Innpill til KS angående arbeidskraft og rekruttering, rådslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innpill til KS angående arbeidskraft og rekruttering, rådslag 11.11.08"

Transkript

1 Innpill til KS angående arbeidskraft og rekruttering, rådslag Fra Akademikerne ved Øystein Bull-Hansen, Arkitektenes Fagforbund, Anette Clausen, Norsk Psykologforening, Liselotte Aune Lee, Norges Juristforbund og Gro Elisabeth Paulsen, Norsk Lektorlag KS HAR BEDT OM INNSPILL TIL FØLGENDE TEMA: - Omdømmebygging og markedsføring av sektoren - Rekruttering av ung og nyutdannet arbeidskraft - Bruk av utenlandsk arbeidskraft og andre arbeidskraftsressurser - Organisering, effektivisering og bruk av ny teknologi - Å beholde arbeidskraft gjennom ledelse, kompetansebygging og lønn SÆRLIG AT ORGANISASJONENE LEGGER VEKT PÅ 1) hvilke tema/utfordringer ansees som mest sentrale sett fra deres ståsted 2) forslag til konkrete tiltak som kan bidra til rekruttering I: SENTRALE UTFORDRINGER Omdømme Kommunal sektor har en utfordring når det gjelder omdømme, og vil ikke ofte være første valg som arbeidsplass for høyt kvalifiserte akademikere. En befolkning med stadig mer og høyere utdannelse forventer kommunale tjenester av høy kvalitet. En dynamisk kommune som skaper vakre fysiske omgivelser og har et rikt kulturliv og kommunale tjenester av høy kvalitet, vil bedre kunne trekke til seg mennesker med akademisk utdannelse. Kvaliteten på skolene er av de tjenestene som høyt utdannet arbeidskraft legger størst vekt på når de velger bostedskommune. Sikre kommunene kompetanse som gjør dem i stand til videreutvikle samfunnet og å møte klimautfordringene Klimaendringene stiller verdenssamfunnet overfor store utfordringer, og mye av det praktiske arbeidet som skal gjøres, må skje lokalt og i kommunene. Arkitektenes Fagforbund peker på at den faglige kunnskapen og de perspektivene som blant annet arkitektene besitter, er helt nødvendige når framtidssamfunnet skal gis form. Både samfunnsplanlegging, fysisk planlegging og byggesaksbehandling må sees i sammenheng og holde en meget høy standard om vi skal kunne takle de utfordringene vi står overfor. Pr. i dag er det bare rundt 80 kommuner som har arkitekter ansatt, og tør påstå at det er svært synlig når man reiser rundt i Norge. Det er lite populært blant arkitekter å arbeide i kommunen. Dette er delvis på grunn av mangel på arkitekter, men også fordi kommunene verken lønner godt nok eller alltid vet å bruke kompetansen på en god nok måte. Man kan både få arkitektene til å gjøre en bedre jobb og gjøre jobben mer tilfredsstillende ved å gjøre en del organisatoriske endringer i kommunene. Afag inviterer KS til samarbeid om forsøksprosjekter for å legge til rette for dette.. 1

2 Rettssikkerhet og faglig god saksbehandling. Kommunene i Norge forvalter viktige og til dels livsnødvendige rettigheter og plikter for innbyggerne. Norges Juristforbund er svært bekymret for at rettssikkerheten daglig utfordres i norske kommuner. I store deler av kommunal forvaltning er det i dag ikke juridisk kompetanse tilgjengelig overhodet, verken for saksbehandlere, politikere eller innbyggere. Dette har vært kjent i lang tid, og ble også. påvist av Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) som på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet rapporten Er det størrelsen det kommer an på? 2001:8. Etter at denne rapporten var lagt fram, pekte også regjeringens kommuneproposisjon i 2002 på at mangelfull kompetanse i saksbehandlingen kan føre til at innholdet i kommunens vedtak ikke holder mål etter faglige og juridiske standarder. Dette gjelder alt fra enkeltvedtak til systemfeil ved feil i saksbehandlingsrutiner og kommunale reglementer. Dette rammer innbyggerne og de svakeste gruppene rammes hardest. I et samfunn hvor lovgivningen går i retning av individuelle rettigheter, og hvor jussen griper direkte inn på mange områder, er det bekymringsfullt at flertallet av kommunene ikke prioriterer dette. Sivilombudsmannen har også tatt opp dette flere ganger, bl.a. ved brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om den manglende rettssikkerheten for sosialhjelpsmottakere i landets kommuner i juni 2007, og problemet med mangel på juridisk kompetanse i kommunene ble også tatt opp i Årsmeldingen Også psykologer er en nødvendig yrkesgruppe i kommunal forvaltning og i kommunale tjenester. Psykologer kan bidra med kompetanse som gjør det mulig å planlegge og utvikle et lokalsamfunn som fremmer befolkningens psykososiale vilkår i tråd med forskningsbasert kunnskap. Psykososiale forhold i befolkningen spiller en vesentlig rolle for barn og unges oppvekst, for arbeidsledighet og produktivitet og for utdanningsnivå, for å nevne noen sentrale samfunnsperspektiver. Det trengs kunnskap innen et fagområde for å gjenkjenne kunnskapsløshet innenfor det samme fagområdet. Norges Juristforbund har notert at kommuner uten jurist ofte ikke ser betydningen av rettssikkerhetsaspektet. Ofte vises det til at de leier inn hjelp hvis de føler behov for det. Problemet er at i det i mange tilfeller er behov for juridisk kompetanse for å se at man har behov for ekstern bistand. Juristforbundets tall viser at i hele 64% av landets kommuner er det ingen ansatt jurist - bare ca 36 % av landets 430 kommuner har ansatt en eller flere jurister i sin virksomhet. I flertallet av kommunene er det bare én jurist ansatt, og denne har ofte sitt arbeid i én enkelt sektor i kommunen. Det samme gjelder arkitektkompetanse. Å sikre kvalitet i vårt fysiske miljø kan oppfattes som plunder og heft for en som bare vil ha sakene unna. Det kan være dyrt å spare på høyt kvalifisert arbeidskraft Gale beslutninger på grunn av mangelfull kompetanse gir unødvendige kostnader. Juridiske feilskjær kan bety store unødvendige utgifter for enkeltpersoner og for samfunnet i form av klagebehandling, utgifter til utenrettslige forlik og til innhenting av ekstern bistand etter at konflikten er et faktum I heldigste fall leier man inn et advokatbyrå når den fastlåste konflikten er et faktum, og kommunen har fått en stevning for retten. Kommunene viser også ofte til at det er mange våkne innbyggere. Problemet ved en slik tenkemåte er at den forbeholder de gode vedtakene til de innbyggerne som er våkne, mens de øvrige innbyggere 2

3 og de svakeste gruppene må nøye seg med vedtak som ikke holder mål. Det er selvfølgelig uakseptabelt. Som i mange av livets forhold er det dyrere å reparere enn å gjøre jobben skikkelig første gang. Dersom kommunen kan forebygge bare èn rettssak eller èn tvist om en anbudskonkurranse, kan det bety flere hundre tusen spart. Da hadde det vært bedre økonomi i å ha en jurist tilgjengelig i organisasjonen. Undersøkelser i kommune-norge har vist at 2 av 3 kommuner står til stryk når det gjelder service og veiledning på telefon, e-post og nett. De kommunene som leverer, er ikke de rikeste - de har ikke andre særtrekk enn at de ønsker og prioriterer å yte god service. Likevel er det neppe tilfeldig at den kommunen i landet som er best på og har prioritert service, Larvik, er den samme kommunen som har prioritert å ansette 6 jurister. Ønsket om rettssikkerhet for innbyggerne og ønsket om å levere gode tjenester henger sammen. Flertallet av landets kommuner må derfor vise vilje til endring, skaffe eller løfte fram juridisk kompetanse og gjøre den tilgjengelig. Også i skolen kan bruk av ufaglært arbeidskraft være en dyr løsning på lang sikt. Svak lærerkompetanse og mangel på spesialisthjelp i grunnskolen kan føre til dårlige lese- og regneferdigheter som igjen fører til stort frafall i videregående skole, lavere yrkesdeltakelse og større sosiale omkostninger for kommunen. De økonomiske konsekvensene for samfunnet kommer i tillegg til de menneskelige omkostningene ved å bli voksen uten å ha grunnleggende lese- og regneferdigheter. Utilstrekkelig kompetanse i kommunale helse- og sosialtjenester kan på sikt gi negative konsekvenser for individer og for samfunnet. For eksempel vil effektive tiltak kunne settes inn ved tidlig oppdagelse av ADHD eller andre psykososiale utfordringer hos barn og unge. Dette forebygger en negativ utvikling som medfører omfattende hjelpe- og støttebehov i skole helse- og sosialtjeneste. Dette forutsetter akademisk kompetanse nær befolkningen på det kommunale ansvarsnivået. Psykologer er en sentral personellgruppe for å lykkes effektivt på dette området. Grunn til bekymring for kompetansen i skole. Den faglige kompetansen i kolen svekkes på tross av nasjonale ambisjoner om det motsatte. Norske kommuner og fylkeskommuner har etter Norsk Lektorlags mening ikke lagt vekt på å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft til undervisningsstillinger. Dette vises blant annet ved stillingsannonser der man konsekvent søker etter lærer og på den måten signaliserer at universitetsutdannede adjunkter og lektorer er mindre interessante. Dette bidrar igjen negativt til skolens omdømme. Tall fra Utdanningsdirektoratets 1 kartlegginger av lærerkompetansen i grunnskolen og i videregående skole, viser en jevn negativ utvikling og alderssammensetningen blant undervisningspersonalet viser at vi står foran en formidabel svekking av den faglige kompetansen i skolen dersom skoleeierne ikke setter inn et krafttak. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet at fra 1999 til 2005 ble det færre lærere i grunnskolen med minst 60 studiepoeng i fagene de underviste. I 2007 var det i allmennfaglig studieretning (nå studiespesialiserende program) i videregående skole svært mange lærere som underviste i fag der de hadde utdannelse under det forskriftsfestede minimumskravet på 60 studiepoeng. I norsk hadde 14%, i engelsk 13%, og i matematikk hadde hele 26% mindre enn kravet som Opplæringslova stiller ved tilsetting. I tillegg viser tallene at det er de eldste i undervisningspersonalet som har mest utdannelse. I Vg2 og Vg3 i studiespesialiserende program var i 2007 ca. 18% av lærerne i fremmedspråk over 60 år, ca 25% av matematikklærerne og 14 % av norsklærerne. I snf rapport 1/08, 1 Utdanningsspeilet 2006,

4 (Salvanes, Møen, Hægeland, Bjorvatn) framgår det blant annet at av de eldste som underviser i allmennfag/studiespesialiserende program, er hele 70 % lektorer, mens blant de yngste er kun 30 % lektorer. Det vil si at undervisningsarbeidet på det høyeste faglige nivået i skolen i dag i stor grad opprettholdes av seniorene. Også i skolen er det slik at det skal kompetanse til for å vite hvilken kompetanse man mangler. Når fagmiljøene på en skole svekkes, merkes det ikke nødvendigvis av dem som er inne i miljøet. Med dagens mulighet til lokale tilpasninger kan man unngå å registrere at det skjer en faglig svekking - helt inntil man utsettes for ekstern vurdering. Skoler med svak fagmiljøer er imidlertid lite attraktive arbeidsplasser for lektorer. II: KONKRETE TILTAK Omdømmebygging og markedsføring må baseres på hva som faktisk gjøres, og som viser at faglig kompetanse brukes, utvikles og verdsettes i kommunal sektor. Reklamekampanjer og slagord kan virke mot sin hensikt dersom de ikke kan vise til konkret handling. Konkret handling vil si at både akademisk arbeidskraft og andre får bygge gode fagmiljøer som gir gode faglige utviklingsmuligheter, interessante arbeidsoppgaver og lønnsog arbeidsforhold som er konkurransedyktige. Det bør eksempelvis ansettes minimum to jurister i hver eneste kommune slik at de utgjør et visst fagmiljø. Det kan også være vanskelig å overbevise mange kommuner om behovet og nytten av å ansette psykologer i kommuner. Det kan likeledes være vanskelig å overbevise psykologer om at kommunal sektor er et riktig, viktig og interessant arbeidsplass. Norsk Psykologforening erfarer imidlertid at når en psykolog først er ansatt, ser man stor nytteverdi ved dette både i det øvrige tjenesteapparatet og i kommunens administrasjon og politiske ledelse, og at det dermed tilrettelegges bedre for at psykologens kompetanse blir verdsatt. Da blir det interessant for flere psykologer, og det blir mulig å etablere gode fagmiljøer og effektive tjenester. Et kjent eksempel på dette er Lørenskog. For få år siden var det en psykolog ansatt, mens i dag er det sju. Det er ingen rekrutteringsproblemer. Medvirkende årsak er at det er tilstrekkelig konkurransedyktige lønnsbetingelser, godt arbeids- og fagmiljø, at kompetansen og resultatene verdsettes av arbeidsgiver, og at tjenesten får god omtale. Minimumskravene for faglig kompetanse for å undervise i fagene i skolen må respekteres, og fagmiljøene i skolen må bygges systematisk opp. Det bør bli slutt på stillingsannonser som søker etter lærer i videregående skoler der man trenger universitetsutdannede adjunkter og lektorer. I kommuner og fylkeskommuner trengs det ikke bare skolefaglige fagmiljøer, men også faglige miljøer for skolefagene. Det kan være aktuelt med interkommunalt samarbeid, ikke minst mellom kommuner og fylkeskommuner, for å bygge opp fagmiljøer i de forskjellige skolefagene. I skolen bør det dessuten utvikles pedagogisk/faglige karriereveier slik at ikke karriere i skolen betyr at man må gå over i administrative/ lederstillinger. Omdømmebygging blant unge - Rekruttering av ung og nyutdannet arbeidskraft Norsk Lektorlag vil peke på at den svake rekrutteringen til læreryrkene de siste årene kan henge sammen med det inntrykket ungdom får av yrket gjennom sine lærere. Ikke minst bør KS være klar over at ungdom som har tatt sikte på høyere utdanning, sjelden har blitt anbefalt å gå inn i lærer- eller lektoryrket når de har spurt sine egne lærere om råd. Dette henger 4

5 sammen med den negative lønnsutviklingen og med utviklingen av de faglige arbeidsforholdene i skolen de siste årene. Norsk Lektorlag har registrert at arbeidsbyrden oppleves som uventet stor for unge, nytilsatte lektorer i videregående skole. KS bør derfor vurdere om årsrammene i fag bør reduseres for unge på samme måte som for seniorer for å lette arbeidsbyrden i en innføringsperiode, for eksempel i de tre første årene i yrket. KS bør også bidra til at lærerutdanningene legger de reelle arbeidstidsordningene i skolen til grunn i studentenes opplæring slik at man unngår det mye omtalte praksissjokket i møtet med skolehverdagen. Norsk Psykologforening vil peke på behovet for å samarbeide med universitetene som utdanner psykologer og andre akademikere hvis kompetanse det er behov for i kommunene. Eksempelvis mangler psykologutdanningen relevante kommunale praksisplasser. Dette medfører at praksiskrav oppfylles utelukkende i spesialisthelsetjeneste. Dette virker rekrutteringsfremmende for spesialisttjenesten, og skaper manglende kunnskap om kommunale tjenester og arbeid. Unge psykologer er ikke i tilstrekkelig grad klar over de spennende faglige utfordringene som ligger i kommunene, samtidig som de lar seg avskrekke av uoversiktlige arbeidsbetingelser, dårligere lønn, osv. Å beholde arbeidskraft gjennom ledelse, kompetansebygging og lønn I seniortiltakene rettet mot lektorer og universitetsutdannede adjunkter bør man se nærmere på de relative lønns- og arbeidsforhold som gjaldt den gang disse seniorene i sin tid ble rekruttert til yrket, altså i perioden Ikke minst vil mer fleksible arbeidstidsbetingelser og mindre byråkrati og mer interessante faglige arbeidsoppgaver kunne bidra til at flere velger å fortsette i yrket etter at pensjonering er en mulighet. Psykologforeningen vil peke på at det vesentlig med konkurransedyktig lønn, særlig i forhold til spesialhelsetjenesten. Like viktig er muligheten til å spesialisere seg og å få økonomisk uttelling for dette. Denne kompetansebyggingen er avgjørende for psykologers karriereutvikling, da det store flertallet av psykologer tar spesialistutdanning i dag. Rammebetingelsene for å gjøre dette er langt bedre i spesialisthelsetjenesten enn i kommunale tjenester og virker på denne måten rekrutteringsvridende bort fra kommunale tjenester. Det vises her til Helsedirektoratets rapport fra 2008 Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering. Ledelseskultur som skaper tillit Det er gjort studier av historiske fenomen i skolen som nok har bidratt til misnøye blant undervisningspersonalet. Eksempler er pedosentrismen hos de kommunale skoleeierne ( Ove Skarpenes : Kunnskapens legitimering ) og styringsideologien som er betegnet Kommandohumanismen eller mistankens sosiologi ( Tom Are Trippestad Vi foreslår også at det settes i gang flere prøveprosjekt i samarbeid mellom KS og afag som skal bidra til bedre rekruttering av arkitektkompetanse til kommunene og sikre bedre bruk av den kompetansen man allerede har. 5

6 6

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Norsk Lektorlag. - en presentasjon

Norsk Lektorlag. - en presentasjon Norsk Lektorlag - en presentasjon Norsk Lektorlag er en fagforening for lektorer med hovedfag eller mastergrad og for lektor- og mastergradsstudenter. NLL er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne,

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer