Samhandlingsreformen utfordringsbildet sett fra et kommuneperspektiv - Samfunnsreform = Kommunereform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen utfordringsbildet sett fra et kommuneperspektiv - Samfunnsreform = Kommunereform"

Transkript

1 Samhandlingsreformen utfordringsbildet sett fra et kommuneperspektiv - Samfunnsreform = Kommunereform Kontaktmøte Sykehuset Levanger v/arne Ketil Auran 1

2 De felles hovedutfordringene Endringer i befolkningens demografi og helsetilstand Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Fokus endres fra behandling til forbygging 2

3 Samhandlingsstrategi i NT SAMHANDLING MÅ TIL Forankring og oppfølging av Samhandlingsstrategi NT 10 strategier /målområder for å ta tak i utfordringsbildet 3

4 5. Strategier og målområder 5.1 Arkitektur for samhandling Basisavtale for samhandling mellom kommunene og helseforetaket i Nord-Trøndelag Samarbeidsutvalget mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag Kommuneregioner Andre samarbeidsfora mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste Brukermedvirkning 5.2 Kommunikasjon i samhandlingsstrategien 5.3 Helsefremmende og forebyggende strategier. Læring og mestring 5.4 Forsknings- og fagutviklingsstrategier 5.5 Standardisering av pasientforløp 5.6 Oppgavedeling som strategi 5.7 Dokumentasjon og utvikling av felles styringsindikatorer 5.8 Rekrutterings- og kompetansefremmende strategier 5.9 Elektroniske samhandlingsstrategier 5.10 Økonomiske stimuleringsordninger 4

5 Målet for samhandlingsstrategi At brukerne opplever en likeverdig, helhetlig og forutsigbar tjeneste med god kvalitet på bruker-, systemog fagnivå At oppgavedelingen mellom tjenesteyterne innrettes ut fra målsettingen om en mer effektiv (samfunnsøkonomisk) utnyttelse av disponible ressurser At effekten av styrket samhandling er målbar og blir evaluert 5

6 Frosta Regional tilknytning innen helsesamarbeid Strategiprosess i Værnesregionen Vedtak i kommunestyret sak 7/10: 1. Frosta kommune trekker seg ut som fullverdig deltaker i helsesamarbeidet/pilotprosjektet i Værnesregionen, med virkning fra vedtakstidspunktet 2. Frosta velger primært å utvikle funksjonelle samarbeidsløsninger opp mot Sykehuset Levanger (Helse Nord- Trøndelag) sammen med aktuelle kommuner i denne regionen. Dette ut fra naturlig pasientstrøm og eksisterende samarbeidsrelasjoner opp mot Sykehuset Levanger 3. Som fortsatt deltaker i Værnesregionen (VR) ihht. vedtatt strategi, vil Frosta kommune rette konkret forespørsel til VR dersom det utvikles samarbeidsområder på helseområdet som Frosta vurderer det som hensiktsmessig å kunne delta i. 6

7 Pasienter Mål (Kommuneplanen, strategidelen) Organisasjon - Styringssignalene - Etiske retningslinjer - Budsjett, økonomiplan -Ledergruppens handlingsplan - prosjektmål, delplaner Kvalitetssystem - Internkontroll Struktur - adm. organisering - pol. organisering - delegasjoner -Ansvarsfordeling -Interkommunalt samarbeid Verktøy -IKT - prosjektmetoden - nettverk - ressurser - teknikker Organisasjonskultur Samarbeidende kommuner Kompetansen (de ansatte) - mål og hensikter - kompetanse og kvalitet -trivsel og arbeidsmiljø HF RHF

8 Utfordringer - Kommunenivå (1) Økt kommunalt ansvar forpliktelse ihht. reformen: Ny folkehelselov. Skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og drive forebyggende innsats Ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Krav til samhandling Påvirker - overordna Kommuneplan - Kommunal planstrategi, Plan og bygningsloven Helse i helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv i alle Mål og planer 8

9 Utfordringer - Kommunenivå (2) Organisasjonsfokus, legitimering og medvirkning - forankring hos ansatte og tillitsvalgte Kompetanse Rekrutteringsutfordring Utdanning og FoU Overføring fra spesialisthelsetjenesten/samhandling Teknologi og utstyr - medisinsk og velferdsteknologi Organisasjonsutvikling, effektivisering/gevinstrealisering, men økt behov for arbeidskraft Etablere Kvalitetssikring og internkontroll på nivå med HF Sertifisering Pasient og innbyggertrygghet omdømme og kommunikasjonsstrategi Gjennomgående pasientforløp hva blir best for pasienten. Pasientene må oppleve en forbedring. Pasienter Struktur - adm. organisering - pol. organisering - delegasjoner -Ansvarsfordeling -Interkommunalt samarbeid Samarbeidende kommuner Mål (Kommuneplanen, strategidelen) Organisasjon - Styringssignalene - Etiske retningslinjer - Budsjett, økonomiplan - Ledergruppens handlingsplan - prosjektmål, delplaner Kvalitetssystem - Internkontroll Kompetansen (de ansatte) - mål og hensikter - kompetanse og kvalitet -trivsel og arbeidsmiljø 9 Verktøy -IKT - prosjektmetoden - nettverk - ressurser - teknikker HF RHF

10 Utfordringer - Kommunenivå (5) IKT-samhandling på helseområdet Viktig med større engasjement sentralt fra Stat og KS. Vi ønsker standardiserte løsninger som er universelle utveksling av bla. EPJ mellom nivåene kommuner/regioner/hf/rhf/nasjonale sykehus Staten har fått det til med Piloter Drammen og Orkdalsregionen Ny Stortingsmelding på gang Men likevel viktig å komme i gang Kvalitet og effektivitet Struktur - adm. organisering - pol. organisering - delegasjoner -Ansvarsfordeling -Interkommunalt samarbeid Mål (Kommuneplanen, strategidelen) Organisasjon - Styringssignalene - Etiske retningslinjer - Budsjett, økonomiplan - Ledergruppens handlingsplan - prosjektmål, delplaner Kvalitetssystem - Internkontroll Kompetansen (de ansatte) - mål og hensikter - kompetanse og kvalitet -trivsel og arbeidsmiljø Effektivisering med teknologi er viktig ut fra å allokere ressursene over til forebyggende innsats og pasientbehandling Pasienter Samarbeidende kommuner Verktøy -IKT - prosjektmetoden - nettverk - ressurser - teknikker HF RHF 10

11 Utfordringer - Kommunenivå (3) Økonomi effektiv ressursutnytting Få tilfeller og høye kompetansekrav IKS løsning Fornuftig ansvarsdeling mellom små og store kommuner i en samarbeidsløsning må foretas. Veivalg og prioriteringer Rekker pengene? Statlig kontroll ved Helsedirektoratet, og de står for beregningen av hva kommunene skal betale i medfinansiering i 2012 Kommunal rapport nr , og munal_medfinansiering/oppgjorsordning/ Brev fra H.dir til kommunene i November 2011om betalingsordningen og innbetalingsrutiner. Er mottatt nå eller er rett rundt hjørnet For 2012 årsoppgjør i mars 2013 senere år månedlig oppgjør når månedlig pasientinformasjon er bedret. Kommunal medfinansiering har større uforutsigbarhet enn det å ta imot utskrivningsklare pasienter. Svingninger mellom år behov for buffer Usikkert om det blir penger til gode til økte ressurser til forebyggende arbeid Kommunene må sikres handlingsrom til dette. Vil man politisk klare å sikre ressurser til dette langsiktige viktige arbeidet??? 11

12 Utfordringer - Kommunenivå (4) Avtalearbeidet Viktig med utviklings/evalueringsklausul. Ikke miste pasientfokuset i avtalearbeidet Rask framdrift og dynamikk, ting skal gå seg til Viktig å komme i gang Bra tilbakemelding på prosessen nå, kommuneregionene er på banen KS følger også opp Avtalenivå: 1. Intensjonsavtale av mellom HMN RHF og KS MR. ST og NT. 2. Rammeavtale 3. Tjenesteavtaler 4 stk og 7 stk

13 En kommunereform og utfordringer ja, men også en mulighetsreform Være offensiv Finne muligheter Engasjere Være tydelig på behov for samarbeid (både internt og eksternt) Selv om ikke alt er avklart så «går ikke reformen over» 13

14 Forventninger Krevende og dels forskjellige forventninger fra; Staten Innbyggere Sykehusene Fagfolk i kommunen Andre samarbeidskommuner 14

15 Involvering av hele organisasjonen Samhandlingsreformen berører alle enheter/etater «helse i alt vi gjør» Sikre en bred forankring og involvering gjennom tverretatlig arbeid 15

16 Momenter i forberedelsesarbeidet Bidra til å planlegge nødvendige tiltak i den kommunale organisasjonen Bidra til at samhandling blir ivaretatt internt i kommunen og mellom kommunen og samarbeidspartnere Bidra til å ivareta brukermedvirkning Bidra til å forankre samhandlingsreformen i kommunens budsjettarbeid og i de ulike kommunale delplaner Bidra til kunnskap om samhandlingsreformen internt i kommunen 16

17 Tverrfaglig arbeid Helse og omsorg, oppvekst, kultur, teknisk drift planfaglig, juss og økonomi. Frosta samarbeider med Levanger og Verdal, som har organisert samhandlingskoordinatoren som del av utviklingsstaben i ISK sin utviklingsstab, sammen med 6 andre medarbeidere Opplever god involvering og organisering ift. arbeidsgrupper og prosesser i den enkelte kommune Mandat for arbeidet er å gjøre kommunen(e) operative til å møte utfordringene som ligger i innføring av samhandlingsreformen 17

18 Utfordringer som må følges opp Kunnskap om nytt lovverk saksbehandlingsregler, Utarbeiding og implementering av nye prosedyrer, maler mv. Lovfestet rett til koordinatorer Folkehelsearbeidet o Hvor forankres ansvaret o Kunnskapsinnhenting, årsakssammenhenger, målsettinger og tiltak inn i planverket o Kontakt og samspill med de frivillige aktørene blir viktig 18

19 Utfordringer som må følges opp Problemstillinger rundt finansieringsordningene : o Kunnskap om bruk av sykehustjenester (forbruksrater, reinnleggelser, diagnoser, henvisnings - og innleggelses praksis mv). o Betalingsformidler eller aktivt en strategi for å finne alternative tiltak? o Vurdering av aktuelle tiltak med kvalitet for å redusere henvisnings og innleggelsesrater 19

20 Utfordringer som må følges opp Rutiner for håndtering av utskrivningsklare pasienter. Disponering av midlene evt. fordeling internt Samspill / grenseflater mellom kommunen og det regionale samarbeidet Allmennlegetjenesten : o Tydeligere fokus på bruk av påleggshjemmelen (7.5timer) o Samt fokus på rapportering 20

21 Utfordringer som må følges opp God informasjonsstrategi God kommunikasjon mellom: administrasjon og politiske nivå kommunen og brukerorgan ledelse og de tillitsvalgte kommunen og innbyggerne: o o o Hva betyr samhandlingsreformen for meg? Hvilke tjenester kan vi få i vårt eget nærmiljø? Betyr dette et svekket tjenestetilbud blir vi nektet sykehusbehandling? 21

22 Alt kan ikke gjøres på en gang Hva må på plass innen reformstart Hva kan vente Skal ikke løse alt innen ! Men ha evne til å tenke både kortsiktige gevinster og langsiktige satsinger. 22

23 Ledelse i kommunen Ledelsen i kommunen må i vesentlig større grad enn til nå bry seg om: Helsetilstanden i befolkningen og forhold som påvirker den Utvikling, drift, bruk og evaluering av egne helsetjenester Samhandling med- og bruken av spesialisthelsetjenesten Dette forutsetter økt tidsbruk og tilgang på relevant helsefaglig kompetanse Hvordan rigger vi oss, hva er rasjonelle løsninger 23

24 «Konkurrerende strukturer» Være bevisst på fare for konkurrerende strukturer; Samarbeidsprosjekter som «stikker av med pengene og de spennende pasientene» versus Kommunens «primærtjenester» Rene eksterne samarbeids prosjekter ift. implementering i primær driftsorganisasjon 24

25 Status og kommentarer Alle 6 regionene og kommunene er i gang med folkehelsesatsing 5 regioner har prosjektorganisert arbeidet, ISK har organisert arbeidet inn i utviklingsstaben helhetlig samfunnsplanlegging og implementering av utviklingsarbeidet inn i de eksisterende kommunale organisasjoner. Værnesregionen går fra prosjektorganisering til vertskommune med politisk nemd, fra prosjektleder til enhetsleder/koordinator Hvilken organisering gir best forankring/implementering? Hvilken organisering er mest robust/best egnet for å kunne lykkes med utviklingsarbeidet og innarbeide gode samhandlingsrutiner framover i 4 årsløpet til 2016? 25

26 Frosta Status 1. Aktiv kompetanseheving av helsepersonell over tid 2. Er enda i forkant av vår eldretopp Handler ikke bare om flere senger, men har prioritert og bygd opp en aktiv hjemmetjeneste (forebyggende) 4. Ansatt fast lege ved Frostatunet (Sykeheim og oms. Boliger) 5. Har omsorgsplan som går fram til Folkehelse samarbeider FLV, Har startet lokalt ift barn og unge 7. Liten kommune, med stor behovsorientering ift ikke å binde opp ressurser i forkant av hva som blir de viktigste prioriteringene 26

27 Veivalgsprosessen 1. Hva skal hver enkelt kommune gjøre selv? 2. Hvilke tiltak bør og må det søkes samarbeid med andre kommuner om? 3. Hvilke tiltak må det søkes samarbeid med Helseforetaket (HF) om? En god illustrerende brosjyre fra SIO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Ss https://quickr.hemne.kommune.no/sio 27

28 Samhandlingsmøter HNT-Levanger og FLV Avklaring: Ikke plass nok i sykehusets lokaler til intermediært tilbud for FLV, aktualiserte alternativ strategi: Levanger kommune tar initiativ til prosjektering av: LMS/Intermediær enhet i nybygg ved Sykehuset Levangers akuttmottak, 8-9 pasientrom 1 rom pr 7000 innbyggere Helikopterlandingsplass på taket overordna samhandlingsstrategi for å styrke opprettholdelsen av akuttmottak Ambulansestasjon Parkeringshus Inkludert nye arealer til eksisterende legevakt Kostnader 100 mill. KS Leder Hallem på banen og er positiv til at NTFK kan prioritere NTE/RUP-midler til viktig regional utvikling. Hvordan blir finansieringsplanen Hvordan foreslås det at kostnadene fordeles mellom eier(en eller flere) av bygning, og leietakere Beslutningsgrunnlag åpenhet om forutsetninger adressering av kostnader på ulike funksjoner 28

29 Værnesregionen Meråker, Stjørdal,Sebu og Tydal samhandler på helse om : Felles DMS Felles legevakt Frisklivssentral Vend Risk Ernæringsfysiolog Felles lederopplæring 29

30 VÆRNESREGIONEN Utreder : Felles organisering Felles forvaltningskontor Samhandling på rus og psykiatri Felles fagteam Mer felles på IKT Felles kommeoverlegetjeneste legetjeneste Samhandling innen jordmor og helsestasjonstjenesten 30

31 STYRING OG MEDVIRKING Organisert etter vertskommunemodell. Alle kommunene må ha påvirking og ha et eierforhold til de områdene en samarbeider på. Samarbeidsområdene må ikke leve sitt eget liv men være knytta opp i mot kommunene. Kontinuerlig dialog både i forhold til utvikling og drift 31

32 STYRING Rådmannen i vertskommunen har det daglige arbeidsgiveransvaret husk hele tiden at det er fire likeverdige parter (kommuner) som samarbeider og skal ha tilgang til de oppgaver som skal løses i fellesskap. Viktig med god prosess for å få ei organisering som er robust og ivaretar alle deltakerkommunene. 32

33 STYRINGSMODELL Vertskommunesamarbeid KOMMUNESTYRE FAGSTYRE AU VÆRNESREG POLITISK NEMD KOORDINATOR ENHETSLEDER RÅDMANN VERTSKOMMUNE DMS LEGE VAKT VEND RISK FRISK LIVS SENT RAL FOR- VALT- NING KTR NYE OMRÅ DER 33

34 STYRINGSMODELL Leder virksomhet Enhetsleder / koordinator Fagstyre (kjerne flere tiltrer ved behov og etter sak) Rådmann vertskommune AU -Værnesregionen Politisk nemnd 34

35 HVA MÅ FUNGERE Samhandling enhetsleder / koordinator og fagstyret. Fagstyrets medlemmers evne til å involvere på hjemmebane både på drift og utvikling. Hele organisasjonen må være med reelt. 35

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer