket (vurdering) Studiekonsulent vurder søkerens dokumentasjon i forhold til opptakskravet og rangerer søkerne. Se opptakskriterier for gjeldene studieprogram og semester. Eksempel på opptakskriterier: - Bachelorgrad med fordypning i det faget de skal ta master i, 90 stp., snitt C eller bedre. (hvis søkere fra andre univ.: kan ha fordypning på 80 stp. hvis det er kravet til fullført BA-grad der). NB! MA i dok.vit., studieretning dok.forvaltning (ABM): kan ha fordypning i andre fag, se studieplan. - Cand.mag.grad med mellomfag i det faget de skal ta master i, 90 stp., snitt 2,7 eller bedre. Betinga opptak kan gis dersom søker mangler inntil 10 stp. etter inneværende semester. Det må stå i overskrifta og i vedtaket at det er betinga opptak + i vedtaket må det stå hva søkeren må ta for å få ordinært opptak (emne/antall studiepoeng). Se punkt 7 om oppfølging av betinga opptak. Hvordan beregne snitt: Snittet beregnes kun ut fra karakterene i studieretningsfaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 Eks: 10 sp A, 40 sp B, 30 sp C, 10 sp D: = 31: 9 = 3, 4 = C Bruk vanlige desimal avrundingsregler. Studiekonsulenten vurderer søkerne i samarbeid med programstyret/ studieleder/ programkoordinator/ opptakskomité for endelig forslag til vedtak Lag ny sak for opptak på programmet i ephorte. I ephorte gjøres følgende: Stå i Ny saksmappe, klikk på mappeikonet skriv inn Tittel (eks: Opptak master i Religionsvitenskap Høst 2009) Lagre (saksmappen er opprettet). Opprett Ny journalpost Nytt saksfremlegg Møtedokument skriv inn Tittel (eks: (Godkjenning av opptak master i religionsvitenskap høst 2009) Skriv saken (beskriv opptaket) Opptaket skal vedtas i programstyret /instituttstyret. Sett inn endelig vedtak og ferdigstill journalposten. I påvente av at eksamensresultater og ettersendinger gis det fullmakt til administrasjonen å fullføre opptaket. 4. Svarbrev Det skal sendes ut svarbrev både for opptak og avslag. I ephorte: Opprett Ny journalpost (på overnevnte opptakssak) Ny utgående Utgående brev skriv inn Tittel (eks: Opptak/Betinget opptak master i religionsvitenskap ev. studieretning - Ola Nordmann) og sett inn navn og adresse på ekstern mottaker Skriv brevet, signeres av kontorsjef/ leder av programstyret og studiekonsulent. 3

4 Opptaksbrevet skal inneholde: 1. Begrunnelse for opptak (Hva som inngår i opptaksgrunnlaget Eks: Bachelor i religionsvitenskap) og ev. begrunnelse for betinget opptak. 2. Svarfrist 3. Info om oppstart (dato, rom, bygg) 4. Henvising til studieplan og emner 5. Info om registreringsfrist, studweb, student e-post og Orakel tjenesten 6. Vedlegg for de institutt/program som har: Svarslipp, Master/veilederkontrakt, Info brosjyre (lesesal, kontaktinfo, student IT, studiekort, permisjon, innpass o.l) Avslagsbrevet skal inneholde: 1. Begrunnelse for avslag 2. Henvisning til paragraf om klageadgang på vedtaket. 5. FS-søkerliste med notert opptak sendes til UTA Etter svarfrist sendes FS-søkerliste (FS ) til UTA. Da vil søkerne få studierett og kan betale semesteravgift og registrere seg. Marker med gult de som tar imot studieplassen, noter om opptaket er betinget Skriv dato på for når du sender listen + kopi til deg selv Hvis vi har fått søknad og/eller dokumentasjon på søkeren, returnerer du det sammen med lista (karakterutskrift/vitnemål, ikke kursbeskrivelser/pensumlister). Hvis en søker tar imot studieplass etter at søkerlista er sendt til UTA, sendes lista på ny til UTA 6. Oppretting av studentmappe i e-phorte - Sjekk ca. ei uke etter registreringsfrist 1. feb./1. sept. om studentene har registrert seg. - Liste med oversikt over navn og program/studieretning sendes arkiv: Studentmappe opprettes av arkiv når første dokument blir registrert på saken/studentmappa (f.eks. mastergradskontrakt) Når studentmappe er laget, blir det også laget lenke til opptaksbrevet (fra samlenr.). (Opptaksbrevet trengs ved utstedelse av vitnemål, for å sjekke opptaksgrunnlaget.) Hvis studenten ikke har registrert seg: ta kontakt - avslutt studieretten, ev. sender student søknad om utsatt studierett. 7. Oppfølging av betinga opptak Legg inn oppfølging i neste semester (i merknadsfelt i student samlebilde i FS og ev. også i egen kalender) på student med betinga opptak: Sjekk at eksamen i manglende emne blir bestått/dokumentasjon fra ekstern institusjon blir sendt inn. a) Hvis studenten består og oppfyller krav til ordinært opptak: Send e-post om dette til studenten og legg den inn som dokument i studentmappa i ephorte. Sende e-post med beskjed til UTA som legger inn ordinært opptak i FS. b) Hvis studenten ikke består: Send e-post/brev med påminnelse, legges inn i ephorte, legg inn ny oppfølging i neste semester. c) Hvis fortsatt ikke krav er oppfylt: Brev til studenten, vurder samtale, evt. sammen med veileder. 8. Mastergradskontrakt - Student/lærer leverer kontrakt med underskrift fra begge til studiekonsulenten og tar kopier til seg selv. - Det må opprettes studentmappe i ephorte. Studiekonsulenten skanner kontrakten på studentmappa i e-phorte, og beholder originalen. 4

5 B. RUTINER FOR OPPTAK ENKELTEMNE (Masteremner) Studiekonsulenten på instituttet for emnet veileder i forhold til opptak. 1. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. 2. Prosedyrer for opptak til enkeltemne er det samme som for masteropptak. Pkt. 1-3 og Send e-post til UTA med resultat av vurderingen. Søknadene returneres til UTA sammen med skriv med resultat av vurderingen (samme som e-posten). 4. UTA sender opptak/avslagsbrev til søker. C. RUTINER FOR OPPTAK REALKOMPETANSESØKERE Studiekonsulenten på instituttet for studieprogram/fag/emne veileder i forhold til opptak. 1. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. 2. Studiekonsulent vurder søknad (tidligere utdanning, yrkeserfaring og motivasjon for studiet). I samarbeid med programstyret/ studieleder/ programkoordinator/ opptakskomité lages forslag til vedtak. 3. Vedtak tas i programstyret /instituttstyret. (UTA har laget sak på søkerne og saksnr. finnes i ephorte. Se ev. oversendelsesbrev. Om ikke sak er opprettet: opprett sak på søker). I påvente av at eksamensresultater og ettersendinger gis det fullmakt til administrasjonen å fullføre opptaket 4. Vedtaket sendes UTA sammen med søknadspapirene. 5. UTA sender opptaksbrev/avslagsbrev til søker. D. RUTINER FOR OPPTAK - TRINN 3 Norskundervisning for internasjonale studenter som kvalifiserer for opptak til norsk universitet Avdeling for utdanning (UTA)/opptakskontoret tar inn søknadene og saksbehandler dem (i forhold til kravet om generell studiekompetanse (gsk) og engelskkravet. Deretter sender de søknadene/søkerliste til studiekonsulenten. NB: Husk skillet mellom dagskurs og kveldskurs om høsten. 1. Finn ut hvor mange studenter fra forrige semester som fortsetter på kveldskurset. Da vet du hvor mange nye du kan ta opp til kveldsundervisninga (maks 20 plasser). 2. Gå igjennom søkerbunken fra UTA/opptakskontoret og se hvem som har trinn 2-eksamen fra et annet universitet, hvem som søker dagskurs og hvem som søker kveldskurs. 3. Gå igjennom søkerlista med faglærere og plukk ut hvem som får opptak, opptaksprøve og avslag. 5

6 I påvente av at eksamensresultater og ettersendinger gis det fullmakt til administrasjonen å fullføre opptaket 4. Send opptaksbrev til de som kan dokumentere at de oppfyller kravet til opptak (gsk m/engelsk, bestått eksamen trinn 2 fra annet universitet). Bekreft plass og at de ikke trenger å ta opptaksprøve. 5. Send brev om opptaksprøve først, så til de som får avslag. 6. Etter opptaksprøve; beskjed fra faglærere om hvem som er kvalifisert og ikke, og eventuell venteliste. Utsending av svarbrev: Først til de som får positivt svar, så avslag. NB! Skille mellom dagskurs- og kveldskursbrev. Søkere som ikke er god nok på opptaksprøven får tilbud om å melde seg på norskkurs, om de er studenter/ansatte ved UiT. Kort svarfrist for å takke ja/nei til tilbud om plass, ta i mot svar på e-post. 7. Når opptaket er klart, send brev i ephorte til UTA/opptakskontoret og be om oppretting av studierett til de som har blitt tatt opp og har svart ja til tilbudet om plass på trinn 3. E. RUTINER FOR OPPTAK - PPU Praktisk-pedagogisk utdanning, heltids og deltidsstudium Studiekonsulenten veileder i forhold til opptak. Opptakskoordinator ved fakultetet mottar søknadene fra avdeling for utdanning (UTA) og videresender til studiekonsulentene. Studiekonsulenten kan kontakte UTA og høre om de kan få tilsendt søknader direkte etter hvert som de er registrert. Dette pga. at opptaket tar lang tid og studentene må få svar helst i mai og ha svarfrist tidlig slik at planlegging av oppstart kan gjennomføres. Se opptak for masterprogram for rutiner for søknadshåndtering, opprettelse av opptakssak og svarbrev. Studenter som får opptak skal sende inn politiattest (se rutiner for politiattest). Fastsatt av universitetsstyret i i sak S 14/04 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 37 nr. 6 og 39 nr Adgangsregulering Universitetsstyret fastsetter for hvert år hvor mange studenter som skal gis studieplass på det praktisk-pedagogiske studiet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Universitetsstyret fastsetter hvor mange studieplasser som er på henholdsvis fulltidsstudiet og deltidsstudiet. 2. Opptakskrav Praktisk-pedagogisk utdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn: 1. Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års omfang. Det kreves en fordypning på minimum 60 studiepoeng i et sentralt skolefag. 6

7 2. Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis. 3. Fag/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Det kan også gis opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse dersom søkeren har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet. 3. Opptaksbegrensninger Søkere som ikke kan gis et adekvat undervisningstilbud i fagdidaktikk/yrkesdidaktikk, eller som ikke kan skaffes tilfredsstillende praksisplass, tas ikke opp. 4. Søkergrupper Søkerne deles inn i følgende søkergrupper: a) Mastergradsutdanning som sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i lektorstilling i videregående skole eller grunnskole. Studenter som er tatt opp i universitetets 5-årige integrerte lektor/lærerutdanning prioriteres i denne gruppen og må ikke søke særskilt. b) Bachelorgradsutdanning eller tilsvarende som sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i adjunktstilling i videregående skole eller grunnskole. c) Yrkesfaglig utdanning som sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i stilling som faglærer i videregående eller grunnskole. d) Faglig utdanning som sammen med 60 studiepoeng fra praktisk-pedagogisk utdanning gir rett til bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse plasseres i den søkergruppe de har realkompetanse til. 5. Rangering av kvalifiserte søkere til fulltidsstudiet Inntil 10 % av studieplassene skal først tilbys søkere fra gruppe c) som har bosted i Nord- Norge. Søkere med bosted i Troms fylke går foran søkere med bosted i Finnmark eller Nordland. Dersom det er flere søkere i gruppe c) enn de som er prioritert etter første ledd, tildeles de 10 % av studieplassene blant søkerne i denne gruppen ved loddtrekning. De øvrige søkerne rangeres slik: 1. Gruppe a) 2. Gruppe b) og gruppe d) 3. Gruppe c) Innen hver gruppe går søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i Nord-Norge foran søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i andre deler av landet, som igjen går foran søkere uten undervisningspraksis. Universitetsstyret kan vedta at søkere med faglig utdanning innen fagområder hvor det er 7

8 stor mangel på kvalifiserte lærere i skolen i Nord-Norge skal prioriteres. Dersom flere søkere står likt, foretas rangeringen ved loddtrekning. 6. Rangering av kvalifiserte søkere til deltidsstudiet Inntil 50 % av studieplassene skal tilbys søkere fra gruppe c) som har oppsigelig stilling i videregående skole i Nord-Norge på vilkår om å ta praktisk-pedagogisk utdanning innen en tre-års frist. Dersom det er flere søkere i gruppe c) enn de som er prioritert etter første ledd, tildeles de 50 % av studieplassene blant søkerne i denne gruppen ved loddtrekning. De øvrige søkerne rangeres slik: 1. Gruppe a) 2. Gruppe b) og gruppe d) 3. Gruppe c) Innen hver gruppe går søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i Nord-Norge foran søkere med undervisningspraksis fra skoleverket i andre deler av landet, som igjen går foran søkere uten undervisningspraksis. Universitetsstyret kan vedta at søkere med faglig utdanning innen fagområder hvor det er stor mangel på kvalifiserte lærere i skolen i Nord-Norge skal prioriteres. Dersom flere søkere står likt, foretas rangeringen ved loddtrekning. 7. Opptakskomité Opptaket foretas av en opptakskomité oppnevnt av styret for ILP for samme periode som styret når det gjelder alle medlemmer unntatt studentrepresentantene. Opptakskomiteen har slik sammensetning: 1 studiekonsulent fra ILP Studieleder for PPU ved ILP 1 representant fra den sentrale studieadministrasjonen 1 representant fra Utdanningsdirektøren i Troms 1 representant fra Fylkesutdanningssjefens kontor i Troms 2 studentrepresentanter fra praktisk-pedagogisk utdanning 8. Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft straks og erstatter reglement for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av universitetsstyret 25. februar F. SUPPLERINGSOPPTAK Ledige studieplasser på høyere årskull enn 1. studieår ved UITs adgangsregulerte grunnutdanninger kan lyses ut gjennom et lokalt suppleringsopptak. 8

9 Suppleringsopptak tilsvarer det som blant høgskoler ofte kalles "overflytting". Dette er veldig relevant for profesjonsutdanninger, da lærerutdanninger tradisjonelt har hatt mange søknader om overflytting samt at departementet nå krever et større fokus på studentmobilitet i lærerutdanningene. Prosedyrene er som følger: 1. Ordninger gjelder kun adgangsregulerte studier. Lokalt suppleringsopptakt til åpne studier kan likevel vurderes i spesielle tilfeller. Søknadsfrist er 15. april. 2. Prosedyrene gjelder både eksterne og interne søkere. Det er altså ikke anledning til å gi egne studenter direkte overgang. 3. Det må informeres om muligheten om å søke lokalt suppleringsopptak i programbeskrivelsen. 4. Instituttene skal melde inn studier som skal ha lokalt suppleringsopptak til UTA (for høst 2010 var fristen i februar). 5. Studenter skal søke via lokalt opptak- søknadsweb. UTA kontrollerer all innsendt dokumentasjon og vurdere GSK og at spesielle opptakskrav i studieprogrammene er oppfylt, f. eks karakterkrav i norsk og matematikk for lærerutdanninger. Søknader oversendes da fakultetet/instituttene 6. Instituttene skal fastsette regler for opptak og rangering. Dette innebærer at man fastsetter hvilke krav som stilles for innpassing av ekstern utdanning og vurderer hvorvidt den eksterne utdanningen kvalifiserer for opptakt. Instituttene fastsetter hvilke regler som skal legges til grunn ved rangering av søkere til ledige studieplasser. Instituttene gjør vurdering om opptak/søknad i samråd med faglig ledelse/ studieledere/ programstyre på det enkelte program. Dersom det ikke er ledige plasser skal alle søknader avslås. Det skal sendes ut svarbrev. 7. Instituttene sender oversikt til UTA over hvilke søkere det gis opptakt til. UTA tildeler studierett og sender ut informasjon om betaling og semesterregistrering. 8. Instituttene/studiekonsulent gjør de nødvendige oppdateringer i FS av studentenes kulltilhørighet og utdanningsplaner, samt registrerer innpass av ekstern utdanning. G. RUTINER FOR OPPTAK TIL VIDEREUTDANNING Fakultetene har ansvar for opptak til alle videreutdanninger. Emner på bachelornivå: Søknader sendes til UTA for registering i FS. UTA sjekker om søkerne dokumenterer utdanning i henhold til opptakskrav for studiet. UTA har ansvar for mottak og kontroll av all dokumentasjon. UTA sender liste til instituttet over søkere med vurdering av opptaksgrunnlag. Saksbehandler for instituttet avklarer om finansiering av studieplass for søkerne er ok. For oppdragsfinansierte studier sjekkes det hvilke søkere oppdragsgiver betaler for. Bidragsfinansierte studier skal i prinsippet være åpne for alle innenfor målgruppen. Opptak som krever faglig vurdering behandles i programstyret. Saksbehandler vurderer søkerne i samarbeid med fagansvarlig for emnet. Saken til programstyret skal redegjøre for opptaksgrunnlag og vurdering av om søkerne oppfyller kravene. Saksbehandler sender søkerlista til UTA med oversikt over hvilke søkere som tas opp. UTA tildeler studierett. Instituttet sender ut opptaksbrev/informasjon om studiestart. For bidragsfinansierte emner sendes det ut tilbudsbrev om opptak med bindende akseptfrist. Svarfristen skal være minimum 1 uke. 9

10 Realkompetanse: Se punkt C. Rutiner for opptak Realkompetansesøkere. Erfaringsbaserte mastergradsprogram: Søknader sendes til UTA for registering i FS. UTA sjekker om søkerne dokumenterer utdanning i henhold til opptakskrav for studiet. UTA sender liste til instituttet over søkere med vurdering av opptaksgrunnlag. Saksbehandler for instituttet avklarer om finansiering av studieplass for søkerne er ok. For oppdragsfinansierte studier sjekkes det hvilke søkere oppdragsgiver betaler for. Bidragsfinansierte studier skal i prinsippet være åpne for alle innenfor målgruppen. Opptaket behandles i programstyret. Saksbehandler vurderer søknadene i samarbeid med koordinator for program/fagansvarlig for emnet. Saken til programstyret skal redegjøre for opptaksgrunnlag og vurdering av om søkerne oppfyller kravene; bachelor-/cand.mag.grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, to års relevant arbeidserfaring + eventuelt karakterkrav. Saksbehandler sender søkerlista til UTA med oversikt over hvilke søkere som tas opp. UTA tildeler studierett. Instituttet sender ut opptaksbrev (se pkt. A Rutiner for opptak til mastergrad, 4. Svarbrev). For bidragsfinansierte emner sendes det ut tilbudsbrev om opptak med bindende akseptfrist. Svarfristen skal være minimum 1 uke. For opptak til enkeltemner på erfaringsbaserte mastergradsprogram gjelder samme prosedyre som for program, men det må presiseres når søkerlista med opptak sendes til UTA hvem som tas opp på enkeltemner og hvem som tas opp på program. H. POLITIATTEST Gjelder lærer-/lektor utdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning og spesialpedagogikk ved HSL-Fak. Samordna opptak UTA gjør søkere oppmerksom på krav om politiattest. Instituttadministrasjonen mottar politiattest og registrerer godkjente attester i FS. Lokalt opptak 1. Institutt ved studiekonsulent skal i opptaksbrevet gjøre søkeren oppmerksom på at han/hun må levere politiattest. Ved studiestart (1. semester) kan ikke politiattesten være mer enn 3 måneder gammel, den må være skrevet ut med hensyn på studier, man kan f.eks. ikke bruke en attest man har fått i forbindelse med jobb. Politiattest med merknad sendes inn innen svarfrist for opptak. Attesten må behandles med tanke på mulighet for opptak eller ikke. Politiattest uten merknad sendes inn innen studiestart. Studenter som ikke leverer politiattest får ikke gå ut i praksis. Studiekonsulent kontrollerer politiattest (de uten merknad) i henhold til gjeldende lovverk. Studiekonsulent registrerer godkjente politiattester i FS: Modul, Undervisning Bilder Lisens Tildelt lisens Fyll inn opplysninger 10

11 Oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Politiattesten er gyldig i 3 år. Dersom studiene går ut over den tid, må det skaffes ny politiattest. Politiattester makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet for oppgitt formål. 11

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer