Årsmelding 2005 Kommuneoverlegen i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2005 Kommuneoverlegen i Tromsø"

Transkript

1 Årsmelding 2005 Kommuneoverlegen i Tromsø Samfunnsmedisinske overleger i Tromsø kommune har vett til å varme seg i kjølige omgivelser! Fra venstre overlege sosialmedisin Inger Hilde Trandem, overlege psykisk helse Bernt Stueland, overlege akuttmedisin/legevakt Anton Giæver, kommuneoverlege Anne Helen Hansen, overlege forebyggende barne- og ungdomsmedisin Charlotte Goll og overlege smittevern Glenn Severinsen. La varmt vett styre kjølig kunnskap Tromsø, 28. april 2005 Anne Helen Hansen Kommuneoverlege 1

2 Kommuneoverlegens årsmelding 2005 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Organisasjonsutvikling og infrastruktur Overlegegruppa (OLGA) Utviklingsarbeid Utviklingsarbeid knyttet til Allmennlegetjenesten Overlegefunksjon i forhold til kommunalt ansatte leger Internkontroll og kvalitetsutvikling Helsemessig beredskap Rettsikkerhet i forbindelse med psykisk helsevern Lokal helse- og sykdomsovervåkning Miljørettet helsevern Smittevern Forvaltning Legemiddeldelegasjon Medisinsk faglig rådgivning forøvrig Kompetansebyggende aktivitet OLGA Oversikt over prosjekter ved årsskiftet

3 1. Innledning Kommuneoverlegens årsmelding for 2005 er en oversikt over hvilke tema og problemstillinger OLGA (OverLegeGruppA) har arbeidet med i året som gikk. Årsmeldingen har ikke ambisjoner om å gi en fullstendig oversikt over helsetjeneste og helsetilstand i Tromsø kommune. I årsmeldingen er det noen steder henvist til artikler, foredrag og faglige rapporter mv som interesserte kan laste ned fra kommuneoverlegens nettsider (www.tromso.kommune.no/kommuneoverlegen). Alt OLGA lykkes med skjer i samarbeid med andre, og ofte først og fremst på grunn av andre. Vi vil og kan ikke alene ta æren for noe som helst. Men vi er trygge på at vi bidrar, og siden vi ikke er alene om det som går bra, tør vi innledningsvis å presentere en skryteliste fra Disse samfunnsmedisinske bidragene vil sammen med mye annet bli nærmere omtalt på de følgende sidene. Her er samfunnsmedisinens Tolv på topp i Tromsø i 2005 (ikke i prioritert rekkefølge): Sikring av Tromsø-brua mot selvmordshopping Gratis åpning av svømmehallene i sommerferien for barn og unge Etablering av OLGAs helsetjenestemøte som fast samarbeidsarena for helsetjenesten Etablering av 100 % fast stilling for eldreoverlege Etablering av 100 % fast stilling for helsekonsulent i miljørettet helsevern Arrangert den nasjonale samfunnsmedisinske konferansen Du skal ikke tåle Arrangert lokalt psykiatrikurs for fastleger, hjemmetjeneste og rus/psykiatritjeneste Reetablering av møtevirksomheten i Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen Et tilfredsstillende beredskapsarbeid etter tsunamien i Sørøst-Asia Etablering av fast psykiatertilbud i Tromsø fengsel hver uke Utvidelse av akuttilbudet ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy (PSTK) Opprettelse av Jordmorsenteret fra 1. november Organisasjonsutvikling og infrastruktur Tromsø kommune administreres fra etter den såkalte to-nivå-modellen. Det fantes ved kommuneoverlegens tiltredelse (2003) ingen gjeldende stillingsbeskrivelse, verken for kommuneoverlegen eller de øvrige overlegene. I samarbeid med rådmannen og aktuelle enheter er det satt i gang et arbeid med beskrivelse og tydeliggjøring av oppgaver og ansvar. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid ved årsskiftet 2004/2005. Det har ikke vært aktivitet vedrørende dette i Kommuneoverlegen og overlegegruppa inngår fra ultimo november 2004 i rådmannens Fagog utviklingsenhet. 3

4 Rådmannen Fag- og utviklingsenheten med kommuneoverlegen/olga LEGE- VAKTA ALLMENNLEGE TJENESTEN (fastlegeavtaler) FOREBYGGENDE HELSE- TJENESTER Rehabilitering. PLEIE OG OMSORGSENHETER Rus og psykiatri Fengs elet SMShelse Helsestasjoner/ Ungdommens helsestasjon Vaksinasjonskontoret 3. Overlegegruppa (OLGA) Det har ikke vært endringer i overlegegruppa verken når det gjelder stillingsstørrelser eller stillingsinnehavere i OLGA består av kommuneoverlegen og 5 leger i samfunnsmedisinske deltidsstillinger: Kommuneoverlege Anne Helen Hansen Overlege sosialmedisin Inger Hilde Trandem (2 dg/uke) Overlege smittevern Glenn Severinsen (2 dg/uke) Overlege akuttmedisin/legevakt Anton Giæver (10 t /uke) Overlege psykisk helse Bernt Stueland (6 t/uke) Overlege barne- og ungdomsmedisin Charlotte Goll (4 t/uke) Stillingen som eldreoverlege ble utlyst i 2005 som 50 % samfunnsmedisinsk og 50 % klinisk stilling (sykehjemslege, Helsestasjon for eldre mv). Det meldte seg to søkere, og Anne Grethe Olsen tiltrer , foreløpig i 20 % samfunnsmedisinsk stilling. Eldreoverlegen vil inngå som den sjuende overlegen i OLGA. OLGA har i 2005 hatt 12 møter (første torsdag i hver måned) deriblant to interne seminar. Det første var et ettermiddagsmøte 18.mai i Tromsø, hvor vi blant annet arbeidet med årsmeldingen for Det andre hadde tittelen Snøhvit og de syv dverger og fant sted i Hammerfest 27. og 28. oktober Vi besøkte anlegget på Melkøya, og hadde blant annet skaderegistrering og skadeforebygging som tema. Kommende eldreoverlege deltok også på seminaret. I 2005 valgte OLGA å fokusere spesielt på syke eldre, rusmisbrukere og barn/unge. Overlegegruppa har fra starten ønsket å fremstå som 4

5 samlet, nyskapende, modig og synlig. Vi ønsker videre at gruppen skal bidra overfor samarbeidspartnere og publikum med: høy kompetanse evne til å ta tak i utfordringer solid og kunnskapsorientert rådgivning rask og ryddig saksbehandling Vår egen evaluering er at vi et stykke på veg har klart å leve opp til dette. Men det er fortsatt mer enn nok å strekke seg etter. 4. Utviklingsarbeid Arbeidet med å etablere nettverk for samarbeid er videreført i Samarbeid med andre, både internt i kommunen og eksternt, er nødvendig for utvikling av faget og tjenestene i forhold til befolkningens behov. I dette avsnittet vil utviklingsarbeid i form av samarbeid med eksterne aktører omtales, mens internt samarbeid i det kommunale system omtales under andre aktuelle avsnitt. Samarbeid med Helse Nord og UNN OLGA deltok i februar 2005 på en dialogkonferanse med Helse Nord. Overlege psykisk helse deltok i planlegging av dialogkonferansen. Det har også vært samarbeid med Helse Nord om utviklingen av det private spesialisttilbudet i Tromsø og Nord-Norge. Kommuneoverlegen har særlig vært opptatt av å ivareta og utvikle behandlingstilbudet hos private psykologer og psykiatere i Tromsø, som har avtale med Helse Nord. Kommuneoverlegen er med i Styringsgruppen ved Senter for aldersforskning (SAT). Samarbeidet med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er opprettholdt og videreutviklet. Overlegegruppa holdt onsdagsmøtet på UNN med ca 70 frammøtte. Overlege akuttmedisin/legevakt holdt foredrag om opprettelse av voldtektsmottak i Tromsø, mens smittevernoverlegen presenterte foredraget MRSA i nærområdet til UNN. Power Point versjon av sistnevnte foredrag fins på kommuneoverlegens nettsider (www.tromso.kommune.no/kommuneoverlegen, klikk på OLGAs innlegg og foredrag.) Overlegegruppa deltar nå årlig på onsdagsmøtet. Kommuneoverlegen har deltatt i en serie samarbeidsmøter med UNN hvor også flere representanter fra Tromsø kommune og fra andre kommuner deltok som en arbeidsgruppe. Gruppen utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene. Arbeidet ble ledet av fastlege/praksiskoordinator Unni Ringberg, som var ansatt i prosjektstilling ved UNN. Samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og UNN ble vedtatt av Kommunestyret (sak 0146/05). Samarbeidsavtalen gjelder fra Tromsø kommune har et bredt og godt samarbeid med UNN i beredskapssituasjoner, noe som kom tydelig til uttrykk i forbindelse med oppfølgingen etter tsunamien i Sørøst-Asia i romjula Overlege psykisk helse deltar fast på møtene i Rådet for psykisk helse for Tromsø og Karlsøy. Det har bare vært ett møte i 2005 (oktober). 5

6 Overlege psykisk helse har sammen med overlege akuttmedisin samarbeidet med Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy (PSTK) om forbedring av akuttilbudet i PSTK. Tilbudet er nå utvidet i tid. Fastlegene ble informert om det nye tilbudet på et møte Overlege psykisk helse og overlege sosialmedisin har sammen med fengselshelsetjenesten og allmennlegetjenesten hatt møte med Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy for å få på plass et bedre psykiatrisk tilbud for innsatte i Tromsø fengsel. Fra slutten av 2005 har en fått på plass en avtale om at en fast psykiater ½-1 dag ukentlig i Tromsø fengsel. Hun har samtaler/vurderer innsatte som har behov for spesialisthelsetjeneste og gir råd og veiledning til fengselshelsetjenesten. Dette er et viktig tilbud til de innsatte, som har vansker med å komme seg ut av fengselet for behandling. I 2005 er det arbeidet videre med å utvikle den medisinske delen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Tromsø kommune. Overlege psykisk helse har sammen med overlege sosialmedisin og praksiskonsulent på Avdeling for behandling av rusmiddelmisbruk (UNN) startet et arbeid med prosedyre for fastlegenes oppfølging av LAR-klienter. Overlege sosialmedisin er et viktig bindeledd mellom LAR i Nord og den kommunale delen av LARarbeidet, som foregår på Sosialmedisinsk senter og hos fastlegene. Kompetansesenteret for Lindrende behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (LINN) gjorde i samarbeid med kommuneoverlegen en kartlegging av smertetilstander og kreft i sykehjemmene i Tromsø. Kartleggingen ble gjort på våren/forsommeren Resultatene ble presentert på OLGAs helsetjenestemøte 24. mai og 24. oktober Rapport fra kartleggingen finnes på kommuneoverlegens nettsider (www.tromso.kommune.no/kommuneoverlegen - klikk på faglige rapporter ). Kommuneoverlegen har deltatt i en prosjektgruppe hvor kommunen sammen med UNN arbeider med utvikling av en fornyet svangerskapsomsorg i Tromsø. Fastlegene og Forebyggende helsetjenester har også vært representert i gruppen. Gruppen ble ledet av fastlege Charlotte Goll (som også er overlege forebyggende barne- og ungdomsmedisin), og arbeidet resulterte i etablering av Jordmorsenteret Alle gravide i Tromsø får nå tilbud om å gå til kontroller ved jordmorsenteret. Informasjon om senteret finnes på følgende nettside: Se prosjektrapport på kommuneoverlegens nettsider (www.tromso.kommune.no/kommuneoverlegen - klikk på Faglige rapporter ). Samarbeidet med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN på området Miljørettet helsevern (MHV) er videreutviklet, og ivaretas særlig av helsekonsulentene i Forebyggende helsetjenester. Overlege smittevern har et utstrakt og velfungerende samarbeid med UNN på smittevernområdet. Samarbeid med Universitetet Samarbeidet med Universitetet har utviklet seg positivt i Samarbeidet består fortsatt i stor grad av gjensidige bidrag i form av foredrag/undervisning. I tillegg har det vært felles møter om Tromsø-undersøkelsen, hvor kommuneoverlegen også er med i Styringsgruppen. 6

7 Kommuneoverlegen har videre deltatt i møter om utviklingen av Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Kommuneoverlegen samarbeidet med Institutt for samfunnsmedisin om prosjektet Tilgjengelighet til fastlegekontorene i Troms. Prosjektet resulterte i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i august Lenke til artikkelen finnes på kommuneoverlegens nettsider under kulepunktet Publiserte artikler. OLGA er arrangør for den samfunnsmedisinske konferansen Nå skal pipa få en annen lyd, som finner sted i Tromsø mai OLGA har samarbeidet med blant andre Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet om dette arrangementet. Det er ønskelig å utvide samarbeidet med Universitetet i de kommende år. Samarbeid med andre eksterne aktører Overlege barne- og ungdomsmedisin har deltatt i Faglig forum for spiseforstyrrelser som er en tverrfaglig gruppe som møtes 2 ganger årlig. Fokus ligger på kompetanseutvikling gjennom å drøfte nye behandlingsmetoder og forskning, samt utveksle erfaringer, utvikle samarbeid og bygge nettverk. Overlege sosialmedisin har i 2005 vært styremedlem i 46664arctic som arrangerte konsert 11. juni ( Mandela konserten ). Konserten ble direktesendt på NRK-fjernsyn, og ble også sendt til Sverige, Danmark, Finland og Island. I tillegg fulgte mange konserten på web-tv. Nyhetsmessig ble deler av konserten og Nelson Madelas tale kringkastet i over 50 land. Prosjektet bestod også av en kampanje med fokus på HIV/AIDS internasjonalt og nasjonalt. Overlege sosialmedisin deltok blant annet i planlegging og gjennomføring av skolekampanjer der over 4000 ungdommer i Troms fikk info om HIV/AIDS og der en også hadde fokus på smitteforebygging. I forbindelse med dette arbeidet var det også samarbeid med frivillige kirkelige organisasjoner. Fylkesmannens helseavdeling arrangerte en fagkonferanse om HIV/AIDS for helsepersonell 10.juni og overlege sosialmedisin og overlege smittevern deltok i planleggingen av konferansen. Overlege sosialmedisin har etter Mandela-konserten ledet avviklingsstyret for stiftelsen 46664arctic. Fylkesmannens helseavdeling har vært en aktiv samarbeidspartner i forbindelse med planleggingen av konferansen Nå skal pipa få en annen lyd, som finner sted i Tromsø mai OLGA har også samarbeidet med Fylkesmannens helseavdeling om andre tema, særlig gjelder dette røykeforebygging. Smittevernoverlegen deltar i en referansegruppe oppnevnt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt om utarbeidelse av en veileder til smittevernforskriften. Det har ikke vært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner i I forbindelse med HIV/AIDS-arbeidet har det vært samarbeidet med Den norske kirke og skoler, først og fremst i form av foredrag/undervisning. I forbindelse med oppfølgingen etter tsunamen i Sørøst-Asia ble det også samarbeidet med Kirken. Samarbeidet med media er viktig som kanal til kommunikasjon med befolkningen. Samarbeidet har også i 2005 vært positivt, og kan utvikles ytterligere. 7

8 Vedrørende miljørettet helsevern, som krever et bredt samarbeid med interne og eksterne aktører, vises til eget avsnitt. 5. Utviklingsarbeid knyttet til enheten Allmennlegetjenesten Allmennlegetjenesten består av legeadministrasjonen, Tromsø fengsel og Sosialmedisinsk senter-helsetjenesten. Enheten har et særlig rådgivningsbehov, som stort sett ivaretas av kommuneoverlegen og overlege sosialmedisin. Hele overlegegruppa samarbeider bredt med fastlegene. Et eksempel på dette er arbeidet i Allmennlegeforum (ALF). Det har vært fem møter i ALF i 2005, alle på tirsdagskvelder kl Ansvaret for møtene går på omgang mellom legekontorene. Nedenfor følger en oversikt over møter i Gjennomsnittlig antall leger til stede var 20, mot 12 frammøtte i 2003 og 17 i Frammøtet i allmennlegeforum har altså vært stigende de siste årene. Pr er det 53 fastlegehjemler i Tromsø kommune. Dato Ansvarlig legekontor Tema/foreleser Møtested Tot. antall frammøtte Frammøtte leger Sørbyen Fastlegene og Individuell plan v/ingrid Eidsmo Akuttilbudet ved PSTK v/magnus Hald MRSA i allmennpraksis v/glenn Severinsen Formannskapssalen, Rådhuset Tromsdalen RELIS v/lars Småbrekke Grand hotell Sjøgata Ryggproblematikk Grand v/sigbjørn Rønbeck hotell Moe/Svendsby/ Grand Tønsaas hotell Psykiater/psykologtilbudet I Tromsø v/psykiater Bjørn Rafter og psykolog Reidun Thunes Brynildsen Kaigata Polycystisk ovariesyndrom og endokrinologiske Kasuistikker v/overlege Johan Svartberg Grand hotell Implementering av arbeidet med individuell plan i legetjenesten var tema på januarmøtet i Allmennlegeforum. Veiledende retningslinjer for allmennleger ble utarbeidet av overlege psykisk helse i samarbeid med rehabiliteringskoordinator Ingrid Eidsmo, og sendt ut til allmennlegene i mars Kommuneoverlegen har deltatt i prosessene med nye avtaleinngåelser med fastleger. Det har i 2005 vært gjennomført bare ett intervju med søker til en ledig fastlegehjemmel (8 i 2004). Det er i 2005 ikke opprettet nye legehjemler. Det planlegges tre nye hjemler i 2006/2007. Legene valgte tillitsvalgt Tillitsvalgtgruppa består av Trond Brattland (leder), May- Brith Lund og May-Lill Johansen. Etablering av tillitsvalgtgruppa har bidratt til å revitalisere 8

9 Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen (SU), som hadde sitt første møte på flere år. Medlemmer i SU fra kommunen er kommuneoverlegen (leder), enhetsleder Allmennlegetjenesten Jon Erling Solheim (sekretær) og enhetsleder Helga Kramvik. Varamedlemmer fra kommunen er Eva T. Olsen og Kirsti Berg. Fastlegenes representanter er Trond Brattland, May-Lill Johansen og May-Brith Lund. Fastlegenes vararepresentanter er Mikal Tønsaas og Sigbjørn Rønbeck. Arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll for helsetjenesten i fengselet har fortsatt fra 2004, og det har særlig vært fokus på kvalitetssikring av legemiddelutdelingen og samarbeid med fengselets ledelse. Overlege sosialmedisin har også i 2005 deltatt i arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll i fengselshelsetjenesten. Det har i 2005 vært stabilitet i legetjenesten i fengselet. Dette har ført til at en del av dette arbeidet nå i større grad drives av fengselshelsetjenesten selv. Overlege sosialmedisin deltar fast på en del felles møter med fengselshelsetjenesten og gir råd og veiledning ved behov. Det har også i 2005 vært fokus på kvalitetssikring av legemiddelutdelingen i fengselet. I oktober 2005 ble det gjort en registrering av responstid før telefon besvares ved fastlegekontorene. Data ble systematisert og bearbeidet i begynnelsen av 2006, og ble publisert i lokale medier og Aftenposten. Rapport finnes på kommuneoverlegens nettsider (www.tromso.kommune.no/kommuneoverlegen, klikk på Faglige rapporter ). Allmennlegetjenesten startet i 2004 et arbeid for å lage stillingsbeskrivelser for leger i sykehjem. Dette arbeidet har hvilt i 2005, i påvente av eldreoverlegen. 6. Overlegefunksjon i forhold til kommunalt ansatte leger Kommuneoverlegen anser de kommunale legestillingene som viktige områder for medisinsk utviklingsarbeid. Dette arbeidet vil bli prioritert i 2006, og det vil bli lagt særlig vekt på utvikling av legetjenesten til eldre i sykehjem. 7. Internkontroll og kvalitetsutvikling Internkontroll har vært et lovpålagt krav siden 1994 og i januar 2003 kom forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Det er i 2005 utviklet og vedlikeholdt en del prosedyrer som en del av internkontrollsystemet, både for helsetjenesten i fengselet, OLGAs arbeid, helsemessig beredskap, miljørettet helsevern, helsetjenesten på Tvibit (Ungdommens helsestasjon), samarbeidsprosedyrer mellom ulike deler av helsetjenesten mv. Arbeidet med kvalitetssystemet vil fortsette i årene som kommer. Rådmannen har i 2005 satt i gang et kvalitetsutviklingsarbeid for hele kommuneorganisasjonen. Disse systemene vil bli samordnet. OLGA er involvert i behandling av klagesaker der medisinske spørsmål er tema. Mest gjelder dette overlege akuttmedisin/legevakt. 8. Helsemessig beredskap Ved innføring av Lov om helsemessig og sosial beredskap av ble det satt krav om at kommunene innen skulle ha utarbeidet beredskapsplan for dette området. 9

10 Arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap i Tromsø kommune startet opp i 2003 og ble så å si sluttført i 2005, selv om deler av den operative planen ikke ble ferdigstilt. Den prinsipielle delen av planen ble lagt fram til politisk behandling i 2005 (vedtatt i Helse- og sosialkomiteen ), og ble endelig vedtatt av Kommunestyret i begynnelsen av Arbeidet med endelig ferdigstillelse av den operative delen av planen fortsetter i Prosedyren for Støttegruppe ved kriser ble endelig godkjent i mai Det var planlagt kurs for deltakerne i støttegruppa høsten 2005, men dette ble utsatt inntil videre. Det har vært flere hendelser som har utfordret den helsemessige beredskapen i I begynnelsen av året ble det arbeidet med oppfølgingen etter tsunamien i Sørøst-Asia. OLGA og den øvrige helsetjenesten arbeidet både i forhold til turister som kom hjem fra området, og i forhold til innbyggere med opprinnelse i de rammede områdene. Tromsø kommune mistet 3 innbyggere i katastrofen. Legionella-epidemien i Østfold på våren/forsommeren utfordret også vår beredskap. Kommunen hadde ingen meldinger om at det fantes kjøletårn eller lignende innretninger i Tromsø, til tross for at virksomhetene hadde meldeplikt om dette. Miljørettet helsevern samarbeidet effektivt med miljørådgiver og jurist, og skaffet raskt oversikt over situasjonen. Selv om legionella-epidemien ikke direkte rammet vårt område, viste den tydelig at beredskapsplanlegging og oversikt over innretninger som kan medføre helseskade kan være av avgjørende betydning for helsetjenestens evne til å treffe tiltak i gitte situasjoner. Mandela-konserten i juni krevde gjennomgang av diverse scenarier knyttet til ansamling av store folkemasser på et lite område. Beredskapen ble gjenomgått sammen med politiet, UNN og brannvesenet. Når det gjelder smittevernberedskap vises til eget avsnitt om smittevern. 9. Rettsikkerhet i forbindelse med psykisk helsevern Kommuneoverlegen eller den kommuneoverlegen har bemyndiget gjorde i 2005 kun 20 begjæringer om videre undersøkelse. Det er et lite antall, men likevel flere enn året før (15). De fleste innleggelser ved tvang skjer utenom ordinær arbeidstid med politiet som tutor. Dette er et problem i forhold til helsemessig ivaretakelse av sårbare pasienter og deres rettigheter, for eksempel når det gjelder taushetsplikt. Problemet kan løses ved en samfunnsmedisinsk beredskapsordning i kommunen. Det ble i 2005 gjort ett vedtak om tvungen undersøkelse. 10. Lokal helse- og sykdomsovervåkning Kommuneoverlegen skal gjøre faktabaserte vurderinger og sørge for at viktige helsespørsmål settes på dagsorden. Dette kan delvis ses på som en del av området miljørettet helsevern, og er en viktig forutsetning for den øvrige aktiviteten på dette området. Det er også i 2005 gjort følgende lovpålagte registreringer: Registrering av dødsmeldinger og dødsårsaker i Tromsø kommune Registrering av smittevernmeldinger og smittsomme sykdommer i Tromsø kommune 10

11 Disse løpende kartleggingene gjøres hvert år. De ble ikke systematisert og bearbeidet i 2005, slik planen var. Det arbeides med et databasert program for systematisering og kategorisering av dødsmeldingene. Befolkningen i Tromsø er sannsynligvis kartlagt medisinsk mer enn noen annen befolkning i Norge gjennom Universitetets Tromsø-undersøkelser. OLGA har i 2005 videreutviklet samarbeidet med Universitetet og Tromsø-undersøkelsen med tanke på bidrag til kommunens lokale helse- og sykdomsovervåkning. Nasjonal statistikk har i noen grad blitt benyttet, men pga lite personell er dette datatilfanget heller ikke utnyttet i ønskelig grad. I oktober 2005 ble en del mennesker bekymret for en mulig opphopning av krefttilfeller på Mortensnes. Media slo saken stort opp. Kommuneoverlegen satte i gang en kartlegging av dette i samarbeid med Kreftregisteret. Resultatet av kartleggingen vil være klart i begynnelsen av Kommuneoverlegen utarbeidet i 2005 prosjektbeskrivelsen Resept for et friskere Tromsø og søkte om penger fra Sosial- og helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms for å få laget en folkehelseplan for Tromsø. Det har ved årsskiftet ikke lyktes å skaffe penger til en prosjektstilling for dette arbeidet. Sosial ulikhet og helse er et område som overlegegruppa over tid har hatt ønsker om å sette fokus på. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i 2005 og det er et mål for neste år å vurdere hva som finnes av informasjon/data på dette området i Tromsø og sette et større fokus på dette området. 11. Miljørettet helsevern (MHV) De overordnede målsettingene for miljørettet helsevern er å bedre folkehelsen for kommunens innbyggere ved å hindre at befolkningen utsettes for negative miljøpåvirkninger samt å jobbe for helsefremmende tiltak. Merethe Fjeld fratrådte sin 50 % stilling i juli. Ny helsekonsulent Karina Dølerud tiltrådte i 100 % stilling fra 21. oktober Dette betyr at miljørettet helsevern nå har to fulle faste stillinger (Mona Yri og Karina Dølerud). Det er mer enn tidligere, men fortsatt mindre enn de fleste sammenlignbare kommuner. Innflytting i rådhuset i november 2004 har faglig sett vært positivt. Det er lettere å få til tverrfaglig samarbeid. For eksempel deltar Miljørettet helsevern på felles forhåndsmøter arrangert av Byutvikling i forbindelse med plansaker før de sendes ut på offentlig høring. Dette gjør det lettere å avklare eventuelle spørsmål til planen, samt at merknadene kan tas inn i planene før offentlig høring. På denne måten unngår kommunen å sende merknad til kommunen, og befolkningen får i stedet planer hvor flere hensyn er ivaretatt. Den positive effekten av at mange kommunale instanser nå er samlet i samme bygg kan utvikles ytterligere. Arbeidet med godkjenning av barnehager etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ble videreført fra tidligere år. Kommuneoverlegen har godkjent 3 barnehager, og ført tilsyn med en barnehage i I tillegg er to nye familiebarnehager godkjent, samt en ny avdeling i eksisterende familiebarnehage. Det har vært en markant nedgang i antall 11

12 familiebarnehager, noe som sannsynligvis skyldes at kommunen oppnådde full barnehagedekning i I forbindelse med full barnehagedekning har det vært behov for å ta i bruk midlertidige barnehagelokaler. Kommuneoverlegen har gjort de ansvarlige oppmerksom på at også disse lokalene skal godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Noen av lokalene skal brukes i et par måneder, mens andre skal være i drift i ca ett år og kanskje lenger. Godkjenning av de nye barnehagene er påbegynt, og godkjenningsarbeidet fortsetter i Retningslinjer for dyrehold i tettbebygde strøk og retningslinjer for røyking i overbygg ble vedtatt av Kommunestyret Etter dette ble det sendt ut informasjonsbrev om retningslinjene for røyking i overbygg til byens skjenkesteder. På verdens røykfrie dag 31.mai 2005 var det nøyaktig ett år siden det ble innført røykfrie serveringssteder i Tromsø og i Norge. I den anledning delte Tromsø kommune ut Røykfriprisen. Prisen gikk til et røykfritt tiltak som da det ble innført var nyskapende, originalt, forebyggende og helsefremmende, og juryens valg falt på Compagniet restautant. Compagniet innførte røykfri restaurant mer enn ett år før endringen i røykeloven trådte i kraft, og gikk slik foran med et godt eksempel for resten av bransjen. Røykfriprisen bestod av kroner og et spesiallaget innrammet diplom. Statens vegvesen og kommunen har samarbeidet om svevestøvproblematikken i Tromsø. Kommunens representanter i dette arbeidet er fra Plan og næring, Bydrift og Forebyggende helsetjenester (Miljørettet helsevern). I april ble det utarbeidet en tiltaksutredning mot svevestøv i Tromsø. Legionellautbruddet i Østfold våren 2005 førte til at Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet midlertidig forkrift om tiltak for å hindre overføring av legionella via aerosol. I løpet av sommeren og høsten kom det gjentatte endringer i regelverket, noe som vanskeliggjorde kommunens oppgaver. I arbeidet som fulgte i etterkant av epidemien og forskriften hadde Miljørettet helsevern et godt og nødvendig samarbeid med miljørådgiver (Plan og Næring) og jurist (Fag- og utviklingsenheten). For nærmere informasjon, se pressemelding datert på kommuneoverlegens nettsider. Diverse regulerings- og bebyggelsesplaner samt andre saker til høring er gjennomgått, og det er totalt skrevet 23 merknader/uttalelser i Helsekonsulentene mottar mange henvendelser fra publikum som ønsker rådgiving i forbindelse med radonmålinger. Kommuneoverlegen har fortsatt arbeidet med forebygging av radon i inneluft og jobbet for at alle som skal bygge på Kvaløya får Byutviklings informasjonsskriv om radon. På denne måten får alle utbyggere og boligbyggerne informasjon om radon slik at de kan gjøre forebyggende tiltak allerede i forbindelse med bygging. Skadedyrfirmaet som kommunen samarbeider med har registrert ca 80 rotteobservasjoner i Tromsø i 2005 (48 i 2004). Økningen skyldes trolig ikke at det har vært stor økning i antall rotter, men at folk har blitt flinkere til å melde fra når de observerer rotter. Det er utstedt 13 sertifikater for fritak fra rotteutryddelse om bord i båter/skip (29 i 2004). Nedgangen skyldes trolig at antall skipsanløp har gått ned og/eller at sertifikat utstedes i andre havner enn i Tromsø. 12

13 De fleste forskriftene innen miljørettet helsevern har krav om meldeplikt for en del virksomheter. I den forbindelse er det utarbeidet og sendt ut meldeskjema til virksomheter som omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Innsendte meldeskjemaer er med på å gi kommunehelsetjenesten oversikt over faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. Kommunens basseng er stort sett drevet på tidsbegrenset dispensasjon fra forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. I forbindelse med behov for ny dispensasjon har miljørettet helsevern vært på befaring ved 10 av kommunens basseng sammen med RE Eiendom for å få en oversikt over bassengtilstanden. Med bakgrunn i befaringene har kommuneoverlegen gitt uttalelse som fulgte saken til behandling i kommunestyret. Kommuneoverlegen har bedt Eiendom om å rette opp en del feil og mangler som ble avdekket under befaringene. Bassengsituasjonen i Tromsø har ført til et redusert tilbud om svømmeopplæring for barn og unge. Kommuneoverlegen foreslo derfor i et brav datert til Kultur og idrett å la barn og unge bade gratis i alle skolens ferier. Kultur og idrett fulgte i 2004 opp med å holde de bassengene som er i drift åpne i skolens ferier i større grad enn tidligere. Arbeidet med å få til gratis svømming for barn i Tromsø i skoleferiene fortsatte i I samarbeid med Rådmannen og Kultur og idrett lyktes det å åpne byens svømmebasseng gratis for barn og unge i hele sommerferien Tiltaket var en suksess, og evalueringen fra Kultur og Idrett var positiv, også når det gjaldt økonomiske forhold. I videreutvikling av kvalitetssystemet er følgende faglige prosedyrer utarbeidet: - Sjekkliste for uttalelse i plansaker - Prosedyre for tilsyn med solarier Kommuneoverlegen og helsekonsulentene har også i 2005 drevet rådgiving pr telefon i saker om blant annet inneklima, støy, drikkevann, samt generelt om saksbehandling i miljørettet helsevern. Henvendelser som kan besvares direkte i telefon eller på mail uten videre undersøkelser, blir ikke registrert og talt i vårt system. Henvendelser på telefon som krever noen grad av utredning før råd kan gis, registreres på et fastsatt skjema. Miljørettet helsevern registrerte 31 telefoniske henvendelser i 2005 som krevde mer omfattende rådgivning. Kommuneoverlegen anmodet i 2004 Statens vegvesen om å sikre Tromsø-brua mot selvmordshopping. Det har vært et godt samarbeid både med Statens vegvesen, politiet og Senter for forebygging av selvmord i Nord-Norge om dette tiltaket, og sikringen ble realisert på senhøsten i Det er i 2005 gitt 3 dispensasjoner fra forbudet mot nattlig gravearbeid (8 i 2003, 2 i 2004). 12. Smittevern Smittevernplanen ble ferdigstilt og vedtatt av Kommunestyret i august Det gjøres stadig små endringer i planen. På grunn av mange nasjonale endringer i forskrifter og planverk, vil det bli gjennomført en større ajourføring av smittevernplanen i Infeksjonskontrollprogram for sykehjemmene er lovpålagt, og smittevernoverlegen satte i gang et arbeid med å informere enhetsledere om dette i Smittevernoverlegen har i 2005 gjennomført en møteserie med representanter fra kommunens sykehjem og 13

14 langtidsinstitusjoner om etablering og implementering av infeksjonskontrollprogram. Prosessen går framover, men noe saktere enn det som er ideelt. Det drives et aktivt informasjonsarbeid om smitteverntiltak angående MRSA både for fastleger, i kommunale helseinstitusjoner og i hjemmetjenesten. MRSA-arbeidet har også i 2005 tatt mye tid. Det er i Tromsø en høy forekomst av genital klamydia. Dette er en trend som har holdt seg over flere år. Det drives generelt informasjonsarbeid om forebygging, testing og behandling av klamydia. Dette arbeidet drives av helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter, Helsestasjon for ungdom ved Tvibit, smittevernoverlegen og fastlegene. I februar 2005 ble det holdt en mindre kampanje med økt fokus på testing og behandling av klamydia Kjærlighetsuka. Dette var et samarbeid mellom helsetjenesten SMS og Helsestasjon for ungdom. Prosjektet varte en uke, og i denne perioden ble det ved helsetjenesten SMS testet 54 personer. Av disse fikk 11 påvist klamydia, dvs. 20,4 %. På helsestasjon for ungdom ble det i perioden testet 52 personer. Av disse var 2 positive, dvs. 3,9 %. Helsetjenesten ved SMS har kontakt med en noe eldre ungdomsgruppe og det kan se ut som om klamydia er vanligere i denne gruppen. I forbindelse med 46664arctic kampanjen var det også økt fokus på forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner, og både helsetjenesten SMS og Helsestasjon for ungdom var involvert i dette arbeidet. Det er behov for økt innsats på dette området også i tida framover. Smitteverninformasjon til befolkningen gis i stor grad gjennom media, som er en nyttig samarbeidspartner. 13. Forvaltning Kommuneoverlegen har deltatt i 3 møter i Klagenemnd for parkeringskort i (4 i 2004). Kommuneoverlegen har ansvar for TT-kortordningen i Tromsø kommune (transporttjenesten for funksjonshemmede). Det har i 2005 ikke vært møter i forbindelse med vedtak, da reglene er omgjort og møter er overflødige. I stedet er det utarbeidet en prosedyre som gjør at saksbehandler ved Servicetorget kan ta hånd om disse sakene etter delegasjon fra kommuneoverlegen. TT-kortordningen er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Ordningen er byråkratisk, og samarbeidet med fylkeskommunen har vært vanskelig. Kommunen innkalte til et møte om dette i 2005, men fylkeskommunen møtte ikke opp. Dette vil bli fulgt opp i Legemiddeldelegasjon Kommuneoverlegen kan delegere myndighet til å håndtere medisiner til personell som ikke er sykepleier eller vernepleier. Kommuneoverlegen har i 2005 utstedt 93 delegasjoner til medarbeidere i hjemmetjenesten (78 i 2004). Kommuneoverlegen avslo 21 delegasjonssøknader i 2005 pga manglende kvalifikasjoner hos personellet (ingen avslag i 2004). De avslåtte søknadene gjaldt delegasjon for et kortere tidsrom i forbindelse med sommerferieavviklingen. 14

15 Overlege sosialmedisin kan delegere myndighet til medikamenthåndtering i fengselet. Det er avholdt legemiddelhåndteringskurs, men det ble ikke formalisert noen delegasjoner i Oppryddingsarbeidet vedrørende legemiddelhåndteringen i fengselet vil fortsette i Medisinsk faglig rådgivning forøvrig Kommuneoverlegen/OLGA er medisinsk faglig rådgiver for hele kommunen, og skal sørge for at viktige helsespørsmål bringes til kommunens administrasjon, helsearbeidere, politikere, folkevalgte organer og befolkningen for øvrig. En del medisinsk faglig rådgivning kan også betraktes som utviklingsarbeid (se kap 4). Som metoder for medisinsk faglig rådgivning benyttes samtaler, møter, seminarer, foredrag, artikler, brev og notater. Kommuneoverlegens nettsider er også blitt et viktig rådgivningsredskap. I 2005 ble OLGAs helsetjenestemøte etablert. Møtet holdes en gang i semesteret, tirsdager kl Hensikten med møtet er å samle alle deler av helsetjenesten i kommunen for å diskutere felles utfordringer med tanke på å bedre samarbeid, samhandling, kvalitet og koordinering. Alle som ønsker det kan melde inn saker til helsetjenestemøtet. Invitasjon og program til de møtene som har vært finnes på kommuneoverlegens nettsider under kulepunktet Møter, kurs og seminarer. Her finnes også referat fra møtene. I 2005 var det 32 personer tilstede på vårmøtet (flest leger), mens 22 personer møtte på høstmøtet. På et møte med sykehjemslegene og enhetsledere i pleie- og omsorg i 2004 ble det besluttet at det skal arbeides med å få en eldreoverlege i Tromsø, og å omorganisere legetjenesten i sykehjem slik at det blir færre involverte leger i større stillingsandeler. Dette arbeidet er godt i gang idet stilling for eldreoverlege er utlyst og besatt (20 % av 100 % stilling) fra Kommuneoverlegen er observatør i styret for Undervisingssykehjem-prosjektet, men har i 2005 ikke kunnet prioritere deltakelse på styremøtene. Kommuneoverlegen eller andre i OLGA har deltatt i arbeidsgrupper som har utarbeidet følgende prosedyrer til helsetjenestens kvalitetssystem: Kommunens arbeid med IP Støttegruppe ved kriser (prosedyre godkjent mai 2005) Organisering av samarbeid mellom fastlegene og hjemmetjenesten o om pasienter med nyoppdaget alvorlig kreftsykdom o om den alvorlig syke og døende pasienten Ved årsskiftet arbeider en gruppe med å utvikle en samarbeidsprosedyre mellom fastlegene og ansatte i Tromsø kommune som bestiller/henter resepter på vegne av pasienter. Det er en utfordring å etablere et enkelt og ensartet system for kommunikasjon om resepter mellom 12 legekontor og enda flere kommunale enheter. Prosedyren for dette samarbeidet ferdigstilles i Kommuneoverlegen har arbeidet med prosjektet Tilgjengelighet ved fastlegekontorene i Troms, og det har resultert i en artikkel i Tidsskrift for den norske lægeforening i august Resultater fra prosjektet har vært drøftet med fastlegene. 15

16 Overlege sosialmedisin har deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tromsø kommune. Planen ble endelig politisk vedtatt i juni Den kan leses på nettsidene under kulepunktet Helseplaner. Som en oppfølging av dette ble overlege sosialmedisin i desember 2005 bedt om å delta i en arbeidsgruppe som skal levere innstilling til helse- og sosial komiteen om bevillingspolitikken. Det ble i 2004 startet et arbeid med en plan for den kommunale delen av LAR-arbeidet. På grunn av vakanser i stillinger er det kun enkelte deler av arbeidet som er nedtegnet. Overlege sosialmedisin har vært involvert i å beskrive legenes rolle i dette arbeidet. Arbeidet med en helhetlig plan vil videreføres i 2006 og overlege sosialmedisin vil være konsulent i dette arbeidet. Overlege psykisk helse har utviklet samarbeidet med rus/psykiatrienheten i kommunen hvor faste møter med psykiatritjenesten inngår. Det har i 2005 vært 5 samarbeidsmøter. Som en del av dette utviklingsarbeidet ble det arrangert kurs i psykiatri for fastlegene og medarbeidere i psykiatritjenesten i Tromsø Kursleder var overlege psykisk helse. Kurset samlet18 fastleger og 12 andre deltakere. Kurset var meget vellykket, spesielt når det gjelder samarbeid/samhandling mellom de ulike aktørene. I etterkant av kurset arbeides det videre med samarbeidet om psykiatriske pasienter, både internt i kommunen og mellom kommunehelsetjenesten og UNN. Spesielt vil det bli arbeidet med tilbudet for barn og unge med psykiske problemer, og tilbudet fra Voksenpsykiatrisk poliklinikk, UNN. Kommuneoverlegen og overlege akuttmedisin/legevakt har vært rådgivere for prosjektet Legevakta for alle, men ikke for alt. Prosjektet har vært drøftet siden første halvdel av 2004, og det ble holdt møte med Kommunenes Sentralforbund (Flink med folk) Overlege akuttmedisin/legevakt har arbeidet med planlegging av en nasjonal legevaktkonferanse som fant sted i Tromsø høsten Overlege akuttmedisin/legevakt har i 2005 vært medlem av en gruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet som utarbeider en faglig veileder for voldtektsmottak. OLGA skal sammen med NORSAM (Norsk samfunnsmedisinsk forening) arrangere en samfunnsmedisinsk nasjonal konferanse med tittelen Nå skal pipa få en annen lyd. i Tromsø mai Forberedelsene startet i OLGA samarbeider lokalt med Fylkesmannens helseavdeling, Institutt for samfunnsmedisin og UNN om dette arrangementet. Kommuneoverlegen har deltatt i arbeidet med Kommuneplanmeldingen 2005 med en artikkel om Miljørettet helsevern kalt Tromsø kommunes hemmelige tjenester. Kommuneplanmeldingen kan leses på følgende nettadresse: Tromsø kommune ble med i FYSAK-prosjektet fra Kultur og idrett er koordinator for dette arbeidet i Tromsø. Kommuneoverlegen har deltatt på et FYSAK-møte og et seminar i Overlege sosialmedisin har deltatt i en gruppe som avga høringsuttalelse til endring i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. 16

17 For øvrig har det heller ikke i 2005 hatt prioritet å avgi høringsuttalelser til eksterne råd/utvalg/utredninger. Det er et problem at Tromsø og sikkert mange andre kommuner har liten kapasitet til dette viktige arbeidet, som gir føringer for fremtidens helsetjeneste. Samlet oversikt over foredrag/innlegg ved en del kurs og møter ved overlegegruppa: Dato Sted/målgruppe Tema Foredragsholder Sosial- og helsedirektoratet, Gammeldags medisinalmelding i ny AHH form? Samfunnsmedisin neste skritt Internseminar Tromsø kommunes hemmelige tjenester AHH Enhetsledermøte Miljørettet helsevern AHH Årssamling for praksiskonsulente ne i Norge Hilsning i forbindelse med 10-årsjubileum AHH Stud med. og stud odont. UiTø Universitetet i Tromsø Helse- og sosialkomiteen Sykehusapotekets fagdag Seminar Helse Nord, Bodø Den tidsriktige epikrisen Samfunnsmedisin i Tromsø AHH 100 Organization and routines in primary AHH 20 health care MHV de hemmelige tjenester AHH 15 Samarbeid med media AHH 50 Lettere å skrive ut pasienten enn epikrisen AHH FYSAK-seminar Fysisk aktivitets betydning for AHH 50 folkehelsa Gatenær, nasjonal Slitne brukere og utfordringer for IHT 100 konferanse Oslo primærlegen Seminar for frivillige i Kirkens Om russituasjonen i Tromsø IHT 7 bymisjon, Tromsø Høyskolen i Tromsø, videreutd Kurs for jordmødre og helsesøstre Kirker i kampen mot HIV/Aids, Kirkens nødhjelp Støttekonsert for HIV/Aidsarbeidet Om rus og psykiatri IHT 10 Konsultasjonen i forbindelse med utskriving av p-piller Utfordringer i forhold til HIV i Tromsø og Troms Ett rop en stemme en sang Appell IHT 40 IHT 20 IHT 100 Antall tilhørere 40 + videooverføring til universitetene 17

18 Operasjon Info om HIV og SOI IHT 30 Dagsverk, Kongsbakken vgs Gudstjeneste Appell Verdens Aidsdag IHT Tromsø domkirke Allmenlegeforum MRSA i allmennpraksis GS Onsdagsmøte MRSA i nærmiljøet til UNN GS 70 UNN Onsdagsmøte Voldtektsmottak ved Tromsø AG 70 UNN legevakt Norsk Helse- og Tvibit helsestasjon for ungdom CG 35 sosiallederlag Gyn/obst Kurs, Møte med ungdom CG 50 UNN Kropp og Overvekt hos barn CG 40 selvfølelse, UNN OLGAs Svangerskapsprosjektet CG 35 helsetjenestemøte OLGAs Svangerskapsprosjektet CG 25 helsetjenestemøte Kropp og Overvekt hos barn CG 40 selvfølelse, UNN Fylkesmannens konferanse Passe stor Forebygging og behandling av overvekt hos barn CG 85 Oversikten viser at OLGA i 2005 har holdt foredrag for politikere, administratorer, helsepersonell, studenter og befolkningen for øvrig, både i lokale, regionale og nasjonale fora. Dette er et prioritert område, men det har likevel vært nødvendig å si nei til forespørsler. Et utvalg av innleggene/foredragene kan ses på nettsidene under kulepunktet OLGAs innlegg og foredrag. Samlet oversikt over publiserte artikler ved overlegegruppen: Samfunnsmedisin hva er det? Anne Helen Hansen og Nordlys side 3 Inger Hilde Trandem Mai 2005 Tromsø kommunes hemmelige tjenester Anne Helen Hansen HIV bare en sykdom? Inger Hilde Trandem Nordlys side Tilgjengelighet ved Anne Helen Hansen og fastlegekontorene i Troms flere Artiklene kan ses på nettsiden under kulepunktet Publiserte artikler. 6. Kompetansebyggende aktivitet OLGA Kommunedelplanen 2005 Tidsskrift for den norske lægeforening Kommuneoverlege Anne Helen Hansen: Under utdanning til spesialist i samfunnsmedisin Helhet og plan i sosial- og helsetjenesten, Kommunal Kompetanse, Tromsø Kurs solarietilsyn, Statens strålevern, Tromsø

19 Psykososial beredskap, Seminar Tromsø Dialogkonferanse Helse Nord, Tromsø Humor - ledelse - læring, Tromsø Studietur Intermediæravdeling, Trondheim Samfunnsmedisinsk konferanse Du skal ikke tåle, Tromsø (kursleder) Kvalitetssikring.no, møte i Tromsø Smitteverndagene, FHI Oslo, Morgendagens helse- og sosialtjenester, SHdir, Oslo Kurs styrekompetanse BI, Tromsø og Den tidsriktige epikrisen, Seminar Helse Nord, Bodø Miljø og helse, Kristiansand Overlege sosialmedisin Inger Hilde Trandem: Under utdanning til spesialist i samfunnsmedisin Samfunnsmedisinsk konferanse Du skal ikke tåle, Tromsø Fagkonferansen HIV/AIDS, Fylkesmannens helseavdeling, Tromsø Boligsosialt arbeid, Husbanken og Troms fylkeskommune, Tromsø Nettverkskonferanse Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere, SHdir, Oslo Psykiatri i kommunen, Tromsø kommune og PSTK, Rådslag om nasjonal kvalitetsstrategi for rusfeltet, SHdir Oslo, Overlege smittevern Glenn Severinsen: Under utdanning til spesialist i samfunnsmedisin Samfunnsmedisinsk konferanse Du skal ikke tåle, Tromsø Smitteverndagene, FHI Oslo, Overlege akuttmedisin/legevakt Anton Giæver: Under utdanning til spesialist i samfunnsmedisin Psykososial beredskap, Seminar Tromsø Samfunnsmedisinsk konferanse Du skal ikke tåle, Tromsø Overlege psykisk helse Bernt Stueland: Samfunnsmedisinsk konferanse Du skal ikke tåle, Tromsø Psykiatri i kommunen, Tromsø kommune og PSTK, (kursleder) Møte om B-preparater sammen med Psykiatritjenesten Overlege forebyggende barne- og ungdomsmedisin Charlotte Goll: Samfunnsmedisinsk konferanse Du skal ikke tåle, Tromsø Psykiatri i kommunen, Tromsø kommune og PSTK, (med i kursledelsen) Fylkesmannens konferanse Passe stor Tromsø, Faglig forum for spiseforstyrrelsen

20 17. Oversikt over prosjekter ved årsskiftet Her er en oversikt over de prosjekter OLGA er involvert i ved årsskiftet. Navn i parentes er aktører utenfor Fag- og utviklingsenheten. Prosjekter Oppdragsansvarlig Prosjektleder Deltaker fra FU 1 Samarbeid om resepthåndtering hjemmetjenesten/fastlegene 2 Kartlegging tutorvirksomhet ved innleggelser fra Tromsø kommune Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen/ kommuneoverlegen 3 Revidere smittevernplanen Rådmannen/ kommuneoverlegen 4 Implementere Rådmannen/ infeksjonskontrollprogram kommuneoverlegen sykehjemmene/seminaret 5 Forbedre håndtering av MRSA i legetj/legevakt 6 Bevillingspolitikk i Tromsø kommune 7 Lede avviklingsstyret for 46664arctic 8 Prosjekt Lavterskel helsetilbud SMS 9 Tilrettelegge kommunens /fastlegenes LAR-tilbud og oppfølging av pasienter med rusproblemer 10 Kvalitetssystem for helsetjenesten 11 Nå skal pipa få en annen lyd Nasjonal samf med konferanse mai Plan for helsemessig og sosial beredskap 13 Kategorisering og systematisering av dødsmeldinger Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen Rådmannen Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen/ kommuneoverlegen Rådmannen/ kommuneoverlegen Anne Helen Hansen Anne Helen Hansen Glenn Severinsen Glenn Severinsen Glenn Severinsen Inger Hilde Trandem Inger Hilde Trandem Anne Helen Hansen Inger Hilde Trandem Anne Helen Hansen Anne Helen Hansen Anne Helen Hansen Barbro Fjellstad Anne Helen Hansen Glenn Severinsen Glenn Severinsen Glenn Severinsen Inger Hilde Trandem Inger Hilde Trandem Inger Hilde Trandem OLGA OLGA Anne Helen Hansen Barbro Fjellstad (Kjell Grønsberg) Anne Helen Hansen (Oddbjørn Jensen) (Kjell Grønsberg) 20

Kommuneoverlegen i Tromsø 2003

Kommuneoverlegen i Tromsø 2003 Kommuneoverlegen i Tromsø 2003 Kommuneoverlege Anne Helen Hansen Overlege sosialmedisin Inger Hilde Trandem (2 dg/uke) Overlege smittevern Glenn Severinsen (2 dg/uke) Overlege akuttmedisin/legevakt Anton

Detaljer

Årsmelding 2004 Kommuneoverlegen i Tromsø

Årsmelding 2004 Kommuneoverlegen i Tromsø Årsmelding 2004 Kommuneoverlegen i Tromsø Samfunnsmedisinske overleger i Tromsø kommune. Fra venstre overlege sosialmedisin Inger Hilde Trandem, overlege forebyggende barne- og ungdomsmedisin Charlotte

Detaljer

Årsmelding 2006 Kommuneoverlegen i Tromsø

Årsmelding 2006 Kommuneoverlegen i Tromsø Årsmelding 2006 Kommuneoverlegen i Tromsø www.tromso.kommune.no/kommuneoverlegen OLGA i polare omgivelser! Bak fra venstre: overlege smittevern Glenn Severinsen, overlege akuttmedisin/legevakt Anton Giæver,

Detaljer

Kommunal samfunnsmedisin

Kommunal samfunnsmedisin Kommunal samfunnsmedisin Administrasjon/ledelse Administrasjon av allmennlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling SMIL -

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Innledning til diskusjon Regionrådet i Orkdalsregionen 13.12.2013 Hvorfor samarbeid om samfunnsmedisiner? Etter innføring av kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Ny spesialitet i samfunnsmedisin vil den styrke distriktene

Ny spesialitet i samfunnsmedisin vil den styrke distriktene Ny spesialitet i samfunnsmedisin vil den styrke distriktene NORSAMs tanker rundt nye regler for spesialiteten samfunnsmedisin og kommunenes behov for samfunnsmedisinsk kompetanse Vil dette styrke distriktene?

Detaljer

Samfunnsmedisinsk arbeid i en stor bykommune - organisering, roller, utfordringer, muligheter..

Samfunnsmedisinsk arbeid i en stor bykommune - organisering, roller, utfordringer, muligheter.. Foto: Carl Erik Eriksson Kurs i samfunnsmedisin ved Nidaroskongressen 2017 Kommuneoverlege Marte Walstad Samfunnsmedisinsk arbeid i en stor bykommune - organisering, roller, utfordringer, muligheter..

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Innspill til organisering av Nye Moss Kommune fra kommuneoverlegene

Innspill til organisering av Nye Moss Kommune fra kommuneoverlegene Kommuneoverlegene i Moss og Rygge praktiserer den medisinske spesialiteten samfunnsmedisin. Samfunnsmedisinere arbeider hovedsakelig i kommunene, hos Fylkesmannen og i Staten. Plikten til å ha kommunelege

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Sak 10/2016 (Sak 75/2015) Budsjett og Oppfølgingsplan for legeplanen v/ Merete M. Hansen

SAKSFRAMLEGG Sak 10/2016 (Sak 75/2015) Budsjett og Oppfølgingsplan for legeplanen v/ Merete M. Hansen SAKSFRAMLEGG Sak 10/2016 (Sak 75/2015) Budsjett og Oppfølgingsplan for legeplanen v/ Merete M. Hansen Orientering om budsjettprosessen med konsekvenser for legetjenester, og status i oppfølging av tiltak

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.01.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste

Detaljer

Erfaringer fra saksbehandling på alkoholfeltet og samarbeid med næringslivet Lise Fransiska Valle

Erfaringer fra saksbehandling på alkoholfeltet og samarbeid med næringslivet Lise Fransiska Valle Erfaringer fra saksbehandling på alkoholfeltet og samarbeid med næringslivet 2.11.15 Lise Fransiska Valle Skjenkepolitikk og rutiner Tromsø kommune Gode rutiner i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall primærnemnder) 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Anbefaling fra

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Kap. Prosed yre nr. Side 1 av 2. dato. Sist revidert

Kap. Prosed yre nr. Side 1 av 2. dato. Sist revidert Tromsø Kommune Prosedyrens navn Samarbeidsrutine jordmor og fastlege Utarbeidet av Linda Dale, avdelingsleder Sentrum helsestasjon og Helena Roos, koordinator jordmortjenesten Godkjent av Sirin Johansen

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av

Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av PSYKIATRISK LEGEVAKT I PORSANGER PIP Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av psykiske lidelser. Vi

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 02.05.2016 Formannskapet behandlet saken den 23.05.2016, saksnr. 83/16 Behandling: Ordfører foreslo at forslaget oversendes rådmannen for vurdering

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse?

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Mari Trommald, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Problemomfang rusmiddelmisbrukeres helsetilstand

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Samfunnsmedisin ved NTNU

Samfunnsmedisin ved NTNU 1 Samfunnsmedisin ved NTNU Samfunnsmedisin ved NTNU Hva undervises Om utplasseringen Samfunnsmedisinske oppgaver 2 Semester IIIc - Yrkesfag Allmennmedisin Samfunnsmedisin Arbeidsmedisin 3 4 Semester IIIc

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Kommuneoverlegen og fastlegen Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Er der fordeler og ulemper ved kommuneleger på fast lønn

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel: 50/12 Stilling som felles kommuneoverlege i kommunene Leka, Vikna, Bindal og Nærøy

KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel: 50/12 Stilling som felles kommuneoverlege i kommunene Leka, Vikna, Bindal og Nærøy Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 12.6.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL

ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL ÅRSRAPPORT 2013 - MILJØRETTA HELSEVERN HALLINGDAL Lovforankring Mål Oppgaver Når Oppnådd? Årsak til avvik: Lover og Forskrifter for miljørettet helsevern Internkontrollforskriften Lage tilsynsplan Avklaring

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

til S. Land kommunestyre

til S. Land kommunestyre Informasjon til S. Land kommunestyre 13.02.17 Interkommunalt selskap for: Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Søndre Land kommune Nordre Land kommune Gran kommune fra 01.01.13 - overgangsordning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

LEVE Verdensdagen 10. september 2012

LEVE Verdensdagen 10. september 2012 LEVE Verdensdagen 10. september 2012 Tanker om Nord-Trøndelag Ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av psykiatrien i Nord-Trøndelag Voksenpsykiatrien Barne- og

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger. Saksframlegg Plan for legetjenesten i Trondheim kommune 2008-2011 Arkivsaksnr.: 08/37465 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser ved Råde kommune Virksomhetens adresse: Postmottak, 1640 Råde Tidsrom for

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan (Med endringer etter vedtak i kommunestyret sak 4/14) 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Nye tiltak iverksatt i perioden

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje.

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Virksomhetens adresse: Evje og Hornnes kommune 4735 Evje Tidsrom for tilsynet: 04.10. 07.12.10 Kontaktperson i virksomheten: Lene Verdal

Detaljer

Modell Nord. Bakgrunn Kjennetegn ved Helse Nords modell Fordeler og ulemper Veien videre

Modell Nord. Bakgrunn Kjennetegn ved Helse Nords modell Fordeler og ulemper Veien videre Modell Nord Hilde Isaksen, smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, UNN HF Kirsten Gravningen, regional smittevernoverlege, Kompetansesenter i smittevern Helse Nord Smittevernforum 21. oktober 2016

Detaljer