SLUTTRAPPORT FRA UP-7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT FRA UP-7."

Transkript

1 UP-7 SLUTTRAPPORT FRA UP-7. Overordnete mål Kommunene i Midtre-Namdal har et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt Kvalitetsstyring/Internkontroll-system innen helse- og omsorgssektoren Det er utredet hvilken nytte og hvilke strukturelle utfordringer et eventuelt felles kvalitetsutvalg i Midtre-Namdal kan gi Resultatmål Det er tydelig avklart hvilken detaljeringsgrad Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet skal ha o hvilke av de relevante Internkontrollforskriftene som arbeidet omfatter o Hva systemet bør inneholde o Hvordan oppbygning/strukturer skal arrangeres Alle kommuner har et ajourført Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet Kommunehelsetjenestens ansatte opplever Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet som et nyttig og praktisk verktøy til faglig utvikling og kvalitetsforbedring Kommunene i Midtre-Namdal har utviklet et felles digitalt system for avvikshåndtering Det er utarbeidet et årshjul med aktiviteter som sikrer kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor de relevante internkontrollkrav og kvalitetsforskriften Det er igangsatt noen mikroprosjekter for kvalitetsforbedring i kommunene Delmål Det er avklart hvor ansvaret for det daglige arbeidet med kvalitetsforbedring innen helse- og omsorgssektoren er plassert Det er utarbeidet og tatt i bruk gode metoder for måling av kvalitet og kontinuerlig forbedring Det er påbegynt noen mikroprosjekter for kvalitetsutvikling på enheter nær brukerne Det er utarbeidet forslag til realistiske kvalitetsstandarder for den daglige driften av helse og omsorg, som man kan måle kvalitet etter Det arrangert et felles fagseminar med kvalitetssikring og internkontroll som tema, skal bidra til å høyne den faglige forståelsen for og innsikten i underprosjektets tematikk Kommunene har opprettet lokale arbeidsgrupper som koordinerer innhold i Kvalitetsstyring/Internkontroll-systemet i tråd med avklarte felles strategier for innhold og struktur Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

2 Det er utviklet et logisk og oversiktlig arkiv for Kvalitet- og Internkontrolldokumenter Prosjektets arbeidsgruppe oppleves som en prosesshjelp til å få aktuelt innhold på plass i kommunenes EK-systemer Gruppens sammensetning: UP-7 har hatt en del utskifting av gruppemedlemmer undervegs i prosjektperioden, men ved avslutningen besto gruppen av: Per Erik Arnø (MNS) Leder for arbeidsgruppa / MNS Robert Skjærvik Namsos kommune Venche Myrvik Namsos kommune Liv Brønstad Flatanger kommune Tone Mette Flått Overhalla kommune Jane Tingstad Fosnes kommune Tore Brønstad Namdalseid kommune UP-7`s forståelse av oppdraget, gitt den tidsfristen som ble satt for arbeidet: o UP-7 fokuserte på å utarbeide overordnede kvalitet / internkontrollstruktur, og begynte arbeidet med de konkrete dokumentene i denne strukturen. o Det ble konkludert med at det ikke var tid eller ressurser til å iverksette mikroprosjekter. o Verdighetsgarantiforskriften ble lagt til grunn sammen med de andre IK-forskriftene. o Det ble avholdt 2 vellykkede dagsseminarer om kvalitet /IK. UP-7`s status pr o Gruppen trengte lang tid på å sette seg inn i fagområdet og få felles forståelse for hva kvalitet og internkontrollarbeid dreide seg om, det gikk med mer enn et halvt år til denne prosessen. o Den begrensede arbeidsperioden som UP-7 ble tildelt, gav som resultat at gruppen fikk påbegynt et langsiktig arbeid, det gjenstår svært mye arbeid før målsettingene kan nås. o På grunn av at de involverte kommunenes helse og sosialtjenester er ulike i sin organisasjonsform på detaljert enhetsnivå (hjemmetjeneste / sykeheim), har dette vanskeliggjort UP-7 sitt arbeid med å lage lokalt tilpasset struktur for kvalitet- / Internkontrollsystem. o UP-7 har derfor begrenset seg til å arbeide med struktur for de overordnede styringsdokumentene. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

3 o De lokale kvalitetsgruppene har i liten grad blitt aktivisert fordi UP-7 ikke har kommet langt nok i sitt arbeid. Den lokale kvalitetsgruppen i Namsos skal berømmes for sitt arbeid som har vært til stor hjelp for UP-7. UP-7`s generelle anbefalinger o UP-7 mener at det er fullt mulig å lage et overordnet ledelsessystem for kvalitet og internkontroll i regi av samkommunen for helse og sosial innen de områdene der det kan være felles, jfr. forslag til struktur beskrevet i vedlegg 2 Hovedhensikten med et overordnet kvalitet / IK-system er: ikke primært å ta vare på og sørge for at det foreligger prosedyrer på de ulike fagområdene, men derimot primært for å sikre at det skjer et kontinuerlig forbedringsarbeid i enhetene som igjen vil føre til: sikring av eksisterende kvalitet, Større grad av overholdelse av lovverk, minske risiko for brukerskader, sørge for måloppnåelse for enhetene, samt sørge for videreutvikling av kvalitet der dette er mulig og ønskelig Det er derfor viktig at man har et overordnet kvalitet / internkontrollsystem som sikrer at den overordnede ledelsen styrer kvalitet- og internkontrollarbeidet på lik linje med økonomi, personal, generell drift o.a. o Et overordnet system må suppleres med lokale dokumenter og rutiner tilpasset den enkelte driftsenhet, jfr. forslag til lokal struktur beskrevet i vedlegg 3 o Det er UP-7`s klare holdning at uten en tydelig ledelsesforankring på rådmannsnivå / eventuelt politisk nivå i hver enkelt kommune, samt samkommunen, så vil ikke et kvalitet- / internkontrollsystem bli et levedyktig og effektivt redskap. o Flatanger kommune har over en periode på 3 år, arbeidet med overordnede styringsdokumenter for internkontroll. UP-7 anbefaler at disse legges til grunn og tilpasses for bruk i et overordnet ledelsessystem på samkommunenivå, herunder blant annet generell prosedyre for risikovurdering. o Overhalla kommune har i løpet av de 2 siste årene arbeidet strukturert med praktisk kvalitetsforbedringsarbeid innen helse og omsorg, og spesielt utarbeidet et system for registrering og oppfølging av avvik som det står stor respekt av. Se vedlegg 6 o Det anbefales sterkt at det opprettes en arbeidsgruppe for å videreføre det arbeidet som UP-7 har påbegynt. o Det anbefales at man bygger videre på den kompetansen som i løpet av 2011 er opparbeidet blant gruppemedlemmene. o UP-7 anbefaler at det etableres et felles kvalitetsutvalg for Midtre Namdal samkommune og tilhørende kommuner, se forøvrig punkt om kvalitetsutvalg side 6. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 3

4 Anbefalinger som i løpet av året er sendt videre til prosjektgruppen: 1. UP-7 ber kommunene og samkommunen om å beskrive visjon / policy for kvalitet og internkontroll. o Status: UP-7 har når sluttrapporten nå foreligger ikke mottatt noen tilbakemelding om at kommunene har fulgt UP-7 sin anbefaling om å utarbeide visjon / policy for kvalitet og internkontroll. UP-7 anbefaler fortsatt sterkt at kvalitet og internkontrollarbeid forankres på rådmannsnivå. 2. UP-7 ber kommunene og samkommunen om å drøfte om de skal forplikte seg til kontinuerlig forbedring av kvalitets og internkontrollarbeidet, basert på den eventuelle visjon/policy som foreligger. o Status: UP-7 har når sluttrapporten nå foreligger ikke mottatt noen tilbakemelding om at kommunene har fulgt UP-7`s anbefaling om å forplikte seg til et kontinuerlig forbedringsarbeid innen helse og sosial. 3. Beskrivelse av ansvar, myndighet og oppgaver iht. krav i internkontrollforskriftene, anbefales gjort i form av stillings- Ansvarsbeskrivelser på alle nivåer i de kommunale organisasjonene. o Status: Anbefalte formuleringer vedrørende internkontroll for bruk i eksisterende stillingsbeskrivelser, nye stillingsbeskrivelser, eller andre dokumenter som beskriver ansvar, myndighet og oppgaver er vedlagt som vedlegg 4 4. UP-7 ser det som hensiktsmessig å kombinere tekst og grafiske fremstillinger for å beskrive de ulike driftsprosessene i helse og sosialsektoren. Det anbefales at det benyttes tekst på mindre prosesser og flytdiagram på mer omfattende og langvarige prosesser. Det er vedlagt 2 eksempler på slike grafiske framstillinger som anbefales, det ene er årshjulet i vedlegg 5 og det andre er beskrivelsen av saksgang for avvikshåndtering i vedlegg 6. o Status: Det har ikke vært tid til å begynne å arbeide med så detaljerte prosesser. Det anbefales at dette arbeidet fortsetter etter at UP-7 sitt arbeid nå er avsluttet. 5. UP-7 har gått i gjennom de generelle kvalitetsprinsippene og anbefaler at disse i hovedsak legges til grunn for det videre arbeidet med kvalitet / internkontroll. o Disse er beskrevet i vedlegg 1 Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 4

5 6. UP-7 anbefaler at kvalitet- og internkontrollsystemet som skal bygges opp, omfatter følgende forskrifter: o Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene o Internkontrollforskriften for næringsmidler o Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) o Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten o Forskrift om miljørettet helsevern o Personopplysningsforskriften o Verdighetsgarantiforskriften 7. UP-7 anbefaler at det utarbeides kvalitet / internkontrollsystem som skal dekke alle internkontroll og kvalitetskrav relatert til punkt 6, for følgende organisatoriske enheter: o Overordnet administrativt ledelsesnivå innen helse og sosial o Tjenesten for funksjonshemmede, o Hjemmetjenesten o Kommunale institusjoner o Kjøkken o Det presiseres at det må være et langsiktig mål at kvalitet / internkontrollsystemet skal dekke hele den totale driften. Konklusjoner av UP-7 sitt arbeid som pr dato ikke er sendt videre til prosjektgruppen: Det anbefales at det utarbeides lokale kvalitetsstandarder som skal ivareta verdighetsforskriften og internkontrollforskriftene og at det legges opp rutiner som skal sikre drift, evaluering og kontinuerlig forbedring av disse. o Det henvises her til at Overhalla kommune har utarbeidet et sett med kvalitetsstandarder for helse og omsorg, og at disse kan benyttes som grunnlag / eksempler når ulike lokale enheter skal utarbeide sine egne. Kvalitetsstandardene må være tilpasset den enkelte enhet og utarbeides i samarbeid med alle ansatte. Gruppen som overtar for UP-7 bør utarbeide redskap / metodikk for arbeid med lokale kvalitetsstandarder. UP-7 anbefaler at den lokale dokumentstrukturen for de enkelte driftsenhetene innen helse og omsorg utarbeides og tilpasses lokalt i den enkelte kommune, og at man bygger på den anbefalte mal som UP-7 har beskrevet. Den lokale kvalitetsgruppen bør involveres som en ressurs i dette arbeidet. Se vedlegg 3 UP-7 anbefaler bruk av Delta til all avvikshåndtering, men at det legges opp til en saksgang i tråd med vedlegg 6. Det presiseres at prosedyre NAKSO kan benyttes til dette formålet etter en grundig endring / revidering. o Dette dokumentet anbefales revidert slik at det ivaretar: Alle relevante internkontrollkrav (en avviksprosedyre uansett lovverk). At saksgangen som gjenspeiles i vedlegg 6 står beskrevet Tilpasset for bruk i alle kommunene. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 5

6 UP-7 ser det som en overordnet oppgave for de som eventuelt viderefører gruppens arbeid, å utarbeide verktøy / metodikk for lokale kvalitetsstandarder og andre dokumenter, verktøy og metoder som er beskrevet i vedlegg 2 Det anbefales at dokumentstrukturen deles opp i en ledelsesstruktur og en ansattstruktur og begge deler skal være åpent tilgjengelig. UP-7 har utarbeidet forslag til et grafisk årshjul. Hensikten med det grafiske årshjulet er å visualisere / synliggjøre saksgang slik at alle medarbeidere er klar over den. Se vedlegg 5 Det grafiske årshjulet anbefales supplert med en tabell som i større grad beskriver detaljer i form av Måned / aktivitet / praktisk gjennomføring / ansvar. Gruppen anbefaler at det er bygges på et dokument som allerede er tatt i bruk av fysio- / ergoterapitjenesten i Namsos. Tabellen er ikke sluttført. UP-7 hadde som et hovedmål å vurdere nytten av et felles kvalitetsutvalg: Den nytte et felles kvalitetsutvalg i Midtre Namdal vil kunne gi er: Forankring som kan videreføre det arbeidet som er satt i gang av UP-7 Gi større grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen Bidra til etablering av gode ledelseskulturer relatert til kvalitet Mulighet for strukturert oppfølging av avvik, bekymringsmeldinger og brukerundersøkelser Vil bidra til å minske tilfeller av skader på brukere og derved øke pasient/ brukersikkerheten Bidra til økt samhandling mellom kommuner, helseforetak, fastleger og andre private aktører De oppgaver et kvalitetsutvalg kan arbeide med er: Utarbeide og evaluere overordnede styrende dokumenter relatert til kvalitet og internkontroll Evaluere dokumentenes effektivitet og hensikt o Beslutte internrevisjoner o Beslutte brukerundersøkelser Vurdering av avvik og pasientsikkerhet på et statistisk nivå Bidra til kompetanseoppbygging rundt om i kommunene Bidra til økt samhandling mellom kommuner, helseforetak, fastleger og andre private aktører For UP-7 Per Erik Arnø Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 6

7 gruppeleder Vedlegg: 1. Kvalitetsprinsipper 2. Forslag til overordnet struktur for et kvalitet / internkontrollsystem 3. Forslag til struktur for kvalitet / internkontrollsystem på enhetsnivå 4. Forslag til anbefalte tekster for grupper av stillingskategorier i kommunene relatert til ansvar, myndighet og oppgaver for kvalitet og internkontroll 5. Grafisk årshjul for overordnede kvalitet / HMS aktiviteter 6. Grafisk framstilling av saksgang for avvikshåndtering Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 7

8 UP-7 Vedlegg 1 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer 1. Kvalitet hva omfatter det for vår sektor (helse og sosial). At tjenestene er: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Samordnet og preget av kontinuitet Kvalitet Involverer brukerne og gir dem innflytelse Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre organisasjon og ledelse Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene Følge med og evaluere tjenestene Innenfor dette området kvalitet ligger så det begrensede temaet internkontroll som dreier seg om å ha et kvalitetssystem som skal ivareta lovkrav der dette forventes. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

9 Innen kommunal sektor må her begrepet kunde erstattes med begrepet bruker. De 8 kvalitetsprinsippene tilpasset kommunal drift: 1. Brukerfokus Alle kommunale organisasjoner er avhengig av sine brukere. Det er derfor viktig å forstå gjeldende og framtidig brukerbehov samt å oppfylle brukerkrav og strebe for å kunne overgå brukernes forventninger. 2. Lederskap Ledelsen er viktig for å etablere en felles hensikt og retning for organisasjonen. Ledelsen bør holde ved like miljøet i organisasjonen som personellet kan engasjere seg fullt og helt i for å oppnå organisasjonens mål. 3. Personellets engasjement Personell på alle nivåer i organisasjonen er det mest vesentlige. Og deres fulle engasjement gjør det mulig for dem å utnytte sine evner til det beste for organisasjonen. 4. Prosesstankegang For å oppnå ønsket resultat på en mest effektiv måte er det viktig at aktiviteter og tilhørende ressurser blir styrt som en prosess. 5. Systemtankegang ved styring Et system vil bidra til at identifisering, forståelse og styring av samvirkede prosesser vil bidra til at organisasjonen oppnår sine mål på en effektiv og virkningsfull måte. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

10 6. Kontinuerlig forbedring En kontinuerlig forbedring av organisasjonens prestasjoner bør være et vedvarende mål for enhver organisasjon. 7. Beslutninger basert på faktiske hendelser Virkningsfulle beslutninger er basert på informasjon og analytisk data. 8. Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandører I en organisasjon er organisasjonen og leverandøren avhengig av hverandre, og et godt samarbeid vil forbedre begge parters evne til å skape verdi. Eks. på slike: fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter etc. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 3

11 UP-7 Vedlegg 2 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til overordnet dokumentstruktur for kvalitet / internkontrollsystem Det presiseres alle nummererte punkter henviser til Mapper i en mappestruktur som kan legges inn i EK eller et annet dokumentstyringssystem. 1. Overordnede mål / kvalitetstandarder a. Namdalseid har utarbeidet dokumenter som kan brukes som grunnlag 2. Organisasjon a. Organisasjonskart med hyperlenker til stillingsbeskrivelser, delegasjon, fullmakter b. Stillingsbeskrivelser, fullmakter og delegasjoner Det anbefales at beskrivelsene i vedlegg 4 bygges inn i eksisterende beskrivelser av ansvar, myndighet og oppgaver. 3. Lover og forskrifter a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 4. Involvering av medarbeidere a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 5. Avviksregistrering og håndtering a. Det foreligger mal fra Flatanger kommune som kan benyttes 6. Kontinuerlig forbedring / årshjul Viser til vedlegg 5 og anbefaling om å arbeide videre med dette a. Brukerundersøkelser b. Risikovurdering og pasientsikkerhet c. Ansatteundersøkelser 7. Handlingsplan Helse og omsorg for inneværende år 8. Planverk for den enkelte kommune Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

12 UP-7 Vedlegg 3 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til dokumentstruktur på enhetsnivå Enhet: Overordnede mål for enheten Organisasjonskart: Lokalt for enheten Lover og forskrifter Årlig handlingsplan for enheten HMS Faglige rutiner og prosedyrer Pasienter/brukere/tjenestemottakere Ansatte Eksterne personer (pårørende, samarbeidsaktører) Avdeling: Overordnede mål for avdelingen Organisasjonskart: Lokalt for avdelingen Lover og forskrifter Årlig handlingsplan for avdelingen HMS Faglige rutiner og prosedyrer Pasienter/brukere/tjenestemottakere Ansatte Eksterne personer (pårørende, samarbeidsaktører) Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

13 UP-7 Forslag til innhold i beskrivelser av ansvar, myndighet og oppgaver Vedlegg 4 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Etatsleder/ Rådgiver Ansvarlig enhetsleder Avdelingsleder Person med særskilt fagansvar Vanlig arbeidstaker uten lederansvar 1. Generelle forhold stillingsbenevnelse 2. Stillingen organisasjonsmessige plassering Nærmeste overordnet Tilsettingsmyndighet 3. Formålet med stillingen 4. Stillingen myndighetsområde 5. Stillingens hovedansvarsområder Tjenesteproduksjon Kvalitetsstyring/ Internkontroll / HMS Økonomi Personal Verdigrunnlag Helse- og omsorgssjef / rådgiver Stillingsinnehaver har ansvar for å sikre at rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc. for kvalitetsstyring / internkontroll brukes og følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler, retningslinjer etc Avdelingssykepleier institusjon, avdelingssykepleieråpen omsorg, ledende helsesøster, sosialleder/barnevernsleder, ledende fysioterapeut, kommunelegen Stillingsinnehaver har plikt til å bruke sin myndighet til å sikre at rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc for kvalitetsstyring/internkontroll brukes og følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler, retningslinjer etc. Psykiatrikoordinator Geriatrisk sykepleier Diabetes sykepleier Jordmor Kokk Aktivitør Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Assistener kjøkken/renhold Helsesekretærer Merkantil Arbeidstakeren skal bidra til at rutiner, retningslinjer og prosedyrer for kvalitetssikring og internkontroll følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler og retningslinjer. Alle ansatte har ansvar for å foreslå forbedringer. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

14 HMS Spesielle forhold 6. Andre forhold av betydning for stillingen Stillingsinnehaver: skal aktivt følge opp, lede utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens systematiske HMS arbeid innenfor sitt ansvarsområde skal gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. er ansvarlig for implementering og videreutvikling av HMS rutiner. har ansvar for å dokumentere og korrigere avvik (personer og utstyr) samt å følge opp i hvilken grad ansatte i etaten dokumenterer avvik. er ansvarlig for at avvik blir korrigert og fulgt opp innen rimelig tid skal drive aktivt ulykkesforebyggende arbeid har plikt til å håndtere varslere seriøst, slik at sakene blir behandlet på en skikkelig måte Stillingsinnehaver skal innenfor sitt myndighetsområde: Aktivt følge opp gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens systematiske HMS arbeid. Gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Bidra til implementering og videreutvikling av HMS rutiner Ha ansvar for å dokumentere og korrigere avvik(personer og utstyr), samt å følge opp i hvilken grad underordnede dokumenterer avvik. Sørge for at avvik blir korrigert og fulgt opp innen rimelig tid, og hvis dette ikke er mulig, varsle nærmeste overordnet. Drive aktivt ulykkesforebyggende arbeid. Håndtere varslere seriøst, slik at sakene blir behandlet på en skikkelig måte. Arbeidstakeren skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av kommunens systematiske HMS arbeid. Arbeidstakeren skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeid og aktivt medvirke ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakeren plikter å delta aktivt til at HMS rutinene brukes og følges opp. Arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å dokumenterer avvik og varsle nærmeste overordnet når avvik ikke lar seg korrigere. Arbeidstakeren har plikt til å medvirke til at alle ulykkes hendelser forebygges. Arbeidstakeren har en selvstendig plikt til å stanse eget farlig eller risikofylt arbeid, og varsle nærmeste overordnet om at arbeidet er avbrutt. Merknader: Også ulikt organisert på dette nivået. Når det gjelder disse funksjonene så er kommunene svært ulike organisert. Ser ikke at det blir noen forskjell i ansvar med tanke på: Kvalitetsstyring/internkontroll/HM HMS Ser ikke at det blir noen forskjell i ansvar med tanke på: Kvalitetsstyring/internkontroll/HM HMS Særskilt fagansvar som vil skille disse to funksjoner Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 2

15 UP-7 Vedlegg 5 for sluttrapport for underprosjekt 7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer Forslag til grafisk årshjul Det presiseres at tanken er at denne grafiske framstillingen som er laget for å synliggjøre saksgang, må suppleres med en tabell som beskriver detaljer vedrørende innhold, ansvar, tidspunkt og dokumenthenvisninger. Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune (underprosjekt 7) Side 1

16 Vedlegg 6. Forslag til saksgang ved avvikshåndtering Gitt kvalitetsstandard i bruk på avdeling/enhet Kvalitetsstandard revideres med faste intervall eller ved store forandringer Avvik meldes av ansatt/bruker Enhetsleder rapporterer til overordnet ledelse på rådmannsnivå i tærtiærrapporter Avvik behandles på lavest mulig nivå (avdelingsleder/fagleder) og tiltak iverksettes om mulig Avdelingsleder/fagleder tar opp avviksbehandllingen med sin avdeling /ansatte regelmessig(eks.månedlig) Avvik rapporteres til enhetsleder, som sammen med fagleder/avdelingsleder foretar en gjennomgang/behandling av avvik månedlig

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Kvalitetsnettverk bidrag til kontinuerlig forbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Kvalitetsnettverk bidrag til kontinuerlig forbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Kvalitetsnettverk bidrag til kontinuerlig forbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten KvIP: Kvalitet i institusjonsbehandling - barn og unge «Sammen blir vi bedre»

Detaljer

Systematisk kvalitetsarbeid innen helse/ velferd - "Jakten på stadig forbedring"

Systematisk kvalitetsarbeid innen helse/ velferd - Jakten på stadig forbedring Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/1287-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Systematisk kvalitetsarbeid innen helse/ velferd - "Jakten på stadig forbedring"

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Møte med ledende helsesøstre i 10. Mars 2017 Vibeke Larvoll Seniorrådgiver 1 Internkontroll (DFØ) https://www.youtube.com/watch?v=woifccsqogs

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Foto Morten Wanvik Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Tredje samling - 9.3.2017 Kjersti Valde Kvalitetsrådgiver EFAS Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen TILSYNSERFARINGER Åshild Vistnes van der Veen 16.10.14 1 Fylkesmannen som Helsetilsynsloven 2: tilsynsmyndighet Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Veien til en pasient- og brukersikker kommune

Veien til en pasient- og brukersikker kommune Veien til en pasient- og brukersikker kommune Gullik Dokken virksomhetsleder Hjemmetjenesten Bodil Bøe Bettum enhetsleder Nes sykehjem Liv Hobbesland Holm rådgiver Hjemmetjenesten Tønsberg Pasient og brukersikker

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008 Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Hva dreier det seg om? KVALITETSFORMEL Kvalitet = Resultat Krav + forventninger Når kvalitet = 1,

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering

Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering Høstkonferansen i Telemark Vrådal 21. oktober 2016 Assisterende direktør Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn Statlige virkemidler

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015: Litt bedre i dag enn i går Saksbeh: Ingerid Gunnerød Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Sykepleieledelse/Helhetlige kvalitetssystemer i sykepleie. OUS 22. januar 2013 Øyvind Nordbø, NSF

Sykepleieledelse/Helhetlige kvalitetssystemer i sykepleie. OUS 22. januar 2013 Øyvind Nordbø, NSF Sykepleieledelse/Helhetlige kvalitetssystemer i sykepleie OUS 22. januar 2013 Øyvind Nordbø, NSF Utfordringsbildet: Færre ledere til flere medarbeidere: Resultater og utfordringer Betydning av ledelsesstil

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Nasjonale kvalitetsindikatorer Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Best Western Oslo airport Hotel, 4. nov 2014 Janne Lind, Helsedirektoratet Innhold Hva

Detaljer

«TJENESTENS VERDI. BRUKERENS OPPLEVELSE - EN VIKTIG INDIKATOR» v/brit Krøvel, Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i M&R

«TJENESTENS VERDI. BRUKERENS OPPLEVELSE - EN VIKTIG INDIKATOR» v/brit Krøvel, Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i M&R «TJENESTENS VERDI. BRUKERENS OPPLEVELSE - EN VIKTIG INDIKATOR» v/brit Krøvel, Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i M&R KVALITETSINDIKATORSYSTEMET For helse- og omsorgstjenestene innebærer

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 06-2012 Årlig melding 2011 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Ledelse av Pasientsikkerhet

Ledelse av Pasientsikkerhet Ledelse av Pasientsikkerhet Pasientsikkerhet: «vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser». Kari Sunnevåg Pasientsikkerhetsfilm Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Tilskuddsordning. Mottaker. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse Innsendt

Tilskuddsordning. Mottaker. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse Innsendt Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse 1006577 Innsendt 01.04.2011 09:54:14 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 761 67 Rapportering gjelder for år 2010 Tittel

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse

Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse Prosjekt: Kvalitet i skolehelsetjenesten Seminar 1 14.09.16 Janne Gunnerud Ljosåk, jobber

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG NÅ-SITUASJON Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 14/5063. Rådmannens innstilling:

SAKSFRAMLEGG NÅ-SITUASJON Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 14/5063. Rådmannens innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 14/5063 NÅ-SITUASJON 2014 Rådmannens innstilling: Sak angående NÅ-SITUASJON 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Målet til

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Godkjent av: Styringsgruppe Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Nye Namsos. Sektorleder helse og omsorg Namdalseid. 2. Gjennomgang av mandat. Hvordan forstår vi oppgaven?

Nye Namsos. Sektorleder helse og omsorg Namdalseid. 2. Gjennomgang av mandat. Hvordan forstår vi oppgaven? Nye Namsos Arbeidsgruppe: Helse, omsorg og velferd Dato: 13.12.16 Møte nr. 1 Møtested: Mortens kontor Tilstede: Rolle Anne Johanne Lajord Helse og omsorgssjef Fosnes Tore Brønstad Sektorleder helse og

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

NY KRAFT TIL ELDRE. Rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre forslag til mål og strategier

NY KRAFT TIL ELDRE. Rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre forslag til mål og strategier NY KRAFT TIL ELDRE Rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre forslag til mål og strategier Eldres helse og levekår en nasjonal utfordring Fremtidsbildet Spesialisthelsetjenesten Den gamle

Detaljer