Risk Management Nytt. Nr INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risk Management Nytt. Nr. 1-2005 INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS"

Transkript

1 Risk Management Nytt Nr INNHOLD: Gode resultater Scandpower - Hydro Utdrag fra vår historie Ormen Lange landanlegg Järnvägssäkerhet RAMS AF gruppen Dykkeanalyse Flyvedlikehold og sikkerhet Riskanalys EKA Chemicals Nukleär kvalitet Norsk gassnorm Kurs i revisjon Vi søker nye medarbeidere

2 Scandpower Norsk Hydro Gode resultater og langsiktige eiere gir grunnlag for videre vekst Scandpower Risk Management oppnådde en omsetning på kr. 112,6 mill i Nesten 20 % av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Norge, noe som befester vår profil som et sterkt internasjonalt konsulentselskap. Det gode resultatet gir grunnlag for videre vekst og utvikling, både i form av kapasitetsøking, videreutvikling av kompetanse og tjenester, og nye kontorsteder. Fra sommeren etablerer vi derfor eget kontor i Trondheim, for derved å kunne betjene Midt- og Nord-Norge på en enda bedre måte. Et økende oppdragsmengde medfører at vi søker nye medarbeidere til alle våre kontorsteder; dvs. Kjeller, Bergen, Stavanger, Trondheim, Houston; Uppsala og Beijing, - se nærmere informasjon på vår hjemmeside Fra årsskiftet overtok de ansatte det fulle eierskapet i selskapet. Gjennom en periode har det vært forhandlet om et nytt eierskap, hvor også norske og internasjonale selskap har vært potensielle nye eiere. Konklusjonen ble at de ansatte ønsket å overta hele ansvaret for selskapet. Dette skjedde i full forståelse med de tidligere eierne. Av selskapets ca 115 medarbeidere er så godt som alle aksjonærer. Nye medarbeidere vil også få tilbud om å kjøpe aksjer på tilsvarende betingelser. For våre kunder innebærer dette nye eierskapet at vi setter ytterligere fokus på vår hovedoppgave - å betjene kunder i inn- og utland med høyt kvalifiserte tjenester innen våre spesialiserte tjenesteområder. Vår visjon og strategiske målsetting ligger fast - vi skal være den foretrukne samarbeidspartner mht å analysere, styre og følge opp risiko for tap av, eller skade på: menneskers liv og helse det ytre miljøet materielle verdier, herunder effektivitet og evne til verdiskapning Dialogen med våre kunder et det viktigste grunnlaget for at vi skal kunne videreutvikle oss i takt med markedets behov. Vi sender derfor regelmessig ut evaluerings skjemaer til kunder etter avsluttede oppdrag, og benytter tilbakemeldingene til ytterligere perfeksjonering av våre tjenester. Takk til alle dere som på denne måten hjelper oss videre! Med vennlig hilsen Bjørn Inge Bakken adm.dir Da Scandpower AS ble opprettet i 1971 ble Norsk Hydro a.s med som en av eierne med 20% eierandel. Blant andre kjente norske industribedrifter ble også Elkem og Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) med som eiere. Hydro ble med fordi vi mente det var viktig å bygge opp norsk ekspertise på områdene kjernekraft teknologi og sikkerhetsteknologi. Selv om kjernekraft ble tidlig uaktuell i Norge ble Scandpowers ekspertise viktigere og viktigere for Hydro utover i 1980-årene. Vi kjøpte ÅSV og fordoblet dermed vår eierandel. Videre startet vi vår første utbyggingsoppgave i Nordsjøen; Oseberg. Behovet for norsk ekspertise på områdene petroleumsteknologi, sikkerhetsteknologi og risikoanalyser var stor og økende og Hydro ble etter hvert Scandpowers største kunde innenfor disse fagområdene. Hydro var aktivt engasjert i å bidra til at Scandpower ble et ledende norsk ingeniør- og konsulentselskap og mange sentrale Hydroledere var med i selskapets styre, ofte som styreleder. Etter hvert bestemte Hydro seg for å fokusere og konsentrere seg i enda større grad om kjerneaktiviteter, og eierskap i konsulentselskap var ikke regnet som det. Ideen om å opprette Scandpower ble diskutert allerede høsten Institutt for Atomenergi (IFA, nå IFE) var blitt kontaktet av flere store industriselskap som var interessert i å engasjere seg i kjernekraftindustrien, og Industridepartementet var opptatt av at NVE ville trenge konsulenthjelp når de skulle i gang med kjernekraftutbygging i Norge. Da Finn Lied ble industriminister i 1971, oppfordret han Hydro, Elkem, Hafslund og ÅSV om å danne et ingeniørselskap, med utspring i forskningskompetansen hos IFA. Etableringen ble faktisk foredratt fra Stortingets talerstol, i og med at det ble inngått en omfattende samarbeidsavtale mellom IFA og Scandpower. I løpet av høsten 1971 ble den første adm. dir tilsatt, Henrik Ager-Hanssen som kom fra stillingen som assisterende direktør ved IFA. Henrik ble senere head-huntet til Statoil som viseadm. dir, og ble etterfulgt av Gunnar Randers, som kom fra stilling som rådgiver for FNs generalsekretær i atompolitiske spørsmål og visegeneralsekretær i NATO. Utover på 1970-tallet ble det klart at atomenergi neppe ville bli utbygd i Norge innen overskuelig tid, men Scandpower har hele tiden vært en aktiv medspiller innen kjernekraftsikkerhet, bl.a. i Sverige. Samtidig hadde Scandpower utviklet seg til å bli et svært solid selskap som uten problem kunne stå på egne ben. Etter mange år og lange diskusjoner i styret ser vi i dag at ovennevnte fagområder utvikler seg videre både i Norge og internasjonalt under nye eierkonstellasjoner. At Scandpower Risk Management (SRM) nå føres videre med de ansatte som eiere synes vi må være et godt utgangspunkt for at selskapet vil lykkes i fremtiden. Over 12 år som deltaker i Scandpower AS styre har gitt meg solid innsikt i utviklingen av SRM og på vegne av Hydro vil jeg med dette takke alle ansatte for solid innsats i denne perioden og ønske Scandpower Risk Management den aller beste utviklingen i årene som kommer. Oslo, april 2005 Rolf Prydz, direktør Utdrag fra Scandpowers historie Innen offshorevirksomheten fikk man 1. november 1975 brannen på Ekofisk 2/4 A, og 22. april 1977 utblåsningen på Ekofisk 2/4 B. Dette satte fart i interessen for et systematisk sikkerhetsarbeid, og Scandpowers kompetanse fra arbeid med sikkerhet, kvalitet og miljø innen kjernekraftindustrien ble meget godt mottatt i oljemiljøet. Den første store risikoanalysen på norsk sokkel var Condeep-analysen som ble gjennomført av Statoil, DNV og Scandpower og presentert på OTC i Houston i Fram til 1989 var Scandpower organisert med fagavdelinger innen kjernekraftteknologi, sikkerhet, kvalitetssikring, prosess- og informasjonsteknologi. I 1989 ble det lagt til rette for sterkere vekst gjennom opprettelsen av forretningsområder med utvidet mandat, og i 2001 ble Scandpower, som nå talte ca 250 medarbeidere, restrukturert i en konsernmodell med tre heleide datterselskaper. Det ble besluttet at hvert av selskapene skulle utvikles på selvstendig grunnlag, mht strategi, tjenester, markeder og eiere. Dette førte til at Scandpower Petroleum Technology AS i 2003 ble solgt til investeringsselskapet Energivekst AS, mens Scandpower Risk Management AS i 2005 ble overtatt av de ansatte. Når det siste datterselskapet - Scandpower Information Technology AS - om kort også får nytt eierskap, vil konsernselskapet Scandpower AS ikke lenger drive, eller ha eierinteresser i, utførende konsulentvirksomhet. En periode er over, men virksomheten lever videre i tre kompetente og konkurransedyktige selvstendige selskap. Kontakt: Ove Silkoset

3 Risikoanalyse av Ormen Lange landanlegg Scandpower Risk Management har utført analyse av risikoen for storulykker ved Ormen Lange landanlegget. Oppdragsgiver har vært Aker Kværner Engineering & Technology AS, som har kontrakten for detaljplanlegging (engineering) av hovedprosessdelen av anlegget. Denne risikoanalysen er en videreføring av tidligere analyse som vi utførte for konseptfasen. Oppdraget omfatter analyse av hele landanlegget fra rørledningsmottaket via hovedprosessen opp til og inkludert eksport av gass via rørledning og eksport av kondensat via lastekai for videre tanktransport. Arbeidet er utført som en konvensjonell risikoanalyse, men med vekt på en gjennomføring som var tilpasset oppdragsgivers behov for fortløpende resultater gjennom detaljplanleggingen av anlegget. I tillegg har det vært svært nyttig at vi har hatt personell fast til stede hos Aker Kværner gjennom hele prosjektperioden. Dette har gitt oss verdifull kunnskap om anlegget og samtidig hadde oppdragsgiver mulighet for å få rask assistanse til risikovurderinger av alternative løsninger. Eksplosjonsanalysen av anlegget for fastsettelse (bekreftelse) av dimensjonerende ulykkeslaster ble ferdigstilt i mai 2004, og bestemmelse av brannlaster ble gjort i løpet av sommeren Det er i tillegg utført analyser av en rekke risikoreduserende tiltak. Kontakt: Henning Olin Foto: Hydro Satsning på järnvägssäkerhet Järnvägssektorn är ett av de viktigaste svenska satsningsområdena som Scandpower Risk Management ser för framtiden. De högkvalitativa tjänster som Scandpower levererar lämpar sig väl för de problemställningar och utmaningar som finns inom denna sektor. Under 2004 har det inletts ett samarbete med Banverket beträffande risk- och säkerhetsrelaterade frågor och det har för närvarande tecknats två stycken ramavtal. De ämnesområden som dessa berör är Riskanalyser samt Säkerhetscertifiering av underleverantörer. Sedan tidigare finns ramavtal även med SJ:s trafiksäkerhetsavdelning och med kollektivtrafikbolaget Värmlandstrafik AB. Under hösten 2004 har den första riskanalysen genomförts med Banverket som uppdragsgivare. Arbetet gick ut på att analysera riskerna i samband med ett förändrat regelverk. På SJ:s uppdrag har Scandpower Risk Management genomfört ett brett spektrum av trafiksäkerhetsrelaterade tjänster i samband med upphandlingen av det nya dubbeldäckade tåget X40. Exempelvis genomfördes en verifiering av förarhyttens design i enlighet med en modell för samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation, MTO. Vidare har ett flertal revisioner och granskningar genomförts, både av operativ verksamhet i samband med anskaffningen men även av säkerhetsrelaterad dokumentation. Kontakt: Mårten Brogren

4 RAMS i planleggingen av jernbane- og veianlegg En utfordring i planleggingsfasen av anlegg innen bl.a. jernbane og vei, er å nyttiggjøre seg erfaringer slik at den ferdige banen eller veien er optimalt bygget med hensyn på drift og vedlikehold uten at det koster for mye. EN 50126, som går under navnet RAMS-standarden, er en oppskrift på hvordan både drift, vedlikehold og sikkerhet skal ivaretas i hele livsløpet av et anlegg. I den siste tiden har det vært mye fokus på tunneler og driftsproblemer med nye og eldre tunneler både for jernbane og vei. I den sammenhengen har det bl.a. vært etterlyst tiltak for å knytte konstruksjonsfasen bedre sammen med driftsfasen. Behovet for å tenke helhet og kostnadseffektivitet fremkommer som et krav i den europeiske jernbanestandarden EN 50126, en av intensjonene med denne standarden er å ivareta sammenhengen mellom planleggings-, bygge- og driftsfasen av et anlegg. RAMS står for reliability, avalilability, maintainability and safety, dvs pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet. Metodikken er kort fortalt at en stiller krav til alle disse aspektene og har en systematisk oppfølging og vurdering av dem på samme måte som andre krav gjennom hele planleggings- og byggefasen. Systematikken bidrar også til at viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for det ferdige anlegget er tilrettelagt når anlegget er ferdigstilt. Scandpower Risk Management arbeider på flere prosjekter der RAMS benyttes på infrastrukturplanlegging. På den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika samarbeider vi for eksempel med Multiconsult om planleggingen av tunnelen, og der benyttes RAMS for å ivareta krav om sikkerhet og pålitelighet. Kontakt: Terje Nilsen Risikostyring i AF Gruppen AF Gruppen arbeider aktivt med å redusere risiko og unngå ulykker i sin virksomhet. Scandpower har introdusert risikoreduserende barrierer i sikkerhetsarbeidet som et ledd i en forbedret risikostyring i konsernet AF Gruppens kjerneverdier. I dette arbeidet bruker AF flere typer av verktøy for å styre og redusere risiko. Scandpower har assistert AF med å innarbeide en systematisk tilnærming til risikoreduserende barrierer i organisasjon. Med barrierer menes alle tiltak som forhindrer at en feil utvikles til en ulykke. Barrierer kan være alt fra rekkverk, avsperringer og låser til prosedyrer, kurs og sertifikater. Ved å bli bevisst på disse barrierene har det blitt lettere for AF å sette krav til sikkerhetsarbeidet og gjøre personell mer bevisste på de sikkerhetstiltak som eksisterer. Fokusering på barrierer i sikkerhetsarbeidet gjør også at det blir lettere å se hvor det er behov for ytterligere forbedringer. Barrierebegrepet er blitt implementert som en integrert del i eksisterende styringssystem og som en naturlig del i sikkerhetsarbeidet. AF Gruppen er en av Norges største entreprenørkonsern med arbeidsoppgaver innenfor bygg, anlegg og industri. Forebygging av ulykker og arbeidsskader er en viktig del av Kontakt: Magnus Sparrevik

5 Analyser av dykkeaktiviteten i Nordsjøen Det er i løpet av kort tid gjennomført et omfattende arbeid for å legge fundamentet for den framtidige dykkeaktiviteten i Nordsjøen. Scandpower Risk Management har vært engasjert for å gjennomføre to viktige studier for å trekke erfaringer og gi et grunnlag for planlegging av aktivitetene framover. Den ene studien er tidligere omtalt i Scandpower News og omfattet en analyse av risiko for alvorlig personskade eller død, enten under selve dykket eller som langtidsskade. Sentrale oppdragsgivere for dette arbeidet har vært Roar Jørgensen og Einar Wold Svendsen i Statoil og Cato Hordnes i Norsk Hydro. De forteller at arbeidet har vært viktig for å etablere et realistisk bilde av de ulike risikoforhold ved dykking, noe som forenkler diskusjonene i bransjen. Arbeidet har ledet fram til en rekke viktige anbefalinger for organisering, ut- førelse og oppfølging av dykkeaktiviteten. Rapporten fra Scandpower Risk Man- agement har fått svært positiv respons i Statoils sentrale fagmiljø som uttaler at rapporten er eksemplarisk og en av de beste risikoanalysene de har sett de senere år. Rapporten er planlagt frigitt 1. kvartal Den andre studien omfatter en ana- lyse av forventet behov for planlagt og ikke-planlagt dykking i årene fremover. Analysen inkluderer også beredskapsmessig dykking knyttet til normalisering etter en eventuell ulykke. Behovet er vurdert for perioden og perioden I arbeidet er det intervjuet en lang rekke personer for å kartlegge kjente behov og utviklingstrekk. I tillegg er det kartlagt historiske data om dykkebehov for ulike utstyrs- og installasjonsenheter, og disse dataene er kombinert med planlagte fremtidige aktiviteter i petroleumsvirksomheten. Statoils kontaktperson Jahn Erling Nakkestad sier resultatene er et viktig grunnlag når nye kontrakter for be- mannede undervannsoperasjoner skal etableres. Kontakt: Helge Brakestad eller Kontakt: Tore Sagvolden Hvordan påvirkes flysikkerheten av de siste årenes omstillinger innen luftfarten? Samferdselsdepartementet har gitt Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) i oppdrag å undersøke og analysere hvorledes flysikkerheten blir ivaretatt i forbindelse med de pågående endringer og omstillingsprosesser i norsk luftfart. HSLB har gitt Scandpower Risk Management i oppdrag å bistå i undersøkelsen vedrørende endringer knyttet til det tekniske vedlikeholdet i flyselskapene. Det har fra mange hold vært reist bekymringer om hvorvidt de store omstillingene innen luftfarten har hatt negativ innvirkning på det tekniske vedlikeholdet av luftfartøyene, og derigjennom også på flysikkerheten. For å fremskaffe et mest mulig korrekt og objektivt bilde av dette, vil det i løpet av våren 2005 bli innhentet relevant informasjon fra et utvalg flyselskap. Analysen vil fokusere på endringer i perioden , hvor de største omstilingsprosessene har funnet sted. HSLB har valgt ut et representativt antall fly- og helikopterselskap som objekter for undersøkelsen knyttet til teknisk vedlikehold. I tillegg til teknisk vedlikehold, vil HSLB også analysere endringer knyttet til regelverk, myndighetsutøvelse, flyoperative forhold med mer. Informasjonsinnhentingen og -analysen vil omfatte data om endringer innen bl.a. aktivitetsnivå (antall luftfartøy, antall flytimer etc.) organisering policies og styringssystem økonomi (ulike typer kostnader knyttet til flyvedlikeholdet) omfang av outsourcing av vedlikeholdsoppgaver kompetansekrav og opplæring ulike typer sikkerhetsrelaterte indikatorer Kontakt:Terje Nilsen

6 Nukleär kvalitetssäkring en hörnsten för säkerheten Riskanalys av gemensam driftledningscentral vid Eka Chemicals AB i Bohus Scandpower Risk Management AB tar en aktiv del i den nukleära kvalitetssäkringen i Sverige. Genom revisionsuppdrag åt såväl Forsmark, OKG, Ringhals och SKB säkras aktiviteterna inom den nukleära sektorn från ax till limpa, det vill säga allt från kärnbränsle till hantering av aktivt avfall. Förutom kärnkraftens traditionella leverantörsbedömning, revisioner av leverantörer till kraftverkens säkerhetsklassade system, ser Scandpower även en ökning av antalet riktade granskningar. Detta rör sig exempelvis om projektrevisioner, som blir mer produktoch aktivitetsinriktade än en traditionell kvalitetssystemrevision, eller revisioner av leverantörer som tar ett outsourcing-ansvar. - Erfarenheter visar att företagen, trots certifierade kvalitetssystem enligt ISO9001, ibland har svagheter i sina system som kan få påverkan på den nukleära säkerheten. Produkt- och aktivitetsinriktade revisioner är effektiva för att uppdaga sådana svagheter. Vi tycker att detta bör ses som en naturlig del av kontrollen och uppföljningen av leverantörens genomförande i samband med projekt, påpekar Lennart Öberg, chefskonsult vid Scandpowers kontor i Uppsala. Scandpower tar även en aktiv roll vid kraftverkens interna revisioner, där arbetet, för att erhålla kompetensspridning, ofta bedrivs av revisionsteam bestående av Scandpowerpersonal tillsammans med kraftverkspersonal som är experter inom ett visst ämnesområde. Scandpower Risk Management AB har genomfört en riskanalys av ett nytt större projekt inom automationsområdet som påbörjats vid Eka Chemicals AB i Bohus, kallat Eka Bohus Förstudien syftar till att ta fram förutsättningar för att genomföra ett projekt där man bl.a. skall öka automatiseringsgraden i produktionen och bygga en gemensam driftledningscentral för 4 olika anläggningar inne på fabriksområdet. Riskanalysen genomfördes under november och december 2004 och innefattade bedömning av riskerna vid de 4 fabrikerna för kemikalietillverkning, anläggningarna för media och miljö samt transporter. Arbetet gick ut på att identifiera risker och ge förslag till rekommendationer. Detta för att reducera sannolikhet och konsekvens för allvarliga händelser vid övergången från flera olika kontrollrum till en gemensam driftledningscentral inne på fabriksområdet. Resultatet från den nuvarande analysen ligger till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet av förändringarna. En fortsatt granskning av risker kommer att genomföras i ett senare skede av själva genomförandet av projektet och då med inriktning på att granska de valda åtgärderna. Efter projektet kommer även en uppföljning och granskning att ske av de genomförda åtgärderna. Eka Chemicals har uttryckt många positiva omdömen om det sätt Scandpower Risk Management AB utfört analysen. Stefan Granath projektledare vid företagets projektavdelning ENP Cellchem: Jag har vid ett flertal tillfällen utnyttjat tjänster från Scandpower. Arbetsområdena har i huvudsak varit inriktade på riskanalys av den ökade automatisering som genomförts i våra produktionsanläggningar, samt de konsekvenser som detta inneburit för organisationen. Det jag framförallt uppskattar är det professionella sätt man angriper ett uppdrag och det konstruktiva sätt man bidragit med till förslag på åtgärder. Jag är imponerad av hur snabbt och effektivt man sätter sig in i kundens specifika förutsättningar och därefter fokuserar på målet. Man kan nog säga att företagets kostnadsbild uppvägs av effektiviteten i arbetets genomförande. Kontakt: Per Brännström Vi søker nye medarbeidere til alle våre kontorsteder Se for mer informasjon. Interessert? Send en kortfattet søknad til Vårt nye kontor i Trondheim åpner i løpet av sommeren, og vi trenger dyktige medarbeidere. Kontakt:Mårten Brogren Kontakt: Ingar Fossan

7 Norsk Gassnorm Om kort tid vil en egen Norsk Gassnorm være klar til bruk for gassbransjen i Norge. Scandpower Risk Management har skrevet kapitlet om fyrrom med bakgrunn i vår spisskompetanse innen gassdistribusjon og sikkerhet. forhold. Forhåpentligvis kan også normen være med på å øke gassbruken ved å senke terskelen for å ta denne energikilden i bruk. Initiativet til Norsk gassnorm kom opprinnelig fra en av fagkomitéene i Norsk Petroleumsinstitutt som er bransjeforening for LPG-selskapene. Selskapene som distribuerer naturgass i Norge ble også invitert til å delta i arbeidet og resultatet har blitt Norsk Gassnorm som tar for seg energigasser som er både tyngre og lettere enn luft. Normen er i hovedsak ført i pennen av Hans T. Haukås som tidligere bl.a. har skrevet Norsk Kuldenorm. Arbeidet er finansiert av Enova-midler gjennom Norsk Gassenter og av bransjen selv. Tidligere har den svenske gassnormen (EGN-01) blitt brukt en del i Norge, men denne har ikke alltid vært like lett å tilpasse våre forhold. Norsk Gassnorm vil således være et kjærkomment bidrag til å høyne og skape et enhetlig sikkerhetsnivå for gassdistribusjon tilpasset både norsk regelverk og norske Kontakt: Anders Wiik Kvalitets- og miljørevisjon Kvalitets- og miljørevisjon har vært på Scandpowers tjenesterepertoar siden selskapet ble etablert i Revisjon er også i dag en betydelig tjeneste, både som tilsynsaktivitet og som en integrert del av f eks granskingsoppdrag. Scandpower har opp gjennom årene drevet opplæring i revisjon både gjennom åpne og virksomhetsinterne kurser og samlinger. Opplæringsaktivitetene omfatter: Kvalitets- og miljørevisjon etter NS-EN ISO (Kurs - 3 dager) Perfeksjonering i revisjon. (Kurs - coaching - 4 uker) Revisjon som tilsynsverktøy - Oppdragsgivers rolle. (Form og omfang situasjonstilpasses) Å bli revidert. (Form og omfang situasjonstilpasses) For mer informasjon se Kontakt: Oddvar Hagen En evigvarende oppfordring til oss som arbeider med bl.a. sikkerhet, kvalitet og miljø: Definer ditt problem, vær klar over hva du vil ha svar på, og fremstill det hele klart og enkelt som til et lite barn når du har løst problemet. Sitat fra boken Lysår av Gunnar Randers.

8 C Avtalenr Retur: Scandpower Risk Management AS, P.O.Box 3, N-2027 Kjeller Scandpower Risk Management har over 30 års erfaring i å analysere og forebygge skade på liv og helse, miljøet, produks- jon og materielle verdier. Vi er mer enn 110 fagpersoner med erfaring fra olje & gass, transport, energi, industri og tjenesteytende virksomheter. Våre tjenester: Helse-, miljø- og sikkerhetsstyring (HMS) Kvalitetsstyring Risikoanalyse, både kvalitative og kvantitative Brann- og eksplosjonsanalyser Operasjonelle risikoanalyser, Hazid og Hazop Beredskapsplaner, -analyser og -øvelser Pålitelighets-, regularitets- og kost-/nytteanalyser Pålitelighetsbasert vedlikehold (RCM) Arbeidsmiljø Human Factors og sikkerhetskultur Miljøanalyser og -styring Teknisk sikkerhet Gjennomganger, verifikasjoner og revisjoner Opplæring Kontakt et av våre kontorer eller besøk vår web-side for mer informasjon. Lindhardt Grafi sk - HTR SELSKAPETS KONTORADRESSER Scandpower Risk Management AS Gåsevikveien 2 P.O. Box 3 N-2027 Kjeller Norway Tel Fax KONTORER Bergen Scandpower Risk Management AS Nygårdsgt. 114 N-5008 Bergen Norway Tel Fax Stavanger Scandpower Risk Management AS Sandvigå 27 N-4007 Stavanger Norway Tel Fax Uppsala Scandpower Risk Management AB Bevärns gränd 21 P.O. Box 1825 S Uppsala Sweden Tel Fax Houston Scandpower Risk Management Inc Westheimer Road Suite 500 Houston, Texas USA Tel Ext. 11 Fax Beijing P.R. Scandpower Risk Management China Inc Towercrest International Plaza Room no. 707 No 3 Maizidian West Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel Fax Dubai Scandpower Risk Management Dubai Internet City Bldg. No. 5, Office 105&106 P.O. Box , Dubai UAE Tel

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør Terje Nilsen, Sjefingeniør

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE

TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE FORBEHOLD Synspunktene som fremmes i dette innlegget står for min egen regning Saken er luftet flere steder, men det

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år?

Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år? Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år? Den 3. Norske Gasskonferansen 25. mars 2015 Stig Lima Styreleder Norsk Gassnorm Norsk Gassnorm - historikk Norsk Gassnorm eies av de 7 selskapene som utarbeidet normen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Slik jobber Avinor med sikkerhet

Slik jobber Avinor med sikkerhet Slik jobber Avinor med sikkerhet Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Drivkrefter for trafikkvekst Globalisering Befolkningsvekst Økt BNP Generell velstandsvekst Lav prisstigning på flybilletter Forventet

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor

Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor Historier om avsporinger, sidespor, endebutter og høyhastighetsspor Carsten Busch Seksjonssjef Sikkerhet Banedivisjonen, Jernbaneverket Irene Thaule Kvalitets- og Sikkerhetssjef Banedivisjonen, Jernbaneverket

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

EBL konferanse 11.mars 2009

EBL konferanse 11.mars 2009 EBL konferanse 11.mars 2009 HMS - Standardisering HMS-/kvalitetsleder Finn Roy Bakken Email - frb@sirakvina.no Agenda: Litt om kraftselskapet ISO 9001(Kvalitet) og ISO 14001(Miljø) og HMS Prosessen frem

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse 3.4 RISIKOSTYRING Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse I design av kvalitet og prosesser må vi forebygge farlige forhold og uønskede hendelser. Som en generell regel gjelder 80/20-regelen

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Agenda. Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift

Agenda. Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift Agenda Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift Bybanen AS et jernbaneselskap Tilsynsobjekt under Statens jernbanetilsyn Rapporteringsplikt til Havarikommisjonen Drift av infrastruktur eierskap til vogner

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel

Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel Semsudin Leto, sjefingeniør Vi skal snakke om Vedlikehold og sikkerhet Bakgrunn for og hensikt

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Sikkerhet for flyet (flysikkerhet) Unngå skader påp flyet, dets passasjerer og pilot - hva enten flyet befinner

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 Uppföljning och aktivitetsrapport december 2012 för enskild aktivitet 12-05-22 Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 4. Lärande Vad har vi lärt oss? Detta tar vi med oss!

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis

Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Hvordan få regelverk til å fungere i praksis Sikkerhetsdagene 13 14 oktober 2008 Roald Eliassen HMS-sjef GASNOR Gasnor AS etablert 20.12.1989 Gasnor AS har 50 ansatte med kontorer på Karmøy, i Bergen,

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Ptil s brev av 23.4.2012 Sikkerhetsforum 6. juni 2012 Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Agenda: Prosjekt oversikt og sammendrag Forebygging av storulykker

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER Norge UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER 2009 Transparency International Norge Dronning Mauds gt. 15, P.O. Box 1385 Vika, NO-0114 Oslo Norway, Tel.

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Operativ HMS i virksomheter. 19 oktober 2011 Bergen

Operativ HMS i virksomheter. 19 oktober 2011 Bergen Operativ HMS i virksomheter 19 oktober 2011 Bergen Operativ HMS i virksomheter Helse Miljø Sikkerhet Hvorfor? Myndighetskrav? Eller? 2 Operativ HMS i virksomheter HMS påvirker virksomheten mer enn du tror.

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv noen tanker og idéer Helse Vest 19. mars 2013 Sola Standhotell Willy Røed PREPARED. Presentasjon Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima AS - Førsteamanuensis

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Møte med ledelsen i Flytoget A/S as

Møte med ledelsen i Flytoget A/S as Møte med ledelsen i Flytoget A/S as TILSYNSRAPPORT Rapport nr 19-04 Møte med ledelsen i Flytoget A/S as TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 19-04 Arkivkode: 04/- 508 Møtedato: 21.12.04 Foretak: Flytoget A/S Rapportens

Detaljer

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn.

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2013 Dato : 09/12 2013 Til Selskapets aksjonærer Folkeemisjon OCE har siden sommeren i år gjennomført to såkalte folkeemisjoner for å få inn kapital til å finansiere testen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy?

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Pågående arbeid med nettverksmodeller som alternative og supplerende fremgangsmåter ESRA Norge, seminar 10/12-15 Gunnar

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

HVORDAN LYKKES I PROSJEKTER? Reg.dir. Sven Erik Nørholm

HVORDAN LYKKES I PROSJEKTER? Reg.dir. Sven Erik Nørholm HVORDAN LYKKES I PROSJEKTER? Reg.dir. Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 350 ansa;e. Omsetning NOK 425 mill i 2012 Tilbyr planlegging, styring

Detaljer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett Trimble GCSFlex Grade Control System Du graver mer nøyaktig - rett og slett Med GCSFlex blir du mer konkurransedyktig Besøk YouTube for å se videoer, både for opplæring og for å se hva entreprenører sier

Detaljer

«Operasjoner i et utfordrende miljø, hvordan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid?».

«Operasjoner i et utfordrende miljø, hvordan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid?». «Operasjoner i et utfordrende miljø, hvordan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid?». Page 1 Luftfartskonferansen 2015 Øivind Solberg, PhD Page 2 Et utfordrende miljø Sikkerhetsnivået i norsk sektor

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

5. desember 2011 05.12.2011. Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring. Agenda

5. desember 2011 05.12.2011. Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring. Agenda www.pwc.no Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring 5. desember 2011 Agenda 1. Hva er god risikostyring 2. Vanlige utfordringer 3. Trender 2 1 Erfaring med implementering av

Detaljer

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen Olje og Gass i Norge Begynnelsen Midtlinjen i Nordsjøen! Geneve konvensjonen krever en folkerettslig avgjørelse om delingsprinsippene til havs. I 1964 ble forhandlingene ferdigstilt og midtlinjedelingen

Detaljer

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Agenda Kort om AF 1 Erfaringer 2 Krav fra BH 3 Verktøy og virkemidler 4 Oppsummering

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Krevende oppgaver med svak styring. En gjennomgang av tilsyn med eldre 2009-2012 v/ Bente Kne Haugdahl

Krevende oppgaver med svak styring. En gjennomgang av tilsyn med eldre 2009-2012 v/ Bente Kne Haugdahl Krevende oppgaver med svak styring En gjennomgang av tilsyn med eldre 2009-2012 v/ Bente Kne Haugdahl Bakgrunn for satsningen Skrøpelige eldre med behov for helse- og sosialtjenester er en sårbar gruppe

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer