Konkurransegrunnlag for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag for"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for Bygging av utedo ved Veslefjell ved Espedalen landskapsvernområde For levering til Fylkesmannen i Oppland Saksnummer: 2013/8367 Dato: Tilbudsfrist: 20. mai 2015 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 1

2 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Om oppdragsgiver Oppdragsgivers kontaktperson KRAV TIL LEVERANDØRENE Kvalifikasjonskrav Krav til dokumentasjon KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravspesifikasjon/leveransebeskrivelse Bakgrunn Oppdraget: Utredning av reiselivsinteressene knyttet til verneplanområdet Leveringstidspunkt Kontrakt Tildelingskriterier REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbudsfrist Vedståelsesfrist VEDLEGG: ENTREPRISEN... 6 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 2

3 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Fylkesmannen i Oppland ber herved om tilbud på bygging av utedo ved Veslefjell ved Espedalen landskapsvernområde. 1.1 Om oppdragsgiver Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland er prosjektansvarlig. Nærmere om oppdragsgiver; se 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson Kontaktperson for kontraktsmessige forhold er: Marit Vorkinn, tlf , e-post: Kontaktperson under byggeperioden for praktiske avklaringer er: Kjølv Falklev, tlf , e-post: Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post eller telefon. 2 Krav til leverandørene 2.1 Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal ha: Tidligere erfaring med tilsvarende oppdrag (referanser til lignende arbeider bes beskrevet og vedlagt). Tilbudet må inneholde en oversikt over personell som skal utføre oppdraget og deres kompetanse. Skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. HMS-egenerklæring 2.2 Krav til dokumentasjon Generelle krav Jf. FOA 3-3 og 3-4 i Del I Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift (som ikke er mer enn 6 måneder gammel) utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Leverandøren skal ha et fungerende HMSsystem. HMS-egenerklæring Den tilbyder som får tildelt kontrakten forplikter seg til å undertegne en HMS-egenerklæring senest ved kontraktsinngåelse. Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 3

4 Det forutsettes også at entreprenøren ikke har anmerkninger av vesentlig økonomiske forhold, eller at entreprenøren er involvert i tvistesaker med erstatningskrav som vil kunne medføre økonomiske endringer for virksomheten. 3 Krav til ytelsen og tildelingskriterier 3.1 Kravspesifikasjon/leveransebeskrivelse Bakgrunn Langsua nasjonalparkstyre er i ferd med å tilrettelegge innfallsporter til Langsua nasjonalpark. På innfallsporten Veslefjellet ved Espedalen landskapvernområde (v. Jotunheimvegen) skal det bygges en utedo. Spesifikasjonen for denne finnes i vedlegg Oppdraget Se vedlegg. Bygget skal bygges opp fra grunnen ihht spesifikasjoner på vedlagte tegninger/byggeanvisninger. Bygget skal forblendes med gråstein fra lokalt steinbrudd. Innsiden av doen skal pusses ujevnt og ispes enkelte forblendingsstein av samme type som utvendig. Ferdig bygg skal se ut som en gammel steinbu Leveringstidspunkt a) Oppdraget påbegynnes når kontrakten er inngått. b) Utedo ved p-plass Veslefjellet i Nord-Fron kommune skal ferdigstilles i løpet av september Kontrakt Avtaleforholdet vil bli regulert av kontraktsvilkår i vedlagte kontraktsmal. 3.2 Tildelingskriterier Valg av oppdragstaker vil skje ut fra hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: Kvalitet: Kvalitet vurderes ut fra dokumentert faglig kompetanse, erfaringskompetanse, kapasitet/personell samt dokumentert erfaring med tilsvarende arbeid. Fleksibilitet iht. fremdriftsplan og kostnadsplan. Totalpris Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 4

5 4 Regler for gjennomføring av konkurransen 4.1 Anskaffelsesprosedyre Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens verdi er under den nasjonale terskelverdi på NOK ekskl. mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikten. Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7.april 2006 nr 402 del 1 og de bestemmelsene som følger av dette konkurransegrunnlag. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at allmenheten har innsyn i tilbud og protokoll etter lov av 19.mai 2006 nr. 16 (offentlighetsloven). Leverandøren skal levere en utgave av tilbudet som kan benyttes ved begjæring om innsyn. I dette eksemplaret skal leverandøren, hvis aktuelt, sladde det som anses å være forretningsforhold som det, av konkurransemessig betydning, vil være viktig å hemmeligholde. Likevel er oppdragsgiver forpliktet til å gjøre en egen vurdering av dokumentet opp mot lovverket ved krav om innsyn. 4.2 Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbudet skal sendes som post til Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer og som e-post til Tilbudet merkes «Bygging av utedo - Langsua». Tilbudet skal være datert og følgende skal tydelig fremgå: Virksomhetens navn og adresse Person som er ansvarlig for inngåelse av kontrakt Kontaktperson for oppdraget, med e-postadresse og telefonnummer Det skal vedlegges liste over 3 relevante oppdrag, inkludert deres verdi, tidspunkt og oppdragsgiver (kontaktperson for referansesjekk). Det skal i tilbudsbrevet gis opplysninger om disponibelt utstyr, kapasitet til å utføre oppdraget samt sikkerhet for levering. Tilbudet skal være spesifisert i henhold til «Tilbudssammendrag» i vedlegg 5b, punkt 07. Se ellers punkt Tilbudsfrist Tilbudsfrist er satt til 20. mai For sent innleverte tilbud vil bli avvist. 4.4 Vedståelsesfrist Leverandørene er bundet av tilbudet t.o.m. 8. juni 2015 kl. 12:00. Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 5

6 5 Vedlegg a. Spesifikasjoner for entreprisen. b. Byggetegninger (separat vedlegg). c. Mal for kontrakt (separat vedlegg) Vedlegg: Spesifikasjoner for entreprisen Entreprisen omfatter oppføring av 1 stk komplett utedo inkl nødvendig prosjektering. Tilbudet skal gis på grunnlag av denne beskrivelsen og øvrige prosjektdokumenter. Entreprenøren må tilfredsstille kravene i forskrift om ansvarsrett iht. PBL. Firmaet eller dets underleverandører må kunne godkjennes lokalt (dersom det ikke har sentral godkjenning) som ansvarlig, prosjekterende, utførende og kontrollerende i nødvendig tiltaksklasse. Entreprenøren vil være ansvarlig for prosjektering, og de løsninger som blir valgt. Byggesøknad er godkjent av kommunen. Entreprenør er ansvarlig for melding til arbeidstilsynet. Entreprenøren skal medregne alle nødvendig ytelser for gjennomføring av arbeidene. 00.Graving og tomtebearbeiding. Utgraving av byggetomta vil bli foretatt av tiltakshaver. Tiltakshaver vil i den forbindelse også grave ned en glassfiberarmert kloakkum som delvis blir plassert under utedoen. Nødvendig tilbake fylling og isolering rundt kummen vil bli ivaretatt at tiltakshaver. Etter at utedoen er oppført vil tiltakshaver selv sørge for tilbakefylling rundt veggene og istandsetting av oppgravde arealer. 01. Rigg og drift Denne posten skal inneholde alle rigg og drift kostnader. Det medregnes provisorisk byggestrøm/ aggregat inkl. strøm for evt brakker/spisebrakker og verktøy generelt. Entreprenørens har ansvar for å melde fra til tiltakshaver når bygging starter. Entreprenør skal innkalle til overtakelsesforretning. Ved endringer skal endringsmelding oversendes tiltakshaver v/ Kjølv Falklev fortløpende. Det medregnes alle kostnader for deponering av alt byggavfall i byggeperioden. Tiltakshaver skal gi entreprenør tilstrekkelig plass for nødvendig rigg, letthus og containerplass. Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 6

7 Kvalitetssikring internkontroll Kvalitetssikring av teknisk kvalitet, og SHA skal gjennomføres i samsvar med aktuelle lover og forskrifter. Det skal i alle deler av prosjektet legges stor vekt på benytte materiellvalg og byggeprinsipper som gir de beste løsninger med tanke på SHA. Kvalitetssikring og SHA skal inngå som en del av den daglige virksomheten på byggeplassen. Entreprenør påtar seg SHA ansvar for prosjekteringen, og skal utarbeide egen HMS plan som viser risiko og farevurdering. Byggherren vil engasjere egen SHA koordinator i utførelsesfasen. Melding til arbeidstilsynet skal sendes av entreprenør som blir valgt som kontraktspart. Entreprenørens SHA kostnader legges inn under riggposten. Alle utførende firmaer skal ha sentral eller lokal godkjenning innenfor sitt fagområde. Videre må kontroll av utførelse og samordning av utførelse ivaretas. Alle utførelser skal være av god håndverksmessig standard. Likeledes skal alle utførelser tilfredsstille råd og anvisninger som er gitt i relevante NBI-blad, og anvisninger om utførelsen fra produktleverandøren slik at produktgarantien vil være gjeldende. Generelt krav er at arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 3. utgave. Hvis annet ikke er angitt, skal arbeidene utføres slik at overflater minst tilfredsstiller anbefalt normal toleranseklasse i NBI så langt dette er hensiktsmessig. Entreprenøren medregner stillaser, nødvendig heising etc. som er nødvendige for gjennomføring av kontraktsmessige arbeider. 02.Fundament/gulv På avrettet pukkunderlag støpes betongfundament. Fundamentet skal trekkes ut slik at det også blir fundament for tørrmuren som skal oppføres rundt byggene. Gulv i betong t:80mm som armeres med K-131. Gulvet brettskures. Fundament og gulv dimensjoneres og frostisoleres ihht NBI byggdetaljer kald konstruksjon. 03.Vegger Ytterveggene bygges opp av 20 cm forskalingsblokk i betong alt leca som armeres ihht leverandørens anvisning. Utvendig oppføres tørrmur av gråstein fra lokalt steinbrudd. Innvendig skal veggene pusses ujevnt og ispes enkelte forblendingsstein av samme type som utvendig. Ferdig bygg skal se ut som en gammel steinbu. Skillevegg: 48*98 trevegg som kles på begge sider med 14*145 gran glattpanel stående. 04.Tak Takverk dimensjoneres ihht NBI byggdetaljer nr Synlig takåser av gran/furu med sperrer. Innvendig side: Gran glattpanel 14 * 145mm. Sperretak. Taktro av gran 21*145 mm. Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 7

8 Papptekking av godkjent type. (Ikke D-papp) Platonplate. Torvtekking min 15 cm tykkelse. Torvvolkroker i galv utf med torvvol i imp 48*148mm. Never over torvvol. Vindskier i gran tykkelse 22mm. Tradisjonell utførelse hvor åser og sperre ender er synlig på utvendig side. 05.Vinduer og dører. Koblede vinduer 1+1 lag glass med ekte sprosser, topphengslet. Vinduer leveres i hvit malt utførelse. Listes inn. Som vannbrett benyttes tilpasset skiferplate med godt utstikk over tørrmuren. Innvendig dør i ubehandlet furu 100*200cm. Innlistes med gerikt gran ubh. 12*58 på begge sider. Dørvider og sylinderlås. Ytterdør 100*200 cm med glassåpning småruta glass 2*2 r. Ekte sprosser. Dørvrider og Ledig/Opptattskilt. I tillegg monteres sylinder på utv side for avlåsing av bygningen. 06. Vvs/Innredning Det skal leveres og monteres rør fra nedgravd tank og opp til dostol. Det monteres toalettstol med innsynsdeksel som åpnes automatisk ved bruk. Det skal leveres og monteres lufting fra glassfiberarmert kloakkum som føre opp inne lags med innv vegg og over tak. Vindvifte monteres på toppen. Nødvendig gjennomføringer leveres og monteres. Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 8

9 07. Tilbudssammendrag 01. Rigg og drift 02. Fundament/gulv 03. Vegger 04. Tak 05. Dører og vinduer 06. Vvs / Innredning SUM BYGGEKOSTNAD Post 1-6 Sum eks mva 07. Timepriser og påslag. Tømrer kr. Formann kr. Påslag materiell Koordineringspåslag på underentrep. kr/time eks mva kr/time eks mva % netto faktura % netto faktura Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 9

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer