Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211

2 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta Sogn barnevern. Rapporten er svar på kontrollutvala si tinging. Oppbygging av rapporten Våre konklusjonar og tilrådingar er tatt inn i rapporten sin hovudbodskap. I kapittel 2 og 3 er metode og revisjonskriteria skildra. Revisjonskriteria er lista og utdjupa i vedlegg til rapporten. I kapittel 4 er fakta tatt inn. I kapittel 5 er våre vurderingar. I kapittel 6 er uttale frå rådmennene i Leikanger, Luster og Sogndal kommune tatt inn. I vedlegg er inntatt ein analyse av utviklinga av barneverntenesta i Luster, Leikanger og Sogndal kommune før og etter etableringa av Sogn barnevern. KPMG vil takke for verdifull hjelp frå Leikanger, Luster og Sogndal kommune. Bergen 13. mai 211 Harald Sylta Partnar 2

3 Innhald Hovudbodskap 5 1. Innleiing 7 2. Metode 8 3. Revisjonskriteria 9 4. Fakta Samarbeidsavtalen Etablering av Sogn barnevern Drift av Sogn barnevern Effektiv og føremålstenleg barnevernteneste Bakgrunnen for og føremål med Sogn barnevern Erfaringar med Sogn barnevern Tall og statistikk for barneverntenesta frå kommunane Analyse av utviklinga i barnevernet for (KOSTRA) Leikanger kommune Luster kommune Sogndal kommune Kvalitetskrav og sentrale lovkrav Generelt om kravet til internkontroll i barneverntenesta Innføring av internkontroll i barnevernstenesta for Leikanger, Luster og Sogndal Rutinar for internkontroll for å sikre kvalitet i Sogn barnevern Rutinar for bekymringsmeldingar Rutinar for undersøkingar og hjelpetiltak Vurdering Uttale frå rådmennene Uttale frå rådmannen i Leikanger kommune Uttale frå rådmannen i Luster kommune Uttale frå rådmannen i Sogndal kommune Presisering frå KPMG 34 Vedlegg Revisjonskriteria Analyse av KOSTRA tal Utvikling i barnevernstenesta i Leikanger Prioritering Dekningsgrader 42 3

4 2.1.3 Produktivitet Analyse av utviklinga Utvikling i barnevernstenesta i Luster Prioritering Dekningsgradar Produktivitet Analyse av utviklinga Utvikling i barneverntenesta i Sogndal Prioritering Dekningsgradar Produktivitet Analyse av utviklinga 58 4

5 Hovudbodskap Forvaltningsrevisjonen har vore retta mot barnevernstenesta i Leikanger, Luster og Sogndal kommune. Nedanfor er våre konklusjonar og tilrådingar. Problemstilling 1: Om samarbeidsavtalen vert fylgt opp i praksis og i tråd med vedtak i kommunestyra? Krav til etablering av Sogn barnevern og krav til økonomi, rapportering og arkiv er i det alt vesentlege fylgt opp. Etter KPMG si vurdering er det mindre tilhøve som ikkje fullt ut er teken i vare. Problemstilling 2: Om det er etablert ei effektiv og føremålstenleg barnevernteneste? Etter vår vurdering har barnevernstenesta samla sett for kommunane blitt meir effektiv etter samanslåinga. Samstundes er det skilnader mellom kommunane i høve målsettinga om auka effektivitet. Luster og Sogndal kommune har auka produktiviteten etter samanslåinga, medan utviklinga i Leikanger syner ein noko lågare produktivitet etter samanslåinga. Etter vår vurdering innfrir Sogn barnevern målsettinga om å få ei meir føremålsteneleg barnevernsteneste: Eit større fagmiljø under same tak har ført til eit betre fagleg tilbod til brukaren. Det gjer det lettare å sikre kontinuiteten i tenestetilbodet ved fråver. Talet på meldingar og undersøkingar har auka etter samanslåinga i 28. Auken i talet på meldingar er ein indikator på at barnevernet sitt tilbod no når ut til fleire som har behov for hjelp/omsorg enn tidlegare. Auken i meldingar er og ein indikator på at samarbeidet med andre etatar har blitt betre. Dette fordi brorparten av meldingar som barnevernet får kjem frå andre offentlege etatar. Etter vår vurdering syner revisjonen og at Sogn barnevern har forbetringspotensial: Til trass for at samarbeidet mellom etatar har vorte betre, er det rom for ytterlegare forbetring. Særskilt gjelder dette for Leikanger kommune. Barnvernet kan få eit betre tilbod av tiltak som kan tilbydast brukarar og settast inn for å hjelpe barn, unge og deira familiar. Tilråding Vi rår til at Sogn barnevern held fram med å prioritere utvikling og forbetring av samarbeidet med andre etatar i Luster, Leikanger og Sogndal. Herunder rår vi til at samarbeidet vert evaluert med sikte på å avdekke behov for forbetringstiltak. Vi rår og til at Sogn barnevern vurderer mogleiken for å utarbeide og integrere samarbeidsrutinar for dei tre kommunane med sikte på å få einskaplege rutinar for samarbeid med barnevernet. 5

6 Vi rår til at Sogn barnevern vurderer korleis tilbodet av hjelpetiltak kan utvidast, og korleis oppfylging og gjennomføringa av tiltak kan gjerast, med sikte på at tiltak skal føre til forbetringar for brukarane. Problemstilling 3: Om barnevernstenesta oppfyller kvalitetskrav og sentrale lover og reglar på området. Sogn barnevern har rutinar og system for kvalitetssikring og internkontroll, herunder prosedyrar og skjema for arbeidet i barnevernstenesta. At det er innført system og rutinar for kvalitetssikring og internkontroll er positivt. Eksistensen av system og rutiner gjer det mogleg å etterprøve barnevernstenesta og føre kontroll med om tenesta oppfyller sentrale lovkrav, herunder lovfastsette krav til kvalitet i tenesta. Luster og Leikanger innførte internkontroll i barnevernstenesta i 28. Sogndal kommune hadde internkontroll før etableringa av Sogn barnevern. For Sogn barnevern er det etablert kontrollrutinar i form av faste rapporteringar for å ettersjå om sentrale lovkrav vert fylgt opp. Det vert rapportert på oppfylging av lovkrav til barnevernstenesta ved faste rapporteringar til Fylkesmannen (fire gonger årleg) og SSB 1 (to gonger årleg). Kontrollog rapporteringsrutinane framstår som ein integrert del av drifta i Sogn barnevern. I det daglege utøver barnevernstenesta kvalitetssikring, t.d. ved faste kuratormøte kvar veke kor sakshandsamarar deltek og saker vert gjennomgått, og ved at tilsette gir tilbakemeldingar til leiar om uønska hendingar og feil. Etter vår vurdering fylgjer Sogn barnevern krava til handsaming av bekymringsmeldingar innan ei veike som er kravet i barnevernlova 4-2. Revisjonen viser at talet på undersøkingar som det tok meir enn tre månader å handsame auka frå 15 i 29 til 26 i 21 2 i Sogn barnevern. Til samanlikning vart 48 undersøkingar i 29 og 24 undersøkingar i 21 handsama innan tre månader. Hovudregelen er at undersøkingar skal gjennomførast så snart som mogleg og seinast innan tre månader. Kun i særlege tilfelle kan ein nytte meir enn tre månader. Etter vår vurdering er auken i sakshandsamingstid utover 3 månader eit avvik frå hovudreglene i barnevernlova om å gjennomføre undersøkingar snarast og seinast innan tre månader. Tilråding Vi rår til at Sogn barnevern prioriterer å få ned tida for sakshandsaming på undersøkingar. 1 Statistisk sentralbyrå. 2 Tal frå kommunane. Talet på utvida undersøkingar er ikkje rekna med. 6

7 1. Innleiing Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga ein forvaltningsrevisjon retta mot barnevernstenesta i kommunane. I 28 etablerte kommunane eit interkommunalt samarbeid om barnevernstenesta i dei tre kommunane (Sogn barnevern). Føremål Føremålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere korleis oppfyllinga av samarbeidsavtalen, målsettingar for samarbeidet og lovkrav har vore i den interkommunale barnevernstenesta og kommunane. Prosjektet skal og gje tilrådingar til tiltak, dersom forvaltningsrevisjonen avdekker område med forbetringspotensial. Problemstillingar Problemstillingar i prosjektet har vore: 1. Om samarbeidsavtalen vert fylgt opp i praksis og i tråd med vedtak i kommunestyra? 2. Om det er etablert ei effektiv og føremålstenleg barnevernsteneste? 3. Om barnevernstenesta oppfyller kvalitetskrav og sentrale lover og reglar på området? 7

8 2. Metode Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krava i RSK1 Standard for forvaltningsrevisjon. I prosjektet har fylgjande teknikkar vore brukt for å samle inn data: Dokumentanalyse I rapporten er det brukt informasjon tilsendt frå kommunane Leikanger, Luster og Sogndal. Dokumentasjonen er gjennomgått og halde opp mot revisjonskriteria. KOSTRA KOSTRA tal for Leikanger, Luster og Sogndal kommune for barnevernet i er gjennomgått og utviklinga i prioritering, dekningsgrader og produktivitet er analysert for kvar kommune. Analysen samanliknar stoda i barnevernet før og etter etableringa av Sogn barnevern. Samanlikninga tek utgangspunkt i året 26, før samanslåinga og organisasjonsendringar tok til, og året 21 dvs. vel halvanna år etter den formelle samanslåinga og etter at barnevernstenestene i dei tre kommunane har hatt høve til integrering. KOSTRA tal for 21 er foreløpige innrapporterte tal frå kommunane. Ved fastsetting av endelege tal kan det førekome einskilde justeringar. Intervju KPMG har gjennomført to semistrukturerte samtaler. Samtaler har vore med leiar for helse og sosial i Sogndal kommune, som tidlegare var leiar for barn og unge og rådgjevar ved gjennomføring av etableringa av Sogn barnevern. Det har vore eit fellesintervju med fire tilsette i Sogn barnevern. Desse tilsette arbeider med barnevernssaker frå alle tre kommunar. Eit planlagt intervju med noverande barnevernsleiar gjekk ut grunna fråver hjå barnevernsleiar. Utval av personar for intervju er basert på forventa informasjonsverdi, personar si erfaring og formelt ansvar i forhold til rapporten sitt føremål og problemstillingar. Intervju er gjort for å få utfyllende informasjon og forklaring til oversendt dokumentasjon frå kommunen. Alle data frå intervjua er verifisert av respondentane, dvs. at respondentane har lest igjennom referata og gjort eventuelle korrigeringar. Skriftlege spørsmål Det har vore retta skriftlege spørsmål til respondentar for å få utfyllande informasjon og forklaringar til innsamla datagrunnlag. Spørsmål har vore retta til fagsjef for økonomi i Sogndal kommune og leiar for helse og sosial i Sogndal kommune. Datadelen er basert på dokumentanalyse, analyse av KOSTRA tal og intervju. Problemstillingane er belyst frå fleire kjelder. Rapporten er sendt rådmennene i Leikanger, Luster og Sogndal for uttale. Uttalane er tatt inn i kapittel 6. Datainnsamlinga vart avslutta 29. april

9 3. Revisjonskriteria Revisjonskriteria er dei krav og forventningar som Sogn barnevern si verksemd er vurdert i høve til. I høve til problemstillingane i prosjektet er revisjonskriteria utleia av fylgjande kjelder: Kommunestyrevedtak i Luster, Leikanger og Sogndal kommune om etablering av Sogn barnevern Samarbeidsavtalen. Barnevernloven 3. Internkontrollforskriften 4. I vedlegg er revisjonskriteria som er brukt lista og utdjupa. 3 Lov 17. juli 1992 nr. 1 om barneverntjenester (barnevernloven) 4 Forskrift 14. desember 25 nr om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. 9

10 4. Fakta I kapittel 4 presenterast resultatet av dokumentanalysen, KOSTRA analysen og erfaringar/synspunkt innhenta gjennom intervju. 4.1 Samarbeidsavtalen Etablering av Sogn barnevern Kommunestyra i Luster, Leikanger og Sogndal kommune vedtok i 28 oppretting av eit interkommunalt samarbeid om barneverntenestene. Samarbeidet har fått namnet Sogn barnevern. Sogn barnevern er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid kor Sogndal er vertskommune. I dette ligg at rådmennene i Leikanger og Luster er gitt myndigheit av kommunestyra til å delegere ansvaret som kommunen har etter lov om barnevern til Sogndal. Ansvar for å utøve oppgåvene som Leikanger og Luster har etter barnevernlova er delegert rådmannen i Sogndal kommune. Sogn barnevern overtok ansvaret for barneverntenestene i dei tre kommunane Tilsette i barnevernet i Leikanger og Luster er overført til Sogndal kommune. Den nye barneverntenesta er oppretta med 7,8 stillingar. Barnevernet fekk kontorstad i Sogndal Drift av Sogn barnevern Samarbeidsavtalen stilte krav til drift av Sogn barnevern i forhold til økonomi, rapportering og arkiv. Økonomi I tabellen nedanfor er driftskrav for økonomi lista og samanhalde med dokumentasjon og opplysningar frå kommunane. Driftskrav Data Det skal utarbeidast eit samla budsjett for Sogn Det er laga budsjett for drifta av Sogn barnevern. Alle utgifter skal budsjetterast og barnevern. rekneskapsførast i Sogndal kommune. Drift av barnevernskontoret vert budsjettert og ført felles og fordelt med 4 % likt mellom kommunane og 6 % etter folketal. Utgiftene er fordelt slik; 4 % av utgiftene skjer med like stor del pr. kommune, medan 6 % av utgiftene vert fordelt etter folketalet. Tiltak/reise knytt til tiltak i den einskilde kommune Utgifter til tiltak er regnskapsført for kvar vert budsjettert og rekneskapsført for kvar einskild kommune. Refusjonskrav for utgifter til kommune. Kommunane dekker faktiske utgifter til tiltak i eigen kommune fullt ut. tiltak er sendt frå Sogndal kommune til Luster og Leikanger. Leikanger og Luster må stille kontorplass/møterom Det er etablert satellittkontor og fastsett 1

11 til disposisjon for Sogn barnevern. Utgiftene vert fakturert vertskommunen. 5 % av budsjetterte utgifter vert overført til vertskommunen som a konto utbetaling pr. 1 februar med avrekning på slutten av året. kontordagar for barnevernet i Leikanger og Luster. Sogndal sender krav til Luster og Leikanger i februar/mars med krav om innbetaling av 5% av driftskostnadene. Årsavrekning vert sendt ved årsskiftet. Rapportering I tabellen nedanfor er driftskrav for rapportering lista og samanhalde med dokumentasjon og opplysningar frå kommunane. Driftskrav Rapportering til kommunane skjer i samsvar med kommunane sine årshjul og omfattar budsjett, årsmelding og tertialrapport Det vert utarbeida et eige årshjul for Sogn barnevern som tek omsyn til tidsfristane i dei tre kommunane Data Sogn barnevern har sendt tertialrapportar og årsrapportar til samarbeidskommunane 5 med desse unntaka: - Det vart ikkje skrive eige årsmelding til kommunane for Det vart ikkje skrive/etterspurt årsmelding for 29 for Leikanger kommune. Sogndal kommune har eigne rutiner/årshjul for budsjett, tertialrapportering og årsmelding. Dette vert brukt for Sogn barnevern. 6 Det er ikkje utarbeida eit eige separat årshjul for Sogn barnevern for å ta omsyn til tidsfristane i dei tre kommunane. Ved omsorgsovertaking / særskilde kostnadskrevjande tiltak skal det snarast råd gå særskilt melding til rådmannen i den aktuelle kommunen Leikanger og Luster skal få naudsynte økonomiske rapportar frå vertskommunen for å kunne føre eige rekneskap og rapportere i KOSTRA. Vertskommunen har ansvar for å rapportere til fylkesmannen og SSB. Det har vore avklaringar i styringsgruppa kring fristar i kommunane som Sogn barnevern må tilpassast; fristar i budsjettprosessen, tertialrapportering og årsrapportering i Luster kommune. 7 Sogn barnevern har lagt inn i rutinane at leiar tek kontakt med rådmann (kommunesjef, assisterande rådmann) ved vedtak om omsorgsovertaking, eller når det nærmar seg plassering. Det vert gitt melding om venta store utgifter. Rapportering til KOSTRA vert føreteke av kvar kommune. Sogn barnevern rapporterer til SSB for alle tre kommunar. Det er og utarbeida eigne rapportar til samarbeidskommunane for 29 og 21 ift. talet på bekymringsmeldingar og undersøkingar, samt sakshandsamingstid. Informasjon om tenesta skal leggjast ut på internett Det er lagt ut informasjon om barneverntenesta 5 Møtereferat frå styringsgruppa, Brev av ,, ref 1/3694-3, Sogndal kommune. 7 Møtereferat frå styringsgruppa,

12 i alle kommunane. på internett i alle kommunane. Arkiv I tabellen nedanfor er driftskrav for arkiv lista opplysningar frå kommunane. og samanhalde med dokumentasjon og Driftskrav Det skal vere eit fellesarkiv for Sogn barnevern i vertskommunen. Leikanger og Luster skal ta kopi av aktive mapper og overleverer desse til Sogndal kommune. Det vert oppretta særskilt klientarkiv for kvar kommune slik at sakene kan haldast frå kvarandre. Det vert utarbeida eigne arkivrutinar for Sogn barnevern Data Det er laga eigne rutiner for etablering av eit felles arkiv. Det er rutiner for overføring av arkiv frå Luster og Leikanger kommune, herunder klientmapper. Slik overføring er skjedd. Det er rutiner for plassering av klientmapper i eigne seriar etter kvar kommune klientane er busett i. Det er etablert arkivrutinar for Sogn barnevern. 8 Rutinane vart laga i forkant av den formelle samanlåsinga. 4.2 Effektiv og føremålstenleg barnevernteneste Bakgrunnen for og føremål med Sogn barnevern Bakgrunnen for etableringa av Sogn barnevern: Det var vanskeleg å få stabilitet i barnevernet. Det var få fagpersonar i barnevernet og barnevernstenesta var svært sårbar for fråvær. Det var vanskeleg å få nok distanse mellom tilsette i barnevernstenesta og brukarane. Kjennskap eller nærleik til brukarane medfører at tilsette ikkje kunne handtere sakene. Føremålet med etableringa av Sogn barnevern var at kommunane skal få ei betre, meir effektiv og føremålsteneleg barnevernteneste for barn og familiar og auka rettstryggleik for denne gruppa Erfaringar med Sogn barnevern Nedanfor er erfaringar frå samarbeidet oppsummert. Oppsummeringen er basert på dokumentasjon frå kommunane og intervju med respondentar. 8 Rutinar av Rådmannen sitt saksframlegg til kommunestyrevedtak 24/8, Sogndal kommune. Tilsvarande formuleringar fins i saksframlegg til kommunestyrevedtak i Leikanger og Luster. Kommunane samarbeidde om saksutgreiingane etter kommunane i fellesskap hadde framforhandla samarbeidsavtalen som dei tre kommunestyra vedtok. 12

13 Bemanning Det har ikkje blitt større stabilitet i bemanninga etter etableringa av Sogn barnevern. Det har vore ein del gjennomtrekk i stillingar i barneverntenesta sidan 28 og fleire permisjonar som har gitt behov for vikarar. Men det er ikkje vanskeleg å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Tabellen nedanfor syner talet på stillingar i barnevernet i dei ulike deltakarkommunane før etableringa av Sogn barnevern og det samla talet på stillingar i Sogn barnevern etter samanslåinga. ( I tabellen er (- )= ikkje dokumentert) Leikanger 1,6 1,7 1,7 Luster 1,5 2,4 3,2 (2,7) Sogndal - - 3,2 Sogn Barnevern 7,8 Av tala går fram at den enkelte kommune i periodar har hatt mindre enn to stillingar. Fagmiljø og kompetanse. Det har blitt eit større fagmiljø i barnevernstenesta etter etableringa av Sogn barnevern. Sakshandsamarar får meir støtte og er tryggare i arbeidet/avgjersler. Auka fagmiljø og tryggleikskjensle gjer det lettare å handtere vanskelege situasjonar/konfliktar som fylgjer med arbeidet. 1 Større fagmiljø gjer at barnevernet kan ha to sakshandsamarar i kvar sak. To sakshandsamarar kan gi: 11 Betre kontinuitet i tenestetilbodet for brukarar ved fråver hjå personalet. Auka tryggleik for sakshandsamar ved t.d. heimebesøk hjå brukarar. Høgare kvalitet på arbeidet. Etter samanslåing har barnevernet mindre behov for sakkunnig bistand (advokat) enn før. Barnevernet i Sogndal kommunen hadde tidlegare ofte faglege konsultasjonar med Bufetat i Førde. Behovet for å bruke Bufetat i Førde er no nesten falt bort, som følgje av at det er eit større fagmiljø i Sogn barnevern. Tilsette i Sogn barnevern opplyser at barnevernstenesta ikkje har god nok kompetanse, eller rutinar, i høve til vold i nære relasjonar og seksuelle overgrep. Satellitt kontor/ tilgjengelegheit Det har blitt lettare for klientar å kontakte barnevernet etter etableringa av Sogn barnevern 12. Samstundes opplever barnevernet at satellittkontora i Leikanger og Luster vert mindre brukt av brukarane enn kva kommunane førestelte seg på førehand. Årsak kan vere at brukarane føretrekker at det er ein distanse mellom sitt miljø og barnevernstenesta. 13 I Luster er satellittkontoret plassert i nærleiken av naturlege kommunale samarbeidspartnarar, noko som gir kort veg mellom samarbeidande etatar. I Leikanger er barnevernet sitt utekontor 1 Møtereferat frå styringsgruppemøte, Sogn barnevern. 11 Tilsette i Sogn barnevern. 12 Tenesteleiar helse og sosial, Sogndal kommune. 13 Tenesteleiar helse og sosial, Sogndal kommune. 13

14 lokalisert ein annan stad enn naturlege samarbeidsetatar. Avstanden kan gjere det meir tungvindt å ha kontakt og etablere relasjonar. 14 Bekymringsmeldingar Barnevernstenesta får fleire bekymringsmeldingar enn før. Dette kan sjåast i samanheng med at det er etablert eit betre samarbeid mellom barnevernstenesta og dei andre kommunale etatane. 15 Meir enn halvparten av meldingane til barnevernstenesta kjem frå andre kommunale etatar. Hjelpetiltak Barnevernet er blitt betre på å vurdere om tiltaka er tenlege. 16 Sogn barnevern er inne med hjelpetiltak i kortare periodar enn tidligare og avsluttar no oftare saker. Tilsette i Sogn barnevern opplever imidlertid at barnevernet ikkje har eit godt nok tilbod om tiltak i forhold til behovet. Barnevernet har ikkje god nok kompetanse på tiltak som rettleiing og heimekonsultasjon. Konsekvensen er at barnevernet i nokre saker vedtek tiltak som ikkje er vurdert som gode nok i forhold til behovet. Utilfredsstillande tiltak fører heller ikkje til endringar eller forbetringar. Til dømes vert ikkje tiltak som rettleiing gjort på ein tilfredsstillande måte. I staden for å gje rettleiing t.d. i samband med måltid i heimen, vert rettleiing gitt på kontoret i kontortida. Det trengs og endringstiltak som foreldrenettverkstiltak som tilbyr rettleiing og oppfølging til foreldre. På tiltakssida kan systematikk og planmessigheit i gjennomføringa av tiltak bli betre. Barnevernet har og eit for dårleg tilbod om oppfølging til brukarane, noko som gjer at det ikkje er god nok kontinuitet i tilbodet som brukarane får i frå barnevernet. Sogn barnevern var i 21 med i eit prøveprosjekt med Bufetat om utvikling av familieråd som tiltak. 17 Sogn barnevern har ikkje fått etablert familieråd som tiltak. 18 Det er og vurdert om bruk av tiltaksmidlar skal endrast, og om ein skal tilsette nokon i eit prosjekt som berre skal drive tiltaksarbeid for dei tre kommunane. 19 Som fylgje av dette har Sogndal kommune fram til juni 211 ein person med spesialpedagogisk kompetanse i 5 % stilling i tenesteområdet Barn og unge. Stilinga er oppretta for å gje eit tilbod retta inn mot barn, herunder tiltak til familiar som er knytt til barnevernet. Etter juni månad skal ordninga evaluerast. Kvalitet Leiar for helse og sosial opplyser at kvaliteten på barneverntenesta er blitt betre etter etableringa av Sogn barnevern. Dette skuldast etablering av eit større fagmiljø. Det er samla mykje fagkunnskap på ein stad. Tilsette kan dra nytte av kvarandre sin kompetanse. Heving av det faglege nivået i tenesta vil gi kvalitetsforbetringar i høve til brukaren. Kvaliteten i barnevernstenesta er blitt betre i høve til 2 : - Handtering av bekymringsmeldingar. - Fagleg kvalitet. Tilsette har nokon å drøfte saker med og vert meir utfordra på vurderingar og val som vert gjort enn før. - Vedtak er betre grunngjeve enn før. 14 Tilsette i Sogn barnevern. 15 Tilsette i Sogn barnevern. 16 Tilsette i Sogn barnevern. 17 Forslag til økonomiplanen 21, sendt frå Sogn barnevern til samarbeidskommunane. 18 Leiar Helse og sosial. 19 Forslag til økonomiplanen 21, sendt frå Sogn barnevern til samarbeidskommunane. 2 Tilsette i Sogn barnevern. 14

15 Tilstette i Sogn barnevern opplever at det har vore ein stor auke i alvorlege saker og stiller spørsmål ved om dette skuldast at barnevernet har vorte flinkare til å utgreie sakene. Utfordringa til barnevernstenesta i dag er å finne dei rette tiltaka som kan stette behova som brukarane har. Effektivitet Tilsette i Sogn barnvern opplever at dei har fått meir å gjere, samstundes som barnevernstenesta får færre ressursar enn før. Det vert mindre tid til sakshandsaming, samstundes som det går meir tid med til reising Tall og statistikk for barneverntenesta frå kommunane. I tabellen nedanfor er det samanfatta tal og statistikk frå Leikanger, Luster og Sogndal kommune for perioden 26-21: Talet på motteke meldingar. Talet på meldingar som vart handsama innan ei veke. Talet på meldingar som var henlagd. Talet på undersøkingar. Talet på avslutta undersøkingar. Talet henlagd undersøkingar. Talet på vedtak fatta. Talet undersøkingar som førte til vedtak i Fylkesnemnd. Talet på undersøkingar med handsamingstid under 3 månader. Talet på undersøkingar med handsamingstid mellom 3-6 månader. Talet på undersøkingar med handsamingstid over 6 månader. Talet på utvida undersøkingar. Frå Sogn barnevern er opplyst at innføring av nytt datasystem førte til ein del feilregistreringar og til at saker som reelt var avslutta, ikkje vart registrert som avslutta. 15

16 Meldingar til barnevernet Undersøkingar føreteke av barnevernet Motteke melding Beh. < 1 veke Henlagt melding Avslutta unders. Henlagd unders. Fylkesnemnd Beh.< 3 mnd Beh. 3-6 mnd Beh.> 6 mnd Unders. Vedtak 26 Sogndal Leikanger Luster 11 3 Sum Sogndal Leikanger 2 7 Luster Sum Sogndal Leikanger 8 6 Luster 9 8 Sum Sogndal Leikanger Luster Sum Sogndal Leikanger Luster Sum Utvida unders. 16

17 Nedanfor er tabellen kommentert i høve utviklinga for bekymringsmeldingar og undersøkingar før og etter etableringa av Sogn barnevern. Bekymringsmeldingar Tabellen ovanfor syner at med eit unntak er alle meldingar etter 29 handsama innan ei veke. Utviklinga i talet meldingar som er sendt til kommunane for perioden 26-21: Sum Luster Leikanger Sogndal Av grafen ser vi at talet på bekymringsmeldingar for kommunane samla er høgare etter samanslåinga enn før samanslåinga. Ser vi på kvar kommunen, så har det vore ein vekst i meldingar i Luster og Sogndal frå 26 til 21. Det har vore ein nedgang i talet på meldingar i Leikanger i same periode. Av grafen ser vi at Luster og Sogndal hadde eit fall i talet på meldingar i 28 og at Sogndal har hatt eit fall inn i 21 17

18 Undersøkingar Utviklinga i talet på undersøkingar i kommunane for perioden 26-21: Sum Luster Leikanger Sogndal Av grafen ser vi at talet på undersøkingar for kommunane samla er høgare etter samanslåinga enn før samanslåinga. Ser vi på kvar kommunen, så har det vore ein vekst i undersøkingar i Luster og Sogndal frå 26 til 21. Det har vore ein nedgang i talet på undersøkingar i Leikanger i same periode. Av grafen går fram at Luster og Sogndal hadde eit fall i talet på undersøkingar i 28. I diagrammet nedanfor er talet på undersøkingar samanhalde med sakshandsamingstid for undersøkingar i I diagrammet har vi delt inn undersøkingar i fire søyler etter kor lang tid det tok å handsame undersøkingane. Blå søyle syner talet på undersøkingar som vart handsama innanfor tre månader. Raud søyle syner talet på undersøkingar som har ei handsamingstid mellom tre og seks månader. Grøn søyle syner talet på undersøkingar som det tok meir enn seks månader å handsame. Lilla søyle syner talet på utvida undersøkingar, dvs. undersøkingar kor forhold i den einskilde saka gjer det naudsynt å bruke meir enn tre månader på sakshandsamingstida Det føreligg ikkje tal for sakshandsamingstid for alle kommunar før Kjelde er Fylkesmannen i Sogn og fjordane. Vanlege årsaker til utvida undersøkingar er at det tek tid å innhente sakkunnig uttale eller det re vanskelege samarbeidstilhøve med parten i saka. 18

19 < til 6 > 6 utvida undersøkelse Diagrammet syner at det tek lengre tid å handsame undersøkingar i 21 enn i 29. Talet på undersøkingar som vart handsama innan 3 månader er nær halvert frå 29 til 21. Talet på undersøkingar som hadde ei sakshandsamingstid mellom 3-6 månader er auka frå 29 til 21. Talet på utviding av undersøkingar har gått litt ned. Tilsette i Sogn barnevern opplyser at det hender at fristar ikkje vert haldne, t.d. at ei undersøking tek lengre tid enn 3 månader. 4.3 Analyse av utviklinga i barnevernet for (KOSTRA) Gjennomgang av KOSTRA tal for kommunane for syner endringar i barnevernstenesta for kommunane etter 28 og etableringa av den interkommunale barnevernstenesta. Gjennomgang av KOSTRA tal for kvar kommunen er vedlagt rapporten. Kvar kommune er samanlikna med seg sjølv. KPMG har teke utgangspunkt i tilgjengelege indikatorar for barnevernstenesta i KOSTRA tal for kvar kommune for 26 til 21. Indikatorane syner korleis kommunen brukar midlar til barnevernstenesta (prioritering), kor godt tilbodet frå barnevernstenesta når ut til brukarane (dekningsgrader) og indikatorar som syner produktivitet i barneverntenesta. Tabellen nedanfor oppsummerar analysen for alle tre kommunar. Stoda i barnevernet i 21 er samanlikna med stoda i

20 Leikanger Luster Sogndal Indikatorar: Prioritering Netto driftsutgifter per innbyggar -17 år, kr Redusert Auke Redusert Netto driftsutgifter per barn i barneverntenesta, i kr Auke Redusert Redusert Del netto driftsutgifter, sakshandsaming Auke Redusert Auke barneverntenesta, % Dekningsgrad Barn med undersøking i forhold til tal innbyggarar - Auke Auka Auke 17 år, % Del barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar -17 Reduksjon Auke Auke år, % Produktivitet Brutto driftsutgifter pr barn i barneverntenesta kr Auke Redusert Litt redusert Barn med undersøking eller tiltak pr årsverk Redusert Auke Auke Del undersøkingar som fører til tiltak, i prosent Redusert Auke Redusert Stillingar med fagutdanning per 1 barn -17 år Liten auke Auke Redusert Del undersøkingar med handsamingstid over 3 Auke Auke Auke månader, % Del barn med tiltak pr med utarbeida plan, % Auke Auke Litt redusert Nedanfor er resultatet av analysen kommentert for kvar kommune i forhold til prioriteringar, dekningsgrader og produktivitetsindikatorane for barnevernstenesta Leikanger kommune Prioritering: Det har vore ein auke i midlar til barnevernstenesta målt per barn frå 26 til 21. Det har og vore ein auke i driftsutgifter til sakshandsaming. Dekningsgrad: Det har vore ein auke i talet på barn med undersøking samanlikna med talet på innbyggjarar - 17 år. Samstundes har det vore ein nedgang i talet på barn med barnevernstiltak. Produktivitet: Det har vore ein auke i driftsutgifter per barn i perioden Samstundes har det vore ein nedgang i barn med undersøkingar eller tiltak per årsverk og ein nedgang i talet på undersøkingar som fører til tiltak. Undersøkingar som tek meir tid enn 3 månader har auka, det same gjelder for barn som får utarbeida plan. Det er ein liten auke i tal stillingar med fagutdanning. Oppsummert: Analysen av KOSTRA tala syner at barnevernstenesta har fått auka midlar pr. barn, herunder meir til sakshandsaming. Analysen gir ikkje noko eintydig bilete for utviklinga i dekningsgrader for kommunen. Tala syner at kommunen bruker meir per barn enn før og at det er ein liten auke i bemanninga. Samstundes syner analysen ein nedgang i talet på barn med undersøking eller tiltak pr. årsverk, og ein oppgang i talet på undersøkingar som tek lengre tid enn 3 månader å handsama. Analysen indikerer at produktiviteten er gått ned frå 26 til 21 for kommunen Luster kommune 2

21 Prioritering: Det har vore ein reduksjon i midlar til sakshandsaming i barnevernstenesta og i driftsutgifter per barn i barnevernstenesta. Målt per innbyggar har det vore ein auke i utgifter til barn i alderen - 17 år. Dekningsgrad: Det har vore ein auke i talet på barn med undersøkingar og delen barn som får barnevernstiltak. Produktivitet: Driftsutgifter pr. barn er redusert frå 26 til 21. I same periode har det vore ein auke i barn med undersøkingar eller tiltak pr. årsverk. Det har og vore ein auke i undersøkingar som fører til tiltak, i undersøkingar som tek meir enn 3 månader å handsame og i talet på barn som får utarbeida plan. Det har vore ein auke i tal stillingar med fagutdanning. Oppsummert: Det vert tildelt færre midlar til barnevernstenesta i 21 enn i 26, samstundes som barnevernstenesta når ut til fleire i 21 enn i 26. Utgifter per barn gått ned, samstundes har det vore ein auke i oppgåvene per årsverk og i bemanninga fram til 28. Analysen indikerer ein auke i produktiviteten for kommunen frå 26 til Sogndal kommune Prioritering: Det har vore ein reduksjon i driftsutgifter per. barn i barnevernstenesta frå 26 til 21. Det har vore ein auke i utgifter til sakshandsaminga i perioden Dekningsgrad: Det har vore ein auke i dekningsgrad i barnevernstenesta frå 26 til 21. Produktivitet: Talet på undersøkingar/tiltak per årsverk har gått opp. Talet på undersøkingar som tek meir enn tre månader har og gått opp. Samstundes er tal stillingar med fagutdanning redusert i perioden og driftsutgifter som går med per barn har gått noko ned frå 26 til 21. Oppsummert: Analysen av KOSTRA tala syner at barnevernstenesta ikkje har fått auka midlar per. barn, men at meir utgifter går med til sakshandsaming enn før. Tala syner at barnevernstenesta når ut til fleire enn før (dekningsgrad). Samstundes syner tala og at barnevernstenesta gjer meir i 21, utan auke i stillingar eller auka driftskostnader per. barn. Analysen indikerer ein auke i produktiviteten i barnevernstenesta for kommunen i perioden 26 til

22 4.4 Kvalitetskrav og sentrale lovkrav Generelt om kravet til internkontroll i barneverntenesta Kommunar skal ha internkontroll for barneverntenesta. 23 Føremålet er å sikre at kommunen utfører oppgåvene sine i samsvar med krav fastsett i lov eller i medhald av lov. 24 Internkontroll er soleis eit verktøy for å sikre at kommunane fylgjer lovkrav og lovfastsette krav til kvalitet. Dette famnar om kommunane sine oppgåver i barnevernlova, herunder mellom anna handsaming av bekymringsmeldingar, undersøkingar og hjelpetiltak. Internkontrollen skal tilpassas barnevernet sin storleik, oppgåver/aktivitetar og risikotilhøve og ha det omfang som er naudsynt for å etterleve barnevernlova. I dette ligg at internkontrollsystem må gje høve til å etterprøve barnevernstenesta og bidra til at ein er i stand til å føre ein kontroll med verksemda. Internkontrollforskrifta gir nokre overordna føringar for utforming av internkontrollen, men sett ikkje krav til systemet si oppbygning og innretting. Dette avgjer kommunane sjølv. På eit overordna/strategisk nivå skal internkontrollen m.a. gje kommunen oversikt over område i barnevernstenesta med fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrav. Ein oversikt over tenesta og etterleving av lov og kvalitetskrav vil være viktig i eit styringsperspektiv og t.d. gje input for å styrke tenesta på område med behov. Internkontrollen skal og utøvast på det operative nivået; i dei daglege oppgåvene. Internkontrollen skal m.a. inkludere rutinar og prosedyrar for oppfylging av barnevernlova og rutine eller avvikssystem for å rette opp eventuelle overtreding av lovkrav. Då er det naudsynt at kommunen syter for at tilsette har kunnskap om barnevernstenesta sin internkontroll for at kontrollen skal fungere etter føremålet Innføring av internkontroll i barnevernstenesta for Leikanger, Luster og Sogndal Tabellen nedanfor syner KOSTRA tal for perioden om innført internkontroll i kommunane si barnevernstenesta ( = ingen internkontroll, 1 = internkontroll): Leikanger Luster Sogndal Forskrift 14. desember 25 nr om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester Forskrift 14. desember 25 nr om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

23 Tabellen syner at Luster og Leikanger fekk innført internkontroll i 28, det året Sogn barnevern vart etablert og oppgåvene i barnevernstenesta vart overført til Sogndal kommune. Sogndal kommune hadde innført internkontroll før etableringa av Sogn barnevern Rutinar for internkontroll for å sikre kvalitet i Sogn barnevern Sogndal kommunen har utarbeida rutinar i eit hefte ( Barn og unge i fokus ). Rutinane omfattar Sogn barnevern. Hefte inneheld krav til kvalitetssikring og internkontroll, herunder rutinar for melding om og handtering av uønskte hendingar (avvik), risikoanalyse og internkontroll. Kommunen har etablert eit elektronisk kvalitetssystem som har desse funksjonane: 1. Oversyn over lover/forskrifter, sentrale retningsliner, kommunale planar/retningsliner, tenesteomtalar og handbøker. 2. Prosedyrebibliotek som omfattar alle kommunen sine prosedyrar. 3. Modul for elektronisk melding og oppfølging av uønskte hendingar (avvik). Rapportar kan takast ut og t.d. nyttast som eit grunnlag for risikovurdering/internkontroll. 4. Modul for risikovurdering og internkontroll. Det skal gjennomførast ein årleg internkontroll på oppdrag frå rådmannen jf. eigen prosedyre. Sogn barnevern rapporterer fire gonger årleg til Fylkesmannen og to gonger kvart år til SSB. I samband med rapporteringane vert det kontrollert at saker er handsama i samband med fristar og krav, at tiltak er satt i verk og saker er avslutta slik dei skal. Ein sakshandsamar deltek på rapporteringa, som vert kvalitetssikra og forankra hjå barnevernsleiar. Eventuelle avvik vert fylgt opp. Kontrollrutinane i barnevernstenesta er ein integrert del av drifta og i dei løypande rapporteringane som skjer fleire gonger årleg. 25. Av rutinane går fram at alle har eit ansvar for å melde frå om uønskte hendingar. Slik melding skal gå elektronisk til nærmaste leiar, som har eit ansvar for å syte for at avviket vert lukka. Meldinga skal gje ein omtale av kva som har skjedd, moglege strakstiltak som er gjennomført og eventuelt framlegg til kva som kan/bør endrast. Det er utarbeidd prosedyre for melding om uønskte hendingar. Alle nytilsette skal få opplæring i kvalitetssystemet. På spørsmål frå KPMG om tilsette melder frå om avvik, feil eller manglar i barnevernstenesta svarte respondentane at dei gir munnlege meldingar eller sendar ein mail til leiinga om feil eller ting som har skjedd. Respondentane opplysta at dei ikkje kjenner til om det fins eit system for å melde frå om avvik, feil og manglar. Sogn barnevern har ei ordninga med kuratormøte kvar veke, kor meldingar og saker gjennomgått. Barnevernstenesta har ein praksis for daglege gjeremål, som bidreg til å sikre kvaliteten på tenesta. T.d. gjennomlesing av dokument for å sikre at personopplysningar er sladda før utsending, og rutine for å straks legge prenta vedtak i lukka konvolutt, for å hindre at dokument med personopplysningar vert liggjande tilgjengeleg for andre. Som del av hefte Barn og unge i fokus er det utarbeida og samla ein rekke rutinar, prosedyrar og skjema som nyttast av barnevernstenesta. Døme på prosedyrar : attendemelding til meldar til barnevernstenesta 25 Leiar Helse og sosial. 23

24 helse/sosial pedagogisk team i barnehagen helse/sosial pedagogisk team i skulen hjelpetiltak i barnevernstenesta søknad individuell plan informasjon til offentleg meldar i barnevernsakar innhenting av samtykke overgang mellom barnevern - og sosialtenesta for ungdom mellom 18 og 23 år Døme på skjema: samtykke til tverrfagleg samarbeid om barn og unge i Sogndal kommune standardbrev for individuell plan tilvising/meldeskjema til barnevernet Rutinar for tverrfagleg samarbeid Sogn barnevern har rutinar for tverrfagleg samarbeid med andre kommunar. Sogndal og Leikanger har samla rutinane i eigne hefter. Desse rutinane gir ei rettleiing for samarbeid mellom ulike einingar som arbeidar med barn og unge. Rettleiinga tek føre seg kva som fremjar samarbeid, faktorar som gir grunnlag for uro, korleis ein går fram når ein er uroa og saksgangen i barnevernsakar. Tverretatleg samarbeidsfora i kommunen vert presentert, og det vert gjeve eit oversyn over relevant lovgrunnlag. Rutinane famnar og om prosedyrar og skjema. I Luster kommune skal prosjektet saman for barn og unge bidra til å betre det førebyggjande arbeidet i kommunen og å få større fokus på samordning av tenester. Prosjektet starta i 29 og held fram i tre år. Ein forventa effekt av prosjektet er betre tenester til barn, unge og deira familiar. Prosjektet skal og gi betre samarbeid. 26 Tilsette i Sogn barnevern opplever at det varierar frå kommune til kommune i kva grad rutinane for samarbeid fungerar. I saker om vold i nære relasjonar handlar kommunane ulikt frå sak til sak. 27 Tilsette i Sogn barnevern opplever at det er for liten kunnskap om barnvernet i andre deler av kommunen. Tilsette kan og oppleve negative haldningar til barnevernet, noko som gjer terskelen for samarbeid høgare. Tilsette i barnevernet understrekar og at dei samarbeidande etatane klarer å finne løysingar i saker som krev eit tverrfagleg samarbeid, men at de t går med mykje tid til slike saker. Særskilt om tverrfagleg samarbeid i Leikanger kommune Av dei tre kommunane i Sogn barnevern er det samarbeidstilhøve til andre kommunale etatar i Leikanger kommune som har størst forbetringspotensial. 28 Sogn barnevern har arbeida for å betre dette samarbeidet, og det har vore ein framgang i forhold til samarbeidet med skular og barnehagar. Det er etablert faste møtepunkt. Det er og døme på mange enkeltsaker kor samarbeidet fungere godt med Leikanger kommune. Tilsette i barnevernet opplever likevel at det er ein lang veg å gå før samarbeidet er tilfredsstillande. I møter med kommunale etatar i Leikanger har barnevernet fått informasjon om saker som vedkjem barn og som barnevernet vurderer som alvorleg, utan at den aktuelle etaten i Leikanger kommune har sendt ei bekymringsmelding til barnevernet. Til dømes har barnevernet fått informasjon om vold mot barn, utan at dette har vore meldt til barnevernet. Fyrst etter at barnevernet har gitt klar beskjed til kommunen om at saka skal meldast barnevernet har melding kome inn, slik at barnvernet kan handtere saka. 26 Forslag til økonomiplanen 21, sendt frå Sogn barnevern til samarbeidskommunane. 27 Tilsette i Sogn barnevern. 28 Tilsette i Sogn barnevern. 24

25 Tilsette i barnevernet peikar på at for lite samarbeid fører til at barnevernet har for liten kjennskap til behovet for tenester i Leikanger kommune. Særskilt om tverrfagleg samarbeid i Luster kommune Tilsette i Sogn barnevern opplever at samarbeidet med kommunale etatar i Luster kommune fungerer betre enn i Sogndal og Leikanger kommune. 29 Luster kommune har eit tverrfagleg team som trår saman dersom det oppstår saker som krev eit tverrfagleg samarbeid. Luster har og eit helse og sosialpedagogisk team for barnevernsaker, slik som Leikanger og Sogndal. Luster har prioritert eit slikt samarbeid og har personar i kommunen som held fokuset på dette Rutinar for bekymringsmeldingar Sogn barnevern har rutinar for handtering av bekymringsmeldingar, samt skjema for bekymringsmelding til barnevernet. Av rutinane 3 for handtering av bekymringsmeldingar går fylgjande fram: Innan ei veke frå melding er motteken, skal det takast avgjerd om det skal setjast i gang undersøkingssak eller om meldinga skal leggjast bort. Barneverntenesta skal innan 3 veker etter å ha motteke melding, sende offentleg meldar skriftleg attendemelding om at meldinga er motteke. Dersom ein privatperson har sendt bekymringsmelding, skal det vurderast å sende same attendemelding. Dersom skriftleg attendemelding ikkje vert gjeve, skal barneverntenesta ta kontakt med privat meldar for å informere om motteke melding. Tilsette opplyser at rutinar for bekymringsmeldingar er kjent i organisasjonen. Rutinane vert brukt og dei opplevast som gode Rutinar for undersøkingar og hjelpetiltak Sogn barnevern har rutinar for gjennomføring av undersøkingar og hjelpetiltak, herunder søknadsskjema for hjelpetiltak og prosedyre for utfylling av søknad. Av rutinane 31 går fram: Dersom det er grunn til å tru at barnet treng tiltak frå barnevernstenesta, vil det bli sett i gang ei undersøkingssak. Ei undersøkingssak skal vere gjennomført innan 3 månader, men fristen kan i særlege tilfelle vere 6 månader. Hjelpetiltak kan berre setjast i verk dersom foreldra samtykker til dette. Ved meir alvorlege inngrep, som til dømes omsorgsovertaking, er det fylkesnemnda som fattar vedtak. Barnevernet set inn mykje kompenserande tiltak utanfor heimen, medan behovet ligg i heimen og tiltak burde ha vore sett inn i heimen Tilsette i Sogn barnevern. 3 Prosedyrehandbok Barn og unge i fokus, kap Prosedyrehandbok Barn og unge i fokus, kap Tilsette i Sogn barnevern. 25

26 Leiinga i barnevernet har eit sterkt fokus på at fristar for handsaming av bekymringsmeldingar og undersøkingar skal haldast. Fristane vert og i stor grad haldne. 26

27 5. Vurdering Oppfylging av samarbeidsavtalen Sogn barnevern er etablert i samsvar med krava i samarbeidsavtalen og kommunestyrevedtaka som godkjente avtalen. I det alt vesentlege er krav i samarbeidsavtalen til økonomi, rapportering og arkiv til barnevernet nedfelt i fylgt opp. Det vart ikkje skrive eige årsmelding til kommunane for 28. Det vart ikkje skrive/etterspurt årsmelding for 29 for Leikanger kommune. Det er ikkje lage eit eige årshjul for (økonomisk) rapportering til samarbeidskommunane. I staden har Sogn barnevern nytta årshjulet til Sogndal kommune. Effektivitet og føremålstenleg barnevernteneste Etter vår vurdering har verksemda hjå barneverntenesta samla sett for kommunane blitt meir effektiv etter samanslåinga: Tilsette i barneverntenesta opplever at dei har fått meir å gjere enn før og mindre tid til sakshandsaming utan at løyvingane til barneverntenesta har auka. Tal frå kommunane syner at det er fleire bekymringsmeldingar og fleire undersøkingar enn tidlegare, samstundes som bemanninga for kommunane sett under eit er tilnærma lik før og etter samanslåinga. KOSTRA tala for kommunane syner at det er skilnader mellom kommunane i høve målsettinga om auka produktivitet. Luster og Sogndal kommune har auka produktiviteten etter samanslåinga, medan utviklinga i Leikanger syner ein noko lågare produktivitet. Etter vår vurdering innfrir Sogn barnevern målsettinga om å få ei meir føremålstenleg barnevernsteneste: Samlinga av tilsette i barnevernstenestene i Luster, Leikanger og Sogndal gir eit større fagmiljø under same tak. Dette har gjort barnevernstenesta mindre sårbar for fråver og gir eit betre grunnlag for å sikre kontinuitet i tenestetilbodet til brukarane. Eit større fagmiljø under same tak har gitt betre høve for sakshandsamarane til å drøfte saker og kvalitetssikre avgjersler. Dette bidreg til å styrka den faglege kvaliteten på arbeidet som barnevernstenesta gjer, noko som fører til eit betre tenestetilbod til brukarane. Tal og statistikk frå kommunane syner at Sogn barnevern har fleire meldingar og undersøkingar enn kommunane samla sett før samanslåinga. Auken i talet på meldingar er positivt, fordi det er ein indikator på at barnevernet sitt tilbod nå når ut til fleire som har behov for hjelp/omsorg enn tidlegare. Auken i meldingar er og ein indikator på at 27

28 samarbeidet med andre etatar har blitt betre. Dette fordi brorparten av meldingar som barnevernet får kjem frå andre offentlege etatar. Etter vår vurdering har Sogn barnevern og forbetringspotensial: Til trass for at samarbeidet mellom etatar har vorte betre, er det rom for ytterlegare forbetring. Særskilt gjelder dette for Leikanger kommune. Etter vår vurdering må både barnevernet sjølv og andre etatar bidra til eit betre samarbeid. Eit mangelfullt samarbeid vil kunne svekke tilbodet til barn, unge og deira familiar og føre til at barnevernet ikkje får saker til handsaming og høve til å hjelpe. Det er positivt at det er fleire meldingar og undersøkingar i barnevernet no enn før. Men det er og særs viktig at behova som vert avdekke vert møtt med eigna tiltak, tiltak som kan føre til endring og forbetringar. Barnvernet kan få eit betre tilbodet av tiltak som kan tilbydast brukarar og settast inn for å hjelpe barn, unge og deira familiar. Oppsummert er det vår vurdering at barnevernstenesta etter samanslåinga framstår som betre rusta til å gi barn og unge hjelp dei har krav på/ behov for. Kvalitet og sentrale lovkrav Sogn barnevern har rutinar og system for kvalitetssikring og internkontroll. Rutinane inneber m.a. årlege risikoanalysar og legg til rette for melding om avvik og uønska hendingar i barnevernet, m.a. brot på barnevernlova. Det er positivt at Sogn barnevern har rutinar for kvalitetssikring, då det bidreg til å sikre kvaliteten på tenesteilbodet som vert gitt brukarane. Barnevernet har kontrollrutinar som er knytt til faste rapporteringar, og som er retta mot deira saker; herunder etterleving av fristar og iverksetting av vedtak/tiltak. Etter vår vurdering er det positivt at barnevernet har rutinar for kontroll retta mot sine saker og vesentlege lovkrav, samt at rutinar for kontroll er ein integrert del av drifta. Dette bidreg til at kontrollrutinane vert fylgt og er med og sikre eit kontinuerleg fokus på kvaliteten i saker og sakshandsaminga. Det gjer det og mogleg å avdekke og rette opp manglar. Etter vår vurdering utøvar barnevernstenesta kvalitetssikring i det daglege arbeidet, t.d. ved faste kuratormøte kvar veke. Det vert meldt frå om avvik og uønska hendingar, men etter vår vurdering er det indikasjonar på at tilsette ikkje godt nok kjenner eller fylgjer rutinar for elektroniske avviksmeldingar. Det er her eit forbetringspotensial i høve til opplæring /bruk av avvikssystemet. Etter vår vurdering syner fakta at Sogn barnevern etterlever barnevernlova sin frist på ei veke for handsaming av bekymringsmeldingar: Det er positivt at sakshandsamingsfristen for meldingar vert haldne, då rask handsaming av nye meldingar er ein føresetnad for å kome raskt i gang med eventuelle undersøkingar og hjelpetiltak til barn og unge. Det er og positivt at fristar vert haldne, sett i lys av at talet på bekymringsmeldingar har gått opp etter samanslåinga i 28, medan bemanninga har vore tilnærma uendra. Talet på undersøkingar har gått opp og i 21 er det fleire undersøkingar som tek lengre tid å handsame enn i 29. Hovudregelen er at undersøkingar skal gjennomførast så snart som mogleg og seinast innan tre månader. Berre i særlege tilfelle kan ein nytte meir enn tre månader, sjølv om lova opnar for dette, jf. barnevernlova 6-9 og 4-3. Denne utviklinga er etter vår vurdering uheldig. Lengre sakshandsamingstid fører til at det tek lengre tid før tiltak kan settast i verk og hjelp kan bli gitt brukaren. Ei sakshandsaming utover tre månader medfører at Sogn barnevern ikkje fylgjer opp intensjonen i barnevernlova. 28

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015 Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO År / Saksrnal..> Skjåk kommune Midtgard 2690 Skjåk Motteko: 1 9 AUG2015 Saksbeh: Arkivkode C--.57- Deres referanse Dato 07.08.2015 Vår refera nse 2015/1967-5 620 E13.1 Saksbehandler

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år i Eid kommune Adressa til verksemda: Rådhusvegen 11, 6771 Nordfjordeid Tidsrom for tilsynet: 21.01.2016

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon "Barnevernet"

Forvaltningsrevisjon Barnevernet Forvaltningsrevisjon "Barnevernet" Vindafjord kommune 2015 2 Vindafjord kommune, Forvaltningsrevisjon "Barnevernet" Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har formålet vore å undersøke om kommunen

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer