-mer enn en hankside. Lagsprotokoller LtrIL sentuetv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-mer enn en hankside. Lagsprotokoller. 1995 LtrIL sentuetv"

Transkript

1 #.

2 Nr.5-irgang 2 Hvordan kan vi klare d opprettholde et variert idrettslig tilbud til barn og ungdom, ndr endel foreldrelforesatte ikke 4nsker d stille opp for sine barn?. Idrettslaget skal tilretteslegge pfl en slik mflte at barn og ungdom fir et mest mulig allsidig tilbud, ut fra egne forutsetninger og behov. Skal idrettslaget klare en slik milsetting, er laget avhengig av at foreldre/foresatte stiller opp for sine barn. Dette vere seg som trenele, ledere eller andre oppgaver. Dessverre er det bare et mindretall som stiller og gjor en innsats. Noen foreldre hevder at de ikke harkunnskap om idrett, heldigviskan dette laeres: Det arrangeres forskjellig kurs innen idretten, som f.eksp kurs for trenere, ledere og styremedlemmmer. Kan det vare slik at en stor gruppe foreldre ikke synes atbarna skal drive med idrett?, og tar konsekvensen av detteved fl ikke vare behjelpelige med aktiviteter innen laget. Eller at foreldre/foresatte prioriterer egne interesser fremforbarnas intresser?. Gjennom spalteri dette medlemmsblad er detmuligi komme med kritiskekommentarerpiidrettslagetsarbeid, ogdersom det noen vet hvordan vi skal klare i engasjere de foreldre/foresatte som ikke har Onsket i bidra i dretf slagetmed sine kunnskaper og ressurser til beste for sine barn. Det er av stor betydning for lagets arbeid i vite hvorfor foreldre ikke Onsker i stille sine ressurser til disposisjon for arbeid i laget, dersom du har en mening om dette, skriv noen ord til idrettslaset. Lagsprotokoller Forstatt mangler vi gamle lagsprotokoller, disse har vi bruk for i virt arbeide med 6 beskrive Tjalghistorieen. Dersom noen av dere vet om hvor slike protokoller kan befinne seg, ber vi om at dere tar kontakt med leder eller noen aadre i styret. Arbeidet med lagshistoden skal vare ferdig i lopet februar 1996, nir laget fyller 50 ir. Gr.rrppeleder.e for 1995 Fotball... Odd Einar Bergglrd. tlt Hindball... Ida Randi Kjzer stad.. ttf.tso 223j3 Turn... Ann-Elis Moen... tlf.is} Ski... Ole Birger Olsen... tlf i47 Bue...RonnyWiktil tlf Idrettsskolen...Tom Ivar Moe... tlf.i Hovedlaget... Gunnar E Nilsen... tlt Draktsalg... Ole B.Olsen... tlf '7 Bingo ansvar... Agdis Sandv er... tlf.i 5O Utdanning... Bertil Storvik... tlf Bronnoyhallen... Odd E Bergglrg... rlf Utleie Tjalghytta... Johnny Npstvik... tlf:j Sgndag l2.november S6ndag lt.desember 1995 LtrIL sentuetv ki.1900 ki.1900 Ar.srnOte hovedlaglet-38.now. kft3ooo pafialglr]'fta. Arsmeldig og regnskap Valg av representanter, etter valgkommitenens forslag til innstilling i gruppene og hovedlaget. Forslag til 50 irs jubileumsfeiring neste ir. Forslag til irsmgte mi vrre innlevert til arbeidsutvalget innen 6 november. Mpt opp pri rir.srnote, det wil lrll serverrlrg;.. ettcrr. lmrq te.. I reaksjonen Arsvarlig:... Gunnar E Nilsen tlf.75021,419 Amonseselger... Gunnar E Nilsen Trykk... BronnoysundAvis Layou1... GEN Nest utgaye kommer i slutten av desember. Stoff til bladet mi vere leyert red. innen 1. desember. -mer enn en hankside 2

3 Utgivelse av idrettskalender-1996 For forste gang i tjalgs histode, utgir laget egen kalender. Dette sher i forbindelse med at laget fyller 50 6r i1996. Kalenderen er satt sammen av med bilder fra fra Kalenderen vil koste kr.50,- i salg. Salget vil foregi ved oppsokende virksomhet til husstandene ogved salg fra faste ten skal bl.a. ge til arbeide for barn og ungdoms-arbeidet i laget, men noe av midlene skal brukes i forbindelse med markeringen av jubileumet neste ir. Vi hiper derfor at flestmuligavdere stotter dette ar- V beidet ved e kjope vlr idrettskalender. Dersom salget kalenderen gir bra, er dette et foretak som kan fortsette i Srene som kommer, Etterlysning Nr.5- Argang 2. I forbindelse med eventuell utgivelse av et jubileumshefte nest 3r ervi interessertkontaktmed personer som hargamle bilder som kan lines ut. Vi er interessert i gamle bilder fra perioden 1946 og frem til i dag. Dersom noen har slike bilder, vil sette storpris pi om dere kunne sende etbrevmed navn, adresse og telefonnr. slik at vi kan kontakte dere ner vi onsker i se bildene for eventuelt bruk. Ferre skader i idretten enn ellers i sansfunnet Idrett er farlig, mange blir skadet. Dette er et inntrykk man lett kan sitte igien med nir man leser aviser, hprer radio og ser fjernsyn. Men det er galt. Idrettsfolk blir sjeldnere sykehusbehandlet for skader enn folk fl est, pipeker professor I-ereim. Han viser til tall fra Folkehelsa. De forteller at det hveft 6r behandles ca skader ved landets polillinikker ogsengeavdelinger ved sykehus. 90 prosent av skadene behandles polillinisk, det dreier seg om lettere skadersom nesten aldd gir varig men. Og sammenlignervi idrett med annen samfunnsaktivitet, ser vi at skadehyppigheten er lavere i idretten enn gjennomsnittet for annen aktivitet. Gjennomsnittlig skaderate hos befolkningen som helhet er pi ca. ti prosent, for ca. seks prosent, sier professor Lereim. {t Vi tar vaie pfl bilen og deg. Norges idrettshogskole har fitt tildelt 50 nye studieplasser Norges idrettshogskole har f6tt tildelt 50 nye studieplasser. Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har foretattilde[ingen etter at Stortinget under behandlingen ar, det reviderte nasjonalbudsjettet vedtok 5 bevilge 30 millioner kroner tij nye studio plasservedhogskolene. Pengene gavvel 800 nye av dem ved idrettshogskolen Ilaneog lrerrefrisor {P"rmium ofuf, De mest trofaste kundene fir de beste fordelene. Kom ilrnon tor nerntere informason. Statoil Btom.s{eryiks tif :75O Storgt.5I.E900 Br0nnoysund Side 3

4 Argang 2 Ilistorikln fra olntober 1988 Tliatg sli BIL i flott kamp 3. div. damer Vollevball Nr.5- (15-3, ,6-1t (Knut Brekkan BA-1982 tel<st og foto) DonmerAage 0nn6y og Dag Forbergskog. Tjalg viste seg ikke overraskende som Sor-Helgelands beste damelagi volleyball under 3 div.kampen onsdag(27, ) kveld etter tildels meget godt spill i de tre siste settene ble det en klar 3-1 seier over BIL MenfordentidhaddeBlL Imponert i forste sett, da laget fikk til det meste. Konklusj onen ma bli en av debeste damekampene i Bronnoysund pil langtid. Forste sett som varte i 14 minutter ble dominert av BILfia begynnelse til slutt. Det tok ikke lang tid laget var oppe i 9-0 ledelse og Tjalg var aldri naermere en 9-3. I dette settet ante vi konturene av et nytt godt BIL. Detjevne Tjalg{aget kom imidlertid sterkt tilbake. En forsmak fikk vi allerede starten pl andre sett, da Gry Sethre servet inn to poeng dfuekte. Etter denne sjokk- 6pningenble detjernere i en periode som var preget av flere lange ballvekslinger.. Men st sa Tjalg takk for fglget. En sterk med-virkende trsak til det var lagets glimrende smasher Inger som BIL aldre klarte 6 finne ut av. God hjelp fikk hun i forrn av gode opplegg. 15 minuter tok det Tjalg I virne settet ls-4.enda lettere gikk det fortj alg i tredje sett. I lapet av 12 minutter var det klart for Helt fra begynnelsenvar det Tjalg sombestemte. Fjerde sett begynte godt for BIL,som hadde fpringen i startfasen. Etter at Tj alg hentet opp ledelsenble det nokse mye 1-alg var dyktige til i utnytte de svakheter som fantes oglevnet aldri noen tvil om hvem som skulle vinne. Etter 17 minutter utnyttet laget sin forste matcball og vant settet Tjalg lagtrener Ame Morten Knutsen karakleriserte kampen som positiv. Vi grkk!svi51g6s1bil's svakheter, sa han. c rc Ditt lokale kraftsenter, TU: E 11 Fax: Feilmelding etter kontortid: TIf: TINTERSFORIT A.s Mato-Tlf: 75O T2016 Shrldsaspl6s 2, E900 Brgnnoysund Side 4

5 Nr.5-Srgang 2 18 kursdeltakere varsamletpi Salhusskole til kurs innen barneidrett i tre dager. Kurset var i regi av Nordland idrettskets. De fleste kursdeltakerne var fra Tjalg. Det var en glad og aktiv gleng vflr utsendte medarbeider traff pa salhusskolen lordag ettemidag.,ueltakerne hadde teoretisk og praktisk opplaering innen barneidrett. Bl.a.gikk man gjenlom bestemelsene om barneidrett, og hvordan denne skulle vaere. Zodiac P-2000 Markedets minste Walkietalkie. 40 kanaler Valgbar utgangsefekt (0,5 og3 W) pris kr. 1,990,- AftL Nielsen 8900 BronnOysundlelefon: Kursetok ogsi for seg barns utvkling pi de forskjellige alderstrin. Aldre tema var bl.a samordning av barne idretten i Brgnngy, hvordan skulle man fi dette til, oghvordan enkunne samorde skiskole p& Gflsheia til vinteren. Siden vi nfl fir mange dyktige og skolerte trenere, skulle det borge for at bame for en serdeles god opplaring i idrettsskolen. Nflr idrettskolenfl har startet opp etter hostferien, si skal instruktorene sette sine kunnskaper ut i praksis. Et viktig budskap til foreldren er at barna vil for en god opplaring, og de trygt kan sende barne pfl idrettskole. side 5

6 Bueskyttergruppa har Foto:Gen. Bilde Bueskytingen har startet opp trening pi tirsdager og fredager, for treningstider se siste side. dessverre har idrettslaget ikke kunnet state opp treningen sfl tidlig som vi hadde 6nsket. Begrunnelsen for dette er at gymsalen har vert stengt for trening, p.g. av at skolen ikke hadde vaktmester pfl kveldstid. Dette er ni i, orden ut flret. Bueskytergruppa har plass for flere pl treningene, sfl dersom dette er noe for deg, si skal du bare m6te opp. Du vil ffl lflnt bue og en av treneme vil gi deg inforing i bueskyting og hvilke regler som glelder. Nflr det gjeliler sikkerhetsreglene blir de fulgt meget n6ye. Bueskytergruppa har holdt pe i snart to flr. De barna som deltar i buskyting har en stor grad av selvsdisiplin som gior at de folger reglene noye. NORDBANKIOGGEN.95. Nr.5-irgang 2 Som tradisjon tro ble Nordbankjoggen anangert ogsi i 1995 av I.L. Tjalg. Det har blitt delt ut ca. 140 premier fordelt p& 7 hovedlpp pluss 6 oppfolgingslpp. Hovedpremien som er en farge-tv levelt av Alf T. Nielsen ble trekt ut blant de som har tullfort alle 7 lop. Den heldige vinneren av farge.tv ble Kntt Lading. VI GRATULE- RER! Av totalt 123 startene var det 61 startende som hadde fullfort 5 lop og da fikk en statuett i premie, og av disse hadde 40 tullfort alle sju l6p. De 40 er: Anita Johansen Alne Bekkevold Ame Danielsen Arnold Pettersen Asbjorg Steinholt Bjorn H. Kristensen Dagrunn Nicolaisen Ella Lilleheil Geir Kjelstrup Nilsen Harald Seljevold Hilde Moen Ida Moen Jac Johnsen Knut Lading Liv Jorunn Ebbesen Rita Nilsen Thomas Johan Slotvik Torill Olsen Turid Buaroy (Odd Einar Brggerd) Anita Kjelstrup Are Nilsen Utvik Arne Richard Asbjom Friksen Bjorg Utvik Bjorn Terje Aune Elin IC Nilsen Geir Ebbesen Geir Lilleheil Herold Lilleheil Hill Johnsen Iren Kroknes Jorunn Johnsen Liv Belgsvik Jorgensen Olaf Sletner Roar Seljevold Tor Runar Johansen Truls Magne Aune Olwind Kroknes \) I.L. IJalg Fotballgruppe takker NORDLANDS- BANKEN for all sporty stotte for e fe gjennomfort Nordban\ioggen, Vi takker ogsf, NORDLANDS- BANKEN for sponsorstotten 1995 BRUK FOTBALLGRI]PPAS HOYEI}SPONSOR Y Med Ungdornskonto kan du la ut p ng r 0g belale med kori. lilbud 'til deg son har fyh 156r * Stort vareutvalg * Heimlaga fiskemat * Grill-mat * Fiskedisk * Heimlaga salater * Fast lavprissortiment Salhus-8900 BrOnngysund tlf side 6

7 v v Oktober 1995 irgang 2 Fotballsesonger er avsluttet for i flr. Makterfotballgruppa e lage et for disse som de trives i, gir fotballgruppa en lys tid i mote. Vefi yngste lilleguttelag kan ogsi vise til fine resultater, de er den eldste gruppa av den mengden medlemmer som kommer opp og har et stort potesial for fotballgruppa til a bygge en stamme, som kan gi gode resultater over tid. Vart eldste lilleguttelag er det laget vi har hatt mest bekymringer for. De var si fi i starten av sesongen at de ble flyttet opp til smiguttelaget for i ha et tilbud. Og mgte spillere som er 2 6r eldre enn seg selv i en slik alder er ikke enkelt, i tillegg teller resultatene som hellerikke erav det enkleste takle. For alle disse spillerne er fotballtalenter, og for fotballgruppa i I.L. Tjalg hiper kommer tilbake til neste sesong da de er ett ir eldre og stir pi lik linje med de andre. Smipikelaget er det laget som har lagt ned mesr arbeid pi egen hlnd for A fi lov til 3 spille fotball, selv om resultatene ikke har staft i stil med innsatsen, skal sm6pikene ha all mulig ros for det arbeidet de selv har lagt ned, for hvis flere lag har giort det \amme som dem har del bljrt en klere for alle lagledere. Smiguttelaget er et lagmed en hel rekkepersonligheter in nen sine rekl(er. det &ior ar det ikke har manglet gode kommenrarer eller oppfinnsomhet hvis noe har i6tt galt. Slike ring er med pi tl godt miljo innad i Iaget. selv om det kanskje ikke-er enkelt 5 vere lasleder i slike sit uasjoner. Resultatmessig har det godt bra i serien, med tap i finalen i Hilstad Cup som det beste turnerinqs_ resultatet. Nr 5- Finalen i Sagaveien-Cup pt SOmna, der det stilte 4 lae fra Norge og 4lag fra Sverige. Der resu ltalet har girl hoye ;dds hos NorskTipping. Men det guttelaget skal ha mest ros for er det miljoet de har klart 3 skape innad i laget, de har bevist mang en gang at miljoet i et fotball-lag teller like mye som sportslige ferdigheter. Bide smiguttelaget og guttelaget har hatt samarbeide med Hilstad et samarbeid somharfungert bra og som vi i I.L. Tjalg h&per fortsette i flere ar. For uten samarbeid klarer verken Hilstad ellertjalg 6 stille 1ag, og det er negativt for fo! ballen i hele Sor-Helgeland. I 1995 stilte I.L. Tjalg tag i herrer 5.div. Selv om de ikke inngir i fotballgruppas drift, ser vi det som meget positivt forklubben at vi har et henelag, bide for rekruttering pe lagledersiden, og for A skape en stprre bredde i fotballen. Hvis signalene vi har fitt er riktige, blir det ogs8 5. div. herrer i Til slutt vil vi i styret i I.L. Tjalg Fotball_ gruppe takke alle lagledere/trenere for den innsatsen dere har gjort i Det har kanskje aldrig vart si mange stodige lagledere/trenere i I.L. Tjalg f6r, og vi h6per at foreldre og foresatte setter pris pi den jobben dere legger ned for deres barn, for den er ikke liten i av en sesons. TUSEN TAKK TIL DERE AI-LE! (Odd Einar Berggird) Guttelaget har ogsi gjort detbra i serien etter forholdene. De endtepi 6. plass av 9lag i Gutter 1. div. Menguttelaget er kanskje et typisk turneringslag, de tapte kvartfinalen i Mo i Ranader alle de beste lagene ikretsen stilte. De tapte DIADORA OG ADIDAS INNESKO FRA KR.2gg,- Bronnoy Interi4r G-SPORT-BR.SUND ASg, "tlf:75 O2 32 9O )10e /

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Oktober 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Oktober 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Oktober 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Hei alle Loddefjord IL venner. Høsten er plutselig kommet over oss, sommeren ligger bak og nok en spennende Sesongavslutning

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 4 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul www.nlinett.no 2 3 NLI-POSTEN Stoff-frister, NLI-Posten: Svein Furuseth

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Ragnar med hjerte og sjel i KIL

Ragnar med hjerte og sjel i KIL KIL Utgave nr 3-2010 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o VM-bronse til Bagir i belte - bryting Side 18 Becky og Runas Fotballakademi Side 20 Ragnar med hjerte og sjel i KIL Se portrett side 8 Utgiver:

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer