Tenesteavtale8. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tenesteavtale8. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande"

Transkript

1 Tenesteavtale8 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande

2 Innhald 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag Avtalen byggjer på 3 4 Organisering, oppgåve- og funksjonsfordeling Svangerskapsomsorga Felles ansvar for helseføretak og kommune Kommunen har ansvar for Føretaket har ansvar for Barselomsorga Felles ansvar for helseføretak og kommune Kommunen har ansvar for Helseføretaket har ansvar for 6 5 Kvalitet, internkontroll og avviksbehandling 6 6 Tvistar, usemje og misleghald Prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker Prinsipielle saker knytt til retningsliner, rutinar, tenesteavtalar og anna tolking av avtalen 7 7 Iverksetjing, revisjon og oppseiing 7 8 Signering og innsending av avtalar 7 2

3 1 Partar Denneavtalener inngåttmellomhelsefonnahf og Karmøykommune. 2 Formål og virkeområde Tenesteavtalenskal sikreat gravideog barselkvinneri kommunanefår samanhengande tenestersomer forsvarlegeog av godkvaliteti alle ledd.avtalenhar somformålå avklare kva forhelse-og omsorgsoppgåverpartanehar ansvarfor, og kva for tiltakpartanetil ei kvar tid skalutføre.tenestaskalkjenneteiknastav godkoordineringmellomdei ulikenivåa. Denneavtalenomhandlari hovudsaksamarbeidom svangerskaps-og barselomsorga.for dei kommunaneder det er kravtil følgjetenestefor gravide,skal det inngåasteigensæravtalesom omhandlardette. 3 Bakgrunn og lovgrunnlag Det er ei målsetjingat partanei lag skalutvikleei desentralisertog differensiertsvangerskapsog barselomsorg.kap. 10i områdeplanenfor HelseFonnabeskrivkorleispartaneskal nå måla. 3.1 Avtalen byggjer på Lov om kommunalehelse-og omsorgstenesterm.m(lov ) Lov om spesialisthelsetenester(lov ) OverordnasamarbeidsavtalemellomHelseFonnaog kommunanemed tenesteavtalar Nasjonalrettleiar:Samhandlingsreforma Lovpålagdesamarbeidsavtalarmellom kommunarog regionalehelseføretak/ helseføretak(hod) Stortingsmeldingnr. 12( )"En gledeligbegivenhet" Helsedirektoratet,rettleiar"Kvalitetskravtil fødselsomsorga"(2010) Utviklingsstrategiforjordmortjenesten(2010) Områdeplanfor svangerskaps-,fødsel-og barselomsorgi HelseFonna Annaregelverk Opplistingaer ikkjeuttømmande. 3

4 4 Organisering, oppgåve- og funksjonsfordeling Felles jordmortenester og eventuelt kjøp av jordmortenester blir regulert i eigne avtalar. 4.1 Svangerskapsomsorga Felles ansvar for helseføretak og kommune Oppfølging av gravide med risikofaktorar skal skje gjennom eit godt samarbeid mellom spesialisthelsetenesta i føretaket og kommunehelsetenesta. Det skal leggjast til rette for møte mellom fødeeining og helsestasjonane året. Her bør helsesystrer, jordmødrer og fastlegar vere representerte. to gonger i Kommunen og føretaket forpliktar seg på å ta i bruk elektronisk meldingssystem melding om fødsel (ELIN-H) når det ligg føre. for Informasjon om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga skal vere kjent for den gravide. Dette skal sikrast både gjennom Helse Fonna sine nettsider og tilsvarande i den kommunale nettsida og ved skriftleg informasjon. Føretaket og kommunen har i fellesskap ansvar for kompetanseheving. Dette skal organiserast ved dialogmøte, emnekurs, hospiteringsordning og perinatalkomitédag Kommunen har ansvar for å følgje opp gravide som tidlegare å definere friske gravide og gravide med risiko for komplikasjonar å tilvise risikogravide til spesialisthelsetenesta å sikre at den gravide får munnleg og skriftleg informasjon om tenestetilbodet på den første kontrollen i svangerskapet å sørgje for at føretaket har oppdaterte lister over tilsette jordmødrer i kommunen at alle jordmødrer i kommunen skal hospitere minst to dagar annakvart år på sjukehus. Dette inngår som ein del av kommunejordmortenesta. at dei jordmødrene som tek del i følgjetenesta for gravide, har ei utvida hospiteringsordning (sjå særavtale om følgjetenesta). Jordmor i kommunen avtalar med fødeeininga eit eigna tidspunkt for hospitering, og ein tek sikte på individuell tilpassing når det gjeld hospiteringsstad (poliklinikk, fødeeining eller barseleining), jf. «Kvalitetskrav til fødselsomsorga». 4

5 4.1.3 Føretaket har ansvar for å følgje opp risikogravide. å ha eigne rutinar i samband med oppfølging av gravide kvinner i LAR-programmet. å utarbeide seleksjonskriterium for oppfølging på spesialistnivå, og kontinuerleg kommunisere rutineendringar til kommunehelsetenesta å arrangere årlege fagdagar (emnekurs) for legar, jordmødrer, barnepleiarar og helsesystrer, der undervisningsjordmor i føretaket i samarbeid med andre faggrupper har ansvar for eit slikt initiativ at informasjon om fagdagar går direkte frå føretaket til jordmor i kommunen å leggje til rette for hospiteringsordningane å arrangere eit årleg perinatalmøte for jordmødrer, helsesystrer, fødselslegar, fastlegar og barnelegar i samarbeid med perinatalkomiteen i Helse Vest-området 4.2 Barselomsorga Felles ansvar for helseforetak og kommune Kommune og føretak har ansvar for ein trygg overgang frå sjukehus til heimen, inkludert eit system for legesjekk av nyfødde Kommunen har ansvar for å leggje til rette for at lokal jordmorteneste i samarbeid med helsestasjon og fastlege har ansvar for oppfølging i barseltida å styrkje jordmortenesta slik at ein har eit tilbod til barselkvinner med tidleg utreise frå sjukehus at jordmor i kommunen har kompetanse i å ta nyfødtscreening og høyrselstest av barnet, kompetanse i oppfølging av gulsott, og å kunne gje tilbod om ammehjelp ved tidleg heimebesøk tidleg kontroll av jordmor som kan observere barselkvinna både fysisk og psykisk at det i barselomsorga skal leggjast plan for at alle helsestasjonar vert ammekyndige helsestasjonar 5

6 4.2.3 Helseføretaket har ansvar for barselomsorga så lenge mor og barn er på sjukehuset, og når det er behov for spesialisthelseteneste i barseltida BCG-vaksinering av nyfødde, der 6n eller begge av foreldra kjem frå land med høg førekomst av tuberkulose å gje opplæring til jordmor i kommunen i screening av nyfødde og testing av høyrsel på førespurnad 5 Kvalitet, internkontroll og avviksbehandling Handtering av avvik frå denne avtalen skal løysast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Det skal vere oppdaterte kvalitetssikringssystem i kommune og helseføretak som sikrar at den gravide får oppfølging på rett nivå i svangerskapsomsorga. Rutinar for samarbeid mellom instansane skal vere skriftleg formulerte. Kommune og føretak skal ha eit kontinuerleg og systematisk arbeid med kvalitetssikring og internkontroll. I kvalitetsarbeidet bør ein jobbe for eit interkommunalt samarbeid om å utarbeide rutinar og prosedyrar. 6 Tvistar, usemje og misleghald Usemje, tvist eller misleghald etter denne avtalen skal løysast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Partane er samde om følgjande prinsipp for handtering av usemje: 6.1 Prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker Partane har som intensjon å løyse usemje så nær pasienten som råd er. Vert ikkje semje nådd, skal det verte oppretta ein usemjeprotokoll som skal sendast til samhandlingsutvalet for drøfting og tilråding av løysing. 6

7 6.2 Prinsipielle saker knytt til retningsliner, rutinar, tenesteavtalar og anna tolking av avtalen Partane vil strekkje seg etter å løyse usemje på lågast mogleg tenestenivå. Vert ikkje semje nådd, skal det verte oppretta ein usemjeprotokoll som skal sendast til samhandlingsutvalet for drøfting og tilråding av løysing. 7 Iverksetjing, revisjon og oppseiing Iverksetjing, revisjon og oppseiing av denne avtalen gjeld slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalen gjeld frå siste revisjon per Kvar av partane kan krevje avtalen revidert med tre månaders varsel dersom vesentlege føresetnader for avtalen blir endra. 8 Signering og innsending av avtalar Avtalen skal signerast av begge partar, og Helse Vest har ansvar for å vidareformidle dokumenta til Helsedirektoratet. Dato og underskrift Stad og dato: Stad og dato: For Karmøy kommune: For Helse -/ 7

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer