Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø."

Transkript

1 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik i Gildeskål. Her skrur instruktøren for å få fireskjærsplogen til å velte bedre. Årsmøtet holdes i Bådsvika* sørøst for Fauske torsdag 22. mars 2012 klokka *Kjør ca 7 km sørover E6 fra Fauske til du kommer til Skiltet Bådsvika. Kjør et stykke ned bakken til du kommer til et skilt med Bådsvika aktivitetsgård - og ta til venstre.

2

3 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Landbruksrådgiving Salten Tid: Torsdag 22. mars 2012 klokka Sted: Bådsvik aktivitetsgård (7 km sørover E6 fra Fauske) Kaffe/te og skolebrød ved møtestart. I ÅRSMØTESAKER 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 4. Styrets årsmelding for Revidert regnskap for Budsjett og arbeidsplan for Valg av tillitsrepresentanter. 8. Ringens årsmelding for Innkomne saker. II ÅRSMØTEFOREDRAG «Fra ide til aktivitet». Svein Roger Bådsvik og kona Anne Ingebrigtsen har lenge hatt ønske om å kunne bruke gården til mer enn hest og hobby etter at melkeproduksjonen ble lagt ned. Vi får høre om hvordan de har satt seg mål og hva som har skjedd underveis for å nå målene. I tillegg tar vi en rundtur for å se på gården. Ta med ekstra klær etter været. III MIDDAG Vi får servert hjemmelaget lapskaus. Alle ønskes vel møtt!

4

5

6

7

8

9 Kommentarer til regnskapet for 2011 Daglig leder har den løpende økonomiforvaltning. Regnskapet er ført i Agro Økonomi av Oddbjørn Olsen i Norsk Landbruksrådgiving Salten. Lønnskjøring gjennom samme program. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og regler for god regnskapsskikk. Selskapet er ikke skattepliktig. Kollektiv pensjonsordning gjennom NLR opparbeidelse av pensjonspremiefond kan benyttes til å betale premien og balanseføres ikke. På årsmøtet i 2010 ble det vedtatt et budsjett i balanse når finansinntektene var medregnet. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,-. Inntekter Salgsinntekter: Salg av annonser, videresalg av innkjøpte varer og honorar. Offentlige tilskudd: Rammetilskudd over jordbruksavtalen, utbetales av NLR (Norsk Landbruksrådgiving). Kommunale tilskudd: Vi har mottatt tilskudd fra alle sju kommunene vi arbeider i. En av kommunene har også betalt for Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag, feltgodtgjørelse m.m: Støtte til kurs vi har arrangert, miljø- og kulturlandskapsmidler samt prosjektmidler for gjennomføring av GFR. Også inntekter fra kurs (deltakeravgift). Oppdrag for Statens vegvesen. Kontingenter og gaver: Medlemskontingent og støttekontingent fra Yara. Andre inntekter: Ansattes andel av pensjonsforsikring; 1 % av lønna trekkes hver mnd. Refunderte utgifter - stort sett refusjon av reiseutgifter i forbindelse med kurs og møter. Kostnader Rådgiving: Utgifter til fagmøter og markdager, kursmateriell, medlemsblad og årsmelding. Lønn til fast ansatte: Tarifflønn og utbetaling av ekstra opparbeidede timer hos rådgiverne. Det er ikke utbetalt overtidstillegg eller tillegg for kvelds- og helgejobbing. Styret vedtok å utbetale Anne Marit for 400 ekstra timer opparbeidet i Fordeler i arbeidsforholdet: Helseforsikring som arbeidstakere blir skattet for. Styret: Ledergodtgjørelse kr 5500,- pr år. Møtegodtgjørelse kr 850 pr møte for leder og styremedlemmer, telefonstyremøte kr 300,-. Arbeidsgiveravgift: 5,1 % av lønn og styrehonorarer + påløpt avgift for feriepenger. Andre personalkostnader: Pensjons-, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Kostnader lokaler: Leie av kontorlokaler i Statens hus i Bodø Leie/leasing av maskiner og lignende: Leie av datasystem (ekstern felles server hos Braathe). Verktøy, inventar og driftsmaterialer: Årlig vedlikehold av dataprogrammer. Reparasjoner og vedlikehold: Service og vedlikehold skriver- og kopimaskin. Fremmede tjenester: Revisjonshonorar for regnskapet Kontorkostnad, trykksaker og lignende: Kontorrekvisita, tidsskrift, faglitteratur. Møter, kurs og oppdateringer for ansatte. Telefon og porto: Fasttelefon, internett, mobiltelefon, porto. Kostnader og godtgjørelse reiser, diett mv: Bilgodtgjørelse og reisekostnader ansatte og styret. Kostnader til kurslærere og foredragsholdere på egne kurs. Kontingenter og gaver: Kontingent til NLR og NLR Nord (tidligere FIN). Forsikring, garantikostnader: Forsikring inventar, maskiner og redskap. Andre kostnader: Styremøte, årsmøte, årsmøte NLR. Bank- og kortgebyr. Refusjon av utlegg til ansatte. Finansinntekter: Renter på bankinnskudd. Finanskostnader: Rente på for sent betalt regning.

10

11 BUDSJETT: Forslag til medlemskontingent for 2012 Forslag: Øke kontingenten med 2 % Tredeling av kontingenten etter areal det ble søkt AK tilskudd for ved siste søknadsomgang: < 99 dekar dekar > 200 dekar Forslag til kontingent for 2012 (+ 2 % fra 2011) Kr 1.092,- Kr 1.431,- Kr 1.873,- MVA kommer i tillegg og blir beregnet av beløpet utover kr. 100,- som er grunnkontingent. Dette dekker følgende tjenester: 1. Medlemsblad 2. Telefonrådgiving 3. Jordprøver hvert 6. år 4. Gjødselplan 5. Økorådgiving ØFR 6. Fagmøter (kan være egenandel) 7. Markvandringer Det tas betalt for følgende tjenester: 1. Miljørådgiving, oppsett av Miljøplan, miljøplankurs 2. Økonomirådgiving 3. Kurs, turer og andre arrangement

12 Arbeidsplan for 2012 Denne arbeidsplanen er satt opp med utgangspunkt i rullerende arbeidsplan og distriktsinndeling, og utfra de aktiviteter vi pr dags dato har kjennskap til. Nye tilbud vil komme til etter hvert og derfor justeres planen etter arbeidskapasiteten til de ansatte. Januar og februar: Våronnmøter sammen med FK, tilsetting ny medarbeider, Økomelkmøte 26-27/1, GrøntForum og bærmøte 23/2, Grovforskole i Beiarn og Meløy, Redaksjon Våronnavisa, skrive artikler i Våronnavisa. Agronomiprosjektet. Gjødselplanlegging og digitalisering av gårdskart. Telefonstyremøter. Årsmelding Mars og april: Mai og juni: Årsmelding Årsmøte 22. mars, styremøte, fakturering og regnskapsføring, årsmøte i NLR 27-28/3 (styreleder), Grovforskole Fauske, økomelksatsing og ØFR, vinterferie og studietur, planlegging av sommerhalvåret. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Autorisasjonskurs i plantevern (event høst), Bladfaks nr 1 og Bladfaks nr 2. Ny medarbeider tiltrer i mai. Uttak av noen jordprøver i Fauske. DRENERINGSKURS. Miljø- og infomøter / markdager / økomelksatsing og ØFR, anlegg og stell av forsøksfelt. Juli og august: September og oktober: November og desember: Sommerferie, stell og høsting av forsøksfelt, regnskapsføring, markdager, økomelksatsing og ØFR, Grovforskole Fauske. Sist i august: Jordprøver Fauske + Beiarn, Gildeskål, Misværområdet og Meløy. Bladfaks nr 3. Jordprøvetaking i Fauske + Beiarn, Meløy og Gildeskål + nye medlemmer, høsting av forsøksfelt, søknader, regnskapsføring, markdager, småmøter/gjødselplankafeer, økomelksatsing og ØFR. DRENERINGSKURS. Småmøter/gjødselplankafeer. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Grovforskole Fauske. Høstferie. Styremøte. Bladfaks nr 4. Småmøter/gjødselplankafeer, Miljøplankurs, fagkurs for ringansatte i hele landet, regnskapsføring, avslutningsrapport kurs og møter, styremøte, Gjødselplaner og digitalisering av kart. økomelksatsing og ØFR. Bladfaks nr 5. Årets gulrotavling på Stokland var flott allerede tidlig i august. Her er noen av de fornøyde deltakerne på markdagen 2/8.

13 Valgkomiteens forslag for 2012 Valgkomiteen i Norsk Landbruksrådgiving Salten ved Thor Egil Sveen (leder), Unni Edvardsen og Erik Frimann Gjerløv har kommet med følgende forslag til tillitsrepresentanter: Verv Styreleder 1 år Svein Rekkedal, Bodø Bodil Lundbakk, Fauske Styremedlem (2 år) Bjørge Løvset Gjenvalg Styremedlem (2 år) Tom Stormo Gjenvalg Styremedlem (1 år 2012) Bodil Lundbakk Karl Olav Karlsen, Bodø Styremedlem Ole Hemminghytt Ikke på valg Vararepresentanter til styret i rekkefølge, ett år 1. vara Gunvald Jonassen Gjenvalg 2. vara Frøydis Forsmo (Beiarn) Gjenvalg 3. vara Yngve Fløttkjær Svein Åsbakk, Bodø, NY Revisor Velges for ett år Helgeland Økonomiservice Gjenvalg ved Magne Steinholt Valgkomite* Leder Thor Egil Sveen, Sørfold Unni Edvardsen Medlem Unni Edvardsen, Fauske Erik Frimann Gjerløv Medlem Erik Frimann Gjerløv, Meløy Svein Rekkedal, Bodø, NY Varamedlem Frode Berg, Bodø Frode Berg *Vanlig at medlemmene rykker ett hakk opp på lista og avslutter som leder Godtgjørelsen til styret foreslås uendret for 2012: Ledergodtgjørelse: kr 5 500,- Møtegodtgjørelse: kr 850,- Telefonmøte: kr 300,- Reisegodtgjørelse: Statens satser Godtgjørelse for avløsning ved eksterne møter: Avløsergodtgjørelse etter Samvirketssatser. Dagens styre: Bak fra venstre Tom Stormo, Svein Rekkedal og Bjørge Løvset. Foran: Ole Hemminghytt og Bodil Lundbakk

14

15 Melding om virksomheten i 2011 Bemanning Borghild Wingan har jobbet på timebasis med kart fra jan-mai, til sammen 1,6 mnd. Tilde Sæther ble ansatt som rådgiver i 100 % stilling, men valgte dessverre å avslutte etter 5 måneder da hun ble «headhuntet» til en prosjektstilling innen husdyrernæring på UMB på Ås. Oddbjørn Olsen har som tidligere ført regnskapet på timebasis. Anne Marit Isachsen har vært ansatt som rådgiver og daglig leder i 100 % stilling. Det har ikke forekommet skader eller vært sykefravær dette året. Kontorsituasjonen i Norsk Landbruksrådgiving Salten Vi har to kontor i Bodø som vi leier i Statens hus i Moloveien. Det er lyse, greie lokaler. I tillegg disponerer vi møterom etter behov og kan bruke kantinen. I Beiarn har vi fått beholde kontorplassen på Frivilligsentralen på Trones, hvor vi også kan arrangere møter i naborommet. I Meløy har vi vært heldige og får disponere ledig kapasitet i kommunestyresalen på Rådhuset ved behov. Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Salten I 2011 har vi hatt 306 medlemmer. I forbindelse med sammenslåingen av de tre enhetene ble ikke alle tidligere medlemmer med i nye NLR Salten. Flere hadde kanskje allerede avsluttet sitt medlemskap. I 2011 fikk vi likevel nyinnmeldte «gamle» medlemmer, noe vi har satt stor pris på. De fleste nye kommer fra Meløy kommune. Etterslepet av jordprøver ble tatt unna denne høsten og snart har alle fått ajour gårdskart. Da er neste satsing å klare å tilby alle gode, gjennomarbeidede gjødselplaner. Vi hadde ved årsskiftet 31/ følgende antall medlemmer fordelt på kommunene: Kommune Bodø 97 Beiarn 30 Fauske 62 Gildeskål 18 Meløy 45 Saltdal 37 Sørfold 14 Andre kommuner 3 Antall Terje Uglefjell høster havren som legges i siloen, Gråtådalen i Beiarn Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Salten ble avholdt fredag 4. mars på Bygdetunet på Fauske. Beklageligvis lagt til samme tidspunkt som herrestafetten i VM på ski. Nye styrerepresentanter ble Bodil Lundbakk og Ole Hemminghytt, mens de andre representantene tok gjenvalg. Årsmøteforedraget var «Utviklingen i økonomien i landbruket i Nord-Norge de siste fem år». Det ble holdt av Øyvind Hansen fra Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forsking. Servering av mat på Leivsethuset der Ewa Fjellstrøm hadde laget elgsuppe og dessert. Til sammen 17 personer var med på årsmøtet.

16 Jordprøvetaking I høst kom vi i gang 22. august og var nesten ferdige i løpet av september. Tilde tok ut jordprøvene i Valnesfjord i Fauske kommune (pluss noen nye i Saltdal og Bodø), mens Anne Marit konsentrerte seg om Beiarn, Gildeskål og Meløy. I tillegg hos noen medlemmer i Bodø og Saltdal. Jordprøvene ble ikke ferdigtørket før innsending. Vi rekvirerte analyser og sendte inn prøvene hver uke i posten. Alle prøvene ble sendt til laboratoriet Eurofins i Moss. Sverre Birkelund i Bjærangen hadde en interessert «jordprøvesau» Resultatene kom ganske raskt, da vi var tidlig i analysekøen! Det ble tatt ut 440 prøver hos 75 medlemsbruk. Gjødselplaner Alle gjødselplaner er laget i gjødselplanprogrammet Skifteplan. Hovedtyngden av planene er produsert i perioden mars-mai og sendt elektronisk til medlemmene som pdf-filer - knappe halvparten i vanlig brevpost. Å få utarbeidet gjødselplan er inkludert i medlemskapet, men må bestilles innen fristen 15. januar før ny sesong. Denne sesongen sendte vi ut plan til alle som ønsket det. Til sammen 134 gjødselplaner. Gårdskart og digitalisering er absolutt fremtiden. Heldigvis er det en funksjon i kartprogrammet som gjør det mulig å hente inn ny «bakgrunn». Det vil si nytt bilde (Ortofoto). Borghild Wingan hadde karttegning som oppgave både oppjusteringer og nytegning av kart. Tilde fortsatte med å tegne og ajourføre kart før jordprøveuttak i Valnesfjord, slik at arealet og skifteinndelingen kunne gjennomgås med brukeren. Når kartene er på plass er det mye enklere å følge opp med uttak av jordprøver og deretter avslutte med oppsett av gjødselplaner. Oppdrag om botanisering for Statens vegvesen på det nye veianlegget i Straumsnes- Røvika ble foretatt 8. juni og rapportert et par dager senere. Førsteråd for omlegging til økologisk drift ØFR I år var det tolvte året med ØFR (tidl GFR) som ledes sentralt av Norsk Landbruksrådgiving. Det var svært liten etterspørsel også dette året, men regner med at dette kan endre seg nå som TINE har startet en økomelksatsing i nord. Tilsammen har 64 brukere i Norsk Landbruksrådgiving Salten vært med for å se om økologisk drift kan være en mulighet for dem. Medlemsbladet BLADFAKS Bladfaks ble sendt i posten til alle medlemmer i februar, mars, juli og oktober, til sammen 4 nummer. I tillegg kom årsmeldingen som ble sendt ut i februar sammen med februarutgaven. Vi har fortsatt kunnet bruke postens Massebrev og betaler derfor mindre enn «normal» brevporto. Bladfaks brukes i hovedsak til informasjon om møter, markdager, kurs og andre

17 tilbud. Til de av dere som vi har e-postadresse til, sendes bladet også ofte ut som vedlegg i ei pdf-fil eller link til hjemmesiden hvor de også blir lagt ut. Våronnavisa Hele Nord Norge var også denne gang nedslagsfeltet for årets avis, og ble sendt til alle som søker produksjonstilskudd. Siden de fleste rådgiverne tar i et tak og skriver fagartikler, kommer derved mye fagstoff de fleste gårdbrukere i Nord Norge til gode. Artiklene blir etterpå lagt ut på webben, så fortvil ikke om avisa er blitt borte sjekk på Internett! Felles web for rådgiv.enhetene i Nord-Norge finner du på Vi fikk tidligere lagt ut medlemsblad og invitasjon til fagmøter, kurs, markdager o.l på hjemmesida til forsøksringen i Nord-Norge av en egen webredaktør. I løpet av 2010 ble den gamle websiden lagt død og ny side er gjenoppstått Vi hører fortsatt at det er noen som er inne på den gamle hjemmesiden men den er det ingen aktivitet på lengre. Egen hjemmeside for Norsk Landbruksrådgiving Salten administrerer vi selv. Den blir nå tettere fulgt opp, slik at vi etter hvert får bedre rutiner for å legge ut alt som kan være av interesse for dere. Som stoff fra fagmøter og markdager. Vekst-rapporter til Nationen og skriving i Landbrukstidene Niende vekstsesong hvor ansatte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i hele landet har rapportert om veksten landet rundt i avisa Nationen. Også i år hver fredag. I Nordland gjøres skrivinga etter oppsatt turnus med to rapporter på hver ansatt. Som takk for innsatsen får NLR en ¼ fargeannonse i avisa hver måned. Vi skriver også en artikkel pr enhet for Landbrukstidene, innleggsavisa i Bondebladet etter oppsatt liste. Her har rådgivingsenhetene fra Møre til Nord Trøndelag ei side og fra Nord- Norge ansvaret for den andre. GrøntForum Anne Marit deltar som representant for «NLR Nordland i ei interessegruppe for potet- og grønnsaksdyrkere. Gruppa ønsker aktivitet i hele fylket, Fylkesmannens landbruksavdeling har stilt med sekretær. I 2011 var det ingen aktivitet i forumet. Nordland Landbruksselskap (NOLA) Anne Marit sitter i styret i Nordland Landbruksselskap. Pris for veldrevet melkeproduksjon gikk denne gang til melkeprodusenten Lars Nicolaysen, Utbjør, Melbu i Vesterålen. I den forbindelse ble det holdt et seminar på Stokmarknes på høsten. NOLA har tidligere delt ut en del midler etter gode søknader fra landbruket tilsvarende renteinntekter, men har de siste årene hatt lite renteinntekter å fordele. Anne Marit ble valgt inn som representant for rådgivingsenhetene i Nordland til å være medlem i Landbruksforum Nordland. Det er et rådgivende organ opprettet av FMLA hvor faglag og organisasjoner er med for å diskutere ulike ordninger innen landbruket. Anne Marit sitter også i styret i Agrar, en felles sammenslutning av fagforeningene i Norsk Landbruksrådgiving. Vi har bl.a som oppgave å delta på lønnsforhandlingene med Landbrukets Arbeidsgiverforening. Nå er LA lagt ned og NLR har valgt å gå inn i NHO mat og landbruk. Da blir oppgavene til oss tillitsvalgte ikke lenger direkte lønnsforhandlinger, men en mer samlende rolle av alle de ansatte. Alle enheter under paraplyen Norsk Landbruksrådgiving er økonomisk selvstendige enheter og avgjør uansett selv sin egen ansattepolitikk.

18 Kurs- og møtedeltakelse for styret og ansatte 12-14/1 Økomøte i NLR/Debio på Gardermoen. Deltaker: Anne Marit (AM) 17/1 Daglig ledersamling i NLR Gardermoen. AM 19/1 Samling i Tromsø for NLR-enheter i Nord-Norge. AM + Tom Stormo 4/2 TINE arr fagmøte m/h.volden i Bodø. AM 8-9/2 Innovasjon Norge arr coach-kurs i Bodø. AM 1/3 FMLA inviterte til møte om næringsstrategier. AM 21-22/3 Årsmøte i NLR Norsk Landbruksrådgiving. Deltaker: Svein Rekkedal 30/3 Yara regionmøte for NLRansatte på Evenes. AM 18-19/5 FMLA inviterte til felles orienteringsmøte med kommunene, Bodø. AM 17/6 Skog og Landskap/FMLA kurs i AR5, Bodø. AM 3/8 NLR økoprosjekt, grønnsakstur til Mjøsområdet. AM og Tilde (T) 20-21/8 og 1-3/10 Klimatiltakskurs, Bodø. AM 8/10 Tyr Nordland arrangerte fagmøte på Fauske. T 9-10/10 Kurs for hesterådgivere på Øslandet. T 20-21/10 Fagseminar om agronomi for Nord-Norge, forskere og rådgivere. AM + T 14-16/11 Kursuka på Værnes for ansatte i NLR. AM + T 16/11 Kurs for hesterådgivere på Gardermoen. T 30/11 Kontaktmøte Øko på Værnes, samling for Tinerådgivere og ansatte i NLR. AM 1-2/12 Ansattekurs i NLR i Oslo. Anne Marit planla og organiserte og deltok selv.

19

20 Aktivitet i egen regi I løpet av året har vi gjennomført flere ulike fagmøter, markdager og kurs. De fleste aktiviteter har vært omtalt i medlemsbladet Bladfaks, men noen møter har blitt lagt ut på nett og fulgt opp med sms til alle medlemmer i området som naturlig grenser til der møtet arrangeres. Fagmøte i teknikk arrangerte vi 5. januar på Statens hus i Bodø. Sverre Heggset er ansatt som koordinator (ekspert!) innen tekniske fag i Norsk landbruksrådgiving, og vi hadde ønsket spesielt fokus på jordpakking, høstemetoder, kjøreavstand og økonomi. Det fikk vi i et tettpakket program! 22 deltakere. Miljøplankurs ble arrangert i Bodø 7/1 for tre personer. Her var temaet først og fremst at hver enkelt skulle tegne sitt et eget Miljøplankart, fylle ut tiltaksskjema og jobbe litt med Miljøplan trinn 2. Fagmøte i grønnsaker, Valnesfjord 20. januar. Geir Henriksen og Lill Bringslimark var vertskap da alle grønnsaksdyrkerne møttes til dyst. Alle produsenter hadde medbrakte gulrøtter av ulike sorter og vi smakte oss gjennom disse for å finne en vinner. Der ble vi jo selvsagt ikke enige, men det er stor forskjell på smaken. Her virker jordart, gjødsling, lagringsforhold mm sterkt inn. Dagens hovedgjest var Rigmor Standal fra Norgro som la fram nyheter innen grønnsaksarter og sorter. Til sammen 10 på fagmøtet. Geitemøte på Trones i Beiarn 21. januar arrangerte vi sammen med Ann-Lisbeth Lieng i Felleskjøpet. Hun hadde tema foring og bruk av ulike kraftfortyper i forhold til grovforkvaliteten. Vi hadde presentasjon av det nye dataprogrammet Surfortolken, hvor tre ulike grovforanalyser ble gjennomgått «live» februar hadde vi ansvaret for gjennomføringen av HACCPkurset (metodikk i matsikkerhet) - som ble arrangert i Bodø. Borghild Wingan passet på så alle de 15 personene som deltok fikk et bra kurs - med innleid foredragsholder februar var det sjokoladekurs på Kjerringøy og 15 deltakere fra Nordland og Troms deltok. Sverre Sæthre som har hatt ansvaret for dessert på kokkelandslaget i en årrekke var kursleder. Utrolig spennende og ikke minst: Smakfullt kurs! februar arrangerte vi sammen med Meløy kommune Miljøplankurs. Om kvelden på Halsa og dagtid på Ørnes. Vi hadde et kjempebra oppmøte ca 50 deltakere - og alle tegnet og fargela kart, fylte ut tiltaksplaner og lagde sin egen variant av Miljøplan trinn 2. Ildsjeltreff: Bygdetunet på Fauske ble brukt som base for Ildsjeltreffet som vi var med og arrangerte helga mars. Asle Ferner var innleid som drivkraft begge dager, og hovedansvarlig var Ellen Schjølberg fra Bondelaget. Tre grupper fra hhv Beiarn, Strøksnes og Valnesfjord + et par andre var med og jobbet med sine bygdemobiliseringsplaner. 10 deltakere. Autorisasjonskurs i plantevern ble arrangert i Bodø 4/4 for nybegynnere. En kombinert dag for nybegynnere og de som skulle fornye ble avholdt 15/4. Nybegynnerne måtte også gjennom en praksisdag med test av åkersprøyte. Den ble arrangert 11. mai i forbindelse med testing av åkersprøyter. Til sammen 14 deltok på kurset og avla eksamen på landbrukskontoret i egen kommune.

21 Kurs i ølbrygging arrangerte vi på Kjerringøy helga april. 15 deltakere (to fra Troms, to fra Vesterålen og resten fra Salten) var med da Atle Horn loset oss gjennom teori og praksis i to dager. Etter endt opplæring på Kjerringøy var vi på besøkt hos nykåret norgesmester i hjemmebrygging i Løpsmarka og fikk se det enkle utstyret han klarte seg med. Mao er det ingen store investeringer eller krav til store lokaler hvis en ønsker å starte opp. Etter kurset på Kjerringøy har Oddbjørn og Astrid Olsen fått tillatelse til å servere gjestene på Markens grøde sitt hjemmebryggede øl. Kursdeltakere, instruktør og arrangør poserer før hjemreise. Testing av åkersprøyter: Høsten 2005 ble femti åkersprøyter i Saltenområdet testet. Nå var det ny runde siden dette skal gjennomføres hvert femte år. Fra mai reiste verksmester Johan Dyrendal fra Felleskjøpet Namsos på testrunden etter ferdig oppsatt liste. Av de 37 åkersprøytene som ble testet denne gang, var det kun to som ikke kunne godkjennes. Noen fikk «mangellapper», men ble godkjent under forutsetning at de bestilte delene ble montert når de kom til gards. Manometer fikk svært mange skiftet ut dette tåler ikke frost og må tas inn (sammen med pumpa) hvis ikke sprøyta lagres frostfritt gjennom vinteren. Pløyekurs: I løpet av seks pløyekurs hadde vi 87 deltakere! Pløying på Kvitblikk hos Gunnar Breimo - og på Naurstad hos Jan Bakken Vi var så heldige å få pløyespesialisten Kjell Mangerud fra Høgskolen i Hedmark til å holde tre kurs. I Kvitblikk 14/5 på dagtid og på Naurstad samme ettermiddag. Neste formiddag var det Valnesfjord som fikk gleden av å fornye kunnskapene sine. NRK Nordland sendte en reporter som filmet og intervjuet deltakere og Mangerud. Men dessverre hadde journalisten en annen hensikt med innslaget som ble vist på TV enn vi kunne forestille oss. Nemlig at bøndene var så kunnskapsløse at de ikke kunne pløye en gang! Bortsett fra den blunderen var det utrolig lærerikt, og alle - uansett kunnskapsnivå - hadde noe å hente.

22 4-5. august fortsatte vi med nye pløyekurs. Denne gang med besøk i Gildeskål og Meløy den første dagen. I Beiarn var vi dag to. Det var Atle Haugsnes som var læremester. Han er nyansatt som koordinator i Norsk Landbruksrådgiving med teknikk som fag. 2. august var det markdag for potet og grønnsaksprodusenter. Vi var så heldige at vi fikk besøk av grønnsaksspesialisten Kari Årekol fra Jæren som var på ferie og deltok på Landsskytterstevnet. Det er alltid bra å hente ekspertise utenfra for å bli godt oppdatert her nord når det er få produsenter. Vi startet opp på Nes i Valnesfjord hos Geir og Lill og besiktiget gulrota. Etterpå var det Are og Harald som viste fram sine gulrotåkre + potet og kålrot. Og noen småkulturer som ble dyrket for salg på Bondens marked. 9 deltakere. Terje Skaugvold (med ryggen til) forteller deltakerne om planene på Rørstad Markdag i kulturlandskap. Rørstad ble besøkt lørdag 6. august. I utrolig flott vær var det satt opp skyss fra Tårnvik over fjorden til Rørstad. Andre kom med egen båt, og flere av de som besitter eiendommene var også med. Det var Terje Skaugvold og Thor Arne Olsen som var verter for dagen og viste oss hvordan de hadde startet restaureringen av jorda for å få den velstelt igjen. De siste årene har all innmarka vært dekket av mjødurt og brennesle. Begge trivdes svært godt i den fruktbare, flotte jorda. Til sammen er det 200 dekar tidligere engareal som naturen i noen år har begynt å ta tilbake. Tor Arne Olsen som er født og oppvokst på Rørstad fortalte om livet slik det hadde artet seg i bygda. Og Terje Skaugvold fortalte om hvilke planer de ønsket å realisere i den veiløse, vakre bygda. Grendelaget hadde kokt rømmegrøt som ble servert med spekemat, og alle fikk anledning til å kjøpe mat og kaffe. Deretter var det omvisning i den ærverdige, nyrestaurerte kirka. En reporter fra Saltenposten stilte opp og lagde en hyggelig reportasje som sto på trykk noen dager etter. Vi var til sammen 19 deltakere. 9. august hadde vi markdag med fagtema potet og kulturlandskap og MILJØPLAN hos Per Kristian og Lise Helgesen på Bleiknes. Det var et nydelig vær å botanisere beiter i og diskutere hvor grensen mellom fulldyrka jord, overflatedyrka og innmarksbeite går. I potetåkeren viste Per Kristian fram en masse sorter han hadde satt for utprøving. Etter rundturen ble det servert ei nydelig potetsuppe! Vi avsluttet med en titt på potetene til Alfrid og Kjell Kristensen på Storallmenningen. Åkene her sto også fint. 11 var med. Per Kristian Helgesen (til venstre) viser fram mange potetsorter på Bleiknes

23 Bær og grønnsaksmarkdag hadde vi 10. august i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande. Her fikk vi smake nydelige jordbær med is mens regnet høljet ned. Litt bedre ble det da vi listet oss ut av teltet og besiktiget alle vekstene som dyrkes. Og det er utrolig mange slag alt fra kryddervekster og tomat/agurk i veksthusene til friland. De selger mye av varene i selvbetjeningshytta ved veien. Resten leveres til butikk. 8 deltakere. Beitekurs: Vi arrangerte to beitekurs, ett i Misvær og ett på Engavågen. Første runde ble arrangert 24. august hvor begge steder fikk besøk av «teamet»: Anne Marit og Tilde fra NLR Salten og Trine Myrstad fra Nortura. Her var vi ute og botaniserte og diskuterte beitekvalitet. Andre kursdag ble holdt innendørs med mye teori i slutten av oktober. Da med full dag på hvert av stedene. 17 deltakere. Melkeprodusentene på Kjerringøy var «innkalt» av Tine og Felleskjøpet til kveldsmøte 6/10. Tilde la fram surfortolken hvordan den kunne brukes som en god oversetter av grovforanalysene. Miljøplanmøte ble arrangert av Beiarn kommune 9. november. Vi sto for det faglige programmet og gjennomgikk Miljøplanen fra A til Å. Det var godt oppmøte (ca 25) - og de som ønsket det kunne «sitte igjen» for å fargelegge kart og jobbe med tiltaksplanene eller starte opp / forbedre sin egen Miljøplan trinn november hadde radarparet Odd Tore Solbakk og Jonny Øien i Valnesfjord invitert til gjødselplankafe. De hadde stekt masssse vafler. Vi ble til sammen 16 stykker som først spiste godt med god mat før vi gikk i tv-stua og fikk med oss det faglige, bl.a «hvordan forstå resultatet av jordanalysene». Surfortolken ble også brukt på direkten for de som hadde med seg analyseskjema. Grovforskolen i Meløy og i Beiarn hadde to samlinger og startet opp 11. november Meløy. I Beiarn ble første møte avviklet 25. november. Resten av møtene planlagt etter nyttår. Forståelse av grovforfordøyelse og opptak var hovedtemaet disse gangene. På bildet er det Tilde Sæther som foredrar om hva som skjer med grovforet i en drøvtygger for deltakerne på Ørnes.

24

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!

Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær! Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2012 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Markdag i Kvitblikk hos

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i Moloveien 18 i Bodø torsdag 27. februar 2014 klokka 11.00

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i Moloveien 18 i Bodø torsdag 27. februar 2014 klokka 11.00 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Postadresse: Postboks 494, 8001 Bodø Besøksadresse: Moloveien 18, Bodø Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i Moloveien

Detaljer

Velkommen til årsmøte på Bygdetunet på Fauske fredag 4. mars klokka 11.00

Velkommen til årsmøte på Bygdetunet på Fauske fredag 4. mars klokka 11.00 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1 Februar 2011 Massebrev A Innhold: Velkommen til årsmøte

Detaljer

J Betalingsfristen er satt til 28/3 og for alle som har betalt rett kontingent innen da, trekker vi ut 5 som får to FLAXlodd hver J

J Betalingsfristen er satt til 28/3 og for alle som har betalt rett kontingent innen da, trekker vi ut 5 som får to FLAXlodd hver J Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving SALTEN 14. mars 2011 Innhold i dette medlemsbladet: Kjøp av gjødsel og gjødselplan Medlemskontingent side 1 Referat fra årsmøtet i NLR Salten side 3 Autorisasjonkurs

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus.

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus. Medlemsblad for SALTEN FORSØKSRING Nr 1 31. januar 2008 Innhold i dette medlemsbladet: Innkalling til årsmøte i Salten forsøksring mandag 25. februar klokka 11.00 på Fauske Hotell side 2 Forslag å slå

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010 Medlemsblad for (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010 Massebrev A Maskindemonstrasjon hos Odd Vebjørn Vold i Beiarn, her Joskin møkkervogn med nedfeller. Foto:ami Markdager

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 IRIS: Medlemskontingent for 2014 Lav Middels Høg OBS: Medlemskontakt: Medlemsbladet Bladfaks ikke SMS:

Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 IRIS: Medlemskontingent for 2014 Lav Middels Høg OBS: Medlemskontakt: Medlemsbladet Bladfaks ikke SMS: Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 Norsk Landbruksrådgiving Salten, Moloveien 18, Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Tel 913 20 731 salten@lr.no / http://salten.lr.no IRIS: Vedlagt i denne konvolutten finner

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09

Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09 SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09 Nr 1 Februar 2009 16. mars: Innkalling til årsmøte på Fauske

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING AL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING AL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING AL På Wassilioff Hotell Torsdag 17.mars 2011 klokken 18.00 Innkallingen sendes pr brevpost til alle medlemmer. De som laget ikke har e-postadresse til, får

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011 Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011 Massebrev B Pløyemarkdag i strålende sommervær i Beiarn hos Bjørn Vilhelmsen Kurs-

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011 Årsmøte 2011 ERA Samdrift 01.04.2011 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 2010 5. Regnskap

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer