ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF

2 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE 01. INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE ADRESSELISTE ORIENTERING OM PROSJEKTET TILBUDSREGLER KONTRAKTSBESTEMMELSER FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN HMS PLAN BYGGRENHOLD DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG TEGNINGSLISTE GENERELLLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE SPESIFISERENDE TEKSTER FOR -35 KULDEANLEGG 35-1

3

4 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-3 Bygningsdel: 03 ADRESSELISTE ADRESSELISTE 03. ADRESSELISTE. Tiltakshaver: Lyngen kommune (TTH) Kjosveien Lyngseidet Saksbehandler Hans Petter Myrland Tlf Fax E-post: Prosjektleder: Norconsult AS (PL) Teknologiveien Narvik SaksbehandlerTerje Hansen Tlf Fax Mob E-post: Prosjekteringsleder: (PGL) Arkitekt: (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Espen Aursand Tlf Fax E-post: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Svein Erik Lervik Tlf Fax E-post: Rådgivende ingeniør VVS: AS PlanConsult VVS (RIV) postboks 83, 7801 Namsos Tlf Fax Mob Prosjektansvarlig Torbjørn Landsem Saksbehandler Lorentz Rosten Rådgivende ingeniør EL: EL-prosjekt Trøndelag AS (RIE) Neptunveien Verdal Saksbehandler Helge Høybakken Tlf Fax

5 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-4 Bygningsdel: 03 ADRESSELISTE E-post: Rådgivende ingeniør Brann: Total Brannsikring AS (RIBr) postboks Alta Saksbehandler Lars Erik Johnsen Tlf Fax E-post: Rådgivende ingeniør bygningsteknikk: Trønder-plan AS (RIB) Havnegata 3 Postboks Namsos Saksbehandler Bjarne Holmsen Tlf Fax E-post:

6 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-5 Bygningsdel: 04 ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET 04. ORIENTERING OM PROSJEKTET. Prosjektets art og omfang. Eksisterende skole skal rives og det bygges ny samtidig som eksisterende svømmehall med tilhørende garderobeanlegg skal rehabiliteres med hensyn til både bygningsmessige og tekniske anlegg. Mesteparten av de VVS tekniske anlegg skal rives/demonteres og det skal innstalleres nye tekniske anlegg. For øvrig orientering henvises det til utarbeidet Bok 0 for prosjektet. VVS anlegg. Sanitæranlegg. Alt av eksisterende ledningsnett for vannledninger skal i prinsipp rives/demonteres. Eksisterende sanitærutstyr i garderober blir revet/demontert og det innstalleres nytt. Varmeanlegg. Eksisterende varmeanlegg vil bli revet og erstattet med ny vannbåren gulvvarme samt radiatoranlegg. Likedan vil nye ventilasjonsbatterier bli innstallert med vannvarme. Varmeveksler for oppvarming av bassengvann vil også bli tilknyttet det vannbårne varmeanlegget. For tilskudd til energiforsyningen skal det etableres energibrønner. Sprinkleranlegg. Sprinklede områder skal sprinkles i henhold til NS og gjeldende forskriftskrav. Kuldeanlegg. I tilknytning til energibrønner skal det installeres vann/vann varmepumpe. I tillegg installeres kjøleanlegg i tilknytning til kjølerom og avfallsrom. Ventilasjonsanlegg. Det etableres i alt 4 stk nye ventilasjonsanlegg, henholdsvis for garderober og gymnastikksal, administrasjonsfløy, undervisningsfløy samt svømmehall. I prinsipp skal alt av eksisterende aggregater og kanalnett rives/demonteres i både garderober og svømmehall. Renseanlegg/bassengtekniske anlegg. Alt av teknisk utstyr samt ledningsnett for eksisterende renseanlegg vil bli revet/demontert. Dette vil bli erstattet med komplett nytt renseanlegg basert på de siste forskriftskrav. Framdrift. Se Bok 0. Evaluering av tilbud. Se Bok 0. Prisregulering. Se Bok 0. Forhold på byggeplassen. Se Bok 0.

7 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-6 Bygningsdel: 05 TILBUDSREGLER TILBUDSREGLER 05. TILBUDSREGLER. Det vises til Bok 0.

8 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-7 Bygningsdel: 06 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER 06. KONTRAKTSBESTEMMELSER. Det vises generelt til Bok 0.

9 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-8 Bygningsdel: 07 FORHOLD PÅ BYGGEPLASS FORHOLD PÅ BYGGEPLASS 07. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS. Det vises til Bok 0.

10 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-9 Bygningsdel: 08 HMS PLAN HMS PLAN 08. HMS PLAN. Det vises til Bok 0.

11 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 09 BYGGRENHOLD BYGGRENHOLD 09. BYGGRENHOLD. Det vises til Bok 0.

12 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG 10. DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG. Tilbud avgis, i tillegg til forpliktende tilbudsbrev, ved : a. utfylling av understående skjema. b. utfylling av enhetspriser i beskrivelsen. c. vedlegg av etterspurt dokumentasjon TILBUDSPRIS. Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere og montere komplette tilbudsleveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget til følgende priser : 35 KULDEANLEGG 350 Generelle ytelser kr 355 Utstyr mm kr 358 Overtakelse, igangkjøring mm kr Sum, eks.mva kr 25 % merverdiavgift kr TILBUDSSUM INKL. MVA. Kr =================== Kostnadsfordelingsoppgave. Tilbudssummen fordeler seg som følger: Lønn Sosiale utgifter Materialer Administrasjon, risiko, og fortjeneste.%.%.%.% 100 % FORBEHOLD, MERKNADER Ett av følgende alternativer skal fylles ut/krysses av: 1. Det tas ingen forbehold. 2. Forbehold er angitt i eget følgeskriv, datert. og det er totalt..antall forbehold. NB! Hvis forbehold skal det oppgis hvor mange ALTERNATIVE TILBUD. Såfremt det er bedt om alternative tilbud, er det ønskelig at dette fylles ut av tilbyder.

13 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG ENDRINGER AV KONTRAKTENS PRISER Det vises til Bok 0 med hensyn til prisstigning TILLEGGS-/REGNINGSARBEIDER Timepris, inkl. alle påslag, eks.mva. Generelt gjelder at tilbudspriser skal benyttes for tilleggs- og fradragsarbeider der dette lar seg beregne. Såfremt dette ikke lar seg gjennomføre gjelder følgende: Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.v. Nedenstående liste utfylles ved innsendelse av tilbud. Tiltakshaver kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Regningsarbeid skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er skriftlig rekvirert av tiltakshavers representant. overtid Normaltid 50 % overtid 100 % a, Ingeniør. kr/time... kr/time... kr/time b, Montør/fagarbeider... kr/time... kr/time....kr/time c, Lærling/ hjelpearbeider... kr/time... kr/time... kr/time Påslag for materialer og utstyr. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. i h.h.t. prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: Påslag i %: Materiell i følge grossistens prisliste.. Materiell i følge leverandørens prisliste..% Materiell i følge netto innkjøpspris, som dokumenteres gjennom faktura..% TILTRANSPORT AV ENTREPRISER Følgende prosentpåslag tilbys som godtgjørelse for eventuelle senere tiltransporterte entrepriser. Godtgjørelsen beregnes i % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift for den tiltransporterte entreprise. Godtgjørelse for underentrepriser: Godtgjørelse for administrerte sideentrepriser:....%....%

14 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG LEVERINGSTIDER Eventuelle frister som gjelder for leveransen som ikke framgår i Bok 0 medtas her. Levering av: Levering av: Levering av: uke... uke... uke GARANTIER/FORSIKRINGER Garantier i h.h.t. NS 8405 vil bli stillet av:... Forsikringer i h.h.t. NS 8405 stilles av: UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Listen skal utfylles dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Hvis så er tilfelle skal underentreprenørenes referanser vedlegges tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: UTSSTYRSSPESIFIKASJON. Alt utstyr som entreprenøren tilbyr skal spesifiseres, dateres og vedlegges tilbudet. Tilbud uten vedlegg ansees som utfullstendig og kan forkastes. Se også pkt.12.3 og 12.5 under kap.generelle krav og ytelser for VVS anleggene KAPASITET. For å kunne gjennomføre arbeidene skal tilbyderen i eget vedlegg dokumentere at han har den nødvendige kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal videre oppgis forventet maksimal bemanning for egne respektive underentreprenørers arbeider samt hvilke ressurser hvert av firmaene rår over. Videre skal tilbyderen oppgi hvilke prosjektadministrative ressurser (ingeniører/formenn) firmaet rår over og likedan hvilke erfaring disse har.

15 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG TILTAKSKLASSE Det settes krav til følgende tiltaksklasser etter rev. PBL. Kap. Arbeider Tiltaksklasse 35 Kuldeanlegg 3 Tilbyders status i forhold til ovennevnte krav er; 1. Søknad om sentral godkjenning er sendt; Ja Nei Hvis ja: Søknad godkjent Søknad avslått Svar ikke mottatt 2. Tilbyder er lokalt godkjent i Lyngen kommune på andre prosjekt: Ja Nei Hvis ja, oppgi hvilke: KVALITETSSIKRING Tilbyder skal krysse av et eller flere av følgende forhold: Firmaet har utarbeidet kvalitetssikring etter NS-EN ISO og er iverksatt fra dato. Firmaet har egne kvalitetssikringsrutiner og innholdsfortegnelsen følger vedlegg Firmaet har ikke utarbeidet kvalitetssikringsrutiner REFERANSEPROSJEKT Tilbyderen skal angi min. tre referanser som er relevante for denne entreprisen. Byggherre Prosjektnavn Entreprisesum Ferdigstillelse TIDSFRISTER Arbeidet er beregnet utført på dager.

16 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA KULDEANLEGG TILBYDERS UNDERSKRIFT/ERKLÆRING Undertegnede firma erklærer å ha satt seg inn i de stedlige forhold og bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle nedenstående punkter er avkrysset. Alle poster skal avkrysses Vedlagte Bok 0 er gjennomgått Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattester, 2 stk er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) Firmaattest er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) HMS erklæring er vedlagt Økonomisk soliditet, regnskap siste 3 år Erfaring fra lignende prosjekt, m2, kostnad, type bygg mm Merk! I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Såfremt etterspurte dokumenter ikke vedlegges tilbudet, kan evt. tilbudet bli forkastet. Firma: Adresse: Telefon:.... Telefaks: Sted:.Dato: Ansvarlig underskrift:

17 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE TEGNINGSLISTE 08. TEGNINGSLISTE. Tegn. nr. Tittel: Mål: Dato: Entreprenør VVS-anlegg. Utomhusplan 1: R+V+K+E+B Eksisterende bygg: VVS anlegg Bunnledningsplan, del 2 laveste nivå 1:50 " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 1 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 2 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 1 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 2 " " R VVS anlegg Plan 1, del 2 " " R+V+K+B VVS anlegg Plan 2, del 1 " " R+V+B VVS anlegg Plan 2, del 2 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 1 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 2 " " R+V VVS anlegg Orienterende snitt 1:100 " R+V+K+B Nybygg: VVS anlegg Bunnledningsplan, kjeller del 5 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 3 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 4 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 5 " " R VVS anlegg

18 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE Plan kjeller, del 5 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 3 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 4 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 5 " " R VVS anlegg Plan 1, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 1, del 4 " " R+V+K VVS anlegg Plan 1, del 5 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 3 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 4 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 5 " " R VVS anlegg Plan 2, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 2, del 4 " " R+V VVS anlegg Plan 2, del 5 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 4 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 5 " " R+V VVS anlegg Orienterende snitt " " R+V+K Skjemaer: Sanitæranlegg: Varmeanlegg: Kuldeanlegg: 3501og Ventilasjonsanlegg; 3601, -02, -03, -04,-05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, - 17 og -18. Skjemategninger for sanitær- og varmeanlegg vil bli utarbeidet før oppstart.

19 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE Tegningene er merket "Tilbudstegning". Tegninger til rørleggerentreprenør er merket med R. Tegninger til ventilasjonsentreprenør er merket med V. Tegninger til kuldeentreprenør er merket med K. Tegninger til energibrønnentreprenør er merket med E. Tegninger til renseanlegg entreprenør er merket med B.

20 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12. GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE ORIENTERING OM BESKRIVELSEN Denne beskrivelsen er i hovedsak basert på NS 3420 av januar 2007 med veiledning, og kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte delprodukter. Selv om enkelte poster ikke er kodet, gjelder likevel utførelse og leveranse i h.h.t. NS Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Kap.12 beskriver generelle VVS tekniske bestemmelser som gjelder for denne entreprisen, og i den grad disse bestemmelsene er prisbærende skal dette prissettes under kap.350. Det samme gjelder prisbærende elementer i Bok 0 med HMS samt Rent Tørt Bygg mm som er utarbeidet for prosjektet GENERELLE INFORMASJONSFORPLIKTELSER Med hensyn til forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne beskrivelsen har VVS entreprenøren og RIV gjensidig informasjonsplikt. I utgangspunktet skal informasjonen være skriftlig, og uten unntak gjelder dette forhold som har direkte eller indirekte økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Informasjon om forhold som har konsekvenser for tiltakshaver skal også gå til byggeledelsen og avtaler og rekvisisjoner som ikke følger nevnte rutine har ingen gyldighet PRODUKTSPESIFIKASJON. I spesifikasjonene i beskrivelsen er det ikke oppgitt hverken fabrikat eller type for å spesifisere produktet. For å definere produktet best mulig er det oppgitt kode i hht NS 3420 samt, hvor dette er nødvendig, satt opp en kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse. Derfor står entreprenøren fritt i valg av utstyr i h.h.t. de krav som er stilt, men entreprenøren må i egne vedlegg gi opplysninger om fabrikat og type som er benyttet i tilbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder, og dataene vil bli evaluert og medtatt i den totale vurderingen av anleggene. Entreprenøren er ansvarlig for at det tilbys utstyr som kan kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

21 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12.4 ELEKTRISK MATERIELL. Byggets strømforsyning vil være som følgende: 230 V IT. For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av VVS utstyr, skal VVS entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. VVS entreprenøren skal for ferdig koblede/lukkede apparater ta med alt elektrisk utstyr som er nødvendig for å oppnå den beskrevne funksjon og sikkerhet. Alle elektriske tilkoblingspunkter skal være ført fram til merkede rekkeklemmer. Elektroentreprenøren/automatikkentreprenøren skal levere og montere alle kontaktorer, motorvernbrytere, start-/stoppknapper og lignende dersom disse ikke er montert i ferdig koblede enheter. Spesielle krav: Alle sikringer, kontaktorer, brytere etc. skal utføres med allpolig brudd. Alle motorer skal belastes max. 90 % av merkestrøm. Utstyr som skal monteres i EX sone skal ha nødvendig klassifisering. For å unngå stans etter strømbrudd skal vendere benyttes framfor trykknappstyring der dette er mulig. Det skal i størst mulig utstrekning benyttes elektrisk utstyr av samme fabrikat. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell og utstyr skal være CE-merket og godkjent av det stedlige el-tilsyn. Andre ytelser. Det er VVS entreprenørens ansvar at automatikkentreprenøren, RIE og RIV i tide får nødvendige data, strømløps- og koblingsskjemaer for det leverte utstyr. VVS entreprenøren leverer interne strømløpsskjema og utarbeider komplette koblingsskjemaer, som oversendes til automatikkentreprenør, RIE og RIV innen 6 uker fra ordrebekreftelse KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Følgende utfyllende opplysninger skal vedlegges tilbudet: Spesifikasjon av fabrikat og type for alle poster i beskrivelsen. Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter. Dokumentasjon og spesifikasjon av alle tilbudte produkter og komponenter skal fremlegges i form av brosjyremateriell og datablad. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat opplistes, som avløpsrør, kanaler m.m. Dokumentasjonen skal leveres i ringperm i ett eksemplar for godkjenning, og skal danne utgangspunkt for anleggsdokumentasjon i forbindelse med FDV FORHOLD VED MONTASJE. Tilbudt varmepumpe må la seg innpasse på skissert plass slik det fremgår av plantegninger.

22 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12.7 TEGNINGER. Alle plantegninger og skjemaer for de VVS tekniske anlegg er å betrakte som prinsipielle, og det kreves en håndverksmessig tilpasning ved montasje. Detaljtegninger, materiallister og lignende skal imidlertid følges. Plan- og snittegninger foreligger i målestokk 1:50. Nye eller korrigerte tegninger gjelder foran gamle, og RIV`s tegninger gjelder foran eventuelle tegninger fra entreprenøren såfremt ikke annet er avtalt. VVS entreprenøren har ansvar for straks å fjerne ugyldige tegninger fra byggeplass, samt korrigere tegningslisten. Videre er VVS entreprenøren pliktig til kontinuerlig å notere alle avvik fra tegningene nøyaktig på ett sett tegningskopier, og nedtegningen skal være slik at originaltegningene skal kunne korrigeres i samsvar med den endelige utførelsen uten oppmåling på plassen. Etter hvert som byggeprosessen skrider frem skal VVS entreprenøren utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger når dette er nødvendig og er spesifisert som egen post i mengdebeskrivelsen på aktuelt sted. Slike tegninger skal forelegges RIV for godkjennelse før montasje IGANGSETTELSE, PRØVING OG INNREGULERING. Før overtakelsesforretning avholdes skal entreprenøren igangsette samt prøve anleggene i en viss tidsperiode. Før prøvingen iverksettes skal entreprenøren i rimelig tid varsle tiltakshaver om at anleggene er ferdig, og det må videre fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt før arbeidene kan settes i gang. Prøvene må være såpass omfattende at de viser at anleggene oppfyller de spesifiserte krav slik det framgår av den tekniske beskrivelsen OVERTAKELSE Når prøvingen er avsluttet skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding til tiltakshaveren om at kontraktsarbeidene er ferdig for overtakelse. Sammen med ferdigmeldingen skal all dokumentasjon fra prøvingen vedlegges. Etter at tiltakshaveren har mottatt melding om at kontraktsarbeidene er fullført skal det avholdes ferdigbefaring med overtakelsesforretning i løpet av ca. 14 dager. I tilknytning til overtakelsesforretningen skal denne skje med basis i NS KONTROLL AV TILTAKSHAVEREN. Om tiltakshaver ønsker å foreta kontroller for å sikre at leveransen blir kontraktsmessig utført, har han rett til dette i en hvilken som helst fase i byggeperioden. Kontrollen kan skje enten direkte fra tiltakshaver eller hans representant, for eksempel RIV.

23 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE MENGDEBEREGNING. Med hensyn til utfylling av priser skal nedenstående retningslinjer følges. Formålet med å foreta mengdeberegning er å skape et likt tilbudsgrunnlag for alle tilbydere, men mengdene kan likevel ikke anses som bestillingslister. Det kan videre opplyses at mengdene er tatt ut uten hensyn til kapp og spill. For å bestemme anleggenes vanskelighetsgrad er det viktig at firmaene setter seg nøye inn i tegninger og beskrivelser som foreligger for prosjektet. Såfremt tilbyderen finner åpenbare feil av vesentlig størrelse må denne gi skriftlig beskjed til RIV så snart som praktisk mulig, slik at samtlige tilbydere blir underrettet. Med unntak av dette skal ikke mengdene korrigeres og tilbyderen skal forholde seg til mengder oppsatt i beskrivelsen. Alle korreksjoner foretaes etter tilbudsåpning og før kontrakt skrives. Såfremt tillegg i mengdene skal kunne bli godkjent under kontraktsforhandlingene, må entreprenøren fremlegg mengdeberegning i h.h.t. Norsk Standard.

24 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-1 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG GENERELL ORIENTERING. 1. Denne entreprise omfatter levering og montering av kuldeanlegg for søppelrom og kjølerom samt varmepumpe som skal installeres i tilknytning til varmeanlegget. Alle anlegg skal inkluderes med igangkjøring. For 1 stk kjølerom og 1 stk søppelrom skal det leveres komplette kjøleanlegg. Anleggene leveres som split aggregater med inne- og utdel, hvor utedel bestående av kjølemaskin og kondensator monteres på tak, mens innedel bestående av fordamper plasseres i de kjølte rommene. 2. For opptak av energi fra 21 stk energibrønner (annen entreprise) skal det leveres komplett varmepumpe for innendørs montasje. NB! Mottak, innsjauing samt fysisk plassering av varmepumpen vil bli ivaretatt av byggets innvendige rørlegger, men nødvendig koordinering mot denne må ivaretas. 3. Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille kravene til ferdig produkt i h.h.t. NS 3420 utgave januar Kravene er spesifisert ved hjelp av standardens koder i etterfølgende spesifikasjon i den grad dette er mulig. 350 GENERELLE YTELSER GENERELT. I dette kapitlet skal det medtas de kostnader som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS. Her vises det spesielt til bok 0, "Felles forhold på byggeplass" hvor ytelse og ansvar til de ulike aktører og entreprenører fremgår Her skal entreprenøren medregne kostnader i forbindelse med dennes ytelser for "Forhold på byggeplass" slik som beskrevet i bok 0. R.S Mener entreprenøren at andre byggeplassytelser enn de som er nevnt og stilt til disposisjon under kapitlet er nødvendig, skal kostnader for dette medtas og spesifiseres her.... R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel :

25 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-2 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum KVALITETSSIKRING OG INTERNKONTROLL. Posten skal omfatte entreprenørens totalkostnader med utvikling og tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering av kvalitetsplan for entreprisen, gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll, oppfølging og revisjon av kvalitetssystemet, samt utarbeidelse og oppfølging av beredskapsplaner for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) samt MIL (Ytre miljø). Kvalitetssikringen skal omfatte TK (Teknisk kvalitet) HMS samt MIL, og videre er entreprenøren ansvarlig for kvalitetssikring av egne, underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. NB! Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget sett i forhold til eget etablert kvalitetssystem og tidligere erfaringer fra gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll. Entreprenøren skal medregne totale kostnader for komplett planlagt og gjennomført kvalitetssikring i nedenstående poster Utvikling/tilpasning av eget kvalitetssystem R.S Kvalitetssikring teknisk kvalitet. R.S HMS, kfr. Bok 0 samt øvrige relevante lover og forskrifter. R.S Ytre miljø. R.S ANMELDELSER. Byggesaken gjennomføres i h.h.t. gjeldende vedtekter for byggesaksbehandling i Lyngen kommune. Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og kontrolloppgaver som er tillagt utførende slik det framgår av vedtektene. Han skal også søke om igangsettingstillatelse for egne arbeider samt utarbeide detaljert kontrollplan for utførelsesfasen. Entreprenøren er ansvarlig REISE OG DIETT. I denne post skal entreprenøren oppgi eventuelle kostnader for reise og diett FRAKT. Her skal leverandøren inkludere fraktomkostninger til byggeplass for alt beskrevet utstyr. R.S. R.S. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 350 GENERELLE YTELSER:

26 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-3 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum DETALJTEGNINGER. Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med større detaljeringsgrad utover det som framgår av tilbudsunderlaget. Entreprenøren skal selv utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger i forbindelse med anslutning til spesielt utstyr som han leverer. Entreprenøren skal videre tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, og i en form slik at RIV kan ajourføre tegningene og som underlag for "som bygget" tegninger. Underlaget for "som bygget" skal være RIV i hende minimum 14 dager før melding om ferdigbefaring og overtakelse. Tegningene skal utarbeides i h.h.t. NS 3039 og NS 3040 og evt. andre relevante standarder. R.S GARANTIER OG FORSIKRINGER Garantier. Garantier i bygge- og garantitid stilles nøyaktig i samsvar med NS Kopi av polise fremlegges innen 2 uker etter mottatt kontraktsforslag. Kfr. også Bok Ansvarsforsikring. For skader som kan oppstå på byggherrens eiendom og person, samt på tredje manns person eller eiendom skal entreprenøren tegne ansvarsforsikring. For skade pr.person skal forsikringen dekke min. kr For tingskade skal forsikringer dekke min. kr pr.skade. Kopi av polise fremlegges før kontraktsinngåelse BYGGEMØTER. I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren stipulere antall møter han skal delta i og prissette dette. Det må påregnes byggemøter ca annen hver uke i aktuell byggetid for entreprisen, og i tillegg kommer eventuelle avklaringsmøter etter behov BESIKTIGELSE AV BYGGEPLASS. Tilbyderen må selv gjøre seg kjent med de forhold på byggeplassen som kan tenkes å ha betydning for arbeidene og det ansvar han påtar seg. Besiktigelse av byggeplass, innhenting av opplysninger samt orientering om byggearbeidene, kfr. også Bok 0. R.S. R.S. R.S. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Sum Bygningsdel 350 GENERELLE YTELSER:

27 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-4 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum 355 UTSTYR MM GENERELT. Det skal leveres og monteres 2 stk mindre kuldeanlegg for henholdsvis søppelrom og kjølerom. I tillegg skal det levereres/monteres 1 stk varmepumpeaggregat vann/vann. Alternativt er det ønskelig med 2 stk likelydende varmepumer som kobles i parallell. I tillegg er det også ønskelig med tilbud på 2 stk luft/vann varmepumper slik det fremgår av nedenstående SYSTEM KULDEANLEGG AVFALLSROM. For 1 stk kjølerom skal det leveres og monteres 1 stk komplett kjøleanlegg. Det skal gis pris på split aggregat og krav til romtemperatur ca.+4 C. Det monteres split aggregat med inne- og utedel, hvor utedel bestående av kjølemaskin og kondensator monteres på yttervegg, mens inndel bestående av fordamper plasseres i rommet. Elektrisk avriming. Det inkluderes maks 4 meter x2 horisontale ledninger (tur/retur) mellom innedel og utedel, og ingen høydeforskjell X KULDEAGGREGAT LUFTKJØLT FORDAMPER LUFTKJØLT KONDENSATOR HFK-MEDIUM PREFABRIKKERT Monteringssted: Yttervegg Spesifisert kuldemedium: Fyllingsmengde: Kuldefaktor: Kuldeytelse, (kw): 1,5 kw ved romtemperatur +4 C og utetemperatur +27 C. Komplett kjøleanlegg med aggregat, 1 fordamper (romslig dimensjonert), kuldemedieledninger, ventiler, isolasjon, automatikk, tavle m.m. NB! Anlegget settes ikke i bestilling før etter nærmere avtaler med RIV. Antall stk 1 N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

28 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-5 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum SYSTEM KULDEANLEGG. KJØLEROM. For 1 stk kjølerom skal det leveres og monteres 1 stk komplett kjøleanlegg. Det skal gis pris på split aggregat og krav til romtemperatur +0 C. Det monteres split aggregat med inne- og utedel, hvor utedel bestående av kjølemaskin og kondensator monteres på yttervegg, mens inndel bestående av fordamper plasseres i rommet. Elektrisk avriming. Det inkluderes maks 1 meter x2 horisontale ledninger (tur/retur) mellom innedel og utedel, og ingen høydeforskjell mellom inne- og utedel X KULDEAGGREGAT LUFTKJØLT FORDAMPER LUFTKJØLT KONDENSATOR HFK-MEDIUM PREFABRIKKERT Monteringssted: Yttervegg. Spesifisert kuldemedium: Fyllingsmengde: Kuldefaktor: Kuldeytelse, (kw): 1,1 kw ved romtemperatur 0 og utetempertaur +27 C. Komplett kjøleanlegg med aggregat, 1 fordamper (romslig dimensjonert), kuldemedieledninger, ventiler, isolasjon, automatikk, tavle m.m. NB! Anlegget settes ikke i bestilling før etter nærmere avtaler med RIV. Antall stk SYSTEM VARMEPUMPEAGGREGAT Generelt. Det tilbys varmepumpeaggregat for innendørs plassering og med innbygde pumpemoduler i henhold til etterfølgende spesifikasjoner Varmepumpens "kaldside" skal tilkoples væskefylte (vann/kuldemedie) rør fra energibrønner i fjell. Mens "varmsiden" skal tilkoples byggets varmeanlegg. Kfr vedlagte flytskjema Varmepumpeaggregatet skal ved leveransen fra fabrikk være internt ferdigkoplet og fylt med kuldemedium. Videre skal det inneholde all elektrisk start- og kontrollutrustning. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

29 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-6 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum Varmepumpeaggregates interne automatikk skal kommunisere mot byggets SD-anlegg ved at potensialfrie signaler for drift og feil legges ut på rekkeklemmer. Nødvendige trafoer og releer skal være inkludert Varmepumpeaggregatet skal overleveres til byggets rørlegger som vil sjaue det på plass i plan 1 i eksisterende bygg. Før rørmontasje m.v., må det være beskyttet i forhold til den byggeaktivitet som vil foregå etter innsjauingen All rørmontasje vil bli foretatt av rørleggerentreprenør, men det må påregnes at leverandøren må bistå med nødvendig informasjon og rettledning Når montasjen er fullført, skal leverandøren stå for prøvekjøring og igangsetting av varmepumpen. Samarbeide med rørlegger og elektrikker må påregnes Beregning/dokumentasjon av tilbudt aggregat med pumpemoduler og lyddata skal vedlegges tilbudet. Effektdata, effektfaktor mv for ulike driftstistander ihht Norsk Kuldenorm skal dokumenteres i tilbudet Før overtakelse skal det foretas en ytelsestest av varmepumpeaggregatet for måling av virkelig effektforbruk, varmefaktor mv X VARMEPUMPEAGGREGAT VÆSKEKJØLT FORDAMPER VÆSKEKJØLT KONDENSATOR SKRUE-KOMPRESSOR PREFABRIKKERT Monteringssted: Teknisk rom plan 1. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

30 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-7 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum Spesifikasjon kjøleteknisk utrustning. Spesifisert kuldemedium: R-407C (Alternativt medie kan tilbys) Varmeytelse (kw): 200 kw Kald side: Kjølebærermedium:Vann/etylenglycol: 29 % Kjølebærertemperatur inn ( C): 0 C Kjølebærertemperatur ut ( C): -4 C Mediemengde: 9,6 l/s Varm side: Varmebærermedium: Vann Varmebærertemperatur inn ( C): 35 C Varmebærertemperatur ut ( C): 45 C Mediemengde: 4,9 l/s Antall kompressorer: 4 Antall trinn: 4 Elektriske data: Volt/Faser/Hertz 230 VIT Ved avvik fra oppgitte varmeytelse må vannmengder tilpasses Spesifikasjon pumpemoduler. Pumpemodulene skal være komplett og bestå bl.a av følgende komponenter: - Enkelpumper (begge sider) - Disponibelt pumpetrykk kald side: 110 kpa (eks. trykktap i fordamper) - Disponibelt pumpetrykk varm side: 25 kpa (eks.trykktap i kondensator) - Strømningsvakt - Innjusteringsventil - Manometre for avlesning av trykkfall og innjustering av mengde. - Filter. - Ferdig internt elektisk koplet med hensyn til kraftforsyning og styring Pumpekapasiteter/løftehøyder må være tilpasset tilbudt varmepumpe inklusive tilknyttet eksterne rørkretser Varmepumpe Komplett varmepumpe som spesifisert foran. stk 1 N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

31 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-8 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum Tilbudt fabrikat/type: Alternativt er det ønskelig med 1 stk luft/vann varmepumpe med ytelse 200 kw ved +5 C ute og utgående vanntemperatur +45 C. kr... Alternativt er det også ønskelig med 2 stk luft/vann varmepumpe med ytelse hver på 100 kw ved +5 C ute og utgående vanntemperatur +45 C. kr... Tilbudt fabrikat: Koordineringsmøte. Etter at kuldeentreprenør er antatt skal denne inkludere et koordineringsmøte mellom automatikkleverandør, RIE og RIV på Namsos. Her skal styring og drift av varmepumpe integrert i varmeanlegget forøvrig gjennomgås. Nødvendige kostnader i tilknytning til møte skal inkluderes her. RS N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Sum Bygningsdel 355 UTSTYR MM:

32 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 35-9 Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum 358 OVERTAKELSE MM MERKING. Alle komponenter merkes med symboler i h.h.t. NS Rørledninger merkes i h.h.t. NS 813 og kanaler i h.h.t. NS Samtlige anlegg skal ha fullverdig merking og skal være i overenstemmelse med FVD instruksene og gjeldende forskrifter. Generelt skal merkeskilt inneholde følgende: symbol system og komponentnummer beskrivende tekst medie/kapasitet/strømningsretning/systemtilhørighet. Det skal benyttes graverte skilt med varig merking, sort tekst på hvit bunn, og størrelsen på skiltene skal tilpasses utstyrets størrelse. R.S IGANGKJØRING Før i gangkjøring skal entreprenøren forvisse seg om at alt utstyr er riktig og fagmessig utført, og at anleggene er rengjort inn- og utvendig. For å unngå nedsmussing av anleggene, tillates ikke anleggene i gangkjørt/startet før bygget er rengjort. Det må påregnes at byggets rørlegger må være tilstede under igangkjøringen. VVS entreprenør skal før oppstarting sjekke følgende sammen med el. installatør. Forbindelser og ledningsopplegg skal være festet. Ingen mekanisk skade på bryterne. Jordingsfeil av motor og strømkretser. Forbindelser fra startutstyr korrekt montert. Motorer rengjort. VVS entreprenør skal kontrollere følgende ved start av motor. Rotasjonsretning. Motor og vifte fri for vibrasjoner. Motorens startstrøm. Motorens strøm på alle faser. Overoppvarming av motor. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

33 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Entreprenøren skal, før anlegget overtas av tiltakshaver, sette opp en fyldig og lettfattelig driftsog vedlikeholds-instruks for anlegget. FDV-dokumentasjonen skal utarbeides både som papirutgave og elektronisk utgave. Elektronisk FDVdokumentasjon skal være basert på HTML-oppsett, mens papirutgave organiseres i tradisjonelle ringpermer. Strukturen skal i begge tilfeller følge NS3451 Bygningsdeltabellen. Den elektroniske utgaven skal leveres på CD-plate, mens den papirbaserte utgaven skal leveres i 2 komplette ringpermsett. Elektronisk FDV-dokumentasjon skal leveres kommunen senest 3 uker etter overtakelse av anlegget. Entreprenører som skal utarbeide disse, vil få tilsendt ZIP-fil med ferdig katalog- og menystruktur for oppsettet ved oppdragets start. Papirutgaven av FDV-dokumentasjon skal leveres kommunen senest 2 uker før overtakelse av anlegget. Entreprenører skal levere alt relevant dokumentasjonsmateriale vedrørende sine entrepriser i form av strukturerte datafiler og papirkopier til RIV senst 3 uker før ferdigbefaring. Materialet skal gi fyldestgjørende dokumentasjon vedrørende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all dokumentasjon som innmålinger, innreguleringer, egentestprotokoller, prøvetakinger etc skal inngå. Ved ferdigstillelse av FDV-dokumentasjonen skal ansvarlig for utarbeidelsen presentere materialet for kommune`s prosjektledelse for godkjennelse. Instruksen skal inneholde følgende: Orientering om prosjektet. Adresse og telefonliste for alle relevante firma som har vært delaktig i prosjektet. Funksjonsbeskrivelser og systemskjema. Spesifikasjon over alt levert utstyr med type- betegnelser. Alle komponenter i brosjyrer skal merkes med komponentnummer i h.h.t. RIV`s oppstilling. Rutiner for vedlikehold og anvisning for skjøtsel. Daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkter. Utkast til feilsøkingsskjema. Reparasjons-/kvitteringskort. Nødvendige brosjyremateriell og reservedelslister. Spesifikasjon over målte mengder for samtlige ventiler samt fullstendig N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

34 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum måleprotokoller og igangkjøringsprotokoller. Anleggsdokumentasjon må inneholde eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vært benyttet i byggeprosessen. Under de respektive kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut fra de henvisninger som gjøres i teksten. Drifts- og vedlikeholdsinstruks som beskrevet INSTRUKSJON OG OPPLÆRING. Etter at anleggene er prøvet og innregulert (innregulering skal skje av byggets innvendige rørlegger) skal entreprenøren lære opp og instruere tiltakshavers drifts- og vedlikeholdspersonale. FDVinstruksen skal gjennomgåes i sin helhet samtidig alle funksjoner og anleggsdeler gjennomgås på stedet. Varigheten av opplæringen skal være min. 1 dag. R.S. R.S FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE. Før overtakelse skal entreprenør oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring med påfølgende overlevering. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang, og såfremt det kreves ytterligere befaringer som skyldes VVS entreprenøren vil kostnadene bli belastet denne. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: Drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Protokoller over kontroller. Signerte protokoller fra utført overlevering/ferdigbefaring. Grunnlag for "som bygget" tegninger. Overtakelse finner ikke sted før påpekte feil og mangler er rettet i h.h.t.ns R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

35 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Kapittel: 35 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR KULDANLEGG Enh. Mengde Pris Sum SERVICE I GARANTIÅRET. I tillegg til rene garantiarbeider skal det avlegges 1 stk anleggbesøk for kontroll, drift samt funksjon av anleggets komponenter. Besøket som fortrinnsvis foretas ved dimensjonerende forhold, gås anleggene igjennom med driftspersonalet, og feil og mangler rettes. Tidspunkt for besøket avtales med kommunen, men skal skje i god tid før garantitiden utgår. Dersom det registreres avvik skal dette tas opp med tiltakshaver for å diskutere videre saksgang. Rapport for servicebesøk skal oversendes kommunen og RIV uten oppfordring. R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k35 Kuldeanlegg.ga1 Sum denne side: Sum Bygningsdel 358 OVERTAKELSE MM:

36

37

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer