1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon"

Transkript

1 Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr Aktivitet somatikk 2013 Hittil i år Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region ,6 % Kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" ,4 % ,1 % 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner ,4 % Sum DRG-poeng produsert i egen region ,3 % ,5 % Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Godt over halvparten av denne aktiviteten er periodisert til 3. tertial Avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 520 DRG poeng pr utgongen av august Aktivitet PHV Tabell nr 1b: Aktivitet psykisk helsevern pr Aktivitet psykisk helsevern 2013 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v konsultasjoner % Utskrivninger (sum sykehus og DPS) % Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) % Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v konsultasjoner % Utskrivninger % Oppholdsdøgn % Samlemål: PH aktivitet % Aktiviteten innan psykisk helsevern målt i samla PH aktivitet ligg 2% over budsjett etter 2. tertial Den budsjetterte aktiviteten i 2013 er periodisert med same relative fordeling som reell aktivitet i På bakgrunn av at aktivitetskravet i høve styringsdokumentet er oppfylt, inntektsfører vi løpande HMR sin del av den tilbakehaldne løyvinga til psykisk helsevern.

2 1.2 Kvalitetsindikatorer Ventetider Tabell nr 2: Ventetid og fristbrot pr Forrige Endring Datakilde Ventetider 2013 Mål Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter i Under 65 Norsk spesialisthelsetjenesten dager Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter 0 % 3,5 % 7,5 % 4,0 % pasientregister Norsk pasientregister Ventetida i HMR viser ei auke for august månad. Utviklinga er ikkje knytt til eit spesielt fagområde, auken er sett i samband med ferieavvikling. Talet på fristbrot for avvikla pasientar auka frå 446 i 1. tertial til 540 pasientar i 2. tertial. Gjennom sommeren har HMR hatt ein sterk reduksjon i talet på fristbrot på avvikla pasientar, men talet på fristbrot for ventande pasientar har auka. Dette har samband med at pasientar som vert tatt inn under ferieavvikling er dei som har høgst prioritet i høve ventetid. Innanfor fagområdet fordøyelsessjukdomar har fristbrota i Volda auka over tid, men der er sett inn tiltak for å betre kapasiteten og talet på fristbrot er halvert frå veke 34 til 35. For fagmrådet lungesjukdommar har talet på fristbrot både i Volda og Ålesund gått opp. Her er det planlagt kveldsaksjon på poliklinikk og innleige av vikar. For området hjartesjukdommar i Ålesund er mangel på areal og ultralydapparat flaskehalsar som bidrar til fristbrot. Tabell nr 2b: Kvalitetsindikatorar pr Kvalitetsindikatorer 2013 Mål Forrige Endring Datakilde Andel epikriser sendt ut innen en uke 100 % 81,8 % 78,7 % -3 % Norsk pasientregister Andel korridorpasienter i somatiske sykehus 0 % 0,8 % 1,2 % 0 % Norsk pasientregister Andel pasienter med tykktarmskreft som får behandling innen 20 virkedager 80 % 66,6 % 63,3 % -3 % Norsk pasientregister Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager 80 % 57,1 % 33,3 % -24 % Norsk pasientregister Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager 80 % 80,4 % 74,5 % -6 % Norsk pasientregister Andel pasienter under 80 år med hjerneinfarkt som får trombolyse 20 % 11,4 % 9,8 % -2 % Norsk pasientregister 3. tertial tertial 2013 Epikrisetid: HMR hadde i august ei epikrisetid på 78%. Landsgjennomsnittet er på 84%. Mange einingar hadde ein svært svak mai månad, noko som trekk ned for resten av n. Dei fleste einingane har hatt ei god utvikling frå og med juni månad. Dei kirurgiske avdelingane i Molde og Ålesund har eit svakare resultat enn resten av føretaket. Kirurgisk avdeling i Ålesund hadde ein epikriseindikator i august på 56%. Klinikkleiinga har tiltak for å få avdelinga opp på samme nivå som resten av HMR.

3 Korridorpasientar: HMR hadde ein reduksjon i talet på korridorpasientar i andre tertial frå 775 til 461 pasientar i korridor, sjøl om talet for august viser ein auke samanlikna med juli. Tal frå helsedirektoratet viser at landsgjennomsnitt for korridorpasientar i 1. kvartal 2013 var 2%. Flest korridorpasientar var det i august ved Molde sjukehus. Dette skuldast dels stort pasientbelegg, men og at korridor i nokre tilfeller blir rekna som eit betre alternativ enn firesengsrom, når det er mykje uro på rommet. Einingane melder at samarbeid om flytting av pasientar mellom einingar ved overbelegg fungerer godt. Tal på pasientar som får kreftbehandling innan 20 virkedagar For HMR ser vi ein kraftig tilbakegang i andelen av pasientar med lungekreft som får behandling innan 20 virkedager. For HMR sitt vedkommande er denne indikatoren problematisk då desse tale ikkje er differensierte nok til å gje eit bilete av behandlingsprosessen. F.eks vil pasientar som vert operert på St.Olav bli talt med først når dei henvisast tilbake til oss, og pasientar som har behov for undersøkingar ved andre sjukehus (Haukeland, PET CT, St.Olav endobroncial UL) kan ventetida være avhengig av prosessane på desse sjukehusa. HMR er i gang med eit eige kvalitetsregister for pasientar som blir henvist med mistanke om lungekreft der målet er å monitorere dei ulike prosessane og finne flaskehalsar i prosessen, samt halde ei god oversikt over pasientar som er under utredning. 1.3 Samhandling Utskrivningsklåre pasientar somatikk Tabell nr 3a: Utskrivningsklare pasienter somatikk antall pasienter og døgn Uskrivningsklare pasienter Antall pasienter Antall døgn Beregnet av inntekt Avvik antall døgn Januar (154) Februar (79) Mars (7) April (220) Mai Juni (85) Juli August (32) September Oktober November Desember Samlet (485) Framleis er det avvik mellom det som er registrert i PAS som utskrivningsklåre pasientar, og det reelle grunnlaget for fakturering av kommunane. Noko av det månadelege avviket skuldast rekneskapsmessige korrigeringar mellom månader, men det forklarat ikkje heile det akkumulerte avviket. Samla sett er likevel avviket i 2. tertial mykje mindre enn det har vore tidlegare, etter innføring av nye kontrollrutinar.

4 Dei fleste kommunar tar no i mot sine utskrivingsklare pasientar same dag som dei er ferdig i sjukehusa. Det er bykommunane Ålesund, Molde og Kristiansund som i hovudsak har hatt utskrivingsklare pasientar i sjukehusa hittil i år Reinnleggelser pr tertial Tabell nr 3b: Reinnleggelser antall pasienter Reinnleggelser Antall somatikk 2013 pasienter 1. tertial tertial tertial Samlet Dette er ein ny regional rapport som måler øyeblikkeleg hjelp innlegging mindre enn 30 dagar etter siste utskriving. rapporteninneheld tala på HF nivå, og vi har tal for 1. og 2. tertial Vi ser ein moderat nedgang i talet på reinnleggingar utan at det er mogleg å seie noko om årsaka ut frå dei to tertiala åleine. Systematisk oppfølgjing av denne indikatoren kan på sikt seie noko om kvaliteten på utskrivingsprosessen, samhandling med kommunehelsetenesten mm. Studier har vist at det er den umiddelbare n rett etter utskriving som er mest kritisk og at dei mest utsette pasientane ikkje uventa er dei sjukaste med mest komplekse hjelpebehov. Andre studier viser at informasjonen som følgjer med pasienten ut frå sjukehuset samt evt opplæringstiltak, er vesentlige faktorar og at systematiske tiltak kan redusere talet på reinnleggingar monaleg. I HMR held vi derfor på med å utvikle ein eigen rapport på reinnleggingar. rapporten skal kome kvar månad og vise tal på avdelingsnivå og evt også på kommunenivå Kommunal medfinansiering pr tertial Det er etablert ø hjelpsenger i kommunane Averøy, Gjemnes, Fræna, Sunndal, Surnadal, Halsa, Kristiansund, Vanylven, Hareid, Herøy, Ulstein, Ørsta og Volda. Sengene er tatt i bruk i varierende grad. Det er for tidlig å seie nok sikkert i høve til kva effekt dessse sengene har hatt i høve talet på øyeblikkelig hjelp innleggingar. Det er rekruttert to praksiskonsulenter fra 1. august i år. Ein skal ha sitt arbeid i tilknytning til sjukehusa og kommunane på Sunnmøre og den andre tilsvarande i Romsdal og på Nordmøre. Praksiskonsulentane har desse hovudoppgåvene: Forbetre heilheitlege pasientforløp (henvisings, innleggings og utskrivningspraksis, kliniske retningslinjer, oppfølging av kronikarar, epikriser mm). Forbetre informasjonsflyten i samhandlinga mellom primærhelsetensten og helseføretaket (rutiner i samhandling, samhandling innad i HF/RHF og mellom primærhelsetjensten og helseforetaket, informasjon fra helseføretaket til fastleger, arrangere kurs og møter). Det er store forventingar til praksiskonsulentordninga. Det er eit mål å utvide ordninga i samband med reforhandling av samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetaket. Det er ønskeleg at finansieringen av disse stillinger skjer som et spleiselag mellom helseforetaket og kommunene. Det vil styrke legitimiteten i rollene i "vekslingsfeltet" mellom kommunehelsetjenesten og helseforetaket.

5 1.4 Raskare tilbake Det er holdt møte mellom dei ansvarlege for dei ulike delprosjekta i HMR, prosjektleiar Raskere tilbake HMR og representantar frå HMN om Raskere tilbake, og aktiviteten i 2013 er tilpassa tildelt ramme på 13,4 mill. kroner. I brev frå HMN datert 1. mai 2013 fekk vi utvida ramme til Raskare tilbake med inntil 1 mill. kroner. Midlane er øyremerka psykisk helsevern. 2 Økonomi 2.1 Resultat Innleiing hovudårsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 83 mill. kroner i 2013 (opprinneleg resultatkrav). Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS tiltak, samt nedbetaling av driftskreditt og eigenkapitalinnskot i KLP. Budsjetterte pensjonskostnader for 2013 legg til grunn aktuarutrekninga frå juni 2012 korrigert for ambulanseføretaket. I byrjinga av februar fekk helseføretaka siste melding om ny aktuarutrekning for Det er denne som skal leggjast til grunn i den løpande rekneskapsføringa. For Helse Møre og Romsdal sin del utgjer regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarutrekning ein mindrekostnad på om lag 41 mill. kroner (3,420 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet. Inntil vidare skal vi løpande korrigere for dette i rapporteringa, men formelt er verken basisramma eller resultatkravet korrigert frå 83 mill. kroner. Budsjett 2013 for Helse Møre og Romsdal vart vedteke i styret den 23. januar Det er i budsjettet lagt inn uspesifiserte tiltak tilsvarande 60 mill. kroner. Dette gjenspeglar seg også i resultatet etter åtte månader, med eit korrigert negativt avvik mot budsjett korrigert for lågare pensjonskostnader på 50,6 mill. kroner. Manglande tiltak er først og fremst knytt til varekostnader og løn. Korrigert negativt avvik i august månad var 2,9 mill. kroner Inntekter Hittil i år ligg dei samla inntektene 2,9 mill. kroner over budsjett. Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Det negative avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 8,2 mill. kroner pr august. I august månad var det ein svikt i dei pasientrelaterte inntektene (DRG refusjon, gjestepasientinntekter, inntekter frå poliklinikk, lab og røntgen, eigendelsinntekt, inntekt frå

6 utskrivingsklåre pasientar mm) på 3,6 mill. kroner. Pr. utgongen av august er det ein svikt i desse inntektene på om lag 6,6 mill. kroner Varekostnader Hittil i år er det negative avviket knytt til varekostnader på 38,1 mill. kroner. I august hadde vi ei innsparing på området på 1,6 mill. kroner i høve budsjett, dette ser vi i samanheng med meirforbruket i juni og juli og utfordringar knytt til å periodisere desse kostnadene. Avvika skuldast hovudsakeleg tre høve; kostnadssprekk på forbruksvarer knytt til pasientbehandling (medikament/laboratorierekvisita), høgare kostnader knytt til innleige enn budsjettert (må sjåast i samanheng med lønnskostnader) samt at delar av dei førebels uspesifiserte tiltaka i budsjettet for 2013 er budsjettert under hovudpost 4. Det siste elementet utgjer til saman 24 mill. kroner, likt periodisert med 2 mill. kroner pr månad Lønnskostnader Hittil i år har vi ei samla innsparing på lønskosntadene på 10,5 mill. kroner. Hovudårsaka til dette er lågare pensjonskostnader slik det er gjort greie for innleiingsvis, samt innsparing på faste lønskostnader knytt til vakante stillingar og noko høgare refusjon for sjukefråvær (noko etterslep frå 2012). Korrigert for lågare pensjonskostnader (27,3 mill. kroner pr august), har HMR eit netto meirforbruk på lønskostnadene på om lag 17 mill. kroner hittil i år. I august månad var det ei innsparing på lønspostane på 3,2 mill. kroner når ein korrigerar for lågare pensjonskostnad. Det negative avviket på lønskostnadene hittil i år er i hovudsak knytt til overtid og vikarar. Store delar av årets lønsoppgjer er no kjent og etterbetalt i august månad. Oppgjer for toppleiinga, andre som er unnateke overeinskomst samt uorganiserte arbeidstakarar (til saman om lag 380 stillingar) er ikkje klart. Dette vil venteleg være på plass til neste rapportering. Så langt ser det ut til at årets lønsoppgjer samsvarar godt med avsetninga i budsjettet Andre driftskostnader Hittil i år er det eit positivt avvik knytt til andre driftskostnader på 0,4 mill. kroner. I august månad er det eit negativt avvik frå budsjettet på 4,6 mill. kroner, noko som hovudsakeleg skuldast etterslep på kostnader knytt til fellesmidlar til auka vedlikehald (10 mill. kroner), samt fellesmidlar til mindre utstyr/driftsutbetringar (7 mill. kroner) Finansposter Det er ingen vesentlege avvik knytt til finanspostane kvar månad, men hittil i år er det eit positivt avvik frå budsjettet på 1 mill. kroner. Tabell nr 4: Resultatavvik pr og hittil i år

7 Resultat 2013 (Tall i tusen) Sum Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose Innledning hovedårsak til evt avvik Budsjettet for HMR er vedteke med uspesifiserte tiltak på til saman 60 mill. kroner. Pr i dag har vi ikkje konkretisert korleis dette talet skal reduserast, og vi har derfor operert med ei negativ prognose for 2013 tilsvarande det same talet til og med første halvår. Etter den svært negative utviklinga i juni og juli, valde vi å forverre prognoa til eit avvik frå budsjett på 75 mill. kroner ved rapporteringa i juli. held vi fast ved i rapporteringa pr august. HMR er i ferd med å selge to eigedomar; Sande psykiatriske senter og Åsebøen 7. Tap/gevinst ved sal av desse eigedommane er ikkje innarbeidd i prognosa. Tabell nr 5: Prognose pr Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige Prognose - denne Endring - denne Budsjett 2013 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Sum Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Likviditet HMR hadde en trekk på kassekreditten på 130 mill. kroner pr Inngående likviditetsbeholdning var 237 mill. kroner, medan kassekredittlimiten til HMR er 350 mill. kroner. Vi ventar ei forverring i likviditetssituasjonen resten av året knytt til avvik i underliggande drift, innbetaling av reguleringspremie til KLP og store utbetalinger knytt til etterslep på investeringar. Prognosa for trekk på kassekreditten pr er om lag 350 mill. kroner, dvs. limiten. November er ein særskilt kritisk månad grunna forfall av reguleringspremien til KLP i oktober. Utviklinga vil bli følgt nøye, og vi er i dialog med HMN om saka.

8 2.4 Investeringer pr tertial Bygg/HMS inkl MR bygg Lundavang Dagkir. Ålesund MTU inkl strålebunkers Ålesund og ny MR på Lundavang Oppgradering Åsebøen Molde sjukehus oppgradering Helikopterlandingsplasser EK innskudd SUM Helse Møre og Romsdal har eit vedteke investeringsbudsjett på 199, 4 mill. kroner i 2013, jfr. vedtak i styresak 3/13 i HMN. I ettertid har vi og fått tilsagn på ytterlegare 10 mill. kroner til finansiering av ombyggingskostnader knytt til samanslåing av dei to intensiveiningane ved Molde sjukehus og 12 mill. kroner til investering i ny CT i Ålesund. Etter dette er det samlainvesteringsbudsjettet 221,4 mill. kroner. Av det samla investeringsbudsjettet på 199,4 mill. kroner, er om lag 105 mill. kroner etterslep frå Vi forventar eit tilsvarande etterslep frå 2013 til 2014 på om lag 55 mill. kroner. Produktivitet 2.5 Produktivitet pr tertial i fjor i år Endring fra i fjor Endring i % DRG poeng per brutto månedvserk 0 0 % PH aktivitet per brutto månedsverk 0 0 % Poliklinikker VOP: V konsultasjoner per månedsverk 41,7 35,1 6,6 16 % Poliklinikker BUP: V konsultasjoner per månedsverk 31,3 38,1 6,8 22 % Når det gjeld måltallet V konsultasjonar pr månadsverk for vaksenpsykiatri, er ikkje tala mellom denne i fjor og denne i år samanliknbare. Produktiviteten dei åtte første månadene i 2013 varierar lite, med unnatak av noko lågare produktivitet i sommar månadene. 3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 6: Bemanning pr Hittil Bemanning 2013 (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt PHV Fravær Netto månedsverk utbetalt

9 Nedgang i brutto månedsverk (57) frå same i 2012 skuldast hovudsakelig etablering av ambulanseføretaket (effekt frå 1. januar 2013). Nedlegging av BUP akutt i Molde (effekt frå 1. mars 2012) og Nevrohjemmet i Ålesund (effekt frå 1. juli 2012) påverkar også samanlikninar med Ein ser likevel at vi ligg over budsjett i brutto månadsverk både i august og hittil i år, noko som også avspeglar seg i avviket på lønskostnader knytt til overtid og meirtid og høgare refusjon av sjukepengar enn budsjettert. Tabell nr 7: Innleie pr Hittil Innleie 2013 Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Fra byrå Det er fakturert kr 5,3 mill. kroner for innleige av vikarar frå byrå i august, medan det er budsjettert med 4,2 mill. kroner. Avdelingane sin bruk av innleige av ferievikarar frå byrå er noko auka samanlikna med same nivå som i Avvik blir fulgt opp ovanfor dei einingane det gjeld. 3.2 Deltid Tabell nr 8: Andel deltid pr Deltid 2013 Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 87,4 % 84,4 % 3,0 % 87,5 % -0,1 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsand 87,5 % Andel deltid 38,7 % 46,3 % -7,5 % Korrigert andel deltid 38,4 % Det ein reduksjon i andel deltid frå 46,3 % i juli 2010 til 38,7 % i Det har i same vore ei auke i gjennomsnittleg stillingsstorleik frå 84,4 % til 87,4 %. 3.3 Sykefravær Tabell nr 9: Sykefravær pr Netto sykefravær (%) 2013 Egenmelding Sykemelding Samlet for foretaket: Hittil Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 0,8 % 0,9 % -0,1 % 1,2 % 5,5 % 6,7 % -1,2 % 6,3 % 6,4 % 7,6 % -1,3 % 7,6 % 7,0 % 0,6 % Sjukefråveret for august var på 6,4 %. Dette er 1,2 prosentpoeng lågare enn på same tid i fjor (7,6 %). Fleire av dei store klinikkane har eit sjukefråver på mellom 5 og 7 prosent. Dette er ein særdeles positiv utvikling. 6,4% er lågaste måling i ein einskild månad i HMR. Sjukefråveret i Helse Møre og Romsdal hittil i år er på 7,6 prosent. Dette er 0,5 prosentpoeng lågare enn tal for 2012 og Meir detaljerte rapportar viser at det er store skilnader mellom einingar som det ikkje er lett og sjå ei forklaring på. Det viktige er at fleire av dei einingane som har låge tal for dei siste månaene, tidlegare har hatt utfordringar med høgt fråver. Det viser at det er mogleg og viktig å intensivere arbeide for å redusere sjukefråveret.

10 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 10: Antall arbeidstidsavvik pr Antall arbeidstidsavvik Forrige Endring Daglig arbeidstid Hviletid Overtid 4 uk er ihht AML Overtid pr. år ihht AML (28) #I/T #I/T #I/T Uk entlig arbeidstid 4 5 (1) Ukentlig fritid Totalsum Testing av alle registrerte avvik viser at det fortsatt er fleire feil i rapporten for avvik. Avdelingane arbeider med å redusere tal arbeidstidsavvik, både faktiske avvik og registreringsfeil. Det er ein feil i rapportering av indikatoren samanhengjande arbeidstid. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2013 for HMR er svært stramt, og styret vedtok budsjettet med manglande tiltak på 60 mill. kroner for å oppnå resultatkravet på 83 mill. kroner. Sidan det ikke er konkretisert nye tiltak i etterkant av at budsjettet vart vedteke, har vi hittil i år opereret med ei negativ prognose tilsvarande manglande tiltak, korrigert for lågare pensjonskostnad. Med ei særs negativ utvikling i juni og juli, vel vi å forverre prognosa med 15 mill. kroner, slik at vi pr utgongen av august har ei prognose for resultatet i 2013 på i om lag 49 mill. kroner. I samband med rapporteringa til styret for Helse Møre og Romsdal for august, vert det lagt fram ei oppdatert tiltaksrapportering på klinikk og avdelingsnivå.

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer