-mer enn en hankside. Lagsprotokoller LtrIL sentuetv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-mer enn en hankside. Lagsprotokoller. 1995 LtrIL sentuetv"

Transkript

1 #.

2 Nr.5-irgang 2 Hvordan kan vi klare d opprettholde et variert idrettslig tilbud til barn og ungdom, ndr endel foreldrelforesatte ikke 4nsker d stille opp for sine barn?. Idrettslaget skal tilretteslegge pfl en slik mflte at barn og ungdom fir et mest mulig allsidig tilbud, ut fra egne forutsetninger og behov. Skal idrettslaget klare en slik milsetting, er laget avhengig av at foreldre/foresatte stiller opp for sine barn. Dette vere seg som trenele, ledere eller andre oppgaver. Dessverre er det bare et mindretall som stiller og gjor en innsats. Noen foreldre hevder at de ikke harkunnskap om idrett, heldigviskan dette laeres: Det arrangeres forskjellig kurs innen idretten, som f.eksp kurs for trenere, ledere og styremedlemmmer. Kan det vare slik at en stor gruppe foreldre ikke synes atbarna skal drive med idrett?, og tar konsekvensen av detteved fl ikke vare behjelpelige med aktiviteter innen laget. Eller at foreldre/foresatte prioriterer egne interesser fremforbarnas intresser?. Gjennom spalteri dette medlemmsblad er detmuligi komme med kritiskekommentarerpiidrettslagetsarbeid, ogdersom det noen vet hvordan vi skal klare i engasjere de foreldre/foresatte som ikke har Onsket i bidra i dretf slagetmed sine kunnskaper og ressurser til beste for sine barn. Det er av stor betydning for lagets arbeid i vite hvorfor foreldre ikke Onsker i stille sine ressurser til disposisjon for arbeid i laget, dersom du har en mening om dette, skriv noen ord til idrettslaset. Lagsprotokoller Forstatt mangler vi gamle lagsprotokoller, disse har vi bruk for i virt arbeide med 6 beskrive Tjalghistorieen. Dersom noen av dere vet om hvor slike protokoller kan befinne seg, ber vi om at dere tar kontakt med leder eller noen aadre i styret. Arbeidet med lagshistoden skal vare ferdig i lopet februar 1996, nir laget fyller 50 ir. Gr.rrppeleder.e for 1995 Fotball... Odd Einar Bergglrd. tlt Hindball... Ida Randi Kjzer stad.. ttf.tso 223j3 Turn... Ann-Elis Moen... tlf.is} Ski... Ole Birger Olsen... tlf i47 Bue...RonnyWiktil tlf Idrettsskolen...Tom Ivar Moe... tlf.i Hovedlaget... Gunnar E Nilsen... tlt Draktsalg... Ole B.Olsen... tlf '7 Bingo ansvar... Agdis Sandv er... tlf.i 5O Utdanning... Bertil Storvik... tlf Bronnoyhallen... Odd E Bergglrg... rlf Utleie Tjalghytta... Johnny Npstvik... tlf:j Sgndag l2.november S6ndag lt.desember 1995 LtrIL sentuetv ki.1900 ki.1900 Ar.srnOte hovedlaglet-38.now. kft3ooo pafialglr]'fta. Arsmeldig og regnskap Valg av representanter, etter valgkommitenens forslag til innstilling i gruppene og hovedlaget. Forslag til 50 irs jubileumsfeiring neste ir. Forslag til irsmgte mi vrre innlevert til arbeidsutvalget innen 6 november. Mpt opp pri rir.srnote, det wil lrll serverrlrg;.. ettcrr. lmrq te.. I reaksjonen Arsvarlig:... Gunnar E Nilsen tlf.75021,419 Amonseselger... Gunnar E Nilsen Trykk... BronnoysundAvis Layou1... GEN Nest utgaye kommer i slutten av desember. Stoff til bladet mi vere leyert red. innen 1. desember. -mer enn en hankside 2

3 Utgivelse av idrettskalender-1996 For forste gang i tjalgs histode, utgir laget egen kalender. Dette sher i forbindelse med at laget fyller 50 6r i1996. Kalenderen er satt sammen av med bilder fra fra Kalenderen vil koste kr.50,- i salg. Salget vil foregi ved oppsokende virksomhet til husstandene ogved salg fra faste ten skal bl.a. ge til arbeide for barn og ungdoms-arbeidet i laget, men noe av midlene skal brukes i forbindelse med markeringen av jubileumet neste ir. Vi hiper derfor at flestmuligavdere stotter dette ar- V beidet ved e kjope vlr idrettskalender. Dersom salget kalenderen gir bra, er dette et foretak som kan fortsette i Srene som kommer, Etterlysning Nr.5- Argang 2. I forbindelse med eventuell utgivelse av et jubileumshefte nest 3r ervi interessertkontaktmed personer som hargamle bilder som kan lines ut. Vi er interessert i gamle bilder fra perioden 1946 og frem til i dag. Dersom noen har slike bilder, vil sette storpris pi om dere kunne sende etbrevmed navn, adresse og telefonnr. slik at vi kan kontakte dere ner vi onsker i se bildene for eventuelt bruk. Ferre skader i idretten enn ellers i sansfunnet Idrett er farlig, mange blir skadet. Dette er et inntrykk man lett kan sitte igien med nir man leser aviser, hprer radio og ser fjernsyn. Men det er galt. Idrettsfolk blir sjeldnere sykehusbehandlet for skader enn folk fl est, pipeker professor I-ereim. Han viser til tall fra Folkehelsa. De forteller at det hveft 6r behandles ca skader ved landets polillinikker ogsengeavdelinger ved sykehus. 90 prosent av skadene behandles polillinisk, det dreier seg om lettere skadersom nesten aldd gir varig men. Og sammenlignervi idrett med annen samfunnsaktivitet, ser vi at skadehyppigheten er lavere i idretten enn gjennomsnittet for annen aktivitet. Gjennomsnittlig skaderate hos befolkningen som helhet er pi ca. ti prosent, for ca. seks prosent, sier professor Lereim. {t Vi tar vaie pfl bilen og deg. Norges idrettshogskole har fitt tildelt 50 nye studieplasser Norges idrettshogskole har f6tt tildelt 50 nye studieplasser. Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har foretattilde[ingen etter at Stortinget under behandlingen ar, det reviderte nasjonalbudsjettet vedtok 5 bevilge 30 millioner kroner tij nye studio plasservedhogskolene. Pengene gavvel 800 nye av dem ved idrettshogskolen Ilaneog lrerrefrisor {P"rmium ofuf, De mest trofaste kundene fir de beste fordelene. Kom ilrnon tor nerntere informason. Statoil Btom.s{eryiks tif :75O Storgt.5I.E900 Br0nnoysund Side 3

4 Argang 2 Ilistorikln fra olntober 1988 Tliatg sli BIL i flott kamp 3. div. damer Vollevball Nr.5- (15-3, ,6-1t (Knut Brekkan BA-1982 tel<st og foto) DonmerAage 0nn6y og Dag Forbergskog. Tjalg viste seg ikke overraskende som Sor-Helgelands beste damelagi volleyball under 3 div.kampen onsdag(27, ) kveld etter tildels meget godt spill i de tre siste settene ble det en klar 3-1 seier over BIL MenfordentidhaddeBlL Imponert i forste sett, da laget fikk til det meste. Konklusj onen ma bli en av debeste damekampene i Bronnoysund pil langtid. Forste sett som varte i 14 minutter ble dominert av BILfia begynnelse til slutt. Det tok ikke lang tid laget var oppe i 9-0 ledelse og Tjalg var aldri naermere en 9-3. I dette settet ante vi konturene av et nytt godt BIL. Detjevne Tjalg{aget kom imidlertid sterkt tilbake. En forsmak fikk vi allerede starten pl andre sett, da Gry Sethre servet inn to poeng dfuekte. Etter denne sjokk- 6pningenble detjernere i en periode som var preget av flere lange ballvekslinger.. Men st sa Tjalg takk for fglget. En sterk med-virkende trsak til det var lagets glimrende smasher Inger som BIL aldre klarte 6 finne ut av. God hjelp fikk hun i forrn av gode opplegg. 15 minuter tok det Tjalg I virne settet ls-4.enda lettere gikk det fortj alg i tredje sett. I lapet av 12 minutter var det klart for Helt fra begynnelsenvar det Tjalg sombestemte. Fjerde sett begynte godt for BIL,som hadde fpringen i startfasen. Etter at Tj alg hentet opp ledelsenble det nokse mye 1-alg var dyktige til i utnytte de svakheter som fantes oglevnet aldri noen tvil om hvem som skulle vinne. Etter 17 minutter utnyttet laget sin forste matcball og vant settet Tjalg lagtrener Ame Morten Knutsen karakleriserte kampen som positiv. Vi grkk!svi51g6s1bil's svakheter, sa han. c rc Ditt lokale kraftsenter, TU: E 11 Fax: Feilmelding etter kontortid: TIf: TINTERSFORIT A.s Mato-Tlf: 75O T2016 Shrldsaspl6s 2, E900 Brgnnoysund Side 4

5 Nr.5-Srgang 2 18 kursdeltakere varsamletpi Salhusskole til kurs innen barneidrett i tre dager. Kurset var i regi av Nordland idrettskets. De fleste kursdeltakerne var fra Tjalg. Det var en glad og aktiv gleng vflr utsendte medarbeider traff pa salhusskolen lordag ettemidag.,ueltakerne hadde teoretisk og praktisk opplaering innen barneidrett. Bl.a.gikk man gjenlom bestemelsene om barneidrett, og hvordan denne skulle vaere. Zodiac P-2000 Markedets minste Walkietalkie. 40 kanaler Valgbar utgangsefekt (0,5 og3 W) pris kr. 1,990,- AftL Nielsen 8900 BronnOysundlelefon: Kursetok ogsi for seg barns utvkling pi de forskjellige alderstrin. Aldre tema var bl.a samordning av barne idretten i Brgnngy, hvordan skulle man fi dette til, oghvordan enkunne samorde skiskole p& Gflsheia til vinteren. Siden vi nfl fir mange dyktige og skolerte trenere, skulle det borge for at bame for en serdeles god opplaring i idrettsskolen. Nflr idrettskolenfl har startet opp etter hostferien, si skal instruktorene sette sine kunnskaper ut i praksis. Et viktig budskap til foreldren er at barna vil for en god opplaring, og de trygt kan sende barne pfl idrettskole. side 5

6 Bueskyttergruppa har Foto:Gen. Bilde Bueskytingen har startet opp trening pi tirsdager og fredager, for treningstider se siste side. dessverre har idrettslaget ikke kunnet state opp treningen sfl tidlig som vi hadde 6nsket. Begrunnelsen for dette er at gymsalen har vert stengt for trening, p.g. av at skolen ikke hadde vaktmester pfl kveldstid. Dette er ni i, orden ut flret. Bueskytergruppa har plass for flere pl treningene, sfl dersom dette er noe for deg, si skal du bare m6te opp. Du vil ffl lflnt bue og en av treneme vil gi deg inforing i bueskyting og hvilke regler som glelder. Nflr det gjeliler sikkerhetsreglene blir de fulgt meget n6ye. Bueskytergruppa har holdt pe i snart to flr. De barna som deltar i buskyting har en stor grad av selvsdisiplin som gior at de folger reglene noye. NORDBANKIOGGEN.95. Nr.5-irgang 2 Som tradisjon tro ble Nordbankjoggen anangert ogsi i 1995 av I.L. Tjalg. Det har blitt delt ut ca. 140 premier fordelt p& 7 hovedlpp pluss 6 oppfolgingslpp. Hovedpremien som er en farge-tv levelt av Alf T. Nielsen ble trekt ut blant de som har tullfort alle 7 lop. Den heldige vinneren av farge.tv ble Kntt Lading. VI GRATULE- RER! Av totalt 123 startene var det 61 startende som hadde fullfort 5 lop og da fikk en statuett i premie, og av disse hadde 40 tullfort alle sju l6p. De 40 er: Anita Johansen Alne Bekkevold Ame Danielsen Arnold Pettersen Asbjorg Steinholt Bjorn H. Kristensen Dagrunn Nicolaisen Ella Lilleheil Geir Kjelstrup Nilsen Harald Seljevold Hilde Moen Ida Moen Jac Johnsen Knut Lading Liv Jorunn Ebbesen Rita Nilsen Thomas Johan Slotvik Torill Olsen Turid Buaroy (Odd Einar Brggerd) Anita Kjelstrup Are Nilsen Utvik Arne Richard Asbjom Friksen Bjorg Utvik Bjorn Terje Aune Elin IC Nilsen Geir Ebbesen Geir Lilleheil Herold Lilleheil Hill Johnsen Iren Kroknes Jorunn Johnsen Liv Belgsvik Jorgensen Olaf Sletner Roar Seljevold Tor Runar Johansen Truls Magne Aune Olwind Kroknes \) I.L. IJalg Fotballgruppe takker NORDLANDS- BANKEN for all sporty stotte for e fe gjennomfort Nordban\ioggen, Vi takker ogsf, NORDLANDS- BANKEN for sponsorstotten 1995 BRUK FOTBALLGRI]PPAS HOYEI}SPONSOR Y Med Ungdornskonto kan du la ut p ng r 0g belale med kori. lilbud 'til deg son har fyh 156r * Stort vareutvalg * Heimlaga fiskemat * Grill-mat * Fiskedisk * Heimlaga salater * Fast lavprissortiment Salhus-8900 BrOnngysund tlf side 6

7 v v Oktober 1995 irgang 2 Fotballsesonger er avsluttet for i flr. Makterfotballgruppa e lage et for disse som de trives i, gir fotballgruppa en lys tid i mote. Vefi yngste lilleguttelag kan ogsi vise til fine resultater, de er den eldste gruppa av den mengden medlemmer som kommer opp og har et stort potesial for fotballgruppa til a bygge en stamme, som kan gi gode resultater over tid. Vart eldste lilleguttelag er det laget vi har hatt mest bekymringer for. De var si fi i starten av sesongen at de ble flyttet opp til smiguttelaget for i ha et tilbud. Og mgte spillere som er 2 6r eldre enn seg selv i en slik alder er ikke enkelt, i tillegg teller resultatene som hellerikke erav det enkleste takle. For alle disse spillerne er fotballtalenter, og for fotballgruppa i I.L. Tjalg hiper kommer tilbake til neste sesong da de er ett ir eldre og stir pi lik linje med de andre. Smipikelaget er det laget som har lagt ned mesr arbeid pi egen hlnd for A fi lov til 3 spille fotball, selv om resultatene ikke har staft i stil med innsatsen, skal sm6pikene ha all mulig ros for det arbeidet de selv har lagt ned, for hvis flere lag har giort det \amme som dem har del bljrt en klere for alle lagledere. Smiguttelaget er et lagmed en hel rekkepersonligheter in nen sine rekl(er. det &ior ar det ikke har manglet gode kommenrarer eller oppfinnsomhet hvis noe har i6tt galt. Slike ring er med pi tl godt miljo innad i Iaget. selv om det kanskje ikke-er enkelt 5 vere lasleder i slike sit uasjoner. Resultatmessig har det godt bra i serien, med tap i finalen i Hilstad Cup som det beste turnerinqs_ resultatet. Nr 5- Finalen i Sagaveien-Cup pt SOmna, der det stilte 4 lae fra Norge og 4lag fra Sverige. Der resu ltalet har girl hoye ;dds hos NorskTipping. Men det guttelaget skal ha mest ros for er det miljoet de har klart 3 skape innad i laget, de har bevist mang en gang at miljoet i et fotball-lag teller like mye som sportslige ferdigheter. Bide smiguttelaget og guttelaget har hatt samarbeide med Hilstad et samarbeid somharfungert bra og som vi i I.L. Tjalg h&per fortsette i flere ar. For uten samarbeid klarer verken Hilstad ellertjalg 6 stille 1ag, og det er negativt for fo! ballen i hele Sor-Helgeland. I 1995 stilte I.L. Tjalg tag i herrer 5.div. Selv om de ikke inngir i fotballgruppas drift, ser vi det som meget positivt forklubben at vi har et henelag, bide for rekruttering pe lagledersiden, og for A skape en stprre bredde i fotballen. Hvis signalene vi har fitt er riktige, blir det ogs8 5. div. herrer i Til slutt vil vi i styret i I.L. Tjalg Fotball_ gruppe takke alle lagledere/trenere for den innsatsen dere har gjort i Det har kanskje aldrig vart si mange stodige lagledere/trenere i I.L. Tjalg f6r, og vi h6per at foreldre og foresatte setter pris pi den jobben dere legger ned for deres barn, for den er ikke liten i av en sesons. TUSEN TAKK TIL DERE AI-LE! (Odd Einar Berggird) Guttelaget har ogsi gjort detbra i serien etter forholdene. De endtepi 6. plass av 9lag i Gutter 1. div. Menguttelaget er kanskje et typisk turneringslag, de tapte kvartfinalen i Mo i Ranader alle de beste lagene ikretsen stilte. De tapte DIADORA OG ADIDAS INNESKO FRA KR.2gg,- Bronnoy Interi4r G-SPORT-BR.SUND ASg, "tlf:75 O2 32 9O )10e /

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Runar Nilsen Wiktil(foto:cunnar E Nilsen)

Runar Nilsen Wiktil(foto:cunnar E Nilsen) Runar Nilsen Wiktil(foto:cunnar E Nilsen) Lyst pt mer kunnskap om idrett? Dersom vi har er en gruppe i idrettslaget pe minst fem personer over 14 ir som Onsker t lare mer om idrett kan vi kontakte idrettskretsen.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Informasjon. & POtt"I soonso.ro,hovedraset

Informasjon. & POttI soonso.ro,hovedraset Informasjon & POtt"I soonso.ro,hovedraset Juni 1996 Det er morsomt nir en ser se mange unge som har glede av idrettsaktiviteter. Ntrjeg ser tilbake pi idrettsdagen pi Mobanen s& er det med glede. Glede

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

(Foto:Arne Martinsen) ffiil PSStgn. rorhovedraget

(Foto:Arne Martinsen) ffiil PSStgn. rorhovedraget (Foto:Arne Martinsen) ffiil PSStgn Sponsor rorhovedraget April1996 Nr.2-irgang 3 Opplrering pfl alle nivier i drettslaget. Vi hari lengretid arbeidet medsfitil opplaringinnenforskjerlige omrider, men det

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 4. november 2015

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 4. november 2015 Sammendrag Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det mangler fortsatt lys, noe som etter planen skal komme på plass i løpet av kort tid. Styret har fastsatt leiepriser for Rogne Idrettsarena.

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

UTLEIE GYMSAL BRANDBU BARNESKOLE 2016/2017 BRANDBU IDRETTSFORENING

UTLEIE GYMSAL BRANDBU BARNESKOLE 2016/2017 BRANDBU IDRETTSFORENING UTLEIE GYMSAL BRANDBU BARNESKOLE 2016/2017 17.00-17.30 Friidrett Turn/lekegruppe Fotball G2010 Fotball 17.30-18.00 Friidrett Turn/lekegruppe Fotball G2010 Fotball 18.00-18.30 Friidrett Ski / Fotball Barneidrett/

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Ekte håndball glede noe for din klubb?

Ekte håndball glede noe for din klubb? Ekte håndball glede noe for din klubb? Hvordan komme i gang med et Gullserielag. Steg 1 Hvem og hva kan hjelpe håndballklubben til å komme i gang? En i styret eller en i klubben/håndballgruppa kommer med

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

Årsmøte i hovedlaget til BIL. Torsdag 10.mars 2016

Årsmøte i hovedlaget til BIL. Torsdag 10.mars 2016 Årsmøte i hovedlaget til BIL Torsdag 10.mars 2016 Klubbhuset kl. 19.00 Til stede: Espen Slotvik, Bjørn Arve Bønå, Ole Stian Solsem, Siri Knoph, Ann-Helen Moen, Runa Møller Tangstad, Anette Nybø, Ken Robin

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

posten Hovedsponsor for hovedlaget

posten Hovedsponsor for hovedlaget , posten Hovedsponsor for hovedlaget Desember1995 Arsmelding-hovedlaget Administrasjon: Det har hvert avholdt 3 m6ter i arbeidsutvalget og 6 m6ter i styret ogbehandlet 43 saker. Idrettslagethar 547 registrefte

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

-mer enn en hankside. 1995 I-,,trIL sentuet. Idrettsaktivitetene skal dekkebarns behov. Gruppeledere for:1995

-mer enn en hankside. 1995 I-,,trIL sentuet. Idrettsaktivitetene skal dekkebarns behov. Gruppeledere for:1995 Juni 1995 Idrettsaktivitetene skal dekkebarns behov. Skal barn oppleve idretten som trivelig og gly, ma den ta utgangspunkt i barns forutsetninger og, behov. altsfl et aktivitetstilbud organisert av voksne

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 2014.01.09. KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Hans Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

STIKLESTAD TURN, VÅREN 2016 Info, treningstider og vaktmesterliste.

STIKLESTAD TURN, VÅREN 2016 Info, treningstider og vaktmesterliste. STIKLESTAD TURN, VÅREN 2016 Info, treningstider og vaktmesterliste. Velkommen til vårsesong med turn! Turnstevnet blir 23-24 april i Namsos denne våren. Nærmere info og påmelding kommer. OVERSIKT TURN

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

X*rsA;I;{;M. RESTLAGERSALC pa TJALGDRESSER BALL. Mere informasjon og priser pi side 6

X*rsA;I;{;M. RESTLAGERSALC pa TJALGDRESSER BALL. Mere informasjon og priser pi side 6 X*rsA;;{;M BALL RESTLAGERSALC pa TJALGDRESSER Mere informasjon og priser pi side 6 Ledern har ordet NYE STYREMEDLEMMER Til h6sten er det igien klart for jaktsesongen. idrettslaget er det jakten pi nye

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer