Hamarregionens interkommunale PPT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamarregionens interkommunale PPT"

Transkript

1 Hamarregionens interkommunale PPT Årsmelding 2012 Hamar kommune - Løten kommune - Stange kommune - Hedmark fylkeskommune Side 1 av 15

2 Innhold Sammendrag... 1 Oppdrag og styringssignaler... 2 Hva er PPT?... 2 Hva er HIPPT?... 2 Drift av HIPPT Personell... 3 Sykefravær og jobbnærvær... 3 Rapportering på virksomhetsplanen... 4 Videregående opplæring... 4 Økt læringsutbytte ØLU... 4 Spesialpedagogiske nettverk... 4 LP modellen... 5 LP modellen i barnehagen... 5 Tverrfaglige samarbeidsmøter i kommunene Interne rutiner/venteliste... 6 Prioriteringer ved inntak... 6 Internkontroll og kvalitetssikring... 6 Prosjekt... 7 Kommunikologi... 7 Prosjekt Statistikk knyttet til henviste barn og elever... 8 Antall aktive saker i HIPPT....8 Antall aktive saker i HIPPT fordelt på team...8 Antall henvisninger til HIPPT 9 Antall dager på venteliste fra henvisning til oppstart.9 Hvilke typer sakkyndig vurdering som er skrevet av HIPPT.9 Økonomi Årsregnskap Fondsoversikt Vedlegg - statistikk, grafer

3 Sammendrag HIPPT har en intern organisering hvor rådgiverne er inndelt i team basert på aldersgrupper: Førskoleteam, Grunnskoleteam og Vigovopp team (videregående skole og voksenopplæring). Pr var bemanningen på HIPPT 19,5 årsverk. HIPPT hadde et sykefravær i 2012 på 4,93 som er likt med Høsten 2012 ble Harold Johansen tilsatt som ny leder for HIPPT etter at tidligere leder Lars Myhr sa opp sin stilling. Harold Johansen begynte i stillingen Annemor Skaare, som var fungerende leder i permisjonstiden til tidligere leder, fortsatte i funksjonen som nestleder etter at ny leder begynte i stillingen. HIPPT hadde et underforbruk på kr i Beløpet ble tilført et fond som nå beløper seg til kr Fylkesmannen i Hedmark tilførte i 2012 kr ,- i tillegg til det som tidligere er bevilget for å kvalitetssikre arbeidet med å samkjøre PP-tjenesten i Hedmark. Totalt sett er det nå kr til dette som administreres av HIPPT på vegne av PP-tjenesten i Hedmark Ved utgangen av 2011 hadde HIPPT en venteliste på 30 saker. Ved utgangen av 2012 hadde denne økt til 56. Side 1

4 Oppdrag og styringssignaler Hva er PPT? PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT har to lovpålagte oppgaver: 1. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling rettet mot opplæringen til elever med særlige behov. I tillegg arbeider PPT med tilsvarende oppgaver i førskolesektoren. 2. PPT skal skrive sakkyndig vurdering der Opplæringsloven krever det. HIPPTs sakkyndighetsarbeid er knyttet opp mot vurdering av opplæringstilbud for førskolebarn og skoleelever, vurdering av framskutt og utsatt skolestart, inntak til videregående opplæring og opplæringstilbud i voksenopplæring. St.meld. nr.23 ( ) beskrev forventningene til PPT på denne måten; Departementet ser PP-tenesta som sjølve ryggrada i det spesialpedagogiske hjelpesystemet Det er venta at PP-tenesta skal være den viktigaste instansen barnehagane, skulen, den kommunale vaksenopplæringa og lærebedriftene kan vende seg til når dei treng hjelp. Hva er HIPPT? Hamarregionens interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (HIPPT) skal yte PPtjenester for Hedmark fylkeskommune, Hamar, Løten og Stange kommuner. HIPPT ble vedtatt i fylkesråd og kommunestyrer november - desember 2007, og har vært i drift siden august HIPPT yter dermed PP-tjenester for alle aldersgrupper i våre tre kommuner, samt elever fra andre kommuner som går på videregående skoler i vår region. HIPPT er organisatorisk plassert i Hamar kommune, avdeling for Barn og familie. I samarbeidsavtalen som partene har inngått er det satt ned et fagråd som har rådgivende funksjon til driften av HIPPT. Alle partene er representert i fagrådet, samt at rådmenn/fylkeskolesjef deltar på 1 møte i året. Samarbeidsavtalen gir følgende beskrivelse av fagrådets mandat: Fagrådet ledes av vertskommunen og er bindeledd for informasjon mellom ledelsen i vertskommune og samarbeidskommunene. Fagrådet er et organ for drøfting av alle spørsmål av faglig, prinsipiell og budsjettmessig karakter. Side 2

5 Drift av HIPPT 2012 Personell var bemanningen på HIPPT 19,5 årsverk hvorav 1 leder og 1 nestleder (40 %), 1 merkantil og 19 rådgiverstillinger av ulik stillingsstørrelse. HIPPT har en intern organisering hvor rådgiverne er inndelt i team basert på aldersgrupper: Førskoleteam, Grunnskoleteam og Vigovopp team (videregående skole og voksenopplæring). Sykefravær og jobbnærvær Sykefravær i HIPPT for 2010 og Egenmeldt fravær 1,43 % 2,23 % Sykmelding 3,49 % 2,71 % Samlet sykefravær 4,93 % 4,94 % I medarbeidersamtaler kommer det fram at mange opplever arbeidet i HIPPT som svært spennende men også krevende i forhold til at jobben krever stor bevissthet på rolleforståelse og rolleavklaringer med våre samarbeidspartnere. Dette henger i stor grad sammen med at man som rådgiver i PPT skal være både sakkyndig, veileder og kompetanseutvikler for barnehagene og skolene. Ofte skal en rådgiver fylle disse forskjellige rollene knyttet til samme skole. Det er ikke dokumentert at sistnevnte problemstilling fører til sykefravær, men leder tolker ut av medarbeidersamtaler at styrking av rolleforståelse og bedre rammer for rolleavklaring med samarbeidspartnere er tiltak som både fremmer effektivitet og som forebygger sykefravær. HIPPT startet i 2010 en kompetanseheving i Kommunikasjons- og forandringsarbeid (Kommunikologi) som et forebyggende tiltak for personalet og som et tiltak for kvalitetsheving på våre tjenester. Dette prosjektet ble avsluttet i 2012 og evalueringen sluttføres i mai Trivselsfremmende tiltak som sosiale sammenkomster både i og utenfor arbeidstid har vært viktig. Selv om det er det faglige arbeidet som er den viktigste faktoren i vår gruppeidentitet er det også viktig å bli kjent med nye kolleger på flere måter. Vi har hatt en fast trivselskomite. Nå oppfordres det til idemyldring i forhold til sosiale aktiviteter og ad hockomiteer for gjennomføring. 3

6 Rapportering på virksomhetsplanen Videregående opplæring I 2012 har HIPPT videreført arbeidet med et årshjul for overgang grunnskole videregående skole. Et tett samarbeid mellom grunnskole- og videregående team er nødvendig for at denne prosessen skal bli tilstrekkelig ivaretatt for våre brukere. HIPPT samarbeider også med inntakskontoret i Hedmark fylkeskommune både i forberedelser av inntaket og i inntaksmøter. Etter føringer fra Utdanningsdirektoratet og Hedmark fylkeskommune, har HIPPT strammet inn tolkningen av rett til inntak på særskilt prioritert utdanningsprogram. Innstrammingen er gjort av pp-kontorene i fylket. HIPPT har faste kontaktdager med alle de videregående skolene i vår region. Hyppigheten varierer med størrelse på skolene. Hamar katedralskole har vært prioritert fra HIPPTs side, og har sammen med skolen arbeidet for å få på plass et godt system for samarbeid og god flyt i saksgang på individnivå. På Storhamar videregående skole har HIPPT faste samarbeidsmøter en gang i halvåret hvor ledelsen både fra skolen og HIPPT er med. Dette har bidratt til å løfte systemperspektivet på samarbeidet, og HIPPT ønsker å videreføre denne praksisen også på andre videregående skoler. HIPPT samarbeider med Ringsaker PPT om elever som bor i Ringsaker og er elev på våre videregående skoler, og vice versa. Fordelen med dette er at de videregående skolene kan forholde seg til en pp-tjeneste. Økt læringsutbytte ØLU ØLU er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvet kompetansesenter, HIPPT og skoleeierne i alle våre kommuner. I Hamar er prosjektet ferdig og drives nå som ØLU nettverk mellom skolene. PPT deltar i dette nettverket. Spesialpedagogiske nettverk HIPPT har i Hamar, Løten og Stange kommuner deltatt på spesialpedagogisk nettverk. Nettverket består av alle spesialpedagogkoordinatorene ved grunnskolene. PPT har en sentral rolle i disse nettverkene da dette er et viktig forum for informasjonsutveksling, utvikling av felles forståelse og utarbeiding av felles rutiner i samarbeidet mellom PPT og skolene. HIPPT bidrar også med kompetanseheving inn i nettverket. HIPPT er opptatt av at det også skal etableres et spesialpedagognettverk for videregående skoler. 4

7 LP modellen LP-modellen er en strategi for systematisk utviklings- og endringsarbeid i skolen. Høgskolen i Hedmark har evaluert LP-modellen og modellen er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Rådgivere fra HIPPT har vært involvert i dette arbeidet. Våren 2012 bidro HIPPT med veiledning til Ajer ungdomsskole. Det er viktig at HIPPT bringer med LP-modellen som et hensiktsmessig verktøy ut til skolene. LP modellen i barnehagen Med bakgrunn LP-modellen for skoler har HIPPT videreutviklet et kursprogram om LPmodellen i barnehagene. Dette arbeidet er gjort av rådgiver Truls Dahl i HIPPT. Formålet med kurset er å øke kompetansen i barnehagene på forebygging og håndtering av problematferd. Arbeidet har fortsatt i Førskoleteamet gjør en stor innsats i forhold til dette arbeidet og HIPPT opplever dette som nyttig og faglig utfordrende. Det er bestemt at HIPPT skal gjennomføre en skolering av alle ansatte i Kronborg barnehage i bruk av LPmodellen. Dette som et forsøk på om læringsutbytte blir vesentlig større når alle i barnehagen er direkte involvert i motsetning til tidligere hvor det bare har vært styrer og pedagogisk leder som har vært med. Tverrfaglige samarbeidsmøter i kommunene. HIPPT deltar i faste tverrfaglige samarbeidsmøter i alle kommunene, dette inkluderer også møter med de videregående skolene. Det er noen ulikheter i organisering mellom kommunene. I Hamar deltar HIPPT i tre tverrfaglige team som har hver sin aldersgruppe som målgruppe. I disse møtene har skoler og barnehager anledning til å melde inn saker. I Løten og Stange er det tverrfaglige møter på hver skole. Deltagelse på de tverrfaglige møtene er relativt lik på tvers av kommunene. Det er HIPPT, barnevern, helsestasjon, forebyggende team (Hamar) samt at enheter som BUP og Politiet deltar i noen av disse møtene. Formålet med møtene er generelt sett å oppdage barn/unge i risiko så tidlig som mulig og bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår. 5

8 Interne rutiner/venteliste HIPPT startet august 2011 arbeid med å systematisere og klargjøre interne rutiner. Arbeidet ble videreført i Dette har vært en prioritert oppgave for HIPPT fordi - HIPPT ønsker å være en tjeneste som er gjenkjennbar for våre brukere. - HIPPT ønsker at PP-rådgiverne har en lik praksis. Rutinene er gjennomgått og revidert under overskriften: Slik gjør vi det her hos oss. Evaluering av HIPPT viser til lange ventelister og lang ventetid. HIPPT har gjort en systematisk og samlet innsats for å redusere vår venteliste. Denne innsatsen er nær knyttet opp mot interne rutiner og arbeidet som er gjort i forhold til dette. Imidlertid har ventelisten økt noe igjen. Ved utgangen av 2012 var det 56 saker på ventelista. Prioriteringer ved inntak Ved inntak tilstrebes det å prioritere de yngste barna, og saker hvor det vurderes å være høy risiko for negativ utvikling. HIPPT opplever å ha lykkes med dette arbeidet og det er et arbeid som kommer våre brukere til gode. Internkontroll og kvalitetssikring Det er lagt ned arbeid i forhold til interne rutiner i HIPPT Rutiner kvalitetssikres og skal legges inn i kommunens elektroniske kvalitetssystem EQS. HIPPT s rutiner er særlig knyttet til fagprogrammet HK-data. 6

9 Prosjekt Kommunikologi Kommunikologi innebærer kompetanseheving i forhold til kommunikasjon og forandringsarbeid. Kollegiet har hatt 3 samlinger i 2011 og 2 samlinger i For de som deltar på alle samlinger oppnås Basic Level i kommunikologi. Arbeidet med kommunikologi har hatt til hensikt å være - et tiltak for kvalitetsheving på våre tjenester - et forebyggende tiltak for personalet Prosjekt 2011 Fylkesmannen i Hedmark har bidratt økonomisk til et prosjekt for alle PP-kontorene i Hedmark. Prosjektet skal bidra til utvikling av PP-tjenesten i Hedmark. Alle PP-kontorer i Hedmark har deltatt i prosjekt 2011 og hadde en samling for PP-tjenesten i Hedmark oktober Av forskjellige grunner ble det ikke noen ny samling for alle PP rådgivere i 2012, med det er planlagt en samling høsten Mål for arbeidet: - PP-tjenesten har tilstrekkelig kunnskap om relevante lover, forskrifter og veiledere - PP-tjenesten innfrir formkravene i utforming av sakkyndige vurderinger - PP-tjenesten gjennomfører sitt sakkyndighetsarbeid med gjeldende lov- og regelverk - Ansatte i PP-tjensten er trygge i sin rolle som sakkyndige Fylkesmannen ønsker at dette arbeidet skal fortsette og har bevilget økonomiske midler til dette. HIPPT v/leder deltar i en gruppe som sammen med Fylkesmannen planlegger videre arbeid. 7

10 Statistikk knyttet til henviste barn og elever Statistikken er hentet fra HIPPT`s eget fagsystem hvis ikke annen kilde er oppgitt. All statistikk er knyttet til skoleår. Antall aktive saker i HIPPT Kvinner Menn Totalt 2008/ / / / / Antall aktive saker i HIPPT fordelt på team 2008/ / / / /13 Totalt Uregistrerte Hamar førskole Hamar grunnskole Hamar voksne Løten førskole Løten grunnskole Løten voksne Stange førskole Stange grunnskole Stange voksne Videregående Totalt

11 Antall henvisninger til HIPPT 2008/ / / / /13 Totalt Uregistrerte Hamar førskole Hamar grunnskole Hamar voksne Løten førskole Løten grunnskole Løten voksne Stange førskole Stange grunnskole Stange voksne Videregående Totalt Antall dager på venteliste fra henvisning til oppstart 2008/ / / / /13 Hamar førskole Hamar grunnskole Hamar voksne Løten førskole Løten grunnskole Løten voksne Stange førskole Stange grunnskole Stange voksne Videregående Hvilke typer sakkyndig vurdering som er skrevet av HIPPT 2008/ / / / /13 Oppl.lov 5.1: spes.und. i grunnskolen Oppl.lov 5.7: spes.hjelp i barnehagen Oppl.lov 2.1: utsatt skolestart Oppl.lov 2.1: framskyndet skolestart Oppl.lov 5.1: spes.und. i videreg.oppl Oppl.lov 3.1: f.skrift 6.20: særsk.ud.p Oppl.lov 3.1: f.skrift 6.7: utv. Rett vgo Oppl.lov 4A-2: spes.und. Voksne gr.sk Uregistrerte

12 Økonomi Årsregnskap 2012 Konto Konto(T) Regnskap Budsjett Rev.budsjett % Lønn i faste stillinger Avtalefestede godtgj(klær etc) Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiverandel klp felles Arbeidsgiverandel klp felles Personforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontormateriell Faglitteratur (ikke bibl.) Abonn. aviser og tidsskrifter Andre kontorutgifter Diverse matvarer Bevertning repr.,møter,kurs mv Arbeidsmateriell Tjenester / tjenestefrikjøp Velferdstiltak og gaver Div.andre forbruksvarer/-tjen Porto Fast telefon Datakommunikasjon - samband Mobiltelefon Andre post, bank og telefonutg Annonser Kurs/opplæring ansatte Kurs/opplæring ansatte Kompetansegivende oppl. ansatte Kompetansegivende oppl. ansatte Reiseutgifter kurs, ikke oppg pl Kjøregodtgj, passasjertill. ikke oppg pl Kostgodtgjørelse diett etc Vedlikeh./service transportm Årsavgift for transportmidler Transport ansatte, ikke oppg pl Diverse transportutgifter Yrkesskadeforsikring Husleie Leie av lokaler Edb-lisenser og vedlikeh.avg Div.lisenser/gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av hms-utstyr Leasing av pc/utstyr til pc Leasing kopimaskiner Leasing av div utstyr Driftsavtaler kopimaskiner Drift av PC (HIKT) Renhold (rengjøringsbyrå) Andre kunsulenttjenester Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod

13 13709 Kjøp av tjenester fra private Kjøp tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Mva med rett til komp 25 % Mva med rett til komp 25 % Mva med rett til komp 15 % Mva med rett til komp 8 % Mva med rett til komp 8 % Overføringsutgifter Avsetn. til bundne driftsfond Avsetn. til bundne driftsfond Finansutgifter Refusjoner fra staten Refusjoner fra staten Ref. syke og fødselspenger Tilretteleggingstilskudd Ref. feriepenger sykepenger Refusjon mva drift 25 % Refusjon mva drift 25 % Refusjon mva drift 15 % Refusjon mva drift 8 % Refusjon mva drift 8 % Refusjoner fra fylkeskomm Refusjon fra kommuner Refusjon fra kommuner Refusjoner Bruk av bundne driftsfond Finansinntekter og finansieringstransaksjoner SUM HIPPT Fondsoversikt Fondsoversikt Konto Fond Tekst Regnskap 2012 Regnskap 2011 Endring Bundne driftsfond Statlige kompetansemidler HIPPT Bundne driftsfond HIPPT Sum fondsbeholdning

14 Vedlegg - statistikk, grafer. Aktive saker fordelt på kjønn: Antall henvisninger til HIPPT fordelt på team: 12

15 Antall henvisninger til HIPPT: Antall dager på venteliste fra henvisning til oppstart: 13

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer