Er opplæring og veiledning av støttekontakter og avlastere et forsømt område?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er opplæring og veiledning av støttekontakter og avlastere et forsømt område?"

Transkript

1 Er opplæring og veiledning av støttekontakter og avlastere et forsømt område? Av Gry Anja Gundersborg I 2006 mottok i overkant av mennesker støttekontakt etter lov om sosiale tjenester (SSB.no, a) og ca omsorgsytere mottok avlastningstjenester etter samme lov (SSB.no, b). Dette gjør støttekontakt til en av de mest brukte sosiale tjenestene (Soldal, 2004). Det har vært en markert økning i bruk av støttekontakt som tjeneste de siste 10 årene som pleie og omsorgsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå viser i figur 1. En økning med nesten mottakere av støttekontakt på 10 år, må sies å være betydelig. I tillegg ser man at også antall mottakere av avlastningstjeneste har økt med 575 de to årene det er utarbeidet statistikk for hele landet. I boka Sosiale tjenester (Askheim m.fl., 2006) angis det at i perioden 1996 til 2002 økte antall mottakere av avlastning med nesten 40% overfor brukergruppen 0-17 år. Det er altså snakk om betydelig økning også for denne tjenesten. Figur 1: antall mottakere av støttekontakt og avlastning etter lov om sosiale tjenester i perioden antall mottakere støttekontakt avlastning Med en såpass omfattende økning i antall tjenestemottakere er det nærliggende å tenke at kommunene har utarbeidet styringssystem for tjenesten som sikrer at tjenesten utføres på en faglig forsvarlig måte i henhold til lovverket. Så ser ikke ut til å være tilfelle.

2 Helsetilsynet har i løpet av 2007 gjennomført et landsomfattende tilsyn med disse tjenestene i et utvalg norske kommuner og min oppsummering viser at 66% av de undersøkte kommunene ikke gjennomfører lovpålagt systematisk opplæring og veiledning av personene som skal utføre tjenestene i praksis (Helsetilsynet.no) Lov om sosiale tjenester angir i 2-3 at Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av sosialtjenestens personell. I rundskriv I-1 93\95 understrekes det at dette også gjelder støttekontakter og avlastere, som ofte ikke har en formell utdanning innen helse- og sosialfag. Dette er altså ikke et ansvar kommunene kan fraskrive seg, men tvert i mot skal det være en naturlig del av de kommunale styringssystemer, kvalitetssikring og internkontroll. Problemstillingen jeg vil belyse i artikkelen er: Opplæring og veiledning av støttekontakter og avlastere et forsømt område? Både støttekontakt og avlastning ytes i henhold til ulike lover, i denne artikkelen begrenser jeg meg til lov om sosiale tjenester, fordi det er særskilt aktuelt på grunn av Helsetilsynets landsomfattende tilsyn. Det er i stor grad mennesker med utviklingshemming, psykiatriske problemer og fysisk funksjonshemming som har støttekontakt (Soldal, 2003). Avlastningstjenestene ytes for det meste til familier med barn med ulike funksjonsnedsettelser (SSB.no). Støttekontakt ble først lovhjemlet som en sosial tjeneste i 1993, i Lov om sosiale tjenester fra samme år. Avlastning slik det forstås i dag er et relativt nytt fenomen. Tjenesten ble først lovhjemlet i Kommune-helsetjenesteloven fra , før den ble overført til Lov om sosiale tjenester, fra (Skrindebakke, 1993, Bergh, 2000). For begge tjenestene betyr det at de har vært en del av nåværende sosialtjenestelov i tilnærmet 15 år, slik at kommunene ikke kan påberope seg manglende systemer for kvalitetssikring på grunn av kort tid. Ansvar for oppfølging, herunder opplæring og veiledning av tjenesteutførere Kommunen har et opplærings- og oppfølgingsansvar for å sikre tjenestens innhold, både faglig og etisk. Denne plikten er regulert gjennom lov, og ansatte er forpliktet til å delta i opplæringstiltak (Kjønstad og Syse, 2005). Man har også gjennom lovverket mulighet til å 1

3 innhente politiattest fra dem som skal stå for den direkte tjenesteytingen til barn og unge, dette er med å sikre kvaliteten på tjenestene. Når det gjelder innholdet i tjenesten er det forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene som særlig angir krav til innholdet i disse tjenestene som for andre sosiale tjenester. Opplæring og veiledning skiller seg fra hverandre ved at opplæring er en direkte tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter som er viktig for det spesifikke arbeidet som skal utføres (Skrindebakke, 1993). Veiledning har læring og personlig utvikling som sitt mål (Soldal, 2003). Det er utarbeidet opplæringsmateriell både for støttekontakter og avlastere, men materiellet er ikke av ny dato. Bli støttekontakt utarbeidet av Kristin Soldal er fra 1991 og Å være avlaster utarbeidet av Nils Skrindebakke er fra Begge kursoppleggene ble utarbeidet som en del av regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede Opplegget for støttekontakter ble tatt i bruk av to tredjedeler av alle norske kommuner i tiden som er resultat av at det ble introdusert på landsdekkende konferanser som et ledd i en kampanje med tanke på opplæring av støttekontakter (Soldal, 2003). Videreutdanningen Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige tilbys gjennom Høgskolen i Bergen, men er også desentralisert til Arendal og Tromsø, og er den eneste i sitt slag. Utdanningen er evaluert av Nordlandsforskning og i sin sluttrapport trekker de frem at den medfører både kompetanseheving og økt bevissthet om avlastning- og støttekontakttjenestene i kommunen ( Bliksvær og Gjertsen, 2007). Kristin Soldal sier i sin bok Støttekontakter - soveputer eller ressurs i velferdssamfunnet at det bør være opplyst i oppdragsavtalen hvem som har ansvar for å veiledning. Videre må veiledning tilbys konkret og ikke som en mulighet dersom noe oppleves vanskelig. Soldal angir omfang av veiledning for støttekontakter fra hver uke til en gang i kvartalet avhengig av oppdragets kompleksitet (Soldal, 2003). Det er ingen formelle krav til støttekontakter og avlasteres utdanningsbakgrunn. Dette er nok en av årsakene til den lave statusen disse tjenestene har. I tillegg er begge tjenestene hjelpetiltak og ikke behandling eller terapi, som er det helse- og sosialarbeidere i stor grad utdannes til å beherske, Soldal omtaler disse forholdene i sin bok. Den lave statusen er kanskje en viktig medvirkende årsak til at det ikke benyttes ressurser på opplæring og veiledning. Andre yrkesgrupper krever dette, men støttekontakter og avlastere er ikke èn gruppe. Det er mennesker med alle mulig type utdannings- og yrkesbakgrunn og derfor kommer det heller ikke organiserte krav til kommunen som arbeidsgiver. 2

4 Begge tjenestene som er i fokus i denne artikkelen er tjenester som oppfattes å tilhøre fritiden. I rapporten Vi vil vi vil, men får vi det til (Jacobsen, 2007) refereres en undersøkelse fra 2003 av Tøssebro og Ytterhus hvor fritiden omtales som taperen når man ser på ulike livsområder for utviklingshemmede 10 år etter ansvarsreformen. Det kommer også frem at flere har takket nei til tilbud om avlastning på grunn av for dårlig kvalitet på tjenesten. Dette har igjen sammenheng med manglende opplæring av avlastere. Når man vet at både avlastning og støttekontakt er tjenester som etter loven gis til den som er helt avhengig av hjelp og for avlastning skal omsorgsoppgaven i tillegg være særlig tyngende kan man anta at dette gir store konsekvenser for de familiene det gjelder. Metode og materiale Grunnlagsmateriale for artikkelen er tilsynsrapporter fra Helsetilsynet knyttet opp mot Landsomfattende tilsyn i 2007 og i noen mindre grad tilsyn fra 2006 og Materialet artikkelen bygger på er altså sekundærdata, data jeg ikke har samlet inn selv. Kilde materialet er institusjonelle og offentlige rapporter presentert av Helsetilsynet. Forhold som må ses på spesielt når man benytter sekundærdata er relevans, pålitelighet og representativitet. (Halvorsen, 2000) I 2007 har tilsynet vært et direkte tilsyn med avlastning og støttekontakttjenester etter lov om sosiale tjenester. I skrivende stund ( ) er det ikke publisert noen samlerapport, men det er publisert 56 rapporter fra enkelt tilsyn, der alle fylker er representert. Det er disse 56 rapportene som er hovedgrunnlagsmateriale for denne artikkelen, både gjennomgangen og resultatene som presenteres er mine egne. Hver enkelt tilsynsrapport offentliggjøres på helsetilsynets hjemmeside. Alle rapporter følger samme mal, og det er kapittel 5 funn som er mitt fokus. Her angis om tilsynsmyndigheten har funnet grunnlag for å gi den undersøkte kommunen merknad eller avvik. Avvik gis der tilsynsmyndigheten avdekker mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. (helsetilsynet.no) 3

5 Tilsynsrapporter tilfredsstiller ikke krav som stilles til reliabilitet og validitet innen forskning, men tendensene er såpass klar at de likevel kan anses å gjenspeile virkeligheten. I tillegg er alle kommuner undersøkt etter lik veileder for tilsynet av kvalifisert personell fra helsetilsynet. Men, det er forskjellige personer fra de ulike fylkesmannsembetene som foretar tilsynene og det kan føre til ulik vektlegging og ulikt fokus i tilsynene. Når det gjelder relevans mener jeg tilsynsrapportene er tilfredsstillende materiale, da tema for artikkelen er et eget tilsynsområde. I forhold til representativitet er alle fylker representert, og det er kommuner av ulik størrelse. Funn Ved min gjennomgang av tilsynsrapportene var det publisert totalt 56 rapporter. Det var gitt avvik til 27 kommuner, merknad i 10 tilfeller, og 19 undersøkte kommuner hadde ikke fått noen bemerkning på området. Legges avvik og merknad som kategori sammen og tallene gjøres om til prosent ser resultatene slik ut: Figur 3: Antall kommuner som er tildelt avvik/merknad eller ikke fått noe bemerkning, målt i %, N= 56 andel prosent avvik + merknad intet å bemerke Det er totalt 66% av de undersøkte kommunene som gis avvik eller merknad på området opplæring og veiledning. Tallet er høyt. Det er stor spredning i innbyggertall for de undersøkte kommunen eller bydelene. De minste kommunene oppgis å ha et innbyggertall under 1000, mens de største kommunene har innbyggertall på over Jeg valgte derfor også å se om avvik/merknader og intet bemerket fordelte seg ulikt i forhold til kommunens innbyggertall. Grunnen til at jeg også så på denne faktoren er at det ville være interessant om det var et tydelig skille i forhold til 4

6 kommunestørrelse. Det er i dette grunnlags materialet en tendens til at store kommuner har flere avvik og merknader enn små kommuner når man skiller på kommuner med over\under innbyggere. Hvilke konsekvenser gir så avvik og merknader for kommunene? Når kommunen får merknad eller avvik, skal disse "lukkes" ved at tilsynsmyndighetene skal kontrollere at merknadene/avvikene er etterlevd. Og sanksjonene kan ved et uoppfylt avvik, være et direkte pålegg med en tidsfrist for å rette avvikene eller "andre sanksjoner". Hvordan stemmer funnene i 2007 med tidligere tilsyn og andre undersøkelser? I tilsynet med habiliteringstenester til barn i 2006 hvor 40 kommuner ble undersøkt, var ikke opplæring og veiledning samt støttekontakt og avlastning som tjenester et eget tema, men en del av tilsynsområdet. I Ikkje likeverdige habiliteringstenester til barn. Oppsummering av landsomfattande tilsyn med 2006 poengteres følgende: Tiltak for å sikre at personell fekk nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging var mangelfulle i nær halvparten av kommunane. Særleg galdt det tilbod til personell i kommunale avlastingstiltak, private avlastarar og støttekontaktar. Det varierte om kommunane vurderte om private avlastarar og støttekontaktar var eigna til oppgåva, og om desse tenestetilboda blei evaluerte. I mange tilfelle var det foreldra som gav avlastarar og støttekontaktar informasjon og opplæring om tilstaden til barna. Fleire stader hadde personellet mangelfull kunnskap om kva andre deltenester kunne tilby, og om individuell plan. (Rapport fra Helsetilsynet 4/2007, s. 16). I Rapporten Et stykkevis og delt tjenestetilbud? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2005 med kommunale helse- og sosiale tjenester til voksne over 18 år med langvarige og sammensatte behov for tjenester, hvor 60 kommuner ble undersøkt, er følgende poengtert: Observasjoner som tilsynsmyndighetene har gjort, viser at det kan ta lang tid før støttekontakttjenesten blir iverksatt og at støttekontakttjenesten nærmest lever et eget liv utenfor det kommunale systemet for øvrig; det vil si at støttekontaktene i liten grad blir trukket inn i sammenhenger der den enkelte tjenestemottakers behov og ønsker blir drøftet, 5

7 eller at de ikke får systematisk veiledning og opplæring i tilknytning til hvilket ansvar og hvilke oppgaver støttekontakten har. (Rapport fra Helsetilsynet 3/2006, s.13) Bliksvær fant i sin undersøkelse i 1997 at opplæring kun ble gitt i 50% av kommunene, og av disse var det kun 29% som gav regelmessig veiledning Denne rapporten er tatt med som kilde da det er interessant å se om funnene fra 10 år tilbake avviker fra dagens funn. Hvor mange personer er det snakk om uten oppfølging? Jeg har funnet og brukt ulike kilder i denne artikkelen. Størst fokus har rapportene fra det landsomfattende tilsynet i 2007 med avlastning og støttekontakttjenestene i kommunene. For å se området i et videre perspektiv er det interessant å se bakover i tiden for å kunne se sammenhenger og utvikling. Dessverre viser denne gjennomgangen at tross en markert økning i bruk av tjenestene, så har ikke kvalitetssikringen fulgt samme utvikling. Det betyr at det i dag er mange flere som yter slike tjenester uten en systematisk opplæring og veiledning. Figur 5: Oppsummering av funn Kildemateriale Mangler ved opplæring og veiledning Antall tjenestemottakere Hentet fra ssb.no Cirka antall støttekontakter \avlastere uten opplæring/veiledning 1997 Bliksværs 50% -opplæring ( kun st.k) undersøkelse 71% - systematisk veiledning 2005 Tilsynsrapporter I liten grad Tilsynsrapporter Nær 50% Tilsynsrapporter 66% Rom for forbedring Resultatene presentert i denne artikkelen viser at det er rom for forbedring. En vei å gå er at det gjennomføres flere tilsyn med denne delen av helse- og sosialtjenesten. At det settes slikt fokus vil kunne være med på å høyne statusen og dermed føre til en klatring på prioriteringslisten rundt omkring. Videreføring av videreutdanningen i Bergen synes som et tiltak som bør videreutvikles, kan hende et fullt årsstudium er en vei å gå. 6

8 Alle involverte parter vil nyte godt av at man får til en statusheving. For å få til dette må kommunene sikre en god oppfølging av de som utfører tjenestene i praksis slik at brukeren får det de trenger. Og, da må de som sitter ansvarlig for tjenestene rundt om i kommunene bidra ved å kjempe for dette i sin arbeidshverdag. Tittelen på boken til Kristin Soldal Støttekontakter soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet? er et spørsmål, og det kan synes som om soveputer dessverre er svaret. Når støttekontakt som tiltak er doblet på 10 år, mens andelen som mottar nødvendig opplæring og veiledning ser ut til å ha gått noe tilbake i samme tidsrom, er dette forhold som taler for en relativ ukritisk bruk av en tjenesten. At støttekontakter og avlastere ikke får opplæring og veiledning kan også gjøre at helse- og sosialsektoren mister fremtidig arbeidskraft, da de blir skremt fra å fortsette en karriere innenfor et system som lar dem stå alene med vanskelige utfordringer. Det er strategisk viktig å sørge for at alle som interesserer seg for helse- og sosialarbeid blir godt ivaretatt, på den måten legger man grunnlaget for at folk orker å stå i utfordrende arbeidsoppgaver over tid. Brukeren vil på sin side kunne oppleve god kontinuitet, og sjansen for at tjenesteyterne tilegner seg kunnskap og utvikler en reflektert holding til eget arbeid øker når de får den opplæringen og veiledningen som kreves. Dersom kommunene innfører at opplysninger om veiledningsansvarlig og omfang av veiledning i oppdragsavtalene vil dette kunne medføre at den enkelte oppdragstaker lettere tar kontakt når noe er vanskelig. Det er også med på å ansvarliggjøre kommunen som arbeidsgiver. Det er vanskelig å tenke at det ikke varierer hvordan tilsynsmyndigheten i de ulike fylkene utfører tilsyn og legger vekt på ulike tilsynsområder. Blant annet kan det være vanskelig å se forskjell på grunnlag for avvik og merknader i enkelte tilfeller. Det er også slik at det i de fleste rapportene er angitt egne avvik på området opplæring/veiledning, mens det i noen få rapporter er innbakt i et større avvik. Når resultatene likevel er såpass klare som presentert her gir det lite rom for tvil om at manglene på området er omfattende. I tilsynene fra 2005 og 2006 gis det færre avvik og merknader på området opplæring/veiledning enn i Det avdekkes som en del av tilsynene for de to første årene 7

9 at ca 50% av de undersøkte kommunene mangler systemer, mens denne andelen øker til 66% når det blir et eget tema i tilsynet i Dette styrker antagelsen både om at dette er et område med rom for forbedring og at det ikke er tilfeldig at det er slik. Ulik størrelse på kommunene kan ha noe å si. Tilsynsrapportene fra 2007 viser at det er en tendens til at små kommuner tildeles færre avvik og merknader enn de store. Men, det er også slik at antall tjenestemottakere i en kommune med under 2000 innbyggere er betraktelig lavere enn i en stor kommune. Det er enklere å holde oversikt over få enn mange. Det betyr ikke nødvendigvis at systemene er gode, men det relativt lave antallet tjenester gjør det greit å ha oversikt. I store kommuner har man relativt mange tjenestemottakere og de er i større grad avhengig av styringssystemer for å holde oversikt. At det ikke er noen stor forskjell i gitte avvik og merknader i forhold til kommunestørrelse styrker antagelsen om at dette på generell basis er et forsømt område i kommunene. Konklusjon Det er ingen tvil om at man kan svare et ubetinget ja på om opplæring og veiledning av avlastere og støttekontakter er et forsømt område. Årsakene til dette er nok sammensatte og er heller ikke tema i denne artikkelen, men at den lave statusen tjenestene har, at de i stor grad utføres av uprofesjonelle og at fritid utropes til taper-området er medvirkende årsaker. Gjennomgangen i artikkelen viser en tendens til at det ikke har skjedd en positiv utvikling på området siden 1997, på tross av en tilnærmet dobling av antall tjenester. At formålet med tjenestene skal nås er ikke realistisk å tro når opplæringen og veiledningen av de som i praksis skal yte tjenestene er såpass forsømt. 8

10 Litteraturliste Askheim, O. P., Andersen, T., Eriksen, J. (red) (2006): Sosiale tjenester. Gyldendal Norsk Forlag AS Bergh, S. (2000): Avlastning, støttekontakt og fritidsassistanse- status, behov og fornyelse. Sosial- og helsedepartementet. Bliksvær, T. (1997): Avlastning og støttekontakt. Omfang og praksis i kommunane. NFrapport nr 28\97, Nordlandsforskning. Bliksvær, T. og Gjertsen, H. (2007): Kompetanseløft for støttekontaktordningen. NF-rapport nr. 7\2007, Nordlandsforsking Halvorsen, K. (2000): Å forske på samfunnet. Bedriftsøkonomenes Forlag AS, Oslo Helsetilsynet.no: Landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven aspx Jacobsen, T. (2007): Vi vil, vi vil, men får vi det til? - Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med. utviklingshemning. Rapport, Sosial- og helsedirektoratet Kjønstad, A. og Syse, A. (2005): Velferdsrett I. Kapittel 4: retten til sosiale tjenester. Gyldendal akademisk Lov av nr 81 om sosiale tjenester mv Skrindebakke, N (.1993): Å være avlaster. Opplæringshefte med kursveiledning. Norsk Fjernundervisning Soldal, K. A. og Soldal, O. (2002): Bli støttekontakt 9

11 Soldal, K. A. (2003): Støttekontakter - soveputer eller ressurs i velferdssamfunnet. Fagbokforlaget Soldal K. A. (2004): Bruk av støttekontakter noen perspektiver og mulige konsekvenser. Paper til 1. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede Lillehammer september SSB.no a: Mottakarar av støttekontakt, etter alder , førebelse tal SSB.no b: Statistikkbanken Mottakere av avlastning av alder (K) e=0&tilside=selectvarval/define.asp&tabellid=03318 Rapport fra Helsetilsynet 3/2006: Et stykkevis og delt tjenestetilbud? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2005 med kommunale helse- og sosiale tjenester til voksne over 18 år med langvarige og sammensatte behov for tjenester. pdf Rapport fra Helsetilsynet 4/2007: Ikkje likeverdige habiliteringstenester til barn. Oppsummering av landsomfattande tilsyn med habiliteringstenester til barn pdf 10

Ildsjeler får skreddersydd utdanning

Ildsjeler får skreddersydd utdanning Ildsjeler får skreddersydd utdanning Erfaringer fra videreutdanning for fagfolk som tilrette legger for fritid og deltakelse for alle Kristin Andersen Soldal er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (avd. Arendal) (udanning/kull) b30støtte06v

Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (avd. Arendal) (udanning/kull) b30støtte06v Høgskolen i Bergen Avdeling for helse- og sosialfag Kandidatnummer: 217 Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (avd. Arendal) (udanning/kull) b30støtte06v

Detaljer

Hvem kan mest om Kapittel 4A, vernepleiestudenter eller folk med treårig høyskoleutdanning i kommunal tjenesteyting? 1

Hvem kan mest om Kapittel 4A, vernepleiestudenter eller folk med treårig høyskoleutdanning i kommunal tjenesteyting? 1 Hvem kan mest om Kapittel 4A, vernepleiestudenter eller folk med treårig høyskoleutdanning i kommunal tjenesteyting? 1 Jørn Kroken Lovregulering av bruk av tvang og makt i tjenesteyting for personer med

Detaljer

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni 2008 1 Rettsikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn V/ Lars E Hanssen, Statens helsetilsyn: Innledning Statens helsetilsyn

Detaljer

1. Tilsyn: Formål og fokus 2. Tilsyn med distriktspsykiatriske sentre: Innretning og funn 3. Å lære av sine feil

1. Tilsyn: Formål og fokus 2. Tilsyn med distriktspsykiatriske sentre: Innretning og funn 3. Å lære av sine feil Hvordan bruke avvik for å heve kvaliteten? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med DPS Nasjonal konferanse om psykisk helse NSH, oktober 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn Tema

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Brukermedvirkning hos ungdom: En meningsfylt fritid sammen med støttekontakten.

Brukermedvirkning hos ungdom: En meningsfylt fritid sammen med støttekontakten. Brukermedvirkning hos ungdom: En meningsfylt fritid sammen med støttekontakten. Alle mennesker har rett til å medvirke i å utforme sitt eget liv. Dette gjelder også ungdommer som trenger støtte for å ha

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Gode hjelpere. Av: Kristin Soldal

Gode hjelpere. Av: Kristin Soldal Gode hjelpere Av: Kristin Soldal Betalt venn, aktivitør eller modell? Hva kan man vente av støttekontakten, og hva skal til for at tiltaket skal bli vellykket både for bruker og hjelper? (Publisert i Embla

Detaljer

Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid. Av Heidi Smedsrud Hansen

Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid. Av Heidi Smedsrud Hansen Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid Av Heidi Smedsrud Hansen 2 Innhold 1. Innledning s. 3 1.0 Tema og bakgrunn s. 3 1.1 Problemstilling og avgrensning s. 4 1.2 Metode s. 5 1.3

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær

FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær «Aktive muligheter» Om samarbeidsprosjektet Følgeforsking Nasjonal kartlegging I. Samarbeidsprosjektet «Aktive muligheter» Fire kommunar/bydelar

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Helseavdelingen Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Tilsyn med private aktører Rapport 2014 Forord Denne rapporten beskriver gjennomførte planlagte tilsyn med private

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Trygg framtid for folk og natur

Trygg framtid for folk og natur Rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder de enkelte bestemmelsene med kommentarer. Videre inneholder det omtale av viktige temaer ved yting av helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Helseavdelingen. Landsomfattende tilsyn 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming

Helseavdelingen. Landsomfattende tilsyn 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming Rapport 2017 Forord Denne rapporten beskriver gjennomførte landsomfattende tilsyn i

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i tjenestene? Arena for forvaltningsrevisjon Lillestrøm 15. mars 2017

Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i tjenestene? Arena for forvaltningsrevisjon Lillestrøm 15. mars 2017 Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i tjenestene? Arena for forvaltningsrevisjon Lillestrøm 15. mars 2017 Seniorrådgiver Merete Steen og Wenche Skjær Avd. for kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP. Pårørendepolitikk Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.NO Agenda Hva sier de statlige føringer om fremtidig pårørende politikk

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt Bakgrunn Tvang og makt brukt mot utviklingshemmede ble lenge tatt for gitt. Dagens lovregulering (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet i Oslo og Akershus

Foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet i Oslo og Akershus Foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet i Oslo og Akershus 7. nasjonale konferanse: Fri tid for alle! Elisabeth Larsen 11. mai 2009 Doktorgradsprosjekt: Hjelpetiltak i barnevernet

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Avlastning og støttekontakt tjenester med betydning for et bedre liv!

Avlastning og støttekontakt tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven Avlastning og støttekontakt tjenester med betydning for et bedre liv! tilsyn med sosial

Detaljer

HØRINGSNOTAT Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.

HØRINGSNOTAT Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming. TIL: Barne-,likestillings,-og inkluderingsdepartementet Høringsuttalelse knyttet til HØRINGSNOTAT Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming. Denne uttalelsen er gitt av styret i NNDS- Norsk

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

12. november det? seniorrådgiver Jorunn Hunderi og rådgiver Maria Bjerke. Helsekonferansen 12. november

12. november det? seniorrådgiver Jorunn Hunderi og rådgiver Maria Bjerke. Helsekonferansen 12. november Helsekonferansen 12. november 2013 Tilsyn med helsestasjonstjenesten tj t hva fant vi og hva kan vi lære av det? seniorrådgiver Jorunn Hunderi og rådgiver Maria Bjerke Helsekonferansen 12. november 2013

Detaljer

Lovverkets muligheter og begrensninger

Lovverkets muligheter og begrensninger Lovverkets muligheter og begrensninger Pårørendekonferansen 2015 25. mars Oslo kongressenter Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold University of Stavanger uis.no 3/27/2015 1 Politiske føringer Pårørende

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenestene

Pleie- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgstjenester Åsne Vigran Mange av oppslagene om pleie- og omsorgstjenester i aviser og tidsskrifter, kanskje særlig innenfor omsorg for eldre, har vært preget av oppslag som: "Kommunene er

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede ved Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov Tidsrom for

Detaljer

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 Byrådssak 147/16 Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 JLOL ESARK-41-201600177-5 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

God pårørendepolitikk

God pårørendepolitikk Sola seminaret 201 Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger Av Professor dr. juris Alice Kjellevold God pårørendepolitikk Pårørende

Detaljer

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon Hjelp til flere utenfor institusjon Det er ikke blitt flere institusjonsplasser innenfor pleie og omsorg de siste årene. Stadig flere eldre og funksjonshemmede får imidlertid hjelp hjemme, enten de bor

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen TILSYNSERFARINGER Åshild Vistnes van der Veen 16.10.14 1 Fylkesmannen som Helsetilsynsloven 2: tilsynsmyndighet Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem Ved Sylvia Brustad

Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem Ved Sylvia Brustad St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem Ved Sylvia Brustad 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud TILSYNSRAPPORT MED DELER AV HELSE- OG SOSIALTJENESTETILBUDET TIL VOKSNE MED PSYKISKE PROBLEMER RÅDMANNENS FORSLAG:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsrolle - og gjennomføring av tilsyn. Ordfører/rådmannsmøte Høsbjør 19. mai 2014 Trond Lutnæs, fylkeslege

Fylkesmannens tilsynsrolle - og gjennomføring av tilsyn. Ordfører/rådmannsmøte Høsbjør 19. mai 2014 Trond Lutnæs, fylkeslege Fylkesmannens tilsynsrolle - og gjennomføring av tilsyn Ordfører/rådmannsmøte Høsbjør 19. mai 2014 Trond Lutnæs, fylkeslege Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet

Detaljer

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand Seniorrådgiver Inger Huseby Reformens intensjoner Avvikle institusjonsomsorgen Utviklingshemmede skulle få mulighet til å leve et så normalt liv som mulig

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

Tilsyn med helsetjenester

Tilsyn med helsetjenester Tilsyn med helsetjenester Radisson Blu Lillehammer hotell, 13. februar 2010 Svein Eggen Sentrale helsemyndigheter Helse- og omsorgsdepartementet Helsetilsynet Sosial- og helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Verden 20600969 Landets fylkesmenn Deres ref.: 2016/947 Vår ref.: 16/32994-2 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Bruk av «a-melding» noen momenter 1

Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Jørn Kroken, Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og makt kan brukes overfor personer med

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Rutine for innhenting av politiattest

Rutine for innhenting av politiattest Rutine for innhenting av politiattest Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: administrasjonsutvalget Dato: 06.03.2017 JplD: 17/9222 Revisjonsintervall: hvert andre år Distribusjon: Eigersund kommunes hjemmeside

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 Utgitt av Statens helsetilsyn Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Målgruppe: Ansatte i Statens helsetilsyn og fylkesmannsembetene Saksbehandlere:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn Fylkesmannen Vi er statens representant i fylket, og vi utfører oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdragene våre knyttet til helse og omsorgstjenesteloven utføres på vegne av helsedirektoratet og

Detaljer