ÅRSMELDING Årsrapport 2009 side 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 side 1 av 9

2 Innledning: Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak med følgende formål: Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. Tabellen nedenfor viser eiendomsmassen som selskapet forvalter. OVERSIKT OVER BOLIGER I HAMMERFEST EIENDOM KF Adresse Type Disponert av Bygge år Blinken 25 Borettslagsleilighet Innvandrertjenesten 1 Antall enh. BTA m² Fjellgt. 19, A-B Eldrebolig PLO Høyden 10 D Borettslag Innvandrertjenesten 1 Høyden 32 B Borettslag Innvandrertjenesten 1 Idrettsveien ** Bofellesskap Innvandrertjenesten 4 Idrettsveien ** Trygdebolig Rustjenesten Idrettsveien 65 Trygdebolig Rustjenesten Isveien 16, A-D ** Omsorgsboliger PLO Krøkebærveien 25 ** Omsorgsboliger PLO Måsøyveien 8 Borettslag Innvandrertjenesten 1 Nedre Hauen 1-5 Eldreboliger PLO Radioveien 7A Borettslag Innvandrertjenesten 1 Rundlia 13 D Borettslag Innvandrertjenesten 1 Rørvikveien 21 Eldreboliger PLO Salheimsveien 14 C Borettslag Innvandrertjenesten 1 Seljebekk 7,9,13 Sameie Innvandrertjenesten/ kom. legetjeneste 3 Skaidveien 20 ** Omsorgsboliger PLO Storgata 24, 1-4 Omsorgsboliger PLO 1948/ 4 Storvannsveien 92, 519 Borettslag Innvandrertjenesten 1 Storvikv. 2,4,6,8,10,12 Eldreboliger PLO Strandgata 71 Omsorgsboliger -eldre PLO/ kom. legetjeneste Strandgata 71 Omsorgsboliger, innv. Innvandrertjenesten Svarthammeren 17, A-H Omsorgsboliger PLO Turistveien 43, 1-4 ** Omsorgsboliger PLO Turistveien 72 ** Omsorgsboliger Rustjenesten 2009/10 7 Tåkeheimen 100 Omsorgsboliger PLO Øvre Molla Omsorgsboliger Innvandrertjenesten Summer 168 Selskapet foretar også leie av private boenheter for å dekke innvandrerkontorets behov. Ved årets utgang har selskapet leid inn 6 boenheter/ hus til formålet. side 2 av 9

3 Boligene leies ut direkte til beboerne og tildelingen skjer i regi av PLO, rustjenesten og innvandrertjenesten. Hammerfest Eiendom står for forvaltningen av eiendommene, sørger for at leiekontrakter blir opprettet og at husleie beregnes. Fakturering og innkreving av leier blir utført av kommunens økonomiavdeling. Vaktmestertjeneste for boligene og for øvrig eiendomsmasse er i det alt vesentlige levert av teknisk drift i kommunen samt ved bruke av en egen ansatt vedlikeholdsarbeider / vaktmester. Vedlikehold av eiendommene blir utført ved innkjøp av varer og tjenester fra kommunen og fra eksterne som leverer i forhold til våre behov. Selskapet vektlegger arbeidet med brannsikkerhet, og samarbeider med kommunens forebyggende avdeling. OVERSIKT OVER FORMÅLSBYGG Adresse Type Disponert Bygge BTA av år m² Kirkegata 41, 4 etasje Kontorer IT/ kirken Parkgata 28 Ungdomsklubb Sektor for kultur Storgata 17 Kontorer Kommunen 1950/83/ Storgata 24 Kontorer Kommunen Strandgata 49 Kontorer Kommunen Strandgata Kontorer Kommunen 1952/ Hamnegata 3 Kontor/ utstilling Hammerfest Turist 420 Summer 6966 I tillegg inngår det arealer i boligbyggene som brukes til kontorer, vaktrom mv. som pr. definisjon er arealer som skal inngå i arealer til formålsbygg. En har her ikke skilt dette ut men markert med to stjerner på oversikt over boliger der en har slik sambruk. Hammerfest Eiendom KF er for disse byggene eier og har tilnærmet kommunens om eneste leietaker på formålsbyggene. Unntaket her er Isbjørnklubben som foretaket har leid inn for videre utleie, opprinnelig til Isbjørnklubben, men i 2009 sto Hammerfest kommune og Hammerfest Turist som betalere av husleie. Det er i 2009 ikke brakt på plass egen leieavtale med Hammerfest Turist da dette var avhengig av kommunens budsjett. Lokalene er innleid fra Veolia AS. side 3 av 9

4 Driftsåret 2009 Året startet med et ferskt vedtak fra desember 2008 hvor kommunen vedtok å organisere hele eiendomsforvaltningen i et kommunalt foretak gjennom å utvide dagens foretak til å forestå alt FDVU ansvar for hele kommunens eiendomsmasse, iverksettelsestidspunkt ble vedtatt til 1. januar 2010, Det ble gjennom 2009 gjort lite/ ikke foretatt nødvendig planlegging og avklaringer fra kommunens side for å legge til rette for overgang til den et utvidet kommunalt foretak. I løpet av 2009 ble det foretatt en studietur hvor representanter fra foretaket og fra kommunen, teknisk drift og renholdstjenesten, reiste for å møte andre kommunale sammenlignbare foretak. Vi besøkte Sørum-,, Nittedal-, Eidskog- og Vågan kommune. I tillegg til egen vedlikeholdsarbeider/ fagarbeider leier vi vaktmestertjeneste fra teknisk drift ca. tilsvarende en stilling som ivaretar vaktmesteroppgaver i alle foretakets utleieboliger. Vedlikeholdet holdt en jevn drift og vi kan si oss fornøyd med det som er utført. Utenom det planlagte vedlikeholdet fikk en som følge av brann i en av boligene store utlegg som ikke er krevd refundert fra forsikringsselskapet da arbeidet ikke var ferdig ved årsskiftet. Det ble foretatt utvendig maling av noen av byggene. På høstparten igangsatte kommunen prosjektet forbedret ressursforbruk hvor foretaket ble involvert og deltok i arbeidsgruppen som hadde ansvaret for å vurdere kommunens fremtidige eiendomsforvaltning. Senere ble arbeidsgruppens tilrådning basert på at hele kommunens eiendomsforvaltning skal organiseres i kommunalt foretak lagt til Hammerfest Eiendom KF Utvikling i forhold til mål - gjennomføring av investeringer Følgende prosjekter som var planlagt igangsatt i 2009 kom i gang/ ble sluttført Bolig for vanskeligstilte kom i gang, men byggestart ble forsinket av at der bl.a. ikke var ført frem vann og avløp til tomten, ikke ferdigstilt Rehabilitering av Svarthammeren 17 og Storvikveien 2-12 igangsatt som planlagt, ikke ferdigstilt Avlastningsbolig ble sluttført og tatt i bruk i 2009 Følgende prosjekter ikke igangsatt; Bygging av heis og opprusting av ventilasjonsanlegg i Strandgata 49. Ventilasjonsanlegget er rehabilitert og fungerer tilfresstillende. Følgende prosjekter utenom plan igangsatt/ ikke igangsatt; Bygging av heis og opprusting av ventilasjonsanlegg i Strandgata 49. Ventilasjonsanlegget er rehabilitert og fungerer tilfresstillende Tåkeheimen. side 4 av 9

5 Organisering: Foretaket er organisert med et eget styre hvor kommunestyret er foretakets øverste organ. Styret Medlemmer: Wenche Stenvoll, leder Ole Martin Olsen, nestleder Monica Strømme Jan-Erik Hansen Grete Elverum Personlige varamedlemmer: Geir Opdahl Grethe Ernø Johansen Frank Hansen Oddvar Linnes Stina Halvorsen Styrets arbeid: Det har i 2009 vært avholdt 7 styremøter og behandlet 34 saker. Styrets arbeid har bl.a. bestått av: - Husleie i tomme boenheter - Husleieøkning/ regulering - Bostøtte/ tilskudd - Fremtidig eiendomsforvaltning/ strategi overgang til nytt KF. - Låneopptak, økonomi og budsjett og økonomiplan - Kjøp bolig til mindreårige flyktninger - Omsorgsboliger for vanskeligstilte - Øvre Molla 22/24, hva gjør vi med boligen - Avlastningsbolig i Turistveien - Rehabilitering omsorgs-/ trygdeboliger Styret har arbeidet med å bemanne foretaket med bakgrunn i at foretaket etter hvert skal overta/ delvis overta kommunens totale eiendomsforvaltning samt vurdert fremtidig organisering av foretaket. Overgang til ny eiendomsforvaltning basert på en helhetlig løsning har vært på styrets agenda ved flere anledninger. Styret har arbeidet/ aktivt vært opptatt av selskapets økonomiske situasjon, sett i forhold til drift og forvaltning av foretakets eiendomsmasse. Styret har videre vedtatt at foretaket må komme i gang med tilstandsanalyser av eiendomsmassen og noe ble ferdig og fremlagt for styret uten at det ble foretatt prioriteringer utover det som alt var vedtatt igangsatt. Styrets problem er at husleie ikke dekker rehabiliteringer og store på kostnader på boligene utover generelt vedlikehold og drift. side 5 av 9

6 Regnskap Det vedlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2009 og den økonomiske situasjon ved årsskifte. Igangsatte låneopptak og investeringsprosjekter er i tråd med tidligere vedtak og årsplaner. Kommentarer til regnskapet: 1. Regnskapet viser et overskudd på kr Selskapets lånemasse er fordelt mellom kommunalbanken, KLP, Husbanken og Sparebank1 3. Hele låneporteføljen er for tiden på pt. rente. 4. Foretaket har betalt kommunen kr , for kjøp av vaktmestertjeneste i foretakets boliger/ bygninger. 5. Det er utbetalt kr i styregodtgjørelser. 6. Det er utbetalt kr i revisjonshonorar til VEFIK IKS. 7. Det er utbetalt kr i lønn inkl. sosiale utgifter i Det er utbetal kr i lønn til daglig leder i Selskapet har siden starten benyttet seg av muligheten for å få tiltransportert bostøtten fra den enkelte leietaker til selskapet. Dette har gjort det mulig å opprettholde sterkt subsidiert leie for størstedelen av de boligene som leies ut. Det gis orientering til alle om beregning av bostøtten, og i de tilfeller beboer er berettiget til bostøtte basert på den subsidierte leien, utbetales denne bostøtten til beboer. Bostøtten utgjør betydelige beløp hvert år, og dette kommer beboerne til gode i form av økte muligheter for å kunne gjennomføre forsvarlig vedlikehold av boligene. Husleien på boliger ble økt i henhold til SSB s indeks. Videre ble det innhentet inntektsoppgaver fra beboere i de subsidierte / 20,56 % av inntekt boenhetene, for å få på plass en riktig leie i forhold til leieavtalene. For noen hadde det ikke vært foretatt regulering på 10 år. Driftsregnskap: - Inntektene er samlet kr høgere enn budsjett. - Samlede driftsutgiftene er kr høgere enn budsjett. - Finansutgiftene viser et underforbruk på kr ,- i forhold til budsjett. - Renteinntektene utgjør kr Overskuddet kommer som følge av rentenedgang og refundert merverdiavgift på investeringsprosjektene, omsorgsbolig og bolig for vanskeligstilte. Uten refundert merverdiavgift ville regnskapet ikke kommet ut med overskudd. Gevinst på finanskostnadene skjer også med bakgrunn i tidspunkt nye lån tas opp mens budsjettet er basert på hele året. side 6 av 9

7 Investeringsregnskap og balanseregnskap: Investeringer i anleggsmidler/ bruk av lånemidler i 2009 beløper seg til kr Videre har foretakts prosjekter utløst utbetaling av kr i tilskudd fra Husbanken til henholdsvis bofellesskap for mindreårige flyktninger og bolig for vanskeligstilte. Prosjekter som har vært i gang i 2009 er; - bolig for mindreårige flyktninger (kjøpt) - bygging av bolig for vanskeligstilte/ rehabilitering. - rehabilitering av Svarthammeren 17 - rehabilitering av Storvikveien Selskapet har ingen udekkede investeringer med seg inn i nytt regnskapsår. Personalforhold Bedriftens faste medarbeidere pr Daglig leder: Driftsleder: Kontormedarbeider Vedlikeholdsarbeider: Arild Johansen Atle Hansen Kari Synnøve Solvang Kari Virtanen Vikarer/ deltidsansatte Ingen Sykdom/ ulykker Totalt fravær: 3 % Foretaket har ikke vært utsatt for ulykker i beretningsåret. Kvalitetssikring/ internkontroll/ HMS Miljø Styret anser at bedriftens indre miljø er tilfredsstillende. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. side 7 av 9

8 Konklusjon 2009 utfordringer framover 2009 er å anse som et godt år og en har som følge av rentenedgangen kunnet tillatt seg større aktivitet innen drift og vedlikehold enn opprinnelig tenkt. Hammerfest Eiendom har imidlertid en betydelig eiendomsmasse som vi drifter og vedlikeholder i forhold til tilgjengelige ressurser. Vi er fornøyd med at vi har fullført renoveringen av de eldste og dårligste boligene i vår portefølje, men det gjenstår fortsatt store utfordringer på vedlikeholdssiden. I og med kommunestyrets vedtak om at kommunens samlede eiendomsmasse utenom park- og idrettsanlegg skal forvaltes av selskapet vil det medføre nye store muligheter og utfordringer. Hammerfest den 8. april 2010 Wenche Stenvoll, leder Ole Martin Olsen, nestleder Monica Strømme Jan-Erik Hansen Grete Elverum side 8 av 9

9 side 9 av 9

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer