Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS"

Transkript

1 Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

2 Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer o Drifts- og kontrollprogram o Valg av behandlingsmetoder o Internkontroll og dokumentasjon

3 Et selskap i Shield Group NorKjemi AS Legionellakontroll og energioptimalisering Markedsleder innen Legionellakontroll i Norge Uavhengig service- og kompetansebedrift Tverrfaglig og praktisk team Strategiske samarbeidspartnere Landsdekkende med hovedkontor i Oslo Eneste tilbyder av digitalt loggføringssystem for legionellakontroll

4 Legionellakontroll i praksis

5 Legionellasmitte i dusjer Vi frykter at dusjanlegg samlet står for flere tilfeller av legionellasmitte enn kjøletårn Uttalelse av Folkehelseinstituttet i Teknisk ukeblad

6 Legionellakontroll i praksis O P P S T A R T Risikovurdering Tekniske tiltak D R I F T S F A S E Ettersyn Kontroll og kvalitetssikring Hovedpunktene i en serviceavtale Vedlikehold

7 Risikovurdering

8 Risikovurdering i praksis hva innebærer det? Identifisere o Installasjoner med risiko for bakterievekst o Hvor og om det kan oppstå aerosoldannelse Kartlegge o Risikoområder i installasjonene o Hvor mange og hvem kan bli eksponert ved spredning? Gjennomgå eksisterende rutiner for å hindre vekst og spredning, samt avvikshåndtering Risikovurderingen skal oppdateres minst årlig

9 Risikovurdering i praksis: kartlegging Kartlegge anlegg o Anleggenes oppbygging o Varmekilder o Aerosoldannende enheter o Synlige blindsoner o Sirkulasjonspumper Intervjue lokalt driftspersonell o Brukergrupper o Brukerhyppighet o Ombygginger o Driftsproblemer o Eksisterende rutiner Datainnsamling o Temperaturmålinger o Vannprøver o Synlig belegg o Misfarging i vannet

10 Risikovurdering i praksis: Rapport, vurdering og anbefaling Gjennomgå alle innsamlede data Oversikt over anleggene og avvikene Lage skisse Kategorisering av risiko for vekst og spredning Kvalitetssikre Utarbeide rapport Foreslå tekniske utbedringer Revidere driftsrutiner med klar ansvarsfordeling

11 Risikovurdering i praksis: kritiske situasjoner Biofilm, kalkbelegg og rust Soner med lave temperaturer (20-50 C) Stillestående vann i lite brukte tappepunkter og i blindrør

12 Risikovurdering i praksis: kritiske situasjoner I kombinasjon med o Mangelfulle rutiner for drift, kontroll og vedlikehold o Brukere i risikogrupper Høy risiko for legionellautbrudd

13 Risikovurdering i praksis: oppsummering og anbefalinger Anlegg Gunstig Risiko Stillestående Rutiner for temp. for Aerosolvann vedlikehold Vekst bakterievekst spredning V.V.-anlegg Ja, dusjer Nei, men noe lave Nei Moderathøy Lokalt Nøddusjer Ja Ja Nei Høy Lokalt Brannslanger Ja Ja Nei Høy Stor Avvik Anbefalte tiltak Prioritet Berederne har ikke tappemulighet og Praktisk tappekran bør monteres nær B kan ikke tømmes for å fjerne bunnslam bunnen. F.eks. en kuleventil. Høyt legionellanivå i vannprøven Det bør utføres strakstiltak for å redusere A bakterienivået. Deretter innføre rutiner for legionellakontroll så snart som mulig. Sannsynligvis belegg i rørnettet Rutiner for jevnlig desinfeksjon bør A innføres. Se kapittel 7.1. Belegg i dusjhoder Belegg i og utenpå dusjhode bør fjernes. A Dusjhoder bør skiftes dersom belegget ikke lar seg fjerne. Stillestående vann i dusjer som Innføre ukentlig gjennomspyling A benyttes sjelden A: Tiltak som er høyt prioritert. B: Tiltak som bør gjennomføres. C: Tiltak som kan vurderes.

14 Tekniske tiltak

15 Tekniske tiltak Primært bør smitterisikoen reduseres eller fjernes ved å utføre tekniske tiltak Målsetting: o Redusere avvik som forårsaker den mikrobielle veksten o Tilrettelegge for videre drift og forebygging Behovet for tekniske tiltak bør vurderes på grunnlag av en risikovurdering

16 Tekniske tiltak Tilrettelegging for å fjerne bunnslam i tanker: Tappemulighet fra tanker Utskifting av eldre beredere og akkumulatortanker

17 Tekniske tiltak Tilrettelegge for sjokkoppvarming: Bypass rundt blandeventil og sentralt blandebatteri

18 Tekniske tiltak Tilrettelegging for å hindre stillestående vann: Fjerne blindsoner Fjerne eller stenge av rørledninger til ubrukte tappepunkter Skifte defekte sirkulasjonspumper

19 Tekniske tiltak Tilrettelegge for forebygging av bakterievekst o Øke temperaturene til tilfredsstillende nivå Justere beredertemperaturer Justere blandeventil Isolere rør o Installere vannbehandlingsutstyr Merking av rør i kompliserte anlegg

20 Drifts- og kontrollprogram

21 Dokumentert legionellakontroll O P P S T A R T Risikovurdering Tekniske tiltak D R I F T S F A S E Ettersyn Kontroll og kvalitetssikring Hovedpunktene i en serviceavtale Vedlikehold

22 Drifts- og kontrollprogram Ettersyn Temperaturmålinger Bakterieprøver Sirkulasjonspumper Vannbehandlingsutstyr Serviceavtale med et komplett Vedlikehold Tømming Rengjøring Desinfisering Gjennomspyling Kontroll og kvalitetssikring Gjennomgang og kontroll av anlegg Gjennomgang av rutiner Hva er dokumentert utført? Er rutiner hensiktsmessige? Ev. oppdatering drifts- og kontrollprogram Opplæring driftspersonell Digital driftsinstruks og loggføring Dokumentasjon av alt som gjøres Årlig oppdatering av risikovurdering Sikrer internkontroll

23 Ettersyn- og vedlikeholdsrutiner avhenger av valgte behandlingsmetode

24 Behandlingsmetoder

25 Frekvens for rengjøring og desinfeksjon Alle anlegg må minst rengjøres og desinfiseres: Umiddelbart før driftstart av nytt anlegg Ute av drift i mer enn en måned Rutinemessig tilsyn og analyser viser at det er nødvendig Ved vedlikehold som kan bety oppblomstring av Legionella Under eller etter utbrudd av legionellose (men først etter grundig prøvetaking)

26 Skille mellom metoder som behandler: o kontinuerlig o periodisk Effekt av metode: Valg av behandlingsmetode o kun rengjørende (fjerner smuss og belegg) o kun desinfiserende (dreper bakterier) o både rengjørende og desinfiserende Hvor virker behandlingsmetoden? o behandler hele anlegget, også rørnett o stopper kun tilførselen av nye bakterier (mikrobiologiske barrierer)

27 Periodisk behandling Rengjørende: o Fysisk rengjøring Høytrykkspyling, staking Skrubbing av dusjhoder Tømme tanker for bunnslam Desinfiserende: o Sjokkoppvarming o Klor/ hypokloritt Rengjørende og desinfiserende o Kombinasjon av de over o Hydrogenperoksid o Klordioksid

28 Cu/Ag-ionisering Periodisk behandling Periodisk termisk behandling kan anbefales ved o Små til middels store anlegg Klordioksid o Hvor man oppnår tilfredsstillende temperaturer til daglig og sjokkoppvarming lar seg gjennomføre o Nye anlegg hvor det er lite belegg Eksempler: o Barnehager o Kontorbygg o Boliger Må kombineres med enkelte fysiske rengjøringstiltak og tilfredsstillende temperaturer til daglig (> 70/ 60 C) Periodisk kjemisk behandling anbefales ved o Anlegg med mye problemer med belegg, hvor kontinuerlig behandling ikke er aktuelt.

29 Mikrobiologiske barrierer Mikrofiltrering UV-bestrålning Anodisk oksidasjon

30 Kontinuerlig kjemisk desinfeksjon Eksempel på metoder: o Klor (hypokloritt) o Monokloramin

31 Mikrobiologiske barrierer eller kontinuerlig kjemisk desinfeksjon Disse metodene kan anbefales ved o Middels store anlegg Cu/Ag-ionisering Klordioksid o Nye anlegg hvor det er lite belegg o Ved problemer med bakterier i drikkevann o Der sjokkoppvarming er vanskelig å gjennomføre Eksempler: o Mindre hoteller, sykehjem mm o Skoler og idrettsanlegg Spesielt bør mikrobiologiske barrierer kombineres med o Tilfredsstillende temperaturer i hele anlegget (> 70/ 60 C) o Rengjøring og desinfeksjon av rørnettet nedstrøms Ved oppstart Ved jevne mellomrom (f.eks. hvert 3. år).

32 Kontinuerlig rengjøring og desinfeksjon Kobber- og sølvbehandling Cu/Ag-ionisering Klordioksidbehandling Klordioksid Ioniseringsanlegg Doseringsanlegg

33 Kontinuerlig rengjøring og desinfeksjon Kobber- og sølvbehandling Klordioksidbehandling Cu/Ag-ionisering Klordioksid Disse to metodene anbefales ved o Store og komplekse anlegg o Større lavtemperatursoner o Eldre rørnett med mye begroing o Anlegg med bakterieproblematikk også på kaldtvannssiden o Brukere i risikogrupper Eksempler: o Hoteller o Sykehus o Sykehjem o Større idrettshaller o Større borettslag

34 Kontinuerlig rengjøring og desinfeksjon Kobber- og sølvbehandling Cu/Ag-ionisering Klordioksidbehandling Klordioksid De to mest effektive metodene tilgjengelig o både rengjørende og desinfiserende. Metodene kan gi energibesparelser o Rene overflater gir bedre varmeoverføring i vekslere og beredere. o Varmtvannstemperaturene kan senkes i anlegget (min. 50 C). o Slipper å "sløse med" varmtvann til sjokkoppvarming.

35 Ettersyn- og vedlikeholdsrutiner Oppgave Hyppighet Termisk behandling Ta ut vannprøve for mikrobiologisk analyse Gjennomskylling av lite brukte tappepunkter Kontinuerlig rengjørende og desinfiserende Månedlig-Årlig X X Ukentlig X X Sjekke sirkulasjonspumper Månedlig X X Tapping og spyling av beredere/tanker Årlig X (x) Enkelt ettersyn av vannbehandlingsutstyr Ukentligmånedlig Sjokkoppvarming Halvårlig X Rengjøring og desinfeksjon av dusjer Kvartalsvis X Måle vanntemperatur Månedlig X X

36 Kontroll, kvalitetssikring og risikovurdering

37 Valg av behandlingsmetode Alle metoder har fordeler og ulemper Noen løsninger gir bedre resultat enn andre Ingen kan garantere 100% legionellafritt anlegg Vær kritisk ved valg av leverandører: o Vurder ulike alternativer o Be om vitenskapelig dokumentasjon på metode o Sjekk med veilederen, ev. konferer med Folkehelseinstituttet

38 Termisk behandling Rengjøring (fjerner biofilm) Desinfeksjon (drepe bakterier) Behandler hele anlegget Stopper kun tilførsel av bakterier Kontinuerlig eller periodisk X X Både - og Klordioksid X X X Både - og Kobber- og sølvioner Behandlingsmetode Hydrogenperoksid Klor (hypokloritt) X X X Kontinuerlig X X X Periodisk X X Både - og UV-lys X X Kontinuerlig Mikrofiltrering X X Kontinuerlig Anodisk oksidasjon Valg av behandlingsmetode X (x) X Kontinuerlig

39 Valg av behandlingsmetode Valg gjøres på grunnlag av en risikovurdering Baseres bl.a. på o risiko for bakterievekst o grad av aerosoldannelse og dermed risiko for spredning o brukernes helse/brukere i risikogrupper o antall brukere o alder på anlegget o størrelse og kompleksitet på anlegget o hva som er praktisk gjennomførbart o hva som er økonomisk gjennomførbart

40 Dokumentasjon

41 Dokumentasjon en forutsetning for god internkontroll Gir kunnskap om: o Anlegget o Ev. tekniske feil o Utførelse av rutiner o Effekt av rutiner o Avvikshåndtering o Risiko for Legionella vekst og spredning o Behov for opplæring Gir grunnlag for: o Kvalitetssikring av rutiner o Oppdatering av driftsrutiner o Anbefalinger om tekniske utbedringer o Årlig oppdatering av risikovurdering

42 Internkontrollforskriften Hva må kunne dokumenteres: o Alle planlagte og utførte tiltak o Alle måle/ analyseresultater o Alle avvik og all avvikshåndtering

43 NorKjemi tilbyr digital loggføring Større fleksibilitet og raskere oppdatering Sikker lagring av dokumentasjon Bedre kontrollmulighet for driftsledelse Enklere oversikt over mange bygg. Klar definering av ansvarsforhold Søkbar historikk Kan loggføre o Tall med grenseverdier o Feilårsak o Avvikshåndtering SIKRER GOD INTERNKONTROLL

44 Spesialtilpasset Legionellamodul

45 Oppsummering Legionellakontroll i praksis: 1. Risikovurdering 2. Tekniske tiltak 3. Driftsfase Ettersyn og vedlikehold Kontroll og kvalitetssikring (internkontroll) Årlig oppdatert risikovurdering (internkontroll) Regelmessig kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon bør gjøres av et tverrfaglig team Digital loggføring et grunnlag for god internkontroll

46 Vi leverer trygt og optimalt vann! Legionellakontroll Energioptimalisering Kurs NorKjemi AS Brobekkveien Oslo Tlf: Faks: E-post:

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side 21-23 Hvordan bekjempe skadedyr

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

idéer som sparer penger.

idéer som sparer penger. 48 idéer som sparer penger. 01 Luften du puster er viktigere enn maten du spiser. 03 Enkle grep gir store driftsbesparelser. Du spiser ca.1 kg mat per dag, drikker 3 liter væske og puster 25 kg luft. Nærmere

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer