KUL Kunnskap, utdanning og læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUL Kunnskap, utdanning og læring"

Transkript

1 KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer

2 Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole ProLearn: Profesjonslæring i endring Utdanningskarrierer: Ferdigheter, prestasjoner og overgangen til arbeid Læringsmiljø og kulturelle møter i skolen Ledelse, organisering og styring Evaluering av kvalitetsreformen Kvalitetsreformen - et nytt kunnskapsregime i norsk høyere utdanning? Resultatstyring i praksis Styringsrelasjoner og profesjoners innflytelse i grunnskolen - en sammenligning av Norge, Sverige og Storbritannia Læringsprosesser og læringsutbytte TRANSFORM: Produktiv læringspraksis i endring IKT og læring i matematikk (IKTML) Læring i tverrfaglig kunnskapsarbeid: Kjønn, IKT og kunnskapsledelse Læring i skole og bibliotek Læringsfelleskap i matematikk: Utvikling av kunnskap om matematikk, læring og undervisning gjennom utforskende samarbeid PISA +: Prosjekt om lærings- og undervisningsstrategier i skolen Utgitt: Desember 2004 Tekst og produksjon: Jakobsen & Amundsen Design: Trykk: Runar Thorvaldsen Stens Trykkeri

3 Forskning på utdanning Kan et forskningsprogram gi oss en mer opplyst diskusjon om et av tidens viktigste politiske temaer? Det er den ambisiøse målsettingen til dette forskningsprogrammet i regi av Norges forskningsråd Kunnskap, utdanning og læring (KUL). Norske skoler, høyskoler og universiteter har gått gjennom store endringer, og mer vil skje i årene fremover. Disse prosessene skaper behov for mer viten om utdanningssystemet vårt. Målsettingen for forskningsprogrammet KUL er derfor nettopp å bygge opp langsiktig om utdanning i Norge og det norske utdanningssystemet. KUL-programmet varer fra år 2003 til år 2007 og inneholder i alt 14 forskningsprosjekter. Programmet har i løpet av disse årene en samlet budsjettramme på 85,5 millioner. Av dette er 13 mill øremerket til evaluering av kvalitetsreformen, og 25 mill til IKT og læring. Programmet er finansiert med midler fra Utdannings- og forskningsdepartementet. I dette heftet kan du lese litt om forskningsfeltene som dekkes av KULprogrammet. Samtidig vil du under hvert av de tre temaområdene finne en kort presentasjon av de 14 prosjektene i KUL-programmet, samt kontaktinformasjon til disse. 3

4 Tema 1 Læring på mange arenaer Vi lærer hele livet Læring foregår ikke bare noen få år i livet i det formelle utdanningssystemet. I vårt moderne samfunn er læring en livslang prosess, som skjer på mange forskjellige arenaer. 4

5 Utdanning er noe som gjerne først og fremst forbindes med institusjoner, systemer og livsfaser. Samtidig har det vokst fram en økt bevissthet om at læring i det moderne kunnskapssamfunnet er noe som pågår hele livet. Skole og arbeidsliv Dette har skapt behov for å vite mer om forholdet mellom utdanning og læring i skole og arbeidsliv. Vi må vite mer om hvordan kunnskap genereres på tvers av og mellom disse nivåene. KUL-programmet skal derfor ikke bare studere hvordan læring skjer på flere av disse arenaene, men vil også se på samspillet mellom arenaene. Dette siste er ikke minst sentralt for forskningsprosjektene under Temaområde 1. Mye av kunnskapen får vi der vi arbeider. Dette er alt fra uformell opplæring på arbeidsplassen via mer konkrete opplæringsopplegg og rene etatskoler. Men hva er det som gir effektiv læring i slike systemer? Også dette vil forskerne søke svar på. Kompensere ulikheter Stadig flere kommer i dag inn i utdanningssystemet, også grupper som tidligere har vært underrepresentert. Både innvandrere og ungdom fra hjem der foreldrene selv har lite utdanning har for lengst gjort sitt inntog i videregående og høyere utdanning. I tillegg har kjønnssammensetningen endret seg radikalt. Men hvordan går det med disse nye elevog studentgruppene? Hvilken betydning har familiebakgrunn og oppvekstmiljø for senere suksess i skole og arbeidsliv? Et annet sentralt spørsmål, som har vært på den forskningsmessige dagsorden siden man startet med skoleforskning, er i hvilken grad skolen kan kompensere for ulikheter i oppvekstmiljø. Hva kjennetegner skoler som klarer å utjevne forskjeller mellom elever med ulik sosial, familiemessig, økonomisk og kulturell bakgrunn? 5

6 Læring på mange arenaer Resultatforskjeller i norsk skole: Betydningen av familiebakgrunn og skoleressurser når valgfriheten øker Skoletilhørighet er for de fleste norske barn bestemt av foreldrenes valg av bosted. Med den nye friskoleloven, som åpner for etablering av frittstående skoler med statsstøtte, blir valgfriheten større. Dette prosjektet vil kartlegge omfanget av og spesielt fremveksten av nye, frittstående skoler. Hvor og hvordan skjer etableringene? Hvilke økonomiske incentiver er eksisterende og potensielle friskoler stilt overfor? Hvilke elevgrupper rekrutteres til de frittstående skolene? Hvordan er lærerrekrutteringen til de frittstående skolene? Skiller læringsbyttet elevene får fra det som skapes i offentlige skoler? Segregering og resultater i offentlige skoler og friskolene skal studeres parallelt. Det er betydelige forskningsmessige utfordringer knyttet til både å identifisere skolenes bidrag til læringsutbytte og hvordan dette skapes. Prosjektet vil kartlegge i hvilken utstrekning læringsutbyttet kan forklares ved mengde og kvalitet på lærerressurser. Samtidig vil vi søke å skille mellom ulike forklaringer på hvorfor barn av foreldre med lang utdanning og god økonomi oppnår bedre karakterer enn skolekamerater fra familier med lavere inntekt og utdanningsnivå. Blant hypotesene vi vil teste er om lav familieinntekt under oppveksten har kausale effekter ( årsak-virkning ) på barnas deltakelse i høyere utdanning, hvor i utdanningskarrieren eventuelle effekter er sterkest og om betydningen av foreldrenes inntekt har endret seg over tid. Datagrunnlaget vil være avgangskullene i norsk grunnskole, Karakterdata og resultater fra nasjonale prøver på individnivå vil bli koblet sammen med familieinformasjon og skoletilhørighet. Informasjon om skoleressurser på skole- og kommunenivå vil bli hentet fra KOSTRA, GSI og diverse administrative registre. Studien av familieinntekt og utdanning vil også bygge på registerdata for eldre kohorter. Prosjektet er et samarbeid mellom Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og SNF/NHH i Bergen. ProLearn: Profesjonslæring i endring Profesjoner med en praktisk bakgrunn har i liten grad kultur og tradisjon for å holde seg orientert om nyere forskning og utvikling innen sitt eget fagfelt. Samtidig stiller brukerne i et høyt utdannet samfunn stadig større krav om at profesjonsutøverne skal holde seg à jour. I de aller fleste profesjoner er arbeidsformen forandret de siste årene, blant annet på grunn av høy endringshastighet og innføring av ny teknologi. Mer og mer av kunnskapen fins i tidsskrifter, på internett, osv. Det forventes at profesjonsutøverne selv aktivt skal oppsøke kunnskap etter endt utdanning. Hvordan holder profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og data-ingeniører seg à jour om utviklingen innen sitt eget fagfelt? De yrkesgruppene som skal studeres er valgt både fordi de er like og ulike. De er like med hensyn til utdanningsnivå, men de har ulike kunnskapstradisjoner. Mens revisorene har formaliserte krav om oppdatering, har ansvaret vært mer individualisert og vilkårlig for de andre gruppene. Utgangspunktet for prosjektet er en interesse for kunnskapens rolle i profesjonsutdanning og identitetsutvikling. I tillegg til den empiriske delen av prosjektet, vil forskerne utvikle en teoretisk forståelse for praktiske profesjoners kunnskapsoppdatering i et moderne samfunn. Prosjektet har et longitudinelt design og omfatter både utdannings- og yrkesløpet til studentene. Prosjektet vil benytte seg både av kvalitative og kvantitative data. Den kvantitative delen av prosjektet vil basere seg på StudData, en database som bygges opp ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo. I den kvalitative delen benyttes både dybdeintervjuer og læringslogger. 6 ØVERST: Oddbjørn Raaum, Seniorforsker, Frischsenteret Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, www,frisch.uio.no NEDERST: Karen Jensen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

7 Utdanningskarrierer: Ferdigheter, prestasjoner og overgangen til arbeid Det har skjedd en utdanningseksplosjon i Norge og i det meste av den vestlige verden de siste tiårene. Dette har ført mange som tidligere har vært underrepresentert i utdanningssystemet, inn i høyere utdanning. Arbeiderklasseungdom, innvandrerungdom og jenter har gjort sitt inntog i utdanningssystemet de siste tiårene. Hvordan går det egentlig med dem? Og blir samfunnet endret som følge av at mange flere nå når utdanning? I dag er det få som stiller spørsmålstegn med betydningen av utdanning. Et økt utdanningsnivå blir sett på som en nøkkelfaktor for økonomisk vekst og produktivitet. I dette prosjektet vil forskerne forsøke å få noen svar på hva utdanningseksplosjonene egentlig betyr, både for den enkelte og for samfunnet. Prosjektet er delt opp i to hovedbolker. Den ene bolken skal analysere klasse, kjønns- og minoritets/majoritets-forskjeller i valg av videregående skole eller høyere utdanning. Det vil bli spesiell fokus på de som har hoppet av utdanningen på hvert nivå. Forskerne vil i denne delen av prosjektet ta i bruk nye registerdata fra StudData. Data som gjør det mulig å gjøre mye grundigere analyser av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utdanning. Den andre bolken av prosjektet vil se på overgangen fra utdanning til arbeid. Arbeidsledighet, sysselsetting og lønn er stikkord her. Har sosial bakgrunn og etnisitet betydning for sysselsetting og lønn? Forskerne ønsker å se om sosial bakgrunn og etnisitet har betydning for blant annet sysselsettingsstatus og lønn. Også denne delen av prosjektet vil ta i bruk registerdata, blant annet fra SSBs utdanningsstatistikk. Læringsmiljø og kulturelle møter i skolen Hvordan involverer foreldre seg i barnas skolegang? Og hvordan ønsker de å involvere seg? Forskerne bak dette prosjektet vil se nærmere på sammenhengen mellom foreldreinvolvering og ungdomsskoleelevers prestasjoner. Forskerne har som hypotese at elevenes bakgrunn og hjemmemiljø er viktige faktorer som kan forklare forskjeller i prestasjoner blant elevene. Graden og kvaliteten av foreldreinvolvering varierer mellom forskjellige foreldregrupper, og forskerne vil forsøke å gi svar på hva disse forskjellene innebærer og hvordan kan de forklares. Møtene som finner sted mellom skolen og foreldre med ulike former for sosial og kulturell kapital forstås her som kulturelle møter. Med dette som utgangspunkt søker forskerne å oppnå kunnskap om hvordan foreldreinvolvering kan virke som et verktøy for å forbedre skolene, læringsmiljøene og elevenes prestasjoner. I tillegg til å sette fokus på foreldreinvolvering i sin alminnelighet, vil prosjektet legge spesiell vekt på minoritetsforeldres involvering og fedres involvering. Det vil gjennomføres intervjuer med lærere, rektorer, elever og foreldre ved et utvalg skoler i Norge. I tillegg vil det gjennomføres en spørreundersøkelse blant 500 lærere og 1200 foreldre på landsbasis. Forskerne samarbeider med forskere i Danmark og USA som utfører sammenlignbare undersøkelser der. ØVERST: Arne Mastekaasa, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO NEDERST: Unn-Doris Karlsen Bæck, Norut Samfunnsforskning AS. NORUT Samfunnsforskning AS 7

8 Tema 2 Ledelse, organisering og styring Gir endret organisering bedre resultater? Utdanningssystemet vårt gjennomgår store endringer. Det samme skjer i hele den vestlige verden. Stikkord er større vekt på kvalitet, effektivisering og tilpasning til en markedslogikk. Reformene i norsk skole de siste årene har vært preget av en tankegang hvor mindre regelstyring og mer bruk av mål- og insentiver er helt vesentlig. Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble iverksatt fra 2003 er et sentralt element i endringene. To av prosjektene i KUL-programmet er direkte knyttet til evalueringen av Kvalitetsreformen. Som i arbeidslivet En viktig tanke i reformarbeidet har vært at utdanningsinstitusjoner i større grad bør ledes og organiseres slik det er vanlig i andre deler av arbeidslivet. Bedre ledelse og organisering blir fremhevet som betingelser for både høyere effektivitet og høyere kvalitet. Utdanningsinstitusjoner på alle nivåer har fått styrket og profesjonalisert de administrative funksjonene som ledelsen skal støtte seg på Motstridende konsekvenser Endringene i styringen av norsk skole har fått en rekke til dels motstridende konsekvenser. På den ene siden er økonomistyringen av institusjonene blitt desentralisert, med større frihet for den enkelte institusjon. På den annen side har innføringen av nye styringsformer ført til en standardisering for å etablere felles kriterier som målsettinger og insentiver kan brukes i forhold til. Reformene er også i ferd med å gjøre finansieringen av utdanningsinstitusjonene stadig mer avhengig av resultatmål knyttet til vekttall, kandidater og forskning. Klare konfliktlinjer Endringene skjer ikke uten konflikter. Konfliktlinjene har vært relativt klare: Her har moderne organisasjonstenkning med tilhørende effektivitets- og kvalitetsidealer blitt konfrontert med tradisjonelle forestillinger om fagstyre og utdanningsinstitusjonenes rolle som samfunns- og kulturinstitusjoner. På ulike måter har spørsmål om organisatoriske rammevilkår som eierskap (offentlig versus privat) og finansiering blitt reist på alle nivåer i utdanningssystemet. Det er viktig å forstå disse endringsprosessene i et internasjonalt sammenliknende perspektiv. For det som skjer internasjonalt, påvirker også norsk utdanningspolitikk. Forskningsprosjektene under dette Temaområde 2 kan gi oss økt kunnskap om hvordan endrede styringsformer virker i praksis, og om hvordan ledelse og organisering påvirker utdanningsinstitusjonenes resultater. Prosjektene kan også gi oss en pekepinn om hva som vil skje videre framover. 8

9 Evaluering av kvalitetsreformen Kvalitetsreformens hovedmål er å øke kvaliteten i høyere utdanning, med særlig vekt på at studentene skal få bedre læringsutbytte. Som ett av flere grep for å bidra til økt kvalitet i utdanningene er det etablert et eget organ for evaluering og akkreditering, NOKUT. Dette skal støtte opp om lærestedenes eget arbeid med å sikre kvaliteten, og foreta faglig godkjenning av institusjoner og programmer. Evalueringen retter søkelyset mot konsekvensene av disse grepene for sektoren, både på system-, institusjons- og studienivå. Vil de nye kvalitetssystemene påvirke undervisning og læring? er et sentral spørsmål i evalueringen. Kvalitetsreformen vil i økende grad gjøre finansieringen avhengig av resultater, målt ved produksjon av vekttall, kandidater og forskning. Fører et mer insentivbasert finansieringssystem til endringer i ønsket retning? Oppstår det utilsiktede effekter? Hvilke forhold bidrar eventuelt til at målene ikke nås? Et av de viktigste målene i Kvalitetsreformen er at studenten skal lykkes. Gjennom reviderte studietilbud, økt satsing på kvalitet i undervisning og oppfølging og nye evalueringsformer skal lærestedene bidra til å redusere frafall og forsinkelser i studiene. Disse målene, som isolert sett er knyttet til effektiviteten i studiene, må balanseres med et fokus på kvalitet og læringsutbytte. Hvordan påvirkes studentenes valg av de nye studietilbudene? Fører reformen til at det blir færre frafall og avbrudd, og til at flere fullfører på normert tid? Norsk institutt for studier av forskning og undervisning (NIFU) har fått evalueringsoppgaven sammen med Rokkansenteret. De to prosjektene samarbeider tett og har felles datainnsamling. Gjennom analyse av skriftlig materiell, kvantitative spørreundersøkelser blant studenter og ansatte og kvalitative intervjuer av ledelse, faglig ansatte og studenter ved utvalgte læresteder skal evalueringens spørsmål besvares. Kvalitetsreformen et nytt kunnskapsregime i norsk høyere utdanning? Forslag til evaluering Kvalitetsreformen er en ambisiøs reform. Siktemålet er at Norge skal bli blant de fremste land i verden når det gjelder kvaliteten på undervisning og forskning. Dersom de sentrale forslagene i reformen gjennomføres i full bredde vil vi om noen år stå overfor et høyere utdanningssystem som er radikalt forskjellig fra dagens. Både når det gjelder de akademiske grader som tilbys, måten de forskjellige fag kombineres på, undervisning og studieformer, vurderingsformer, studentmassens sammensetning, faglig ledelse og organisering, og forholdet mellom institusjonene innenfor det høyere utdanningssystemet. Prosjektet har i oppgave å evaluere kvalitetsreformen. Sentrale spørsmål er: I hvilken grad har reformen blitt realisert? Har reformens tiltak blitt iverksatt? Har den virket etter forutsetningene? Har reformen blitt påvirket av andre hendelser? For å få svar på disse spørsmålene vil forskerne benytte seg av intervjuer med sentralt plasserte informanter om erfaringer fra arbeidet med planlegging av kvalitetsreformen på sentralt og lokalt nivå. Det vil gjennomføres en nasjonal survey av faglig ansatte for å få fram deres synspunkter på reformen. Det vil også gjennomføres case-studier av utvalgte institusjoner, fagretninger og fag. Det er viktig å undersøke i hvilken grad reformens sentrale tiltak er tilpasset målene. Det er også viktig å undersøke i hvilken grad den informasjonen som frembringes om gjennomføringen og virkningen av reformen fanges opp og føres tilbake til de som er ansvarlige for gjennomføringen på sentralt nivå, så vel til de ansvarlige innenfor de enkelte institusjoner. Forskerne vil samarbeide tett med forskerne ved Norsk institutt for studier av forskning og undervisning (NIFU), som også evaluerer kvalitetsreformen. ØVERST: Per Olaf Aamodt Norsk institutt for studier av forskning og utdanning NEDERST: Svein Michelsen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Rokkansenteret 9

10 Ledelse, organisering og styring Resultatstyring i praksis Resultatstyring ( accountability ) er blitt et helt sentralt begrep, for ikke å si det sentrale begrepet, innenfor skolepolitikk over store deler av verden. Et enkelt søk i skoleforskningsdatabasen ERIC gir mer enn treff på accountability. På verdensbasis finnes det minst 100 nettbaserte informasjonssentre knyttet til begrepet. Dette sier noe om hvilken betydning resultatstyring nå har i sammenheng med forsøk på kvalitetsheving i skolen. Norge er med andre ord på ingen måte i noen særstilling når også våre skolepolitikere nå vil bruke elevenes resultater som verktøy for å styre skolen. Samtidig er dette et klart brudd med tradisjonen i norsk skole. Fram til for noen år siden var kontrollen med norsk skole basert på en omfattende planstyring (styring med input-siden), uten at noen i særlig grad så på resultatene (output-siden). Dette i motsetning til for eksempel USA, som har lange tradisjoner for å måle resultater i skolen. Forskerne i prosjektet Achieving School Accountability in Practice (ASAP) vil se nærmere på hva som skjer når norske skoler nå får en helt annen frihet til selv å styre input-siden, mens kontrollen med resultatene blir mye strammere. Fra politisk hold er det knyttet store forhåpninger til at dette dramatiske skiftet i norsk skole skal føre til en kvalitetsheving. Men vil overgangen fra planstyring til resultatstyring virkelig gi oss en bedre skole? Og er kontroll med skolen via resultatstyring et brukbart verktøy sett i en norsk sammenheng? Forskningsprosjektet ASAP setter seg fore både å presentere og analysere foreliggende og nye verktøy for styring av norsk skole. Til de nye verktøyene hører for øvrig ikke bare resultatstyring, men også økonomiske virkemidler som egne budsjetter, betaling-per-elev og ikke minst nye pedagogiske verktøy. I tillegg kan politikerne ha enda flere endringer i skjorteermet. ASAP-forskerne vil se på om verktøyene virker, og de vil også forsøke å si noe om hvordan norske skoler best mulig kan hanskes med resultatstyring. 10 Stefan Thomas Hopmann, Høgskolen i Agder (HiA) og NTNU, og Sigmund Lieberg, UiO og HiA Høgskolen i Agder

11 Styringsrelasjoner og profesjoners innflytelse i grunnskolen - en sammenligning av Norge, Sverige og Storbritannia Det skjer store reform- og endringsprosesser i grunnskolen. Ikke bare i Norge, men i hele den vestlige verden. Stikkord er større vekt på kvalitet, effektivisering og tilpasning til en markedslogikk. Dette forskningsprosjektet sammenlikner utviklingen i Norge med Sverige, som har nokså like tradisjoner når det gjelder skolepolitikk og styresett, og med Storbritannia, hvor markedsliberalismen lenge har vært sterkt gjeldene i skolen. Forskerne spør: Hvilke konsekvenser får endringsprosessene for styring av skolen og for lærernes autonomi. Mye tyder på at norsk skolepolitikk endres, mener forskerne i prosjektet. Offentliggjøring av elevenes karakterer, testing og evalueringer er på full vei inn. Tilpasset opplæring til den enkelte elev skal erstatte likhetsidealet, der alle elevene skulle få samme tilbud om undervisning. Lærerorganisasjonene får mindre innflytelse på skolepolitikken. Lærere og skoleledere skal gis større autonomi i arbeidssituasjonen. I dette prosjektet er forskerne ved Rokkansenteret interessert i å studere systemnivået og det styringsverktøyet politikerne har tatt i bruk i skolepolitikken. Gjennom å sammenligne policy-dokumenter i de tre land vil de kunne analysere hvilken retning skolen tar i hvert land. Sentrale politiske aktører i skolepolitikken i hvert land skal også intervjues. I tillegg skal det foretas intervjuer av lærere og rektorer i to større bykommuner i henholdsvis Norge og Sverige. Prosjektleder: Ingrid Helgøy, Rokkansenteret Rokkansenteret 11

12 Tema 3 Læringsprosesser og læringsutbytte 12

13 Bedre læringsutbytte Mange av prosjektene i temaområde 3 handler i stor grad om hvordan IKT i skolen kan gi elevene et bedre læringsutbytte. Men også andre perspektiver blir dekket. Ulike faktorer fremmer og hemmer elevers og studenters læringsutbytte. Men hvordan dette skjer vet vi fortsatt for lite om. Vi vet heller ikke nok om hvordan læringsutbytte og kunnskap kan måles. Nye muligheter IKT skaper nye muligheter for læring gjennom bruk av simuleringer, animasjoner, lyd, bilde og film. IKT inngår dessuten i sosiale, institusjonelle og kulturelle sammenhenger. Med dette som utgangspunkt trenger vi å vite mer om på hvilke måter og i hvilken grad IKT kan bidra til økt læringskvalitet. Vi trenger også å vite mer om hvordan stadig mer bruk av IKT vil påvirke måten utdanningsinstitusjonene organiserer opplæringen. Ny kompetanse For bare noen tiår tilbake var kravet til elever og studenter primært knyttet til enkel reproduksjon av kunnskap. Å huske ulike former for innhold var det sentrale. I dag stilles det også helt andre krav om kompetanse. For eksempel skal alle elever i den videregående skolen både kunne lese og forstå hvordan man gjennomfører vitenskapelige forsøk innen naturvitenskap. Begreper som læringsfellesskap og produktive interaksjoner er utgangspunkt for forskergrupper som vil forsøke å forstå hvordan nye samhandlingsformer og læringsomgivelser kan stimulere nysgjerrighet og kunnskapsoverføring i ulike fag. Flere tilnærminger Temaområde 3 forsøker med en variasjon av forskningsprosjekter å speile mangfoldet av tilnærminger innen teori, design og metoder på dette viktige forskningsfeltet. KUL-programmets støtte til flere store forskningsprosjekter innen feltet læring og IKT gir også signal om at man ønsker å styrke Norges internasjonale posisjon på dette viktige forskningsfeltet. 13

14 Læringsprosesser og læringsutbytte TRANSFORM: Produktiv læringspraksis i endring Hva kjennetegner produktiv læring basert på IKT i høyere utdanning? Informasjons- og kommunikasjonstekologi (IKT) er blitt allemannseie og de fleste studenter bruker i dag datamaskiner i studiearbeidet. Men selv om vi nå har hatt dette utstyret en stund og selv om IKT åpner for en rekke muligheter, begrenser bruken seg i stor grad til å anvende en datamaskin som en avansert skrivemaskin og som en enkel måte å kommunisere med veiledere og medstudenter. Prosjektet TRANSFOM ser nærmere på hva som kjennetegner miljøer der man i større grad utnytter potensialet i IKT, for eksempel gjennom samarbeidslæring eller ved bruk av mobile-teknologi. Mye tyder på at en rekke institusjoner innenfor høyere utdanning har mulighet til å hente langt mer ut av moderne teknologi i læringsprosessene enn det de gjør. Men hva kjennetegner læringsmiljøer som klarer dette og hvordan har deres læringsprosesser endret seg? Forskningen i TRANSFORM bygger på erfaring og kunnskap samlet gjennom flere års forskning. Forskerne vil utføre egne studier av hvordan IKT blir benyttet innenfor ulike fagfelt. Slik håper de å få ny teoretisk innsikt som kan bidra til bedre praksis og mer produktive læringsprosesser blant studenter i høyere utdanning. IKT og læring i matematikk (IKTML) Hvordan brukes IKT-verktøy i skolen i dag og hvordan kan IKT-verktøy brukes for å styrke læring og problemløsning? Ny teknologi har fått større betydning for undervisningen i skolen. Dette prosjektet skal studere hvordan IKT blir brukt og hvordan det i fremtiden kan bli brukt av elever og lærerer i matematikkundervisningen. Forskerne vil følge elever og lærere i ungdomsskolen gjennom to-tre skoleår for å se utviklingen over tid. Det finnes i dag mange forskjellige typer programvare for å lære matematikk og å løse matematikkproblemer. Man vet derimot lite om hvordan disse blir brukt og hvilket læringsutbytte elevene har av dem. Hovedvekt legges på verktøyprogrammer som kan brukes i mange sammenhenger og gir mulighet for elevenes egne problemstillinger. Elever, lærere og forskere skal i dette prosjektet etablerer et læringsfellesskap hvor de sammen bruker dataprogrammer til å utforske matematiske problemstilinger, stille spørsmål og løse oppgaver. I dette fellesskapet skal det utvikles ideer og opplegg for å få til en bedre matematikkundervisning. Prosjektet er nært knyttet til et annet KUL prosjekt: Learning Communities in Mathematics. I begge prosjektene står læringsfellesskap sentralt, med workshops, utviklingsarbeid i undervisningen og observasjoner av aktivitetene. 14 ØVERST: Barbara Wasson, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen Avdeling for kultur, spårk og informasjonsteknologi, UNIFOB NEDERST: Anne Berit Fuglestad, Avdeling for realfag, Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder, Avdeling for realfag

15 Læring i tverrfaglig kunnskapsarbeid: Kjønn, IKT og kunnskapsledelse I Malaysia arbeider omtrent like mange kvinner og menn i IKT-bransjen. I Norge er kvinneandelen i bransjen forsvinnende liten. Hva er årsaken? Målet med dette prosjektet er å vite mer om ansattes vilkår for læring i kunnskapsintensive bedrifter. De siste årene har det vært en stor økning i tallet på tjenesteytende bedrifter som leverer kunnskapsprodukter til kundene sine. Forskerne spør seg: Hvordan organiserer ledelsen kompetanse- og kunnskap i slike bedrifter, og hvordan bruker de denne kompetansen og kunnskapen? Tre norske IKT-bedrifter blir sammenliknet med tre tilsvarende bedrifter i henholdsvis Malaysia og California. Kjønnsperspektivet vil være viktig. Bakgrunnen for dette er at tidligere forskning tyder på at kvinner opplever vilkårene for læring og karriere i slike bedrifter annerledes enn sine mannlige kolleger. Forskerne vil undersøke om forskjeller her kan forklare hvorfor kvinneandelen i IKTbedrifter i Norge er svært lav sammenliknet med både Malaysia og California. Et annet sentralt perspektiv i dette forskningsprosjektet er hvordan tverrfaglighet praktiseres i kunnskapsbedrifter. I IKT-bedrifter arbeider ofte personer med svært ulik fagbakgrunn tett sammen. Måten de arbeider på er ofte problemorientert. Forskerne vil søke etter svar på hvordan denne tverrfagligheten foregår i praksis. Læring i skole og bibliotek Samspillet mellom IKT og læring får stadig større betydning. Men hvordan brukes IKT-verktøyet av lærere og elever? Og hvilket læringsutbytte har elevene av dette verktøyet? I prosjektet er det samspillet mellom IKT i skolen og biblioteket som er særlig interessant å studere. De aller fleste bibliotek har i dag Internett. Og skolene er på sin side pålagt å bruke Internett i undervisningen. Den nye teknologien gjør det enklere å forholde seg til databaser utenfor skolen. Hvordan brukes verktøyet i praksis? Internett stiller nye krav til alle som vil bruke nettet som et verktøy for læring. Både bibliotekarer, elever og lærere må øke sine ferdigheter i å finne og utnytte vevens ressurser. Forskerne i prosjektet tilhører Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo. To skoler i Bergen og to i Oslo er derfor trukket ut til å delta i prosjektet. Elever skal følges fra de begynner i 5. klasse til de avslutter 7. klasse for å kunne se utviklingen i bruken av IKT over tid. Deichmanske bibliotek i Oslo er med i samarbeidet. Forskerne er interessert i å se på interaksjonen som skjer foran datamaskinene i klasserommet, interaksjonen mellom elevene, og mellom elevene og lærerne. Utgangspunktet er at læring skjer gjennom et samspill mellom flere parter. Hva skjer når datamaskinen kommer inn i dette samspillet? Er det forskjell på hvordan jenter og gutter bruker nettet? Er det forskjell på minoritetselever og etnisk norske elever? Det legges stor vekt på videoobservasjoner for å få bedre tak i samtalene og gestene i klasserommene. Det skal også benyttes intervjuer, skrives loggbøker og gjøres eksperimenter i gjennomføringen av prosjektet. ØVERST: Knut Holtan Sørensen Det historisk-filosofiske fakultetet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) NEDERST: Svein Østerud, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo Høgskolen i Bergen 15

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Anders Bakken Rapport nr 9/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prestasjonsforskjeller

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer og nytte av samarbeid Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Rapport 48/2012 Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer

Detaljer

Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk?

Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk? Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk? Bidrag til Halvard Hølleland (red.) (2007). På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer" Cappelen Svein Sjøberg,

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer