Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering"

Transkript

1 Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september

2 1. Sammendrag Fagrådets mandat: Fagrådet sammensetning Fagrådets arbeidsform: Begreper Trender innen rehabiliteringsfaget Presentasjon av kapitelet Skader og sykdommer i nervesystemet Pasienter med multitraume Pasienter med behov for elektiv ortopedi Lungesykdommer Revmatologisk rehabilitering Hjerterehabilitering Smerter fra bevegelsesapparatet og sammensatte tilstander Rehabiliteringstilbud til pasienter med sykelig overvekt Pasienter med tinnitus Arbeidsrettet rehabilitering De private rehabiliteringsinstitusjonene Private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst Institusjonene og sykehusområdene Pasientgruppene på rehabiliteringsinstitusjonene Fremtidig utvikling av de private rehabiliteringsinstitusjonene Pasientforløp og samhandling Koordinerende enheter Samhandling i pasientforløpet Overlappende fagområder Overlappende tjenesteytere Rehabiliteringstilbud på ulike nivå Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst Organisering av rehabilitering Utviklingen i Helse Sør-Øst Kompetanse

3 8.1. Forskning og fagutvikling Rekruttering og utdanning Kompetansesenter Sykehusområdet Akershus Sykehusområde Innlandet Sykehusområde Oslo sentrum Sykehusområdet Sørlandet Sykehusområdet Vestfold/Telemark Sykehusområde Vestre viken Sykehusområde Østfold Sunnaas sykehus HF I tråd med overordnede sentrale føringer ser fagrådet det som viktig at rehabiliteringstilbudet styrkes i hele behandlingskjeden for pasienter som trenger spesialisthelsetjenester Med tanke på likeverdige og effektive tjenester legger fagrådet til grunn en fordeling av tjenester mellom område/lokal og regionalt nivå som innenfor andre somatiske spesialiteter det vil si ca 85 og 15 %. I forhold til regionale funksjoner slutter fagrådet seg til anbefalingene i rapporten Definering og organisatorisk samling av regionale funksjoner innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med understreking av at regionale og flerområde oppgaver også inkluderer et livsløpsansvar for noen målgrupper. Hovedfokus i dette arbeidet har vært utvikling og organisering av områdefunksjoner og flerområdefunksjoner slik at likeverdige tjenester sikres. Samhandling, utdanning og forskning er også fokusert. Hovedpunkter av anbefalinger: 1. Fagrådet anbefaler Helse Sør-Øst at rehabilitering skal være et strategisk satsningsområde og at dette gjenspeiles både i tjenesteutvikling/driftsavtaler og i forskningsstrategien for regionen. 2. Utviklingstrender Rehabiliteringsfeltet står foran store utfordringer som følge av befolkningens økende gjennomsnittlige levealder. Livsstil sykdommer vil bidra til ytterligere behov for rehabilitering. Andelen flerkulturelle er stor i Helse Sør-Øst. Dette er både en faglig og en kapasitetsmessig utfordring for rehabiliteringsfeltet. 3. Rehabiliteringstilbudet i regionen Dagens rehabiliteringstilbud omfatter rehabilitering integrert i de somatiske avdelingene, i egne rehabiliteringsavdelinger i og utenfor akuttsykehuset, videre i egne avdelinger for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, samt på rehabiliteringsinstitusjonene. Tilbudet omfatter døgn- og dagbaserte tjenester, poliklinikk, ambulant team og Lærings- og mestrings tilbud. Rehabiliteringstilbudet varierer i de forskjellige sykehusområdene. Det er behov for å beskrive forutsigbare pasientforløp fra akutt skade/ sykdom og det lange - 3

4 rehabiliteringsforløpet som mange av disse pasientene trenger, for å kunne sikre befolkningen lik tilgang på rehabilitering. 4. Organisering på område nivå. For å møte de kapasitetsmessige utfordringene og kravet til en bedre koordinert rehabiliteringstjeneste anbefaler fagrådet at hvert sykehusområde må ha/etablere avdeling for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin. Denne avdelingen skal ha et komplett tilbud for sine målgrupper og være navet i behandlingskjedene og nettverket for pasienter som er i behov av spesialisert rehabilitering i sykehusområdet. Den skal være utdanningssted for spesialister i fysikalsk og rehabiliterings medisin, andre nærliggende medisinske spesialiteter og tverrfaglig rehabiliteringspersonell, og drive kvalitetsutvikling og forskning. Da ulike fagområder og geografiske områder har ulike utfordringer, er det i hovedrapporten gitt mer utdypende anbefalinger innenfor hver område. 5. De private rehabiliteringsinstitusjonene skal inngå som en del av det helhetlige rehabiliteringstilbudet i regionen. Tilbudene skal være tilgjengelig for hele regionen, og videreutvikles innen de fagområdene hvor de har avtale med Helse Sør-Øst. Det er behov for videre oppfølging av hvordan institusjonene blir brukt både av fastlege og sykehus. Tilbudet ved institusjonene må gjøres mer tilgjengelig for pasienter som ikke er selvhjulpne i daglige aktiviteter Det er overkapasitet på ortopedisk rehabilitering, og underkapasitet på tilbud til pasienter med kroniske tilstander innen nevrologiske sykdommer og lungesykdommer, m.fl. 6. Samhandling I forbindelse med etablering av nye områdeavdelinger vil samhandling stå sentralt, - både mellom de ulike sykehusområdene, mot kommunene og mot regionalt nivå. Koordinerende enheter må etableres i hvert sykehusområde og oppfylle forskriftens intensjon om oversikt over rehabiliteringstjenestene internt i foretaket og i sine opptakskommuner. Brukerorganisasjonene må innlemmes i dialogene, både på systemnivå og for den enkelte pasient. Arbeidet i Fagrådet har påvist behov for nye dialogfora på individuelt pasientnivå og på systemnivå. 7. Kompetansesenter Fagrådet anbefaler at regionale kompetansesentra lokaliseres i tilknytning til de nasjonale der de er etablert. Fagrådet anbefaler videre at kompetansesentraene legges nær de miljøer som driver aktiv pasientrehabilitering. Rehabilitering inngår som en del av tjenestene innen alle de medisinske fagområdene og det kan være hensiktsmessig at kompetansesentra for rehabilitering også knyttes til andre store medisinske fagområder. Samhandling og koordinering må da være en av oppgavene til disse sentraene slik at forskningskompetansen får nødvendig styrke og kvalitet. Innen noen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin er ønsket at avdelingene på områdenivå blir solid etablert, før noen søker om kompetansesenter status. Fagrådet ser det som hensiktsmessig at etableringen av Kompetansessentra gjennomføres som en opptrappingsplan slik at det er nødvendig rammevilkår er etablert. 8. Fagråd rehabilitering Det anbefales sterkt at et eget permanent fagrådet i rehabilitering etableres med tanke på å utvikle og styrke rehabiliteringsfeltet som helhet i regionen. - 4

5 9. Forskning Fagrådet anbefaler Helse Sør-Øst RHF at forskning innen rehabilitering inkluderes som et strategisk forskningsområde og prioriterer forskningsmidler til feltet. Et sentralt satsningsområde er forløpsforskning 10. Gråsoner Innenfor rehabilitering er det mange grenseoppganger mot andre fagområdet og funksjoner som blir nødvendige for å sikre at pasienter får den helsehjelp som spesialisthelsetjenesten skal gi. Eksempler er pasienter med generalisert smerter, pasienter med somatiske rehabiliteringsbehov og rusavhengighet, grupper med medfødt funksjonsnedsettelse og behov for rehabilitering. Videre er det et stort behov for å etablere bedre grensesnitt mot rus og psykiatri. Ikke minst er behovet for et livsløpsperspektiv med bedre koordinering av habiliterings- og rehabiliteringsfeltet nødvendig. 11. Rapportering Fagrådet anbefaler at det utarbeides bedre styringsinformasjon på rehabiliteringsfeltet hvor det også er mulig å få frem aktivitetsbeskrivelser fra helseforetakene Fagrådets mandat: Gi en kortfattet beskrivelse av relevante overordnede føringer, faglige og organisatoriske utviklingstrekk og hovedprinsipp for den videre utviklingen av rehabiliteringsfeltet. Beskrive status i Helse Sør-Øst i dag, med vekt på sykehusområder som enhet, dvs. hvilke funksjoner/tjenester og regionale kompetansesentra/-nettverk som finnes hvor, tilgjengelighet kapasitet og fordeling i bruk av tjenestene. Beskrivelsen skal ta utgangspunkt i eksisterende data og rapporter Vurdere framtidig kapasitetsbehov. Sammenstille data om bruken av de private leverandørene sett i forhold til det enkelte sykehusområde/helseforetak. Vurdere hvilke funksjoner som bør være regionale (samles ett sted), hvilke som bør samles innenfor sykehusområdene (områdefunksjoner) og hvilke som bør være på lokalnivå. I disse vurderingene skal LEON-prinsippet legges til grunn. Vurdere tiltak for å styrke kompetanse og rekruttering. Vurdere hvilke regionale kompetansesentra Helse Sør-Øst trenger i planperioden. I samsvar med vedtaket i sak , som sier at private aktører skal inngå i oppgave og funksjonsdelingen innenfor sine respektive sykehusområder, bes fagrådet gi innspill til hvilke tjenester Helse Sør-Øst RHF skal bestille fra private institusjoner for å oppnå dette, samt hvordan samhandlingen mellom helseforetakene og private institusjoner bør være. Til grunn skal fortsatt ligge at alle avtaler inngås av Helse Sør-Øst RHF. Beskrive områder/pasientgrupper der det er særskilt risiko knyttet til samhandling. Foreslå tiltak for å styrke samhandlingen og skape helhetlige pasientforløp innenfor og mellom sykehusområdene, mellom spesialist- og primærhelsetjenesten og mellom helsetjenesten og andre samarbeidende aktører, herunder NAV. - 5

6 Beskrive områder/pasientgrupper der det er særskilt risiko knyttet til kapasitet og likeverdig behandling på tvers av sykehusområdene. Foreslå tiltak for å styrke den faglige koordineringen på tvers av sykehusområdene, slik at praksis i regionen som helhet blir mest mulig ensartet og likeverdig. Vurdere tiltak for å styrke forskning og utdanning. Vurdere ev. andre tiltak regionalt og på helseforetaksnivå for å oppnå overordnede mål. Fagrådet skal sikre at brukerperspektivet integreres i dokumentet Rapporten mangler beskrivelse av rehabiliteringstilbud til den eldre pasienten, tilbud til barn, pasienter med kreft, tilpassing av fysisk aktivitet (helsesport) og personer med sansetap. Et videre arbeid mot disse grupper må iverksettes av et kommende permanent Fagråd, med utgangspunkt i de rapporter som allerede foreligger på de nevnte områder Fagrådet sammensetning Kristin Bang, Direktør helsefag, Akershus universitetssykehus HF Ottar Berg, Avdelingsoverlege, Sykehuset Telemark HF Therese Bjor, Ass. Avdelingssjef NNRK, Diakonhjemmet Sykehus Tore Norendal Braathen, Attføringssenteret i Rauland - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, for DSHI Ole-Jakob Dyrnes, Daglig leder, Steffensrud rehabiliteringssenter, fra HSH-Rehab Ketil Egge, Overlege, Landaasen Rehabiliteringssenter, for NRI Marthe Flugstad, spesialfysioterapeut/leder Ambulerende rehab.team, Gjøvik Sykehuset Innlandet HF. Hans Christian Gulstad, Overlege, Betanien Hospital Siri Gjessing Heggelund, Fysioterapeut, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud Grete Heggheim, Ergoterapeut,Vestre Viken HF, Ringerike sykehus Nils Hjeltnes, Fagdirektør, Sunnaas sykehus HF Cecilie Aronsen Holtan, Direktør Senter for kliniske fellesfunksjoner, Akershus universitetssykehus HF Kari Hvinden, Leder, Kompetansesenter for lungerehabilitering, Glittreklinikken Anne Johannessen, Avdelingssjef, Sykehuset Østfold HF Atle Lie Eriksen, Spesialsykepleier, Sykehuset innlandet HF, Granheim lungesykehus Ellen Løstegaard, Seksjonsleder, Vestre Viken HF, Ringerike Sykehus Bjørn Moen, Foreningen for muskelsykdommer Morten Mowé, Direktør medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF, Aker Ragnhild Myklebust, Brukerutvalget Helse Sør-Øst Vegard Nilsen, Overlege, Sørlandet sykehus HF Eyvind Olsson, Avdelingsleder, Sørlandet sykehus HF Olav Kåre Refvem, Adm. direktør, Glittreklinikken Geir Risberg, Avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet HF, avd Solås - 6

7 Cecilie Røe, Avdelingssjef, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Kirsten Sæther, Samhandlingssjef, Sunnaas sykehus HF Hilde Thorsen, fagansvarlig fysioterapeut, Sykehuset Østfold HF 2.3. Fagrådets arbeidsform: Arbeidsgruppa har gjennomført 7 møter av fem timers varighet. Gruppen har hatt 26 medlemmer, men frammøte har variert på møtene, og noen oppnevnte representanter trakk seg fra arbeidet. Utenfor gruppene har man vært i kontakt med resurssenteret for hjerterehabilitering og ortopediske kirurger som har gitt skriftlige tilbakemeldinger vedrørende sin virksomhet innenfor rehabilitering. Representanter fra Fagråd har i to møter med nevrologer fra Helse Sør -Øst diskutert behovene for nevrologisk rehabilitering. Fagrådet har også vært i kontakt med resurssenteret for hjerterehabilitering og ortopediske kirurger som har gitt skriftlige tilbakemeldinger vedrørende sin virksomhet innenfor rehabilitering. Brukerne i Fagrådet opplever at deres synspunkter er tatt med i diskusjonene og ser ikke behov for at det skal komme særskilt frem i denne rapporten Det er tverrpolitisk enighet om behovet for å styrke rehabiliteringsfeltet. Fagrådet har lagt St. meld. nr. 21 ( ) Ansvar og meistring definerer rehabilitering som: Tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjøvstende og deltaking sosialt og i samfunnet I denne forståelsen benyttes begrepet rehabilitering som den individuelle prosess for den enkelte, som begrepet for virksomhetsområdet og i den arbeidsmetode det fordrer. Rehabilitering ytes både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Rehabilitering er ikke knyttet til ett medisinsk fagområde, men ligger implisitt i tilbudet pasienten får innen de aller fleste medisinske fagområdene. Når Fagrådet gir sine anbefalinger om en videre utvikling er det i tråd med Nasjonal kvalitetsstrategi som forutsetter at tjenestene skal: Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) Involvere brukerne og gi dem innflytelse Være samordnet og preget av kontinuitet Utnytte ressursene på en god måte Være tilgjengelig og rettferdig fordelt Videre legger fagrådet hovedpunktene i Helse Sør-Østs omstillingsprogram til grunn: 1. Etablering av større sykehusområder for planlegging av helhetlige tilbud Etablering av sykehusområder med en størrelse på skal gi et mer helhetlig tilbud ved samhandling mellom sykehusenes funksjoner, herunder akuttfunksjoner, og samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus. Et mer helhetlig tilbud og økt - 7

8 samhandling innenfor sykehusområdet skal gi trygghet og nærhet, en dør inn og økt tilgang til tilbudene. 2. Sentralisering av spesialiserte funksjoner for å styrke kvalitet og desentralisering av alminnelig tilbud for å skape nærhet og styrke samhandling. 3. Faglig myndiggjøring ved etablering av regionale faglige råd. Fagrådets anbefalinger bygger derfor videre både på innholdet i rapporten Definering og organisatorisk samling av regionale funksjoner innen rehabilitering og fysikalsk medisin og på føringene i Prioriteringsforskriften. Brukermedvirkning Fagrådet legger til grunn at brukermedvirkning er en forutsetning for å utvikle gode rehabiliteringstjenester både på individ og system nivå. Individuell plan har vært det grunnleggende samarbeidsverktøy de siste årene, men likevel er det fortsatt er behov for et videre fokus på hvordan dette faktisk oppleves som brukerens plan i rehabiliteringsprosessen som involverer så mange aktører. Samhandlingsreformen Stortingsmelding nr 47. Samhandlingsreformen er det varslet vesentlige endringer for å sikre at samhandlingen mellom nivåene skal bedres. Stortingsmeldingen er tydelig på at det er i kommunene helsetjenestene må styrkes. Det vektlegges forebyggende arbeid og utvikling av tjenesteformer som fordrer tett faglig samarbeid mellom nivåene. Stortingsmeldingen beskriver en mulig utvikling hvor mer av den døgnbaserte rehabiliteringen ivaretas av kommunene. (jmf kap 6.4.3) Stortingsmeldingen beskriver et langsiktig utviklingsløp på denne samhandlingen hvor 2012 er beskrevet som et startår for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.. Mandatet til Fagrådet er knyttet til den strategiske utviklingen i planperioden frem til Likevel må man i utviklingsarbeidet se de perspektiver som Samhandlingsreformen fordrer Begreper Det er enighet i fagrådet om å definere spesialisert rehabilitering som de rehabiliteringstjenester som finnes i spesialisthelsetjenesten. En opprydding i begrepsdefinisjonene vil være en nødvendig oppgave for et permanent fagråd fordi det er viktig for god samhandling og har økonomiske implikasjoner Trender innen rehabiliteringsfaget Tidlig igangsatt og intensiv rehabilitering etter alvorlig skade eller sykdom ansees i dag som viktig, ikke bare for å unngå medisinske komplikasjoner, men også for å få redusert total hospitaliseringstid og for å redusere tiden med hjelpebehov, sykmelding m.v.. Dette kan dokumenteres både innenfor nevrorehabilitering (TBI-kjeden, Comprehensive Spinal Units og revma-modellen). Intensive resurskrevende treningsperioder i sykehus/institusjon i et senere forløp rettet mot svekkede eller tapte funksjoner ansees også berettiget i nærmere definerte tilfeller. Innenfor revmatologien har behandling med biologiske medisiner medført at kurativ behandling og rehabilitering knyttes enda tettere sammen. Tilsvarende behandlinger innenfor andre spesialiteter er fremdeles på eksperiment stadiet. Samsykelighet eller det at en pasient har flere diagnoser som innvirker på rehabiliteringsbehovet, er et utviklingstrekk som påvirker rehabiliteringsfeltet, og understreker - 8

9 behovet for tett samarbeid mellom flere medisinsk fagområder. Dette har blant annet sammenheng med et økende antall eldre i befolkningen. Den grunnleggende ideen i vestlig rehabilitering er selvstendighet og deltagelse. I et flerkulturelt Norge er ikke dette en grunnleggende verdi for alle. Å bli tatt vare på av sin familie når man har et helseproblem ser ut til å utfordre ideen om å bli selvstendig. Det er helt nødvendig at rehabiliteringsfeltet setter fokus på de utfordringer dette medfører. Tolk er nødvendig for rehabiliteringsprosessen. Helse Sør-Øst vil nå igangsette en handlingsplan for å oppnå likeverdige helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere. Fagrådet anbefaler at rehabiliteringsfeltet bør være involvert i dette for å sikre også denne delen av befolkningen gode rehabiliteringstjenester. I Helse Sør-Øst bor 2.5 mill mennesker under ulike geografiske og demografiske forhold. Oslo sentrum og AHUS område fremstår som de mest urbane områder sammenlignet med de andre 5 områdene som har store avstander og en befolkning som bor mer spredt med en relativt mindre andel flerkulturelle. Derfor er det viktig at hvert sykehusområde har ansvar for rehabilitering på områdenivå, men samtidig også en frihet til å utforme sine rehabiliteringstjenester etter de lokale forhold. Helse Sør-Østs visjon er å skape: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Den legger Fagrådet som god visjon å strekke seg etter i utviklingen av rehabiliteringsfelte i regionen Presentasjon av kapitelet Befolkningens behov for rehabilitering er i dette kapitlet presentert gjennom de medisinske fagområder. Fagrådet mener at medisinsk diagnose ikke er tilstrekkelig for å belyse rehabiliteringsbehovet. ICF (International classification of funktion) vil være førende for fokus og tidspunkt for rehabiliteringstilbudet til den enkelte. Dette innebærer at rehabiliteringstilbudet vil kunne ha det samme innholdet uavhengig av pasientens medisinske diagnose. Medisinske diagnose har betydning for prognose og kunnskap om rehabiliteringspotensial. Når denne tilnæringen likevel er valgt, gjenspeiler det at spesialisthelsetjenesten i stor grad har organisert seg etter de ulike fagområdene, og at rehabilitering skal være en del av tilbudet i de fleste medisinske fagområder. Innenfor rehabilitering er det naturlig å vektlegge funksjonsevne i relasjon til selvhjulpenhet, aktivitet og deltakelse. Men der finnes i dag ikke epidemiologisk grunnlag for å komme videre med en behovsanalyse som bare er basert på om sykdom eller skade har gitt forbigående funksjonstap, langvarig eller varig funksjonstap og progredierende funksjonstap I dette kapitlet vil man derfor måtte basere presentasjonen på ulike medisinske diagnosegrupper med behov for spesialiserte rehabiliteringstjenester. 4.2 Skader og sykdommer i nervesystemet Diagnosegrupper, forekomst og rehabiliteringsbehov Pasientgruppen omfatter personer som utsettes for - 9

10 akutte traumer med påfølgende skade av sentralt eller perifert nervesystem (traumatiske hjerneskader, ryggmargskader og nerveskader), og pasienter med akutt sykdom som medfører skade på sentralt eller perifert nervesystemet (subaraknoidalblødninger, hjerneslag, anoksiskader, intracerebrale eller intraspinale tumores, perifere tumores med skade av perifere nerver, bakterielle og virale infeksjoner, autoimmune sykdommer, congenitte sykdommer-skader, mv). Pasienter med progredierende sykdom i det sentrale- eller perifere nervesystem / muskulatur (ALS, MS, Parkinson, nevropatier, muskeldystofier, mv) og dermed gradvis fallende funksjonsnivå. Et mindretall av pasientene vil komme gjennom det akutte sykdomsforløpet uten vesentlig funksjonstap, men mange har store og varige progredierende funksjonstap. Med unntak av et mindretall av pasientene med isolerte skader/sykdommer i det perifere nervesystem, representerer pasientgruppen med skader og sykdommer i nervesystemet en særskilt utfordring for rehabilitering med sine kombinerte fysiske, kognitive og ofte emosjonelle endringer etterskaden. Det finnes pr dags dato ingen kurativ behandling for en skade i nervesystemet. Derfor trengs både en relativt langvarig primærrehabilitering i forbindelse med skade / sykdomsdebut, og rehabilitering i kronisk fase i et livsløpsperspektiv. Dette innebærer behov for spesialisert faglig kompetanse inklusive pleie, siden mange av pasientene ikke er selvhjulpne. Svært mange av disse pasientene har medisinske behov langt ut i primær rehabiliteringsfase som det må tas høyde for når det gjelder organisering og kompetanse. Pasienter med traumatiske hjerneskader I forhold til rehabilitering er det hensiktsmessig å inndele denne gruppen i 3:Lette (ca 800 skader/mill ib/år), moderate (ca 60 /mill.ib./år), svært alvorlige (ca 30/mill.ib./år). Dødeligheten er nær 30 % i tidlig fase ved alvorlig TBI. Initialt er mange av pasientene respiratoravhengige. Pasienter med moderate hjerneskader kan ha like store emosjonelle og kognitive funksjonsutfall som de mer alvorlige skadene og tilsvarende rehabiliteringsbehov. Ved lette skader skrives pasientene raskt ut av sykehus. Symptomer som hodepine og tretthet er fremtredene i tidlig fase, men % av personer medlette skader sliter med vedvarende emosjonelle eller kognitive problemer eller somatiske plager. Oppfølging med god informasjon og et strukturert tverrfaglig rehabiliteringstilbud til de personene som har mye symptomer, kognitive og emosjonelle problemer antas å kunne forebygge sekundære psykiske og sosial problemer inkludert tap av arbeid. Gjennomsnittsalderen ved TBI er 30 år og kombinasjonen av kognitive og fysiske problemer representerer en særegen utfordring i forhold til tilrettelegging av arbeid og yrkesrettet rehabilitering. - 10

11 Tabell: kapasitet, behov og anbefalinger Utredning/akutt behandling Døgnbasert rehab på HF Angivelse av behov Hva finnes? Udekket behov Råd til HSØ RHF Traumesenter OUS-USS Samt akuttmottak på alle HF 1. Alvorlig skade 2. Moderat skade 3. Lettskade Regionalt traumesenter 4 intermediær senger OUS-USS 1.OUS-USS 4 s / SunHF 16 s, SSHF 3 s 2./3.: SI, AHUS, SSHF, SiV HF 1-2 Intermediær senger i OUS- USS Tilbud i hele behandlingskjeden Subarachnoidalblødninger og anoxiskader må også inngå i den samme behandlings-kjeden. - opptrapping av intermediærsenger for alle traumegruppene til 8-10 senger i OUS- USS snarest. Planen for Helse Øst bør gjøres gjeldene for hele regionen og en avklaring om ansvar og oppgavefordeling utredes jmf pkt 5 i sammendraget, med særlig vekt på kognitiv rehabilitering SunHF, OUS- UUS Dag rehab på HF Del av behandlingskjeden Ikke beskrevet Må utvikles ved tyngdepunktene Bør i rehabiliteringstilbudet Lærings-og mestringsenter Del av behandlingskjeden LMS ved alle HF Bør finnes ved alle HF som har pasientgruppen Tverrfaglig poliklinikk Ønsker egen TBIpoliklinikk Finnes poliklinikker ved alle HF i behandlingskjeden Bør utvikles etter modell av Rehabiliterings poliklinikk (jmf pkt.7) Døgnbasert rehab på institusjon Ikke beskrevet Anbefaler at Beitostølen og CatoSenteret (CS), evt andre vurderes inn i tiltakskjeden - 11

12 Pasienter med hjerneslag Hjerneslag Per år får ca mennesker hjerneslag i Helse Sør-Øst, mens det til enhver tid lever ca mennesker med denne sykdommen i regionen. Hjerneinfarkt og intracerebral blødning er de hyppigste årsakene. 90 % av pasientene er over 65 år. Komorbiditeten er ofte høy. Det er solid vitenskapelig dokumentasjon på at akuttbehandling og tidlig rehabilitering skal organiseres innenfor slagenheter. Ifølge Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (videre: retningslinjer ) som for tiden er under høring, bør pasientene fra slagenheten etter en vurdering av grad og type av funksjonsnedsettelse og rehabiliteringspotensial sluses videre inn i ett av fire forløp: 1) sykehjem (ved manglende rehabiliteringspotensial), 2) hjem uten behov for rehabilitering, 3) tidlig støttet utskriving, 4) døgn-/institusjonsbasert rehabilitering. Det er viktig å opprette/videreutvikle strukturerte behandlingskjeder rundt alle slagenheter. Spesielt ved løpene 3) og 4) står samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste sentralt. Pasienter med lette/moderate funksjonsutfall får best resultat hvis de tidlig skrives ut til egen bolig der det er mulig ( tidlig støttet utskriving ; forløp 3). Dette forutsetter god tilrettelegging i hjemmet. Anslagsvis 20 til 30 % av slagpasientene (ca pasienter per år) trenger imidlertid mer omfattende rehabilitering som best organiseres døgnbasert på institusjon. Pasienter med store motoriske utfall, store språkvansker, taleproblemer, svelgpareser, atferdsproblemer, og kognitive utfall som skal tilbake til familie og arbeid faller innenfor denne gruppen. Døgnbasert rehabilitering kan organiseres på lokalt, område- eller regionalt nivå. I kronisk fase har slagpasienter også behov for rehabiliteringstjenester. Retningslinjene understreker betydningen av fast poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten av alle pasienter 1 til 3 måneder etter slaget, enten ved slagenenhet eller ved rehabiliteringsavdeling. I tillegg er det behov for polikliniske tilbud med vurdering av spesifikke problemstillinger. Videre bør det finnes vedlikeholdstilbud for at pasienter kan opprettholde sin funksjon, og en undergruppe vil behøve senfaseopphold med fokus på mestring, rådgiving, konsekvenser for familielivet mm. Tilbud om intensive treningsopphold i kronisk fase har gott gode resultater for pasienter med redusert hånd- eller språkfunksjon. - 12

13 Tabell: Kapasitet, behov og anbefalinger Akutt -behandling/ -rehabilitering Angivelse av behov Konsensus om at alle slagpasienter skal til egen slagenhet Hva finnes? Udekket behov Råd til HSØ RHF Slagenheter er opprettet i alle sykehusområder Underdekning på senger i regionen på ca 50% Utvide kapasitet slik at alle slagpasienter kan tas imot i slagenhet Døgnbasert rehab på HF Gjelder som lokalt-/områdefunksjon for % av pasientene Kun ca 2 % (ca 150 pas. per år) har behov for flerområde/ regionalt tilbud Mange lokale/ områdetilbud, dog ulikt organisert Flerområde/ regionalt tilbud ved SunHF kan dekke behovet Underdekning i enkelte områder (f.eks. Østfold) Kartlegge kapasitet i tilknytning til hver slagenhet; utvide kapasitet i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Dagrehab./ tidlig støttet utskriving Aktuelt for ca % av pas. i byer/forstader (i regi av enten spesialist- eller spesialisert kommunehelsetjeneste) Oslo brukbar dekning (?) Antakelig betydelig underdekning i store deler av RHFet Utvikles etter lokale forutsetninger. Kartlegge kapasitet i tilknytning til hver slagenhet; utvide kapasitet gjennom prosjektorganisert samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Tverrfaglig poliklinikk Alle pas. får rutineoppfølging Vurderinger i kronisk fase ved behov Finnes bare på få sykehus Utvides/bygges opp i samarbeid mellom slagenhetene og rehabiliteringsavdelingene Lærings-og mestringsenter (LMS) Alle helseforetak (HF) bør ha 2-3 kurs pr år Er etablert ved alle HF og sykehus regionen Alle LMS har 2-3 kurs pr år til gruppen Døgnbasert rehab på institusjon i senfase Ca. 10 % trenger vedlikeholdstrening. 47 plasser på flere institusjon Ifølge arbeidsgruppe URT-rapport ca 280 senger Dedikere rehabinstitusjoner til senfase-/ vedlikeholdsprogrammer for slagpasienter Intensive trenings-opphold i senfase Foreløpig ikke avklart hvor mange som har utbytte (ca 3 5 %?) og hvor ofte dette bør tilbys Antakelig svært lite, muligens ikke i det hele tatt Antakelig stor underkapasitet Oppstart i form av prosjekt f.eks. ved SunHF - 13

14 Pasienter med ryggmargskade Dette er en gruppe med et meget stort rehabiliteringsbehov og tilsvarende stort rehabiliteringspotensial. Årlig incidens i Norge varierer mellom 10 og 20 nye traumatiske ryggmargsskader pr million innbyggere det vil si inntil 50 pr år i Helse Sør-Øst som trenger spesialisert rehabilitering. I tillegg kommer litt flere atraumatiske ryggmargsskader på årsbasis i regionen (insidens 3/ ) med tilsvarende funksjonstap og rehabiliteringsbehov. Der finnes ingen gode norske prevalensstudier av totalpopulasjonen, men om man estimerer en gjennomsnittlig levetid etter skade på 40 år for traumegruppen, så lever det til enhver tid i underkant av 1500 personer med følgetilstander etter traumatiske ryggmargsskader i Helse Sør-Øst. Flerspesialisert medisinsk behandling er nødvendig og allerede i behandlingsfasen kreves tverrfaglig spesialisert rehabiliteringskompetanse. Internasjonalt er det da også dokumentert at behandling i spinalenhet med integrert medisinsk behandling og rehabilitering i tidlig fase reduserer dødelighet og andre komplikasjoner. Pasientene er i behov av langvarig og omfattende høyt spesialisert rehabilitering med tanke på ernæring, regulering av naturlige funksjoner, og funksjonstrening. Gruppen har ofte behov for tilpasning av avanserte hjelpemidler og teknisk utstyr. Særlig de med traumatisk skade er unge og representerer en særegen yrkesmessig utfordring, med behov for tilpasninger og yrkesrettet rehabilitering. - 14

15 Tabell: Kapasitet, behov og anbefalinger Akutt behandling Angivelse av behov Hva finnes? Udekket behov i Råd til HSØ RHF Sømløs overføring fra akuttavdeling til spesialisert rehabilitering Traumeteam og generell intensiv kompetanse i OUS HF-UUS 2-3 øremerkete senger på intermediærenhet på traumesenter. Utvide intensiv kapasitet med Intermediær enhet i OUS HF nok til å dekke behovet for sømløs overføring til rehab. Døgnbasert rehab på HF Tilfredsstillende dekning i HSØ SunHF 26 senger prim rehab og 20 senger livsløps kontroll og vurd. Samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner. Opprettholdes på dagens nivå eller reduseres Tverrfaglig poliklinikk/dagtilb ud Større enn dagens tilbud. Gjelder alt fra urodynamiske vurderinger til tverrfaglige vurderinger. Poliklinikk SunHF Ja, ikke kvantifisert ISF erstattes av rammefinansiering. Poliklinisk tilbud kan da erstatte 50 % av døgnbasert rehabilitering i kronisk fase Lærings- og mestringssenter Ambulant rehabiliteringste am Døgnbasert rehab på institusjon En del av behandlingskjeden Viktig i samhandling overfor enkelt-pasient og for kompetanse spredning Økt behov for rehab inst plasser til eldre, og til pasienter med tilleggs-problematikk Ved SunHF RG lignende tilbud savnes Anbefaler treningsopphold i grupper utenfor institusjon (krever også omlegging av finansieringssystem). Team på SunHF Ja, ikke definert Finansieringssystemet hindrer videre økning av ART virksomhet. Plasser på Cato Senteret. Rehabplasser for eldre i kronisk fase Samordning på interkommunalt nivå for å gi tilbud til eldre med ryggmargsskader. Særskilte tilbud Fritid og aktivitet Ferdighetstrening Særskilt tilbud til økende antall med inkomplette skader Beitostølen Friskværnklinikken Annet privat tilbud Det etableres pilotprosjekt om aktiv rehabilitering og mestringstilbud i samarbeid med brukerorganisasjon. - 15

16 Andre grupper med tilsvarende behov og mindre veldefinerte tilbud Subarachnoidalblødninger har en insidens på 10/ Dødeligheten i akutt fase er 50 %. Ca 120 pasienter i Helse Sør-Øst overlever dermed den akutte fasen. Det anslås fra intensivmed avdeling i OUS-UUS at ca 100 pr år har samme behov for spesialisert rehabilitering som pasienter med alvorlige hjerneskader. Pasienter som er operert for maligne hjernesvulster har ofte gjennomgått strålebehandling mot sentralnervesystemet. Sammen med pasienter med gjennomgåtte encephalitter har de ofte sammensatte kognitive og fysiske funksjonsutfall med rehabiliteringsbehov på linje med TBI og SAHpasienter. Tallgrunnlaget for disse gruppene er usikkert, men anslås til ca 100 pasienter pr år i regionen. Anbefalinger for disse gruppene er at de får et spesialisert rehabiliteringstilbud på like fot med pasienter med traumatiske hjerneskader, også lokalisert til samme sted på grunn av den faglige nærhet. Behovet for døgnbasert rehabilitering er på samme omfanf som traumatiske hjerneskader. Cerebral parese hos voksne har en prevalens på 45/ Gruppen er sammensatt. Motoriske problemer dominerer, og kan tilta i voksen alder. En del har også kognitive vansker. Tilstanden representerer en særlig utfordring i forhold til et koordinert helsetilbud fra barn til voksen med krav til tett samhandling med kommunale tilbud. Ved adferdsvansker er samarbeid med habiliteringstjenesten for voksne viktig. Nye kirurgiske muligheter har lagt grunnlaget for en behandlingskjede til spesialisert rehabilitering med avansert ganglaboratorium, og intensiv trening, som anbefales sentralisert til ett sted i regionen. Multiple sklerose (MS), Parkinson og pasienter med progressive nevrologiske sykdommer utgjør en sammensatt pasientgruppe der insidensen for MS er 3-5/ , insidens av Parkinson 8-10/ Den sammensatte gruppen progressive nevromuskulære sykdommer har lav, men noe usikker insidens. Prevalens av lidelsene ligger mellom 1000 og 1400 dersom vi også inkluderer sekvele etter polio i denne gruppen. Utfordringene er primært knyttet til et progressivt motorisk funksjonstap og problemer med dagliglivets aktiviteter. Ca 50% av alle MS-rammede og 20-40% av alle med Parkinsons sykdom har kognitiv affeksjon (avhengig av diagnostisk metode). Det er behov for at rehabilitering planlegges allerede i diagnosefasen, og er en integrert del av behandlingsfasen som ledd i de nevrologiske avdelingenes tilbud. Dagens praksis i nevrologiske avdelinger med gjennomsnittlig oppholdstid på 5 dager, og stadig større krav til rask turn-over, gir liten eller ingen tid til rehabilitering. Disse pasientgruppene trenger også funksjonsdiagnostisk utredning ikke bare hva gjelder motorikk, men også for respirasjon, naturlige funksjoner og kognitive funksjoner. Nærmere definerte grupper med spesielle rehabiliteringsbehov av samme kategori som nevrotraumegruppen, må vurderes å kunne gis et sentralisert tilbud (for eksempel nyopererte Parkinson pasienter). Mestringskurs med informasjon om sykdommen er viktig på et tidlig tidspunkt. Samhandling med rehabiliteringsavdeling er viktig slik at primærrehabilitering og oppfølging gjennomføres til rett tid. Det er også her en fordel å samle grupper med samme diagnose slik at det skjer meningsutveksling og læring fra den ene pasienten til den andre Pasienter med multitraume Her omtales spesielt den gruppen som har mulitiple brudd etter traumer med vekt på kompliserte brudd i ekstremiteter og bekkenskjellet, samtidig med nerveskader. Insidens: pr år Prevalens: vanskelig å anslå Fagrådet anbefaler i tråd med Traumerapporten og rapporten om tidlig rehabilitering OUS-UUS/SunHF at tilbudene til de store kompliserte skadene blir sentralisert på regionalt nivå. - 16

17 Tabell: Kapasitet, behov og anbefalinger Utredning/akutt behandling Angivelse av behov Hva finnes? Udekket behov Råd til HSØ RHF Traumesenteret og påfølgende intermediærenhet Økning av intermediær senger på OUS HF, USS Intermediærtilbudet for alle traumegruppene dimensjoneres til 6-8 senger på OUS HF, USS Døgnbasert rehab på HF 1. Kompleks rehab 2. Moderate skader 3. Enklere skader 1. OUS HF,USS - SunHF 2. Ortopedisk avd på HF, så til områdeavdeling Nasjonal funksjon på de aller mest komplekse? Det etableres en interregional faggruppe for å drøfte landsfunksjon hvor brukerorganisasjonen bør inngå 3. Ortopedisk avd på HF til kommune Dag rehab på HF Ikke beskrevet Ikke beskrevet Ikke beskrevet Ikke grunnlag for råd Lærings- og mestringssenter Ikke beskrevet Finnes LMS på SunHF og OUS HF,USS Ikke beskrevet Tilbudene på LMS bør inngå i behandlingskjeden til de som ikke gjenvinner tidligere funksjonsnivå Tverrfaglig poliklinikk Ortopedisk avd bør pas. innkalles til kontroller, 3, 6 og 12 mnd Ikke beskrevet Se kap 4.1. rehabiliteringspoliklinikk Rehab avd innkalle til kontroll etter 6 mnd og 1 år Svært varierende praksis Dette mangler Døgnbasert rehab på institusjon Pasienter med enkle og moderate skaden kan ha rehabilitering på rehab institusjon Catosenteret og lengre i forløpet Beitostølen Institusjoner i tillegg bør inngå i behandlingskjeden - 17

18 4.4. Pasienter med behov for elektiv ortopedi I denne gruppen inngår pasienter som trenger spesialisert rehabilitering etter kirurgisk ortopediske inngrep. Dette kan være knyttet både til akutte traumer og til elektive innleggelser. De fleste av disse pasientene overføres direkte til nødvendig spesialisert rehabilitering fra avdelingen de er operert. Pleietyngden spiller en rolle for hvem som kan gå til rehabiliteringsinstitusjonene. I URT rapporten fra 2005 finner man at det i daværende Helse Øst, var ca 1000 kneproteser og 2000 hofteproteser og 300 revisjoner pr år. Tallet har sannsynligvis økt noe. Ca 80 % av pasientene var over 70 år. Martina Hansen Hospital har operert inn 900 proteser i store ledd i 2008, Lovisenberg hadde 800 tilsvarende operasjoner i kne og hofter. Fagrådet mener i tråd med en unison tilbakemelding fra spesialiteten ortopedisk kirurgi at opphold på rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter med frakturer eller nyinnsatte proteser i store ledd, er mer tradisjon enn at det er på grunnlag av forskningsbasert kost/nytt analyse. Antallet har blitt redusert de siste årene og, og det forventes en ytterligere reduksjon. En konkret tilbakemelding som også er basert på dokumentasjon tilsier en reduksjon i behovet for rehabiliteringsplasser for denne gruppen på > 50 %. Det er av betydning at Helseforetakene er tydelig overfor pasientene før en eventuell operasjon at det er forventet en bedre rehabilitering ved å reise hjem å trene i kjente omgivelser. Gruppen eldre menneskermed brudd øker imidlertid, og i denne gruppen trenger flertallet oftere sykehjemsplass med rehabilitering, enn plass på rehabiliteringsinstitusjon Lungesykdommer Mennesker med kronisk lungesykdom utgjør en stor gruppe med behov for rehabilitering. Hoveddiagnosene er kols og astma. I Norge angis at nær mennesker har kols, dvs en prevalens på ca 10 % av den voksne befolkningen, og en insidens på 1 %. Prevalensen for astma angis til ca 8 % i befolkningen som helhet. Det anslås at kols innen 2020 er den 3.hyppigste dødsårsak i verden. Kronisk lungesykdom har individuelle og varierende forløp. Tidlig fase er ofte uten symptomer, etter hvert tilkommer hoste, oppspytt og funksjonsdyspnoe. Senere fase innebærer progredierende funksjonstap. Mange har episoder med akutte forverrelser som er alvorlig ift prognose (10 % mortalitet ifm sykehusopphold). Senfasen i det kroniske forløpet innebærer ofte svært nedsatt funksjonsevne, angst/depresjon og sosial isolasjon. - 18

19 Tabell: Kapasitet, behov og anbefalinger Akutt behandling Angivelse av behov Hva finnes? Udekket behov Råd til HSØ RHF Stort behov for spesialisert rehabilitering etter akutte forverrelser/ innleggelser. Ingen Det bør etableres et visst antall intermediærsenger ved de sykehus som tar imot akuttinnleggelser Tilbudet må utvikles i hvert sykehusområde. Jobbe videre med utredning av behov/kapasitet. Døgnbasert rehab på HF Tilfredsstillende dekning når sengene ved Glittreklinikken inkluderes Granheim SIHF (40 senger) Rjukan (6 senger) Utvikle bedre samhandling med øvrig behandlingskjede Opprettholdes på dagens nivå Tverrfaglig poliklinikk/dagtilbud Alle sykehusområder bør ha tilbud om poliklinisk lungerehabilitering Rehabilitering: 1. OUS HF Aker 2. OUS HF Ullevål 3. Lovisenberg 4. Ahus HF 5. SSHF, Krsitiansand Det er pr i dag ikke polikliniske tilbud i alle sykehusområder (ikke Innlandet og Vestre Viken). Kapasiteten er ujevn og antall pasienter som får tilbud er lavt. Evaluere eksisterende tilbud. Utvikle tilbudet ved helseforetakene. Se på finansieringsmodellen. 6. Sykehuset Østfold, Moss 7. Sykehuset Telemark/Skien Kols og astmaskole 1. Granheim 2. SiV HF, Tønsberg 3. SSHF, Flekkefjord 4. SSHF Kristaiansand Lærings- og mestringssenter Læringstilbud ved LMS bør utbygges og samarbeid med primærhelsetjenesten utforskes. 1. Glittreklinikken 2.Diakonhjemmet 3.VestreVikenHF, Sykehuset Asker og Bærum 4.Vestre VikenHF Sykehuset Buskerud Alle helseforetak bør ha læringstilbud til lungepasienter. Behov for ytterligere samarbeid mellom LMS og poliklinikkene. Læringstilbudene må inngå i behandlingskjedene. Etterspørre virksomhetsrapportering fra HF/LMS. 5. Vestre Viken HF, Ringerike - 19

20 sykehus Ambulant rehabiliteringsteam Viktig ift samhandling og oppfølging av enkeltpasienter feks oksygenbrukere. Bør forefinnes i alle sykehusområder. 1.STHF, Skien 2. Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum Flere sykehusområder mangler ambulante team Ikke komplett oversikt over tilbudet, bør kartlegges nærmere. Døgnbasert rehab på institusjon Flere pasienter bør kunne gis tilbud ved rehab.inst. 1.Landåsen (10 senger) 2.Glittreklinikken; se nedenfor (96 senger) Bedre samordning mellom helseforetak, spesialsykehus 1.linje og rehabinstitusjoner. Særskilte tilbud Jfr Døgnbasert rehab på HF og rehab.inst. Glittreklinikken; ikke-kommersielt privat spesialsykehus m/ Dagens tilbud opprettholdes. Utvikle samhandlingsmodell med øvrige institusjoner samt 1.linjen FoU-virksomhet 4.6 Revmatologisk rehabilitering Forekomst og sykdomsforløp Denne arbeidsgruppen avgrenser området til "Inflammatoriske revmatiske sykdommer" og "degenerative lidelser". I Norge er det ca personer med en revmatisk sykdom (www.revmatiker.no). Revmatiske sykdommer har et kronisk, men individuelt og varierende forløp. Med dagens medisinske behandlingsregime får en stor andel av pasientene god effekt av behandlingen og kan leve godt med sin sykdom. Andre har en aggressiv sykdomsutvikling og får utfordringer knyttet til funksjon og deltagelse i samfunnslivet. Tradisjonelt skilles det mellom behandlingsfase og rehabiliteringsfase. Denne inndelingen passer dårlig innen revmatologisk rehabilitering. Rehabilitering for mennesker med revmatisk sykdom er en integrert del av behandlingstilbudet ved de revmatologiske avdelingene Dagens situasjon Det er svært varierende rehabiliteringstilbud i regionen til denne pasientgruppen. En regional gruppe med representanter fra samtlige avdelinger og tre rehabiliteringsinstitusjoner (Skogli, Jeløya og Vikersund) arbeider med å komme frem til konsensus om innholdet i rehabiliteringstilbudet på sykehusnivå og hvilke problemstillinger som skal løses her. Det vurderes også om samtlige avdelinger må ha rehabiliteringstilbud utover LMS eller om vi kan se tilbudet i regionen samlet. Pasienten utrykker noe misnøye med vanskeligheter med å få plass på rehabiliteringsinstitusjonene og institusjonene rapporterer venteliste. Tilbud i de ulike sykehusområdene i regionen Innlandet:SI HF, Kongsvinger og Lillehammer Revmatismesykehus Østfold: Sykehuset Østfold HF Hovedstad Øst: Uklart hvem som skal dekke dette tilbudet Sentrum: Diakonhjemmets sykehus (leddgikt og beslektede sykdommer, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet (sjeldne revmatiske sykdommer) - 20

21 Hovedstad Vest: Martina Hansens Hospital, Vestre Viken HF, Buskerud HF Telemark /Vestfold: Betanien Hospital Sørlandet: Sørlandet sykehus HF, Arendal og Kristiansand Rehabiliteringsinstitusjoner med avtale om særskilt tilbud til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom (her har vi ikke inkludert pasienter til postoperativ rehabilitering som foregår ved flere institusjoner) Skogli rehabiliteringssenter Jeløya kurbad Vikersund rehabiliteringssenter Lærings og mestringssentra (LMS) Samtlige revmatologiske avdelinger i regionen har ulike helsepedagogiske tilbud; revmaskole, livsstyrketrening og ulike mestringskurs. Lillehammer har egen lærings og mestringsavdeling med ukeskurs sortert etter diagnose. Rehabilitering ved nasjonalt revmatologisk rehabiliterings og kompetansesenter (NRRK) Rehabiliteringsenheten gir et tilbud på landsbasis for personer med Aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer (som ikke oppnås å bli løst på lavere nivå) eller Stabil sykdom med eller uten sykdom/skade og tilhørende funksjonsproblemer når det samtidig foreligger en eller flere av følgende: o Store livsfase utfordringer (familie/jobb) o Psykiske problemstillinger o Rusavhengighet knyttet til smerteproblematikk o Krise i relasjoner/kompliserte familierelasjoner Anbefalinger Revmatologiske avdelinger må satse mer på ambulerende rehabiliteringsteam, som kan følge opp pasientene i samarbeid med primærhelsetjenesten. Det må også vurderes hvordan man bygger opp et mer omfattende rehabiliteringstilbud til revmatologiske ikke selvhjulpne pasienter med store terapiresistente funksjonstap som trenger langvarig institusjonsrehabilitering Hjerterehabilitering Forekomst I overkant av 400 pr diagnostiseres årlig med hjertesykdom dvs. omlag nye hjertepasienter årlig. I tillegg lever mange med kronisk hjertesvikt, ca 2 % av befolkning hvilket vil si ca pasienter Dagens rehabiliteringstjeneste Internasjonalt blir hjerterehabilitering i økende grad anbefalt som en integrert del av behandlingen og ivaretakelsen av pasienter med hjerte- og karsykdommer. Henvisningen til hjerterehabilitering er en klasse 1-indikasjon i de fleste oppdaterte aktuelle anbefalinger i forhold til pasienter med koronar hjertesykdom, klaffeoperasjon og hjertesvikt. Tross den overbevisende dokumentasjonen, er det et mindretall av dem som har behov for det blir henvist. I en undersøkelse ved Feiringklinikken i 2003 blant 400 pasienter behandlet med bypass-operasjon eller PCI i 2002, svarte kun 20 % at de hadde hatt tilbud om en eller annen form for hjerterehabilitering i løpet av året. - 21

22 Hjertesykdom rammer hele personen og ikke bare hjertet og rehabiliteringsopplegget bør ha følgende fokusområder: 1. Helse og livsstil. 2. Øke kunnskap og opplevelse av mestring, og redusere angst for hjertesykdom. 3. Redusere sykemeldingstid og uførepensjonering. Indikasjoner for hjerterehabilitering: behov for livsstilsendring, behov for informasjon/ kunnskap, liten sykdomsinnsikt, dårlig mestring, angst/usikkerhet, problemer med å fungere i arbeidslivet, opptreningsbehov etter operasjon/akutt sykdom. Vår erfaring er at det er betydelig individuell variasjon i pasientenes behov for hjerterehabilitering. Noen tar tak i egen situasjon. Noen klarer seg med et poliklinisk tilbud, med vekt på undervisning om trening og kosthold. For noen er det av stor betydning å komme bort fra hverdagen og ulike faktorer som står i veien for rehabilitering. Mange av får en ny start, som for disse er en forutsetning for å ivareta egen helse og forhindre residiv av sykdom Tilbud på ulike nivåer Primærhelsetjenesten i kommunen har ikke et tilbud som ivaretar hjertepasientenes helhetlige rehabiliteringsbehov. Imidlertid finnes det relevante frisktreningsopplegg i mange kommuner. De polikliniske hjerterehabiliteringstilbudene i regionen er svært ulike i både omfang, faglig innhold og organisering. Ved 19 av totalt 24 helseforetak i Helse Sør-Øst tilbys det en eller annen form for hjerterehabilitering. Av disse 19 vurderer vi det slik at ca 2/3 har gode tilbud og oppfyller kravene til helhetlig hjerterehabilitering. Helse Sør-Øst har avtale med 6 private rehabliteringsinstitusjoner (samt Telemark Rehabiliteringssenter som ligger inn under Sykehuset Telemark HF) og et privat sykehus (Feiringklinikken) om institusjonsbasert hjerterehabilitering. Dette er avtaler som inkluderer tilbud til pasienter både i fase 1 og 2. Institusjonsbasert rehabilitering i fase 1 er et intermediærtilbud til pasienter som er for dårlige til å reise hjem. Fase 2-rehabiliteringen innebærer en tverrfaglig, intensiv rehabiliteringsprosess, hvor pasientene undervises i, og følger programmer for fysisk trening, kosthold og mestring av hjertesykdom. Det undervises i tillegg i sykdomslære, temaet å leve med hjertesykdom, forebygging, medikamentell behandling, røykeslutt, relevante temaer i forhold til yrkeslivet, samt individuell veiledning i forhold til sykdom og personlige forhold. Mange pasienter opplever også at gruppedynamikken er svært gunstig i egen rehabiliteringsprosess. I institusjonsbasert rehabilitering er fellesskap utenom det offisielle programmet et viktig bidrag i rehabiliteringsprosessen likemannseffekten Fremtidens behov Det vil bli økende behov for hjerterehabilitering i årene som kommer. Samfunnsutviklingen med overvektsproblematikk, inaktivitet og økningen i forekomst av diabetes og metabolsk syndrom hos stadig yngre personer vil føre til at flere får hjertesykdom. I tillegg vil befolkningsøkningen i de eldste aldersgruppene bidra til flere hjertesyke, særlig hjertesvikt og klaffesykdom. Lokalsykehus som har eget poliklinisk hjerterehabiliteringstilbud, synes også å være bevisste på behovet for rehabilitering. Imidlertid er det stor variasjon i tilbudenes omfang og innhold. Vi opplever overraskende liten etterspørsel etter institusjonsbasert rehabilitering fra enkelte lokalsykehus som selv ikke har et poliklinisk tilbud. Behovet i sykehusområdet for fase 1 rehabilitering etter akutt sykdom synes å være bra ivaretatt. Bevisstheten rundt denne bruken av rehabiliteringsinstitusjonene synes å være tilstede ved de fleste sykehusene. - 22

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap»

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap» Årsrapport 2005 2 Innhold Administrerende direktør har ordet stadig nye utfordringer.............. 3 Styrets beretning.................. 5 Hva er brukerutvalget opptatt av..... 11 Sjeflegen har ordet Et

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer