Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok"

Transkript

1 Driftsteknikk AS Kvalitetsog Internkontroll-håndbok Side 1 av 11

2 Forord DRIFTSTEKNIKK AS skal ha et Kvalitets og Internkontroll-system etter modell av kravene i NS-ISO 9001 og myndighetenes forskrifter for internkontroll. Kvalitets- og Internkontroll-systemet skal dokumenteres på en hensiktsmessig måte, slik at kunder og myndigheter får tillit til at bedriften har den nødvendige styring med de prosesser og aktiviteter som virksomheten omfatter. DRIFTSTEKNIKK AS vil følge en forretningspraksis som fører til at alle medarbeidere kan bidra til at kundenes og myndighetenes krav og forventninger oppfylles på en effektiv og lønnsom måte. Alle prosesser og aktiviteter skal i prinsippet styres i henhold til den gjeldende kvalitetspolitikk for å oppnå de mål som er satt for bedriftens virksomhetsområder. Kvalitets- og Internkontroll-systemet som er beskrevet i denne håndboken, setter i system rutiner og arbeidsmetoder som bygger på oppsamlet erfaring. Gjennom systematisk arbeid skal videre oppsamling og utnyttelse av erfaring bidra til kontinuerlige forbedringer for bedriftens drift og lønnsomhet. Kvalitets - og Internkontroll-systemet skal gjelde for alle medarbeidere. De systemer og rutiner som omfattes av håndboken skal etterleves. Hver enkelt leder skal være ansvarlig for en periodisk og systematisk oppfølging av at medarbeiderne har den nødvendige kunnskap om og innsikt i kvalitetssikringens sentrale betydning for DRIFTSTEKNIKK AS Arild Ahlsen(Sign.) Daglig leder Innholdsfortegnelse (Klikk på linjen) 0. Generelt Systembeskrivelse Grunnlag for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet Organisasjon og ansvar Dokumentstyring og avviks-behandling Systemrevisjon Arbeidsmiljø Brannforebyggende arbeid Elektriske anlegg og utstyr Produktsikkerhet Ytre miljø Kvalitetssikring og -kontroll Opplæring Tjenester...10 Side 2 av 11

3 0. Generelt 0.1 Om bedriften DRIFTSTEKNIKK AS skal levere produkter og tjenester til vann og avløpsystemer til det offentlige og private markedet i Østfold og søndre Akershus. DRIFTSTEKNIKK AS skal gjennom nærhet til markedet og høy kompetanse, utvikle sin posisjon til å bli en vesentlig aktør innen sitt marked. 0.2 DRIFTSTEKNIKK AS forretningsidé DRIFTSTEKNIKK AS skal betjene det offentlige og private markedet i Østfold og søndre Akershus for produkter og tjenester til vann og avløpsystemer. DRIFTSTEKNIKK AS skal lykkes gjennom - kort responstid på henvendelser, - levering av produkter og tjenester av høy kvalitet, - til konkurransedyktige priser, gjennom å forvalte en effektiv og kompetent organisasjon, med høy prestasjonsevne. 0.3 DRIFTSTEKNIKK AS s visjon for Kvalitet og HMS DRIFTSTEKNIKK AS skal gjennom målbevisst og metodisk innsats kontinuerlig forbedre sine prestasjoner i forhold til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Dette skal skje i en bedriftskultur der en hele tiden foredler metoder og ideer i den hensikt å bli dyktigere i morgen enn i dag. Denne håndboken beskriver hvordan vi ved hjelp av Kvalitets- og Intern-kontrollsystemet (KI- systemet) skal løse disse oppgavene 0.4 Vårt mål Vårt mål er hele tiden å: heve kvaliteten og presisjonen på de leverte varer og tjenester heve kvaliteten på de beslutninger som fattes underveis gi nødvendig opplæring slik at alt arbeid blir utført på en forsvarlig måte for egen og andres sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. velge tekniske løsninger som er optimale med hensyn til kvalitet, helse, miljøsikkerhet og økonomi. fremstille produkter som kan brukes, gjenvinnes og destrueres uten skade på helse og miljø. Det skal settes konkrete mål hvert budsjettår, for hver organisasjonsenhet. Ved konsekvent og målbevisst innsats på Kvalitetssikring og Intern-kontroll skal vi styrke vår konkurranseevne og sikre stabil utvikling. 0.5 Ansvarsforhold Enhver leder er ansvarlig for at virksomheten innen sitt område er i samsvar med lover, forskrifter og interne bestemmelser. De er også ansvarlige for å kjenne innholdet i lover, forskrifter, veiledninger og interne bestemmelser som regulerer virksomheten innen sitt område. Videre er de ansvarlige for at det foreligger interne bestemmelser, i den grad det vurderes å være påkrevd eller hensiktsmessig, og at virksomheten drives innfor de rammer forretningsprosessen beskriver. 0.6 Tilsyn Enhver leder er ansvarlig for at tilsyn blir utført i det omfang som finnes hensiktsmessig og fastlegges for det aktuelle området. Bedriftens verne-, helse-, og sikkerhetspersonell vil bistå ved tilsyn. 0.7 Revisjon For å sikre gjennomføringen og videre utviklingen av Kvalitets- og Internkontroll-systemet, skal dette revideres årlig. 1. Systembeskrivelse 1.1 Systemets omfang Systemet består av en Kvalitets- og Internkontrollhåndbok med tilhørende prosedyrer, instrukser, skjema, operasjonskort og tekniske spesifikasjoner. Disse foreligger kun som elektroniske dokumenter, og den eneste gyldige versjonen er den som er tilgjengelig på skjermen. I tillegg skal hver ansvarlig, i samsvar med virksomhetens organisasjon, ha en arbeidsperm (KI-perm), der alle utfylte skjema, og eventuelt andre registreringer og merknader skal være arkivert. 1.2 Intern kontroll håndboken Boken inneholder overordnet systembeskrivelse, målsetting for kvalitet, samt helse, miljø og Side 3 av 11

4 sikkerhet (HMS), HMS-politikk, organisasjonskart med myndighets- og ansvarsområde og funksjonsbeskrivelser Prosedyrer Prosedyre (P) gir rammene for hvordan oppgaver skal løses innen hoved- eller del - områder. Alle prosedyrer er kodet med fire bokstaver og fire tall, for eksempel : KIP-0401 Prosedyre for Risikoanalyse. Bokstaven P viser at det er en prosedyre. Det første tallet viser til at prosedyren er en generell prosedyre, det neste viser til risiko, og de to siste tallene er prosedyrens individnummer Instrukser Instrukser (I) beskriver hvordan oppgaver skal løses. Alle instrukser er kodet med fire bokstaver og fire tall, for eksempel: KII-0401, Instruks for risikoanalyse. Det første tallet viser til at instruksen er en generell instruks, det neste viser til risiko, og de to siste tallene er instruksens individnummer Skjema Skjema (S) er verktøy for registrering, med veiledning. Alle skjema er kodet med tre bokstaver og fire tall, for eksempel: KIS-0401, Skjema for risikoanalyse. Det første tallet viser til at skjemaet er et generelt skjema, det neste viser til risiko, og de to siste tallene er skjemaets individnummer. Skjema tilhørende operasjonskort og tekniske spesifikasjoner gis samme nummerering som disse Operasjonskort og Tekniske spesifikasjoner Operasjonskort (O) er en detaljert beskrivelse av utførelsen av en operasjon. Tekniske spesifikasjoner (T) er detaljerte krav til produkt eller prosess, for intern eller ekstern bruk. Disse dokumentene er kodet med fire bokstaver og to grupper av henholdsvis fire og tre tall, for eksempel: KIO Knekking av deksel. Det første tallet i første gruppe viser til at operasjonskortet tilhører kvalitetssikring, det neste viser til tilvirkning, og de to siste tallene er henvisning til prosessen og overliggende dokumenter. Gruppe to er kun en løpende nummerering med samme referanse. 1.3 Funksjoner Beskriver de aktiviteter som skal følges opp. Med funksjon menes et sett av oppgaver som naturlig hører sammen (f. eks. arbeidsmiljøfunksjonen, funksjon for brannforebyggende arbeid osv.). Summen av alle funksjonene utgjør virksomhetens Kvalitets- og Intern-kontrollvirksomhet. For å følge opp Kvalitets- og Intern-kontrollaktivitetene henviser hver funksjon til prosedyrer, instrukser, skjemaer og operasjonskort. 1.4 Arbeidspermene (KI-Permene) Permene inneholder utfylte skjemaer, notater og eventuelt andre nødvendige/ hensiktsmessige dokumenter som kopier av standarder eller offentlige bestemmelser. 2. Grunnlag for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet 2.1 Målsetting for kvalitet og HMS Virksomheten skal heve kvaliteten på sine tjenester og bedre miljøet i takt med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Virksomheten skal i det daglige arbeide for å begrense feil og feilkonsekvenser knyttet til sine varer og tjenester, samt hindre en hver form for ulykke, helseskade og forurensning. Virksomheten har følgende delmål for Kvalitetsog HMS arbeidet:? Interne og eksterne kvalitetskostnader skal reduseres til et minimum.? Vår leveringspresisjon skal være > 95 %? Sykefraværet skal være under snitt av sammenlignbare bedrifter.? Resirkulert produksjonsavfall skal være < 10 % av produksjonsvolum.? Ikke resirkulerbart produksjonsavfall skal reduseres til et minimum. 2.2 Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk HMS-politikken angir de retningslinjene som skal følges i funksjonene for å nå målsetningene. Virksomheten har følgende Kvalitets- og HMSpolitikk: DRIFTSTEKNIKK AS skal gjennom målbevisst og metodisk innsats kontinuerlig forbedre sine prestasjoner i forhold til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Graden av måloppnåelse i forhold til de kvalitetsmål som er satt av offentlig myndighet, eller en selv, skal dokumenteres. Det skal dokumenteres at lover, forskrifter, prosedyrer og Kvalitets- og internkontrollsystemet blir fulgt gjennom regelmessig kontroll, avviks-behandling, korrigerende og forebyggende tiltak og systemrevisjon. Side 4 av 11

5 Ved hjelp av arbeidsmiljøinspeksjoner og arbeide i AMU skal det sikres at arbeidsmiljøet forbedres i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Systemansvarlig, i samarbeid med hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten, gjennomfører et regelmessig internt tilsyn (systemrevisjon) med internkontrollaktivitetene. Hele systemet skal være revidert (gransket og eventuelt forbedret) i løpet av et år. Avvik (brudd på krav i lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser) skal følges opp med tiltak. 2.3 Lover Følgende lover er styrende for kvalitetsdelen av KI- systemet.? Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.? Plan og bygningsloven? Relevante EU direktiver. Følgende lover er styrende for internkontrolldelen av KI- systemet.? Arbeidsmiljøloven? Lov om brannvern? Lov om brannfarlige varer? Lov om tilsyn med elektriske anlegg? Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester? Forurensningsloven 2.4 Foretakets plikter Krav til konkrete forhold Oppfyllelse av offentlige bestemmelser Foretakets plikter Krav til prosess Generell handlingsplan Minstekrav i lov Krav i forskrifter Stadig forbedring i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet Fremme faglig og personlig utvikling Kartlegging Utarbeidelse av handlingsplaner Virksomhetens KI-System Gjennomføring av handlingsplaner Skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift, annen offentlig bestemmelse eller interne bestemmelserdokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift, annen offentlig bestemmelse eller interne bestemmelser Figur Virksomhetens KI-System Figur viser hvordan virksomheten arbeider for å oppfylle krav til konkrete bestemmelser og krav til prosess. Side 5 av 11

6 2.5 Systemets struktur KI-Systemet er hierarkisk oppbygd med følgende struktur. Offentlige bestemmelser Markedskrav Eksterne Standarder Selskapets strategi KI-Prosedyrer KI-Instrukser KI-Skjema KI-Tekniske Spesifikasjoner KI-Operasjonskort Fig Systemhierarki 3. Organisasjon og ansvar 3.1 Organisasjonskart Organisasjonskart vises nedenfor: Styre Daglig Leder Produksjon Service & Installasjon Salg 3.2 Distribusjon (oppfølging av informasjon) Systemansvarlig skal ha hele systemet komplett med alle originaldokumenter. Systemet skal være tilgjengelig for alle beslutningstakere og tillitsmenn på virksomhetens felles dataanlegg. Alle ledere og tillitsmenn skal ha en arbeidsperm, for oppbevaring av rapporter, notater og egne utgaver av hjelpedokumenter. Alle ansatte skal ha tilgang til håndboken og avviksrapport og få utlevert de dokumenter de er pålagt å følge. 3.3 Ansvar og myndighet for ledere på alle plan Oppfølging av virksomhetens Kvalitets og Intern kontroll system er et lederansvar. Med dette Side 6 av 11

7 menes blant annet at linjeledelsen har det daglige ansvar for at kvalitet, helse, miljø og sikkerhet blir forsvarlig ivaretatt under det daglige arbeid. Leder har et uavkortet ansvar for å holde seg informert om alle lover og forskrifter som gjelder for de aktivitetene lederen har ansvaret for. Leder har også et uavkortet ansvar for å sikre at gjeldende lover, forskrifter, andre offentlige bestemmelser og interne bestemmelser blir fulgt. 3.4 Plikter for arbeidstakerne Alle arbeidstakere skal rette seg etter Kvalitetsog Internkontrollsystemets bestemmelser. De skal kjenne standarder, lover og forskrifter som gjelder deres arbeid. De skal medvirke til et godt arbeidsmiljø og delta i det organiserte helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De skal bruke nødvendig verneutstyr og verneinnretninger. De skal melde fra til overordnet ved avvik. De skal også melde fra til overordnet om tilløp til ulykker, yrkessykdommer og skader. 3.5 Plikter for verneombudet Verneombudet er arbeidstakernes representant i sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal delta i arbeidsmiljøinspeksjoner (vernerunder), og forøvrig ved etablering og vedlikehold av Kvalitets- og Intern -kontrollsystemet. 3.6 Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten arbeid skal gjennomføres i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser ( 30) og forskrift om Verne- og helsepersonale. Bedrifthelsetjenesten inngår som et ledd i det forebyggende helse og miljøarbeidet i virksomhetene. Bedrifthelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, deres representanter og verneombud med å skape trygge og sunne arbeidsforhold og med å forebygge helseskader som oppstår på grunn av dårlig eller mangelfullt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal samarbeide med bedriftshelsetjenesten om å utarbeide følgende dokumentasjon: a) Periodevise meldinger eller årsrapporter som inneholder presentasjon av kartlegging, risikovurderinger, forslag til forebyggende tiltak og resultater b) Rapporter, måleresultater o.l. som beskriver arbeidsmiljø. Bedrifthelsetjenesten kan bistå virksomheten med følgende oppgaver: a) Yrkeshygiene (bistå med kartlegging og vurdering av kjemiske, fysiske og biologiske forhold på arbeidsplassen, f.eks. måling av støy, lys og gasser og vurdering av inneklima). b) Ergonomi (forebygge belastningslidelser, blant annet ved å gi råd om tilpasning av arbeidsplassen). c) Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø (kartlegging, konfliktløsning, utvikle gode samarbeidsforhold, omorganisering). d) Bedriftsintern attføring (bistå for å legge arbeidsforholdene til rette for ansatte som p.g.a sykdom, skade, psykisk og sosial funksjonshemning har begrensede muligheter ved valg av yrke eller arbeidsplass). e) Helsekontroller av utvalgte antatt friske arbeidstakere for å finne sykdom eller en risikofaktor for senere utvikling av sykdom som har sammenheng med spesielle forhold i arbeidsmiljøet. (NB: Kontroll av arbeidstakerens helse som ikke har sammenheng med arbeidstakerens arbeidssituasjon omfattes ikke av verneog helsepersonalets arbeidsområde f) Årsrapport som kan inngå som en del av virksomhetens dokumentasjonsmateriale vedrørende internkontroll. 4. Dokumentstyring og avviksbehandling 4.1 Formål Sikre virksomhetens behov for sikker styring, arkivering, oppdatering og makulering av Kvalitets- og Intern-kontrolldokumenter, sikre at brudd på gjeldende bestemmelser ikke gjentar seg, samt å minimalisere virkningen av de avvik som har inntruffet. 4.2 Omfang Omfatter mottak, distribusjon, arkivering, oppdatering og makulering av alle Kvalitets- og Internkontroll-dokumenter, samt registrering av avvik, behandling av avvik og iverksettelse av korrigerende tiltak. Side 7 av 11

8 4.3 Ansvar og myndighet Den enkelte medarbeider har ansvaret for utarbeidelse og distribusjon av all dokumentasjon som aktuell prosedyre pålegger den enkelte. Videre er enhver medarbeider pliktig å rapportere avvik til nærmeste overordnede. Enhver leder har plikt til å registrere, behandle og iverksette korrigerende tiltak, innen sitt myndighetsområde. Systemansvarlig har ansvaret for distribusjon, arkivering og makulering av all dokumentasjon som er en del av Kvalitets- og Intern kontroll systemet. Dvs. overordnet dokumentasjon (Kvalitets- og Intern kontroll håndboken), prosedyrer (P), instrukser (I), skjemaer (S), operasjonskort (O), lover og forskrifter m.m. Systemansvarlig skal videre registrere og følge opp avviksbehandling. 4.4 Beskrivelse Funksjonen omfatter kontroll, registrering, oppdatering, distribuering, arkivering og makulering av dokumentasjon i Kvalitets- og Intern kontroll systemet. Med avvik menes brudd på krav fastsatt i eller i medhold av lover, forskrifter, prosedyrer og Avviksbehandling skal hindre/begrense skadevirkninger ved å sikre helse, miljø og sikkerhet. En skal undersøke årsaken til avviket og bestemme hvilke korrigerende og forebyggende tiltak som er nødvendig for å hindre gjentakelse. Det skal bli fulgt opp at korrigerende og forebyggende tiltak blir gjennomført og er effektive. Det skal gis tilbakemelding til den som har meldt avviket. 5. Systemrevisjon 5.1 Formål Å sikre at virksomhetens kvalitets- og Internkontrollsystem etterleves og alltid er oppdatert og funksjonsdyktig. 5.2 Omfang Intern revisjon av Kvalitets- og Internkontrollsystemet omfatter virksomhetens egen granskning og eventuell forbedring av hele KIhåndboken med underliggende dokumenter Ekstern revisjon utføres av offentlige tilsynsmyndigheter. 5.3 Ansvar og myndighet Systemansvarlig er ansvarlig for systemrevisjon. 5.4 Beskrivelse KI- systemet skal granskes regelmessig, minst 1 gang pr. år, for å fastslå at:? aktivitetene er i samsvar med KI- systemet? Resultatene er i samsvar med systemets krav? Intern-kontrollaktivitetene er hensiktsmessige for å oppnå virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet. Det skal utarbeides skriftlige revisjonsrapporter, og det skal utarbeides nødvendige forbedringer på bakgrunn av revisjoner og avviksrapporter. 6. Arbeidsmiljø 6.1 Formål Å sikre at arbeidsmiljøet tilfredsstiller krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forskrifter, prosedyrer og instrukser, og forbedre arbeidsmiljøet i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. 6.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven, forskrifter, prosedyrer og 6.3 Ansvar og myndighet Virksomhetens leder og alle ledere med personalansvar har ansvar og myndighet for arbeidsmiljøet i samsvar med deres myndighetsområde. 6.4 Beskrivelse Arbeidsmiljøloven, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Side 8 av 11

9 Arbeidsmiljøet skal kartlegges, og det skal utarbeides handlingsplaner for forbedring av dette. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. 7. Brannforebyggende arbeid 7.1 Formål Å sikre at brannforebyggende arbeid og industrivern tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov om brannfarlige varer og lov om brannvern, forskrifter, prosedyrer og 7.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om brannfarlige varer og lov om brannvern, forskrifter, prosedyrer og 7.3 Ansvar og myndighet og myndighet for brannforebyggende arbeid og sikring i samsvar med deres myndighetsområde. 7.4 Beskrivelse Lov om brannfarlige varer og lov om brannvern, lov om sivilforsvar, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Virksomhetens brannrisiko skal kartlegges, og det skal utarbeides handlingsplaner for forbedring av dette. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. 8. Elektriske anlegg og utstyr 8.1 Formål Å sikre at elektriske installasjoner og - utstyr tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov om tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, forskrifter, prosedyrer og 8.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, forskrifter, prosedyrer og 8.3 Ansvar og myndighet og myndighet for elektriske anlegg og -utstyr i samsvar med deres myndighetsområde. 8.4 Beskrivelse Lov om tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Elektrisk installasjoner skal kontrolleres regelmessig. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Det skal på denne bakgrunn utarbeides handlingsplaner for forbedring av elektriske installasjoner og utstyr. 9. Produktsikkerhet 9.1 Formål Å sikre at produktene tilfredsstiller de ønsker og krav som er fastsatt i kontrakten med kunden, lov om produktkontroll, EU- direktiver, forskrifter, prosedyrer og 9.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomhetens produkter tilfredstiller krav fastsatt i: Kontrakten med kunden, lov om produktkontroll, EUdirektiver, nasjonale forskrifter, forskrifter, prosedyrer og 9.3 Ansvar og myndighet og myndighet for produktsikkerhet i samsvar med deres myndighets-område. 9.4 Beskrivelse Det skal sikres at kundes ønske/krav blir forstått, slik at produktet blir i h.h til ønsket kvalitet og design. Lov om produktkontroll, EU direktiver, nasjonale forskrifter, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Side 9 av 11

10 10. Ytre miljø 10.1 Formål Å sikre at virksomhetens aktiviteter tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov om forurensning, forskrifter, prosedyrer og 10.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold lov forurensning, forskrifter, prosedyrer og 10.3 Ansvar og myndighet og myndighet for alle forhold knyttet til ytre miljø i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Lov om forurensning, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik i forhold til offentlige eller interne bestemmelser skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Det skal på denne bakgrunn utarbeides handlingsplaner for forbedring av virksomhetens prestasjoner i forhold til ytre miljø. 11. Kvalitetssikring og -kontroll 11.1 Formål Å sikre at virksomhetens kvalitetssikring og - kontroll gir den nødvendige sikkerhet for at de produkter og tjenester virksomheten leverer holder den kvalitet de er forutsatt å ha, samt at dette utføres på en kosteffektiv måte Omfang sikre og dokumentere at virksomhetens produkter og tjenester er i samsvar med de spesifikasjoner som oppgis Ansvar og myndighet og myndighet for kvalitetssikring og -kontroll i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Kvalitetssikring og - kontroll omfatter alle aktiviteter ved virksomheten som direkte eller indirekte påvirker kvaliteten på virksomhetens produkter og tjenester. Kvalitetssikring er de dokumenter og den innsats som anvendes til å sikre at produkter og tjenester blir i samsvar med valgte spesifikasjon. Kvalitetskontroll er de aktiviteter som anvendes for å kontrollere at produkter og tjenester er i samsvar med valgte spesifikasjon. 12. Opplæring 12.1 Formål Å sikre at virksomhetens opplæringsaktiviteter tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser Omfang sikre og dokumentere at opplæring gjennomføres tilfredsstillende i forhold til krav fastsatt i eller i medhold av aktuelle lover, forskrifter, prosedyrer og 12.3 Ansvar og myndighet og myndighet for opplæring i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Offentlig og interne bestemmelser skal gjennomgås jevnlig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik i forhold til offentlige eller interne bestemmelser skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Det skal på denne bakgrunn utarbeides handlingsplaner for forbedring av virksomhetens prestasjoner i forhold til opplæring. 13. Tjenester 13.1 Formål Å sikre at bedriftens tjenester son service, installasjonsarbeid og annet, tilfredsstiller de ønsker og krav som er fastsatt i kontrakten med kunden, lov om vern mot forurensning, plan og Side 10 av 11

11 bygningsloven, forskrifter, prosedyrer og 13.2 Omfang sikre og dokumentere at virksomhetens tjenester tilfredstiller krav fastsatt i: Kontrakten med kunden, plan og bygningsloven forskrifter, prosedyrer og 13.3 Ansvar og myndighet og myndighet for kontroll med tjenester i samsvar med deres myndighetsområde Beskrivelse Det skal sikres at kundes ønske/krav blir forstått, slik at tjenestene blir utført i h.h til avtalt tid og omfang. Lov om vern mot forurensning, plan og bygningsloven, HMS - forskrifter, forskrifter, prosedyrer og instrukser skal gjennomgås regelmessig. Det skal dokumenteres at sentrale krav fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene blir oppfylt. Eventuelle avvik skal klarlegges, og nødvendige tiltak skal gjennomføres. Side 11 av 11

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS BEKREFTELSE Vi bekrefter herved at Helge Kristoffersen AS har, sammen med Transportsentralen Svanco AS, innført NLFs system Kvalitet og miljø på vei. Bekreftelsen gjelder så lenge bedriften har avtale

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Risikovurdering og HMT-handlingsplan Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Hvorfor skal vi risikovurdere? -Krav i arbeidsmiljøloven 3-1.c Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 518 Forskrift Verne- og helsepersonale Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333. Utgitt juni 1994 Direktoratet

Detaljer