Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø."

Transkript

1 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik i Gildeskål. Her skrur instruktøren for å få fireskjærsplogen til å velte bedre. Årsmøtet holdes i Bådsvika* sørøst for Fauske torsdag 22. mars 2012 klokka *Kjør ca 7 km sørover E6 fra Fauske til du kommer til Skiltet Bådsvika. Kjør et stykke ned bakken til du kommer til et skilt med Bådsvika aktivitetsgård - og ta til venstre.

2

3 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Landbruksrådgiving Salten Tid: Torsdag 22. mars 2012 klokka Sted: Bådsvik aktivitetsgård (7 km sørover E6 fra Fauske) Kaffe/te og skolebrød ved møtestart. I ÅRSMØTESAKER 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 4. Styrets årsmelding for Revidert regnskap for Budsjett og arbeidsplan for Valg av tillitsrepresentanter. 8. Ringens årsmelding for Innkomne saker. II ÅRSMØTEFOREDRAG «Fra ide til aktivitet». Svein Roger Bådsvik og kona Anne Ingebrigtsen har lenge hatt ønske om å kunne bruke gården til mer enn hest og hobby etter at melkeproduksjonen ble lagt ned. Vi får høre om hvordan de har satt seg mål og hva som har skjedd underveis for å nå målene. I tillegg tar vi en rundtur for å se på gården. Ta med ekstra klær etter været. III MIDDAG Vi får servert hjemmelaget lapskaus. Alle ønskes vel møtt!

4

5

6

7

8

9 Kommentarer til regnskapet for 2011 Daglig leder har den løpende økonomiforvaltning. Regnskapet er ført i Agro Økonomi av Oddbjørn Olsen i Norsk Landbruksrådgiving Salten. Lønnskjøring gjennom samme program. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og regler for god regnskapsskikk. Selskapet er ikke skattepliktig. Kollektiv pensjonsordning gjennom NLR opparbeidelse av pensjonspremiefond kan benyttes til å betale premien og balanseføres ikke. På årsmøtet i 2010 ble det vedtatt et budsjett i balanse når finansinntektene var medregnet. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,-. Inntekter Salgsinntekter: Salg av annonser, videresalg av innkjøpte varer og honorar. Offentlige tilskudd: Rammetilskudd over jordbruksavtalen, utbetales av NLR (Norsk Landbruksrådgiving). Kommunale tilskudd: Vi har mottatt tilskudd fra alle sju kommunene vi arbeider i. En av kommunene har også betalt for Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag, feltgodtgjørelse m.m: Støtte til kurs vi har arrangert, miljø- og kulturlandskapsmidler samt prosjektmidler for gjennomføring av GFR. Også inntekter fra kurs (deltakeravgift). Oppdrag for Statens vegvesen. Kontingenter og gaver: Medlemskontingent og støttekontingent fra Yara. Andre inntekter: Ansattes andel av pensjonsforsikring; 1 % av lønna trekkes hver mnd. Refunderte utgifter - stort sett refusjon av reiseutgifter i forbindelse med kurs og møter. Kostnader Rådgiving: Utgifter til fagmøter og markdager, kursmateriell, medlemsblad og årsmelding. Lønn til fast ansatte: Tarifflønn og utbetaling av ekstra opparbeidede timer hos rådgiverne. Det er ikke utbetalt overtidstillegg eller tillegg for kvelds- og helgejobbing. Styret vedtok å utbetale Anne Marit for 400 ekstra timer opparbeidet i Fordeler i arbeidsforholdet: Helseforsikring som arbeidstakere blir skattet for. Styret: Ledergodtgjørelse kr 5500,- pr år. Møtegodtgjørelse kr 850 pr møte for leder og styremedlemmer, telefonstyremøte kr 300,-. Arbeidsgiveravgift: 5,1 % av lønn og styrehonorarer + påløpt avgift for feriepenger. Andre personalkostnader: Pensjons-, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Kostnader lokaler: Leie av kontorlokaler i Statens hus i Bodø Leie/leasing av maskiner og lignende: Leie av datasystem (ekstern felles server hos Braathe). Verktøy, inventar og driftsmaterialer: Årlig vedlikehold av dataprogrammer. Reparasjoner og vedlikehold: Service og vedlikehold skriver- og kopimaskin. Fremmede tjenester: Revisjonshonorar for regnskapet Kontorkostnad, trykksaker og lignende: Kontorrekvisita, tidsskrift, faglitteratur. Møter, kurs og oppdateringer for ansatte. Telefon og porto: Fasttelefon, internett, mobiltelefon, porto. Kostnader og godtgjørelse reiser, diett mv: Bilgodtgjørelse og reisekostnader ansatte og styret. Kostnader til kurslærere og foredragsholdere på egne kurs. Kontingenter og gaver: Kontingent til NLR og NLR Nord (tidligere FIN). Forsikring, garantikostnader: Forsikring inventar, maskiner og redskap. Andre kostnader: Styremøte, årsmøte, årsmøte NLR. Bank- og kortgebyr. Refusjon av utlegg til ansatte. Finansinntekter: Renter på bankinnskudd. Finanskostnader: Rente på for sent betalt regning.

10

11 BUDSJETT: Forslag til medlemskontingent for 2012 Forslag: Øke kontingenten med 2 % Tredeling av kontingenten etter areal det ble søkt AK tilskudd for ved siste søknadsomgang: < 99 dekar dekar > 200 dekar Forslag til kontingent for 2012 (+ 2 % fra 2011) Kr 1.092,- Kr 1.431,- Kr 1.873,- MVA kommer i tillegg og blir beregnet av beløpet utover kr. 100,- som er grunnkontingent. Dette dekker følgende tjenester: 1. Medlemsblad 2. Telefonrådgiving 3. Jordprøver hvert 6. år 4. Gjødselplan 5. Økorådgiving ØFR 6. Fagmøter (kan være egenandel) 7. Markvandringer Det tas betalt for følgende tjenester: 1. Miljørådgiving, oppsett av Miljøplan, miljøplankurs 2. Økonomirådgiving 3. Kurs, turer og andre arrangement

12 Arbeidsplan for 2012 Denne arbeidsplanen er satt opp med utgangspunkt i rullerende arbeidsplan og distriktsinndeling, og utfra de aktiviteter vi pr dags dato har kjennskap til. Nye tilbud vil komme til etter hvert og derfor justeres planen etter arbeidskapasiteten til de ansatte. Januar og februar: Våronnmøter sammen med FK, tilsetting ny medarbeider, Økomelkmøte 26-27/1, GrøntForum og bærmøte 23/2, Grovforskole i Beiarn og Meløy, Redaksjon Våronnavisa, skrive artikler i Våronnavisa. Agronomiprosjektet. Gjødselplanlegging og digitalisering av gårdskart. Telefonstyremøter. Årsmelding Mars og april: Mai og juni: Årsmelding Årsmøte 22. mars, styremøte, fakturering og regnskapsføring, årsmøte i NLR 27-28/3 (styreleder), Grovforskole Fauske, økomelksatsing og ØFR, vinterferie og studietur, planlegging av sommerhalvåret. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Autorisasjonskurs i plantevern (event høst), Bladfaks nr 1 og Bladfaks nr 2. Ny medarbeider tiltrer i mai. Uttak av noen jordprøver i Fauske. DRENERINGSKURS. Miljø- og infomøter / markdager / økomelksatsing og ØFR, anlegg og stell av forsøksfelt. Juli og august: September og oktober: November og desember: Sommerferie, stell og høsting av forsøksfelt, regnskapsføring, markdager, økomelksatsing og ØFR, Grovforskole Fauske. Sist i august: Jordprøver Fauske + Beiarn, Gildeskål, Misværområdet og Meløy. Bladfaks nr 3. Jordprøvetaking i Fauske + Beiarn, Meløy og Gildeskål + nye medlemmer, høsting av forsøksfelt, søknader, regnskapsføring, markdager, småmøter/gjødselplankafeer, økomelksatsing og ØFR. DRENERINGSKURS. Småmøter/gjødselplankafeer. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Grovforskole Fauske. Høstferie. Styremøte. Bladfaks nr 4. Småmøter/gjødselplankafeer, Miljøplankurs, fagkurs for ringansatte i hele landet, regnskapsføring, avslutningsrapport kurs og møter, styremøte, Gjødselplaner og digitalisering av kart. økomelksatsing og ØFR. Bladfaks nr 5. Årets gulrotavling på Stokland var flott allerede tidlig i august. Her er noen av de fornøyde deltakerne på markdagen 2/8.

13 Valgkomiteens forslag for 2012 Valgkomiteen i Norsk Landbruksrådgiving Salten ved Thor Egil Sveen (leder), Unni Edvardsen og Erik Frimann Gjerløv har kommet med følgende forslag til tillitsrepresentanter: Verv Styreleder 1 år Svein Rekkedal, Bodø Bodil Lundbakk, Fauske Styremedlem (2 år) Bjørge Løvset Gjenvalg Styremedlem (2 år) Tom Stormo Gjenvalg Styremedlem (1 år 2012) Bodil Lundbakk Karl Olav Karlsen, Bodø Styremedlem Ole Hemminghytt Ikke på valg Vararepresentanter til styret i rekkefølge, ett år 1. vara Gunvald Jonassen Gjenvalg 2. vara Frøydis Forsmo (Beiarn) Gjenvalg 3. vara Yngve Fløttkjær Svein Åsbakk, Bodø, NY Revisor Velges for ett år Helgeland Økonomiservice Gjenvalg ved Magne Steinholt Valgkomite* Leder Thor Egil Sveen, Sørfold Unni Edvardsen Medlem Unni Edvardsen, Fauske Erik Frimann Gjerløv Medlem Erik Frimann Gjerløv, Meløy Svein Rekkedal, Bodø, NY Varamedlem Frode Berg, Bodø Frode Berg *Vanlig at medlemmene rykker ett hakk opp på lista og avslutter som leder Godtgjørelsen til styret foreslås uendret for 2012: Ledergodtgjørelse: kr 5 500,- Møtegodtgjørelse: kr 850,- Telefonmøte: kr 300,- Reisegodtgjørelse: Statens satser Godtgjørelse for avløsning ved eksterne møter: Avløsergodtgjørelse etter Samvirketssatser. Dagens styre: Bak fra venstre Tom Stormo, Svein Rekkedal og Bjørge Løvset. Foran: Ole Hemminghytt og Bodil Lundbakk

14

15 Melding om virksomheten i 2011 Bemanning Borghild Wingan har jobbet på timebasis med kart fra jan-mai, til sammen 1,6 mnd. Tilde Sæther ble ansatt som rådgiver i 100 % stilling, men valgte dessverre å avslutte etter 5 måneder da hun ble «headhuntet» til en prosjektstilling innen husdyrernæring på UMB på Ås. Oddbjørn Olsen har som tidligere ført regnskapet på timebasis. Anne Marit Isachsen har vært ansatt som rådgiver og daglig leder i 100 % stilling. Det har ikke forekommet skader eller vært sykefravær dette året. Kontorsituasjonen i Norsk Landbruksrådgiving Salten Vi har to kontor i Bodø som vi leier i Statens hus i Moloveien. Det er lyse, greie lokaler. I tillegg disponerer vi møterom etter behov og kan bruke kantinen. I Beiarn har vi fått beholde kontorplassen på Frivilligsentralen på Trones, hvor vi også kan arrangere møter i naborommet. I Meløy har vi vært heldige og får disponere ledig kapasitet i kommunestyresalen på Rådhuset ved behov. Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Salten I 2011 har vi hatt 306 medlemmer. I forbindelse med sammenslåingen av de tre enhetene ble ikke alle tidligere medlemmer med i nye NLR Salten. Flere hadde kanskje allerede avsluttet sitt medlemskap. I 2011 fikk vi likevel nyinnmeldte «gamle» medlemmer, noe vi har satt stor pris på. De fleste nye kommer fra Meløy kommune. Etterslepet av jordprøver ble tatt unna denne høsten og snart har alle fått ajour gårdskart. Da er neste satsing å klare å tilby alle gode, gjennomarbeidede gjødselplaner. Vi hadde ved årsskiftet 31/ følgende antall medlemmer fordelt på kommunene: Kommune Bodø 97 Beiarn 30 Fauske 62 Gildeskål 18 Meløy 45 Saltdal 37 Sørfold 14 Andre kommuner 3 Antall Terje Uglefjell høster havren som legges i siloen, Gråtådalen i Beiarn Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Salten ble avholdt fredag 4. mars på Bygdetunet på Fauske. Beklageligvis lagt til samme tidspunkt som herrestafetten i VM på ski. Nye styrerepresentanter ble Bodil Lundbakk og Ole Hemminghytt, mens de andre representantene tok gjenvalg. Årsmøteforedraget var «Utviklingen i økonomien i landbruket i Nord-Norge de siste fem år». Det ble holdt av Øyvind Hansen fra Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forsking. Servering av mat på Leivsethuset der Ewa Fjellstrøm hadde laget elgsuppe og dessert. Til sammen 17 personer var med på årsmøtet.

16 Jordprøvetaking I høst kom vi i gang 22. august og var nesten ferdige i løpet av september. Tilde tok ut jordprøvene i Valnesfjord i Fauske kommune (pluss noen nye i Saltdal og Bodø), mens Anne Marit konsentrerte seg om Beiarn, Gildeskål og Meløy. I tillegg hos noen medlemmer i Bodø og Saltdal. Jordprøvene ble ikke ferdigtørket før innsending. Vi rekvirerte analyser og sendte inn prøvene hver uke i posten. Alle prøvene ble sendt til laboratoriet Eurofins i Moss. Sverre Birkelund i Bjærangen hadde en interessert «jordprøvesau» Resultatene kom ganske raskt, da vi var tidlig i analysekøen! Det ble tatt ut 440 prøver hos 75 medlemsbruk. Gjødselplaner Alle gjødselplaner er laget i gjødselplanprogrammet Skifteplan. Hovedtyngden av planene er produsert i perioden mars-mai og sendt elektronisk til medlemmene som pdf-filer - knappe halvparten i vanlig brevpost. Å få utarbeidet gjødselplan er inkludert i medlemskapet, men må bestilles innen fristen 15. januar før ny sesong. Denne sesongen sendte vi ut plan til alle som ønsket det. Til sammen 134 gjødselplaner. Gårdskart og digitalisering er absolutt fremtiden. Heldigvis er det en funksjon i kartprogrammet som gjør det mulig å hente inn ny «bakgrunn». Det vil si nytt bilde (Ortofoto). Borghild Wingan hadde karttegning som oppgave både oppjusteringer og nytegning av kart. Tilde fortsatte med å tegne og ajourføre kart før jordprøveuttak i Valnesfjord, slik at arealet og skifteinndelingen kunne gjennomgås med brukeren. Når kartene er på plass er det mye enklere å følge opp med uttak av jordprøver og deretter avslutte med oppsett av gjødselplaner. Oppdrag om botanisering for Statens vegvesen på det nye veianlegget i Straumsnes- Røvika ble foretatt 8. juni og rapportert et par dager senere. Førsteråd for omlegging til økologisk drift ØFR I år var det tolvte året med ØFR (tidl GFR) som ledes sentralt av Norsk Landbruksrådgiving. Det var svært liten etterspørsel også dette året, men regner med at dette kan endre seg nå som TINE har startet en økomelksatsing i nord. Tilsammen har 64 brukere i Norsk Landbruksrådgiving Salten vært med for å se om økologisk drift kan være en mulighet for dem. Medlemsbladet BLADFAKS Bladfaks ble sendt i posten til alle medlemmer i februar, mars, juli og oktober, til sammen 4 nummer. I tillegg kom årsmeldingen som ble sendt ut i februar sammen med februarutgaven. Vi har fortsatt kunnet bruke postens Massebrev og betaler derfor mindre enn «normal» brevporto. Bladfaks brukes i hovedsak til informasjon om møter, markdager, kurs og andre

17 tilbud. Til de av dere som vi har e-postadresse til, sendes bladet også ofte ut som vedlegg i ei pdf-fil eller link til hjemmesiden hvor de også blir lagt ut. Våronnavisa Hele Nord Norge var også denne gang nedslagsfeltet for årets avis, og ble sendt til alle som søker produksjonstilskudd. Siden de fleste rådgiverne tar i et tak og skriver fagartikler, kommer derved mye fagstoff de fleste gårdbrukere i Nord Norge til gode. Artiklene blir etterpå lagt ut på webben, så fortvil ikke om avisa er blitt borte sjekk på Internett! Felles web for rådgiv.enhetene i Nord-Norge finner du på Vi fikk tidligere lagt ut medlemsblad og invitasjon til fagmøter, kurs, markdager o.l på hjemmesida til forsøksringen i Nord-Norge av en egen webredaktør. I løpet av 2010 ble den gamle websiden lagt død og ny side er gjenoppstått Vi hører fortsatt at det er noen som er inne på den gamle hjemmesiden men den er det ingen aktivitet på lengre. Egen hjemmeside for Norsk Landbruksrådgiving Salten administrerer vi selv. Den blir nå tettere fulgt opp, slik at vi etter hvert får bedre rutiner for å legge ut alt som kan være av interesse for dere. Som stoff fra fagmøter og markdager. Vekst-rapporter til Nationen og skriving i Landbrukstidene Niende vekstsesong hvor ansatte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i hele landet har rapportert om veksten landet rundt i avisa Nationen. Også i år hver fredag. I Nordland gjøres skrivinga etter oppsatt turnus med to rapporter på hver ansatt. Som takk for innsatsen får NLR en ¼ fargeannonse i avisa hver måned. Vi skriver også en artikkel pr enhet for Landbrukstidene, innleggsavisa i Bondebladet etter oppsatt liste. Her har rådgivingsenhetene fra Møre til Nord Trøndelag ei side og fra Nord- Norge ansvaret for den andre. GrøntForum Anne Marit deltar som representant for «NLR Nordland i ei interessegruppe for potet- og grønnsaksdyrkere. Gruppa ønsker aktivitet i hele fylket, Fylkesmannens landbruksavdeling har stilt med sekretær. I 2011 var det ingen aktivitet i forumet. Nordland Landbruksselskap (NOLA) Anne Marit sitter i styret i Nordland Landbruksselskap. Pris for veldrevet melkeproduksjon gikk denne gang til melkeprodusenten Lars Nicolaysen, Utbjør, Melbu i Vesterålen. I den forbindelse ble det holdt et seminar på Stokmarknes på høsten. NOLA har tidligere delt ut en del midler etter gode søknader fra landbruket tilsvarende renteinntekter, men har de siste årene hatt lite renteinntekter å fordele. Anne Marit ble valgt inn som representant for rådgivingsenhetene i Nordland til å være medlem i Landbruksforum Nordland. Det er et rådgivende organ opprettet av FMLA hvor faglag og organisasjoner er med for å diskutere ulike ordninger innen landbruket. Anne Marit sitter også i styret i Agrar, en felles sammenslutning av fagforeningene i Norsk Landbruksrådgiving. Vi har bl.a som oppgave å delta på lønnsforhandlingene med Landbrukets Arbeidsgiverforening. Nå er LA lagt ned og NLR har valgt å gå inn i NHO mat og landbruk. Da blir oppgavene til oss tillitsvalgte ikke lenger direkte lønnsforhandlinger, men en mer samlende rolle av alle de ansatte. Alle enheter under paraplyen Norsk Landbruksrådgiving er økonomisk selvstendige enheter og avgjør uansett selv sin egen ansattepolitikk.

18 Kurs- og møtedeltakelse for styret og ansatte 12-14/1 Økomøte i NLR/Debio på Gardermoen. Deltaker: Anne Marit (AM) 17/1 Daglig ledersamling i NLR Gardermoen. AM 19/1 Samling i Tromsø for NLR-enheter i Nord-Norge. AM + Tom Stormo 4/2 TINE arr fagmøte m/h.volden i Bodø. AM 8-9/2 Innovasjon Norge arr coach-kurs i Bodø. AM 1/3 FMLA inviterte til møte om næringsstrategier. AM 21-22/3 Årsmøte i NLR Norsk Landbruksrådgiving. Deltaker: Svein Rekkedal 30/3 Yara regionmøte for NLRansatte på Evenes. AM 18-19/5 FMLA inviterte til felles orienteringsmøte med kommunene, Bodø. AM 17/6 Skog og Landskap/FMLA kurs i AR5, Bodø. AM 3/8 NLR økoprosjekt, grønnsakstur til Mjøsområdet. AM og Tilde (T) 20-21/8 og 1-3/10 Klimatiltakskurs, Bodø. AM 8/10 Tyr Nordland arrangerte fagmøte på Fauske. T 9-10/10 Kurs for hesterådgivere på Øslandet. T 20-21/10 Fagseminar om agronomi for Nord-Norge, forskere og rådgivere. AM + T 14-16/11 Kursuka på Værnes for ansatte i NLR. AM + T 16/11 Kurs for hesterådgivere på Gardermoen. T 30/11 Kontaktmøte Øko på Værnes, samling for Tinerådgivere og ansatte i NLR. AM 1-2/12 Ansattekurs i NLR i Oslo. Anne Marit planla og organiserte og deltok selv.

19

20 Aktivitet i egen regi I løpet av året har vi gjennomført flere ulike fagmøter, markdager og kurs. De fleste aktiviteter har vært omtalt i medlemsbladet Bladfaks, men noen møter har blitt lagt ut på nett og fulgt opp med sms til alle medlemmer i området som naturlig grenser til der møtet arrangeres. Fagmøte i teknikk arrangerte vi 5. januar på Statens hus i Bodø. Sverre Heggset er ansatt som koordinator (ekspert!) innen tekniske fag i Norsk landbruksrådgiving, og vi hadde ønsket spesielt fokus på jordpakking, høstemetoder, kjøreavstand og økonomi. Det fikk vi i et tettpakket program! 22 deltakere. Miljøplankurs ble arrangert i Bodø 7/1 for tre personer. Her var temaet først og fremst at hver enkelt skulle tegne sitt et eget Miljøplankart, fylle ut tiltaksskjema og jobbe litt med Miljøplan trinn 2. Fagmøte i grønnsaker, Valnesfjord 20. januar. Geir Henriksen og Lill Bringslimark var vertskap da alle grønnsaksdyrkerne møttes til dyst. Alle produsenter hadde medbrakte gulrøtter av ulike sorter og vi smakte oss gjennom disse for å finne en vinner. Der ble vi jo selvsagt ikke enige, men det er stor forskjell på smaken. Her virker jordart, gjødsling, lagringsforhold mm sterkt inn. Dagens hovedgjest var Rigmor Standal fra Norgro som la fram nyheter innen grønnsaksarter og sorter. Til sammen 10 på fagmøtet. Geitemøte på Trones i Beiarn 21. januar arrangerte vi sammen med Ann-Lisbeth Lieng i Felleskjøpet. Hun hadde tema foring og bruk av ulike kraftfortyper i forhold til grovforkvaliteten. Vi hadde presentasjon av det nye dataprogrammet Surfortolken, hvor tre ulike grovforanalyser ble gjennomgått «live» februar hadde vi ansvaret for gjennomføringen av HACCPkurset (metodikk i matsikkerhet) - som ble arrangert i Bodø. Borghild Wingan passet på så alle de 15 personene som deltok fikk et bra kurs - med innleid foredragsholder februar var det sjokoladekurs på Kjerringøy og 15 deltakere fra Nordland og Troms deltok. Sverre Sæthre som har hatt ansvaret for dessert på kokkelandslaget i en årrekke var kursleder. Utrolig spennende og ikke minst: Smakfullt kurs! februar arrangerte vi sammen med Meløy kommune Miljøplankurs. Om kvelden på Halsa og dagtid på Ørnes. Vi hadde et kjempebra oppmøte ca 50 deltakere - og alle tegnet og fargela kart, fylte ut tiltaksplaner og lagde sin egen variant av Miljøplan trinn 2. Ildsjeltreff: Bygdetunet på Fauske ble brukt som base for Ildsjeltreffet som vi var med og arrangerte helga mars. Asle Ferner var innleid som drivkraft begge dager, og hovedansvarlig var Ellen Schjølberg fra Bondelaget. Tre grupper fra hhv Beiarn, Strøksnes og Valnesfjord + et par andre var med og jobbet med sine bygdemobiliseringsplaner. 10 deltakere. Autorisasjonskurs i plantevern ble arrangert i Bodø 4/4 for nybegynnere. En kombinert dag for nybegynnere og de som skulle fornye ble avholdt 15/4. Nybegynnerne måtte også gjennom en praksisdag med test av åkersprøyte. Den ble arrangert 11. mai i forbindelse med testing av åkersprøyter. Til sammen 14 deltok på kurset og avla eksamen på landbrukskontoret i egen kommune.

21 Kurs i ølbrygging arrangerte vi på Kjerringøy helga april. 15 deltakere (to fra Troms, to fra Vesterålen og resten fra Salten) var med da Atle Horn loset oss gjennom teori og praksis i to dager. Etter endt opplæring på Kjerringøy var vi på besøkt hos nykåret norgesmester i hjemmebrygging i Løpsmarka og fikk se det enkle utstyret han klarte seg med. Mao er det ingen store investeringer eller krav til store lokaler hvis en ønsker å starte opp. Etter kurset på Kjerringøy har Oddbjørn og Astrid Olsen fått tillatelse til å servere gjestene på Markens grøde sitt hjemmebryggede øl. Kursdeltakere, instruktør og arrangør poserer før hjemreise. Testing av åkersprøyter: Høsten 2005 ble femti åkersprøyter i Saltenområdet testet. Nå var det ny runde siden dette skal gjennomføres hvert femte år. Fra mai reiste verksmester Johan Dyrendal fra Felleskjøpet Namsos på testrunden etter ferdig oppsatt liste. Av de 37 åkersprøytene som ble testet denne gang, var det kun to som ikke kunne godkjennes. Noen fikk «mangellapper», men ble godkjent under forutsetning at de bestilte delene ble montert når de kom til gards. Manometer fikk svært mange skiftet ut dette tåler ikke frost og må tas inn (sammen med pumpa) hvis ikke sprøyta lagres frostfritt gjennom vinteren. Pløyekurs: I løpet av seks pløyekurs hadde vi 87 deltakere! Pløying på Kvitblikk hos Gunnar Breimo - og på Naurstad hos Jan Bakken Vi var så heldige å få pløyespesialisten Kjell Mangerud fra Høgskolen i Hedmark til å holde tre kurs. I Kvitblikk 14/5 på dagtid og på Naurstad samme ettermiddag. Neste formiddag var det Valnesfjord som fikk gleden av å fornye kunnskapene sine. NRK Nordland sendte en reporter som filmet og intervjuet deltakere og Mangerud. Men dessverre hadde journalisten en annen hensikt med innslaget som ble vist på TV enn vi kunne forestille oss. Nemlig at bøndene var så kunnskapsløse at de ikke kunne pløye en gang! Bortsett fra den blunderen var det utrolig lærerikt, og alle - uansett kunnskapsnivå - hadde noe å hente.

22 4-5. august fortsatte vi med nye pløyekurs. Denne gang med besøk i Gildeskål og Meløy den første dagen. I Beiarn var vi dag to. Det var Atle Haugsnes som var læremester. Han er nyansatt som koordinator i Norsk Landbruksrådgiving med teknikk som fag. 2. august var det markdag for potet og grønnsaksprodusenter. Vi var så heldige at vi fikk besøk av grønnsaksspesialisten Kari Årekol fra Jæren som var på ferie og deltok på Landsskytterstevnet. Det er alltid bra å hente ekspertise utenfra for å bli godt oppdatert her nord når det er få produsenter. Vi startet opp på Nes i Valnesfjord hos Geir og Lill og besiktiget gulrota. Etterpå var det Are og Harald som viste fram sine gulrotåkre + potet og kålrot. Og noen småkulturer som ble dyrket for salg på Bondens marked. 9 deltakere. Terje Skaugvold (med ryggen til) forteller deltakerne om planene på Rørstad Markdag i kulturlandskap. Rørstad ble besøkt lørdag 6. august. I utrolig flott vær var det satt opp skyss fra Tårnvik over fjorden til Rørstad. Andre kom med egen båt, og flere av de som besitter eiendommene var også med. Det var Terje Skaugvold og Thor Arne Olsen som var verter for dagen og viste oss hvordan de hadde startet restaureringen av jorda for å få den velstelt igjen. De siste årene har all innmarka vært dekket av mjødurt og brennesle. Begge trivdes svært godt i den fruktbare, flotte jorda. Til sammen er det 200 dekar tidligere engareal som naturen i noen år har begynt å ta tilbake. Tor Arne Olsen som er født og oppvokst på Rørstad fortalte om livet slik det hadde artet seg i bygda. Og Terje Skaugvold fortalte om hvilke planer de ønsket å realisere i den veiløse, vakre bygda. Grendelaget hadde kokt rømmegrøt som ble servert med spekemat, og alle fikk anledning til å kjøpe mat og kaffe. Deretter var det omvisning i den ærverdige, nyrestaurerte kirka. En reporter fra Saltenposten stilte opp og lagde en hyggelig reportasje som sto på trykk noen dager etter. Vi var til sammen 19 deltakere. 9. august hadde vi markdag med fagtema potet og kulturlandskap og MILJØPLAN hos Per Kristian og Lise Helgesen på Bleiknes. Det var et nydelig vær å botanisere beiter i og diskutere hvor grensen mellom fulldyrka jord, overflatedyrka og innmarksbeite går. I potetåkeren viste Per Kristian fram en masse sorter han hadde satt for utprøving. Etter rundturen ble det servert ei nydelig potetsuppe! Vi avsluttet med en titt på potetene til Alfrid og Kjell Kristensen på Storallmenningen. Åkene her sto også fint. 11 var med. Per Kristian Helgesen (til venstre) viser fram mange potetsorter på Bleiknes

23 Bær og grønnsaksmarkdag hadde vi 10. august i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande. Her fikk vi smake nydelige jordbær med is mens regnet høljet ned. Litt bedre ble det da vi listet oss ut av teltet og besiktiget alle vekstene som dyrkes. Og det er utrolig mange slag alt fra kryddervekster og tomat/agurk i veksthusene til friland. De selger mye av varene i selvbetjeningshytta ved veien. Resten leveres til butikk. 8 deltakere. Beitekurs: Vi arrangerte to beitekurs, ett i Misvær og ett på Engavågen. Første runde ble arrangert 24. august hvor begge steder fikk besøk av «teamet»: Anne Marit og Tilde fra NLR Salten og Trine Myrstad fra Nortura. Her var vi ute og botaniserte og diskuterte beitekvalitet. Andre kursdag ble holdt innendørs med mye teori i slutten av oktober. Da med full dag på hvert av stedene. 17 deltakere. Melkeprodusentene på Kjerringøy var «innkalt» av Tine og Felleskjøpet til kveldsmøte 6/10. Tilde la fram surfortolken hvordan den kunne brukes som en god oversetter av grovforanalysene. Miljøplanmøte ble arrangert av Beiarn kommune 9. november. Vi sto for det faglige programmet og gjennomgikk Miljøplanen fra A til Å. Det var godt oppmøte (ca 25) - og de som ønsket det kunne «sitte igjen» for å fargelegge kart og jobbe med tiltaksplanene eller starte opp / forbedre sin egen Miljøplan trinn november hadde radarparet Odd Tore Solbakk og Jonny Øien i Valnesfjord invitert til gjødselplankafe. De hadde stekt masssse vafler. Vi ble til sammen 16 stykker som først spiste godt med god mat før vi gikk i tv-stua og fikk med oss det faglige, bl.a «hvordan forstå resultatet av jordanalysene». Surfortolken ble også brukt på direkten for de som hadde med seg analyseskjema. Grovforskolen i Meløy og i Beiarn hadde to samlinger og startet opp 11. november Meløy. I Beiarn ble første møte avviklet 25. november. Resten av møtene planlagt etter nyttår. Forståelse av grovforfordøyelse og opptak var hovedtemaet disse gangene. På bildet er det Tilde Sæther som foredrar om hva som skjer med grovforet i en drøvtygger for deltakerne på Ørnes.

24

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer