SLUTTRAPPORT FRA UP-7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FRA UP-7."

Transkript

1 UP-7 SLUTTRAPPORT FRA UP-7. Overordnete mål Kommunene i Midtre-Namdal har et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt Kvalitetsstyring/Internkontroll-system innen helse- og omsorgssektoren Det er utredet hvilken nytte og hvilke strukturelle utfordringer et eventuelt felles kvalitetsutvalg i Midtre-Namdal kan gi Resultatmål Det er tydelig avklart hvilken detaljeringsgrad Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet skal ha o hvilke av de relevante Internkontrollforskriftene som arbeidet omfatter o Hva systemet bør inneholde o Hvordan oppbygning/strukturer skal arrangeres Alle kommuner har et ajourført Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet Kommunehelsetjenestens ansatte opplever Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet som et nyttig og praktisk verktøy til faglig utvikling og kvalitetsforbedring Kommunene i Midtre-Namdal har utviklet et felles digitalt system for avvikshåndtering Det er utarbeidet et årshjul med aktiviteter som sikrer kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor de relevante internkontrollkrav og kvalitetsforskriften Det er igangsatt noen mikroprosjekter for kvalitetsforbedring i kommunene Delmål Det er avklart hvor ansvaret for det daglige arbeidet med kvalitetsforbedring innen helse- og omsorgssektoren er plassert Det er utarbeidet og tatt i bruk gode metoder for måling av kvalitet og kontinuerlig forbedring Det er påbegynt noen mikroprosjekter for kvalitetsutvikling på enheter nær brukerne Det er utarbeidet forslag til realistiske kvalitetsstandarder for den daglige driften av helse og omsorg, som man kan måle kvalitet etter Det arrangert et felles fagseminar med kvalitetssikring og internkontroll som tema, skal bidra til å høyne den faglige forståelsen for og innsikten i underprosjektets tematikk Kommunene har opprettet lokale arbeidsgrupper som koordinerer innhold i Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet i tråd med avklarte felles strategier for innhold og struktur Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

2 Det er utviklet et logisk og oversiktlig arkiv for Kvalitet- og Internkontrolldokumenter Prosjektets arbeidsgruppe oppleves som en prosesshjelp til å få aktuelt innhold på plass i kommunenes EK-systemer Gruppens sammensetning: UP-7 har hatt en del utskifting av gruppemedlemmer undervegs i prosjektperioden, men ved avslutningen besto gruppen av: Per Erik Arnø (MNS) Leder for arbeidsgruppa / MNS Robert Skjærvik Namsos kommune Venche Myrvik Namsos kommune Liv Brønstad Flatanger kommune Tone Mette Flått Overhalla kommune Jane Tingstad Fosnes kommune Tore Brønstad Namdalseid kommune UP-7`s forståelse av oppdraget, gitt den tidsfristen som ble satt for arbeidet: o UP-7 fokuserte på å utarbeide overordnede kvalitet / internkontrollstruktur, og begynte arbeidet med de konkrete dokumentene i denne strukturen. o Det ble konkludert med at det ikke var tid eller ressurser til å iverksette mikroprosjekter. o Verdighetsgarantiforskriften ble lagt til grunn sammen med de andre IK-forskriftene. o Det ble avholdt 2 vellykkede dagsseminarer om kvalitet /IK. UP-7`s status pr o Gruppen trengte lang tid på å sette seg inn i fagområdet og få felles forståelse for hva kvalitet og internkontrollarbeid dreide seg om, det gikk med mer enn et halvt år til denne prosessen. o Den begrensede arbeidsperioden som UP-7 ble tildelt, gav som resultat at gruppen fikk påbegynt et langsiktig arbeid, det gjenstår svært mye arbeid før målsettingene kan nås. o På grunn av at de involverte kommunenes helse og sosialtjenester er ulike i sin organisasjonsform på detaljert enhetsnivå (hjemmetjeneste / sykeheim), har dette vanskeliggjort UP-7 sitt arbeid med å lage lokalt tilpasset struktur for kvalitet- / Internkontrollsystem. o UP-7 har derfor begrenset seg til å arbeide med struktur for de overordnede styringsdokumentene. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

3 o De lokale kvalitetsgruppene har i liten grad blitt aktivisert fordi UP-7 ikke har kommet langt nok i sitt arbeid. Den lokale kvalitetsgruppen i Namsos skal berømmes for sitt arbeid som har vært til stor hjelp for UP-7. UP-7`s generelle anbefalinger o UP-7 mener at det er fullt mulig å lage et overordnet ledelsessystem for kvalitet og internkontroll i regi av samkommunen for helse og sosial innen de områdene der det kan være felles, jfr. forslag til struktur beskrevet i vedlegg 2 Hovedhensikten med et overordnet kvalitet / IK-system er: ikke primært å ta vare på og sørge for at det foreligger prosedyrer på de ulike fagområdene, men derimot primært for å sikre at det skjer et kontinuerlig forbedringsarbeid i enhetene som igjen vil føre til: sikring av eksisterende kvalitet, Større grad av overholdelse av lovverk, minske risiko for brukerskader, sørge for måloppnåelse for enhetene, samt sørge for videreutvikling av kvalitet der dette er mulig og ønskelig Det er derfor viktig at man har et overordnet kvalitet / internkontrollsystem som sikrer at den overordnede ledelsen styrer kvalitet- og internkontrollarbeidet på lik linje med økonomi, personal, generell drift o.a. o Et overordnet system må suppleres med lokale dokumenter og rutiner tilpasset den enkelte driftsenhet, jfr. forslag til lokal struktur beskrevet i vedlegg 3 o Det er UP-7`s klare holdning at uten en tydelig ledelsesforankring på rådmannsnivå / eventuelt politisk nivå i hver enkelt kommune, samt samkommunen, så vil ikke et kvalitet- / internkontrollsystem bli et levedyktig og effektivt redskap. o Flatanger kommune har over en periode på 3 år, arbeidet med overordnede styringsdokumenter for internkontroll. UP-7 anbefaler at disse legges til grunn og tilpasses for bruk i et overordnet ledelsessystem på samkommunenivå, herunder blant annet generell prosedyre for risikovurdering. o Overhalla kommune har i løpet av de 2 siste årene arbeidet strukturert med praktisk kvalitetsforbedringsarbeid innen helse og omsorg, og spesielt utarbeidet et system for registrering og oppfølging av avvik som det står stor respekt av. Se vedlegg 6 o Det anbefales sterkt at det opprettes en arbeidsgruppe for å videreføre det arbeidet som UP-7 har påbegynt. o Det anbefales at man bygger videre på den kompetansen som i løpet av 2011 er opparbeidet blant gruppemedlemmene. o UP-7 anbefaler at det etableres et felles kvalitetsutvalg for Midtre Namdal samkommune og tilhørende kommuner, se forøvrig punkt om kvalitetsutvalg side 6. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 3

4 Anbefalinger som i løpet av året er sendt videre til prosjektgruppen: 1. UP-7 ber kommunene og samkommunen om å beskrive visjon / policy for kvalitet og internkontroll. o Status: UP-7 har når sluttrapporten nå foreligger ikke mottatt noen tilbakemelding om at kommunene har fulgt UP-7 sin anbefaling om å utarbeide visjon / policy for kvalitet og internkontroll. UP-7 anbefaler fortsatt sterkt at kvalitet og internkontrollarbeid forankres på rådmannsnivå. 2. UP-7 ber kommunene og samkommunen om å drøfte om de skal forplikte seg til kontinuerlig forbedring av kvalitets og internkontrollarbeidet, basert på den eventuelle visjon/policy som foreligger. o Status: UP-7 har når sluttrapporten nå foreligger ikke mottatt noen tilbakemelding om at kommunene har fulgt UP-7`s anbefaling om å forplikte seg til et kontinuerlig forbedringsarbeid innen helse og sosial. 3. Beskrivelse av ansvar, myndighet og oppgaver iht. krav i internkontrollforskriftene, anbefales gjort i form av stillings- Ansvarsbeskrivelser på alle nivåer i de kommunale organisasjonene. o Status: Anbefalte formuleringer vedrørende internkontroll for bruk i eksisterende stillingsbeskrivelser, nye stillingsbeskrivelser, eller andre dokumenter som beskriver ansvar, myndighet og oppgaver er vedlagt som vedlegg 4 4. UP-7 ser det som hensiktsmessig å kombinere tekst og grafiske fremstillinger for å beskrive de ulike driftsprosessene i helse og sosialsektoren. Det anbefales at det benyttes tekst på mindre prosesser og flytdiagram på mer omfattende og langvarige prosesser. Det er vedlagt 2 eksempler på slike grafiske framstillinger som anbefales, det ene er årshjulet i vedlegg 5 og det andre er beskrivelsen av saksgang for avvikshåndtering i vedlegg 6. o Status: Det har ikke vært tid til å begynne å arbeide med så detaljerte prosesser. Det anbefales at dette arbeidet fortsetter etter at UP-7 sitt arbeid nå er avsluttet. 5. UP-7 har gått i gjennom de generelle kvalitetsprinsippene og anbefaler at disse i hovedsak legges til grunn for det videre arbeidet med kvalitet / internkontroll. o Disse er beskrevet i vedlegg 1 Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 4

5 6. UP-7 anbefaler at kvalitet- og internkontrollsystemet som skal bygges opp, omfatter følgende forskrifter: o Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene o Internkontrollforskriften for næringsmidler o Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) o Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten o Forskrift om miljørettet helsevern o Personopplysningsforskriften o Verdighetsgarantiforskriften 7. UP-7 anbefaler at det utarbeides kvalitet / internkontrollsystem som skal dekke alle internkontroll og kvalitetskrav relatert til punkt 6, for følgende organisatoriske enheter: o Overordnet administrativt ledelsesnivå innen helse og sosial o Tjenesten for funksjonshemmede, o Hjemmetjenesten o Kommunale institusjoner o Kjøkken o Det presiseres at det må være et langsiktig mål at kvalitet / internkontrollsystemet skal dekke hele den totale driften. Konklusjoner av UP-7 sitt arbeid som pr dato ikke er sendt videre til prosjektgruppen: Det anbefales at det utarbeides lokale kvalitetsstandarder som skal ivareta verdighetsforskriften og internkontrollforskriftene og at det legges opp rutiner som skal sikre drift, evaluering og kontinuerlig forbedring av disse. o Det henvises her til at Overhalla kommune har utarbeidet et sett med kvalitetsstandarder for helse og omsorg, og at disse kan benyttes som grunnlag / eksempler når ulike lokale enheter skal utarbeide sine egne. Kvalitetsstandardene må være tilpasset den enkelte enhet og utarbeides i samarbeid med alle ansatte. Gruppen som overtar for UP-7 bør utarbeide redskap / metodikk for arbeid med lokale kvalitetsstandarder. UP-7 anbefaler at den lokale dokumentstrukturen for de enkelte driftsenhetene innen helse og omsorg utarbeides og tilpasses lokalt i den enkelte kommune, og at man bygger på den anbefalte mal som UP-7 har beskrevet. Den lokale kvalitetsgruppen bør involveres som en ressurs i dette arbeidet. Se vedlegg 3 UP-7 anbefaler bruk av Delta til all avvikshåndtering, men at det legges opp til en saksgang i tråd med vedlegg 6. Det presiseres at prosedyre NAKSO kan benyttes til dette formålet etter en grundig endring / revidering. o Dette dokumentet anbefales revidert slik at det ivaretar: Alle relevante internkontrollkrav (en avviksprosedyre uansett lovverk). At saksgangen som gjenspeiles i vedlegg 6 står beskrevet Tilpasset for bruk i alle kommunene. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 5

6 UP-7 ser det som en overordnet oppgave for de som eventuelt viderefører gruppens arbeid, å utarbeide verktøy / metodikk for lokale kvalitetsstandarder og andre dokumenter, verktøy og metoder som er beskrevet i vedlegg 2 Det anbefales at dokumentstrukturen deles opp i en ledelsesstruktur og en ansattstruktur og begge deler skal være åpent tilgjengelig. UP-7 har utarbeidet forslag til et grafisk årshjul. Hensikten med det grafiske årshjulet er å visualisere / synliggjøre saksgang slik at alle medarbeidere er klar over den. Se vedlegg 5 Det grafiske årshjulet anbefales supplert med en tabell som i større grad beskriver detaljer i form av Måned / aktivitet / praktisk gjennomføring / ansvar. Gruppen anbefaler at det er bygges på et dokument som allerede er tatt i bruk av fysio- / ergoterapitjenesten i Namsos. Tabellen er ikke sluttført. UP-7 hadde som et hovedmål å vurdere nytten av et felles kvalitetsutvalg: Den nytte et felles kvalitetsutvalg i Midtre Namdal vil kunne gi er: Forankring som kan videreføre det arbeidet som er satt i gang av UP-7 Gi større grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen Bidra til etablering av gode ledelseskulturer relatert til kvalitet Mulighet for strukturert oppfølging av avvik, bekymringsmeldinger og brukerundersøkelser Vil bidra til å minske tilfeller av skader på brukere og derved øke pasient/ brukersikkerheten Bidra til økt samhandling mellom kommuner, helseforetak, fastleger og andre private aktører De oppgaver et kvalitetsutvalg kan arbeide med er: Utarbeide og evaluere overordnede styrende dokumenter relatert til kvalitet og internkontroll Evaluere dokumentenes effektivitet og hensikt o Beslutte internrevisjoner o Beslutte brukerundersøkelser Vurdering av avvik og pasientsikkerhet på et statistisk nivå Bidra til kompetanseoppbygging rundt om i kommunene Bidra til økt samhandling mellom kommuner, helseforetak, fastleger og andre private aktører For UP-7 Per Erik Arnø Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 6

7 gruppeleder Vedlegg: 1. Kvalitetsprinsipper 2. Forslag til overordnet struktur for et kvalitet / internkontrollsystem 3. Forslag til struktur for kvalitet / internkontrollsystem på enhetsnivå 4. Forslag til anbefalte tekster for grupper av stillingskategorier i kommunene relatert til ansvar, myndighet og oppgaver for kvalitet og internkontroll 5. Grafisk årshjul for overordnede kvalitet / HMS aktiviteter 6. Grafisk framstilling av saksgang for avvikshåndtering Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 7

8 UP-7 Vedlegg 1 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer 1. Kvalitet hva omfatter det for vår sektor (helse og sosial). At tjenestene er: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Samordnet og preget av kontinuitet Kvalitet Involverer brukerne og gir dem innflytelse Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre organisasjon og ledelse Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene Følge med og evaluere tjenestene Innenfor dette området kvalitet ligger så det begrensede temaet internkontroll som dreier seg om å ha et kvalitetssystem som skal ivareta lovkrav der dette forventes. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

9 Innen kommunal sektor må her begrepet kunde erstattes med begrepet bruker. De 8 kvalitetsprinsippene tilpasset kommunal drift: 1. Brukerfokus Alle kommunale organisasjoner er avhengig av sine brukere. Det er derfor viktig å forstå gjeldende og framtidig brukerbehov samt å oppfylle brukerkrav og strebe for å kunne overgå brukernes forventninger. 2. Lederskap Ledelsen er viktig for å etablere en felles hensikt og retning for organisasjonen. Ledelsen bør holde ved like miljøet i organisasjonen som personellet kan engasjere seg fullt og helt i for å oppnå organisasjonens mål. 3. Personellets engasjement Personell på alle nivåer i organisasjonen er det mest vesentlige. Og deres fulle engasjement gjør det mulig for dem å utnytte sine evner til det beste for organisasjonen. 4. Prosesstankegang For å oppnå ønsket resultat på en mest effektiv måte er det viktig at aktiviteter og tilhørende ressurser blir styrt som en prosess. 5. Systemtankegang ved styring Et system vil bidra til at identifisering, forståelse og styring av samvirkede prosesser vil bidra til at organisasjonen oppnår sine mål på en effektiv og virkningsfull måte. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

10 6. Kontinuerlig forbedring En kontinuerlig forbedring av organisasjonens prestasjoner bør være et vedvarende mål for enhver organisasjon. 7. Beslutninger basert på faktiske hendelser Virkningsfulle beslutninger er basert på informasjon og analytisk data. 8. Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandører I en organisasjon er organisasjonen og leverandøren avhengig av hverandre, og et godt samarbeid vil forbedre begge parters evne til å skape verdi. Eks. på slike: fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter etc. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 3

11 UP-7 Vedlegg 2 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til overordnet dokumentstruktur for kvalitet / internkontrollsystem Det presiseres alle nummererte punkter henviser til Mapper i en mappestruktur som kan legges inn i EK eller et annet dokumentstyringssystem. 1. Overordnede mål / kvalitetstandarder a. Namdalseid har utarbeidet dokumenter som kan brukes som grunnlag 2. Organisasjon a. Organisasjonskart med hyperlenker til stillingsbeskrivelser, delegasjon, fullmakter b. Stillingsbeskrivelser, fullmakter og delegasjoner Det anbefales at beskrivelsene i vedlegg 4 bygges inn i eksisterende beskrivelser av ansvar, myndighet og oppgaver. 3. Lover og forskrifter a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 4. Involvering av medarbeidere a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 5. Avviksregistrering og håndtering a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 6. Kontinuerlig forbedring / årshjul Viser til vedlegg 5 og anbefaling om å arbeide videre med dette a. Brukerundersøkelser b. Risikovurdering og pasientsikkerhet c. Ansatteundersøkelser 7. Handlingsplan Helse og omsorg for inneværende år 8. Planverk for den enkelte kommune Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

12 UP-7 Vedlegg 3 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til dokumentstruktur på enhetsnivå Enhet: Overordnede mål for enheten Organisasjonskart: Lokalt for enheten Lover og forskrifter Årlig handlingsplan for enheten HMS Faglige rutiner og prosedyrer Pasienter/brukere/tjenestemottakere Ansatte Eksterne personer (pårørende, samarbeidsaktører) Avdeling: Overordnede mål for avdelingen Organisasjonskart: Lokalt for avdelingen Lover og forskrifter Årlig handlingsplan for avdelingen HMS Faglige rutiner og prosedyrer Pasienter/brukere/tjenestemottakere Ansatte Eksterne personer (pårørende, samarbeidsaktører) Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

13 UP-7 Forslag til innhold i beskrivelser av ansvar, myndighet og oppgaver Vedlegg 4 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Etatsleder/ Rådgiver Ansvarlig enhetsleder Avdelingsleder Person med særskilt fagansvar Vanlig arbeidstaker uten lederansvar 1. Generelle forhold stillingsbenevnelse 2. Stillingen organisasjonsmessige plassering Nærmeste overordnet Tilsettingsmyndighet 3. Formålet med stillingen 4. Stillingen myndighetsområde 5. Stillingens hovedansvarsområder Tjenesteproduksjon Kvalitetsstyring/ Internkontroll / HMS Økonomi Personal Verdigrunnlag Helse- og omsorgssjef / rådgiver Stillingsinnehaver har ansvar for å sikre at rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc. for kvalitetsstyring / internkontroll brukes og følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler, retningslinjer etc Avdelingssykepleier institusjon, avdelingssykepleieråpen omsorg, ledende helsesøster, sosialleder/barnevernsleder, ledende fysioterapeut, kommunelegen Stillingsinnehaver har plikt til å bruke sin myndighet til å sikre at rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc for kvalitetsstyring/internkontroll brukes og følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler, retningslinjer etc. Psykiatrikoordinator Geriatrisk sykepleier Diabetes sykepleier Jordmor Kokk Aktivitør Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Assistener kjøkken/renhold Helsesekretærer Merkantil Arbeidstakeren skal bidra til at rutiner, retningslinjer og prosedyrer for kvalitetssikring og internkontroll følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler og retningslinjer. Alle ansatte har ansvar for å foreslå forbedringer. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

14 HMS Spesielle forhold 6. Andre forhold av betydning for stillingen Stillingsinnehaver: skal aktivt følge opp, lede utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens systematiske HMS arbeid innenfor sitt ansvarsområde skal gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. er ansvarlig for implementering og videreutvikling av HMS rutiner. har ansvar for å dokumentere og korrigere avvik (personer og utstyr) samt å følge opp i hvilken grad ansatte i etaten dokumenterer avvik. er ansvarlig for at avvik blir korrigert og fulgt opp innen rimelig tid skal drive aktivt ulykkesforebyggende arbeid har plikt til å håndtere varslere seriøst, slik at sakene blir behandlet på en skikkelig måte Stillingsinnehaver skal innenfor sitt myndighetsområde: Aktivt følge opp gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens systematiske HMS arbeid. Gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Bidra til implementering og videreutvikling av HMS rutiner Ha ansvar for å dokumentere og korrigere avvik(personer og utstyr), samt å følge opp i hvilken grad underordnede dokumenterer avvik. Sørge for at avvik blir korrigert og fulgt opp innen rimelig tid, og hvis dette ikke er mulig, varsle nærmeste overordnet. Drive aktivt ulykkesforebyggende arbeid. Håndtere varslere seriøst, slik at sakene blir behandlet på en skikkelig måte. Arbeidstakeren skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av kommunens systematiske HMS arbeid. Arbeidstakeren skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeid og aktivt medvirke ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakeren plikter å delta aktivt til at HMS rutinene brukes og følges opp. Arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å dokumenterer avvik og varsle nærmeste overordnet når avvik ikke lar seg korrigere. Arbeidstakeren har plikt til å medvirke til at alle ulykkes hendelser forebygges. Arbeidstakeren har en selvstendig plikt til å stanse eget farlig eller risikofylt arbeid, og varsle nærmeste overordnet om at arbeidet er avbrutt. Merknader: Også ulikt organisert på dette nivået. Når det gjelder disse funksjonene så er kommunene svært ulike organisert. Ser ikke at det blir noen forskjell i ansvar med tanke på: Kvalitetsstyring/internkontroll/HM HMS Ser ikke at det blir noen forskjell i ansvar med tanke på: Kvalitetsstyring/internkontroll/HM HMS Særskilt fagansvar som vil skille disse to funksjoner Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

15 UP-7 Vedlegg 5 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til grafisk årshjul Det presiseres at tanken er at denne grafiske framstillingen som er laget for å synliggjøre saksgang, må suppleres med en tabell som beskriver detaljer vedrørende innhold, ansvar, tidspunkt og dokumenthenvisninger. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

16 Vedlegg 6. Forslag til saksgang ved avvikshåndtering Gitt kvalitetsstandard i bruk på avdeling/enhet Kvalitetsstandard revideres med faste intervall eller ved store forandringer Avvik meldes av ansatt/bruker Enhetsleder rapporterer til overordnet ledelse på rådmannsnivå i tærtiærrapporter Avvik behandles på lavest mulig nivå (avdelingsleder/fagleder) og tiltak iverksettes om mulig Avdelingsleder/fagleder tar opp avviksbehandllingen med sin avdeling /ansatte regelmessig(eks.månedlig) Avvik rapporteres til enhetsleder, som sammen med fagleder/avdelingsleder foretar en gjennomgang/behandling av avvik månedlig

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer