Internkontroll i NTFK. Problemstillinger og videreutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll i NTFK. Problemstillinger og videreutvikling"

Transkript

1 Internkontroll i NTFK Problemstillinger og videreutvikling Orientering ved folkevalgtopplæring i NTFK november 2011 v/stabssjef Ole Tronstad

2 Fylkestingets syn på INTERNKONTROLL Fylkestingssak nr. 11/60 (juni 2011): Videreutvikling av internkontrollsystemet i Nord-Trøndelag fylkeskommune VEDTAK: Fylkestinget tar saken til orientering. Fylkesrådet bes om å videreutvikle NTFK s internkontrollsystem, i samsvar med reelle styringsog kontrollbehov samt Gramutvalgets anbefalinger. Fylkesrådet bes om å rapportere regelmessig til fylkestinget om tilstand og videreutvikling av av NTFK s internkontrollsystem. Slik rapportering bør primært skje i tilknytning til NTFK ordinære årsrapportering, og ellers ved spesielle behov.

3 HVORFOR INTERNKONTROLL (IK)? Mange forbinder ordet internkontroll med (etter-)kontrollering av fortid Internkontroll handler imidlertid mest om å HA KONTROLL med framtiden, og i mindre grad om å etterkontrollere fortiden Internkontroll-konseptet har hovedfokus på STYRING av ting som skal skje, og har som hovedformål FOREBYGGE mot uønskede framtidige forhold og situasjoner Internkontroll er derfor et SYSTEM FOR STYRING OG KVALITETSSIKRING STYRING (am: control) er derfor et mer dekkede begrep enn kontroll

4 Hvorfor Internkontroll?

5 Hvorfor Internkontroll?

6 Hvorfor IK (forts) Internkontrollen er integrert i og en del av NTFK s samlede FORVALTNINGSSYSTEM INTERNKONTROLL-TILTAK som forebygger mot uønskede framtidige forhold/hendelser, er INTEGRERT i ordinære driftsprosesser/-rutiner PRIORITERINGER av konkrete internkontrolltiltak foretas på grunnlag av jevnlige RISIKOANALYSER, med fokus rette mot framtiden Internkontroll bygger på erkjennelse av at det er bedre og billigere å FOREBYGGE i forkant enn å reparere i ettertid Oppsummert handler internkontroll derfor om EFFEKTIV OG KVALITETSSIKRET VIRKSOMHETSSTYRING

7 OPPSUMMERING AV IK-konseptet Internkontrollen bør ha styringsmessig hovedfokus framover i tid ikke bakover For å kunne styre godt i framtiden, må vi imidlertid også være i stand til å lære av fortiden (både suksesser og ikke minst feil/fiaskoer) Gamle sannheter og God latin har imidlertid stadig kortere levetid. Hovedutfordringen i styringssystemet (internkontrollen) blir derfor å forutse hvordan styringsmessige rammebetingelser vil endres framover i tid Vesentlighets- og risikoanalyse er et virkemiddel innenfor IK-konseptet for å kunne se inn i framtiden Slike analyser fokuserer på hvilke forhold som representerer vesentlige hindringer/trusler mot framtidige målrealisering

8 NTFK s samlede EGENKONTROLL Staten, kommuner og fylkeskommuner utøver egenkontroll av sine respektive virksomheter. NTFK s egenkontroll utøves med fylkestinget og kontrollutvalget som overordnede tilsynsorganer. NTFK S egenkontroll består av følgende 3 hovedelementer: - Internkontrollen (styring/kvalitetssikring av forvaltning/prosesser/rutiner) - Kontrollutvalget sine lovbestemte kontrollfunksjoner - Kommunerevisjonen sine lovbestemte kontrollfunksjoner Internkontrollen er innebygget/integrert i alle driftsmessige prosesser og rutiner, og utgjør derfor kvantitativt sett hovedtyngden av NTFK s samlede egenkontroll Kontrollutvalget og kommunerevisjonen sine virksomheter er i stor grad basert på stikkprøvekontroll. Vurderinger av kvaliteten i internkontrollen danner utgangspunkt for utvelgelse av slike stikkprøver. Kontrollutvalget og kommunerevisjon kan i liten grad kompensere for mangelfull internkontroll. Internkontrollen må derfor alltid fungere optimalt Kvaliteten i internkontrollen har dermed avgjørende betydning for hele egenkontrollen.

9 Bakgrunn for utviklingen i kommunal egenkontroll 1. Regnskapsrevisjon: Har eksistert og utviklet seg gradvis i prinsippet siden formannskapslovene (1836/37) 2. Obligatorisk kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon: Ble etablert gjennom Kommunelovreformen fra 1993, bl.a. på bakgrunn av uheldig forvaltningspraksis i Oslo kommune (gransket at det offentlig oppnevnte Smith-utvalget) 3. Fokus på internkontroll: Ansvaret for internkontroll har lenge vært nedfelt i Kommuneloven. Det departementsoppnevnte Gram-utvalget fokuserte på betydningen av internkontroll innenfor samlet egenkontroll. Denne gjennomgangen kom i kjølvannet av mislighetssaker innenfor kommunal forvaltnings (selskapene Undervisningsbygg/Oslo kommune og Nedre Romerike interkommunale vannverk)

10 5 stk hovedvirkemidler innenfor IK-systemet 1. Kontrollmiljøet (NTFK s humankapital, i form av samlet kompetanse, etiske holdninger, lojalitet, motivasjon, mv.) 2. Vesentlighets- og risikoanalyser (avdekking av trusler/risiko for manglende framtidig måloppnåelse 3. Risikoreduserende tiltak (innarbeides i arbeidsprosesser og -rutiner) 4. Styringsinformasjon (tilpasset reelle styringsbehov) 5. Ledelsesoppfølgning (tilpasning/videreutvikling av IK-systemet, på alle organisatoriske nivåer innenfor NTFK)

11 Ansvaret for internkontrollen i et parlamentarisk styringssystem Fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet, og har i utgangspunktet alt ansvar og alle fullmakter innenfor NTFK s forvaltingsområde herunder overordnet tilsyn med styringssystem/internkontroll (Kommuneloven 6) Fylkesrådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (Kommuneloven 20.2) Administrative ledere på alle nivåer i NTFK har - under fylkesrådes ledelse - ansvar for internkontrollen (dvs. prosesser/rutiner/kvalitetssikring) innenfor sine respektive ansvars- og oppgaveområder dette som en integrert del av sin lederfunksjonen Ansatte på alle nivåer i NTFK er involvert i ulike deler av internkontrollsystemet, og forutsettes å medvirke aktivt i gjenomføring og videreutvikling av internkontrollen innenfor eget ansvarsområde

12 Internkontrollens overordnede MÅLSETTINGER 1. Lovlydighet: Sikre at NTFK driver sin virksomhet i samsvar med lover/regler 2. Måleffektivitet: Sikre at NTFK gjør de riktige tingene, dvs. leverer tjenester og saksbehandling i samsvar med politiske prioriteringer i lovgivning og vedtak 3. Kostnadseffektivitet: Sikre at NTFK gjør ting på riktig måte, dvs. at tjenesteproduksjon og saksbehandling er organisert på en effektiv måte 4. Hensiktsmessig styringsinformasjon/-rapportering: Sikre korrekt og tilstrekkelig styringsinformasjon på alle organisatoriske nivåer innenfor NTFK

13 Kriterier/normer for IK-målsetting nr 1 Særlover: Utdanningslova Lov om voksenopplæring Tannhelseloven Vegtrafikkloven Lov om kulturminner Lov om friluftslivet M.fl. LOVLYDIGHET Generell lovgivning: Kommuneloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Plan- og bygningsloven Lov om offentlig innkjøp Avtaleloven Aksjeloven/regnskapsloven/revisorloven (vedr. NTE og andre datterselskaper av NTFK) M.fl. Inngåtte avtaler med tredjemann (innenfor rammen av lovgivningen): Avtale med Trønderbilene om transport Avtaler med entrepenører om bygging av vg. skoler Partnerskapsavtaler med kommuner, andre fylkeskommuner, organisasjoner, mm. Arbeidsavtaler med ansatte

14 Kriterier/normer for IK-målsetting nr. 2: MÅLEFFEKTIVITET 1.Individuelle rettigheter iht. særlover, for eksempel: Utdanningslova 3-1: Rett til vidaregåande opplæring for ungdom: Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring Tannhelseloven Alle nevnt i seg. 2-1: (Rett til tannhelsehjelp): 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder 2. Forpliktelser iht. generell lovgivning, for eksempel: Forvaltningsloven Forvaltningsloven 11: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. 28: Klagerett overfor enkeltvedtak 3. Forpliktelser iht. NTFK s egne politiske vedtak (iht. gjeldende lovgivning): 4. Forpliktelser iht. sivilrettslige avtaler med tredjemann (iht. gjeldende lovgivning)

15 Kriterier/normer for IK-målsetting nr. 3: KOSTNADSEFFEKTIVITET Kostnadseffektivitet måles vanligvis som kostnad pr. produsert tjeneste, for eksempel kostnad pr. elev Kostnadseffektivitet kan alternativt måles som antall leverte tjenester pr. produsent, for eksempel antall elever pr. lærer, eller antall saker pr. saksbehandler KOSTRA-databasen i SSB inneholder en rekke nøkkeltal, som bl.a. viser enhetskostnader (kostnadseffektivitet) - med årlige tall fom for alle fylkeskommuner spesifisert på virksomhetsområder. I NTFK s årsbudsjettet for 2011 er vår utvikling i sentrale KOSTRA-nøkkeltall innarbeidet under sektoravsnittene Slike nøkkeltall i budsjettet danner utgangspunkt for videre oppfølgning av vår mål- og kostnadseffektivitet, gjennom framtidige driftsrapporter og ikke minst årsberetninger

16 Kriterier/kilder for IK-målsetting nr. 4: STYRINGSINFORMASJON Lovgivningen (særlover og generell lovgivning) Departementale fortolkninger av lovverket Kriterier i statlig planverk, stats- og nasjonalbudsjett, mv. Kriterier i statlig overføringssystem (inntektssystemet, øremerkede tilskudd, mv.) Politiske og administrative vedtak innenfor NTFK Verbal- og tallpremisser i egne vedtak/planer/budsjetter/utredninger, mv. Kostra-nøkkeltall (herunder behovsdekning, prioriteringer og effektivitet) Analyser av mål- og kostnadseffektivitet innenfor egen tjenesteproduksjon Korrespondanse med tredjemann (henvendelser, søknader, klager, mv.) Mediasaker m.m.

17 Status og utviklingsbehov innenfor NTFK s IK-systemet Styringsproblematikken innenfor NTFK s varierer til dels mye mellom ulike sektorer og virksomheter - NTFK er et konglomerat av svært forskjellige typer virksomheter Dette gir seg i stor grad utslag i et tilsvarende sektorbasert/sektorfokusert internkontrollsystem Dette gjelder i særlig grad for utdanningssektoren, som i kraft av sin størrelse er styringsmessig sett en stat i staten (jf. for eksempel eget/sektorbasert kvalitetssystem - CAF) Motsatt gjelder for gjennomgående administrative funksjoner, for eksempel regnskaps- /økonomirutinene, som styres/koordineres sektorovergripende fra den sentrale økonomiavdelingen Også innenfor øvrige støttefunksjoner (IT, personal, innkjøp, eiendomsforvaltning, arkiv) er det vesentlige elementer av overordnet/sektorovergripende styring/internkontroll.

18 Behov for videreutvikling av IK-fokus i NTFK Mindre fokus på kontrollering mer fokus på kvalitetssikring Mindre fokus på feilretting mer fokus på forebygging mot feil og mangler Mindre fokus på enkeltsaker mer fokus på funksjonell helhet i prosesser/systemer/rutiner mv. Mindre fokus på enkeltpersoner mer fokus på samspillet innenfor funksjonelle grupper Mindre fokus på nåværende rammebetingelser mer fokus på tilpasning til endringer i rammer/forutsetninger og risiki Mindre fokus på stabil/regelstyrt forvaltning mer fokus på framtidsrettet målog risikostyring

19 Videre oppfølgning av fylkestingets IK-vedtak Fylkestinget og fylkesrådet sikres løpende/periodisk tilstandsrapportering om IKstatus og -utvikling Alle administrative ledere pålegges å følge opp IK-problematikken innenfor sine respektive ansvarsområder fordi internkontrollen er integrert del av lederfunksjonen og forvaltningsprosesser/-rutiner Det vil bli opprettet en egen controller-funksjon, som på vegne av administrativ toppledelse skal videreutvikle og ivareta helhetsperspektivet innenfor IK, herunder være faglig veileder og pådriver overfor de IK-ansvarlige lederne

20 1. Lovlydighet: Eksempler på temaer for videre arbeid med IKsystemet Oppgradering av Klagenemndas faglige sekretariat, herunder mer systematisk tilbakemelding og veiledning av saksbehandlere i rettighetssaker 2. Måleffektivitet: Økt/bedre analyse av endringer i samfunnsstruktur og dermed befolkningens behov, som grunnlag for løpende tilpasning av bl.a tjenestetilbud og beslutningsprosesser Bedre innbyrdes samordning/koordinering mellom sektorvise planprosesser, og mellom sektorvise og generelle planprosesser (for eksempel økonomiplan/årsbudsjett). 3. Kostnadseffektivitet: Økt kostnadsanalyse av tjenester og funksjoner, herunder sammenligninger med oss selv og andre gjennom standardiserte/objektive nøkkeltall for enhetskostnader (for eksempel Kostra-tall eller lignende) 4. Korrekt/tilstrekkelig styringsinformasjon: I større grad bruke standardiserte nøkkeltall i plan- og rapporteringsprosesser/-dokumenter som grunnlag for interne og eksterne sammenligninger med andre (benchmarking) vedr. samfunns- og tjenestebehov, produksjon/tjenester/kapasitet, og kostnader.

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gjøvik kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012 2015 Behandlet i kontrollutvalget: 19. oktober 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer