Årsplan Romedal barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Romedal barnehage"

Transkript

1 Årsplan Romedal barnehage

2 FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har for året, om hva vi ønsker å vektlegge i arbeidet med barna og hvordan dette skal utføres. Den blir også et arbeidsredskap for personalet og den skal sikre sammenheng og progresjon. Vi har valgt å lage planen med en kalender for hver måned. Vi håper at dere kan ha nytte av den, og at den kan få en sentral plass i hverdagen deres. Følg også med på den store kalenderen i hver garderobe, hvor vi fortløpende oppdaterer med fyldigere informasjon. Vi viser også til vårt Velkommenhefte som utfyller årsplanen med nyttig informasjon om barnehagen. Gjennom samarbeid mellom aktive foreldre og et engasjert personale håper vi at vi sammen kan skape et lekende og lærende miljø i barnehagen. Barnehagen vil for sommeren 2015 holde feriestengt i uke Planleggingsdager for : 13., 14. og 15. august, mai. Årsplanen ble godkjent av Samarbeidsutvalget den Romedal Barnehage for personalet Ingunn Heimdal Styrer 2

3 Presentasjon av virksomhet for barnehager Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Kontaktinformasjon: Leder Trude Hoel Rådgiver Inger Tove Kulseth Førstesekretær Heidi Holt Larsen Migrasjonspedagog Lisa N. Østgård Spes. ped. Team: Spesialpedagog Kari Opøien Spesialpedagog Karine Røhnebæk Spesialpedagog Heidi Myhre Adresse: Nettside: Epostadresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange Virksomhet for barnehager fungerer som Stange kommunes barnehagemyndighet, og har ansvar for all drift rundt barnehager i Stange. I forhold til tilsyn med barnehager, er denne myndigheten lagt direkte under Rådmannen, og spørsmål rundt tilsyn med barnehager kan rettes til Rådgiver for grunnskole Venke Nystuen Mål for virksomheten Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune, ved tydelig brukerorientering, trygg og utviklende oppvekst og best mulig utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Satsingsområder Framtida er Nå: 1. Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn. 2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange. 3. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling. 4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis. 5. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget Høsten 2014: Våren 2015: Kommunikasjon og språkutvikling Pedagogisk analyse Antall rom og form: I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk. Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrepe 3

4 VELKOMMEN TIL ROMEDAL BARNEHAGE Barnehagens visjon: ET TRYGT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE ET STED FOR LEK OG UTVIKLING Det spørsmål du ikke svarer på i dag, kommer ikke igjen i morgen. Den tåren du ikke tørker i dag, kommer ikke igjen i morgen. Den oppmerksomheten du ikke gir i dag, blir det ikke spørsmål etter i morgen. 4

5 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG Åpenhet, trygghet og mangfold er tre grunnverdier som er med og skaper en pedagogisk plattform for Romedal barnehage. I barnehagen skal det være voksne som tør, og ikke minst ønsker å by på seg selv, med mye kunnskap og god formidlingsevne. Det skal være rom for alle personligheter, alle forskjeller og alle likheter hos både barn og voksne. Vi ønsker å være en barnehage med stor takhøyde og mye varme. Barnehagen er en del av barnets livslange læring. Alle aldre har en egen verdi. Alle barn skal oppleve å bli ivaretatt og møtt i forhold til egne behov og ønsker. Barnehagen skal være en arena hvor alle skal bli hørt. Foreldre, barn og personale skal delta i planlegging og evaluering av det pedagogiske opplegget. Gjennom våre verdier ÅPENHET TRYGGHET MANGFOLD ønsker vi å vise: kreativitet og engasjement deltakelse og utforskning humor og glede positive holdninger romslighet og trygghet omsorg, tid og fleksibilitet lek og inkludering trivsel og læring 5

6 BARNEHAGENS INNHOLD Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Rammeplanen fremhever også betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jfr. Kap 3 i Rammeplan for barnehager. Kommunikasjon, språk og tekst Vi skal som barnehage sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjon er et vekselspill, og barna må lære seg å være både sender og mottaker av et budskap. Språket er viktig i samhandling med andre barn og det er viktig at vi fanger opp de som av ulike grunner ikke mestrer språket slik at de kan få tidlig og god hjelp. Vi som voksne må være gode forbilder for barna gjennom gode samtaler, høytlesing og tydeliggjøring av skriftspråket vårt. Hva gjør vi så i barnehagen: leser, synger, leker, rim, regler, spill, skaper tid og ro for gode samtaler, tolking av kroppsspråk og mimikk, tekstskaping, små grupper med ekstra fokus på språk. I tillegg til dette benytter vi oss også av Stange bibliotek, samt at vi her i barnehagen har tilgang på Snakkepakken og Språksprell. Kropp, bevegelse og helse Småbarnsalderen er en viktig tid da barnet tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske egenskaper, vaner skapes og de får innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. I barnehagehverdagen blir det viktig å skape variasjon mellom aktivitet og hvile samt å legge til rette for variert fysisk utfoldelse ute og inne. For oss er det også viktig å gi barna en følelse av mestring. Hva gjør vi så i barnehagen: tumlelek med barn og voksne, skaper utfordrende fysiske miljøer ute og inne, ut på tur på snø og is, skogsbunn og asfalt, matlaging ute og inne, lærer bort gode matvaner og viktigheten av god hygiene. Kunst, kultur og kreativitet Vi skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å kunne utrykke seg estetisk. Gjennom mange og rike erfaringer med disse områdene vil barna få et variert erfaringsgrunnlag for selv å kunne uttrykke seg gjennom sansing, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Barna skal også oppleve at kunst og kultur bidrar til nærhet og forståelse. Hva gjør vi så i barnehagen: sang, musikk, drama i barnehagen, teaterforestillinger, ulike formingsaktiviteter og utstillinger. 6

7 Etikk, religion og filosofi Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen vår, men skal samtidig bli kjent andre religioner og deres høytider. Det er viktig for oss å skape et klima med gjensidig respekt og toleranse for hverandre uavhengig av kulturell og religiøs tilhørighet. Barna skal også få oppleve at grunnleggende spørsmål er vesentlige og blir tatt på alvor. Vi må ha tid og anledning til undring og tenkning, filosofiske samtaler og fortellinger, og begrep som medmenneskelighet, nestekjærlighet, ærlighet og tilgivelse står sterkt. Hva gjør vi så i barnehagen: møter barnet i den gode samtalen, markering av høytider og tradisjoner; både egne og andres. Antall, rom og form Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom og form og gjennom leken utforsker de sammenhenger. Vi som voksne må legge til rette for at barna skal kunne oppleve glede ved å utforske tall og begreper, kunne sammenligne og sortere, samt få erfaringer om form, mønster og størrelse. Hva gjør vi så i barnehagen: synliggjøre og leke med tall og former ute og inne, bruke matematiske begreper i hverdagen, konstruksjonslek, butikklek, baking, matlaging og Mattepakken (pedagogisk matematisk aktiviteter) Natur, teknikk og miljø Et av målene i Rammeplanen er at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling; dvs. kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal legge til rette for undring, iakttakelse, eksperimentering, beskrivelse og samtale over alt det spennende naturen har å by på, som blant annet fenomener eller endring i form av ulike årstider. Vi skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen både sommer, vinter, høst og vår. Hva gjør vi så i barnehagen: ut på tur til ulike steder i nesten all salgs vær og til ulike årstider, enkelt miljøvern, eksperimenter, konstruksjonslek, lage mat ute. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første steget for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi skal bidra til at barna møter verden med tillitt og nysgjerrighet, og barna skal få medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt, både nå og i et historisk perspektiv. Hva gjør vi så i barnehagen: legge vekt på barns medvirkning og skape et demokratisk miljø når det gjelder kjønn, alder og kultur i barnehagen, turer i lokalmiljøet. 7

8 SATSINGSOMRÅDER FOR For barnehageåret skal vi ha hovedfokus på disse to fagområdene: Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Alf Prøysen har 100- årsjubileum i år, og vi vil fortsette å jobbe med hans tekster ut I tillegg til dette skal vi også ha stort fokus på: Barns medvirkning I barnehagen skal det legges vekt på at barna skal få være med på å påvirke sin egen hverdag. Ukens barn/solbarn Grupper Gode samtaler Lyttende voksne Være bevisst på barnas kroppsspråk Barnesamtaler Sosial kompetanse handler om å mestre samspillet med andre. Sosial kompetanse er ikke medfødt, og utvikles heller ikke av seg selv. Dette skjer i samspillet barn i mellom, og mellom voksne og barn, i leken og alt som skjer i barnehagen. Målet vårt er å tilrettelegge og skape forutsetninger for vennskap, trygghet, omtanke og utvikling av et positivt selvbilde. Vi vil legge vekt på: At alle skal ha en venn Inkludere andre i leken Mestring Utsette egne ønsker, vente på tur Medfølelse Forebygge mobbing 8

9 SNAKKEPAKKEN Snakkepakken bruker vi både i samlingsstunder, frilek og i pedagogiske verkstedgrupper. Her møter du prinsessen på erten, Gullhår og de tre bjørnene, de tre bukkene Bruse, Rødhette, haren og skilpadden, løven og musa, dyrene fra skinnvotten, geitekillingen som kunne telle til ti osv. Snakkepakkens mange gjenstander kan kombineres til å visualisere rundt 20 eventyr. Blant innholdet er Mollys hus, møbler, frukt, Thomas og Emma som tøydukker med klær, en dukkefamilie i tre generasjoner, bondegårdsdyr, jungeldyr, magnetog whiteboardtavle, stoffer i ulike farger og mønstre, former i ulike størrelser, miniflipover, spill som kan høres og pusles, en god ordbilledbok, et fyldig veiledningshefte, Snakkepakkens cd og mye mer. Bruk av Snakkepakken gir økt fokus og bevissthet omkring språk og hva det er fornuftig å legge vekt på i språkstimuleringen. Du får mange idéer til hvordan grunnleggende grammatikk og matematikk, rim, former, motsetninger, rekkefølger, mønstre, dobbeltord, overbegrep med mer kan gjøres lystbetont og lekes inn. ALLE MED Fra august 2012 innførte alle barnehagene i Stange kommune å bruke observasjonsskjemaet Alle med på hvert enkelt barn. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en oversiktelig måte, som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærere som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt i den kulturen barnehagen er. Skjemaet tar for seg disse områdene: Lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk og sosio/emosjonell utvikling. Dette skjemaet vil bli brukt som grunnlag i foreldresamtaler, og skjemaet vil følge barnet fram til skolestart. MATTEPAKKEN Matematikken finnes i det som gjøres i barnehagen. Ved å rette oppmerksomheten mot den, undre seg sammen med barna og snakke om det man ser og opplever ut fra rom, posisjon/ plassering, mønster og likheter, mål og vekt, størrelse osv. blir matematikken en tydeligere del av hverdagen i barnehagen. Mattepakken brukes som Snakkepakken og inneholder mye av det samme, men med enda mer fokus på det vi har nevnt ovenfor. 9

10 GRUPPER Siden barnegruppene på Blåne og Bikuben er økt til ca 21 barn hver dag, vil vi utvide vår jobbing i grupper. Barna vil bli delt inn etter alder på tvers av avdelingene: Knerten: 2011-barna Spretten: 2010-barna Raketten: 2009-barna Denne inndelingen vil vi ha mandag, tirsdag og onsdag kl Gruppene vil ha de samme ansatte på sin gruppe hele tiden, men de vil ukentlig rullere på hvor på huset de har tilhold. Vi vil utnytte alle tilgjengelige areal innendørs, samt at vi vil bruke den nye, fine grillhytta bak barnehagen aktivt. Torsdager og fredager vil være avdelingene være hver for seg, og da vil det enten være frilek på avdelingen eller tur. Grunnen til at vi vil gjøre dette er blant annet: Vi vil se hvert enkelt barn bedre ved at vi har mindre barn på gruppa Vi vil kunne tilrettelegge for positiv lek på en bedre måte Vi vil kunne tilrettelegge innholdet tilpasset barnas alder Ungene har mulighet til å knytte tettere bånd Vi vil bedre kunne utnytte innearealene og hele barnehagedagen Vi vil kunne bruke grillhytta mer aktivt, samt ha enda mer fokus på uteliv og natur. 10

11 FØRSKOLEGRUPPA RAKETTEN Som nevnt ovenfor har Rakettene tre dager sammen hver uke, og de vil jobbe med utgangspunkt i handlingsplanen Fra elle melle til ABC (se Vi vil bruke verktøyet Trampoline som er rettet mot 5- åringene i barnehagen, og de vil få utdelt hvert sitt arbeidshefte. Det er et lekepreget og lystbetont verktøy som har fokus på å skape gode opplevelser for barn og voksne sammen, og det er et godt grunnlag for videre læring. Med utgangspunkt i "Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver" bidrar trampoline til å skape et godt bindeledd mellom barnehage og skole. Med god erfaring fra barnehageåret 2013/2014 ønsker vi å videreføre det positive arbeidet med Trampoline. På begynnelsen av høsten blir fokuset å skape et godt fellesskap og tilhørighet i førskolegruppa. Gruppa jobber hele året med å se omsorg, oppdragelse, hverdagsaktiviteter, lek og læring i sammenheng. Det blir jobbet med grunnleggende kompetanse og basisferdigheter for best mulig å kunne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger når de starter i 1. trinn. Hovedmålet for Raketten er at alle barna skal føle mestring. Raketten har to tradisjoner i mai/ juni, hvor den ene er å dra på togtur til Lillehammer (Maihaugen), og den andre er overnatting i barnehagen. Vi har et godt samarbeid med tilhørende skoler. Egen info om Raketten kommer til høsten. VURDERING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Rammeplan sier at alle barn skal være gjennom alle fagområdene i løpet av året, og at utviklingen av sosial basiskompetanse er et av de viktigste pedagogiske målene barnehagen skal jobbe mot. I tillegg til dette vil vi i år ha ekstra fokus på fagområdene antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst. Hva skal dokumenteres og hvorfor? Det å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å vende blikket mot den pedagogiske praksisen som skaper rammer for både barn og voksne. Fokus skal være på voksnes tenkning og praksis, mer enn barns/barnets ferdigheter eller manglende ferdigheter. Dokumentasjonene skal lede frem til nye perspektiv, kritiske refleksjoner og spørsmål rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhold. Eks: Hva tar vi bilder av, og hvorfor? Når en personalgruppe tar bilder og produserer tekster omkring barnehageinnholdet, dokumenteres det, - men det er først når personalet samler seg rundt dokumentasjonene og drøfter dem vi får pedagogisk dokumentasjon. 11

12 Def. pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre og legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den (Lenz Taguchi, 2000) Hvordan bruker vi pedagogisk dokumentasjon i barnehagen: Refleksjon og diskusjon over tema på personalmøter og avdelingsmøter. Refleksjon og diskusjon over tema/ grunnsyn på planleggingsdager/personalmøter Refleksjon og diskusjon over bilder vi tar og tegninger/maleri/produkter barna lager. Samtaler vi har med barna Refleksjoner over ord, utsagn, situasjoner, samspill/ sosial kompetanse, lek m.m. (praksisfortellinger) Synliggjøring overfor foreldre og andre gjennom tilbakeblikk/evaluering i månedsbrev, dagsreferat, gruppereferater, barnas permer, tegninger og bilder som henges opp. Dette krever at vi setter av tid til refleksjonstid, og at alle bidrar aktivt slik at vi får frem mangfoldet og de gode diskusjonene. Personalet lager planer og evaluerer disse underveis og etter gjennomføring. Observasjoner av barna, brukerundersøkelse og foreldresamarbeid brukes også i evaluering/ vurdering. Dette danner grunnlag for nye planer senere. Et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. I tillegg til de foreldresamtaler og møter som vi i personalet setter opp, vil vi minne om at foreldrene til enhver tid kan be om tid til samtale/møte. MILJØFYRTÅRN Som et tiltak i kommunenes miljø og klimaplan er det satt i gang miljøsertifisering av barnehager. Vi er stolte av å være blant de første barnehagene i kommunen som har blitt en miljøfyrtårnbarnehage. Vi ble våren 2013 resertifisert for 3 nye år. Fokusområder er miljø- og klimautfordringer, slik som arbeidsmiljø, energiforbruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfall, utslipp (til luft, jord og vann) og estetikk. Dette betyr at vi vil legge vekt på å få barn, foreldre og personalet til å bli miljøbevisste, og dette er synliggjort i kalenderen. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er for alle bedrifter og enheter i Norge. 12

13 Personalet i Romedal Barnehage Styrer: Ingunn Heimdal 80% Marihøna Ragnhild Øvergaard 100 %, ped. leder Hege Hushagen 100 % førskolelærer II Anne Lise Andersen 60 % fagarbeider Mette Lundby 100 % assistent Marit Lundberg 40 % assistent Nora Østhagen (60 % ekstra) Bikuben Heidi Solem 80 % ped. leder (frikjøpt 20% som tillitsvalgt) Helen Kristiansen 80 % fagarbeider Aina Bjerkeli 80 % assistent Marit Lundberg 20 % assistent Elin Bratlien 40% assistent Miranda Rexhepi 100% fagarbeider ekstra Blåne Tove Rognstad 80 % ped.leder Linn Hege Skogly 80 % fagarbeider Marit Lundberg 20 % assistent Eva Enberget 100 % fagarbeider Elin Bratlien assistent 20% Eva Gulbrandsen 60% fagarbeider/ ekstraassistent Nora Østhagen (40% assistent) 13

14 Ingunn Heimdal Aina Bjerkeli Anne Lise Andersen Eva Enberget Eva Gulbrandsen (styrer) (assistent) (fagarbeider) (fagarbeider) (fagarbeider) Heidi Solem Helen Kristiansen Linn Hege Skogly Marit Lundberg Mette Lundby (ped.leder) (fagarbeider) (fagarbeider) (assistent) (assistent) Nora Østhagen Ragnhild Øvergaard Tove Rognstad (assistent) (ped.leder) (ped.leder) Miranda Rexhepi (fagarbeider) Anne Lise Lønnbekken (lærling) Elin Bratlien (assistent) Hege Hushagen (førskolelærer) 14

15 Tlf: E-post: Adr: postboks 214, 2336 Stange

Årsplan 2012-2013. Romedal barnehage, Blåne og Bikuben

Årsplan 2012-2013. Romedal barnehage, Blåne og Bikuben Årsplan 2012-2013 Romedal barnehage, Blåne og Bikuben FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i 2012-13. Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Romedal barnehage

Årsplan 2015-2016. Romedal barnehage Årsplan 2015-2016 Romedal barnehage FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i 2015-16. Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har for året, om hva

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Romedal barnehage, Marihøna

Årsplan 2013-2014. Romedal barnehage, Marihøna Årsplan 2013-2014 Romedal barnehage, Marihøna FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i 2013-14. Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har for året,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Romedal barnehage, Blåne og Bikuben

Årsplan 2013-2014. Romedal barnehage, Blåne og Bikuben Årsplan 2013-2014 Romedal barnehage, Blåne og Bikuben FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i 2013-14. Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledning. Presentasjon - Bemanning - Taushetsplikt - Vikarer. Visjon og verdigrunnlag. Sosialt samspill.

Innholdsfortegnelse: Innledning. Presentasjon - Bemanning - Taushetsplikt - Vikarer. Visjon og verdigrunnlag. Sosialt samspill. 0 Innholdsfortegnelse: Innledning s 1 Presentasjon - Bemanning - Taushetsplikt - Vikarer s s s s Visjon og verdigrunnlag s 5 Sosialt samspill s 6 Barns medvirkning s 7 Fagområdene s 8 Skolestarterne s

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Vårt pedagogsike grunnsyn.

Vårt pedagogsike grunnsyn. Vårt pedagogsike grunnsyn. Vi ser på barn som kompetente mennesker. Barn og voksne er samarbeidspartnere, med dialogen som viktigste samhandlingsform. Ved å lytte til hverandre lærer vi om hverandres behov,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer