Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport"

Transkript

1 Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier INTERNKONTROLL Revisjonskriterier Fakta Vurderinger SAKSBEHANDLING Revisjonskriterier Fakta Vurderinger KONKLUSJON OG ANBEFALING RÅDMANNENS KOMMENTARER østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet kartlagt om barnevernet i Hvaler kommune har en internkontroll og saksbehandling som sikrer målrettet drift og overholdelse av lover og regler. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av aktuelle planer, rutiner og interne dokumenter, samt mappegjennomgang. Informasjonen fra disse er så supplert med kvalitative intervju av barnevernleder og tre ansatte. Krav til internkontroll i barneverntjenesten ble forskriftsmessig innført i Målsetningen er å øke kommunens oversikt, kunnskap og bevissthet i forhold til egen virksomhet, og med det å øke dens egenkontroll med de oppgaver barneverntjenesten er tildelt. Revisjonen finner at barneverntjenesten per dags dato har en internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. Internkontrollen er dokumentert i den form og det omfang som er nødvendig. Vi legger til grunn beskrivelse av barneverntjenestens organisering, ansvars- og myndighetsforhold. Videre sikres de ansatte tilstrekkelig kunnskap og det legges til rette for ansattes medvirkning. Det innhentes også informasjon fra fosterforeldre, foreldre og barn, samt samarbeidspartnere i det løpende arbeidet. Det foretas løpende risikovurderinger knyttet til daglig drift og det eksisterer en rekke kontrollaktiviteter knyttet til tjenesteutførelsen. Kommunen er underlagt forvaltningslovens og barnevernlovens bestemmelser om saksbehandlingsprosessen fra mottatt melding til tiltaksplan. Fakta viser at barneverntjenesten har utarbeidet rutiner for å sikre at saksbehandlingsprosessen gjennomføres i tråd med regelverk. Revisjonen finner at praksis i hovedsak er i tråd med rutinene. Her legger vi til grunn at mottak og gjennomgang av meldinger skjer innen angitte tidsfrister og vedtakene og tiltaksplaner er innholdsmessig tilfredsstillende. Det viser seg imidlertid enkelte utfordringer. Det er tre forhold som peker seg ut. For det første oppleves det utfordringer knyttet til å få saken tilstrekkelig opplyst. Her er det spesielt opplysninger fra andre kommunale virksomheter som ikke er tilstrekkelig som grunnlag for tiltak fra barnevernet. For det andre forekommer det enkelte fristoverskridelser i undersøkelsesfasen og i arbeidet med tiltaksplaner. For det tredje mangler vedtakene bekreftelse på at det er utarbeidet tiltaksplan. På grunnlag av disse forhold anbefaler revisjonen at kommunen bør gjennomgå sine rutiner for samarbeid med aktuelle instanser for å sikre tilstrekkelig saksinformasjon innen angitte frister. østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 2.2 Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har barneverntjenesten etablert internkontroll i henhold til lov og forskrift? Gjøres vedtak i henhold til sentrale bestemmelser i lovverket? 2.3 Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av aktuelle planer, rutiner og interne dokumenter. Informasjonen fra disse er så supplert med kvalitative intervju av barnevernleder, og tre ansatte. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Revisjonen har også gjennomgått 5 av 13 meldingssaker (40 %), samt 10 av 23 (40 %) saker som har ført til undersøkelse og vedtak. Faktagrunnlaget er hentet fra perioden Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Lene Brudal og Renate Borgmo i perioden november 2011 til juni Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om barneverntjenester (Lov av nr. 100). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Lov nr 00). Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester (av nr. 1584). Ot.prp.nr.44 ( ) Om lov om barneverntjenester. østfold kommunerevisjon iks 4

5 Retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten, Barne- og likestillingsdepartementet 1995, revidert Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Barne- og likestillingsdepartementet Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten en veileder, Barne- og likestillingsdepartementet, Utledning av revisjonskriteriene følger under hver enkelt problemstilling. østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 INTERNKONTROLL Har barnevernstjenesten etablert internkontroll i henhold til lov og forskrift? 3.1 Revisjonskriterier Gjennom internkontroll skal kommunen sikre at barneverntjenestens oppgaver utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I følge 3, i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester, betyr internkontroll; systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester. Forskriftens 4 beskriver innholdet i internkontrollen. Omfang og utforming skal tilpasses den enkelte barneverntjeneste, men som et minimum stilles følgende krav: Kommunen skal beskrive - hvordan barneverntjenesten er organisert, herunder ledelsesstruktur og fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet - hovedoppgaver og mål samt mål for forbedringsarbeidet Kommunen skal sikre - at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barnevernet - sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll Kommunen skal sørge for at - arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes - erfaringer fra barn og foreldre benyttes til forbedring av barneverntjenesten Kommunen skal skaffe oversikt over - områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav Kommunen skal - utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen Kommunen skal - foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten Etter 5 skal internkontrollen; dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. østfold kommunerevisjon iks 6

7 3.2 Fakta Organisering, oppgaver og mål Virksomhet barnevern ligger, i henhold til organisasjonskartet for Hvaler kommune, under seksjon helse og sosial. Innenfor virksomheten er det i tillegg tre bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger samt en oppfølgingsgruppe knyttet til arbeidet med flyktninger. Virksomhetsleder barnevern har oppgaver og myndighet innenfor fag, økonomi og personal. Bestemmelser som regulerer fordeling av ansvar, oppgaver og utøvelse følger av delegeringsreglementet for Hvaler kommune og er omtalt i internkontroll dokumentet. De ansatte opplever at det er klare arbeidsinstrukser og det fremgår av arbeidsavtalen hva slags arbeidsoppgaver de er satt til å utføre. Barnevernets dokument for internkontroll og rutinehåndboken er under revidering og skal ferdigstilles i løpet av våren Internkontrolldokumentet viser til sentrale bestemmelser, organisering og mål for barneverntjenesten. Barneverntjenesten har som sin hovedoppgave å ta vare på utsatte barn, beskytte barna mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Videre skal det settes i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet har særlige behov. Handlingsplanen for barneverntjenesten finnes ifølge leder på kommunens intranett og beskriver mål for tjenesten i Her finnes også aktiviteter/tiltak for hvordan barneverntjenesten skal gjennomføre de mål som er satt, hvordan det skal måles og hvem som har ansvar for at det blir gjort. Årshjulet for planlegging og rapportering i Hvaler kommune viser videre til tidsfrister for når budsjett, rapporter og regnskap skal avlegges for alle sektorene i kommunen. Nødvendig kompetanse Internkontrolldokumentet beskriver hvilke lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten. Alle ansatte har tilgang til lover og forskrifter via nettet, samt at de er tilknyttet kommunenes sentralforbund, IMDI 1 og Fylkesmannen. Årshjulet angir også hva og når ulike oppdateringer tidsmessig skal finne sted. De ansatte opplyser om at de har lovverket tilgjengelig når de er ute på oppdrag og de kan kontakte leder eller kommunens advokat dersom de trenger bistand. Ifølge barnevernleder gjennomføres det vedtaksmøte hver uke hvor post, saker, lov- og forskriftsendringer eller annet fra Fylkesmannen/direktoratet blir gjennomgått med personalgruppen. Alle fagstillingene er ifølge leder besatt av medarbeidere med høyskole og universitetsutdannelse. Opplæring og utviklingsplan for barneverntjenesten blir utarbeidet hvert år og ligger tilgjengelig på fellesområdet. Barnevernleder sier videre at det er en intern prosess å få frem hvilken kompetanse barnevernet samlet trenger. Virksomhetens behov og individuelle ønsker skal i sum utgjøre det samlede kompetansebehovet. De ansatte gir uttrykk for å bli godt ivaretatt når det gjelder egne ønsker og behov. Alle de ansatte er nå under videreutdanning innenfor ulike fagfelt, dette er midler finansiert av Fylkesmannen. 1 Integrering og mangfolds direktorat østfold kommunerevisjon iks 7

8 Barnevernleder viser til at internkontroll er et sentralt tema. Alle ansatte må lese gjennom internkontrolldokumentet og de oppfordres til å bruke dette og rutinehåndboka systematisk som oppslagsverk. Dette er også gjengitt som egen rutine i dokumentet. Medvirkning Internkontrolldokumentet beskriver hvordan de ansattes medvirkning skal ivaretas gjennom regelmessige møter internt i barneverntjenesten, hvor både enkeltsaker og generelle problemområder drøftes. Videre er det årlige medarbeidersamtaler i henhold til kommunens rutiner og en årlig medarbeiderdag som skal benyttes til utvikling og forbedring. I følge barnevernleder fanges informasjon fra fosterforeldre opp i det løpende samarbeidet. Hvor ofte og hva slags informasjon er ifølge de ansatte avhengig av sak og problematikk. Det er utarbeidet mal for tilsynsbesøk i fosterhjem, videre skal det ifølge rutinen sendes spørreskjema hvert femte år til oppdragstaker. Det er saksbehandlere som har ansvaret for å oppdatere fosterforeldre i deres saker. Dette i forhold til rutiner, endring i lovverk, nye rundskriv også videre. Det er Bufetat som har ansvaret for å følge opp tilsynsførere Barnevernet i Hvaler kommune har relativt få brukere og har valgt å ikke gjennomføre systematiske brukerundersøkelser. Barnevernleder opplyser om at det stadig er et spørsmål om de skal være med eller ikke og har også diskutert dette med kommunenes sentralforbund. I stedet blir det benyttet et skjema for å kartlegge hvordan de har opplevd møtet med tjenesten. Dette kan benyttes av barnevernet som en del av forbedringsarbeidet. Det innhentes også informasjon fra andre samarbeidspartnere på enkeltsaksnivå og i det løpende samarbeidet. Fagteam barn og unge møtes en gang i måneden og består av følgende aktører: barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsevern for barn og unge, psykisk helsetjeneste for barn og unge, tiltak for funksjonshemmede, NAV og idrett og fritid. Barnevernleder opplyser imidlertid at det lettere utgis informasjon muntlig enn skriftlig og at taushetsbelagte opplysninger ivaretas i forhold til lovverket. Barnevernleder informerer om at det alltid gis tilbakemelding dersom offentlige organ melder en sak. Risikoanalyse Ifølge barnevernleder gjennomføres det ikke systematiserte, skriftlige risikoanalyser og det er per dags dato ikke en skriftlig rutine/mal på dette. Imidlertid er risikoanalyser et eget punkt på årshjulet med angivelse av når det skal gjennomgås. Dette blir også lagt inn i tjenestens nye rutiner. Ifølge leder og ansatte gjennomføres imidlertid risikovurderinger fortløpende gjennom månedlige rapporteringer og gjennomgang. Dette både gjennom saker, økonomirapportering og avviksrapportering. Avviksrapportering blir ført i referater på saks- og vedtaksmøtene. Videre opplyser leder om at det foretas årlig gjennomgang av barneverntjenesten for å finne frem til sårbare områder vedrørende overholdelse av lov og forskrift, her blir det også utviklet/revidert rutiner og maler. Virksomhetsleder viser videre til at gjennomgang av myndighetskrav fra og med våren 2012, skal registreres i ephorte, kommunens elektroniske arkivsystem. Forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift Rutinehåndbokens målsettinger er å være et rammeverk for det faglige arbeidet, bidra til rett forvaltningspraksis, ivareta rettssikkerheten, bedre oppfølging og kontroll, sette fokus på mål østfold kommunerevisjon iks 8

9 og resultater og bidra til en effektiv tidsbruk. Rutinene ligger dessuten i barnevernets fagsystem, Familia. Som tidligere nevnt avholdes det vedtaks- og postmøte hver uke. Det er utarbeidet en strukturert plan for hva som skal gjennomgås på det enkelte møte. Planen er knyttet til årshjul for inneværende måned og virksomhetens mål for Barnevernleder opplyser om at virksomhetsmålene blir gjennomgått og evaluert en gang i måneden Internkontrolldokumentet viser til rutine for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift. Formålet med rutinen er å skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Videre skal det finnes aktuelle tiltak for å rette opp og forebygge en eventuell ny overtredelse av loven. Alle ansatte har et ansvar for å rapportere om merknader og avvik i forhold til myndighetskrav. Leder har ansvar for at kartlegging blir gjennomført, primært ved kvartalsvis eller halvårlig rapportering til Fylkesmannen. Ifølge leder og ansatte blir avviksrapportering tatt fortløpende i det daglige arbeidet og gjennom de ukentlige møtene. Dette blir ført i referat og ved neste møte blir det kontrollert om avviket er lukket. Det har ifølge leder vært lite avvik, men tjenesten har hatt noen avvik når det gjelder fosterhjem. Overvåking Flere områder i internkontrollen skal revideres i løpet av Dette gjelder evaluering av internkontrolldokumentet og gjennomgang av rutinehåndboken. Det er et mål at rutinehåndboken skal gjøres mer lesevennlig og være enkel å benytte for de ansatte som et oppslagsverk. Internkontrollen ble sist revidert i Barnevernleder opplever at systemene som benyttes er gode og tas på alvor. De ansatte rapporterer og følges opp ukentlig og/eller månedlig, samt til Fylkesmannen hvert kvartal. Arbeidet med internkontroll er på denne måten, etter leders vurdering, undergitt kontinuerlig og systematisk oppfølging. Dokumentasjon av internkontrollen Internkontroll for barneverntjenesten, Hvaler kommune beskriver barnevernets internkontrollsystem, dokumentet er ved revisjonens gjennomgang tilgjengelig både skriftlig og elektronisk for alle ansatte. Revisjonen får opplyst at dokumentet nå er under endring og skal være tilgjengelig i nytt format innen sommeren Sentralt i internkontrollen er rutinehåndboken. Denne skal ifølge leder også oppdateres i vårhalvåret Leder informerer imidlertid om at rutiner oppdateres jevnlig og at informasjonen om endringer distribueres til de ansatte løpende. østfold kommunerevisjon iks 9

10 3.3 Vurderinger Organisering, oppgaver og mål Revisjonen finner at barnevernet har, slik forskrift om internkontroll legger opp til, beskrevet barneverntjenestens organisering, ansvars- og myndighetsforhold, samt oppgaver og mål gjennom internkontrolldokumentet og Handlingsplan Nødvendig kompetanse Videre er det vår vurdering at barnevernet legger til rette for at de ansatte skal ha tilgang til aktuelle lover og regelverk som gjelder for tjenesten. Det legges til rette for at de ansatte har eller får den kunnskapen de har behov for innenfor aktuelt fagfelt gjennom kurs, opplæring og etablerte fora for informasjonsutveksling. Medvirkning Revisjonen finner at barnevernet har lagt til rette for ansattes medvirkning ved blant annet deltakelse i interne møter. Videre gjennomføres det systematiske medarbeidersamtaler samt avholdes en medarbeiderdag som skal benyttes til utvikling og forbedring av tjenesten. Etter vår vurdering viser fakta at barneverntjenesten på Hvaler innhenter informasjon fra fosterforeldre, foreldre og barn samt samarbeidspartnere i det løpende arbeidet. Risikoanalyse Etter revisjonens vurdering viser fakta at barneverntjenesten har etablerte mål som risikoen kan måles mot. Det foretas også løpende risikovurdering knyttet til daglig drift. Det er imidlertid ikke en skriftlig rutine på dette i dagens system, men dette skal legges inn i den nye versjonen som er under utarbeidelse. Revisjonen ser positivt på dette. Forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift Etter vår oppfatning eksisterer det en rekke kontrollaktiviteter innenfor barneverntjenesten knyttet til tjenesteutførelse. Her legger vi til grunn at det er utarbeidet rutiner og prosedyrer som har til hensikt å sikre regeletterlevelse innenfor området. Videre viser fakta at avvik og rapportering behandles indirekte i de daglige prosessene. Overvåking Barnevernet har lagt til rette for regelmessig overvåking av internkontrollen gjennom systematiske rapporteringer. Gitt tjenestens ønske og behov for et enkelt og brukervennlig internkontrollsystem og rutinehåndbok finner revisjonen det positivt at systemet nå er under en større evaluering. Dokumentasjon av internkontrollen Revisjonen finner at internkontrollen er dokumentert i den form og det omfang som er nødvendig. østfold kommunerevisjon iks 10

11 4 SAKSBEHANDLING Er saksbehandlingsprosessen i henhold til sentrale bestemmelser i lovverket? 4.1 Revisjonskriterier Saksbehandlingsprosessen i barnevernsaker er underlagt barnevernloven (heretter bvl.) supplert med forvaltningslovens (heretter fvl.) bestemmelser om enkeltvedtak. Meldinger Barneverntjenesten skal: gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingene skal følges opp med undersøkelse senest en uke etter mottak, jf. bvl. 4-2, gi tilbakemelding til den som har meldt en sak til barnevernet, jf. bvl. 6-7a og dersom meldingen kommer fra offentlig myndighet, opplyse om det er åpnet undersøkelsessak, jf. bvl. 6-7a (3) Undersøkelser og vedtak Terskelen for iverksetting av undersøkelser er knyttet til en skjønnsmessig antakelse om at undersøkelsen vil gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kapittel 4 2. For å sikre overholdelse av frister og krav til informasjon og kommunikasjon med parter og samarbeidsinstanser bør det lages en plan for undersøkelsen, jf. rutinehåndbok for barnevernsaker 3. Følgende revisjonskriterier kan utledes av barnevernloven og forvaltningsloven som formelle krav som stilles til selve gjennomføringen av en undersøkelse: Undersøkelsen skal gjennomføres innen tre måneder, men kan i særskilte tilfeller utvides til seks måneder, jf. bvl. 6-9(1). Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder, jf. bvl. 6-4(1). Barneverntjenesten skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, jf. fvl. 17. Dette innebærer blant annet at: - dersom tjenesten under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller opplysninger av vesentlig betydning har parten rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger og de skal forelegges ham til uttalelse, jf. fvl. 17 (1) 4 og - barn som har fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal informeres og gis anledning til å uttale seg i egen sak og barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet, jf. bvl. 6-3(1). En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten enten har truffet vedtak om tiltak eller henlagt saken, jf. bvl. 6-9(2). Det stilles blant annet følgende krav til vedtaket: Saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. fvl. 11a. 2 Dette kan være råd, veiledning og hjelpetiltak i form av for eksempel barnehageplass, besøkshjem og støttekontakt. 3 Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Barne- og likestillingsdepartementet, Unntak fra denne bestemmelsen følger av fvl. 18 og 19. østfold kommunerevisjon iks 11

12 Vedtak skal være skriftlige med mindre det vil være særlig byrdefullt for barneverntjenesten, jf. fvl. 23. Vedtaket bør inneholde en bekreftelse på at det er utarbeidet tidsavgrenset tiltaksplan, jf. veileder om tiltaksplaner og omsorgsplaner. Vedtaket skal som hovedregel begrunnes, jf. fvl. 24. Det følger av fvl. 25 at begrunnelsen skal: - vise til de regler vedtaket bygger på og eventuelt gjengi innholdet i dem, - nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på og - nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvelse av forvaltningsskjønn. Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig, jf. fvl. 27. Det følger videre av bestemmelsen at underretningen som hovedregel skal gjøres skriftlig, og det skal gis opplysninger om: klageadgang klagefrist klageinstans og retten til å se sakens dokumenter. Tiltaksplan Formålet med å utarbeide tiltaksplaner er å tydeliggjøre hva som er barnets særlige behov, og hvordan disse behovene skal imøtekommes, jf. veileder til tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten 5. Det følger videre av veilederen at tiltaksplanen bør inneholde: Situasjonsbeskrivelse Målbeskrivelse Tiltaksbeskrivelse Tidsperspektiv Evaluering 4.2 Fakta Hvaler kommunes barneverntjeneste har utarbeidet rutinehåndbok for saksbehandlingsprosessen. Hensikten med rutinehåndboken er at den skal være lett å bruke og være et reelt hjelpemiddel i arbeidet. Rutinehåndboken består av en fremstilling av juridisk grunnlag på området, barneverntjenestens rutiner og materiell (i form av blant annet maler). Barnevernleder opplyser at rutinehåndboken er omfattende og at de per dags dato arbeider med å forenkle den. Barnevernleder deltar i saksbehandlingen gjennom kvalitetssikring av saksbehandlernes vedtak og deltakelse i enkeltsaker der det er behov for det. I tillegg har barnevernleder en kontrollfunksjon, samt at hun rapporterer om saksbehandling til administrasjonen og Fylkesmann. Melding Det følger av kommunens rutiner at en melding skal avklares snarest, og innen en uke fra meldingen er mottatt. Dersom barneverntjenesten bestemmer at det ikke er behov for å igangsette undersøkelse skal saken henlegges og meldingen skal arkiveres i ett år. Dersom det mottas en melding som vurderes som ubegrunnet skal den henlegges uten at meldingen registreres slik at det i disse tilfellene ikke foreligger en sak. 5 Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barnevernstjenesten en veileder, Barne- og likestillingsdepartementet, østfold kommunerevisjon iks 12

13 Barnevernleder informerer om at meldinger gjennomgås i ukentlig vedtaksmøte og at dette innebærer at alle meldinger gjennomgås innen en uke. I vedtaksmøte vektes sakene ut i fra hvor mye ressurser det antas at de krever og fordeles på saksbehandlerne etter ledig arbeidskapasitet. Meldingen registreres inn i fagsystemet ved mottak, men det opprettes ikke sak før det konkluderes i vedtaksmøtet at det er behov for undersøkelse. Dersom det ikke anses å være behov for undersøkelse skal saken henlegges og meldingen makuleres etter ett år. Meldingen fjernes automatisk fra fagsystemet når ett år har gått. Barnevernleder opplyser imidlertid at den faktiske saksmappen blir lagt i en skuff i arkivet, og skal i prinsippet også makuleres etter ett år, men barnevernleder er usikker på hvorvidt dette gjennomføres fullt ut. Barnevernleder og saksbehandlerne informerer om at det systematisk gis tilbakemelding til melder når meldingen er mottatt. Offentlige instanser får også tilbakemelding på om barneverntjenesten har konkludert med videre undersøkelse. Samtlige av sakene revisjonen undersøkte var gjennomgått innen en uke etter mottak. Behandlingstiden varierte mellom null til syv dager. I alle sakene var det også gitt tilbakemelding til melder. Tabellen nedenfor viser Hvaler kommunes rapporteringer til Fylkesmann i perioden År Gjennomgåtte meldinger Henlagte meldinger Antall fristoversittelser Tabellen viser at kommunen har hatt en økning i antall meldinger i perioden 2009 til 2010, men at antall saker er på vei nedover igjen i Det foreligger ingen fristoverskridelser. Undersøkelse og vedtak Det fremgår av kommunens rutine at det skal lages en plan for hver enkelt undersøkelse som viser fremdrift i forhold til tremåneders fristen. Det er utarbeidet skjema for fremdriftsplan, samt sjekkliste og momentlister for innhenting av informasjon fra andre tjenester. Det følger videre av rutinen at barneverntjenesten skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette innebærer at barneverntjenesten må sørge for at faktum blir klargjort så langt det er mulig, og at de opplysninger som fremkommer i saken må kontrolleres. Når barnevernet mottar opplysninger om en part under saksforberedelsen, skal opplysningene legges frem for parten, slik at parten har anledning til å imøtegå dem. Dette gjelder med unntak av de tilfellene som faller inn under forvaltningsloven 18 og 19. Dette vil være opplysninger som det anses utilrådelig at parten får kjennskap til. Det følger av rutinehåndboken at samarbeid med foreldre og barn er svært viktig. Videre, at barneverntjenesten bør tilstrebe mest mulig åpenhet og dialog med foreldrene blant annet når det gjelder innhenting av opplysninger fra andre instanser. østfold kommunerevisjon iks 13

14 Rutinehåndboken beskriver videre barnet som en viktig informant i egen sak. Barneverntjenesten bør tilstrebe å få frem barnets synspunkter. Det bør finnes en samtalepartner som barnet har tillitt til og som har forutsetninger for å snakke med barn/ungdom. Barn som er fylt syv år eller er yngre og i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis anledning til å uttale seg. Det følger av kommunens rutine at dersom undersøkelsen avsluttes med forslag til tiltak skal det fattes vedtak. Vedtaket skal inneholde en oppsummering av undersøkelsen. Dersom undersøkelsen ikke avdekker forhold som gir grunnlag for tiltak, skal undersøkelsen henlegges uten vedtak. Hvis det derimot søkes om hjelp skal det fattes vedtak om avslag. Vedtak skal fattes innen tre måneder, eventuelt seks måneder i særlige tilfeller. Videre følger det av rutinen at vedtak må foreligge før tiltak iverksettes, at vedtaket normalt skal være skriftlig og at det skal begrunnes samtidig med at det fattes. Begrunnelsen skal vise til de regler og de faktiske forhold vedtaket bygger på, samt hovedhensyn som har vært avgjørende ved skjønnsutøvelsen. I tillegg bør vedtaket inneholde en bekreftelse på at det er utarbeidet en tiltaksplan. Barnevernleder opplyser at det lages en undersøkelsesplan når det besluttes å undersøke en sak nærmere. En undersøkelse skal i utgangspunktet gjennomføres innen tre måneder. I flere saker må imidlertid fristen utsettes til seks måneder. Årsaken til dette opplyses å være at barneverntjenesten ofte må vente på opplysninger fra andre offentlige instanser, at foresatte er lite tilgjengelige eller at det er behov for sakkyndige som trenger mer tid til sin vurdering. I ett tilfelle har fristen blitt utsatt grunnet sykdom i barneverntjenesten. Dette ble ikke akseptert av Fylkesmann, og har ifølge barnevernleder ikke gjentatt seg. Saksbehandlerne legger til at plan for undersøkelsessakene gjennomgås annenhver uke i vedtaksmøte. De opplyser videre å ha stor hjelp av fagsystemet til å holde tidsfrister ved at de blir varslet om en frist nærmer seg utløp. Barnevernleder informerer om at hun følger tett opp i saker hvor det varsles om at frister nærmer seg. Barnevernleder informerer videre om at en undersøkelsessak alltid innledes med en samtale med foresatte. I samtalen opplyses det om hvilke regler barneverntjenesten forholder seg til og hvordan de arbeider. Det er ønskelig å få samtykke fra foresatte til å innhente opplysninger fra andre instanser, men i saker hvor det er behov for det, innhentes opplysninger uansett. Det presiseres at foresatte alltid er informert om barnevernets avgjørelser. Barneverntjenesten har utarbeidet momentliste som brukes ved innhenting opplysninger. Saksbehandlerne legger til at momentlistene i enkelte tilfeller forenkles for å gjøre innhenting av opplysninger enklere for samarbeidende instanser. Opplysningene kontrolleres ved at de legges frem for foresatte. De får anledning til å uttale seg om opplysningene, men informasjonen kan ikke endres. Foresattes synspunkter og tilbakemeldinger på de innhentede opplysninger blir dokumentert i fagsystemet ved et journalnotat. Barnevernleder legger til at det finnes begrensninger i opplysningsplikten og understreker at det må undersøkes hvem som er part i saken før opplysninger gis ut og viser til forvaltningslovens unntaksbestemmelser. Dette kan eksempelvis være aktuelt i saker som er preget av konflikt mellom foreldrene. Saksbehandlerne presiserer at de har fokus på å ha en god relasjon med foreldrene og at foreldrene skal føle seg inkludert uavhengig av eventuell uenighet. Saksbehandlerne opplever utfordringer knyttet til å få tilbakemelding fra instansene og at opplysningene som gis formelt ofte er mildere enn det som formidles muntlig og uoffisielt. østfold kommunerevisjon iks 14

15 Det er derfor en generell utfordring å få saken tilstrekkelig opplyst. I flere saker opplever saksbehandlerne at resultatet av en undersøkelse kunne vært annerledes hvis man hadde hatt mer tid og flere opplysninger. Det vil alltid være en risiko for at manglende opplysninger går utover barnet. Barneverntjenesten er avhengig av opplysninger fra eksterne instanser for å få et helhetlig bilde av familiens situasjon. Uoffisielle opplysninger kan ikke brukes som grunnlag for tiltak. Saksbehandlerne opplyser at problematikken er tatt opp med andre kommunale instanser, men opplever fortsatt at flere instanser vegrer seg for å gi opplysninger på grunn av forholdet til foreldrene. I saker hvor opplysningene ikke er tilstrekkelig for å benytte tvang og foreldrene ikke ønsker hjelp, må saken henlegges. I disse tilfellene vurderes det ut fra sakens alvorlighetsgrad om det er nødvendig at saken tas opp igjen etter seks måneder. Barnevernleder og saksbehandlerne informerer om at barnets synspunkter innhentes, men at det er avhengig av hvilken sakstype det gjelder. Ved rent økonomiske tiltak er det ikke alltid nødvendig å innhente barnets mening. Utover dette innhentes barnets synspunkter så lenge det finnes hensiktsmessig i forhold til barnets alder og funksjonsnivå. Barnevernleder og saksbehandlerne opplever imidlertid at barnet ofte er styrt av foreldrene, spesielt i de tyngste sakene. I tillegg er det ofte nødvendig å bygge opp en relasjon til barnet for å kunne snakke om vanskelige opplevelser. I disse sakene kan det innhentes bistand fra andre instanser som kjenner barnet bedre, eksempelvis lærer eller helsesøster til å gjennomføre samtaler - samtalepartner. I saker hvor barnevernet opplever at barnet er styrt av foreldrene kan barnevernet også ha uanmeldte samtaler. Det dokumenteres i journalnotat og i vedtaket at barnet har fått uttale seg og barnets mening skal fremgå av vedtaket. Barnevernleder og saksbehandlerne informerer om at det fattes vedtak i de sakene som konkluderer med behov for tiltak. Alle vedtak fattes skriftlig i mal for vedtak og kontrolleres av barnevernleder. Det utarbeides en undersøkelsesrapport som blir en del av det faktiske grunnlaget for vedtaket. Videre skrives det en vurdering og en begrunnelse, samt at det opplyses om klageadgang, klageinstans, klagefrist og rett til innsyn i dokumenter. Vedtaket inneholder imidlertid ikke bekreftelse på at det er utarbeidet tiltaksplan, men det er nedfelt dato for når tiltaket skal evalueres. I de tilfellene hvor det ikke anses nødvendig med tiltak eller partene ikke ønsker tiltak, henlegges saken. Dette gjelder med unntak for de tilfellene hvor foresatte søker om et tiltak, da fattes det vedtak om avslag. Undersøkelsen dokumenteres i disse tilfellene gjennom journalnotat og referater fra samtaler. Alle opplysningene legges også i saksmappen. Konklusjonen på henleggelsen sendes foreldrene per brev etter avsluttet undersøkelse. Revisjonens gjennomgang av saksmapper viste at syv av ti saker ble undersøkt innen tre måneder, hvorav seks av sakene benyttet fristen fullt ut. To av undersøkelsene ble utvidet til seks måneder begrunnet med manglende informasjon og sent innkomne opplysninger fra offentlige instanser, samt behov for tid til å opprette et samarbeid med foreldrene. I en av sakene tok undersøkelsen ti måneder. Barnets synspunkt er dokumentert i fire saker. I de resterende sakene var barnet under syv år. Samtlige enkeltvedtak inneholdt fakta, vurdering og begrunnelse, samt opplysninger om klageadgang, klagefrist, fremgangsmåte ved klage og informasjon om dokumentinnsyn. Derimot inneholdt ingen av vedtakene bekreftelse på at det er utarbeidet tiltaksplan. Tabellen nedenfor viser Hvaler kommunes rapporteringer til Fylkesmann i perioden østfold kommunerevisjon iks 15

16 År Antall undersøkelser Antall avsluttede undersøkelser Antall henlagt Vedtak om hjelpetiltak Antall fristoversittelser På samme måte som i meldingssaker viser også denne tabellen en økning i saksmengde fra 2009 til 2010, som på samme vis synker igjen i Tabellen viser at kommunen fatter vedtak i alle undersøkelsessaker som konkluderer med hjelpetiltak, men at det forekommer fristoverskridelser. Barnevernleder opplyser at årsaken til fristoverskridelser i hovedsak er behov for mer tid til å opprette et samarbeid med familien og at det tar tid å få opplysninger fra samarbeidsinstanser og sakkyndige. Tiltaksplan Det følger av kommunens rutine at oppfølging av hjelpetiltak er en viktig forutsetning for at tiltakene lykkes. Tiltaksplan er et nyttig verktøy som skal brukes i oppfølgingsarbeidet. Planen er også en viktig dokumentasjon på barnevernets arbeid. Det følger videre av rutinene at hvert barn bare skal ha en plan. Dette innebærer at samtlige tiltak skal omfattes av samme plan. Tiltaksplanen skal inneholde: Situasjonsbeskrivelse Målbeskrivelse Tiltaksbeskrivelse Tidsperspektiv Evaluering (inkludert evalueringsdato) Barnevernleder og saksbehandlerne informerer om at tiltaksplan utarbeides etter at vedtaket er fattet. Planen blir utarbeidet sammen med partene og dette er grunnen til at planene ikke er ferdig samtidig med vedtaket. Tiltaksplanene brukes aktivt i oppfølgingen av barna, men det er avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om, eksempelvis er det ikke like relevant ved ren økonomisk bistand. Tiltaksplanene evalueres i løpet av tiltaksperioden og ved tiltakets utløp, men tidspunkt for evaluering er individuelt. Barnevernleder og saksbehandlerne opplyser om at fagsystemet varsler dersom et barn mangler tiltaksplan. Barnevernleder informerer om at hun følger tett opp i disse sakene. Revisjonens gjennomgang av saksmapper viste at tiltaksplan var utarbeidet i samtlige av sakene. Tiltaksplanene inneholdt både beskrivelse av delmål, tiltak, ansvarlig og tidsperspektiv. Videre inneholdt samtlige tiltaksplaner dato for evaluering. I tre av sakene var dato for evaluering overskredet uten at det var satt ny dato. I disse sakene opplyste barnevernleder at evaluering skjer ved tiltakets utløp, og at dette blir varslet gjennom fagsystemet. 6 Utover seks måneder. 7 En av sakene er oversendt Fylkesnemda. østfold kommunerevisjon iks 16

17 Tabellen nedenfor viser Hvaler kommunes rapporteringer til Fylkesmann i perioden År Antall barn i hjelpetiltak Antall barn med tiltaksplan Tabellen viser at kommunen har hatt en økning i antall barn med hjelpetiltak i hele perioden og at ikke alle barn har hatt en tiltaksplan til enhver tid. Barnevernleder opplyser at manglende tiltaksplaner skyldes at det tar tid å få til dette i samarbeid med foreldrene. 4.3 Vurderinger Melding Revisjonen vurderer at barneverntjenesten på Hvaler har utarbeidet rutiner for å sikre at mottak og gjennomgang av meldinger skjer i tråd med regelverket. Med bakgrunn i revisjonens gjennomgang av et utvalg saker, samt kommunens rapportering til fylkesmannen finner revisjonen det tilfredsstillende at alle meldingene gjennomgås innen en uke fra mottak Undersøkelse og vedtak Revisjonen finner at barneverntjenesten har utarbeidet rutiner for å sikre at saksbehandlingsprosessen knyttet til undersøkelse og enkeltvedtak gjennomføres i tråd med regelverk. Vi legger til grunn rutine for utarbeidelse av undersøkelsesplan, innhenting av opplysninger og samarbeid med foreldre og barn. Videre at det skal fattes vedtak innen tre måneder, samt mal for vedtak som skal sikre at vedtakets innhold er i tråd med regelverk. Når det gjelder praktiseringen av regelverket finner revisjonen at kommunen i hovedsak arbeider i tråd med egne rutiner. Det viser seg imidlertid enkelte utfordringer. Det er tre forhold som peker seg ut. For det første oppleves det utfordringer knyttet til å få saken tilstrekkelig opplyst, som igjen legger begrensninger på barnevernets myndighet. Her er det spesielt opplysninger fra andre kommunale virksomheter som ikke er tilstrekkelig som grunnlag for tiltak fra barnevernet. For det andre forekommer det fristoverskridelser. Revisjonen legger til grunn egen gjennomgang, samt kommunens egen rapportering til Fylkesmann. For det tredje følger det av nasjonale og kommunale retningslinjer at vedtaket bør inneholde en bekreftelse på at det er utarbeidet en tiltaksplan. Her finner revisjonen en praksis i strid med retningslinjene. Samlet sett finner revisjonen en tilfredsstillende praktisering av regelverket, men påpeker at nevnte svakheter kan medføre en risiko for at hjelpetrengende barn ikke får nødvendig bistand fra barnevernet til rett tid. Tiltaksplan Revisjonens gjennomgang viser at det utarbeides tiltaksplan i tråd med kriteriene. Rapporteringer til Fylkesmann viser imidlertid at dette ikke alltid er tilfellet. østfold kommunerevisjon iks 17

18 5 KONKLUSJON OG ANBEFALING Revisjonen har i denne rapporten vurdert barneverntjenestens internkontroll og saksbehandling i henhold til gjeldende regelverk. Krav til internkontroll i barneverntjenesten ble forskriftsmessig innført i Målsetningen er å øke kommunens oversikt, kunnskap og bevissthet i forhold til egen virksomhet, og herigjennom øke dens egenkontroll med de oppgaver barneverntjenesten er tildelt. Kommunen er underlagt forvaltningslovens og barnevernlovens bestemmelser om saksbehandlingsprosessen fra mottatt melding til tiltaksplan. Revisjonen finner at barneverntjenesten per dags dato har en internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. Internkontrollen er dokumentert i den form og det omfang som er nødvendig. Vi legger til grunn beskrivelse av barneverntjenestens organisering, ansvars- og myndighetsforhold. Videre sikres de ansatte tilstrekkelig kunnskap og det legges til rette for ansattes medvirkning. Det innhentes også informasjon fra fosterforeldre, foreldre og barn, samt samarbeidspartnere i det løpende arbeidet. Det foretas løpende risikovurderinger knyttet til daglig drift og det eksisterer en rekke kontrollaktiviteter knyttet til tjenesteutførelse. Fakta viser at barneverntjenesten har utarbeidet rutiner for å sikre at saksbehandlingsprosessen gjennomføres i tråd med regelverk. Revisjonen finner at praksis i hovedsak er i tråd med rutinene. Her legger vi til grunn at mottak og gjennomgang av meldinger skjer innen angitte tidsfrister og vedtakene og tiltaksplaner er innholdsmessig tilfredsstillende. Det viser seg imidlertid enkelte utfordringer. Det er tre forhold som peker seg ut. For det første oppleves det utfordringer knyttet til å få saken tilstrekkelig opplyst. Her er det spesielt opplysninger fra andre kommunale virksomheter som ikke er tilstrekkelig som grunnlag for tiltak fra barnevernet. For det andre forekommer det enkelte fristoverskridelser i undersøkelsesfasen og i arbeidet med tiltaksplaner. For det tredje mangler vedtakene bekreftelse på at det er utarbeidet tiltaksplan. På grunnlag av disse forhold anbefaler revisjonen at kommunen bør gjennomgå sine rutiner for samarbeid med aktuelle instanser for å sikre tilstrekkelig saksinformasjon innen angitte frister. Rolvsøy, 25.april 2012 Renate Borgmo (sign.) forvaltningsrevisor Lene Brudal (sign.) forvaltningsrevisor Anders Svarholt (sign.) oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks 18

19 6 RÅDMANNENS KOMMENTARER Det er ikke avgitt høringsuttalelse til rapporten innen gitt tidsfrist. østfold kommunerevisjon iks 19

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer