Bygging av en sikkerhetsarkitektur -Security Architecture another pie in the sky. En kort presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging av en sikkerhetsarkitektur -Security Architecture another pie in the sky. En kort presentasjon"

Transkript

1 Bygging av en sikkerhetsarkitektur -Security Architecture another pie in the sky En kort presentasjon

2 Bakgrunn... ønsker en felles helhetstenkning for hele foretaket når det gjelder Sikkerhet. Man skal integrere sikkerhetsstyring med kvalitetsrapportering Man ønsker et klart skille mellom strategisk sikkerhetsstyring og operativ sikringskontroll

3 Dynamiske Statiske Filosofi Administrative, ikke-tekniske Operative, tekniske En sikkerhetsarkitektur bør bygges opp innefor 4 områder: 1. Administrative, ikke-tekniske elementer 2. Operative, tekniske elementer 3. Statiske, langsiktige aktiviteter 4. Dynamiske aktiviteter Fokuserer på 3 pilarer for å oppnå styring og kontroll med IT ( IT- Governance ). 1. Målsetning (kvantifiserbart, målbart) 2. Risiko (Vurdering og analyser) 3. Styring/kontroll (Kvalitetssirkel)

4 IKT Sikkerhet - to aspekter Administrative, ikketekniske tiltak (Sørge for og Påse tilfredsstillende leveransekvalitet) Sikre at prosedyrer eksisterer og blir fulgt Etablere og følge opp egenkontroll. Omforme et rammeverk til et praktisk og operativt verktøy for internt bruk Cobit ISO ITIL Tekniske, operative tiltak (Preventive, Detekterende og Korrigerende tiltak) Etablere sikkerhet i nye tekniske løsninger Overvåke og monitorere interne og eksterne hendelser Følge opp og sørge for utbedring av registrerte feil og mangler

5 Tekniske, operative tiltak IKT Sikkerhetsansvarlig skal i sitt operative virke holder på med 4 oppgaver: Plan Do Act Check slik at et akseptabelt risikonivå for leveranser holdes. Det vil si Planlegger tiltak, Utfører aktiviteter, Reagerer ved uønskede hendelser og sjekker at driftsorganisasjonens rutiner sørger for at sikkerhetshendelser ikke kan gjentas. Preventivt: Deltar aktivt i prosjekter for nye infrastrukturløsninger for å sikre at behov for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ivaretas sammen med brukeropplevd funksjonalitet. (eks. Ny aksessløsning) Detekterende: Følger opp relevante sikkerhetsrelaterte hendelser og brudd som skjer internt og eksternt på Ad-hoc-basis. Foreslår strakstiltak i samarbeid med fagansvarlig og vurderer langsiktige forbedringstiltak. (eks. Vurdere Sikkerhetspatcher, etablere Incident Response Team etc) korrektive: Følger regelmessig opp innregistrerte risikoer som er lagt inn i Internkontrollsystemet. Aktivt sammen med fagansvarlige iverksette tiltak for å hindre gjentagelse ved å etablere arbeidsprosesser som medfører IT drift innenfor ledelsens akseptable risikonivå. (eks. Gi ansatte en forståelse av viktigheten av å følge prosedyrer som ITIL beskriver og av egenkontroll og dokumentasjon slik at man gjør tingene riktig første gang og hindrer gjentagelse av feil)

6 Administrative, ikke-tekniske tiltak Tilfredsstillende leveransekvalitet i form av stabil drift og minimalt med feil, plunder og heft kan kun oppnås ved økt forståelse for langsiktig IT Governance (forvaltning som hindrer problemer i å oppstå) fremfor dagens mer kortsiktige IT Management (fiksing/brannslukking av problemer). Dette krever en langsiktig (organisasjons-) utvikling av de ansatte innen foretaket. Alle normale daglige driftprosesser må være dokumentert i form av prosedyrer. Avvikshåndtering må være beskrevet og spesielle kontrollaktiviteter som beviser at jobben er utført tilfredsstillende må dokumenteres og etterleves. Sikkerhetsansvarlig har en kontrollfunksjon for å sikre at slike prosedyrer eksisterer og blir fulgt og kan fremlegges ved tilsyn/revisjon. For å oppnå en slik leveransekvalitet overfor revisor/tilsyn, må sikkerhetsansvarlig i samarbeid med fagansvarlige gjennomgå hvordan man jobber i dag, er det tilfredsstillende prosedyrer som eksisterer og hvordan kan vi etablere en egenkontroll som sikrer kvaliteten i det arbeidet som utføres. Derfor må det beskrives egen- og nøkkelkontroller som kvalitetssikrer utført arbeid og leveransene. Til å hjelpe med en slik forståelse av hva som må og bør gjøres, kan Cobit bli benyttet som et rammeverk som må tilpasses og omformes til praktiske, operative beskrivelser av hva gjør vi i dag. De fleste ideelle prosessene beskrevet i Cobit blir gjort i dag, men ikke i form av en bevisst og etterprøvbar handling. Sikkerhetsansvarlig har et ansvar for å knytte dagens handlinger opp mot eksisterende IKT Sikkerhetspolicy og sørge for at IT personell kan legge frem dokumentasjon og bevis for sine aktiviteter.

7 IKT Sikkerhetsansvarligs oppgaver IKT Sikkerhetsansvarlig har som oppgave å følge opp at IKT-organisasjonen faktisk utfører de daglige driftsoppgavene de er pålagt. I tillegg har IKT Sikkerhetsansvarlig et eget ansvar for å ha kunnskap, kompetanse og evne til å etablere og forvalte. en Sikkerhetsplanlegging hvor alle oppgaver og prosesser skal samhandle og bringe mer effektivitet og leveransekvalitet. (Sikkerhet og internkontroll) rutiner for Identity Management (Autentisering og Autorisering av brukere). prosedyrer for Brukerkontoer slik at de blir opprettet, endret og slettet etter som brukerens arbeidsoppgaver og stilling endrer seg i virksomheten. testing, overvåkning og monitorering av særskilte sikkerhetsløsninger som foretaket har valgt å bruke for å forsikre seg om at kvaliteten på løsningene er tilfredsstillende over tid og holder tritt med teknologiske nyvinninger. beskyttelse av sikkerhetsteknologi (IDS, firewall, Active Directory etc) slik at den ikke kan bli kompromittert, endret eller forbigått av inntrengere. tiltak som motstår og oppdager ondsinnet kode/ virusangrep og foretar korrektive tiltak ved angrep. (Incident Response Team) rutiner for sikring av utveksling av sensitive data slik at informasjonen er tilgjengelig og gyldig når autoriserte brukere ber om den.

8 Ledelsens tilslutning nødvendig Modellen er dynamisk og kan bygges ut med flere funksjoner/ fagområder dersom det er behov for det. Dette gir et helhetssyn og ikke alt vil komme på plass med en gang. Det er en stor elefant, og vi starter med å spise snabelen.. Det viktige er at: 1. Man får forankring for konseptet, og at visjon og sikkerhetspolicy fort blir etablert og sanksjonert av Ledelsen/Styret 2. Risk Manager hurtig utarbeider prinsipper for de viktigste sikkerhetsområdene. Prinsippene vil vise hvilke samfunnsmessige krav som stilles og hvilke anerkjente standarder som skal benyttes. 3. De operasjonelle enhetene adopterer konseptet og på bakgrunn av gitte prinsipper/standarder, utarbeider en strategi som viser hvilke satsninger man vil gjøre innenfor en 2-års periode. Alle mål man setter opp må være kvantifiserbare, slik at man kan måle forbedringen.(2-4 områder) 4. Det etableres kvalitetsrapportering som muliggjør oppfølging overfor de mål strategiene setter.

9 Et eksempel Fra en stor sentral bank

10 Forslag til Visjon Sikkerhet - Fra Styret Konsernledelsen har løpende, helhetlig og effektiv oversikt og kontroll med risiko knyttet til begrepene Etikk, Sikkerhet, Internkontroll og Kvalitetssikring Sikkerhet omfatter: Fysisk sikkerhet, Svindel, Beredskap, IT-sikkerhet, Sikkerhetsarkitektur, Personellsikkerhet og Kvalitetssikring

11 Forslag til Sikkerhetspolicy Verdier, dokumenter og informasjon, både skriftlig, elektronisk og muntlig, skal beskyttes mot uautorisert endring, ødeleggelse, offentliggjøring eller tap. Alle ansatte skal gis opplæring og settes i stand til å forstå og utføre vedtatte sikkerhetsrutiner og instrukser. De skal også beskyttes mot de skader og trusler de kan utsettes for i sitt arbeid for konsernet Kunder og publikum skal beskyttes mot ulike trusler når de benytter konsernets tjenester, eiendommer eller lokaler.

12 Dynamisk Statisk Arkitekturens hierarki Visjon Sikkerhetspolicy Prinsipper Sikkerhetsarkitektur Prinsipper IT-sikkerhet Prinsipper Beredskap Prinsipper Fysisk Sikkerhet Prinsipper Uregelmessigheter og Misligheter Prinsipper Intern kontroll Prinsipper Personell Sikkerhet Strategi 2-3 års perspektiv Strategi 2-3 års perspektiv Strategi Data recovery Strategi IT/ Kontinuitet 2-3 års perspektiv Strategi Fysisk/Terror 2-3 års perspektiv Strategi 2-3 års perspektiv Strategi (ekstern) 2-3 års perspektiv Strategi (Intern) 2-3 års perspektiv Strategi 2-3 års perspektiv Strategi 2-3 års perspektiv Funksjoner og prosesser Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer Roller Ansvar Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner = Det administrative/organisatoriske som Risk Manager vil jobbe med = Det operative, tekniske som operative sikkerhetsenheter vil jobbe med

13 Prosesser Beskrivelse av strategiske prosesser innen administrativ sikkerhetsadministrasjon Strategiske prosesser Strategi for organisatiriske prosesser, roller og funksjoner. Strategi for Innføring av nytt dokumenthierarki Strategi for Innføring av Standarder og måloppnåelse Strategi for Bevisstgjøring Strategi for Risikokartlegging og (myndighets-) rapportering Strategi for Utarbeidelse av maler, web, layout etc. Strategi for Revisjoner/ sertifiseringer Konkrete aktiviteter, tjenester og anskaffelser. = Det administrative/organisatoriske som Strategisk sikkerhet vil jobbe med = Det operative, tekniske som operative sikkerhetsenheter vil jobbe med

14 Prosesser Beskrivelse av strategiske prosesser innen IT-Sikring Strategiske prosesser Strategi for Data Recovery prosesser Strategi for Risikovurdering og -analyse Strategi for Testing av sikkerhet Strategi for Drift og overvåkning Strategi for Utvikling og Implementering. Strategi for Sikkerhetsorganisering og styringssystemer Strategi for Revisjoner/ sertifiseringer Konkrete aktiviteter, tjenester og anskaffelser.

15 Er sikkerhetsarkitektur et luftslott?

16 Dynamiske Statiske Sikkerhetsarkitektur Stråmodellen vårt eget rammeverk Implementert i ulike virksomheter Alle sikkerhetsaktiviteter får en felles plan, organisering og oppfølging Administrative, ikke-tekniske Operative, tekniske

17 SIKKERHET - Må jobbe på flere nivåer Nivå Tjeneste Metode Strategisk Sikkerhetsarkitektur Styrende dokumenter Strategiske valg Stråmodellen Taktisk ROS-analyser Beredskap og kontinuitet Sikkerhetsstandard Beskrive taktiske planer for Sikkerhet inn i IT Prosesser Operativt Overvåkning Sårbarhetsanalyse Design sikre nett Sikringstiltak inn i prosedyrer og arbeidsrutiner Plattform Windows serverplattform, Active Directory, Exchange, Citrix/WTS Sikre mobile løsninger (SSL/VPN), Virtualisering

18 Modellen dere velger må kunne bygges ut etter behov.

19 Sikkerhetsarkitektur Fokus på Administrative/organisatoriske, ikke tekniske elementer 1. Visjon og policy 2. Prinsipper som klargjør hvilke standarder som skal følges 3. Strategi for oppfyllelse av sikkerhetsarkitekturens krav 4. Utarbeide organisatoriske funksjoner, roller og ansvar 5. Organisasjonelle avhengigheter må beskrives 6. Bevisstgjøring ved aktivt bruk av kompetansehevende interaktivt opplæringsprogram 7. Beskrive hvordan basiskontroller, prosedyrer og arbeidsinstrukser skal etableres (maler) 8. Etablere et regime for oppfølging og kvalitetsrapportering.

20 Sikkerhetsarkitektur Fokus på operative, tekniske elementer 1. Tekniske standarder, kvantifisering av mål og risiko 2. Prosesser og systemer, avtaler om kontrollhandlinger og SLA er 3. Sikkerhetsprodukter som gir bedre kontroll 4. Spesielle forhold 5. Revisjons-/overvåkningsverktøy for hendelsesoppfølging og kvalitetsrapportering 6. Prosedyrer /arbeidsrutiner utarbeides basert på maler for å sikre styring og kontroll 7. Oppfølging av ansatte for å sikre at rutiner etterleves og kan dokumenteres utført

21 Strategi for et Sikkerhetsprogram Administrative, ikke-tekniske Ledelsens tilslutning på Visjon og Policy Utarbeidede Prinsipp-dokumenter fremlegges Daglig leder Omforente strategidokumenter utarbeides av fagområdene. Ledelsens tilslutning for å Etablere/fornye regime for Internkontroll Forprosjekt presenterer forskjellige alternative løsninger Nytt regime på plass til kvalitetsrapportering ved årsskifte. Tekniske, operative tiltak Utarbeide dokumenter ihht. arkitekturens hierarki Alle statiske dokumenter utarbeides Etablere prosjekt for å implementere regime for Internkontroll Metodikk/skjema for rapportering av sikkerhet etableres innen årets utløp Foretningsområdene er i stand til å forvalte sine kvalitetssystemer innen rapportering Etablere omforent målemetodikk Måleparametere etableres fortløpende gjennom året.

22 Modellen må kunne utvides til omfatte arkitektur over IT Styring og kontroll

23 Kundens fundament - IT Governance Strategic alignment sikrer at foretningssidens behov ivaretas, at Konsernledelsens og myndighetenes ønsker om styring møtes. Føringer legges ved strategiske IT-planer Value delivery sikrer leveranser av de tjenester som Kunden kjøper fra Leverandøren. Hele leveranseprosessen skal være optimal mhp verdiøkende tjenester og kostnadseffektivitet. Tjenestene kan deles inn i IT Drift, Applikasjonsdrift, Nettverksdrift og Utvikling/Prosjekt eller Service Delivery/Service Support for ITIL Performance measurement Måler leverte tjenester opp mot krav stilt i SLA innen Applikasjonsdrift, IT Drift, Nettverksdrift og implementeringsprosjekter IT Governance Resource Management Risk management krever forståelse i Konsernledelsen med hensyn på å etablere et Akseptabelt Risikonivå. Videre må behovet for Compliance, Beredskap og Risikostyring imøtekommes. Resource management Ivaretar forståelse for ressursutnyttelse i foretaket av personer med kunnskap og kompetanse, Hardware og Software og rettidig informasjon.

24 Leverandørens verktøy - IT Management Intern kontroll og Compliance Strategisk samarbeid IT-Arkitektur Utviklingsmetodikk Leveranser innenfor områdene: Applikasjonsdrift IT Drift Nettverksdrift Utvikling og prosjekt Måling ved Oppfølging av SLA Kvalitetsmåling for hvert leveranseområde Tjenester IT Governance Resource Management Ressurspool Risikostyring/-analyser Beredskapsplaner Sikkerhetsstandard Intern kontroll Personell Infrastruktur Datasett/Informasjon Applikasjoner

25 En metodikk, en styring - For Sikkerhet og kontroll IT Governance Stråmodellen Säkerhet Visjon Resource Management Policy Prinsipp Arkitektur Stråmodellen Policy Info.sikkerhet ISO17799/ITIL HMS Beredskap Lovpålagte krav Internkontroll COSO/CobiT Strategi Implementering Organisering IT/IS Kontinuitet Oppfølging og kvalitet Retningslinjer Funksjoner Retningslinjer Planer Planlegge Monitorere Roller Ansvar Prosesser Intern Rapportering Arbeidsrutiner Arbeidsrutiner

26 En metodikk, en styring - For Styring av tjenester Stråmodellen IT Value Delivery Visjon Policy Policy Prinsipp Arkitektur IT Covernance Critical Business Applications Computer Installations Network Infrastructure Development Environment Strategi Implementering Organisering Change mngt & Identity mngt Delivery & Support Delivery & Support Aquisition & Implement Kommunikasjon Leverandør Funksjoner Ansvar SIG-gruppe SIG-gruppe SIG- gruppe SIG-Gruppe Roller Prosesser IT Governance SLA-oppfølging SLA Resource Management

27 En metodikk, en styring - For Måling og oppfølging av SLA IT Governance Stråmodellen IT Preformance Mngt Policy (for måling) Prinsipp: (Måling av...) Strategi Arkitektur IT Covernance Implementering Organisering Visjon Policy Critical Business Applications Måling mot Business krav Computer Installations Måling mot Oppetid etc Network Infrastructure Måling mot tilgjengelighet Development Environment Måling mot prosjektmål Resource Management Oppfølging Funksjoner Ansvar SIG-gruppe SIG-gruppe SIG- gruppe SIG-Gruppe Roller SLA -leveranse normer Prosesser SLA

28 Gevinst: Fra 2 mot 4 på en Maturity Model

29 Noe dere lurer på? Spørsmål nå Eller kontakt Takk for meg

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Spesialkompetanse: Jan har lang erfaring fra utvikling av og ledelse innen IT Styring og kontroll(it Governance) og sikkerhet og sikring innen IKT, Egen-/Intern kontroll

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER Kredittilsynet Side 1 av 35 INNLEDNING Høsten 2006 laget Kredittilsynet en veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften spesielt rettet

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB US-SAK NR: 46/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FUNG. ASS.UNIVERSITETSDIR. RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): RAGNHILD SOLHEIM OG SIKKERHETSLEDER

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer og daglig leder i Prosesshuset AS Konsulentfirma med fokus på IT Bakgrunn i prosessarbeid siden ca 1990

Detaljer