Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok"

Transkript

1 Driftsteknikk AS Kvalitetsog Internkontroll-håndbok Side 1 av 11

2 Forord DRIFTSTEKNIKK AS skal ha et Kvalitets og Internkontroll-system etter modell av kravene i NS-ISO 9001 og myndighetenes forskrifter for internkontroll. Kvalitets- og Internkontroll-systemet skal dokumenteres på en hensiktsmessig måte, slik at kunder og myndigheter får tillit til at bedriften har den nødvendige styring med de prosesser og aktiviteter som virksomheten omfatter. DRIFTSTEKNIKK AS vil følge en forretningspraksis som fører til at alle medarbeidere kan bidra til at kundenes og myndighetenes krav og forventninger oppfylles på en effektiv og lønnsom måte. Alle prosesser og aktiviteter skal i prinsippet styres i henhold til den gjeldende kvalitetspolitikk for å oppnå de mål som er satt for bedriftens virksomhetsområder. Kvalitets- og Internkontroll-systemet som er beskrevet i denne håndboken, setter i system rutiner og arbeidsmetoder som bygger på oppsamlet erfaring. Gjennom systematisk arbeid skal videre oppsamling og utnyttelse av erfaring bidra til kontinuerlige forbedringer for bedriftens drift og lønnsomhet. Kvalitets - og Internkontroll-systemet skal gjelde for alle medarbeidere. De systemer og rutiner som omfattes av håndboken skal etterleves. Hver enkelt leder skal være ansvarlig for en periodisk og systematisk oppfølging av at medarbeiderne har den nødvendige kunnskap om og innsikt i kvalitetssikringens sentrale betydning for DRIFTSTEKNIKK AS Arild Ahlsen(Sign.) Daglig leder Innholdsfortegnelse (Klikk på linjen) 0. Generelt Systembeskrivelse Grunnlag for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet Organisasjon og ansvar Dokumentstyring og avviks-behandling Systemrevisjon Arbeidsmiljø Brannforebyggende arbeid Elektriske anlegg og utstyr Produktsikkerhet Ytre miljø Kvalitetssikring og -kontroll Opplæring Tjenester...10 Side 2 av 11

3 0. Generelt 0.1 Om bedriften DRIFTSTEKNIKK AS skal levere produkter og tjenester til vann og avløpsystemer til det offentlige og private markedet i Østfold og søndre Akershus. DRIFTSTEKNIKK AS skal gjennom nærhet til markedet og høy kompetanse, utvikle sin posisjon til å bli en vesentlig aktør innen sitt marked. 0.2 DRIFTSTEKNIKK AS forretningsidé DRIFTSTEKNIKK AS skal betjene det offentlige og private markedet i Østfold og søndre Akershus for produkter og tjenester til vann og avløpsystemer. DRIFTSTEKNIKK AS skal lykkes gjennom - kort responstid på henvendelser, - levering av produkter og tjenester av høy kvalitet, - til konkurransedyktige priser, gjennom å forvalte en effektiv og kompetent organisasjon, med høy prestasjonsevne. 0.3 DRIFTSTEKNIKK AS s visjon for Kvalitet og HMS DRIFTSTEKNIKK AS skal gjennom målbevisst og metodisk innsats kontinuerlig forbedre sine prestasjoner i forhold til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Dette skal skje i en bedriftskultur der en hele tiden foredler metoder og ideer i den hensikt å bli dyktigere i morgen enn i dag. Denne håndboken beskriver hvordan vi ved hjelp av Kvalitets- og Intern-kontrollsystemet (KI- systemet) skal løse disse oppgavene 0.4 Vårt mål Vårt mål er hele tiden å: heve kvaliteten og presisjonen på de leverte varer og tjenester heve kvaliteten på de beslutninger som fattes underveis gi nødvendig opplæring slik at alt arbeid blir utført på en forsvarlig måte for egen og andres sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. velge tekniske løsninger som er optimale med hensyn til kvalitet, helse, miljøsikkerhet og økonomi. fremstille produkter som kan brukes, gjenvinnes og destrueres uten skade på helse og miljø. Det skal settes konkrete mål hvert budsjettår, for hver organisasjonsenhet. Ved konsekvent og målbevisst innsats på Kvalitetssikring og Intern-kontroll skal vi styrke vår konkurranseevne og sikre stabil utvikling. 0.5 Ansvarsforhold Enhver leder er ansvarlig for at virksomheten innen sitt område er i samsvar med lover, forskrifter og interne bestemmelser. De er også ansvarlige for å kjenne innholdet i lover, forskrifter, veiledninger og interne bestemmelser som regulerer virksomheten innen sitt område. Videre er de ansvarlige for at det foreligger interne bestemmelser, i den grad det vurderes å være påkrevd eller hensiktsmessig, og at virksomheten drives innfor de rammer forretningsprosessen beskriver. 0.6 Tilsyn Enhver leder er ansvarlig for at tilsyn blir utført i det omfang som finnes hensiktsmessig og fastlegges for det aktuelle området. Bedriftens verne-, helse-, og sikkerhetspersonell vil bistå ved tilsyn. 0.7 Revisjon For å sikre gjennomføringen og videre utviklingen av Kvalitets- og Internkontroll-systemet, skal dette revideres årlig. 1. Systembeskrivelse 1.1 Systemets omfang Systemet består av en Kvalitets- og Internkontrollhåndbok med tilhørende prosedyrer, instrukser, skjema, operasjonskort og tekniske spesifikasjoner. Disse foreligger kun som elektroniske dokumenter, og den eneste gyldige versjonen er den som er tilgjengelig på skjermen. I tillegg skal hver ansvarlig, i samsvar med virksomhetens organisasjon, ha en arbeidsperm (KI-perm), der alle utfylte skjema, og eventuelt andre registreringer og merknader skal være arkivert. 1.2 Intern kontroll håndboken Boken inneholder overordnet systembeskrivelse, målsetting for kvalitet, samt helse, miljø og Side 3 av 11

4 sikkerhet (HMS), HMS-politikk, organisasjonskart med myndighets- og ansvarsområde og funksjonsbeskrivelser Prosedyrer Prosedyre (P) gir rammene for hvordan oppgaver skal løses innen hoved- eller del - områder. Alle prosedyrer er kodet med fire bokstaver og fire tall, for eksempel : KIP-0401 Prosedyre for Risikoanalyse. Bokstaven P viser at det er en prosedyre. Det første tallet viser til at prosedyren er en generell prosedyre, det neste viser til risiko, og de to siste tallene er prosedyrens individnummer Instrukser Instrukser (I) beskriver hvordan oppgaver skal løses. Alle instrukser er kodet med fire bokstaver og fire tall, for eksempel: KII-0401, Instruks for risikoanalyse. Det første tallet viser til at instruksen er en generell instruks, det neste viser til risiko, og de to siste tallene er instruksens individnummer Skjema Skjema (S) er verktøy for registrering, med veiledning. Alle skjema er kodet med tre bokstaver og fire tall, for eksempel: KIS-0401, Skjema for risikoanalyse. Det første tallet viser til at skjemaet er et generelt skjema, det neste viser til risiko, og de to siste tallene er skjemaets individnummer. Skjema tilhørende operasjonskort og tekniske spesifikasjoner gis samme nummerering som disse Operasjonskort og Tekniske spesifikasjoner Operasjonskort (O) er en detaljert beskrivelse av utførelsen av en operasjon. Tekniske spesifikasjoner (T) er detaljerte krav til produkt eller prosess, for intern eller ekstern bruk. Disse dokumentene er kodet med fire bokstaver og to grupper av henholdsvis fire og tre tall, for eksempel: KIO Knekking av deksel. Det første tallet i første gruppe viser til at operasjonskortet tilhører kvalitetssikring, det neste viser til tilvirkning, og de to siste tallene er henvisning til prosessen og overliggende dokumenter. Gruppe to er kun en løpende nummerering med samme referanse. 1.3 Funksjoner Beskriver de aktiviteter som skal følges opp. Med funksjon menes et sett av oppgaver som naturlig hører sammen (f. eks. arbeidsmiljøfunksjonen, funksjon for brannforebyggende arbeid osv.). Summen av alle funksjonene utgjør virksomhetens Kvalitets- og Intern-kontrollvirksomhet. For å følge opp Kvalitets- og Intern-kontrollaktivitetene henviser hver funksjon til prosedyrer, instrukser, skjemaer og operasjonskort. 1.4 Arbeidspermene (KI-Permene) Permene inneholder utfylte skjemaer, notater og eventuelt andre nødvendige/ hensiktsmessige dokumenter som kopier av standarder eller offentlige bestemmelser. 2. Grunnlag for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet 2.1 Målsetting for kvalitet og HMS Virksomheten skal heve kvaliteten på sine tjenester og bedre miljøet i takt med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Virksomheten skal i det daglige arbeide for å begrense feil og feilkonsekvenser knyttet til sine varer og tjenester, samt hindre en hver form for ulykke, helseskade og forurensning. Virksomheten har følgende delmål for Kvalitetsog HMS arbeidet:? Interne og eksterne kvalitetskostnader skal reduseres til et minimum.? Vår leveringspresisjon skal være > 95 %? Sykefraværet skal være under snitt av sammenlignbare bedrifter.? Resirkulert produksjonsavfall skal være < 10 % av produksjonsvolum.? Ikke resirkulerbart produksjonsavfall skal reduseres til et minimum. 2.2 Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk HMS-politikken angir de retningslinjene som skal følges i funksjonene for å nå målsetningene. Virksomheten har følgende Kvalitets- og HMSpolitikk: DRIFTSTEKNIKK AS skal gjennom målbevisst og metodisk innsats kontinuerlig forbedre sine prestasjoner i forhold til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Graden av måloppnåelse i forhold til de kvalitetsmål som er satt av offentlig myndighet, eller en selv, skal dokumenteres. Det skal dokumenteres at lover, forskrifter, prosedyrer og Kvalitets- og internkontrollsystemet blir fulgt gjennom regelmessig kontroll, avviks-behandling, korrigerende og forebyggende tiltak og systemrevisjon. Side 4 av 11

5 Ved hjelp av arbeidsmiljøinspeksjoner og arbeide i AMU skal det sikres at arbeidsmiljøet forbedres i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Systemansvarlig, i samarbeid med hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten, gjennomfører et regelmessig internt tilsyn (systemrevisjon) med internkontrollaktivitetene. Hele systemet skal være revidert (gransket og eventuelt forbedret) i løpet av et år. Avvik (brudd på krav i lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser) skal følges opp med tiltak. 2.3 Lover Følgende lover er styrende for kvalitetsdelen av KI- systemet.? Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.? Plan og bygningsloven? Relevante EU direktiver. Følgende lover er styrende for internkontrolldelen av KI- systemet.? Arbeidsmiljøloven? Lov om brannvern? Lov om brannfarlige varer? Lov om tilsyn med elektriske anlegg? Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester? Forurensningsloven 2.4 Foretakets plikter Krav til konkrete forhold Oppfyllelse av offentlige bestemmelser Foretakets plikter Krav til prosess Generell handlingsplan Minstekrav i lov Krav i forskrifter Stadig forbedring i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet Fremme faglig og personlig utvikling Kartlegging Utarbeidelse av handlingsplaner Virksomhetens KI-System Gjennomføring av handlingsplaner Skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift, annen offentlig bestemmelse eller interne bestemmelserdokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift, annen offentlig bestemmelse eller interne bestemmelser Figur Virksomhetens KI-System Figur viser hvordan virksomheten arbeider for å oppfylle krav til konkrete bestemmelser og krav til prosess. Side 5 av 11

6 2.5 Systemets struktur KI-Systemet er hierarkisk oppbygd med følgende struktur. Offentlige bestemmelser Markedskrav Eksterne Standarder Selskapets strategi KI-Prosedyrer KI-Instrukser KI-Skjema KI-Tekniske Spesifikasjoner KI-Operasjonskort Fig Systemhierarki 3. Organisasjon og ansvar 3.1 Organisasjonskart Organisasjonskart vises nedenfor: Styre Daglig Leder Produksjon Service & Installasjon Salg 3.2 Distribusjon (oppfølging av informasjon) Systemansvarlig skal ha hele systemet komplett med alle originaldokumenter. Systemet skal være tilgjengelig for alle beslutningstakere og tillitsmenn på virksomhetens felles dataanlegg. Alle ledere og tillitsmenn skal ha en arbeidsperm, for oppbevaring av rapporter, notater og egne utgaver av hjelpedokumenter. Alle ansatte skal ha tilgang til håndboken og avviksrapport og få utlevert de dokumenter de er pålagt å følge. 3.3 Ansvar og myndighet for ledere på alle plan Oppfølging av virksomhetens Kvalitets og Intern kontroll system er et lederansvar. Med dette Side 6 av 11

7 menes blant annet at linjeledelsen har det daglige ansvar for at kvalitet, helse, miljø og sikkerhet blir forsvarlig ivaretatt under det daglige arbeid. Leder har et uavkortet ansvar for å holde seg informert om alle lover og forskrifter som gjelder for de aktivitetene lederen har ansvaret for. Leder har også et uavkortet ansvar for å sikre at gjeldende lover, forskrifter, andre offentlige bestemmelser og interne bestemmelser blir fulgt. 3.4 Plikter for arbeidstakerne Alle arbeidstakere skal rette seg etter Kvalitetsog Internkontrollsystemets bestemmelser. De skal kjenne standarder, lover og forskrifter som gjelder deres arbeid. De skal medvirke til et godt arbeidsmiljø og delta i det organiserte helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De skal bruke nødvendig verneutstyr og verneinnretninger. De skal melde fra til overordnet ved avvik. De skal også melde fra til overordnet om tilløp til ulykker, yrkessykdommer og skader. 3.5 Plikter for verneombudet Verneombudet er arbeidstakernes representant i sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal delta i arbeidsmiljøinspeksjoner (vernerunder), og forøvrig ved etablering og vedlikehold av Kvalitets- og Intern -kontrollsystemet. 3.6 Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten arbeid skal gjennomføres i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser ( 30) og forskrift om Verne- og helsepersonale. Bedrifthelsetjenesten inngår som et ledd i det forebyggende helse og miljøarbeidet i virksomhetene. Bedrifthelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, deres representanter og verneombud med å skape trygge og sunne arbeidsforhold og med å forebygge helseskader som oppstår på grunn av dårlig eller mangelfullt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal samarbeide med bedriftshelsetjenesten om å utarbeide følgende dokumentasjon: a) Periodevise meldinger eller årsrapporter som inneholder presentasjon av kartlegging, risikovurderinger, forslag til forebyggende tiltak og resultater b) Rapporter, måleresultater o.l. som beskriver arbeidsmiljø. Bedrifthelsetjenesten kan bistå virksomheten med følgende oppgaver: a) Yrkeshygiene (bistå med kartlegging og vurdering av kjemiske, fysiske og biologiske forhold på arbeidsplassen, f.eks. måling av støy, lys og gasser og vurdering av inneklima). b) Ergonomi (forebygge belastningslidelser, blant annet ved å gi råd om tilpasning av arbeidsplassen). c) Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø (kartlegging, konfliktløsning, utvikle gode samarbeidsforhold, omorganisering). d) Bedriftsintern attføring (bistå for å legge arbeidsforholdene til rette for ansatte som p.g.a sykdom, skade, psykisk og sosial funksjonshemning har begrensede muligheter ved valg av yrke eller arbeidsplass). e) Helsekontroller av utvalgte antatt friske arbeidstakere for å finne sykdom eller en risikofaktor for senere utvikling av sykdom som har sammenheng med spesielle forhold i arbeidsmiljøet. (NB: Kontroll av arbeidstakerens helse som ikke har sammenheng med arbeidstakerens arbeidssituasjon omfattes ikke av verneog helsepersonalets arbeidsområde f) Årsrapport som kan inngå som en del av virksomhetens dokumentasjonsmateriale vedrørende internkontroll. 4. Dokumentstyring og avviksbehandling 4.1 Formål Sikre virksomhetens behov for sikker styring, arkivering, oppdatering og makulering av Kvalitets- og Intern-kontrolldokumenter, sikre at brudd på gjeldende bestemmelser ikke gjentar seg, samt å minimalisere virkningen av de avvik som har inntruffet. 4.2 Omfang Omfatter mottak, distribusjon, arkivering, oppdatering og makulering av alle Kvalitets- og Internkontroll-dokumenter, samt registrering av avvik, behandling av avvik og iverksettelse av korrigerende tiltak. Side 7 av 11

8 4.3 Ansvar og myndighet Den enkelte medarbeider har ansvaret for utarbeidelse og distribusjon av all dokumentasjon som aktuell prosedyre pålegger den enkelte. Videre er enhver medarbeider pliktig å rapportere avvik til nærmeste overordnede. Enhver leder har plikt til å registrere, behandle og iverksette korrigerende tiltak, innen sitt myndighetsområde. Systemansvarlig har ansvaret for distribusjon, arkivering og makulering av all dokumentasjon som er en del av Kvalitets- og Intern kontroll systemet. Dvs. overordnet dokumentasjon (Kvalitets- og Intern kontroll håndboken), prosedyrer (P), instrukser (I), skjemaer (S), operasjonskort (O), lover og forskrifter m.m. Systemansvarlig skal videre registrere og følge opp avviksbehandling. 4.4 Beskrivelse Funksjonen omfatter kontroll, registrering, oppdatering, distribuering, arkivering og makulering av dokumentasjon i Kvalitets- og Intern kontroll systemet. Med avvik menes brudd på krav fastsatt i eller i medhold av lover, forskrifter, prosedyrer og Avviksbehandling skal hindre/begrense skadevirkninger ved å sikre helse, miljø og sikkerhet. En skal undersøke årsaken til avviket og bestemme hvilke korrigerende og forebyggende tiltak som er nødvendig for å hindre gjentakelse. Det skal bli fulgt opp at korrigerende og forebyggende tiltak blir gjennomført og er effektive. Det skal gis tilbakemelding til den som har meldt avviket. 5. Systemrevisjon 5.1 Formål Å sikre at virksomhetens kvalitets- og Internkontrollsystem etterleves og alltid er oppdatert og funksjonsdyktig. 5.2 Omfang Intern revisjon av Kvalitets- og Internkontrollsystemet omfatter virksomhetens egen granskning og eventuell forbedring av hele KIhåndboken med underliggende dokumenter Ekstern revisjon utføres av offentlige tilsynsmyndigheter. 5.3 Ansvar og myndighet Systemansvarlig er ansvarlig for systemrevisjon. 5.4 Beskrivelse KI- systemet skal granskes regelmessig, minst 1 gang pr. år, for å fastslå at:? aktivitetene er i samsvar med KI- systemet? Resultatene er i samsvar med systemets krav? Intern-kontrollaktivitetene er hensiktsmessige for å oppnå virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet. Det skal utarbeides skriftlige revisjonsrapporter, og det skal utarbeides nødvendige forbedringer på bakgrunn av revisjoner og avviksrapporter. 6. Arbeidsmiljø 6.1 Formål Å sikre at arbeidsmiljøet tilfredsstiller krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forskrifter, prosedyrer og instrukser, og forbedre arbeidsmiljøet i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. 6.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven, forskrifter, prosedyrer og 6.3 Ansvar og myndighet Virksomhetens leder og alle ledere med personalansvar har ansvar og myndighet for arbeidsmiljøet i samsvar med deres myndighetsområde. 6.4 Beskrivelse Arbeidsmiljøloven, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Side 8 av 11

9 Arbeidsmiljøet skal kartlegges, og det skal utarbeides handlingsplaner for forbedring av dette. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. 7. Brannforebyggende arbeid 7.1 Formål Å sikre at brannforebyggende arbeid og industrivern tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov om brannfarlige varer og lov om brannvern, forskrifter, prosedyrer og 7.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om brannfarlige varer og lov om brannvern, forskrifter, prosedyrer og 7.3 Ansvar og myndighet og myndighet for brannforebyggende arbeid og sikring i samsvar med deres myndighetsområde. 7.4 Beskrivelse Lov om brannfarlige varer og lov om brannvern, lov om sivilforsvar, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Virksomhetens brannrisiko skal kartlegges, og det skal utarbeides handlingsplaner for forbedring av dette. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. 8. Elektriske anlegg og utstyr 8.1 Formål Å sikre at elektriske installasjoner og - utstyr tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov om tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, forskrifter, prosedyrer og 8.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, forskrifter, prosedyrer og 8.3 Ansvar og myndighet og myndighet for elektriske anlegg og -utstyr i samsvar med deres myndighetsområde. 8.4 Beskrivelse Lov om tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Elektrisk installasjoner skal kontrolleres regelmessig. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Det skal på denne bakgrunn utarbeides handlingsplaner for forbedring av elektriske installasjoner og utstyr. 9. Produktsikkerhet 9.1 Formål Å sikre at produktene tilfredsstiller de ønsker og krav som er fastsatt i kontrakten med kunden, lov om produktkontroll, EU- direktiver, forskrifter, prosedyrer og 9.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomhetens produkter tilfredstiller krav fastsatt i: Kontrakten med kunden, lov om produktkontroll, EUdirektiver, nasjonale forskrifter, forskrifter, prosedyrer og 9.3 Ansvar og myndighet og myndighet for produktsikkerhet i samsvar med deres myndighets-område. 9.4 Beskrivelse Det skal sikres at kundes ønske/krav blir forstått, slik at produktet blir i h.h til ønsket kvalitet og design. Lov om produktkontroll, EU direktiver, nasjonale forskrifter, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Side 9 av 11

10 10. Ytre miljø 10.1 Formål Å sikre at virksomhetens aktiviteter tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov om forurensning, forskrifter, prosedyrer og 10.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold lov forurensning, forskrifter, prosedyrer og 10.3 Ansvar og myndighet og myndighet for alle forhold knyttet til ytre miljø i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Lov om forurensning, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik i forhold til offentlige eller interne bestemmelser skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Det skal på denne bakgrunn utarbeides handlingsplaner for forbedring av virksomhetens prestasjoner i forhold til ytre miljø. 11. Kvalitetssikring og -kontroll 11.1 Formål Å sikre at virksomhetens kvalitetssikring og - kontroll gir den nødvendige sikkerhet for at de produkter og tjenester virksomheten leverer holder den kvalitet de er forutsatt å ha, samt at dette utføres på en kosteffektiv måte Omfang sikre og dokumentere at virksomhetens produkter og tjenester er i samsvar med de spesifikasjoner som oppgis Ansvar og myndighet og myndighet for kvalitetssikring og -kontroll i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Kvalitetssikring og - kontroll omfatter alle aktiviteter ved virksomheten som direkte eller indirekte påvirker kvaliteten på virksomhetens produkter og tjenester. Kvalitetssikring er de dokumenter og den innsats som anvendes til å sikre at produkter og tjenester blir i samsvar med valgte spesifikasjon. Kvalitetskontroll er de aktiviteter som anvendes for å kontrollere at produkter og tjenester er i samsvar med valgte spesifikasjon. 12. Opplæring 12.1 Formål Å sikre at virksomhetens opplæringsaktiviteter tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser Omfang sikre og dokumentere at opplæring gjennomføres tilfredsstillende i forhold til krav fastsatt i eller i medhold av aktuelle lover, forskrifter, prosedyrer og 12.3 Ansvar og myndighet og myndighet for opplæring i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Offentlig og interne bestemmelser skal gjennomgås jevnlig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik i forhold til offentlige eller interne bestemmelser skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Det skal på denne bakgrunn utarbeides handlingsplaner for forbedring av virksomhetens prestasjoner i forhold til opplæring. 13. Tjenester 13.1 Formål Å sikre at bedriftens tjenester son service, installasjonsarbeid og annet, tilfredsstiller de ønsker og krav som er fastsatt i kontrakten med kunden, lov om vern mot forurensning, plan og Side 10 av 11

11 bygningsloven, forskrifter, prosedyrer og 13.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomhetens tjenester tilfredstiller krav fastsatt i: Kontrakten med kunden, plan og bygningsloven forskrifter, prosedyrer og 13.3 Ansvar og myndighet og myndighet for kontroll med tjenester i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Det skal sikres at kundes ønske/krav blir forstått, slik at tjenestene blir utført i h.h til avtalt tid og omfang. Lov om vern mot forurensning, plan og bygningsloven, HMS - forskrifter, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Side 11 av 11

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer