for å kunne gjennomføre et

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for å kunne gjennomføre et"

Transkript

1 Simone Kienlin Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte HSØ 13 april 2015 Å sette pasienten i sentrum og endre forholdet mellom pasient og behandler slik at pasienter medvirker aktivt i beslutninger om egen behandling og omsorg: Ingen beslutning om meg uten meg Informasjon og kommunikasjon må gis på likeverdig grunnlag og må være tilpasset den enkelte pasient. Digitale verktøy må kunne anvendes. Pasienten må oppmuntres til å delta aktivt i beslutninger om behandlingen og det må gis tilstrekkelig informasjon (Helse og omsorgsdepartementet, ) en tilnærming der helsepersonell og pasient deler den beste, tilgjengelige kunnskap når beslutninger skal tas, og der pasienten støttes i å vurdere ulike alternativer, for å kunne gjennomføre et informert valg Et viktig kjennetegn ved en brukerorientert tjeneste er at pasienter og brukere oppmuntres til å delta aktivt i beslutninger om eget behandlings- eller omsorgstilbud. Retten til medbestemmelse er godt forankret i regelverket, men det kan fremdeles gjøres mye for å gjøre det enklere for pasienter og brukere å ta denne rettigheten aktivt i bruk. Pasient og bruker og personellet bør samarbeide om å avklare hvilke valgmuligheter som foreligger og deretter velge det mest egnede behandlingseller omsorgstilbudet. I denne prosessen må pasient og bruker få hjelp til å balansere fordeler og ulemper, kommunisere egne preferanser og få mulighet til å velge det alternativet som er mest i tråd med disse.

2 Verktøyene skal gi kunnskapsbasert og pedagogisk utformet informasjon om helsetilstand og om ulike alternativer for behandling og oppfølging. Beslutningsstøtteverktøyet er bygget opp slik at brukeren først får informasjon om de ulike alternativene, og om fordeler, ulemper og eventuelle bivirkninger av behandling. Brukeren blir så spurt om egne preferanser, for eksempel i hvor stor grad han eller hun synes det akseptabelt å ta medisiner hver dag og å leve med bivirkninger. Til slutt hjelper verktøyet brukeren med å treffe en beslutning som grunnlag for dialog med egen behandler Tilgang til pålitelige, kunnskapsbasert informasjon som skisserer behandlings, pleie eller støttealternativer, resultater og usikkerhet Samvalgsveiledning med en kliniker eller annet helsepersonell med samvalgs opplæring for å avklare alternativer og preferanser Coulter, A. and Collins, A., Making shared decision-making a reality: no decision about me, without me. [pdf] London: The Kings Fund. Available at: decisionmaking.html Pasientens helsetjeneste Langsiktige mål: Valgfrihet for pasienter Pasienter og brukere skal medvirke aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud (individnivå) I kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell når én behandling ikke er best for alle men verdier og preferanser avgjør Kan inngå i pasientforløp/behandlingslinjer på beslutningspunkter Samvalg anerkjenner pasientens rett til å bestemme over sin omsorg, og sikrer at de er fullt informert om alternativene de står overfor Innebærer å gi pasienten pålitelig evidensbasert informasjon om sannsynlige fordeler og ulemper av intervensjoner eller handlinger, inkludert enhver usikkerhet og risiko avklare pasientens preferanser og støtte implementering Samvalg krever gode kommunikasjonsferdigheter av klinikeren eller annet helsepersonell Teknikker for å støtte informasjonsdeling, risikokommunikasjon og overveielse av alternativene Kan støttes ved bruk samvalgsverktøy

3 (+*S*+'$%*+ #? 1:<J(++(%',(+*S*+'$%*+ #? *+-$$*)4/J-'22* '$)*S'2-$/*+./ 1#+J*+-$/*+?? MN:(KG+(.0 MN:( KG+(.0 (+*S*+'$%*$*./;1*0 %.0;'+J*X$*+,J* D6 D6 HNW+*J*,0#2-/S.+ (+<(D/G673(+/(+7% G:(I(:6+7(:%Y7/O:(;*2* Coulter, A. and Collins, A., Making shared decision-making a reality: no decision about me, without me. [pdf] London: The Kings Fund. Available at: decisionmaking.html Samvalg kan innebære forhandlinger og kompromiss, men kjernepunkt er erkjennelsen av at klinikere og pasienter bringer forskjellige, men like viktige former for kompetanse til beslutningen som skal tas 34(1*%:-5(/*%(19..+1",( EF+4(5B*4(DD(+% AD/(:+6-2(:>%% 96B26D=%Q7'6:(4%4(,373*+5B6<3+=R% PK4%*=%6+C(I6D3+=(:%(:%4(+%G6/(:+6D37-7<(%B*4(DD(+% EF++7<6G%(:%B6</% H:(I(:6+7(:%7<JFD/%3% <F++7<6G%*=%:K4%(:%(+46% 7/L::(%B6</% ED3+3<(:(+7%:*DD(>% <-'/$.%U%*+* ('%-*$,*$%&2-$-%&* )*;.19J-%&#,*+* 1'2/*$*./ 0#2-/;*,*$* M(3D(4(:(+7%:*DD(>% 9,4+&*Z1*-2*J*J*+J*,,+*$/%S.+',('%-*$,*$ W$%&*+YJ*2,'-%'01'2/6 8KD>%S$S.+0*+, )*%2#,$-$/)'%*+,(Y ('%-*$,*$% (+*S*+'$%*+91*+J-*+9 )*%,S.+%&$-$/./ &2-$-%&'$)*S'2-$/ 1. Erkjenne at preferanser er innebygd i vurderinger og anbefalinger 2. Være åpne om preferansene og hvem som har definert de 3. Gjøre det mulig for enkeltpasientens preferanser å styre hele veien H673(+/(+7%:*DD(>% SJ*$UX%*+*./ &.00#$-%*+*%-$*

4 Ingen beslutninger om meg, uten meg, er er et godt prinsipp. En trend internasjonalt er det som kalles shared decision-making eller samvalg på norsk. Det betyr ikke at pasienter skal bestemme over leger, men kunne påvirke beslutninger som angår dem selv. Det skal det bli mer av. Det krever tilgang til kvalitetssikret informasjon om helse og sykdom. Pasient - og brukerrollen er i ferd med å forandre seg Lettere å få tilgang til helseinformasjon og god kunnskap enn før Viktig med tilpasset informasjon til pasienter Sikrer at pasienter som ønsker får være med og ta viktige beslutninger om behandling Verktøyet gir informasjon om alternativene, og tar med pasientens verdier/kriterier i beslutningen De er ikke ment til å erstatte konsultasjon med legen, men til å hjelpe pasienten å foreta informerte, verdi-baserte beslutninger sammen med legen/helsepersonell At hvilke alternativer som er tilgjengelige, er klart og tydelig for pasienten At hvilke utfall og prosesser som alternativene innebærer, er klart og tydelig for pasienten Strategi for brukermedvirkning SI At hvordan han/hun vekter og vurderer fordeler og ulemper knyttet til alternativene, er klart og tydelig for pasienten At hvor sannsynlige de ulike utfallene og prosessene er, inkludert usikkerhet, er klart og tydelig for pasienten Strategi for brukermedvirkning SI

5 3. I hvilken grad og på hvilke måter bør pasienten være involvert? 2. Er det rimelig at pasienten er involvert på beslutningspunktene? 1. Fins det beslutningspunkter i pasientforløpet? B*J)*%,*00*2%*-('%-*$i.+2W( Beholde brystet? Unngå strålebehandling? Unngå et stort arr? Men, hva er viktig for pasienten? Studier viser at det er omtrent lik overlevelse for kvinner som får brystbevarende kirurgi etterfulgt av stråling som de som får mastektomi (fjerner hele 0'%,*&,.0-1*JUJ2-/.((J'/*,)+4%,&+*OL d*;'$j2-$/%2-$n*+z('%-*$i.+2w(z ('&&*S.+2W( ( W( Valg og revurdering av legemiddel Kroniske lidelser Screening Kirurgi Kreftbehandling 96B26D=72(:</LO%GK%C(7DF/+3+=7GF+</(+(U% Avveining mellom fordeler og ulemper Usikkerhet rundt konsekvenser Når én behandling ikke er best for alle Til bruk ved preferansesensitive avgjørelser MY+*+%'01'2/%1*+&,W4*/$*,L Flere hu hundre samvalgsverktøy samval algsverktøy på engelsk lsk :'&&*S.+2W(

6 7*2%*M.+J 7ClZj$$2'$J*, "+*OS.+*$-$/*$ C;'+*Qj3 F-&%;.%(-,'2*,QC*$,*+S.+('%-*$,0*J1-+&$-$/./ %'0;'$J2-$/%S.+%&$-$/mT`C M'%N.$'2,$*[1*+&S.+%'01'2/Q/+#((*S.+ #,1-&2*+*'1%'01'2/%1*+&,W4\ jm.+/* USA: I Obama sin helse reform - stort kapittel om implementering av samvalg Storbritannia: ønsket å implementere samvalg for å øke pasientsikkerheten og kvaliteten Canada: hvordan kan vi forbedre helsesystemet? Brukerundersøkelser viste at pasienter ønsker å bli mer involvert i beslutninger j$,*+$'%n.$'2,\k*+*(.2-u%&* 0'$J',*+ eee6#$$6$. M'%N.$'2, F*/-.$%S#$&%N.$*$S.+&#$$%&'(%%,W[*J-%(.$*+*+\

7 `$$/Y(+'&U%&p'+)*-Jp&$4[*,U2)*;'$J2-$/*$ C'00*$2-/$,.)*;'$J2-$/*+ Stacey et al 2012 Helsepersonell bør ta del i samvalg, kanskje i rollen som en samvalgsveileder? Det kan være en sykepleier, jordmødre, fysioterapeut, vernepleier, eller annet helsepersonell med opplæring i samvalg )-%+-,-5+4.-%%-/+(54%%-(*(+"#$"%&(

8 Økt kunnskap Større andel pasienter med nøyaktig forståelse av risiko 50 % økning i andel pasienter som tar valg i tråd med egne verdier Færre pasienter oppgir å ikke være informert Færre pasienter oppgir å være usikre på egne prioriteringer Øker: Livskvalitet Følelsen av kontroll over sykdommen Symptomlindring Minsker: Fatigue Depresjon Sykdoms bekymringer Men de fleste pasientene ønsker mer aktiv involvering Kiesler, D. J., & Auerbach, S. M. (2006). Optimal matches of patient preferences for information, decision making and interpersonal behavior: Evidence, models and interventions. Patient Education and Counseling. Gi pasienter et valg der det er mulig Gi pasienter kunnskapen til å ta del i valget ved hjelp av et samvalgsverktøy eller samvalgsveiledning Bidrar til at pasienter som ønsker kan være med og ta den beste beslutningen basert på egne verdier og preferanser

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET 13.11.15 SIMONE KIENLIN Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Dette er den grunnleggende modellen HVA ER SAMVALG? Samvalg

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. informasjon til helsepersonell

LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. informasjon til helsepersonell LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil informasjon til helsepersonell Som helsearbeider kan du være en viktig støttespiller for

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer