Risk Management Nytt. Nr INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risk Management Nytt. Nr. 1-2005 INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS"

Transkript

1 Risk Management Nytt Nr INNHOLD: Gode resultater Scandpower - Hydro Utdrag fra vår historie Ormen Lange landanlegg Järnvägssäkerhet RAMS AF gruppen Dykkeanalyse Flyvedlikehold og sikkerhet Riskanalys EKA Chemicals Nukleär kvalitet Norsk gassnorm Kurs i revisjon Vi søker nye medarbeidere

2 Scandpower Norsk Hydro Gode resultater og langsiktige eiere gir grunnlag for videre vekst Scandpower Risk Management oppnådde en omsetning på kr. 112,6 mill i Nesten 20 % av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Norge, noe som befester vår profil som et sterkt internasjonalt konsulentselskap. Det gode resultatet gir grunnlag for videre vekst og utvikling, både i form av kapasitetsøking, videreutvikling av kompetanse og tjenester, og nye kontorsteder. Fra sommeren etablerer vi derfor eget kontor i Trondheim, for derved å kunne betjene Midt- og Nord-Norge på en enda bedre måte. Et økende oppdragsmengde medfører at vi søker nye medarbeidere til alle våre kontorsteder; dvs. Kjeller, Bergen, Stavanger, Trondheim, Houston; Uppsala og Beijing, - se nærmere informasjon på vår hjemmeside Fra årsskiftet overtok de ansatte det fulle eierskapet i selskapet. Gjennom en periode har det vært forhandlet om et nytt eierskap, hvor også norske og internasjonale selskap har vært potensielle nye eiere. Konklusjonen ble at de ansatte ønsket å overta hele ansvaret for selskapet. Dette skjedde i full forståelse med de tidligere eierne. Av selskapets ca 115 medarbeidere er så godt som alle aksjonærer. Nye medarbeidere vil også få tilbud om å kjøpe aksjer på tilsvarende betingelser. For våre kunder innebærer dette nye eierskapet at vi setter ytterligere fokus på vår hovedoppgave - å betjene kunder i inn- og utland med høyt kvalifiserte tjenester innen våre spesialiserte tjenesteområder. Vår visjon og strategiske målsetting ligger fast - vi skal være den foretrukne samarbeidspartner mht å analysere, styre og følge opp risiko for tap av, eller skade på: menneskers liv og helse det ytre miljøet materielle verdier, herunder effektivitet og evne til verdiskapning Dialogen med våre kunder et det viktigste grunnlaget for at vi skal kunne videreutvikle oss i takt med markedets behov. Vi sender derfor regelmessig ut evaluerings skjemaer til kunder etter avsluttede oppdrag, og benytter tilbakemeldingene til ytterligere perfeksjonering av våre tjenester. Takk til alle dere som på denne måten hjelper oss videre! Med vennlig hilsen Bjørn Inge Bakken adm.dir Da Scandpower AS ble opprettet i 1971 ble Norsk Hydro a.s med som en av eierne med 20% eierandel. Blant andre kjente norske industribedrifter ble også Elkem og Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) med som eiere. Hydro ble med fordi vi mente det var viktig å bygge opp norsk ekspertise på områdene kjernekraft teknologi og sikkerhetsteknologi. Selv om kjernekraft ble tidlig uaktuell i Norge ble Scandpowers ekspertise viktigere og viktigere for Hydro utover i 1980-årene. Vi kjøpte ÅSV og fordoblet dermed vår eierandel. Videre startet vi vår første utbyggingsoppgave i Nordsjøen; Oseberg. Behovet for norsk ekspertise på områdene petroleumsteknologi, sikkerhetsteknologi og risikoanalyser var stor og økende og Hydro ble etter hvert Scandpowers største kunde innenfor disse fagområdene. Hydro var aktivt engasjert i å bidra til at Scandpower ble et ledende norsk ingeniør- og konsulentselskap og mange sentrale Hydroledere var med i selskapets styre, ofte som styreleder. Etter hvert bestemte Hydro seg for å fokusere og konsentrere seg i enda større grad om kjerneaktiviteter, og eierskap i konsulentselskap var ikke regnet som det. Ideen om å opprette Scandpower ble diskutert allerede høsten Institutt for Atomenergi (IFA, nå IFE) var blitt kontaktet av flere store industriselskap som var interessert i å engasjere seg i kjernekraftindustrien, og Industridepartementet var opptatt av at NVE ville trenge konsulenthjelp når de skulle i gang med kjernekraftutbygging i Norge. Da Finn Lied ble industriminister i 1971, oppfordret han Hydro, Elkem, Hafslund og ÅSV om å danne et ingeniørselskap, med utspring i forskningskompetansen hos IFA. Etableringen ble faktisk foredratt fra Stortingets talerstol, i og med at det ble inngått en omfattende samarbeidsavtale mellom IFA og Scandpower. I løpet av høsten 1971 ble den første adm. dir tilsatt, Henrik Ager-Hanssen som kom fra stillingen som assisterende direktør ved IFA. Henrik ble senere head-huntet til Statoil som viseadm. dir, og ble etterfulgt av Gunnar Randers, som kom fra stilling som rådgiver for FNs generalsekretær i atompolitiske spørsmål og visegeneralsekretær i NATO. Utover på 1970-tallet ble det klart at atomenergi neppe ville bli utbygd i Norge innen overskuelig tid, men Scandpower har hele tiden vært en aktiv medspiller innen kjernekraftsikkerhet, bl.a. i Sverige. Samtidig hadde Scandpower utviklet seg til å bli et svært solid selskap som uten problem kunne stå på egne ben. Etter mange år og lange diskusjoner i styret ser vi i dag at ovennevnte fagområder utvikler seg videre både i Norge og internasjonalt under nye eierkonstellasjoner. At Scandpower Risk Management (SRM) nå føres videre med de ansatte som eiere synes vi må være et godt utgangspunkt for at selskapet vil lykkes i fremtiden. Over 12 år som deltaker i Scandpower AS styre har gitt meg solid innsikt i utviklingen av SRM og på vegne av Hydro vil jeg med dette takke alle ansatte for solid innsats i denne perioden og ønske Scandpower Risk Management den aller beste utviklingen i årene som kommer. Oslo, april 2005 Rolf Prydz, direktør Utdrag fra Scandpowers historie Innen offshorevirksomheten fikk man 1. november 1975 brannen på Ekofisk 2/4 A, og 22. april 1977 utblåsningen på Ekofisk 2/4 B. Dette satte fart i interessen for et systematisk sikkerhetsarbeid, og Scandpowers kompetanse fra arbeid med sikkerhet, kvalitet og miljø innen kjernekraftindustrien ble meget godt mottatt i oljemiljøet. Den første store risikoanalysen på norsk sokkel var Condeep-analysen som ble gjennomført av Statoil, DNV og Scandpower og presentert på OTC i Houston i Fram til 1989 var Scandpower organisert med fagavdelinger innen kjernekraftteknologi, sikkerhet, kvalitetssikring, prosess- og informasjonsteknologi. I 1989 ble det lagt til rette for sterkere vekst gjennom opprettelsen av forretningsområder med utvidet mandat, og i 2001 ble Scandpower, som nå talte ca 250 medarbeidere, restrukturert i en konsernmodell med tre heleide datterselskaper. Det ble besluttet at hvert av selskapene skulle utvikles på selvstendig grunnlag, mht strategi, tjenester, markeder og eiere. Dette førte til at Scandpower Petroleum Technology AS i 2003 ble solgt til investeringsselskapet Energivekst AS, mens Scandpower Risk Management AS i 2005 ble overtatt av de ansatte. Når det siste datterselskapet - Scandpower Information Technology AS - om kort også får nytt eierskap, vil konsernselskapet Scandpower AS ikke lenger drive, eller ha eierinteresser i, utførende konsulentvirksomhet. En periode er over, men virksomheten lever videre i tre kompetente og konkurransedyktige selvstendige selskap. Kontakt: Ove Silkoset

3 Risikoanalyse av Ormen Lange landanlegg Scandpower Risk Management har utført analyse av risikoen for storulykker ved Ormen Lange landanlegget. Oppdragsgiver har vært Aker Kværner Engineering & Technology AS, som har kontrakten for detaljplanlegging (engineering) av hovedprosessdelen av anlegget. Denne risikoanalysen er en videreføring av tidligere analyse som vi utførte for konseptfasen. Oppdraget omfatter analyse av hele landanlegget fra rørledningsmottaket via hovedprosessen opp til og inkludert eksport av gass via rørledning og eksport av kondensat via lastekai for videre tanktransport. Arbeidet er utført som en konvensjonell risikoanalyse, men med vekt på en gjennomføring som var tilpasset oppdragsgivers behov for fortløpende resultater gjennom detaljplanleggingen av anlegget. I tillegg har det vært svært nyttig at vi har hatt personell fast til stede hos Aker Kværner gjennom hele prosjektperioden. Dette har gitt oss verdifull kunnskap om anlegget og samtidig hadde oppdragsgiver mulighet for å få rask assistanse til risikovurderinger av alternative løsninger. Eksplosjonsanalysen av anlegget for fastsettelse (bekreftelse) av dimensjonerende ulykkeslaster ble ferdigstilt i mai 2004, og bestemmelse av brannlaster ble gjort i løpet av sommeren Det er i tillegg utført analyser av en rekke risikoreduserende tiltak. Kontakt: Henning Olin Foto: Hydro Satsning på järnvägssäkerhet Järnvägssektorn är ett av de viktigaste svenska satsningsområdena som Scandpower Risk Management ser för framtiden. De högkvalitativa tjänster som Scandpower levererar lämpar sig väl för de problemställningar och utmaningar som finns inom denna sektor. Under 2004 har det inletts ett samarbete med Banverket beträffande risk- och säkerhetsrelaterade frågor och det har för närvarande tecknats två stycken ramavtal. De ämnesområden som dessa berör är Riskanalyser samt Säkerhetscertifiering av underleverantörer. Sedan tidigare finns ramavtal även med SJ:s trafiksäkerhetsavdelning och med kollektivtrafikbolaget Värmlandstrafik AB. Under hösten 2004 har den första riskanalysen genomförts med Banverket som uppdragsgivare. Arbetet gick ut på att analysera riskerna i samband med ett förändrat regelverk. På SJ:s uppdrag har Scandpower Risk Management genomfört ett brett spektrum av trafiksäkerhetsrelaterade tjänster i samband med upphandlingen av det nya dubbeldäckade tåget X40. Exempelvis genomfördes en verifiering av förarhyttens design i enlighet med en modell för samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation, MTO. Vidare har ett flertal revisioner och granskningar genomförts, både av operativ verksamhet i samband med anskaffningen men även av säkerhetsrelaterad dokumentation. Kontakt: Mårten Brogren

4 RAMS i planleggingen av jernbane- og veianlegg En utfordring i planleggingsfasen av anlegg innen bl.a. jernbane og vei, er å nyttiggjøre seg erfaringer slik at den ferdige banen eller veien er optimalt bygget med hensyn på drift og vedlikehold uten at det koster for mye. EN 50126, som går under navnet RAMS-standarden, er en oppskrift på hvordan både drift, vedlikehold og sikkerhet skal ivaretas i hele livsløpet av et anlegg. I den siste tiden har det vært mye fokus på tunneler og driftsproblemer med nye og eldre tunneler både for jernbane og vei. I den sammenhengen har det bl.a. vært etterlyst tiltak for å knytte konstruksjonsfasen bedre sammen med driftsfasen. Behovet for å tenke helhet og kostnadseffektivitet fremkommer som et krav i den europeiske jernbanestandarden EN 50126, en av intensjonene med denne standarden er å ivareta sammenhengen mellom planleggings-, bygge- og driftsfasen av et anlegg. RAMS står for reliability, avalilability, maintainability and safety, dvs pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet. Metodikken er kort fortalt at en stiller krav til alle disse aspektene og har en systematisk oppfølging og vurdering av dem på samme måte som andre krav gjennom hele planleggings- og byggefasen. Systematikken bidrar også til at viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for det ferdige anlegget er tilrettelagt når anlegget er ferdigstilt. Scandpower Risk Management arbeider på flere prosjekter der RAMS benyttes på infrastrukturplanlegging. På den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika samarbeider vi for eksempel med Multiconsult om planleggingen av tunnelen, og der benyttes RAMS for å ivareta krav om sikkerhet og pålitelighet. Kontakt: Terje Nilsen Risikostyring i AF Gruppen AF Gruppen arbeider aktivt med å redusere risiko og unngå ulykker i sin virksomhet. Scandpower har introdusert risikoreduserende barrierer i sikkerhetsarbeidet som et ledd i en forbedret risikostyring i konsernet AF Gruppens kjerneverdier. I dette arbeidet bruker AF flere typer av verktøy for å styre og redusere risiko. Scandpower har assistert AF med å innarbeide en systematisk tilnærming til risikoreduserende barrierer i organisasjon. Med barrierer menes alle tiltak som forhindrer at en feil utvikles til en ulykke. Barrierer kan være alt fra rekkverk, avsperringer og låser til prosedyrer, kurs og sertifikater. Ved å bli bevisst på disse barrierene har det blitt lettere for AF å sette krav til sikkerhetsarbeidet og gjøre personell mer bevisste på de sikkerhetstiltak som eksisterer. Fokusering på barrierer i sikkerhetsarbeidet gjør også at det blir lettere å se hvor det er behov for ytterligere forbedringer. Barrierebegrepet er blitt implementert som en integrert del i eksisterende styringssystem og som en naturlig del i sikkerhetsarbeidet. AF Gruppen er en av Norges største entreprenørkonsern med arbeidsoppgaver innenfor bygg, anlegg og industri. Forebygging av ulykker og arbeidsskader er en viktig del av Kontakt: Magnus Sparrevik

5 Analyser av dykkeaktiviteten i Nordsjøen Det er i løpet av kort tid gjennomført et omfattende arbeid for å legge fundamentet for den framtidige dykkeaktiviteten i Nordsjøen. Scandpower Risk Management har vært engasjert for å gjennomføre to viktige studier for å trekke erfaringer og gi et grunnlag for planlegging av aktivitetene framover. Den ene studien er tidligere omtalt i Scandpower News og omfattet en analyse av risiko for alvorlig personskade eller død, enten under selve dykket eller som langtidsskade. Sentrale oppdragsgivere for dette arbeidet har vært Roar Jørgensen og Einar Wold Svendsen i Statoil og Cato Hordnes i Norsk Hydro. De forteller at arbeidet har vært viktig for å etablere et realistisk bilde av de ulike risikoforhold ved dykking, noe som forenkler diskusjonene i bransjen. Arbeidet har ledet fram til en rekke viktige anbefalinger for organisering, ut- førelse og oppfølging av dykkeaktiviteten. Rapporten fra Scandpower Risk Man- agement har fått svært positiv respons i Statoils sentrale fagmiljø som uttaler at rapporten er eksemplarisk og en av de beste risikoanalysene de har sett de senere år. Rapporten er planlagt frigitt 1. kvartal Den andre studien omfatter en ana- lyse av forventet behov for planlagt og ikke-planlagt dykking i årene fremover. Analysen inkluderer også beredskapsmessig dykking knyttet til normalisering etter en eventuell ulykke. Behovet er vurdert for perioden og perioden I arbeidet er det intervjuet en lang rekke personer for å kartlegge kjente behov og utviklingstrekk. I tillegg er det kartlagt historiske data om dykkebehov for ulike utstyrs- og installasjonsenheter, og disse dataene er kombinert med planlagte fremtidige aktiviteter i petroleumsvirksomheten. Statoils kontaktperson Jahn Erling Nakkestad sier resultatene er et viktig grunnlag når nye kontrakter for be- mannede undervannsoperasjoner skal etableres. Kontakt: Helge Brakestad eller Kontakt: Tore Sagvolden Hvordan påvirkes flysikkerheten av de siste årenes omstillinger innen luftfarten? Samferdselsdepartementet har gitt Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) i oppdrag å undersøke og analysere hvorledes flysikkerheten blir ivaretatt i forbindelse med de pågående endringer og omstillingsprosesser i norsk luftfart. HSLB har gitt Scandpower Risk Management i oppdrag å bistå i undersøkelsen vedrørende endringer knyttet til det tekniske vedlikeholdet i flyselskapene. Det har fra mange hold vært reist bekymringer om hvorvidt de store omstillingene innen luftfarten har hatt negativ innvirkning på det tekniske vedlikeholdet av luftfartøyene, og derigjennom også på flysikkerheten. For å fremskaffe et mest mulig korrekt og objektivt bilde av dette, vil det i løpet av våren 2005 bli innhentet relevant informasjon fra et utvalg flyselskap. Analysen vil fokusere på endringer i perioden , hvor de største omstilingsprosessene har funnet sted. HSLB har valgt ut et representativt antall fly- og helikopterselskap som objekter for undersøkelsen knyttet til teknisk vedlikehold. I tillegg til teknisk vedlikehold, vil HSLB også analysere endringer knyttet til regelverk, myndighetsutøvelse, flyoperative forhold med mer. Informasjonsinnhentingen og -analysen vil omfatte data om endringer innen bl.a. aktivitetsnivå (antall luftfartøy, antall flytimer etc.) organisering policies og styringssystem økonomi (ulike typer kostnader knyttet til flyvedlikeholdet) omfang av outsourcing av vedlikeholdsoppgaver kompetansekrav og opplæring ulike typer sikkerhetsrelaterte indikatorer Kontakt:Terje Nilsen

6 Nukleär kvalitetssäkring en hörnsten för säkerheten Riskanalys av gemensam driftledningscentral vid Eka Chemicals AB i Bohus Scandpower Risk Management AB tar en aktiv del i den nukleära kvalitetssäkringen i Sverige. Genom revisionsuppdrag åt såväl Forsmark, OKG, Ringhals och SKB säkras aktiviteterna inom den nukleära sektorn från ax till limpa, det vill säga allt från kärnbränsle till hantering av aktivt avfall. Förutom kärnkraftens traditionella leverantörsbedömning, revisioner av leverantörer till kraftverkens säkerhetsklassade system, ser Scandpower även en ökning av antalet riktade granskningar. Detta rör sig exempelvis om projektrevisioner, som blir mer produktoch aktivitetsinriktade än en traditionell kvalitetssystemrevision, eller revisioner av leverantörer som tar ett outsourcing-ansvar. - Erfarenheter visar att företagen, trots certifierade kvalitetssystem enligt ISO9001, ibland har svagheter i sina system som kan få påverkan på den nukleära säkerheten. Produkt- och aktivitetsinriktade revisioner är effektiva för att uppdaga sådana svagheter. Vi tycker att detta bör ses som en naturlig del av kontrollen och uppföljningen av leverantörens genomförande i samband med projekt, påpekar Lennart Öberg, chefskonsult vid Scandpowers kontor i Uppsala. Scandpower tar även en aktiv roll vid kraftverkens interna revisioner, där arbetet, för att erhålla kompetensspridning, ofta bedrivs av revisionsteam bestående av Scandpowerpersonal tillsammans med kraftverkspersonal som är experter inom ett visst ämnesområde. Scandpower Risk Management AB har genomfört en riskanalys av ett nytt större projekt inom automationsområdet som påbörjats vid Eka Chemicals AB i Bohus, kallat Eka Bohus Förstudien syftar till att ta fram förutsättningar för att genomföra ett projekt där man bl.a. skall öka automatiseringsgraden i produktionen och bygga en gemensam driftledningscentral för 4 olika anläggningar inne på fabriksområdet. Riskanalysen genomfördes under november och december 2004 och innefattade bedömning av riskerna vid de 4 fabrikerna för kemikalietillverkning, anläggningarna för media och miljö samt transporter. Arbetet gick ut på att identifiera risker och ge förslag till rekommendationer. Detta för att reducera sannolikhet och konsekvens för allvarliga händelser vid övergången från flera olika kontrollrum till en gemensam driftledningscentral inne på fabriksområdet. Resultatet från den nuvarande analysen ligger till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet av förändringarna. En fortsatt granskning av risker kommer att genomföras i ett senare skede av själva genomförandet av projektet och då med inriktning på att granska de valda åtgärderna. Efter projektet kommer även en uppföljning och granskning att ske av de genomförda åtgärderna. Eka Chemicals har uttryckt många positiva omdömen om det sätt Scandpower Risk Management AB utfört analysen. Stefan Granath projektledare vid företagets projektavdelning ENP Cellchem: Jag har vid ett flertal tillfällen utnyttjat tjänster från Scandpower. Arbetsområdena har i huvudsak varit inriktade på riskanalys av den ökade automatisering som genomförts i våra produktionsanläggningar, samt de konsekvenser som detta inneburit för organisationen. Det jag framförallt uppskattar är det professionella sätt man angriper ett uppdrag och det konstruktiva sätt man bidragit med till förslag på åtgärder. Jag är imponerad av hur snabbt och effektivt man sätter sig in i kundens specifika förutsättningar och därefter fokuserar på målet. Man kan nog säga att företagets kostnadsbild uppvägs av effektiviteten i arbetets genomförande. Kontakt: Per Brännström Vi søker nye medarbeidere til alle våre kontorsteder Se for mer informasjon. Interessert? Send en kortfattet søknad til Vårt nye kontor i Trondheim åpner i løpet av sommeren, og vi trenger dyktige medarbeidere. Kontakt:Mårten Brogren Kontakt: Ingar Fossan

7 Norsk Gassnorm Om kort tid vil en egen Norsk Gassnorm være klar til bruk for gassbransjen i Norge. Scandpower Risk Management har skrevet kapitlet om fyrrom med bakgrunn i vår spisskompetanse innen gassdistribusjon og sikkerhet. forhold. Forhåpentligvis kan også normen være med på å øke gassbruken ved å senke terskelen for å ta denne energikilden i bruk. Initiativet til Norsk gassnorm kom opprinnelig fra en av fagkomitéene i Norsk Petroleumsinstitutt som er bransjeforening for LPG-selskapene. Selskapene som distribuerer naturgass i Norge ble også invitert til å delta i arbeidet og resultatet har blitt Norsk Gassnorm som tar for seg energigasser som er både tyngre og lettere enn luft. Normen er i hovedsak ført i pennen av Hans T. Haukås som tidligere bl.a. har skrevet Norsk Kuldenorm. Arbeidet er finansiert av Enova-midler gjennom Norsk Gassenter og av bransjen selv. Tidligere har den svenske gassnormen (EGN-01) blitt brukt en del i Norge, men denne har ikke alltid vært like lett å tilpasse våre forhold. Norsk Gassnorm vil således være et kjærkomment bidrag til å høyne og skape et enhetlig sikkerhetsnivå for gassdistribusjon tilpasset både norsk regelverk og norske Kontakt: Anders Wiik Kvalitets- og miljørevisjon Kvalitets- og miljørevisjon har vært på Scandpowers tjenesterepertoar siden selskapet ble etablert i Revisjon er også i dag en betydelig tjeneste, både som tilsynsaktivitet og som en integrert del av f eks granskingsoppdrag. Scandpower har opp gjennom årene drevet opplæring i revisjon både gjennom åpne og virksomhetsinterne kurser og samlinger. Opplæringsaktivitetene omfatter: Kvalitets- og miljørevisjon etter NS-EN ISO (Kurs - 3 dager) Perfeksjonering i revisjon. (Kurs - coaching - 4 uker) Revisjon som tilsynsverktøy - Oppdragsgivers rolle. (Form og omfang situasjonstilpasses) Å bli revidert. (Form og omfang situasjonstilpasses) For mer informasjon se Kontakt: Oddvar Hagen En evigvarende oppfordring til oss som arbeider med bl.a. sikkerhet, kvalitet og miljø: Definer ditt problem, vær klar over hva du vil ha svar på, og fremstill det hele klart og enkelt som til et lite barn når du har løst problemet. Sitat fra boken Lysår av Gunnar Randers.

8 C Avtalenr Retur: Scandpower Risk Management AS, P.O.Box 3, N-2027 Kjeller Scandpower Risk Management har over 30 års erfaring i å analysere og forebygge skade på liv og helse, miljøet, produks- jon og materielle verdier. Vi er mer enn 110 fagpersoner med erfaring fra olje & gass, transport, energi, industri og tjenesteytende virksomheter. Våre tjenester: Helse-, miljø- og sikkerhetsstyring (HMS) Kvalitetsstyring Risikoanalyse, både kvalitative og kvantitative Brann- og eksplosjonsanalyser Operasjonelle risikoanalyser, Hazid og Hazop Beredskapsplaner, -analyser og -øvelser Pålitelighets-, regularitets- og kost-/nytteanalyser Pålitelighetsbasert vedlikehold (RCM) Arbeidsmiljø Human Factors og sikkerhetskultur Miljøanalyser og -styring Teknisk sikkerhet Gjennomganger, verifikasjoner og revisjoner Opplæring Kontakt et av våre kontorer eller besøk vår web-side for mer informasjon. Lindhardt Grafi sk - HTR SELSKAPETS KONTORADRESSER Scandpower Risk Management AS Gåsevikveien 2 P.O. Box 3 N-2027 Kjeller Norway Tel Fax KONTORER Bergen Scandpower Risk Management AS Nygårdsgt. 114 N-5008 Bergen Norway Tel Fax Stavanger Scandpower Risk Management AS Sandvigå 27 N-4007 Stavanger Norway Tel Fax Uppsala Scandpower Risk Management AB Bevärns gränd 21 P.O. Box 1825 S Uppsala Sweden Tel Fax Houston Scandpower Risk Management Inc Westheimer Road Suite 500 Houston, Texas USA Tel Ext. 11 Fax Beijing P.R. Scandpower Risk Management China Inc Towercrest International Plaza Room no. 707 No 3 Maizidian West Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel Fax Dubai Scandpower Risk Management Dubai Internet City Bldg. No. 5, Office 105&106 P.O. Box , Dubai UAE Tel

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer