Risk Management Nytt. Nr INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risk Management Nytt. Nr. 1-2005 INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS"

Transkript

1 Risk Management Nytt Nr INNHOLD: Gode resultater Scandpower - Hydro Utdrag fra vår historie Ormen Lange landanlegg Järnvägssäkerhet RAMS AF gruppen Dykkeanalyse Flyvedlikehold og sikkerhet Riskanalys EKA Chemicals Nukleär kvalitet Norsk gassnorm Kurs i revisjon Vi søker nye medarbeidere

2 Scandpower Norsk Hydro Gode resultater og langsiktige eiere gir grunnlag for videre vekst Scandpower Risk Management oppnådde en omsetning på kr. 112,6 mill i Nesten 20 % av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Norge, noe som befester vår profil som et sterkt internasjonalt konsulentselskap. Det gode resultatet gir grunnlag for videre vekst og utvikling, både i form av kapasitetsøking, videreutvikling av kompetanse og tjenester, og nye kontorsteder. Fra sommeren etablerer vi derfor eget kontor i Trondheim, for derved å kunne betjene Midt- og Nord-Norge på en enda bedre måte. Et økende oppdragsmengde medfører at vi søker nye medarbeidere til alle våre kontorsteder; dvs. Kjeller, Bergen, Stavanger, Trondheim, Houston; Uppsala og Beijing, - se nærmere informasjon på vår hjemmeside Fra årsskiftet overtok de ansatte det fulle eierskapet i selskapet. Gjennom en periode har det vært forhandlet om et nytt eierskap, hvor også norske og internasjonale selskap har vært potensielle nye eiere. Konklusjonen ble at de ansatte ønsket å overta hele ansvaret for selskapet. Dette skjedde i full forståelse med de tidligere eierne. Av selskapets ca 115 medarbeidere er så godt som alle aksjonærer. Nye medarbeidere vil også få tilbud om å kjøpe aksjer på tilsvarende betingelser. For våre kunder innebærer dette nye eierskapet at vi setter ytterligere fokus på vår hovedoppgave - å betjene kunder i inn- og utland med høyt kvalifiserte tjenester innen våre spesialiserte tjenesteområder. Vår visjon og strategiske målsetting ligger fast - vi skal være den foretrukne samarbeidspartner mht å analysere, styre og følge opp risiko for tap av, eller skade på: menneskers liv og helse det ytre miljøet materielle verdier, herunder effektivitet og evne til verdiskapning Dialogen med våre kunder et det viktigste grunnlaget for at vi skal kunne videreutvikle oss i takt med markedets behov. Vi sender derfor regelmessig ut evaluerings skjemaer til kunder etter avsluttede oppdrag, og benytter tilbakemeldingene til ytterligere perfeksjonering av våre tjenester. Takk til alle dere som på denne måten hjelper oss videre! Med vennlig hilsen Bjørn Inge Bakken adm.dir Da Scandpower AS ble opprettet i 1971 ble Norsk Hydro a.s med som en av eierne med 20% eierandel. Blant andre kjente norske industribedrifter ble også Elkem og Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) med som eiere. Hydro ble med fordi vi mente det var viktig å bygge opp norsk ekspertise på områdene kjernekraft teknologi og sikkerhetsteknologi. Selv om kjernekraft ble tidlig uaktuell i Norge ble Scandpowers ekspertise viktigere og viktigere for Hydro utover i 1980-årene. Vi kjøpte ÅSV og fordoblet dermed vår eierandel. Videre startet vi vår første utbyggingsoppgave i Nordsjøen; Oseberg. Behovet for norsk ekspertise på områdene petroleumsteknologi, sikkerhetsteknologi og risikoanalyser var stor og økende og Hydro ble etter hvert Scandpowers største kunde innenfor disse fagområdene. Hydro var aktivt engasjert i å bidra til at Scandpower ble et ledende norsk ingeniør- og konsulentselskap og mange sentrale Hydroledere var med i selskapets styre, ofte som styreleder. Etter hvert bestemte Hydro seg for å fokusere og konsentrere seg i enda større grad om kjerneaktiviteter, og eierskap i konsulentselskap var ikke regnet som det. Ideen om å opprette Scandpower ble diskutert allerede høsten Institutt for Atomenergi (IFA, nå IFE) var blitt kontaktet av flere store industriselskap som var interessert i å engasjere seg i kjernekraftindustrien, og Industridepartementet var opptatt av at NVE ville trenge konsulenthjelp når de skulle i gang med kjernekraftutbygging i Norge. Da Finn Lied ble industriminister i 1971, oppfordret han Hydro, Elkem, Hafslund og ÅSV om å danne et ingeniørselskap, med utspring i forskningskompetansen hos IFA. Etableringen ble faktisk foredratt fra Stortingets talerstol, i og med at det ble inngått en omfattende samarbeidsavtale mellom IFA og Scandpower. I løpet av høsten 1971 ble den første adm. dir tilsatt, Henrik Ager-Hanssen som kom fra stillingen som assisterende direktør ved IFA. Henrik ble senere head-huntet til Statoil som viseadm. dir, og ble etterfulgt av Gunnar Randers, som kom fra stilling som rådgiver for FNs generalsekretær i atompolitiske spørsmål og visegeneralsekretær i NATO. Utover på 1970-tallet ble det klart at atomenergi neppe ville bli utbygd i Norge innen overskuelig tid, men Scandpower har hele tiden vært en aktiv medspiller innen kjernekraftsikkerhet, bl.a. i Sverige. Samtidig hadde Scandpower utviklet seg til å bli et svært solid selskap som uten problem kunne stå på egne ben. Etter mange år og lange diskusjoner i styret ser vi i dag at ovennevnte fagområder utvikler seg videre både i Norge og internasjonalt under nye eierkonstellasjoner. At Scandpower Risk Management (SRM) nå føres videre med de ansatte som eiere synes vi må være et godt utgangspunkt for at selskapet vil lykkes i fremtiden. Over 12 år som deltaker i Scandpower AS styre har gitt meg solid innsikt i utviklingen av SRM og på vegne av Hydro vil jeg med dette takke alle ansatte for solid innsats i denne perioden og ønske Scandpower Risk Management den aller beste utviklingen i årene som kommer. Oslo, april 2005 Rolf Prydz, direktør Utdrag fra Scandpowers historie Innen offshorevirksomheten fikk man 1. november 1975 brannen på Ekofisk 2/4 A, og 22. april 1977 utblåsningen på Ekofisk 2/4 B. Dette satte fart i interessen for et systematisk sikkerhetsarbeid, og Scandpowers kompetanse fra arbeid med sikkerhet, kvalitet og miljø innen kjernekraftindustrien ble meget godt mottatt i oljemiljøet. Den første store risikoanalysen på norsk sokkel var Condeep-analysen som ble gjennomført av Statoil, DNV og Scandpower og presentert på OTC i Houston i Fram til 1989 var Scandpower organisert med fagavdelinger innen kjernekraftteknologi, sikkerhet, kvalitetssikring, prosess- og informasjonsteknologi. I 1989 ble det lagt til rette for sterkere vekst gjennom opprettelsen av forretningsområder med utvidet mandat, og i 2001 ble Scandpower, som nå talte ca 250 medarbeidere, restrukturert i en konsernmodell med tre heleide datterselskaper. Det ble besluttet at hvert av selskapene skulle utvikles på selvstendig grunnlag, mht strategi, tjenester, markeder og eiere. Dette førte til at Scandpower Petroleum Technology AS i 2003 ble solgt til investeringsselskapet Energivekst AS, mens Scandpower Risk Management AS i 2005 ble overtatt av de ansatte. Når det siste datterselskapet - Scandpower Information Technology AS - om kort også får nytt eierskap, vil konsernselskapet Scandpower AS ikke lenger drive, eller ha eierinteresser i, utførende konsulentvirksomhet. En periode er over, men virksomheten lever videre i tre kompetente og konkurransedyktige selvstendige selskap. Kontakt: Ove Silkoset

3 Risikoanalyse av Ormen Lange landanlegg Scandpower Risk Management har utført analyse av risikoen for storulykker ved Ormen Lange landanlegget. Oppdragsgiver har vært Aker Kværner Engineering & Technology AS, som har kontrakten for detaljplanlegging (engineering) av hovedprosessdelen av anlegget. Denne risikoanalysen er en videreføring av tidligere analyse som vi utførte for konseptfasen. Oppdraget omfatter analyse av hele landanlegget fra rørledningsmottaket via hovedprosessen opp til og inkludert eksport av gass via rørledning og eksport av kondensat via lastekai for videre tanktransport. Arbeidet er utført som en konvensjonell risikoanalyse, men med vekt på en gjennomføring som var tilpasset oppdragsgivers behov for fortløpende resultater gjennom detaljplanleggingen av anlegget. I tillegg har det vært svært nyttig at vi har hatt personell fast til stede hos Aker Kværner gjennom hele prosjektperioden. Dette har gitt oss verdifull kunnskap om anlegget og samtidig hadde oppdragsgiver mulighet for å få rask assistanse til risikovurderinger av alternative løsninger. Eksplosjonsanalysen av anlegget for fastsettelse (bekreftelse) av dimensjonerende ulykkeslaster ble ferdigstilt i mai 2004, og bestemmelse av brannlaster ble gjort i løpet av sommeren Det er i tillegg utført analyser av en rekke risikoreduserende tiltak. Kontakt: Henning Olin Foto: Hydro Satsning på järnvägssäkerhet Järnvägssektorn är ett av de viktigaste svenska satsningsområdena som Scandpower Risk Management ser för framtiden. De högkvalitativa tjänster som Scandpower levererar lämpar sig väl för de problemställningar och utmaningar som finns inom denna sektor. Under 2004 har det inletts ett samarbete med Banverket beträffande risk- och säkerhetsrelaterade frågor och det har för närvarande tecknats två stycken ramavtal. De ämnesområden som dessa berör är Riskanalyser samt Säkerhetscertifiering av underleverantörer. Sedan tidigare finns ramavtal även med SJ:s trafiksäkerhetsavdelning och med kollektivtrafikbolaget Värmlandstrafik AB. Under hösten 2004 har den första riskanalysen genomförts med Banverket som uppdragsgivare. Arbetet gick ut på att analysera riskerna i samband med ett förändrat regelverk. På SJ:s uppdrag har Scandpower Risk Management genomfört ett brett spektrum av trafiksäkerhetsrelaterade tjänster i samband med upphandlingen av det nya dubbeldäckade tåget X40. Exempelvis genomfördes en verifiering av förarhyttens design i enlighet med en modell för samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation, MTO. Vidare har ett flertal revisioner och granskningar genomförts, både av operativ verksamhet i samband med anskaffningen men även av säkerhetsrelaterad dokumentation. Kontakt: Mårten Brogren

4 RAMS i planleggingen av jernbane- og veianlegg En utfordring i planleggingsfasen av anlegg innen bl.a. jernbane og vei, er å nyttiggjøre seg erfaringer slik at den ferdige banen eller veien er optimalt bygget med hensyn på drift og vedlikehold uten at det koster for mye. EN 50126, som går under navnet RAMS-standarden, er en oppskrift på hvordan både drift, vedlikehold og sikkerhet skal ivaretas i hele livsløpet av et anlegg. I den siste tiden har det vært mye fokus på tunneler og driftsproblemer med nye og eldre tunneler både for jernbane og vei. I den sammenhengen har det bl.a. vært etterlyst tiltak for å knytte konstruksjonsfasen bedre sammen med driftsfasen. Behovet for å tenke helhet og kostnadseffektivitet fremkommer som et krav i den europeiske jernbanestandarden EN 50126, en av intensjonene med denne standarden er å ivareta sammenhengen mellom planleggings-, bygge- og driftsfasen av et anlegg. RAMS står for reliability, avalilability, maintainability and safety, dvs pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet. Metodikken er kort fortalt at en stiller krav til alle disse aspektene og har en systematisk oppfølging og vurdering av dem på samme måte som andre krav gjennom hele planleggings- og byggefasen. Systematikken bidrar også til at viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for det ferdige anlegget er tilrettelagt når anlegget er ferdigstilt. Scandpower Risk Management arbeider på flere prosjekter der RAMS benyttes på infrastrukturplanlegging. På den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika samarbeider vi for eksempel med Multiconsult om planleggingen av tunnelen, og der benyttes RAMS for å ivareta krav om sikkerhet og pålitelighet. Kontakt: Terje Nilsen Risikostyring i AF Gruppen AF Gruppen arbeider aktivt med å redusere risiko og unngå ulykker i sin virksomhet. Scandpower har introdusert risikoreduserende barrierer i sikkerhetsarbeidet som et ledd i en forbedret risikostyring i konsernet AF Gruppens kjerneverdier. I dette arbeidet bruker AF flere typer av verktøy for å styre og redusere risiko. Scandpower har assistert AF med å innarbeide en systematisk tilnærming til risikoreduserende barrierer i organisasjon. Med barrierer menes alle tiltak som forhindrer at en feil utvikles til en ulykke. Barrierer kan være alt fra rekkverk, avsperringer og låser til prosedyrer, kurs og sertifikater. Ved å bli bevisst på disse barrierene har det blitt lettere for AF å sette krav til sikkerhetsarbeidet og gjøre personell mer bevisste på de sikkerhetstiltak som eksisterer. Fokusering på barrierer i sikkerhetsarbeidet gjør også at det blir lettere å se hvor det er behov for ytterligere forbedringer. Barrierebegrepet er blitt implementert som en integrert del i eksisterende styringssystem og som en naturlig del i sikkerhetsarbeidet. AF Gruppen er en av Norges største entreprenørkonsern med arbeidsoppgaver innenfor bygg, anlegg og industri. Forebygging av ulykker og arbeidsskader er en viktig del av Kontakt: Magnus Sparrevik

5 Analyser av dykkeaktiviteten i Nordsjøen Det er i løpet av kort tid gjennomført et omfattende arbeid for å legge fundamentet for den framtidige dykkeaktiviteten i Nordsjøen. Scandpower Risk Management har vært engasjert for å gjennomføre to viktige studier for å trekke erfaringer og gi et grunnlag for planlegging av aktivitetene framover. Den ene studien er tidligere omtalt i Scandpower News og omfattet en analyse av risiko for alvorlig personskade eller død, enten under selve dykket eller som langtidsskade. Sentrale oppdragsgivere for dette arbeidet har vært Roar Jørgensen og Einar Wold Svendsen i Statoil og Cato Hordnes i Norsk Hydro. De forteller at arbeidet har vært viktig for å etablere et realistisk bilde av de ulike risikoforhold ved dykking, noe som forenkler diskusjonene i bransjen. Arbeidet har ledet fram til en rekke viktige anbefalinger for organisering, ut- førelse og oppfølging av dykkeaktiviteten. Rapporten fra Scandpower Risk Man- agement har fått svært positiv respons i Statoils sentrale fagmiljø som uttaler at rapporten er eksemplarisk og en av de beste risikoanalysene de har sett de senere år. Rapporten er planlagt frigitt 1. kvartal Den andre studien omfatter en ana- lyse av forventet behov for planlagt og ikke-planlagt dykking i årene fremover. Analysen inkluderer også beredskapsmessig dykking knyttet til normalisering etter en eventuell ulykke. Behovet er vurdert for perioden og perioden I arbeidet er det intervjuet en lang rekke personer for å kartlegge kjente behov og utviklingstrekk. I tillegg er det kartlagt historiske data om dykkebehov for ulike utstyrs- og installasjonsenheter, og disse dataene er kombinert med planlagte fremtidige aktiviteter i petroleumsvirksomheten. Statoils kontaktperson Jahn Erling Nakkestad sier resultatene er et viktig grunnlag når nye kontrakter for be- mannede undervannsoperasjoner skal etableres. Kontakt: Helge Brakestad eller Kontakt: Tore Sagvolden Hvordan påvirkes flysikkerheten av de siste årenes omstillinger innen luftfarten? Samferdselsdepartementet har gitt Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) i oppdrag å undersøke og analysere hvorledes flysikkerheten blir ivaretatt i forbindelse med de pågående endringer og omstillingsprosesser i norsk luftfart. HSLB har gitt Scandpower Risk Management i oppdrag å bistå i undersøkelsen vedrørende endringer knyttet til det tekniske vedlikeholdet i flyselskapene. Det har fra mange hold vært reist bekymringer om hvorvidt de store omstillingene innen luftfarten har hatt negativ innvirkning på det tekniske vedlikeholdet av luftfartøyene, og derigjennom også på flysikkerheten. For å fremskaffe et mest mulig korrekt og objektivt bilde av dette, vil det i løpet av våren 2005 bli innhentet relevant informasjon fra et utvalg flyselskap. Analysen vil fokusere på endringer i perioden , hvor de største omstilingsprosessene har funnet sted. HSLB har valgt ut et representativt antall fly- og helikopterselskap som objekter for undersøkelsen knyttet til teknisk vedlikehold. I tillegg til teknisk vedlikehold, vil HSLB også analysere endringer knyttet til regelverk, myndighetsutøvelse, flyoperative forhold med mer. Informasjonsinnhentingen og -analysen vil omfatte data om endringer innen bl.a. aktivitetsnivå (antall luftfartøy, antall flytimer etc.) organisering policies og styringssystem økonomi (ulike typer kostnader knyttet til flyvedlikeholdet) omfang av outsourcing av vedlikeholdsoppgaver kompetansekrav og opplæring ulike typer sikkerhetsrelaterte indikatorer Kontakt:Terje Nilsen

6 Nukleär kvalitetssäkring en hörnsten för säkerheten Riskanalys av gemensam driftledningscentral vid Eka Chemicals AB i Bohus Scandpower Risk Management AB tar en aktiv del i den nukleära kvalitetssäkringen i Sverige. Genom revisionsuppdrag åt såväl Forsmark, OKG, Ringhals och SKB säkras aktiviteterna inom den nukleära sektorn från ax till limpa, det vill säga allt från kärnbränsle till hantering av aktivt avfall. Förutom kärnkraftens traditionella leverantörsbedömning, revisioner av leverantörer till kraftverkens säkerhetsklassade system, ser Scandpower även en ökning av antalet riktade granskningar. Detta rör sig exempelvis om projektrevisioner, som blir mer produktoch aktivitetsinriktade än en traditionell kvalitetssystemrevision, eller revisioner av leverantörer som tar ett outsourcing-ansvar. - Erfarenheter visar att företagen, trots certifierade kvalitetssystem enligt ISO9001, ibland har svagheter i sina system som kan få påverkan på den nukleära säkerheten. Produkt- och aktivitetsinriktade revisioner är effektiva för att uppdaga sådana svagheter. Vi tycker att detta bör ses som en naturlig del av kontrollen och uppföljningen av leverantörens genomförande i samband med projekt, påpekar Lennart Öberg, chefskonsult vid Scandpowers kontor i Uppsala. Scandpower tar även en aktiv roll vid kraftverkens interna revisioner, där arbetet, för att erhålla kompetensspridning, ofta bedrivs av revisionsteam bestående av Scandpowerpersonal tillsammans med kraftverkspersonal som är experter inom ett visst ämnesområde. Scandpower Risk Management AB har genomfört en riskanalys av ett nytt större projekt inom automationsområdet som påbörjats vid Eka Chemicals AB i Bohus, kallat Eka Bohus Förstudien syftar till att ta fram förutsättningar för att genomföra ett projekt där man bl.a. skall öka automatiseringsgraden i produktionen och bygga en gemensam driftledningscentral för 4 olika anläggningar inne på fabriksområdet. Riskanalysen genomfördes under november och december 2004 och innefattade bedömning av riskerna vid de 4 fabrikerna för kemikalietillverkning, anläggningarna för media och miljö samt transporter. Arbetet gick ut på att identifiera risker och ge förslag till rekommendationer. Detta för att reducera sannolikhet och konsekvens för allvarliga händelser vid övergången från flera olika kontrollrum till en gemensam driftledningscentral inne på fabriksområdet. Resultatet från den nuvarande analysen ligger till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet av förändringarna. En fortsatt granskning av risker kommer att genomföras i ett senare skede av själva genomförandet av projektet och då med inriktning på att granska de valda åtgärderna. Efter projektet kommer även en uppföljning och granskning att ske av de genomförda åtgärderna. Eka Chemicals har uttryckt många positiva omdömen om det sätt Scandpower Risk Management AB utfört analysen. Stefan Granath projektledare vid företagets projektavdelning ENP Cellchem: Jag har vid ett flertal tillfällen utnyttjat tjänster från Scandpower. Arbetsområdena har i huvudsak varit inriktade på riskanalys av den ökade automatisering som genomförts i våra produktionsanläggningar, samt de konsekvenser som detta inneburit för organisationen. Det jag framförallt uppskattar är det professionella sätt man angriper ett uppdrag och det konstruktiva sätt man bidragit med till förslag på åtgärder. Jag är imponerad av hur snabbt och effektivt man sätter sig in i kundens specifika förutsättningar och därefter fokuserar på målet. Man kan nog säga att företagets kostnadsbild uppvägs av effektiviteten i arbetets genomförande. Kontakt: Per Brännström Vi søker nye medarbeidere til alle våre kontorsteder Se for mer informasjon. Interessert? Send en kortfattet søknad til Vårt nye kontor i Trondheim åpner i løpet av sommeren, og vi trenger dyktige medarbeidere. Kontakt:Mårten Brogren Kontakt: Ingar Fossan

7 Norsk Gassnorm Om kort tid vil en egen Norsk Gassnorm være klar til bruk for gassbransjen i Norge. Scandpower Risk Management har skrevet kapitlet om fyrrom med bakgrunn i vår spisskompetanse innen gassdistribusjon og sikkerhet. forhold. Forhåpentligvis kan også normen være med på å øke gassbruken ved å senke terskelen for å ta denne energikilden i bruk. Initiativet til Norsk gassnorm kom opprinnelig fra en av fagkomitéene i Norsk Petroleumsinstitutt som er bransjeforening for LPG-selskapene. Selskapene som distribuerer naturgass i Norge ble også invitert til å delta i arbeidet og resultatet har blitt Norsk Gassnorm som tar for seg energigasser som er både tyngre og lettere enn luft. Normen er i hovedsak ført i pennen av Hans T. Haukås som tidligere bl.a. har skrevet Norsk Kuldenorm. Arbeidet er finansiert av Enova-midler gjennom Norsk Gassenter og av bransjen selv. Tidligere har den svenske gassnormen (EGN-01) blitt brukt en del i Norge, men denne har ikke alltid vært like lett å tilpasse våre forhold. Norsk Gassnorm vil således være et kjærkomment bidrag til å høyne og skape et enhetlig sikkerhetsnivå for gassdistribusjon tilpasset både norsk regelverk og norske Kontakt: Anders Wiik Kvalitets- og miljørevisjon Kvalitets- og miljørevisjon har vært på Scandpowers tjenesterepertoar siden selskapet ble etablert i Revisjon er også i dag en betydelig tjeneste, både som tilsynsaktivitet og som en integrert del av f eks granskingsoppdrag. Scandpower har opp gjennom årene drevet opplæring i revisjon både gjennom åpne og virksomhetsinterne kurser og samlinger. Opplæringsaktivitetene omfatter: Kvalitets- og miljørevisjon etter NS-EN ISO (Kurs - 3 dager) Perfeksjonering i revisjon. (Kurs - coaching - 4 uker) Revisjon som tilsynsverktøy - Oppdragsgivers rolle. (Form og omfang situasjonstilpasses) Å bli revidert. (Form og omfang situasjonstilpasses) For mer informasjon se Kontakt: Oddvar Hagen En evigvarende oppfordring til oss som arbeider med bl.a. sikkerhet, kvalitet og miljø: Definer ditt problem, vær klar over hva du vil ha svar på, og fremstill det hele klart og enkelt som til et lite barn når du har løst problemet. Sitat fra boken Lysår av Gunnar Randers.

8 C Avtalenr Retur: Scandpower Risk Management AS, P.O.Box 3, N-2027 Kjeller Scandpower Risk Management har over 30 års erfaring i å analysere og forebygge skade på liv og helse, miljøet, produks- jon og materielle verdier. Vi er mer enn 110 fagpersoner med erfaring fra olje & gass, transport, energi, industri og tjenesteytende virksomheter. Våre tjenester: Helse-, miljø- og sikkerhetsstyring (HMS) Kvalitetsstyring Risikoanalyse, både kvalitative og kvantitative Brann- og eksplosjonsanalyser Operasjonelle risikoanalyser, Hazid og Hazop Beredskapsplaner, -analyser og -øvelser Pålitelighets-, regularitets- og kost-/nytteanalyser Pålitelighetsbasert vedlikehold (RCM) Arbeidsmiljø Human Factors og sikkerhetskultur Miljøanalyser og -styring Teknisk sikkerhet Gjennomganger, verifikasjoner og revisjoner Opplæring Kontakt et av våre kontorer eller besøk vår web-side for mer informasjon. Lindhardt Grafi sk - HTR SELSKAPETS KONTORADRESSER Scandpower Risk Management AS Gåsevikveien 2 P.O. Box 3 N-2027 Kjeller Norway Tel Fax KONTORER Bergen Scandpower Risk Management AS Nygårdsgt. 114 N-5008 Bergen Norway Tel Fax Stavanger Scandpower Risk Management AS Sandvigå 27 N-4007 Stavanger Norway Tel Fax Uppsala Scandpower Risk Management AB Bevärns gränd 21 P.O. Box 1825 S Uppsala Sweden Tel Fax Houston Scandpower Risk Management Inc Westheimer Road Suite 500 Houston, Texas USA Tel Ext. 11 Fax Beijing P.R. Scandpower Risk Management China Inc Towercrest International Plaza Room no. 707 No 3 Maizidian West Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel Fax Dubai Scandpower Risk Management Dubai Internet City Bldg. No. 5, Office 105&106 P.O. Box , Dubai UAE Tel

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør Terje Nilsen, Sjefingeniør

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og pålitelighet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control 2006

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Lloyd s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer

Lloyd s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer Lloyd s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer Inge Alme, Group Account Director, Lloyd s Register Group 22. Oktober 2014 Working together for a safer world Min bakgrunn Begynte som

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE

TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE FORBEHOLD Synspunktene som fremmes i dette innlegget står for min egen regning Saken er luftet flere steder, men det

Detaljer

Notat 22/ , versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser

Notat 22/ , versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser Notat 22/12-2015, versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser En arbeidsgruppe opprettet av Norsk olje og gass har gjennomgått dagens praksis når det gjelder risikoanalyser for å identifisere forbedringsområder.

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon?

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Seminar 30. mai 2017 om risikoforståelse Bjørnar Heide Initiativ i næringen Nye modeller Synliggjøring av usikkerhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor

Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor Carsten Busch Seksjonssjef Sikkerhet Banedivisjonen, Jernbaneverket Irene Thaule Kvalitets- og Sikkerhetssjef Banedivisjonen, Jernbaneverket

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

EBL konferanse 11.mars 2009

EBL konferanse 11.mars 2009 EBL konferanse 11.mars 2009 HMS - Standardisering HMS-/kvalitetsleder Finn Roy Bakken Email - frb@sirakvina.no Agenda: Litt om kraftselskapet ISO 9001(Kvalitet) og ISO 14001(Miljø) og HMS Prosessen frem

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 1 Petroleumstilsynet Innhold - dagsorden Innledning ved Finn Carlsen, tilsynsdirektør Bakgrunn for tilsynet Hva

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Slik jobber Avinor med sikkerhet

Slik jobber Avinor med sikkerhet Slik jobber Avinor med sikkerhet Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Drivkrefter for trafikkvekst Globalisering Befolkningsvekst Økt BNP Generell velstandsvekst Lav prisstigning på flybilletter Forventet

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år?

Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år? Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år? Den 3. Norske Gasskonferansen 25. mars 2015 Stig Lima Styreleder Norsk Gassnorm Norsk Gassnorm - historikk Norsk Gassnorm eies av de 7 selskapene som utarbeidet normen

Detaljer

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser?

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger Styring av risiko Risiko Verdensledende innen HMS

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Sikkerhetsdagene 13 14 oktober 2008 Roald Eliassen HMS-sjef GASNOR Gasnor AS etablert 20.12.1989 Gasnor AS har 50 ansatte med kontorer på Karmøy, i Bergen,

Detaljer

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen:

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen: Revisjonsrapport Rapport nr.: 2010.032.R.KLIF Virksomhet: Skagerak Naturgass Herøya Industripark (HIP) Virksomhetenes adresse: Herøya Industripark Anleggsnummer: Skagerak Naturgass Herøya Industripark

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Risikostyring i driftsfasen basert på tall eller vurderinger?

Risikostyring i driftsfasen basert på tall eller vurderinger? Risikostyring i driftsfasen basert på tall eller vurderinger? ESRA 10.12.15 Classification: Open 2015-12-10 Risikostyring i en livssyklus Konsept Design Drift Levetidsforlengelse /Modifikasjoner TRA/QRA

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING TEMAVEILEDNING Temaveiledning til storulykkeforskriften 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER Norge UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER 2009 Transparency International Norge Dronning Mauds gt. 15, P.O. Box 1385 Vika, NO-0114 Oslo Norway, Tel.

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

Barrierer Begrensninger og muligheter

Barrierer Begrensninger og muligheter Barrierer Begrensninger og muligheter Petroleumtilsynets Fagdag om barrierer Sondre Øie, Senior Engineer 5. mai 2017 1 SAFER, SMARTER, GREENER Om presentasjonen Kort om meg Budskapet Begrensninger Muligheter

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse 3.4 RISIKOSTYRING Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse I design av kvalitet og prosesser må vi forebygge farlige forhold og uønskede hendelser. Som en generell regel gjelder 80/20-regelen

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Formålstjenlige risikoanalyser

Formålstjenlige risikoanalyser Formålstjenlige risikoanalyser Dagens situasjon og ønskede endringer Basert på notat fra arbeidsgruppe i regi av Norsk olje& gass: «Formålstjenlige risikoanalyser» Vidar Kristensen, Wintershall Norge ESRA,

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen Olje og Gass i Norge Begynnelsen Midtlinjen i Nordsjøen! Geneve konvensjonen krever en folkerettslig avgjørelse om delingsprinsippene til havs. I 1964 ble forhandlingene ferdigstilt og midtlinjedelingen

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Ptils avsluttende rapport etter DwH

Ptils avsluttende rapport etter DwH Ptils avsluttende rapport etter DwH Lysark til bruk i relevante presentasjoner (utarbeidet av HKØ) Ptils DwH-prosjekt 2010-2014 Hovedrapport 2011 Vurderinger og anbefalinger for norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Operativ HMS i virksomheter. 19 oktober 2011 Bergen

Operativ HMS i virksomheter. 19 oktober 2011 Bergen Operativ HMS i virksomheter 19 oktober 2011 Bergen Operativ HMS i virksomheter Helse Miljø Sikkerhet Hvorfor? Myndighetskrav? Eller? 2 Operativ HMS i virksomheter HMS påvirker virksomheten mer enn du tror.

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Sikkerhet for flyet (flysikkerhet) Unngå skader påp flyet, dets passasjerer og pilot - hva enten flyet befinner

Detaljer

Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel

Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel Semsudin Leto, sjefingeniør Vi skal snakke om Vedlikehold og sikkerhet Bakgrunn for og hensikt

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Revitalisering av risikostyringen

Revitalisering av risikostyringen Revitalisering av risikostyringen Bjørnar Heide ESRA-seminar 8/3-2017 Leveranse: Notat. Prosessmål: Forankring Introdusert i S-forum og R-forum. Forankring, forankring, forankring! Holder på med møter

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy?

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Pågående arbeid med nettverksmodeller som alternative og supplerende fremgangsmåter ESRA Norge, seminar 10/12-15 Gunnar

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn.

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2013 Dato : 09/12 2013 Til Selskapets aksjonærer Folkeemisjon OCE har siden sommeren i år gjennomført to såkalte folkeemisjoner for å få inn kapital til å finansiere testen

Detaljer

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Ptil s brev av 23.4.2012 Sikkerhetsforum 6. juni 2012 Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Agenda: Prosjekt oversikt og sammendrag Forebygging av storulykker

Detaljer