Årsplan Romedal barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Romedal barnehage"

Transkript

1 Årsplan Romedal barnehage

2 FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har for året, om hva vi ønsker å vektlegge i arbeidet med barna og hvordan dette skal utføres. Den blir også et arbeidsredskap for personalet og den skal sikre sammenheng og progresjon. Vi har valgt å lage planen med en kalender for hver måned. Vi håper at dere kan ha nytte av den, og at den kan få en sentral plass i hverdagen deres. Følg også med på den store kalenderen i hver garderobe, hvor vi fortløpende oppdaterer med fyldigere informasjon. Vi viser også til vårt Velkommenhefte som utfyller årsplanen med nyttig informasjon om barnehagen. Gjennom samarbeid mellom aktive foreldre og et engasjert personale håper vi at vi sammen kan skape et lekende og lærende miljø i barnehagen. Barnehagen vil for sommeren 2015 holde feriestengt i uke Planleggingsdager for : 13., 14. og 15. august, mai. Årsplanen ble godkjent av Samarbeidsutvalget den Romedal Barnehage for personalet Ingunn Heimdal Styrer 2

3 Presentasjon av virksomhet for barnehager Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Kontaktinformasjon: Leder Trude Hoel Rådgiver Inger Tove Kulseth Førstesekretær Heidi Holt Larsen Migrasjonspedagog Lisa N. Østgård Spes. ped. Team: Spesialpedagog Kari Opøien Spesialpedagog Karine Røhnebæk Spesialpedagog Heidi Myhre Adresse: Nettside: Epostadresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange Virksomhet for barnehager fungerer som Stange kommunes barnehagemyndighet, og har ansvar for all drift rundt barnehager i Stange. I forhold til tilsyn med barnehager, er denne myndigheten lagt direkte under Rådmannen, og spørsmål rundt tilsyn med barnehager kan rettes til Rådgiver for grunnskole Venke Nystuen Mål for virksomheten Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune, ved tydelig brukerorientering, trygg og utviklende oppvekst og best mulig utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Satsingsområder Framtida er Nå: 1. Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn. 2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange. 3. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling. 4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis. 5. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget Høsten 2014: Våren 2015: Kommunikasjon og språkutvikling Pedagogisk analyse Antall rom og form: I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk. Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrepe 3

4 VELKOMMEN TIL ROMEDAL BARNEHAGE Barnehagens visjon: ET TRYGT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE ET STED FOR LEK OG UTVIKLING Det spørsmål du ikke svarer på i dag, kommer ikke igjen i morgen. Den tåren du ikke tørker i dag, kommer ikke igjen i morgen. Den oppmerksomheten du ikke gir i dag, blir det ikke spørsmål etter i morgen. 4

5 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG Åpenhet, trygghet og mangfold er tre grunnverdier som er med og skaper en pedagogisk plattform for Romedal barnehage. I barnehagen skal det være voksne som tør, og ikke minst ønsker å by på seg selv, med mye kunnskap og god formidlingsevne. Det skal være rom for alle personligheter, alle forskjeller og alle likheter hos både barn og voksne. Vi ønsker å være en barnehage med stor takhøyde og mye varme. Barnehagen er en del av barnets livslange læring. Alle aldre har en egen verdi. Alle barn skal oppleve å bli ivaretatt og møtt i forhold til egne behov og ønsker. Barnehagen skal være en arena hvor alle skal bli hørt. Foreldre, barn og personale skal delta i planlegging og evaluering av det pedagogiske opplegget. Gjennom våre verdier ÅPENHET TRYGGHET MANGFOLD ønsker vi å vise: kreativitet og engasjement deltakelse og utforskning humor og glede positive holdninger romslighet og trygghet omsorg, tid og fleksibilitet lek og inkludering trivsel og læring 5

6 BARNEHAGENS INNHOLD Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Rammeplanen fremhever også betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jfr. Kap 3 i Rammeplan for barnehager. Kommunikasjon, språk og tekst Vi skal som barnehage sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjon er et vekselspill, og barna må lære seg å være både sender og mottaker av et budskap. Språket er viktig i samhandling med andre barn og det er viktig at vi fanger opp de som av ulike grunner ikke mestrer språket slik at de kan få tidlig og god hjelp. Vi som voksne må være gode forbilder for barna gjennom gode samtaler, høytlesing og tydeliggjøring av skriftspråket vårt. Hva gjør vi så i barnehagen: leser, synger, leker, rim, regler, spill, skaper tid og ro for gode samtaler, tolking av kroppsspråk og mimikk, tekstskaping, små grupper med ekstra fokus på språk. I tillegg til dette benytter vi oss også av Stange bibliotek, samt at vi her i barnehagen har tilgang på Snakkepakken og Språksprell. Kropp, bevegelse og helse Småbarnsalderen er en viktig tid da barnet tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske egenskaper, vaner skapes og de får innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. I barnehagehverdagen blir det viktig å skape variasjon mellom aktivitet og hvile samt å legge til rette for variert fysisk utfoldelse ute og inne. For oss er det også viktig å gi barna en følelse av mestring. Hva gjør vi så i barnehagen: tumlelek med barn og voksne, skaper utfordrende fysiske miljøer ute og inne, ut på tur på snø og is, skogsbunn og asfalt, matlaging ute og inne, lærer bort gode matvaner og viktigheten av god hygiene. Kunst, kultur og kreativitet Vi skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å kunne utrykke seg estetisk. Gjennom mange og rike erfaringer med disse områdene vil barna få et variert erfaringsgrunnlag for selv å kunne uttrykke seg gjennom sansing, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Barna skal også oppleve at kunst og kultur bidrar til nærhet og forståelse. Hva gjør vi så i barnehagen: sang, musikk, drama i barnehagen, teaterforestillinger, ulike formingsaktiviteter og utstillinger. 6

7 Etikk, religion og filosofi Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen vår, men skal samtidig bli kjent andre religioner og deres høytider. Det er viktig for oss å skape et klima med gjensidig respekt og toleranse for hverandre uavhengig av kulturell og religiøs tilhørighet. Barna skal også få oppleve at grunnleggende spørsmål er vesentlige og blir tatt på alvor. Vi må ha tid og anledning til undring og tenkning, filosofiske samtaler og fortellinger, og begrep som medmenneskelighet, nestekjærlighet, ærlighet og tilgivelse står sterkt. Hva gjør vi så i barnehagen: møter barnet i den gode samtalen, markering av høytider og tradisjoner; både egne og andres. Antall, rom og form Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom og form og gjennom leken utforsker de sammenhenger. Vi som voksne må legge til rette for at barna skal kunne oppleve glede ved å utforske tall og begreper, kunne sammenligne og sortere, samt få erfaringer om form, mønster og størrelse. Hva gjør vi så i barnehagen: synliggjøre og leke med tall og former ute og inne, bruke matematiske begreper i hverdagen, konstruksjonslek, butikklek, baking, matlaging og Mattepakken (pedagogisk matematisk aktiviteter) Natur, teknikk og miljø Et av målene i Rammeplanen er at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling; dvs. kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal legge til rette for undring, iakttakelse, eksperimentering, beskrivelse og samtale over alt det spennende naturen har å by på, som blant annet fenomener eller endring i form av ulike årstider. Vi skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen både sommer, vinter, høst og vår. Hva gjør vi så i barnehagen: ut på tur til ulike steder i nesten all salgs vær og til ulike årstider, enkelt miljøvern, eksperimenter, konstruksjonslek, lage mat ute. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første steget for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi skal bidra til at barna møter verden med tillitt og nysgjerrighet, og barna skal få medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt, både nå og i et historisk perspektiv. Hva gjør vi så i barnehagen: legge vekt på barns medvirkning og skape et demokratisk miljø når det gjelder kjønn, alder og kultur i barnehagen, turer i lokalmiljøet. 7

8 SATSINGSOMRÅDER FOR For barnehageåret skal vi ha hovedfokus på disse to fagområdene: Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Alf Prøysen har 100- årsjubileum i år, og vi vil fortsette å jobbe med hans tekster ut I tillegg til dette skal vi også ha stort fokus på: Barns medvirkning I barnehagen skal det legges vekt på at barna skal få være med på å påvirke sin egen hverdag. Ukens barn/solbarn Grupper Gode samtaler Lyttende voksne Være bevisst på barnas kroppsspråk Barnesamtaler Sosial kompetanse handler om å mestre samspillet med andre. Sosial kompetanse er ikke medfødt, og utvikles heller ikke av seg selv. Dette skjer i samspillet barn i mellom, og mellom voksne og barn, i leken og alt som skjer i barnehagen. Målet vårt er å tilrettelegge og skape forutsetninger for vennskap, trygghet, omtanke og utvikling av et positivt selvbilde. Vi vil legge vekt på: At alle skal ha en venn Inkludere andre i leken Mestring Utsette egne ønsker, vente på tur Medfølelse Forebygge mobbing 8

9 SNAKKEPAKKEN Snakkepakken bruker vi både i samlingsstunder, frilek og i pedagogiske verkstedgrupper. Her møter du prinsessen på erten, Gullhår og de tre bjørnene, de tre bukkene Bruse, Rødhette, haren og skilpadden, løven og musa, dyrene fra skinnvotten, geitekillingen som kunne telle til ti osv. Snakkepakkens mange gjenstander kan kombineres til å visualisere rundt 20 eventyr. Blant innholdet er Mollys hus, møbler, frukt, Thomas og Emma som tøydukker med klær, en dukkefamilie i tre generasjoner, bondegårdsdyr, jungeldyr, magnetog whiteboardtavle, stoffer i ulike farger og mønstre, former i ulike størrelser, miniflipover, spill som kan høres og pusles, en god ordbilledbok, et fyldig veiledningshefte, Snakkepakkens cd og mye mer. Bruk av Snakkepakken gir økt fokus og bevissthet omkring språk og hva det er fornuftig å legge vekt på i språkstimuleringen. Du får mange idéer til hvordan grunnleggende grammatikk og matematikk, rim, former, motsetninger, rekkefølger, mønstre, dobbeltord, overbegrep med mer kan gjøres lystbetont og lekes inn. ALLE MED Fra august 2012 innførte alle barnehagene i Stange kommune å bruke observasjonsskjemaet Alle med på hvert enkelt barn. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en oversiktelig måte, som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærere som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt i den kulturen barnehagen er. Skjemaet tar for seg disse områdene: Lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk og sosio/emosjonell utvikling. Dette skjemaet vil bli brukt som grunnlag i foreldresamtaler, og skjemaet vil følge barnet fram til skolestart. MATTEPAKKEN Matematikken finnes i det som gjøres i barnehagen. Ved å rette oppmerksomheten mot den, undre seg sammen med barna og snakke om det man ser og opplever ut fra rom, posisjon/ plassering, mønster og likheter, mål og vekt, størrelse osv. blir matematikken en tydeligere del av hverdagen i barnehagen. Mattepakken brukes som Snakkepakken og inneholder mye av det samme, men med enda mer fokus på det vi har nevnt ovenfor. 9

10 GRUPPER Siden barnegruppene på Blåne og Bikuben er økt til ca 21 barn hver dag, vil vi utvide vår jobbing i grupper. Barna vil bli delt inn etter alder på tvers av avdelingene: Knerten: 2011-barna Spretten: 2010-barna Raketten: 2009-barna Denne inndelingen vil vi ha mandag, tirsdag og onsdag kl Gruppene vil ha de samme ansatte på sin gruppe hele tiden, men de vil ukentlig rullere på hvor på huset de har tilhold. Vi vil utnytte alle tilgjengelige areal innendørs, samt at vi vil bruke den nye, fine grillhytta bak barnehagen aktivt. Torsdager og fredager vil være avdelingene være hver for seg, og da vil det enten være frilek på avdelingen eller tur. Grunnen til at vi vil gjøre dette er blant annet: Vi vil se hvert enkelt barn bedre ved at vi har mindre barn på gruppa Vi vil kunne tilrettelegge for positiv lek på en bedre måte Vi vil kunne tilrettelegge innholdet tilpasset barnas alder Ungene har mulighet til å knytte tettere bånd Vi vil bedre kunne utnytte innearealene og hele barnehagedagen Vi vil kunne bruke grillhytta mer aktivt, samt ha enda mer fokus på uteliv og natur. 10

11 FØRSKOLEGRUPPA RAKETTEN Som nevnt ovenfor har Rakettene tre dager sammen hver uke, og de vil jobbe med utgangspunkt i handlingsplanen Fra elle melle til ABC (se Vi vil bruke verktøyet Trampoline som er rettet mot 5- åringene i barnehagen, og de vil få utdelt hvert sitt arbeidshefte. Det er et lekepreget og lystbetont verktøy som har fokus på å skape gode opplevelser for barn og voksne sammen, og det er et godt grunnlag for videre læring. Med utgangspunkt i "Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver" bidrar trampoline til å skape et godt bindeledd mellom barnehage og skole. Med god erfaring fra barnehageåret 2013/2014 ønsker vi å videreføre det positive arbeidet med Trampoline. På begynnelsen av høsten blir fokuset å skape et godt fellesskap og tilhørighet i førskolegruppa. Gruppa jobber hele året med å se omsorg, oppdragelse, hverdagsaktiviteter, lek og læring i sammenheng. Det blir jobbet med grunnleggende kompetanse og basisferdigheter for best mulig å kunne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger når de starter i 1. trinn. Hovedmålet for Raketten er at alle barna skal føle mestring. Raketten har to tradisjoner i mai/ juni, hvor den ene er å dra på togtur til Lillehammer (Maihaugen), og den andre er overnatting i barnehagen. Vi har et godt samarbeid med tilhørende skoler. Egen info om Raketten kommer til høsten. VURDERING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Rammeplan sier at alle barn skal være gjennom alle fagområdene i løpet av året, og at utviklingen av sosial basiskompetanse er et av de viktigste pedagogiske målene barnehagen skal jobbe mot. I tillegg til dette vil vi i år ha ekstra fokus på fagområdene antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst. Hva skal dokumenteres og hvorfor? Det å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å vende blikket mot den pedagogiske praksisen som skaper rammer for både barn og voksne. Fokus skal være på voksnes tenkning og praksis, mer enn barns/barnets ferdigheter eller manglende ferdigheter. Dokumentasjonene skal lede frem til nye perspektiv, kritiske refleksjoner og spørsmål rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhold. Eks: Hva tar vi bilder av, og hvorfor? Når en personalgruppe tar bilder og produserer tekster omkring barnehageinnholdet, dokumenteres det, - men det er først når personalet samler seg rundt dokumentasjonene og drøfter dem vi får pedagogisk dokumentasjon. 11

12 Def. pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre og legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den (Lenz Taguchi, 2000) Hvordan bruker vi pedagogisk dokumentasjon i barnehagen: Refleksjon og diskusjon over tema på personalmøter og avdelingsmøter. Refleksjon og diskusjon over tema/ grunnsyn på planleggingsdager/personalmøter Refleksjon og diskusjon over bilder vi tar og tegninger/maleri/produkter barna lager. Samtaler vi har med barna Refleksjoner over ord, utsagn, situasjoner, samspill/ sosial kompetanse, lek m.m. (praksisfortellinger) Synliggjøring overfor foreldre og andre gjennom tilbakeblikk/evaluering i månedsbrev, dagsreferat, gruppereferater, barnas permer, tegninger og bilder som henges opp. Dette krever at vi setter av tid til refleksjonstid, og at alle bidrar aktivt slik at vi får frem mangfoldet og de gode diskusjonene. Personalet lager planer og evaluerer disse underveis og etter gjennomføring. Observasjoner av barna, brukerundersøkelse og foreldresamarbeid brukes også i evaluering/ vurdering. Dette danner grunnlag for nye planer senere. Et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. I tillegg til de foreldresamtaler og møter som vi i personalet setter opp, vil vi minne om at foreldrene til enhver tid kan be om tid til samtale/møte. MILJØFYRTÅRN Som et tiltak i kommunenes miljø og klimaplan er det satt i gang miljøsertifisering av barnehager. Vi er stolte av å være blant de første barnehagene i kommunen som har blitt en miljøfyrtårnbarnehage. Vi ble våren 2013 resertifisert for 3 nye år. Fokusområder er miljø- og klimautfordringer, slik som arbeidsmiljø, energiforbruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfall, utslipp (til luft, jord og vann) og estetikk. Dette betyr at vi vil legge vekt på å få barn, foreldre og personalet til å bli miljøbevisste, og dette er synliggjort i kalenderen. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er for alle bedrifter og enheter i Norge. 12

13 Personalet i Romedal Barnehage Styrer: Ingunn Heimdal 80% Marihøna Ragnhild Øvergaard 100 %, ped. leder Hege Hushagen 100 % førskolelærer II Anne Lise Andersen 60 % fagarbeider Mette Lundby 100 % assistent Marit Lundberg 40 % assistent Nora Østhagen (60 % ekstra) Bikuben Heidi Solem 80 % ped. leder (frikjøpt 20% som tillitsvalgt) Helen Kristiansen 80 % fagarbeider Aina Bjerkeli 80 % assistent Marit Lundberg 20 % assistent Elin Bratlien 40% assistent Miranda Rexhepi 100% fagarbeider ekstra Blåne Tove Rognstad 80 % ped.leder Linn Hege Skogly 80 % fagarbeider Marit Lundberg 20 % assistent Eva Enberget 100 % fagarbeider Elin Bratlien assistent 20% Eva Gulbrandsen 60% fagarbeider/ ekstraassistent Nora Østhagen (40% assistent) 13

14 Ingunn Heimdal Aina Bjerkeli Anne Lise Andersen Eva Enberget Eva Gulbrandsen (styrer) (assistent) (fagarbeider) (fagarbeider) (fagarbeider) Heidi Solem Helen Kristiansen Linn Hege Skogly Marit Lundberg Mette Lundby (ped.leder) (fagarbeider) (fagarbeider) (assistent) (assistent) Nora Østhagen Ragnhild Øvergaard Tove Rognstad (assistent) (ped.leder) (ped.leder) Miranda Rexhepi (fagarbeider) Anne Lise Lønnbekken (lærling) Elin Bratlien (assistent) Hege Hushagen (førskolelærer) 14

15 Tlf: E-post: Adr: postboks 214, 2336 Stange

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer