Lyngdal kommune. Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngdal kommune. Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan. Dato: 2012-11-20"

Transkript

1 Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan Dato:

2 Sikkerhet- og beredskapsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BESKRIVELSE AV VANNVERKENE LYNGDAL VANNVERK VANNKILDE ÅVESLANDSVANNET KVÅS VANNVERK Lyngdal vannverk Kvås vannverk Utkjøring vann Krisevann spredt bebyggelse DRIFTSKONTROLLANLEGG DRIFTSINSTRUKS -VEDLIKEHOLD LOKALISERING AV VIKTIGE ABONNENTER RESERVEDELER OG LAGERHOLD PLANER MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP SENTRALE MYNDIGHETERS KRAV KOMMUNALE MÅL RISIKOFORHOLD OG KRISEBESKRIVELSE RISIKOVURDERINGER -DEFINISJONER KILDE, NEDBØRSFELT OG INNTAK BEHANDLINGSANLEGG PUMPESTASJONER LEDNINGSNETT RENTVANNSBASSENG ADMINISTRATIVE FORHOLD ANSVARSFORHOLD INFORMASJON TIL PUBLIKUM Varsling Standardmeldinger ØVELSER - OPPDATERING AV PLAN MOBILISERINGSFRITAK BEREDSKAP I KRIG TILTAK FOR Å ØKE DAGENS BEREDSKAP INTERNKONTROLL HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLAN FOR LEDNINGSBRUDD LANDLEDNING HANDLINGSPLAN VED BRANN OG EKSPLOSJON HANDLINGSPLAN VED IVERKSETTING AV RESERVE VANNFORSYNING HANDLINGSPLAN VED STRØMUTFALL HANDLINGSPLAN VED KJEMIKALIELEKKASJE PÅ VANNVERKET HANDLINGSPLAN VED BRUDD SJØLEDNING HANDLINGSPLAN VED TETT INNTAK HANDLINGSPLAN VED MISTANKE OM VANNBÅRNE SYKDOMMER/AKUTT FORURENSNING... 21

3 Sikkerhet- og beredskapsplan 3 FORORD De nye drikkevannsforskriftene ( 1l og 12) pålegger vannverkseierne å utarbeide beredskapsplaner for a sikre drift og vedlikehold av vannverkene i en krigs- eller krisesituasjon. Målsetningen er at Beredskapsplanen for Lyngdal vannverk skal være et verktøy i krisesituasjoner slik at en straks kan gå inn med tiltak for hurtigst mulig å kunne utbedre skader og komme tilbake til normal forsyningssituasjon. Arbeidet med beredskapsplanen omfatter driftsinstruks, sikkerhet- og beredskapsplan, kvalitetssikring og internkontroll. Plangruppen består av følgende representanter: Leder tekniske tjenester Arne Kristensen Driftsingeniør Kerstin Eikeland Driftsoperatør Morten Risnes Oppdragsleder Kåre Kalleberg, Asplan Viak Ing. Leiv Bernt Kloster, Asplan Viak Kommunelege Tom Eikeland Brannsjef Jon Inge Aasen Teknisk gruppe som utarbeider planen består av: Leder tekniske tjenester Arne Kristensen Driftsingeniør Kerstin Eikeland Driftsoperatør Morten Risnes Oppdragsleder Kåre Kalleberg, Asplan Viak Ing. Leiv Bernt Kloster, Asplan Viak Lyngdal i november 2012 Leiv Bernt Kloster VA-ingeniør LYNGDAL KOMMUNE - PLAN FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP FOR VANNFORSYNINGEN REVIDERT DATO: ENDRET: SIGNATUR: Rev. dato Tekst og personer Arne Kristensen

4 Sikkerhet- og beredskapsplan 4 1. INNLEDNING har som vannverkseier ansvar for å opprettholde en sikker vannforsyning i alle situasjoner. De nye drikkevannsforskriftene ( 11 og 12) pålegger vannverkseier å utarbeide beredskapsplan for å sikre vannforsyningen under krig eller krise. Lovgrunnlaget er i hovedsak lov om helsemessig beredskap og lov om sivilforsvaret. Sikkerhet i vannforsyningen er til nå berørt i hovedplan. En plan for sikkerhet og beredskap skal utdype hovedplanen og inneholde handlingsplaner for de ulike beredskapssituasjoner som mest sannsynlig kan oppstå. Beredskapsplanens plass i forhold til øvrige kommunale og fylkeskommunale planer er vist i figuren nedenfor. Kommunen har administrativ beredskapsplan med en rekke delplaner. Denne planen vil være et supplement til delplan for teknisk sektor. Planen er utarbeidet med basis i Miljøverndepartementets veileder Sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen i kommunene. 2. BESKRIVELSE AV VANNVERKENE 2.1 Lyngdal vannverk Vannkilde Åveslandsvannet Hovedvannkilde for Lyngdal vannverk er Åveslandsvannet. Vannverket forsyner den sentrale delen av kommunen, Austad og Korshamn. Vannkilden er på kote 110,5 hvor inntaket til vannbehandlingsanlegget er plassert. Herfra graviteres vannet via tunnel og ledning til VBA. Inntakssil i vannkilden ligger på 15 m dyp. Oversiktskart nedenfor viser vannkilden.

5 Sikkerhet- og beredskapsplan 5 OVERSIKTSKART NEDSLAGSFELT -AVISLANDSVANNET Vannkildens nedslagsfelt er klausulert i 1985 og godkjent som hygienisk barriere. Reguleringshøyden i kilden er på 1,0 m fra 110,5 (HRV) til 109,5 (LRV). Kilden har regulert magasin på m² og kapasitet m³/d som sikker vannføring i tørreste år. Reguleringshøyden kan økes til 2 m innenfor ervervede rettigheter. Fra Åveslandsvannet går inntaksledningen til en lukket tunnel i fjellet. Ved utløp av tunnelen ligger vannbehandlingsanlegget. Behandlingen består av koagulering og felling på 3 media filter (Moldeprosessen) plus UV som desinfeksjon. I tillegg er det reserveanlegg for klordosering som trer i funksjon dersom UV-anlegget svikter. Behandlingsanlegget er fra 2010 og har i seg selv innebygd 2 hygieniske barrierer. UV-anlegget i Lyngdal er dimensjonert for 100l/s med 2 aggregat i drift. I tillegg inngår ett aggregat i reserve.

6 Sikkerhet- og beredskapsplan 6 Aggregatene er standard mellomtrykksanlegg med automatiske viskere. Vannverkseier har i dag faste rutiner for tilsyn i nedslagsfeltet og vannkilde ca. 2 ganger pr. år. Unormale forhold vil bli registrert ved vannprøver av råvannet - som eventuelt - medfører ekstra tiltak med tilsyn av kilde og nedslagsfelt. 2.2 Kvås vannverk Kvås vannverk har grunnvannsbrønn i nærheten av Lygna som vannkilde. Grunnvannskilden er klausulert med byggeforbud inntil d=50 m, som er hygienisk barriere i sone 1.. Anlegget er bygg om med lufting og marmorfilter. Sone 2 i behandlingsanlegget bør bygges ut med UVanlegg. SITUASJONPLAN KVÅS VANNVERK Influensområdet til brønn er klausulert. 2 stk rentvannspumper er montert type Grundfos CR og 3000l hydrofortank. Dykkpumpe er montert i brønnhullet (7,5 l/s mot 80m vs). Lufting av brønnvann og marmorfilter er montert.

7 Sikkerhet- og beredskapsplan 7 BEREDSKAPSSITUASJONEN Rentvannsbasseng og krisevannkilder Lyngdal vannverk Vannverket har i dag ingen reservevannkilde. I hovedplan vann vil det bli planlagt utbygd ett basseng på Rom-Hagekleiva 3000 m3 - som inngår i fordelingssystemet som utjamningsbasseng. Bassenget vil bli brukt som reservekilde. Tidligere Korshavn vannverk med inntaksledning i Bervannet med vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon vil i fremtiden benyttes som krisevannforsyning med økt pumpekapasitet. (25 m 3 /t ). NEDALAGSFELT BERVANNET OVERSIKTSKART MED TEKNISKE DATA Rett til uttak av vann er m 3 pr. år fra k+28,80 til k+29, Kvås vannverk Kvås vannverk har grunnvannsbrønn i nærheten av Lygna som vannkilde. Grunnvannskilden er klausulert med byggeforbud. Kontroll av influensområdet rundt brønnen (dyrekadaver, søppel og annen forurensing). Brønntopp må være tett.

8 Sikkerhet- og beredskapsplan Utkjøring vann For utkjøring av vann har kommunen ingen formel avtale med fellesbrannvesenet: Kommunen bør kanskje på sikt ha egen tankvogn på tilhenger som kan benyttes. Utkjøring av vann er aktuelt for mindre deler av nettet ved kortvarige avbrudd, og utføres i dag etter avtale med fellesbrannvesenet Krisevann spredt bebyggelse Kommunen har en del spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Denne bebyggelsen har i liten grad tilgang på reservekilde med helsemessig betryggende vann og må ha tilkjørt vann ved bortfall av dagens kilde. Kommunen bør i slike tilfeller etablere beredskapssamarbeid med fellesbrannvesenet om utkjøring av vann fra tankvogn. Egen tankvogn benyttes også. Prosedyre er innarbeidet via kommunens vannverk. I dag formidles kontakt med brannvesenet. 2.3 Driftskontrollanlegg Kommunen skal på sikt innarbeide driftskontrollanlegg med kommunikasjon til alle pumpestasjoner, høydebasseng og behandlingsanlegget. 1 dag er det montert kontrollanlegg på teknisk etat som gir oversikt og data fra vannbehandlingsanlegg. Driftskontrollanlegget har bl.a. følgende nytte: Daglig rapporter om drift og tilstand Rask varsling av feil og unormale forhold Mulighet for fjernstyring av anleggene (kun Lyngdal vannverk) Kun overvåking (silanlegg og pumpestasjoner avløp) 2.4 Driftsinstruks -Vedlikehold Vannverkene har driftsinstruks som omfatter alle rutiner for drift og vedlikehold av alle vannverk. Driftsinstruksen beskriver konkrete prosedyrer for de ulike situasjonene. Tilstandskontroll og vedlikehold utføres etter tabell 2.1. Tabe1l 2.1: Kontroll/vedlikehold ELEMENT DAGLIG UKENTLIG MÅNEDLIG ÅRLIG 2-ÅRIG 5-ÅRIG Behandlings anlegg X X X X Kilde X X X Inntaksledning X Pumpestasjoner X X Basseng Tilsyn sjøledninger X

9 Sikkerhet- og beredskapsplan 9 Tilsyn viktige kummer Tilsyn trasé / kummer X X Rengjøring ledn.nett X Vannprøver nett X Lager oversikt X 2.5 Lokalisering av viktige abonnenter Særlig viktige abonnenter følger. Vedlegg 1 er telefonliste til abonnentene. 2.6 Reservedeler og lagerhold Vannverkene disponerer følgende utstyr: Reparasjonsutstyr vannledning inntil 200mm Rørkutter Noe lager av rør materiell Kompressor 3 stk servicebiler - henholdsvis vann og kloakk Høytrykksspyler -aggregat og lensepumper Servicetilhenger med utstyr til reparasjon ved ledningsbrudd Godt utbygd kommunikasjonsnett -mobiltelefon (dårlig ved Lyngdal vannverk) VA-sektoren utgjør ca. 3 årsverk. Utstyr og bemanning tilsier at kommunen selv i hovedsak driver med mindre drifts og vedlikeholdsoppgaver. Nyanlegg og større omleggingsarbeider må utføres med innleid personell og maskiner. 2.7 Planer Følgende planer beskriver vannverkenes oppbygging: Hovedplan vannforsyning Sikkerhets- og beredskapsplan Lyngdal vannverk registreringer i nedslagsfelt - Skjønn Internkontroll for vannsektoren

10 Sikkerhet- og beredskapsplan MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP 3.1 Sentrale myndigheters krav Helsemyndighetene forutsetter at det skal foreligge en hovedplan som grunnlag for en helsemessig godkjenning av vannverket. Videre har Kommunaldepartementet fastsatt at det skal foreligge en hovedplan før det gis tilskudd på utbygging av kommunale vannverk. Sikkerhets og beredskapsplan er basert på dagens situasjon skal gi grunnlag for å utarbeide handlingsplaner for de ulike beredskapssituasjoner som mest sannsynlig kan oppstå. Planen er en operativ plan knyttet til dagens forsyningsforhold. 3.2 Kommunale mål Kommunen har hovedansvaret for vannforsyningen og skal gjennom sin hovedplan legge grunnlaget for at alle innbyggere får tilfredsstillende forsyning. Sikkerheten er drøftet i forhold til vannforsyningen generelt og i forhold til hvert enkelt vannverk. Sikkerhets- og beredskapstiltak gjelder alle deler av vannforsyningen (nedbørfelt, kilde, inntak, vannbehandling og transportsystem) og alle deler av kommunens virksomhet (administrasjon, planlegging, utbygging, drift, vedlikehold og fornyelse). Lyngdal vannverk skal i følge hovedplan ha følgende hovedmål og delmål (målspesifikasjon) for blant annet ««Sikkerhet i vannforsyningen». o Sikkerhet i vannforsyningen til abonnenter med kommunal vannforsyning Merknader: Begrepet «sikkerhet», knytter seg både til vannkilden, til vannverksinstallasjonene og til driften av vannverket. Skal sikkerheten kunne dokumenteres, må det settes konkrete mål og størrelser til begrepet. Ved gjennomgangen av vannverket må det tas standpunkt til om, og når, de enkelte tiltak skal gjennomføres, fordi det er urealistisk å få til alle utbedringer innenfor de planperioder vi opererer med. Målspesifikasjon: 1. Sikkerhet knyttet til vannkilden Kilde, eventuelt reservekilde, kildebeskyttelse og vannbehandling skal være avklart og godkjent Høydebasseng etableres som reservekilde for kommunens vannverk 2. Sikkerhet knyttet til driften Stans i vannforsyningen p.g.a. ledningsbrudd skal ikke overstige 24 timer. Stans i vannforsyningen p.g.a. drift og vedlikehold skal ikke overstige 8 timer og skal varsles på forhånd. Det skal utarbeides oversikt som viser forbrukssteder som er særlig sårbare for avbrudd i vannforsyningen, eks. sykehus/aldershjem, bedrifter m.m. Ved strømstans skal Lyngdal vannbehandling opprettholdes Det skal føres driftsjournal hvor det bl.a. fremgår hvorvidt målene vedr. sikkerhet knyttet til driften blir oppfylt.

11 Sikkerhet- og beredskapsplan Sikkerhets og beredskapsplan for vannforsyningen i kommunen utarbeides i dette dokument. 4. RISIKOFORHOLD OG KRISEBESKRIVELSE 4.1 Risikovurderinger -Definisjoner Risikovurderingene er gjort med bakgrunn i beskrivelsen av vannverket i kapittel 2. Risiko defineres ofte på følgende måte: Risiko = Sannsynlighet x konsekvens Sannsynligheten for at en hendelse oppstår kan inndeles i: -Høy: -Middels: -Liten: Oftere enn 1 gang pr. år Mellom 1 gang hvert år og hvert 10. år Sjeldnere enn 1 gang hvert 10. år Konsekvensen av hendelsen kan inndeles i følgende 4 klasser: -Katastrofal -Alvorlig -Betydelig -UbetydeIig Graden av risiko klassifiseres etter følgende matrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS Ubetydelig Betydelig Alvorlig Katastrofal Høy Middels Liten Risiko 1 3: Ikke behov for tiltak Risiko 4 6: Tiltak vurderes nærmere Risiko 8 12: Behov for tiltak I kapittel er vannverket gjennomgått og klassifisert etter denne matrisen. 4.2 Kilde, nedbørsfelt og inntak Tabell 4.1 og 4.2 viser en risikovurdering og beskrivelse av krisesituasjoner med mulige forbyggende tiltak

12 Sikkerhet- og beredskapsplan 12 Lyngdal vannverk Tabell 4.1: Risikovurdering kilde, nedbørsfelt og inntak -vannkilde Åveslandsvannet Aktuelle nye Krisesituasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko Utførte tiltak forebyggende/ beredskapsmessige tiltak Svært langvarig Høy Alvorlig Regulering Ingen. tørke 6 Kapasitet 7500m 3 /d Forurensing p.g.a. aktivitet nedbørsfelt Middels Alvorlig 6 Ingen utover skjønn Sabotasje Liten Alvorlig katastrofal 4 Tett inntak, Liten Ubetydelig brudd 1 inntaksledning, oppflyting Underkjøling / Liten Ubetydelig isdannelse 1 Regelmessig tilsyn av nedbørsfelt og kontroll av klausulering. Skilting. Nytt VBA med fullrensing Reservekilde Basseng Reservevann -kilde Basseng som reservevannkilde Bygge ut Bervannet Nytt basseng for 24 timers forsyning. Nytt basseng. Kvås vannverk Tabell 4.2: Risikovurdering kilde, nedbørsfelt og inntak -vannkilde Kvås grunnvann Aktuelle nye Krisesituasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko Utførte tiltak forebyggende/ beredskapsmessige tiltak Svært langvarig Liten Ubetydelig Ingen Ingen. tørke 1 Forurensing Middels Alvorlig Regelmessig Reserveinntak i elva. p.g.a. aktivitet nedbørsfelt 6 tilsyn av nedbørsfelt og kontroll. Skilting Sabotasje Liten Alvorlig Låsing Inngjerding og låsing Underkjøling / isdannelse Liten katastrofal 4 Ubetydelig 1 Det er egne handlingsplaner for følgende situasjoner: - Tett inntak (kap. 7.7) - Krisevannsforsyning (kap. 7.3) - Mistanke om vannbårne sykdommer (kap. 7.8) Ingen Ingen.

13 Sikkerhet- og beredskapsplan Behandlingsanlegg Tabell viser mulige krisesituasjoner, risikoforhold og mulige forbyggende tiltak for Lyngdal og Kvås vannverk Tabell 4.3: Risikovurdering Lyngdal vannbehandlingsanlegg Krisesituasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko Utførte tiltak Overdosering av klor Liten Ubetydelig 1 Kjemikalie- lekkasjer Liten Ubetydelig- 3 Skjerming alvorlig Oversvømmelse anlegg Liten Ubetydelig- 4 alvorlig Feil automatikk/ styring Middels Ubetydeligalvorlig Aktuelle nye forebyggende / beredskapsmessige tiltak 6 Avtaler med leverandører/ elektriker Havari spylepumpe Liten Alvorlig 3 Strømbrudd Liten Ubetydelig 3 Kontroll av nødstrømsaggregat Sabotasje Liten Alvorligkatastrofal Hærverk Liten Alvorligkatastrofal Brann/ eksplosjon Liten Alvorligkatastrofal 4 Låseplan 4 Bom på veg til anlegget 4 Brann og innbruddsalarm Tabell 4.4: Risikovurdering Kvås vannbehandlingsanlegg Krisesituasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko Utførte tiltak Oversvømmelse anlegg Liten Ubetydeligalvorlig Feil automatikk/ styring Middels Ubetydeligalvorlig 4 Aktuelle nye forebyggende / beredskapsmessige tiltak 6 Avtaler med leverandører/ elektriker Havari spylepumpe Liten Alvorlig 3 Reserve Strømbrudd Liten Ubetydelig 3 Nødstrømsaggregat Sabotasje Liten Alvorlig- 4 Låst katastrofal brønnhull Hærverk Liten Alvorligkatastrofal Brann/ eksplosjon Liten Alvorligkatastrofal Mobilt strømaggregat Låseplan og inngjerding 4 Montert alarm Bom på veg til anlegget 4 Varsling - anlegg opplegg Montert alarm innbrudd Av forebyggende tiltak er innbrudds og brannalarm et enkelt og lite kostnadskrevende tiltak. Er utført som tiltak. Det er viktig å ha avtale med leverandør av driftskontrollanlegg om feilsøking og vedlikehold, da dette utstyret krever spesialkompetanse.

14 Sikkerhet- og beredskapsplan 14 Sabotasje. hærverk, brann og eksplosjon er vanskelig å gardere seg mot utover de tiltak som er foreslått. Oversvømmelse av anlegget vil kun oppstå ved en kombinasjon av flere omstendigheter. «Normalt» vil overløp og sluk ha kapasitet til å hindre oversvømmelser Det er utarbeidet handlingsplaner for følgende situasjoner: -Brann og eksplosjon (kap. 7.2) -Krisevannsforsyning (kap. 7.3) -Strømutfall (kap. 7.4) -Kjemikalielekkasje (kap. 7.5) 4.4 Pumpestasjoner Tabell 4.3 viser mulige krisesituasjoner. risikoforhold og mulige forebyggende tiltak for Lyngdal og Kvås vannverk Tabell 4.3: Risikovurderinger pumpestasjoner Lyngdal og Kvås vannverk Krisesituasjon Sannsynlighet Konsekven s Risik o Utførte tiltak Aktuelle nye forebyggende/ beredskapsmes sige tiltak Strømbrudd 3 Feil automatikk/ styring 6 Alvorlig/ Liten katastrofal 4 Sabotasje/ brann Pumpestasjoner trykkøkning anlegg -Østre Rom -Oftebro terrasse -Oftebro nedre -Berge terrasse -Årnes -Naveråsen -Skomrak Pumpeanlegg ved Kvås og Berevannet VK3 vegkryss Rosfjord Trykkreduksjonsstasjon Behandlingsanlegg Ubetydelig 3 Alarm ved driftskontrollanlegg Pumpestasjonene er trykkøkningsanlegg og konsekvensene av utfall er ubetydelige sett i sammenheng med begrenset vannmengde. Gjelder også avløpspumpestasjoner. Det er utarbeidet egne handlingsplaner for følgende situasjoner: - Strømutfall (kap. 7.4)

15 Sikkerhet- og beredskapsplan Ledningsnett Tabell 4.4 viser mulige krisesituasjoner, risikoforhold og mulige forebyggende tiltak. Tabell 4.4: Risikovurderinger ledningsnett. Gjelder begge vannverk Ledning Land-ledninger Alle Krisesituasj on Sannsynlighet Konsekv ens Risik o Innsug av kloakk Liten Betydelig 6 Utførte tiltak Aktuelle nye Forebyggende/ beredskapsmessige tiltak Avtale med brannvesenet om kontroll Sjøledninger Lekkasje Liten Alvorlig 4 Utvidet opplegg for tilsyn/kontroll Kummer Sabotasje Liten Ubetydeli g/ alvorlig 3 Ledningsnettet er av støpejern, eternitt og PVC. Reparasjonstiden på ledningsanleggene vil i stor grad avhenge av værforhold. På høst/vinter kan det under storm være vanskelig i lokalisere/utbedre brudd. Brudd i myrområder kan være tidkrevende i nedbørsperioder. Kommunen bør øke kompetansen i forbindelse med lekkasjesøking. Det er egne handlingsplaner for følgende situasjoner: -Ledningsbrudd (kap. 7.1/7.6) -Krisevannsforsyning (kap. 7.3) -Mistanke om vannbårne sykdommer (kap. 7.8) 4.6 Rentvannsbasseng Tabell 4.5 viser mulige krisesituasjoner, risikoforhold og forebyggende tiltak. Tabell 4.5: Forebyggende tiltak for fremtidig høydebasseng Lyngdal vannverk Overvå ke brannstender Rentvannsbasseng Krisesituasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko Utførte tiltak Alle Sabotasje Liten Alvorlig - katastrofal Alle Forurensning p.g.a. smådyr (mus, r Liten Katastrofal 4 Aktuelle nye Forebyggende/ beredskapsmessige tiltak 4 Ombygging av armaturer og styringssystemer

16 Sikkerhet- og beredskapsplan ADMINISTRATIVE FORHOLD 5.1 Ansvarsforhold Tabell 5.1 viser interne varslingsrutiner og ansvarsforhold for ulike krisesituasjoner. Tabell 5.1 Varslingsrutiner Ansvarlig Stedfortreder Kontaktes i følgende tilfeller Ordfører Varaordfører Trusler om sabotasje Rådmann Forurensning/utfall av hovedkilde Innkobling av krisevannskilde Leder tekniske tjenester Driftsansvarlig vannverk Brann og eksplosjon Kommunelege Trusler om sabotasje Mattilsynet Forurensning/utfall av hovedkilde Innkobling av krisevannkilde Brann og eksplosjon Driftsansvarlig vannverk Driftsoperatør Betydelig driftsforstyrrelser Alle forhold som avviker fra normal drift 5.2 Informasjon til publikum Varsling Avhengig av årsak og omfang kan publikum og industri nås på følgende måte: -Melding på NRK-Lokalradio -Annonse i Farsund Avis og Fædrelandsvennen -Oppslag i nærmiljø -Direktevarsler ved post eller kontakt Tabell 5.2 viser når det er behov for varsling og hvem som er ansvarlig for varslingen. Tabell 5.2 Varsling av publikum Årsak Planlagte avbrudd for drift og vedlikehold Avbrudd som medfører stans i forsyningen i mer en 2 timer. Redusert vannkvalitet/krisevann Ansvar for varsling Driftsansvarlig vannverket Driftsansvarlig vannverk Leder Tekniske tjenester/kommunelege Standardmeldinger For varsling av publikum brukes i størst mulig grad standard meldinger (vedlegg 5).

17 Sikkerhet- og beredskapsplan Øvelser - Oppdatering av plan Det bør innarbeides beredskapsøvelser hvert år f.eks. mai måned. Øvelsene omfatter en teoretisk gjennomgang. Driftsinstruksen for vannverket har opplegg for funksjonstesting og kontroll av utstyr. Dette opplegget vil i stor grad dekke behovet for praktiske øvinger. Deltagere er personell på Teknisk drift koordinerer dette med øvelser av den kommunale beredskapsplan. 5.4 Mobiliseringsfritak Enhetsleder er innvilget fritak fra frammøte i forsvaret i beredskapsplan for teknisk tjenester. 5.5 Beredskap i krig Beredskap i krig er beskrevet i beredskapsplan for teknisk sektor. Dersom beredskapsplan for kommunen mangler, bør denne innarbeides. 6. TILTAK FOR Å ØKE DAGENS BEREDSKAP Forøvrig vises til «Hovedplan vann» som tar for seg flere sikkerhetstiltak som vil øke fremtidig beredskap. 6.1 Internkontroll Egen internkontroll for vannsektoren er utarbeidet og følger som vedlegg. 7. HANDLINGSPLANER 7.1 Handlingsplan for ledningsbrudd landledning 1. Melding om brudd Registrering av melding, tidspunkt og abonnentens navn. Førstehånds opplysninger om omfanget og skader, Dersom melding kommer fra driftskontrollanlegg, registreres vannføring nivå i basseng. 2. Varsling Driftsansvarlig varsles og disponerer mannskap. 3. Oversikt over konsekvenser Vurdere om viktige abonnenter, næringsvirksomheter eller mer en 100 personer er berørt. Dersom bruddet/vannlekkasjen ikke er synlig på bakken startes grovlokalisering av lekkasjer etter lekkasjekontrollsystemet. Vurder behov og mulighet for provisorisk forsyning (slangeutlegg 0.1.) før avstengning av ventiler starter. 4. Varsling av abonnenter

18 Sikkerhet- og beredskapsplan 18 Viktige abonnenter varsles direkte Øvrige abonnenter varsles via nærradio/lokalradio avhengig av hvor lenge vannet blir borte. Bruk standardmeldinger 4. Lokalisering avstengning Dersom bruddet/vannlekkasjen ikke er synlig på bakken startes grovlokalisering av lekkasjer etter lekkasjekontrollsystemet. Vurder behov og mulighet for provisorisk forsyning (slangeutlegg og lignende) før avstengning av ventiler starter. 6. Utbedring av skade Ledningsbrudd eller driftsstans repareres omgående dersom dette berører mer enn 100 personer eller næringsvirksomhet. Forøvrig utføres reparasjon snarest mulig innenfor normal arbeidstid, dog igangsettes innen 10 timer. Entreprenører kontaktes for maskiner Kabelpåvisning etter behov Fra Televerket, tlf.146 Otera Lagerfører inntil 200mm rørdeler og rør Kontakt rørgrossist dersom deler ikke er på lager. Hvis mulig, provisorisk bruk av brannslanger. Reparasjon. Samarbeid entreprenør og kommunale mannskaper. Driftsansvarlig/leder teknisk drift kaller inn etter behov. Når bruddet er reparert, skal det aktuelle ledningsstrekket spyles og vannprøver tas og sendes. 7. Rapportering -Driftsansvarlig utarbeider skriftlig rapportskjema. 7.2 Handlingsplan ved brann og eksplosjon 1. Melding -Ved melding fra publikum registreres tidspunkt, eventuelt hendelsesforløp, omfang og skader. -Alarm fra driftskontrollanlegg. 2. Varsling -Lege tilkalles ved personskade, tlf Politi, tlf. (112) -leder tekniske tjenester (brannsjef) og vannverkets personell varsles etter vaktliste 3. Oversikt over konsekvenser Behandlingsanlegg ute av drift: -Strømbrudd Otera Vesentlig kvalitetsforringelse etter at bassengene er tomme i behandlingsanleggene -Driftskontrollanlegg kan være ute av drift

19 Sikkerhet- og beredskapsplan 19 -Pumper vannverket (behandlingsanlegg) ute av drift: -Filterspyling vi blir satt ut av drift i behandlingsanlegget. Pumpestasjoner ute av drift: - Noen områder vil få begrenset vannmengde og lavt trykk. - Andre abonnentene vil miste vannet. 4. Varsling av abonnenter: -Viktige abonnenter varsles direkte -Øvrige abonnenter varsles via nærradio/lokalradio 5. Utbedring av skade -Avhenger av skadeomfang. Må vurderes i hvert tilfelle. 6. Varsling av kommunelege -Kommunelege varsles ved lengre avbrudd i behandlingsanlegg eller pumpestasjoner og krisevann kan bli aktuelt. tlf Rapportering: -enhetsleder tekniske tjenester utarbeider skriftlig rapport. 7.3 Handlingsplan ved iverksetting av reserve vannforsyning 1 Igangsetting: -Innkobling av reserve vannkilde skal godkjennes av enhetsleder og kommunelege. 2 Varsling: -Driftsansvarlig varsles og disponerer mannskap. -Kommunelege varsles, tlf (etter behov). 3 Konsekvenser: -Kommunelege varsles ved lengre avbrudd i behandlingsanlegg eller pumpestasjoner og krisevann kan bli aktuelt. tlf Fremtidig reserve vannkilde har behandlet vann og vil derfor ikke få konsekvenser for den enkelte abonnent. 7.4 Handlingsplan ved strømutfall 1. Melding: -Melding og førstehåndsopplysninger registreres. 2. Varsling: -Driftsansvarlig varsles og disponerer mannskap. 3. Konsekvens av strømutfall: 4. Kontakt Agder energi, for å fastlegge hvor lenge strømmen blir borte. 5. Varsling av abonnenter: -Viktige abonnenter varsles direkte. 7.5 Handlingsplan ved kjemikalielekkasje på vannverket 1 Varsling:

20 Sikkerhet- og beredskapsplan 20 -Driftsansvarlig varsles og disponerer mannskap. 2 Vurdering av konsekvenser: -Desinfeksjon med natriumhypokloritt NaOCl. -Ytre miljø Normalt tilsyn for hypoklorittanlegg omfatter etterfylling og utblanding av kjemikalier, samt rengjøring av doseringspumpens ventiler. -Arbeidsmiljø - Vannbehandlingsprosess (klor er bare reserve) For kloranlegg kreves det full reserve i form av ekstra klorapparat eller doseringspumpe. For desinfeksjonsanlegg som er avhengig av elektrisk strøm, vil det normalt bli forlangt at nødstrømsaggregat skal installeres. Natriumkarbonat-lekkasje (soda) (bare Berevannet) -Ytre miljø: Mengde ferdig utblandet soda er liten og vil ikke ha betydning for ytre miljø. -Arbeidsmiljø: Soda virker irriterende på hud og øyne. Ved innånding/svelging kan inntak av større mengder føre til forgiftning. Personlig verneutstyr må benyttes ved åpen håndtering av kjemikaliet. Det skal minimum benyttes følgende verneutstyr: Beskyttelsesbriller (ansiktsvern), støvmaske, vernehansker, forkle og støvler av motstandsdyktig materiale. 3. Rapport: -Driftsansvarlig utarbeider skriftlig rapport. 7.6 Handlingsplan ved brudd sjøledning 1. Melding om brudd: -Registrering av melding, tidspunkt og abonnentens navn. Førstehånds opplysninger om omfang og skader. Dersom melding kommer fra driftskontrollanlegg registreres vannføring/nivå i basseng. 2. Varsling: -Driftsansvarlig varsles og disponerer mannskap 3. Oversikt over Konsekvenser: 4 Varsling av publikum: -Viktige abonnenter varsles direkte. -Øvrige abonnenter varsles via lokalradio/nærradio. 5 Konsekvensreduserende tiltak: -Bruk hvis mulig reparasjonsmuffe som midlertidig løsning. 6 Utbedring av skade: -Kontakt dykkerfirma, Lyngdal dykkerklubb -Kommunale mannskaper/dykkerfirma utbedrer skade. Arbeidet skal utføres etter plan for reparasjon av sjøledninger.

21 Sikkerhet- og beredskapsplan Rapport: -Driftsansvarlig utarbeider skriftlig rapport. 7.7 Handlingsplan ved tett inntak 1. Melding: -Alarm fra driftskontrollanlegg ved liten vannføring inn på behandlingsanlegg. 2. Varsling: -Driftsansvarlig varsles og disponerer mannskap. 3. Tiltak -utbedring av skade: -Dykker kontaktes, Lyngdal dykkerklubb -Reserveinntak kobles inn. Hoved inntak stenges. Fjerning av is eller annen årsak til skade. -Dersom begge inntak er tette prioriteres utbedring av reserveinntak. -Dersom årsak er isdannelse ved inntak må vannbehandlingsprosessen overvåkes nøye. 4. Rapportering: -Driftsansvarlig utarbeider skriftlig rapport. 7.8 Handlingsplan ved mistanke om vannbårne sykdommer/akutt forurensning 1. Melding: -Registrering av meldingstidspunkt og abonnentens navn. Meldingen kan komme fra kommunelege/næringsmiddeltilsyn. 2. Varsling: -Varsling av: Enhetsleder tekniske tjenester, tlf. mobil Kommunelege, tlf Mattilsynet, tlf Enhetsleder avgjør behov for nødvendig personell. Sjøledningsbrudd kan ta lang tid å utbedre ved dårlige værforhold. -Kontroller nivå i basseng. Beregn antall timers reserve. 3. Varsling av publikum og sårbare abonnenter: -Kommunelegen tar stilling til varsel om/oppheving av kokepåbud og behov for varsling ved hjelp av telefon og dør til dør-aksjon. 4. Oppsporing av forurensningskilden: -Årsak til forurensning kan være: -Dyrekadaver i kilde -Innsug av vann (i kummer) som er forurenset av husdyrgjødsel/kloakk -UV-anlegg ute av drift -Kjemikalieutslipp som følge av tankbilvelt eller sabotasje (vannkilde) -Kontroll og tiltak: -Kontrollere kilde/inntak -Kontroll av desinfiseringsanlegg -Avlese vann for evt. lekkasjebrudd

22 Sikkerhet- og beredskapsplan 22 -Kontrollere kummer med brann-/lufteventil i landbruksområder og i utsatte fellesgrofter med kloakkledning Vannprøvetaking: Ved forurensning av kilde tas vannprøver ved: -Inntak -Antatt forurensningssted -Utløp kilde Behov og antall kontrollprøver etter utbedring avgjøres av kommunelege/ mattilsyn. 5. Iverksetting av tiltak: -Kommunelege avgjør nødvendige tiltak i samråd med enhetsleder tekniske tjenester. Følgende tiltak er aktuelle: 1. Innføring av kokepåbud Er aktuelt ved bakteriologisk forurensning av kilde/ledningsnett inntil UVanlegget er kontrollert, evt. nød kloranlegg er satt i drift 2. Avstengning av kilde. Ved kjemikalieforurensning avstenges kilde og krisevannsforsyning iverksettes. Ved bakteriologisk forurensning avstenges kilde og vannforsyningen opprettholdes fra basseng inntil kilde og inntak er inspisert og evt. nødklorering er iverksatt. 3. Krisevannsforsyning Ved kjemikalieforurensning eller annen forurensning som ikke lar seg fjerne med vannbehandlingsanlegget iverksettes krisevannforsyning 6. Desinfeksjon av ledningsnett -Utføres dersom ledningsnettet eller deler av ledningsnettet har vært bakteriologisk forurenset. Hele ledningsnettet: - Ledningsnettet spyles, etter egen plan. - Klordosering ved behandlingsanlegget. - Anlegget innstilles slik at innhold av fritt klor er ca. 1,0 mg/i etter 30 min. oppholdstid. Kloreringen opprettholdes 1 døgn. Enkelte ledningsstrekk: - Avstengning av ledningsstrekket. - Ledningsstrekket spyles/pluggkjøres til nærmeste spylepunkt. - Ledningsstrekket fylles med klorløsning med 10 mg klor/l. - Løsningen beholdes i ledningsstrekket i 4 timer. Ledningsstrekket spyles til nærmeste spylepunkt. 7. Rapportering: -Enhetsleder tekniske tjenester samordner rapportskriving med kommunelege og næringsmiddeltilsyn.

23 Sikkerhet- og beredskapsplan 23 VEDLEGG 1 - KOMMUNALE VAKTSELSKAP - VIKTIGE ABONNENTER KOMMUNALT VAKTMANNSKAP Kommunalteknisk vakttelefon innenfor vei, vann og avløp Mobil nr VIKTIGE ABONNENTER Brannvesen Sør IKS Lyngdal vannverk Lyngdal Bo- og omsorgssenter Lyngdal Tannklinikk Tobiassen Arild Tannlege AS Hausvik Maritime AS Rosfjord Strandhotell Sørlandsbadet Korshavn Rorbuer Walter Bakeri og konditori Harry Bakeri og Kaffibar Alloc AS Nordic Dørfabrikk AS Fibo Trespo AS KVS - Lyngdal AS Kvås Vannverk tlf. Kvås Tunet

24 Sikkerhet- og beredskapsplan 24 VEDLEGG 2 -KONSULENT/ENTREPRENØR -LEVERANDØR VANNBEHANDLING ANLEGG -OFFENTLIGE INSTANSER KONSULENT/ENTREPRENØRER Dykkerfirma: Entreprenør: -grunnarbeider: -byggetekniske arbeider Lyngdal dykkerklubb Lindland Maskin NS Maskin Automatikk:..ERV Elektriker..ERV Konsulent: Asplan Viak a.s. LEVERANDØRER VANNBEHANDLINGSANLEGG Vannbehandling: Navn DRIFTSKONTROLLANLEGG Driftskontrollanlegg: Kvås - Paul Jørgensen, Lyngdal Ria DIVERSE: Fedrelandsvennen, Farsund Avis, Lyngdal Radio Brannvesen NRK Sørlandet OFFENTLIGE INSTANSER: Helsesjef VAE Legevakt, Mattilsynet, Politi, Fylkeslegen Fylkesmannens Miljøvernavdelingen og KLIF Televerket

25 Sikkerhet- og beredskapsplan 25 Driftsansvarlig utarbeider skriftlig rapportskjema. VEDLEGG 3 RAPPORTSKJEMA VANNVERK. Sted/Område: Hendelse: A. MELDING... Hvem meldte hendelsen: Dato:.. Tid:.... Melding mottatt av:. B. BESKRIVELSE AV SITUASJONEN: Årsak: Konsekvens: C. INTERN VARSLING Driftsansvarlig ute varslet : kl... av Leder : kl... av.... varslet:.. kl.. av.. D. UTFØRT TILTAK Utførte tiltak : Behov for videre tiltak:. E. RESSURSER BRUK Antall mann:.. Antall timer:.. Maskiner/utstyr: Innleid personell/utstyr:... F. MELDING TIL PUBLIKUM. G. VURDERING AV GJENNOMFØRING.. Dato:. Underskrift:

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak

BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak Rev. des.06 1-Innledning Interkontrollhåndboken for Hole vannverk omhandler det meste som skal inngå i en beredskapsplan.

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

SOLSVIK VASSVERK PL BEREDSKAPSPLAN VEDTATT OG TATT I BRUK

SOLSVIK VASSVERK PL BEREDSKAPSPLAN VEDTATT OG TATT I BRUK SOLSVIK VASSVERK PL BEREDSKAPSPLAN VEDTATT OG TATT I BRUK 1. NOVEMBER 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 0. Innledning 3 1. Nedslagsfeltet 3 2. Tilgjengelige vannkilder 4 3. Alternative vannkilder 4 4. Vann

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden KOMMUNAL 1/2007 TEKNIKK Det startet for hundre år siden Når snødeponiet forurenser. Les hva Enebakk kommune gjorde Askøy: Vannsikkerhet og vinterveghold i en mellomstor kommune Storsatsing på avfallsløsninger

Detaljer