SLUTTRAPPORT FRA UP-7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FRA UP-7."

Transkript

1 UP-7 SLUTTRAPPORT FRA UP-7. Overordnete mål Kommunene i Midtre-Namdal har et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt Kvalitetsstyring/Internkontroll-system innen helse- og omsorgssektoren Det er utredet hvilken nytte og hvilke strukturelle utfordringer et eventuelt felles kvalitetsutvalg i Midtre-Namdal kan gi Resultatmål Det er tydelig avklart hvilken detaljeringsgrad Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet skal ha o hvilke av de relevante Internkontrollforskriftene som arbeidet omfatter o Hva systemet bør inneholde o Hvordan oppbygning/strukturer skal arrangeres Alle kommuner har et ajourført Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet Kommunehelsetjenestens ansatte opplever Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet som et nyttig og praktisk verktøy til faglig utvikling og kvalitetsforbedring Kommunene i Midtre-Namdal har utviklet et felles digitalt system for avvikshåndtering Det er utarbeidet et årshjul med aktiviteter som sikrer kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor de relevante internkontrollkrav og kvalitetsforskriften Det er igangsatt noen mikroprosjekter for kvalitetsforbedring i kommunene Delmål Det er avklart hvor ansvaret for det daglige arbeidet med kvalitetsforbedring innen helse- og omsorgssektoren er plassert Det er utarbeidet og tatt i bruk gode metoder for måling av kvalitet og kontinuerlig forbedring Det er påbegynt noen mikroprosjekter for kvalitetsutvikling på enheter nær brukerne Det er utarbeidet forslag til realistiske kvalitetsstandarder for den daglige driften av helse og omsorg, som man kan måle kvalitet etter Det arrangert et felles fagseminar med kvalitetssikring og internkontroll som tema, skal bidra til å høyne den faglige forståelsen for og innsikten i underprosjektets tematikk Kommunene har opprettet lokale arbeidsgrupper som koordinerer innhold i Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet i tråd med avklarte felles strategier for innhold og struktur Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

2 Det er utviklet et logisk og oversiktlig arkiv for Kvalitet- og Internkontrolldokumenter Prosjektets arbeidsgruppe oppleves som en prosesshjelp til å få aktuelt innhold på plass i kommunenes EK-systemer Gruppens sammensetning: UP-7 har hatt en del utskifting av gruppemedlemmer undervegs i prosjektperioden, men ved avslutningen besto gruppen av: Per Erik Arnø (MNS) Leder for arbeidsgruppa / MNS Robert Skjærvik Namsos kommune Venche Myrvik Namsos kommune Liv Brønstad Flatanger kommune Tone Mette Flått Overhalla kommune Jane Tingstad Fosnes kommune Tore Brønstad Namdalseid kommune UP-7`s forståelse av oppdraget, gitt den tidsfristen som ble satt for arbeidet: o UP-7 fokuserte på å utarbeide overordnede kvalitet / internkontrollstruktur, og begynte arbeidet med de konkrete dokumentene i denne strukturen. o Det ble konkludert med at det ikke var tid eller ressurser til å iverksette mikroprosjekter. o Verdighetsgarantiforskriften ble lagt til grunn sammen med de andre IK-forskriftene. o Det ble avholdt 2 vellykkede dagsseminarer om kvalitet /IK. UP-7`s status pr o Gruppen trengte lang tid på å sette seg inn i fagområdet og få felles forståelse for hva kvalitet og internkontrollarbeid dreide seg om, det gikk med mer enn et halvt år til denne prosessen. o Den begrensede arbeidsperioden som UP-7 ble tildelt, gav som resultat at gruppen fikk påbegynt et langsiktig arbeid, det gjenstår svært mye arbeid før målsettingene kan nås. o På grunn av at de involverte kommunenes helse og sosialtjenester er ulike i sin organisasjonsform på detaljert enhetsnivå (hjemmetjeneste / sykeheim), har dette vanskeliggjort UP-7 sitt arbeid med å lage lokalt tilpasset struktur for kvalitet- / Internkontrollsystem. o UP-7 har derfor begrenset seg til å arbeide med struktur for de overordnede styringsdokumentene. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

3 o De lokale kvalitetsgruppene har i liten grad blitt aktivisert fordi UP-7 ikke har kommet langt nok i sitt arbeid. Den lokale kvalitetsgruppen i Namsos skal berømmes for sitt arbeid som har vært til stor hjelp for UP-7. UP-7`s generelle anbefalinger o UP-7 mener at det er fullt mulig å lage et overordnet ledelsessystem for kvalitet og internkontroll i regi av samkommunen for helse og sosial innen de områdene der det kan være felles, jfr. forslag til struktur beskrevet i vedlegg 2 Hovedhensikten med et overordnet kvalitet / IK-system er: ikke primært å ta vare på og sørge for at det foreligger prosedyrer på de ulike fagområdene, men derimot primært for å sikre at det skjer et kontinuerlig forbedringsarbeid i enhetene som igjen vil føre til: sikring av eksisterende kvalitet, Større grad av overholdelse av lovverk, minske risiko for brukerskader, sørge for måloppnåelse for enhetene, samt sørge for videreutvikling av kvalitet der dette er mulig og ønskelig Det er derfor viktig at man har et overordnet kvalitet / internkontrollsystem som sikrer at den overordnede ledelsen styrer kvalitet- og internkontrollarbeidet på lik linje med økonomi, personal, generell drift o.a. o Et overordnet system må suppleres med lokale dokumenter og rutiner tilpasset den enkelte driftsenhet, jfr. forslag til lokal struktur beskrevet i vedlegg 3 o Det er UP-7`s klare holdning at uten en tydelig ledelsesforankring på rådmannsnivå / eventuelt politisk nivå i hver enkelt kommune, samt samkommunen, så vil ikke et kvalitet- / internkontrollsystem bli et levedyktig og effektivt redskap. o Flatanger kommune har over en periode på 3 år, arbeidet med overordnede styringsdokumenter for internkontroll. UP-7 anbefaler at disse legges til grunn og tilpasses for bruk i et overordnet ledelsessystem på samkommunenivå, herunder blant annet generell prosedyre for risikovurdering. o Overhalla kommune har i løpet av de 2 siste årene arbeidet strukturert med praktisk kvalitetsforbedringsarbeid innen helse og omsorg, og spesielt utarbeidet et system for registrering og oppfølging av avvik som det står stor respekt av. Se vedlegg 6 o Det anbefales sterkt at det opprettes en arbeidsgruppe for å videreføre det arbeidet som UP-7 har påbegynt. o Det anbefales at man bygger videre på den kompetansen som i løpet av 2011 er opparbeidet blant gruppemedlemmene. o UP-7 anbefaler at det etableres et felles kvalitetsutvalg for Midtre Namdal samkommune og tilhørende kommuner, se forøvrig punkt om kvalitetsutvalg side 6. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 3

4 Anbefalinger som i løpet av året er sendt videre til prosjektgruppen: 1. UP-7 ber kommunene og samkommunen om å beskrive visjon / policy for kvalitet og internkontroll. o Status: UP-7 har når sluttrapporten nå foreligger ikke mottatt noen tilbakemelding om at kommunene har fulgt UP-7 sin anbefaling om å utarbeide visjon / policy for kvalitet og internkontroll. UP-7 anbefaler fortsatt sterkt at kvalitet og internkontrollarbeid forankres på rådmannsnivå. 2. UP-7 ber kommunene og samkommunen om å drøfte om de skal forplikte seg til kontinuerlig forbedring av kvalitets og internkontrollarbeidet, basert på den eventuelle visjon/policy som foreligger. o Status: UP-7 har når sluttrapporten nå foreligger ikke mottatt noen tilbakemelding om at kommunene har fulgt UP-7`s anbefaling om å forplikte seg til et kontinuerlig forbedringsarbeid innen helse og sosial. 3. Beskrivelse av ansvar, myndighet og oppgaver iht. krav i internkontrollforskriftene, anbefales gjort i form av stillings- Ansvarsbeskrivelser på alle nivåer i de kommunale organisasjonene. o Status: Anbefalte formuleringer vedrørende internkontroll for bruk i eksisterende stillingsbeskrivelser, nye stillingsbeskrivelser, eller andre dokumenter som beskriver ansvar, myndighet og oppgaver er vedlagt som vedlegg 4 4. UP-7 ser det som hensiktsmessig å kombinere tekst og grafiske fremstillinger for å beskrive de ulike driftsprosessene i helse og sosialsektoren. Det anbefales at det benyttes tekst på mindre prosesser og flytdiagram på mer omfattende og langvarige prosesser. Det er vedlagt 2 eksempler på slike grafiske framstillinger som anbefales, det ene er årshjulet i vedlegg 5 og det andre er beskrivelsen av saksgang for avvikshåndtering i vedlegg 6. o Status: Det har ikke vært tid til å begynne å arbeide med så detaljerte prosesser. Det anbefales at dette arbeidet fortsetter etter at UP-7 sitt arbeid nå er avsluttet. 5. UP-7 har gått i gjennom de generelle kvalitetsprinsippene og anbefaler at disse i hovedsak legges til grunn for det videre arbeidet med kvalitet / internkontroll. o Disse er beskrevet i vedlegg 1 Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 4

5 6. UP-7 anbefaler at kvalitet- og internkontrollsystemet som skal bygges opp, omfatter følgende forskrifter: o Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene o Internkontrollforskriften for næringsmidler o Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) o Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten o Forskrift om miljørettet helsevern o Personopplysningsforskriften o Verdighetsgarantiforskriften 7. UP-7 anbefaler at det utarbeides kvalitet / internkontrollsystem som skal dekke alle internkontroll og kvalitetskrav relatert til punkt 6, for følgende organisatoriske enheter: o Overordnet administrativt ledelsesnivå innen helse og sosial o Tjenesten for funksjonshemmede, o Hjemmetjenesten o Kommunale institusjoner o Kjøkken o Det presiseres at det må være et langsiktig mål at kvalitet / internkontrollsystemet skal dekke hele den totale driften. Konklusjoner av UP-7 sitt arbeid som pr dato ikke er sendt videre til prosjektgruppen: Det anbefales at det utarbeides lokale kvalitetsstandarder som skal ivareta verdighetsforskriften og internkontrollforskriftene og at det legges opp rutiner som skal sikre drift, evaluering og kontinuerlig forbedring av disse. o Det henvises her til at Overhalla kommune har utarbeidet et sett med kvalitetsstandarder for helse og omsorg, og at disse kan benyttes som grunnlag / eksempler når ulike lokale enheter skal utarbeide sine egne. Kvalitetsstandardene må være tilpasset den enkelte enhet og utarbeides i samarbeid med alle ansatte. Gruppen som overtar for UP-7 bør utarbeide redskap / metodikk for arbeid med lokale kvalitetsstandarder. UP-7 anbefaler at den lokale dokumentstrukturen for de enkelte driftsenhetene innen helse og omsorg utarbeides og tilpasses lokalt i den enkelte kommune, og at man bygger på den anbefalte mal som UP-7 har beskrevet. Den lokale kvalitetsgruppen bør involveres som en ressurs i dette arbeidet. Se vedlegg 3 UP-7 anbefaler bruk av Delta til all avvikshåndtering, men at det legges opp til en saksgang i tråd med vedlegg 6. Det presiseres at prosedyre NAKSO kan benyttes til dette formålet etter en grundig endring / revidering. o Dette dokumentet anbefales revidert slik at det ivaretar: Alle relevante internkontrollkrav (en avviksprosedyre uansett lovverk). At saksgangen som gjenspeiles i vedlegg 6 står beskrevet Tilpasset for bruk i alle kommunene. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 5

6 UP-7 ser det som en overordnet oppgave for de som eventuelt viderefører gruppens arbeid, å utarbeide verktøy / metodikk for lokale kvalitetsstandarder og andre dokumenter, verktøy og metoder som er beskrevet i vedlegg 2 Det anbefales at dokumentstrukturen deles opp i en ledelsesstruktur og en ansattstruktur og begge deler skal være åpent tilgjengelig. UP-7 har utarbeidet forslag til et grafisk årshjul. Hensikten med det grafiske årshjulet er å visualisere / synliggjøre saksgang slik at alle medarbeidere er klar over den. Se vedlegg 5 Det grafiske årshjulet anbefales supplert med en tabell som i større grad beskriver detaljer i form av Måned / aktivitet / praktisk gjennomføring / ansvar. Gruppen anbefaler at det er bygges på et dokument som allerede er tatt i bruk av fysio- / ergoterapitjenesten i Namsos. Tabellen er ikke sluttført. UP-7 hadde som et hovedmål å vurdere nytten av et felles kvalitetsutvalg: Den nytte et felles kvalitetsutvalg i Midtre Namdal vil kunne gi er: Forankring som kan videreføre det arbeidet som er satt i gang av UP-7 Gi større grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen Bidra til etablering av gode ledelseskulturer relatert til kvalitet Mulighet for strukturert oppfølging av avvik, bekymringsmeldinger og brukerundersøkelser Vil bidra til å minske tilfeller av skader på brukere og derved øke pasient/ brukersikkerheten Bidra til økt samhandling mellom kommuner, helseforetak, fastleger og andre private aktører De oppgaver et kvalitetsutvalg kan arbeide med er: Utarbeide og evaluere overordnede styrende dokumenter relatert til kvalitet og internkontroll Evaluere dokumentenes effektivitet og hensikt o Beslutte internrevisjoner o Beslutte brukerundersøkelser Vurdering av avvik og pasientsikkerhet på et statistisk nivå Bidra til kompetanseoppbygging rundt om i kommunene Bidra til økt samhandling mellom kommuner, helseforetak, fastleger og andre private aktører For UP-7 Per Erik Arnø Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 6

7 gruppeleder Vedlegg: 1. Kvalitetsprinsipper 2. Forslag til overordnet struktur for et kvalitet / internkontrollsystem 3. Forslag til struktur for kvalitet / internkontrollsystem på enhetsnivå 4. Forslag til anbefalte tekster for grupper av stillingskategorier i kommunene relatert til ansvar, myndighet og oppgaver for kvalitet og internkontroll 5. Grafisk årshjul for overordnede kvalitet / HMS aktiviteter 6. Grafisk framstilling av saksgang for avvikshåndtering Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 7

8 UP-7 Vedlegg 1 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer 1. Kvalitet hva omfatter det for vår sektor (helse og sosial). At tjenestene er: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Samordnet og preget av kontinuitet Kvalitet Involverer brukerne og gir dem innflytelse Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre organisasjon og ledelse Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene Følge med og evaluere tjenestene Innenfor dette området kvalitet ligger så det begrensede temaet internkontroll som dreier seg om å ha et kvalitetssystem som skal ivareta lovkrav der dette forventes. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

9 Innen kommunal sektor må her begrepet kunde erstattes med begrepet bruker. De 8 kvalitetsprinsippene tilpasset kommunal drift: 1. Brukerfokus Alle kommunale organisasjoner er avhengig av sine brukere. Det er derfor viktig å forstå gjeldende og framtidig brukerbehov samt å oppfylle brukerkrav og strebe for å kunne overgå brukernes forventninger. 2. Lederskap Ledelsen er viktig for å etablere en felles hensikt og retning for organisasjonen. Ledelsen bør holde ved like miljøet i organisasjonen som personellet kan engasjere seg fullt og helt i for å oppnå organisasjonens mål. 3. Personellets engasjement Personell på alle nivåer i organisasjonen er det mest vesentlige. Og deres fulle engasjement gjør det mulig for dem å utnytte sine evner til det beste for organisasjonen. 4. Prosesstankegang For å oppnå ønsket resultat på en mest effektiv måte er det viktig at aktiviteter og tilhørende ressurser blir styrt som en prosess. 5. Systemtankegang ved styring Et system vil bidra til at identifisering, forståelse og styring av samvirkede prosesser vil bidra til at organisasjonen oppnår sine mål på en effektiv og virkningsfull måte. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

10 6. Kontinuerlig forbedring En kontinuerlig forbedring av organisasjonens prestasjoner bør være et vedvarende mål for enhver organisasjon. 7. Beslutninger basert på faktiske hendelser Virkningsfulle beslutninger er basert på informasjon og analytisk data. 8. Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandører I en organisasjon er organisasjonen og leverandøren avhengig av hverandre, og et godt samarbeid vil forbedre begge parters evne til å skape verdi. Eks. på slike: fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter etc. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 3

11 UP-7 Vedlegg 2 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til overordnet dokumentstruktur for kvalitet / internkontrollsystem Det presiseres alle nummererte punkter henviser til Mapper i en mappestruktur som kan legges inn i EK eller et annet dokumentstyringssystem. 1. Overordnede mål / kvalitetstandarder a. Namdalseid har utarbeidet dokumenter som kan brukes som grunnlag 2. Organisasjon a. Organisasjonskart med hyperlenker til stillingsbeskrivelser, delegasjon, fullmakter b. Stillingsbeskrivelser, fullmakter og delegasjoner Det anbefales at beskrivelsene i vedlegg 4 bygges inn i eksisterende beskrivelser av ansvar, myndighet og oppgaver. 3. Lover og forskrifter a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 4. Involvering av medarbeidere a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 5. Avviksregistrering og håndtering a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 6. Kontinuerlig forbedring / årshjul Viser til vedlegg 5 og anbefaling om å arbeide videre med dette a. Brukerundersøkelser b. Risikovurdering og pasientsikkerhet c. Ansatteundersøkelser 7. Handlingsplan Helse og omsorg for inneværende år 8. Planverk for den enkelte kommune Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

12 UP-7 Vedlegg 3 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til dokumentstruktur på enhetsnivå Enhet: Overordnede mål for enheten Organisasjonskart: Lokalt for enheten Lover og forskrifter Årlig handlingsplan for enheten HMS Faglige rutiner og prosedyrer Pasienter/brukere/tjenestemottakere Ansatte Eksterne personer (pårørende, samarbeidsaktører) Avdeling: Overordnede mål for avdelingen Organisasjonskart: Lokalt for avdelingen Lover og forskrifter Årlig handlingsplan for avdelingen HMS Faglige rutiner og prosedyrer Pasienter/brukere/tjenestemottakere Ansatte Eksterne personer (pårørende, samarbeidsaktører) Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

13 UP-7 Forslag til innhold i beskrivelser av ansvar, myndighet og oppgaver Vedlegg 4 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Etatsleder/ Rådgiver Ansvarlig enhetsleder Avdelingsleder Person med særskilt fagansvar Vanlig arbeidstaker uten lederansvar 1. Generelle forhold stillingsbenevnelse 2. Stillingen organisasjonsmessige plassering Nærmeste overordnet Tilsettingsmyndighet 3. Formålet med stillingen 4. Stillingen myndighetsområde 5. Stillingens hovedansvarsområder Tjenesteproduksjon Kvalitetsstyring/ Internkontroll / HMS Økonomi Personal Verdigrunnlag Helse- og omsorgssjef / rådgiver Stillingsinnehaver har ansvar for å sikre at rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc. for kvalitetsstyring / internkontroll brukes og følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler, retningslinjer etc Avdelingssykepleier institusjon, avdelingssykepleieråpen omsorg, ledende helsesøster, sosialleder/barnevernsleder, ledende fysioterapeut, kommunelegen Stillingsinnehaver har plikt til å bruke sin myndighet til å sikre at rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc for kvalitetsstyring/internkontroll brukes og følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler, retningslinjer etc. Psykiatrikoordinator Geriatrisk sykepleier Diabetes sykepleier Jordmor Kokk Aktivitør Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Assistener kjøkken/renhold Helsesekretærer Merkantil Arbeidstakeren skal bidra til at rutiner, retningslinjer og prosedyrer for kvalitetssikring og internkontroll følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler og retningslinjer. Alle ansatte har ansvar for å foreslå forbedringer. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

14 HMS Spesielle forhold 6. Andre forhold av betydning for stillingen Stillingsinnehaver: skal aktivt følge opp, lede utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens systematiske HMS arbeid innenfor sitt ansvarsområde skal gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. er ansvarlig for implementering og videreutvikling av HMS rutiner. har ansvar for å dokumentere og korrigere avvik (personer og utstyr) samt å følge opp i hvilken grad ansatte i etaten dokumenterer avvik. er ansvarlig for at avvik blir korrigert og fulgt opp innen rimelig tid skal drive aktivt ulykkesforebyggende arbeid har plikt til å håndtere varslere seriøst, slik at sakene blir behandlet på en skikkelig måte Stillingsinnehaver skal innenfor sitt myndighetsområde: Aktivt følge opp gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens systematiske HMS arbeid. Gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Bidra til implementering og videreutvikling av HMS rutiner Ha ansvar for å dokumentere og korrigere avvik(personer og utstyr), samt å følge opp i hvilken grad underordnede dokumenterer avvik. Sørge for at avvik blir korrigert og fulgt opp innen rimelig tid, og hvis dette ikke er mulig, varsle nærmeste overordnet. Drive aktivt ulykkesforebyggende arbeid. Håndtere varslere seriøst, slik at sakene blir behandlet på en skikkelig måte. Arbeidstakeren skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av kommunens systematiske HMS arbeid. Arbeidstakeren skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeid og aktivt medvirke ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakeren plikter å delta aktivt til at HMS rutinene brukes og følges opp. Arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å dokumenterer avvik og varsle nærmeste overordnet når avvik ikke lar seg korrigere. Arbeidstakeren har plikt til å medvirke til at alle ulykkes hendelser forebygges. Arbeidstakeren har en selvstendig plikt til å stanse eget farlig eller risikofylt arbeid, og varsle nærmeste overordnet om at arbeidet er avbrutt. Merknader: Også ulikt organisert på dette nivået. Når det gjelder disse funksjonene så er kommunene svært ulike organisert. Ser ikke at det blir noen forskjell i ansvar med tanke på: Kvalitetsstyring/internkontroll/HM HMS Ser ikke at det blir noen forskjell i ansvar med tanke på: Kvalitetsstyring/internkontroll/HM HMS Særskilt fagansvar som vil skille disse to funksjoner Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

15 UP-7 Vedlegg 5 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til grafisk årshjul Det presiseres at tanken er at denne grafiske framstillingen som er laget for å synliggjøre saksgang, må suppleres med en tabell som beskriver detaljer vedrørende innhold, ansvar, tidspunkt og dokumenthenvisninger. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

16 Vedlegg 6. Forslag til saksgang ved avvikshåndtering Gitt kvalitetsstandard i bruk på avdeling/enhet Kvalitetsstandard revideres med faste intervall eller ved store forandringer Avvik meldes av ansatt/bruker Enhetsleder rapporterer til overordnet ledelse på rådmannsnivå i tærtiærrapporter Avvik behandles på lavest mulig nivå (avdelingsleder/fagleder) og tiltak iverksettes om mulig Avdelingsleder/fagleder tar opp avviksbehandllingen med sin avdeling /ansatte regelmessig(eks.månedlig) Avvik rapporteres til enhetsleder, som sammen med fagleder/avdelingsleder foretar en gjennomgang/behandling av avvik månedlig

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008 Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Hva dreier det seg om? KVALITETSFORMEL Kvalitet = Resultat Krav + forventninger Når kvalitet = 1,

Detaljer

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Utviklingsprosjekt Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Nasjonalt topplederprogram 20.04. Margaretha Dramsdahl 1 Bakgrunn Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen har eksistert som samlet organisasjon

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Sykepleieledelse/Helhetlige kvalitetssystemer i sykepleie. OUS 22. januar 2013 Øyvind Nordbø, NSF

Sykepleieledelse/Helhetlige kvalitetssystemer i sykepleie. OUS 22. januar 2013 Øyvind Nordbø, NSF Sykepleieledelse/Helhetlige kvalitetssystemer i sykepleie OUS 22. januar 2013 Øyvind Nordbø, NSF Utfordringsbildet: Færre ledere til flere medarbeidere: Resultater og utfordringer Betydning av ledelsesstil

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Internkontrollhistorie i NAV Stort trykk på produksjon etter opprettelsen

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 AVVIKSHåNDTERING Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 Innhold HVA HVORFOR HVORDAN HVA...er et avvikssystem? BEHOV FOR KONTROLL MED KVALITET, SIKKERHET OG ØKONOMI Internkontroll Def. Internkontroll ihht

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad. Nasjonalt topplederprogram. Carsten J. Bjerke.

Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad. Nasjonalt topplederprogram. Carsten J. Bjerke. Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad Nasjonalt topplederprogram Carsten J. Bjerke Asker, 2011-11-4 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Blakstad sykehus ble

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE Av Line Hurup Thomsen, fagrådgiver USHT Rogaland HVA ER VEDVARENDE FORBEDRINGER? IKKE LA DET BLI SLIK! NØKKELERFARINGER I UK FORBEDRINGSPROSJEKTER I HELSEVESENET

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Larvik 10.11.04 Lobus - Hanna Vesterager - lobus.hanna@mobilpost.com www.neducate.com/arbeidsmiljo tlf: 41 55 38 36 RISIKOVURDERING og Sikkerhetstenking

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Innherred samkommune Kvalitetskommune Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun For kommunene Namdalseid, Osen og Flatanger Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Omfang...

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Standardisert helse og omsorg?

Standardisert helse og omsorg? Standardisert helse og omsorg? Brukerperspektiv på standarder innenfor helse og omsorg Terje Kili Fagdirektør, Offentlige tjenester Leder, Fagrådet Forbrukersekretariatet SN Medlem, Fagrådet, Helse SN

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer