ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF

2 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE 01. INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE ADRESSELISTE ORIENTERING OM PROSJEKTET TILBUDSREGLER KONTRAKTSBESTEMMELSER FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN HMS PLAN BYGGRENHOLD DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG TEGNINGSLISTE GENERELLLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE SPESIFISERENDE TEKSTER FOR -35 KULDEANLEGG 35-1

3

4 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-3 Bygningsdel: 03 ADRESSELISTE ADRESSELISTE 03. ADRESSELISTE. Tiltakshaver: Lyngen kommune (TTH) Kjosveien Lyngseidet Saksbehandler Hans Petter Myrland Tlf Fax E-post: Prosjektleder: Norconsult AS (PL) Teknologiveien Narvik SaksbehandlerTerje Hansen Tlf Fax Mob E-post: Prosjekteringsleder: (PGL) Arkitekt: (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Espen Aursand Tlf Fax E-post: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Svein Erik Lervik Tlf Fax E-post: Rådgivende ingeniør VVS: AS PlanConsult VVS (RIV) postboks 83, 7801 Namsos Tlf Fax Mob Prosjektansvarlig Torbjørn Landsem Saksbehandler Lorentz Rosten Rådgivende ingeniør EL: EL-prosjekt Trøndelag AS (RIE) Neptunveien Verdal Saksbehandler Helge Høybakken Tlf Fax

5 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-4 Bygningsdel: 03 ADRESSELISTE E-post: Rådgivende ingeniør Brann: Total Brannsikring AS (RIBr) postboks Alta Saksbehandler Lars Erik Johnsen Tlf Fax E-post: Rådgivende ingeniør bygningsteknikk: Trønder-plan AS (RIB) Havnegata 3 Postboks Namsos Saksbehandler Bjarne Holmsen Tlf Fax E-post:

6 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-5 Bygningsdel: 04 ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET 04. ORIENTERING OM PROSJEKTET. Prosjektets art og omfang. Eksisterende skole skal rives og det bygges ny samtidig som eksisterende svømmehall med tilhørende garderobeanlegg skal rehabiliteres med hensyn til både bygningsmessige og tekniske anlegg. Mesteparten av de VVS tekniske anlegg skal rives/demonteres og det skal innstalleres nye tekniske anlegg. For øvrig orientering henvises det til utarbeidet Bok 0 for prosjektet. VVS anlegg. Sanitæranlegg. Alt av eksisterende ledningsnett for vannledninger skal i prinsipp rives/demonteres. Eksisterende sanitærutstyr i garderober blir revet/demontert og det innstalleres nytt. Varmeanlegg. Eksisterende varmeanlegg vil bli revet og erstattet med ny vannbåren gulvvarme samt radiatoranlegg. Likedan vil nye ventilasjonsbatterier bli innstallert med vannvarme. Varmeveksler for oppvarming av bassengvann vil også bli tilknyttet det vannbårne varmeanlegget. For tilskudd til energiforsyningen skal det etableres energibrønner. Sprinkleranlegg. Sprinklede områder skal sprinkles i henhold til NS og gjeldende forskriftskrav. Kuldeanlegg. I tilknytning til energibrønner skal det installeres vann/vann varmepumpe. I tillegg installeres kjøleanlegg i tilknytning til kjølerom og avfallsrom. Ventilasjonsanlegg. Det etableres i alt 4 stk nye ventilasjonsanlegg, henholdsvis for garderober og gymnastikksal, administrasjonsfløy, undervisningsfløy samt svømmehall. I prinsipp skal alt av eksisterende aggregater og kanalnett rives/demonteres i både garderober og svømmehall. Renseanlegg/bassengtekniske anlegg. Alt av teknisk utstyr samt ledningsnett for eksisterende renseanlegg vil bli revet/demontert. Dette vil bli erstattet med komplett nytt renseanlegg basert på de siste forskriftskrav. Framdrift. Se Bok 0. Evaluering av tilbud. Se Bok 0. Prisregulering. Se Bok 0. Forhold på byggeplassen. Se Bok 0.

7 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-6 Bygningsdel: 05 TILBUDSREGLER TILBUDSREGLER 05. TILBUDSREGLER. Det vises til Bok 0.

8 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-7 Bygningsdel: 06 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER 06. KONTRAKTSBESTEMMELSER. Det vises generelt til Bok 0.

9 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-8 Bygningsdel: 07 FORHOLD PÅ BYGGEPLASS FORHOLD PÅ BYGGEPLASS 07. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS. Det vises til Bok 0.

10 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-9 Bygningsdel: 08 HMS PLAN HMS PLAN 08. HMS PLAN. Det vises til Bok 0.

11 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 09 BYGGRENHOLD BYGGRENHOLD 09. BYGGRENHOLD. Det vises til Bok 0.

12 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG 10. DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG. Tilbud avgis, i tillegg til forpliktende tilbudsbrev, ved : a. utfylling av understående skjema. b. utfylling av enhetspriser i beskrivelsen. c. vedlegg av etterspurt dokumentasjon TILBUDSPRIS. Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere og montere komplette tilbudsleveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget til følgende priser : 35 KULDEANLEGG 350 Generelle ytelser kr 355 Utstyr mm kr 358 Overtakelse, igangkjøring mm kr Sum, eks.mva kr 25 % merverdiavgift kr TILBUDSSUM INKL. MVA. Kr =================== Kostnadsfordelingsoppgave. Tilbudssummen fordeler seg som følger: Lønn Sosiale utgifter Materialer Administrasjon, risiko, og fortjeneste.%.%.%.% 100 % FORBEHOLD, MERKNADER Ett av følgende alternativer skal fylles ut/krysses av: 1. Det tas ingen forbehold. 2. Forbehold er angitt i eget følgeskriv, datert. og det er totalt..antall forbehold. NB! Hvis forbehold skal det oppgis hvor mange ALTERNATIVE TILBUD. Såfremt det er bedt om alternative tilbud, er det ønskelig at dette fylles ut av tilbyder.

13 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG ENDRINGER AV KONTRAKTENS PRISER Det vises til Bok 0 med hensyn til prisstigning TILLEGGS-/REGNINGSARBEIDER Timepris, inkl. alle påslag, eks.mva. Generelt gjelder at tilbudspriser skal benyttes for tilleggs- og fradragsarbeider der dette lar seg beregne. Såfremt dette ikke lar seg gjennomføre gjelder følgende: Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.v. Nedenstående liste utfylles ved innsendelse av tilbud. Tiltakshaver kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Regningsarbeid skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er skriftlig rekvirert av tiltakshavers representant. overtid Normaltid 50 % overtid 100 % a, Ingeniør. kr/time... kr/time... kr/time b, Montør/fagarbeider... kr/time... kr/time....kr/time c, Lærling/ hjelpearbeider... kr/time... kr/time... kr/time Påslag for materialer og utstyr. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. i h.h.t. prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: Påslag i %: Materiell i følge grossistens prisliste.. Materiell i følge leverandørens prisliste..% Materiell i følge netto innkjøpspris, som dokumenteres gjennom faktura..% TILTRANSPORT AV ENTREPRISER Følgende prosentpåslag tilbys som godtgjørelse for eventuelle senere tiltransporterte entrepriser. Godtgjørelsen beregnes i % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift for den tiltransporterte entreprise. Godtgjørelse for underentrepriser: Godtgjørelse for administrerte sideentrepriser:....%....%

14 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG LEVERINGSTIDER Eventuelle frister som gjelder for leveransen som ikke framgår i Bok 0 medtas her. Levering av: Levering av: Levering av: uke... uke... uke GARANTIER/FORSIKRINGER Garantier i h.h.t. NS 8405 vil bli stillet av:... Forsikringer i h.h.t. NS 8405 stilles av: UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Listen skal utfylles dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Hvis så er tilfelle skal underentreprenørenes referanser vedlegges tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: UTSSTYRSSPESIFIKASJON. Alt utstyr som entreprenøren tilbyr skal spesifiseres, dateres og vedlegges tilbudet. Tilbud uten vedlegg ansees som utfullstendig og kan forkastes. Se også pkt.12.3 og 12.5 under kap.generelle krav og ytelser for VVS anleggene KAPASITET. For å kunne gjennomføre arbeidene skal tilbyderen i eget vedlegg dokumentere at han har den nødvendige kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal videre oppgis forventet maksimal bemanning for egne respektive underentreprenørers arbeider samt hvilke ressurser hvert av firmaene rår over. Videre skal tilbyderen oppgi hvilke prosjektadministrative ressurser (ingeniører/formenn) firmaet rår over og likedan hvilke erfaring disse har.

15 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG TILTAKSKLASSE Det settes krav til følgende tiltaksklasser etter rev. PBL. Kap. Arbeider Tiltaksklasse 35 Kuldeanlegg 3 Tilbyders status i forhold til ovennevnte krav er; 1. Søknad om sentral godkjenning er sendt; Ja Nei Hvis ja: Søknad godkjent Søknad avslått Svar ikke mottatt 2. Tilbyder er lokalt godkjent i Lyngen kommune på andre prosjekt: Ja Nei Hvis ja, oppgi hvilke: KVALITETSSIKRING Tilbyder skal krysse av et eller flere av følgende forhold: Firmaet har utarbeidet kvalitetssikring etter NS-EN ISO og er iverksatt fra dato. Firmaet har egne kvalitetssikringsrutiner og innholdsfortegnelsen følger vedlegg Firmaet har ikke utarbeidet kvalitetssikringsrutiner REFERANSEPROSJEKT Tilbyderen skal angi min. tre referanser som er relevante for denne entreprisen. Byggherre Prosjektnavn Entreprisesum Ferdigstillelse TIDSFRISTER Arbeidet er beregnet utført på dager.

16 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG TILBYDERS UNDERSKRIFT/ERKLÆRING Undertegnede firma erklærer å ha satt seg inn i de stedlige forhold og bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle nedenstående punkter er avkrysset. Alle poster skal avkrysses Vedlagte Bok 0 er gjennomgått Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattester, 2 stk er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) Firmaattest er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) HMS erklæring er vedlagt Økonomisk soliditet, regnskap siste 3 år Erfaring fra lignende prosjekt, m2, kostnad, type bygg mm Merk! I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Såfremt etterspurte dokumenter ikke vedlegges tilbudet, kan evt. tilbudet bli forkastet. Firma: Adresse: Telefon:.... Telefaks: Sted:.Dato: Ansvarlig underskrift:

17 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE TEGNINGSLISTE 08. TEGNINGSLISTE. Tegn. nr. Tittel: Mål: Dato: Entreprenør VVS-anlegg. Utomhusplan 1: R+V+K+E+B Eksisterende bygg: VVS anlegg Bunnledningsplan, del 2 laveste nivå 1:50 " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 1 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 2 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 1 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 2 " " R VVS anlegg Plan 1, del 2 " " R+V+K+B VVS anlegg Plan 2, del 1 " " R+V+B VVS anlegg Plan 2, del 2 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 1 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 2 " " R+V VVS anlegg Orienterende snitt 1:100 " R+V+K+B Nybygg: VVS anlegg Bunnledningsplan, kjeller del 5 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 3 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 4 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 5 " " R VVS anlegg

18 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE Plan kjeller, del 5 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 3 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 4 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 5 " " R VVS anlegg Plan 1, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 1, del 4 " " R+V+K VVS anlegg Plan 1, del 5 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 3 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 4 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 5 " " R VVS anlegg Plan 2, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 2, del 4 " " R+V VVS anlegg Plan 2, del 5 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 4 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 5 " " R+V VVS anlegg Orienterende snitt " " R+V+K Skjemaer: Sanitæranlegg: Varmeanlegg: Kuldeanlegg: 3501og Ventilasjonsanlegg; 3601, -02, -03, -04,-05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, - 17 og -18. Skjemategninger for sanitær- og varmeanlegg vil bli utarbeidet før oppstart.

19 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE Tegningene er merket "Tilbudstegning". Tegninger til rørleggerentreprenør er merket med R. Tegninger til ventilasjonsentreprenør er merket med V. Tegninger til kuldeentreprenør er merket med K. Tegninger til energibrønnentreprenør er merket med E. Tegninger til renseanlegg entreprenør er merket med B.

20 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12. GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE ORIENTERING OM BESKRIVELSEN Denne beskrivelsen er i hovedsak basert på NS 3420 av januar 2007 med veiledning, og kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte delprodukter. Selv om enkelte poster ikke er kodet, gjelder likevel utførelse og leveranse i h.h.t. NS Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Kap.12 beskriver generelle VVS tekniske bestemmelser som gjelder for denne entreprisen, og i den grad disse bestemmelsene er prisbærende skal dette prissettes under kap.350. Det samme gjelder prisbærende elementer i Bok 0 med HMS samt Rent Tørt Bygg mm som er utarbeidet for prosjektet GENERELLE INFORMASJONSFORPLIKTELSER Med hensyn til forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne beskrivelsen har VVS entreprenøren og RIV gjensidig informasjonsplikt. I utgangspunktet skal informasjonen være skriftlig, og uten unntak gjelder dette forhold som har direkte eller indirekte økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Informasjon om forhold som har konsekvenser for tiltakshaver skal også gå til byggeledelsen og avtaler og rekvisisjoner som ikke følger nevnte rutine har ingen gyldighet PRODUKTSPESIFIKASJON. I spesifikasjonene i beskrivelsen er det ikke oppgitt hverken fabrikat eller type for å spesifisere produktet. For å definere produktet best mulig er det oppgitt kode i hht NS 3420 samt, hvor dette er nødvendig, satt opp en kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse. Derfor står entreprenøren fritt i valg av utstyr i h.h.t. de krav som er stilt, men entreprenøren må i egne vedlegg gi opplysninger om fabrikat og type som er benyttet i tilbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder, og dataene vil bli evaluert og medtatt i den totale vurderingen av anleggene. Entreprenøren er ansvarlig for at det tilbys utstyr som kan kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

21 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12.4 ELEKTRISK MATERIELL. Byggets strømforsyning vil være som følgende: 230 V IT. For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av VVS utstyr, skal VVS entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. VVS entreprenøren skal for ferdig koblede/lukkede apparater ta med alt elektrisk utstyr som er nødvendig for å oppnå den beskrevne funksjon og sikkerhet. Alle elektriske tilkoblingspunkter skal være ført fram til merkede rekkeklemmer. Elektroentreprenøren/automatikkentreprenøren skal levere og montere alle kontaktorer, motorvernbrytere, start-/stoppknapper og lignende dersom disse ikke er montert i ferdig koblede enheter. Spesielle krav: Alle sikringer, kontaktorer, brytere etc. skal utføres med allpolig brudd. Alle motorer skal belastes max. 90 % av merkestrøm. Utstyr som skal monteres i EX sone skal ha nødvendig klassifisering. For å unngå stans etter strømbrudd skal vendere benyttes framfor trykknappstyring der dette er mulig. Det skal i størst mulig utstrekning benyttes elektrisk utstyr av samme fabrikat. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell og utstyr skal være CE-merket og godkjent av det stedlige el-tilsyn. Andre ytelser. Det er VVS entreprenørens ansvar at automatikkentreprenøren, RIE og RIV i tide får nødvendige data, strømløps- og koblingsskjemaer for det leverte utstyr. VVS entreprenøren leverer interne strømløpsskjema og utarbeider komplette koblingsskjemaer, som oversendes til automatikkentreprenør, RIE og RIV innen 6 uker fra ordrebekreftelse KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Følgende utfyllende opplysninger skal vedlegges tilbudet: Spesifikasjon av fabrikat og type for alle poster i beskrivelsen. Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter. Dokumentasjon og spesifikasjon av alle tilbudte produkter og komponenter skal fremlegges i form av brosjyremateriell og datablad. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat opplistes, som avløpsrør, kanaler m.m. Dokumentasjonen skal leveres i ringperm i ett eksemplar for godkjenning, og skal danne utgangspunkt for anleggsdokumentasjon i forbindelse med FDV FORHOLD VED MONTASJE. Tilbudt varmepumpe må la seg innpasse på skissert plass slik det fremgår av plantegninger.

22 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12.7 TEGNINGER. Alle plantegninger og skjemaer for de VVS tekniske anlegg er å betrakte som prinsipielle, og det kreves en håndverksmessig tilpasning ved montasje. Detaljtegninger, materiallister og lignende skal imidlertid følges. Plan- og snittegninger foreligger i målestokk 1:50. Nye eller korrigerte tegninger gjelder foran gamle, og RIV`s tegninger gjelder foran eventuelle tegninger fra entreprenøren såfremt ikke annet er avtalt. VVS entreprenøren har ansvar for straks å fjerne ugyldige tegninger fra byggeplass, samt korrigere tegningslisten. Videre er VVS entreprenøren pliktig til kontinuerlig å notere alle avvik fra tegningene nøyaktig på ett sett tegningskopier, og nedtegningen skal være slik at originaltegningene skal kunne korrigeres i samsvar med den endelige utførelsen uten oppmåling på plassen. Etter hvert som byggeprosessen skrider frem skal VVS entreprenøren utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger når dette er nødvendig og er spesifisert som egen post i mengdebeskrivelsen på aktuelt sted. Slike tegninger skal forelegges RIV for godkjennelse før montasje IGANGSETTELSE, PRØVING OG INNREGULERING. Før overtakelsesforretning avholdes skal entreprenøren igangsette samt prøve anleggene i en viss tidsperiode. Før prøvingen iverksettes skal entreprenøren i rimelig tid varsle tiltakshaver om at anleggene er ferdig, og det må videre fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt før arbeidene kan settes i gang. Prøvene må være såpass omfattende at de viser at anleggene oppfyller de spesifiserte krav slik det framgår av den tekniske beskrivelsen OVERTAKELSE Når prøvingen er avsluttet skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding til tiltakshaveren om at kontraktsarbeidene er ferdig for overtakelse. Sammen med ferdigmeldingen skal all dokumentasjon fra prøvingen vedlegges. Etter at tiltakshaveren har mottatt melding om at kontraktsarbeidene er fullført skal det avholdes ferdigbefaring med overtakelsesforretning i løpet av ca. 14 dager. I tilknytning til overtakelsesforretningen skal denne skje med basis i NS KONTROLL AV TILTAKSHAVEREN. Om tiltakshaver ønsker å foreta kontroller for å sikre at leveransen blir kontraktsmessig utført, har han rett til dette i en hvilken som helst fase i byggeperioden. Kontrollen kan skje enten direkte fra tiltakshaver eller hans representant, for eksempel RIV.

23 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE MENGDEBEREGNING. Med hensyn til utfylling av priser skal nedenstående retningslinjer følges. Formålet med å foreta mengdeberegning er å skape et likt tilbudsgrunnlag for alle tilbydere, men mengdene kan likevel ikke anses som bestillingslister. Det kan videre opplyses at mengdene er tatt ut uten hensyn til kapp og spill. For å bestemme anleggenes vanskelighetsgrad er det viktig at firmaene setter seg nøye inn i tegninger og beskrivelser som foreligger for prosjektet. Såfremt tilbyderen finner åpenbare feil av vesentlig størrelse må denne gi skriftlig beskjed til RIV så snart som praktisk mulig, slik at samtlige tilbydere blir underrettet. Med unntak av dette skal ikke mengdene korrigeres og tilbyderen skal forholde seg til mengder oppsatt i beskrivelsen. Alle korreksjoner foretaes etter tilbudsåpning og før kontrakt skrives. Såfremt tillegg i mengdene skal kunne bli godkjent under kontraktsforhandlingene, må entreprenøren fremlegg mengdeberegning i h.h.t. Norsk Standard.

24 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-1 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG GENERELL ORIENTERING. 1. Denne entreprise omfatter levering og montering av kuldeanlegg for søppelrom og kjølerom samt varmepumpe som skal installeres i tilknytning til varmeanlegget. Alle anlegg skal inkluderes med igangkjøring. For 1 stk kjølerom og 1 stk søppelrom skal det leveres komplette kjøleanlegg. Anleggene leveres som split aggregater med inne- og utdel, hvor utedel bestående av kjølemaskin og kondensator monteres på tak, mens innedel bestående av fordamper plasseres i de kjølte rommene. 2. For opptak av energi fra 21 stk energibrønner (annen entreprise) skal det leveres komplett varmepumpe for innendørs montasje. NB! Mottak, innsjauing samt fysisk plassering av varmepumpen vil bli ivaretatt av byggets innvendige rørlegger, men nødvendig koordinering mot denne må ivaretas. 3. Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille kravene til ferdig produkt i h.h.t. NS 3420 utgave januar Kravene er spesifisert ved hjelp av standardens koder i etterfølgende spesifikasjon i den grad dette er mulig. 350 GENERELLE YTELSER GENERELT. I dette kapitlet skal det medtas de kostnader som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS. Her vises det spesielt til bok 0, "Felles forhold på byggeplass" hvor ytelse og ansvar til de ulike aktører og entreprenører fremgår Her skal entreprenøren medregne kostnader i forbindelse med dennes ytelser for "Forhold på byggeplass" slik som beskrevet i bok 0. R.S Mener entreprenøren at andre byggeplassytelser enn de som er nevnt og stilt til disposisjon under kapitlet er nødvendig, skal kostnader for dette medtas og spesifiseres her.... R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel :

25 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-2 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum KVALITETSSIKRING OG INTERNKONTROLL. Posten skal omfatte entreprenørens totalkostnader med utvikling og tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering av kvalitetsplan for entreprisen, gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll, oppfølging og revisjon av kvalitetssystemet, samt utarbeidelse og oppfølging av beredskapsplaner for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) samt MIL (Ytre miljø). Kvalitetssikringen skal omfatte TK (Teknisk kvalitet) HMS samt MIL, og videre er entreprenøren ansvarlig for kvalitetssikring av egne, underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. NB! Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget sett i forhold til eget etablert kvalitetssystem og tidligere erfaringer fra gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll. Entreprenøren skal medregne totale kostnader for komplett planlagt og gjennomført kvalitetssikring i nedenstående poster Utvikling/tilpasning av eget kvalitetssystem R.S Kvalitetssikring teknisk kvalitet. R.S HMS, kfr. Bok 0 samt øvrige relevante lover og forskrifter. R.S Ytre miljø. R.S ANMELDELSER. Byggesaken gjennomføres i h.h.t. gjeldende vedtekter for byggesaksbehandling i Lyngen kommune. Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og kontrolloppgaver som er tillagt utførende slik det framgår av vedtektene. Han skal også søke om igangsettingstillatelse for egne arbeider samt utarbeide detaljert kontrollplan for utførelsesfasen. Entreprenøren er ansvarlig REISE OG DIETT. I denne post skal entreprenøren oppgi eventuelle kostnader for reise og diett FRAKT. Her skal leverandøren inkludere fraktomkostninger til byggeplass for alt beskrevet utstyr. R.S. R.S. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 350 GENERELLE YTELSER:

26 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-3 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum DETALJTEGNINGER. Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med større detaljeringsgrad utover det som framgår av tilbudsunderlaget. Entreprenøren skal selv utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger i forbindelse med anslutning til spesielt utstyr som han leverer. Entreprenøren skal videre tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, og i en form slik at RIV kan ajourføre tegningene og som underlag for "som bygget" tegninger. Underlaget for "som bygget" skal være RIV i hende minimum 14 dager før melding om ferdigbefaring og overtakelse. Tegningene skal utarbeides i h.h.t. NS 3039 og NS 3040 og evt. andre relevante standarder. R.S GARANTIER OG FORSIKRINGER Garantier. Garantier i bygge- og garantitid stilles nøyaktig i samsvar med NS Kopi av polise fremlegges innen 2 uker etter mottatt kontraktsforslag. Kfr. også Bok Ansvarsforsikring. For skader som kan oppstå på byggherrens eiendom og person, samt på tredje manns person eller eiendom skal entreprenøren tegne ansvarsforsikring. For skade pr.person skal forsikringen dekke min. kr For tingskade skal forsikringer dekke min. kr pr.skade. Kopi av polise fremlegges før kontraktsinngåelse BYGGEMØTER. I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren stipulere antall møter han skal delta i og prissette dette. Det må påregnes byggemøter ca annen hver uke i aktuell byggetid for entreprisen, og i tillegg kommer eventuelle avklaringsmøter etter behov BESIKTIGELSE AV BYGGEPLASS. Tilbyderen må selv gjøre seg kjent med de forhold på byggeplassen som kan tenkes å ha betydning for arbeidene og det ansvar han påtar seg. Besiktigelse av byggeplass, innhenting av opplysninger samt orientering om byggearbeidene, kfr. også Bok 0. R.S. R.S. R.S. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Sum Bygningsdel 350 GENERELLE YTELSER:

27 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-4 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum 355 UTSTYR MM GENERELT. Det skal leveres og monteres 2 stk mindre kuldeanlegg for henholdsvis søppelrom og kjølerom. I tillegg skal det levereres/monteres 1 stk varmepumpeaggregat vann/vann. Alternativt er det ønskelig med 2 stk likelydende varmepumer som kobles i parallell. I tillegg er det også ønskelig med tilbud på 2 stk luft/vann varmepumper slik det fremgår av nedenstående SYSTEM KULDEANLEGG AVFALLSROM. For 1 stk kjølerom skal det leveres og monteres 1 stk komplett kjøleanlegg. Det skal gis pris på split aggregat og krav til romtemperatur ca.+4 C. Det monteres split aggregat med inne- og utedel, hvor utedel bestående av kjølemaskin og kondensator monteres på yttervegg, mens inndel bestående av fordamper plasseres i rommet. Elektrisk avriming. Det inkluderes maks 4 meter x2 horisontale ledninger (tur/retur) mellom innedel og utedel, og ingen høydeforskjell X KULDEAGGREGAT LUFTKJØLT FORDAMPER LUFTKJØLT KONDENSATOR HFK-MEDIUM PREFABRIKKERT Monteringssted: Yttervegg Spesifisert kuldemedium: Fyllingsmengde: Kuldefaktor: Kuldeytelse, (kw): 1,5 kw ved romtemperatur +4 C og utetemperatur +27 C. Komplett kjøleanlegg med aggregat, 1 fordamper (romslig dimensjonert), kuldemedieledninger, ventiler, isolasjon, automatikk, tavle m.m. NB! Anlegget settes ikke i bestilling før etter nærmere avtaler med RIV. Antall stk 1 N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

28 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-5 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum SYSTEM KULDEANLEGG. KJØLEROM. For 1 stk kjølerom skal det leveres og monteres 1 stk komplett kjøleanlegg. Det skal gis pris på split aggregat og krav til romtemperatur +0 C. Det monteres split aggregat med inne- og utedel, hvor utedel bestående av kjølemaskin og kondensator monteres på yttervegg, mens inndel bestående av fordamper plasseres i rommet. Elektrisk avriming. Det inkluderes maks 1 meter x2 horisontale ledninger (tur/retur) mellom innedel og utedel, og ingen høydeforskjell mellom inne- og utedel X KULDEAGGREGAT LUFTKJØLT FORDAMPER LUFTKJØLT KONDENSATOR HFK-MEDIUM PREFABRIKKERT Monteringssted: Yttervegg. Spesifisert kuldemedium: Fyllingsmengde: Kuldefaktor: Kuldeytelse, (kw): 1,1 kw ved romtemperatur 0 og utetempertaur +27 C. Komplett kjøleanlegg med aggregat, 1 fordamper (romslig dimensjonert), kuldemedieledninger, ventiler, isolasjon, automatikk, tavle m.m. NB! Anlegget settes ikke i bestilling før etter nærmere avtaler med RIV. Antall stk SYSTEM VARMEPUMPEAGGREGAT Generelt. Det tilbys varmepumpeaggregat for innendørs plassering og med innbygde pumpemoduler i henhold til etterfølgende spesifikasjoner Varmepumpens "kaldside" skal tilkoples væskefylte (vann/kuldemedie) rør fra energibrønner i fjell. Mens "varmsiden" skal tilkoples byggets varmeanlegg. Kfr vedlagte flytskjema Varmepumpeaggregatet skal ved leveransen fra fabrikk være internt ferdigkoplet og fylt med kuldemedium. Videre skal det inneholde all elektrisk start- og kontrollutrustning. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

29 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-6 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum Varmepumpeaggregates interne automatikk skal kommunisere mot byggets SD-anlegg ved at potensialfrie signaler for drift og feil legges ut på rekkeklemmer. Nødvendige trafoer og releer skal være inkludert Varmepumpeaggregatet skal overleveres til byggets rørlegger som vil sjaue det på plass i plan 1 i eksisterende bygg. Før rørmontasje m.v., må det være beskyttet i forhold til den byggeaktivitet som vil foregå etter innsjauingen All rørmontasje vil bli foretatt av rørleggerentreprenør, men det må påregnes at leverandøren må bistå med nødvendig informasjon og rettledning Når montasjen er fullført, skal leverandøren stå for prøvekjøring og igangsetting av varmepumpen. Samarbeide med rørlegger og elektrikker må påregnes Beregning/dokumentasjon av tilbudt aggregat med pumpemoduler og lyddata skal vedlegges tilbudet. Effektdata, effektfaktor mv for ulike driftstistander ihht Norsk Kuldenorm skal dokumenteres i tilbudet Før overtakelse skal det foretas en ytelsestest av varmepumpeaggregatet for måling av virkelig effektforbruk, varmefaktor mv X VARMEPUMPEAGGREGAT VÆSKEKJØLT FORDAMPER VÆSKEKJØLT KONDENSATOR SKRUE-KOMPRESSOR PREFABRIKKERT Monteringssted: Teknisk rom plan 1. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

30 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-7 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum Spesifikasjon kjøleteknisk utrustning. Spesifisert kuldemedium: R-407C (Alternativt medie kan tilbys) Varmeytelse (kw): 200 kw Kald side: Kjølebærermedium:Vann/etylenglycol: 29 % Kjølebærertemperatur inn ( C): 0 C Kjølebærertemperatur ut ( C): -4 C Mediemengde: 9,6 l/s Varm side: Varmebærermedium: Vann Varmebærertemperatur inn ( C): 35 C Varmebærertemperatur ut ( C): 45 C Mediemengde: 4,9 l/s Antall kompressorer: 4 Antall trinn: 4 Elektriske data: Volt/Faser/Hertz 230 VIT Ved avvik fra oppgitte varmeytelse må vannmengder tilpasses Spesifikasjon pumpemoduler. Pumpemodulene skal være komplett og bestå bl.a av følgende komponenter: - Enkelpumper (begge sider) - Disponibelt pumpetrykk kald side: 110 kpa (eks. trykktap i fordamper) - Disponibelt pumpetrykk varm side: 25 kpa (eks.trykktap i kondensator) - Strømningsvakt - Innjusteringsventil - Manometre for avlesning av trykkfall og innjustering av mengde. - Filter. - Ferdig internt elektisk koplet med hensyn til kraftforsyning og styring Pumpekapasiteter/løftehøyder må være tilpasset tilbudt varmepumpe inklusive tilknyttet eksterne rørkretser Varmepumpe Komplett varmepumpe som spesifisert foran. stk 1 N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

31 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-8 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum Tilbudt fabrikat/type: Alternativt er det ønskelig med 1 stk luft/vann varmepumpe med ytelse 200 kw ved +5 C ute og utgående vanntemperatur +45 C. kr... Alternativt er det også ønskelig med 2 stk luft/vann varmepumpe med ytelse hver på 100 kw ved +5 C ute og utgående vanntemperatur +45 C. kr... Tilbudt fabrikat: Koordineringsmøte. Etter at kuldeentreprenør er antatt skal denne inkludere et koordineringsmøte mellom automatikkleverandør, RIE og RIV på Namsos. Her skal styring og drift av varmepumpe integrert i varmeanlegget forøvrig gjennomgås. Nødvendige kostnader i tilknytning til møte skal inkluderes her. RS N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Sum Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

32 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-9 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum 358 OVERTAKELSE MM MERKING. Alle komponenter merkes med symboler i h.h.t. NS Rørledninger merkes i h.h.t. NS 813 og kanaler i h.h.t. NS Samtlige anlegg skal ha fullverdig merking og skal være i overenstemmelse med FVD instruksene og gjeldende forskrifter. Generelt skal merkeskilt inneholde følgende: symbol system og komponentnummer beskrivende tekst medie/kapasitet/strømningsretning/systemtilhørighet. Det skal benyttes graverte skilt med varig merking, sort tekst på hvit bunn, og størrelsen på skiltene skal tilpasses utstyrets størrelse. R.S IGANGKJØRING Før i gangkjøring skal entreprenøren forvisse seg om at alt utstyr er riktig og fagmessig utført, og at anleggene er rengjort inn- og utvendig. For å unngå nedsmussing av anleggene, tillates ikke anleggene i gangkjørt/startet før bygget er rengjort. Det må påregnes at byggets rørlegger må være tilstede under igangkjøringen. VVS entreprenør skal før oppstarting sjekke følgende sammen med el. installatør. Forbindelser og ledningsopplegg skal være festet. Ingen mekanisk skade på bryterne. Jordingsfeil av motor og strømkretser. Forbindelser fra startutstyr korrekt montert. Motorer rengjort. VVS entreprenør skal kontrollere følgende ved start av motor. Rotasjonsretning. Motor og vifte fri for vibrasjoner. Motorens startstrøm. Motorens strøm på alle faser. Overoppvarming av motor. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

33 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Entreprenøren skal, før anlegget overtas av tiltakshaver, sette opp en fyldig og lettfattelig driftsog vedlikeholds-instruks for anlegget. FDV-dokumentasjonen skal utarbeides både som papirutgave og elektronisk utgave. Elektronisk FDVdokumentasjon skal være basert på HTML-oppsett, mens papirutgave organiseres i tradisjonelle ringpermer. Strukturen skal i begge tilfeller følge NS3451 Bygningsdeltabellen. Den elektroniske utgaven skal leveres på CD-plate, mens den papirbaserte utgaven skal leveres i 2 komplette ringpermsett. Elektronisk FDV-dokumentasjon skal leveres kommunen senest 3 uker etter overtakelse av anlegget. Entreprenører som skal utarbeide disse, vil få tilsendt ZIP-fil med ferdig katalog- og menystruktur for oppsettet ved oppdragets start. Papirutgaven av FDV-dokumentasjon skal leveres kommunen senest 2 uker før overtakelse av anlegget. Entreprenører skal levere alt relevant dokumentasjonsmateriale vedrørende sine entrepriser i form av strukturerte datafiler og papirkopier til RIV senst 3 uker før ferdigbefaring. Materialet skal gi fyldestgjørende dokumentasjon vedrørende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all dokumentasjon som innmålinger, innreguleringer, egentestprotokoller, prøvetakinger etc skal inngå. Ved ferdigstillelse av FDV-dokumentasjonen skal ansvarlig for utarbeidelsen presentere materialet for kommune`s prosjektledelse for godkjennelse. Instruksen skal inneholde følgende: Orientering om prosjektet. Adresse og telefonliste for alle relevante firma som har vært delaktig i prosjektet. Funksjonsbeskrivelser og systemskjema. Spesifikasjon over alt levert utstyr med type- betegnelser. Alle komponenter i brosjyrer skal merkes med komponentnummer i h.h.t. RIV`s oppstilling. Rutiner for vedlikehold og anvisning for skjøtsel. Daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkter. Utkast til feilsøkingsskjema. Reparasjons-/kvitteringskort. Nødvendige brosjyremateriell og reservedelslister. Spesifikasjon over målte mengder for samtlige ventiler samt fullstendig N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

34 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum måleprotokoller og igangkjøringsprotokoller. Anleggsdokumentasjon må inneholde eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vært benyttet i byggeprosessen. Under de respektive kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut fra de henvisninger som gjøres i teksten. Drifts- og vedlikeholdsinstruks som beskrevet INSTRUKSJON OG OPPLÆRING. Etter at anleggene er prøvet og innregulert (innregulering skal skje av byggets innvendige rørlegger) skal entreprenøren lære opp og instruere tiltakshavers drifts- og vedlikeholdspersonale. FDVinstruksen skal gjennomgåes i sin helhet samtidig alle funksjoner og anleggsdeler gjennomgås på stedet. Varigheten av opplæringen skal være min. 1 dag. R.S. R.S FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE. Før overtakelse skal entreprenør oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring med påfølgende overlevering. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang, og såfremt det kreves ytterligere befaringer som skyldes VVS entreprenøren vil kostnadene bli belastet denne. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: Drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Protokoller over kontroller. Signerte protokoller fra utført overlevering/ferdigbefaring. Grunnlag for "som bygget" tegninger. Overtakelse finner ikke sted før påpekte feil og mangler er rettet i h.h.t.ns R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

35 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum SERVICE I GARANTIÅRET. I tillegg til rene garantiarbeider skal det avlegges 1 stk anleggbesøk for kontroll, drift samt funksjon av anleggets komponenter. Besøket som fortrinnsvis foretas ved dimensjonerende forhold, gås anleggene igjennom med driftspersonalet, og feil og mangler rettes. Tidspunkt for besøket avtales med kommunen, men skal skje i god tid før garantitiden utgår. Dersom det registreres avvik skal dette tas opp med tiltakshaver for å diskutere videre saksgang. Rapport for servicebesøk skal oversendes kommunen og RIV uten oppfordring. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Sum Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

36

37

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: 36 VENTILASJONSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 02.07.07 Prosjekt:

Detaljer

ENTREPRISE K31 RØRANLEGG

ENTREPRISE K31 RØRANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K31 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INN HOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Tilbudsskjema mv. Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSSKJEMA 0 DOKUMENTKONTROLL 3 1 TILBUDSSUM 4 2 KALKULASJONSFAKTORER og REGNINGSARBEIDER

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsskjema

Vedlegg 2. Tilbudsskjema Vedlegg 2. Tilbudsskjema 1. Innledning Priser må oppgis i NOK eksklusiv merverdiavgift. Oppdragsgiver presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er beskrevet

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K31 SANITÆR- OG VARMEANLEGG UTARBEIDET AV:

FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K31 SANITÆR- OG VARMEANLEGG UTARBEIDET AV: VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K31 SANITÆR- OG VARMEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk:

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M GIVAS IKS 8 TILBUDSBREV KAP. 2 FOR ENTREPRISE ASKINELT- OG PROSESSTEKNISK UTSTYR SLAFORTYKKING GIVAS IKS GIVAS IKS 9 2.0 TILBUDSBREV 2.01 Tilbudssum For GIVAS IKS påtar vi oss de i tilbudsgrunnlaget spesifiserte

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Nytt tilbygg og ombygging

Nytt tilbygg og ombygging 0 0 0. 1 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Luftbehandlingsanlegg med autamatiseringsanlegg Fauske kommune September 2011 Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Prodev

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA REN presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG

ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG KVAM SKOLE Tiltakshaver: Steinkjer kommune Oppdragsgiver og prosjektledelse: Steinkjer Utbygging AS ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

SAK 1041. Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk:

SAK 1041. Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk: Snåsa kommune SAK 1041 SNÅSA HELSESENTER ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 07.06.2011 Prosjekt: SNÅSA HELSESENTER. OMBYGGING

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser.

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser. OSLO S ROM EIENDOM / ISS Forvaltning Utskifting av heiser. TILBUDSFORESPØRSEL DEL 3, VEDLEGG B PRIS OG TEKNISKE DATA BMA Prosjekt 2978 Side 1 av 14 A TILBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG 01 Tilbudspris I samsvar

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA

MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA TILBUDSFORESPØRSEL VVS ANLEGG Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjonsanlegg ILLUSTRASJON MOT SØR UTSNITT REGULERINGSPLAN. Tomt nr. 6 m/felles teknisk bod og solfangere

Detaljer

LEIE/KJØP AV BRAKKERIGG, HØYEGGEN SKOLE ANBUDSKONKURRANSE

LEIE/KJØP AV BRAKKERIGG, HØYEGGEN SKOLE ANBUDSKONKURRANSE LEIE/KJØP AV BRAKKERIGG, HØYEGGEN SKOLE ANBUDSKONKURRANSE DEL 0: GENERELL DEL - TILBUD DEL 0: GENERELL DEL Innledning Melhus kommune har behov for å leie/kjøp av brakkerigg til skoleformål ved Høyeggen

Detaljer

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon.

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon. Prosjekt SD-anlegg Alta kommune Side 00-1 ALTA KOMMUNE Etablering av driftskontrollanlegg ved Bossekop skole 13.februar 2014 Tilbudsinnbydelse Fag: Elektroinstallasjon Tilbyder: --------------------------------------------

Detaljer

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 2445138 Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 5 Kontrakt Generalentreprise / 20.8.2012 KVM gjennomføring 4 Endring vedr. prøvedriftsskjemaet 13.09.11

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer