KVALITETSPLAN. for Olweusprosjektet ved Skauen kristelige skole. skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSPLAN. for Olweusprosjektet ved Skauen kristelige skole. skoleåret 2015-16"

Transkript

1 KVALITETSPLAN for Olweusprosjektet ved Skauen kristelige skole skoleåret Introduksjon av virksomheten Skauen kristelige skole er en kristen privatskole ( 10.kl.) som drives og eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn i Telemark. Skolen er fulldelt og har skoleåret 2015/ elever. Skolen har tilbud om SFO før og etter skoletid og i ferier. Skolens rektor har ansvaret for den daglige driften. Rektor er også personalansvarlig. Skolen har i tillegg to inspektører, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet. Disse har ansvaret for sine team. Hver klasse har sin kontaktlærer, sju klasser har to kontaktlærere som deler på ansvaret. Det er kontaktlærer som har hovedansvaret for sine elever og er bindeleddet med hjemmet. Alle skolens lærere har ansvar for skolens elever. I friminuttene er det alltid to lærere som har inspeksjon på hvert trinn. Hva særpreger Skauen kristelige skole? I alle fag er det et mål å integrere tro og fag slik at undervisningen og oppdragelsen får et helhetsperspektiv som rammes inn av troen på Gud som himmelens og jordens Skaper og Herre. Et viktig mål er å gi eleven solide kunnskaper i kristendom og andre fag. Kristendomsopplæringen skal være en hjelp for foreldre og kirke til å oppfylle den forpliktelse som ligger i dåpen, og undervisningen har nær tilknytning til menighetens konfirmantundervisning. Det legges vekt på opplæring til ansvarsfølelse og medmenneskelig omsorg. Skolen søker å innrette all undervisning og oppdragelse med sikte på å bygge opp og verne om kristne holdninger. Det legges vekt på å kalle bekjennende kristne til lærere. De må være villige til å gå aktivt inn for å realisere skolens mål og medvirke til at skolemiljøet blir et kristent fellesskap preget av omsorg, trygghet og ekte livsglede. For å kunne nå de høye målene som er satt for skolen er det svært viktig med et nært samarbeid med og aktiv støtte fra hjemmet.

2 Visjon for skolens drift: Utrustet til livet og framtiden Vi ønsker at elevene våre skal få utrustning til å leve dette livet og bli gode samfunnsborgere. Samtidig er vårt mål at alle elever skal kunne finne veien til Jesus gjennom undervisning og forkynnelse i skolen JOSVA J: Jesus til nye generasjoner O: opplæring av høy kvalitet i et miljø hvor alle blir S: sett og respektert for den de er skapt til å være V: verdsatt med de nådegaver Gud har gitt hver enkelt og bevisstgjort det A: ansvar de har som borgere av Norge og Guds rike Formålsbestemmelse Skolen skal hjelpe foreldrene /foresatte med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter. Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds Ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv. Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi eleven hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og til medmenneskers gagn.

3 PROGRAMERKLÆRING Overordnet mål: Alle elever og ansatte ved Skauen kristelige skole skal oppleve et trygt og positivt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a). Skolen må aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø hvor den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Opplæringslovens 9a-3 første ledd. Som rektor vil jeg aktivt og systematisk arbeide for at Skauen kristelige skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foreldre skal samarbeide om å motvirke krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Vi aksepterer ikke denne type adferd på Skauen kristelige skole og vil arbeide for å forebygge og hindre at dette skal skje. Skauen kristelige skole er en Olweusskole. Skolemiljøet skal bære preg av: - Bibelens ord omsatt i praksis: Den som elsker Gud, må også elske sin bror. ( Joh. 4.21) Vi tolererer ikke at noen har det vondt. - et inkluderende skolemiljø helt fra skolestart - klare og tydelige voksne - gode samarbeidsrutiner skole hjem Skolen har utarbeidet en konkret tiltaksplan som vi ønsker å vedlikeholde og videreutvikle både gjennom internkontroll og System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet.

4 3. Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Skauen kristelige skole er pålagt å ha internkontroll, jfr. Opplæringslovens 9a-4. Skolen har derfor utviklet denne kvalitetsplanen som beskriver kvalitetssikring på det psykososiale området. Planen beskriver de systematiske tiltak som skal gjennomføres for å sikre kvalitet, de ressursene som må være til stede og rekkefølgen av aktivitetene. Hovedfundamentene i dette arbeidet er Olweusprogrammet og System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Kvalitetssikringssystemet dekker alle punktene i Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial adferd. A. Hovedkomponentene i System for kvalitetssikring System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet har to hovedfundamenter: Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial adferd og Olweusstandard. Den inneholder også en aktivitetskjerne med en kvalitetssløyfe og en kvalitetsplan. Kvalitetssløyfen består av krav, kontroll og korrigeringer og er en forutsetning for å sikre kvalitet. Kravene er konkretisert i Olweusstandard, kontrollen er knyttet til de angitte kravene og det sørges for korrigeringer når avvik er påvist. Det er utviklet prosedyrer for kritiske situasjoner hvor mobbing skjer eller hvor det er mistanke om mobbing. I tillegg skal skolens planlagte og systematiske kvalitetssikringsaktiviteter dokumenteres ved bruk av sjekklister, referater og skjema. Det som praktiseres i forbindelse med kvalitetssikringen, vil bli skriftlig dokumentert. For håndtering av avvik er det klare og entydige rutiner, og det blir dokumentert hva som blir gjort for å følge opp avvik. Hvert år blir det foretatt en gjennomgang av hele kvalitetssikringssystemet for å fastslå om aktivitetene og praksis er i overensstemmelse med det som er planlagt. Denne revisjonen danner grunnlaget for vår sertifisering som Olweusskole. B. Gjennomføring av kvalitetssikringssystemet Med utgangspunkt i Skauen kristelige skoles primæroppgaver, er det lagt opp til at skolens kvalitetssikringssystem skal ha hovedfokus på rapportering, oppfølging, evaluering og utvikling. Det legges opp til rutiner som er meningsfulle for involverte parter og som stimulerer til forbedring og utvikling. Ansvarsforholdene i kvalitetssikringssystemet kan oppsummeres i følgende punkter: Skoleeier har gjennom i Opplæringsloven ansvar for å sikre at kravene i kapittel 9a ivaretas på den enkelte skole. Rektor / inspektør 1 har hovedansvaret for kvalitetssikringsarbeidet ved Skauen kristelige skole. Jf. Opplæringslovens 9a-4 Rektor har ansvar for en forsvarlig forvaltningspraksis ved å registrere saker og fatte enkeltvedtak slik loven krever. Rektor har ansvar for å rapportere om kvalitetssikringsarbeidet til skolestyret ved Skauen kristelige skole

5 Alle i personalet har plikt til å undersøke og rapportere til skolens ledelse ved mistanke om krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme og å gripe inn og stoppe når denne type adferd skjer. Jfr. Opplæringslovene 9a-3 Kontaktlærer er hovedansvarlig for å rapportere til rektor og å iverksette forebyggende tiltak. Elevene skal delta som samarbeidspartnaren i kvalitetssikringsarbeidet, jfr. Opplæringslovens 9a-5 Vi bruker dokumentmaler for sjekklister, referater og avviksbehandling og prosedyrer for bruk i mobbesaker for å kontrollere at aktivitetane er utført.

6 C. Oversikt over rapporteringsansvar og beslutningsnivåer Aktivitet Ansvar for rapportering Tidspunkt Sjekkliste rektor Rektor Desember og mai Sjekkliste kontaktlærer Kontaktlærer Desember og mai (Se Minneliste) Referat klassemøter Kontaktlærer Rett etter gjennomførte møter Sjekkliste personalmøte høst Rektor Rett etter møtet Sjekkliste personalmøte vår Rektor Rett etter gjennomført møte i mai Referat samtalegrupper Nøkkelpersoner KSH / BM Etter gjennomførte møter. Se Minneliste Innføringskurs nytilsatte Instruktør (BM) Referat fra innføringskurs Instruktør (BM) Rett etter kurset, nytilsatte Sjekkliste elevråd Kontaktlærer for elevrådet Desember og mai (LHW) Referat fra møte i elevråd Kontaktlærer fr elevråd / Etter gjennomførte møter elevrådsleder Melding om avvik Alle ansatte Umiddelbart etter at en har Varsling om krenkende ord Alle ansatte eller handlinger Avviksbehandling Rektor Kontinuerlig Saksbehandling kapittel 9a Rektor Kontinuerlig fått kjennskap ti avviket Umiddelbart etter at en har fått kjennskap til krenkelsen Ved Skauen kristelige skole er det ikke opprettet seget skolemiljøutvalg, men elevene, de ansatte, foreldrene, skoleledelsen og kommunens representant er representert i skolestyret. Det er skolestyret ved Skauen kristelige skole. Elevene er den primære gruppen i skolens virksomhet, og deres læringsutbytte er avhengig av et godt læringsmiljø. Deres representasjon i skolestyret skal gi elevene mulighet til å påvirke og bidra i skolemiljøarbeidet. Det er svært viktig å sikre trygg saksbehandling. Skauen kristelige skole har rutiner for å kvalitetssikre alle henvendelser på dette området, og de blir behandlet etter bestemmelsene om enkeltvedtak forvaltningsloven. Henstilling blir registret på eget skjema, foreløpig svar blir gitt dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt og enkeltvedtak blir fattet så snart som mulig i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Enkeltvedtak om elevenes skolemiljø kan påklages Fylkesmannen.

7 SJEKKLISTE FOR SKAUEN KRISTELIGE SKOLE 2015 / 16 Hva? Ansvar Utført når? Første skoledag: Markering Ledelsen Temadager mot mobbing Teama Uke 35 Minst en-dags innføringskurs for nytilsatte Instruktør Personalmøte for alle ansatte Høst: BM Vår: Rektor Avvik Oppfølging av avvik Prosedyrer for mobbesaker skal være tema på ett av personalmøtene Inspeksjonsplanen gjennomgås, vurderes og evt. revideres minst en gang i året Aktiv bruk av de fire mobbereglene i klassene Elevrådet skal ha mobbing som tema på minst to møter Nøkkelperson/ Rektor Nøkkelperson / rektor Kontaktlærerne Kontaktlærer for elevråd Mobbeundersøkelsen gjennomføres blant elevene en gang i året Mobbing skal være fast tema i elevsamtalene Koordinator Uke 8 Kontaktlærere Mobbing skal være fast tema på utviklingssamtalene og foreldremøter Kontaktlærerne Uke 36 og uke 40 og 42 Mobbing skal være fast tema på storforeldremøtet Rektor / FAU-leder 29.

8 Skolestyret skal ha mobbing som tema hvert andre år Kvalitetsplanene skal være kjent for personalet Skolestyrets leder / rektor Rektor / nøkkelpersoner Kvalitetsrevisjon årlig Olweusinstruktør + kurs for nye elever Nøkkelpersoner kurs for kl.foreldre og «nye» foreldre Nøkkelpersoner Minst fem pedagogiske Nøkkelpersoner samtalegrupper

9 Minst to klassemøter pr. måned august september oktober november Desember Januar Februar Mars april Mai Kontaktlærer De ansvarlige fyller ut dokumentasjonsmaler og setter i permen eller leverer inspektør 1 (Bodil)

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer