Vår kunnskap, barn s trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår kunnskap, barn s trygghet"

Transkript

1 Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA

2 ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år. Det betales inn en andel på kr 3000,- per barn og foreldrene er således eiere. Andelen betales tilbake når barnet slutter og nytt barn overtar plassen. Vi har gode, romslige og lyse avdelinger. Mellom avdelingene har vi et stort fellesrom hvor også barnehagens kjøkken er. Barnehagen har et mangfoldig ute-område som innbyr til kreativitet og variert lek. Det er kort vei til skog og mark,- noe vi benytter oss av i stort monn. Orrestien er omkranset av flere boligfelt og det er lett adkomst til barnehagen. (Se under beliggenhet ). Vi har for øvrig relativt gode parkeringsforhold. Vår visjon: Vår kunnskap, barns trygghet, søker vi å etterleve etter beste evne. Barnehagen har et personale som setter sin ære i å utføre et arbeide som alle,- foreldre, barn og en selv kan være bekjente og stolte av. Med andre ord: Vi jobber ut fra det faktum at vårt levebrød baseres i stor grad på kundetilfredshet. Barnehagen er barns arena hvor de tilbringer store deler av sitt liv frem til skolestart. Vår oppgave er da å sørge for at dette er et godt sted å være. Det er mange utviklingsområder som skal følges opp og mange behov som skal dekkes. Blant alle lover, forskrifter og regler som skal oppfylles og følges, har vi i tillegg noen spesielle krav til oss selv og som alle skal jobbe for å oppnå: Alle barn skal sees. Alle barn skal ha minst en venn i barnehagen. Vi skal investere i hverandre. Personalet er stabilt, kunnskapsrike/ tørste, seriøse, glade og ikke minst stolte av jobben som utføres. Og så har vi det utrolig morsomt på jobb! Orrestien Barnehage BA er nå med i det Ås kommune kaller et samordnet opptak. Hvis det er ønskelig å søke plass i Orrestien Barnehage BA, kan søknadsskjema, vedtekter og nødvendig informasjon enten hentes på vår hjemmeside, fås ved å kontakte barnehagen eller ved henvendelse til kommunen. Barnehagen anbefaler nok de to første alternativ. Merete Soløy Daglig leder

3 Mål for arbeid innhold Orrestien barnehage skal jobbe for at alle barn som går i vår barnehage skal trives og få fellesopplevelser og utfordringer. Barna skal lære å vise omsorg og empati. Barna skal få oppgaver etter sitt utviklingsnivå slik at alle føler at de mestrer. Personalet skal være gode rollemodeller for barna. Vi skal gi ros og anerkjennelse slik at barna forstår at positiv atferd i barnehagen belønnes. Vi har få, men klare regler. Barna skal vise respekt for seg selv, andre og barnehagens inventar. Vi skaper trygghet ved å ha fast dagsrytme og ukeplan. Personalet skal være tilgjengelig for hvert enkelt barn slik at alle har samme mulighet til å gå ut av Orrestien barnehage som lykkelige barn med et stort spekter av gode minner. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Kardemommebyloven Vår visjon: Vår kunnskap, barns trygghet, søker vi å etterleve etter beste evne. Barnehagen har et personale som setter sin ære i å utføre et arbeide som alle, - foreldre, barn og en selv kan være bekjente og stolte av. Med andre ord: Vi jobber ut fra det faktum at vårt levebrød baseres i stor grad på kundetilfredshet. Barnehagen er barns arena hvor de tilbringer store deler av sitt liv frem til skolestart. Vår oppgave er da å sørge for at dette er et godt sted å være. Det er mange utviklingsområder som skal følges opp og mange behov som skal dekkes. Blant alle lover, forskrifter og regler som skal oppfylles og følges, har vi i tillegg noen spesielle krav til oss selv og som alle skal jobbe for å oppnå: Alle barn skal sees. Alle barn skal ha minst en venn i barnehagen. Vi skal investere i hverandre. Personalet er stabilt, kunnskapsrike/ tørste, seriøse, glade og ikke minst stolte av jobben som utføres. Og så har vi det utrolig morsomt på jobb! Vi vektlegger folkeskikk som grunnlag i sosial samhandling. Med folkeskikk mener vi rutiner og holdninger som er en del av samfunnets grunnleggende verdier: Hilse når vi kommer og si ha det når vi går Takke for maten Lytte når noen snakker til deg. Svare når noen snakker til deg Respektere barnehagens område, ute og inne. Vise empati.

4 Evaluering av pedagogisk arbeid Å evaluere vårt arbeid er en stor del av det pedagogiske arbeidet. I en evalueringsprosess blir man klokere på seg selv, egne handlinger, egen og gruppas kompetanse, barnas handlinger, samspill, og samarbeid. Gjennom å evaluere det vi gjør finner vi ut om det pedagogiske målet er nådd, hvordan det ble nådd, hvordan har barnas og personalets engasjement og motivasjon vært i prosessen, og hva vi sitter igjen med av erfaring etter endt pedagogisk opplegg. Evalueringen hjelper oss i arbeidet med å skape et godt pedagogisk tilbud til alle. Rammeplanens 7 fagområder Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktviteter. I sosialt samspill i lek og ellers i hverdagen skjer det ofte spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Dette sier rammeplanen om fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den non-verbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføring er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Rammeplanen kap Kropp, bevegelse og helse. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn seg selv og verden å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barns seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Rammeplanen kap. 3.2.

5 Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Rammeplanen kap Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Rammeplanen kap Etikk, religion og filosofi. Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledningen barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Rammeplanen kap Nærmiljø og samfunn. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Rammeplanen kap. 3.6 Antall, rom og form. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. Rammeplanen kap SPOR: Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3

6 I Orrestien barnehage jobber vi SPOR med barns medvirkning gjennom

7 Definisjon av spor SPOR og de 7 fagområdene Spor er det barnet er interessert i, opptatt av, forteller om, tegner, leker eller er motivert for å arbeide med. Å finne barnas spor krever at personalet er observerende og i stand til å tolke barna spor og omsette disse til en konkret, pedagogisk praksis. Slik finner vi barnas spor: Formelle observasjonsskjema. Daglige uformelle observasjoner. Intervju med barna. Sommerferiemappen. Barnets fortellinger og historier. Tolke barnas tegninger. Foreldrekommunikasjon. Personalet må sortere og nå fram til kjernen eller summen av barnas interesser slik at vi står igjen med ett eller flere tydelige og brukbare spor. Vi kan finne et spor som flere er opptatt av, f.eks vi velger å fordype oss i sporet biler dersom store deler av gruppa er opptatt av dette, eller vi kan velge ett barns unike spor, f.eks sporet kanin dersom et barn har interesse for det. Hensikten med å jobbe med barnas Spor er nettopp barns rett til medvirkning. Vi opplever at barna er meget engasjerte og lærevillige når vi tar utgangspunkt i det de interesserer seg for. Praktisk-pedagogisk gjennomføring av SPOR: Når personalet har funnet et spor så omsettes dette i en pedagogisk plan som kan gjennom- føres i løpet av 1 eller flere måneder. Sporet blir et tema som skal gjennomsyre de fleste aktiviteter vi gjennomfører i denne perioden. La oss si at vi har funnet sporet: BONDEGÅRDEN. (dette er kun et eksempel) Barnas egne interesser og spørsmål har nå dannet grunnlaget for temaet BONDEGÅRDEN. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskap og ferdigheter. Barnehageloven 2 Fagområde Kommunikasjon, språk og tekst: Kropp, bevegelse og helse: Kunst, kultur og kreativitet: Natur, miljø og teknikk: Etikk, religion og filosofi: Nærmiljø og samfunn: Antall, rom og form: eksempel på gjennomføring av sporet BONDEGÅRD Lytte til barnas tanker om bondegården, lese bøker, rim og regler, dikte opp egne historier, synge sanger, samlingstunder som omhandler bondegården, vise fram bilder av kua, hvordan skriver vi ku. Bli kjent med menneskekroppen og dyrenes anatomi, bondegårdens matproduksjon bidrar til et sunt kosthold, aktiv bruk at nærmiljøet gir god fysisk aktivitet. Tegne, male dyrene på gården, dramatisere, lage skulpturer, lage kunst av materialer fra en bondegård, hest i pappmasjé, tolke kunst, dra på landbruksmuseum etc. Dra på tur til bondegård og få møte dyra, få innsikt i produksjon av matvarer, innføring i utstyr bonden bruker i sitt daglige arbeid på gården, forståelse for det norske kulturlandskapet og hvor viktig bondegården er for samfunnet generelt. Være åpne for barnas undring, personalet tar alle spørsmål på alvor, vi tar hensyn til livstro og barnas egne tanker om livet og døden. tur til bondegård i nærmiljøet, hvordan jobber bonden, hvorfor er bondegården viktig for Norge. Utforske og leke med tall og former, tilegne seg matematiske begreper som f.eks stor-liten, over-under, telle hester, lære form ved å tegne kua, lage bondegård av klosser etc

8 Dokumentasjon av spor Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Rammeplanen kap. 4.2 I Orrestien barnehage jobber vi aktivt med å dokumentere barnas lek, læring og utvikling. Vi tar utgangspunkt i at dokumentasjon er en naturlig del av arbeidsprosessen, dvs at dokumentasjon skal være en del av arbeidet med barna slik at barna er delaktige i dokumentasjonsprosessen. Slik må barna reflektere og sette ord på sine handlinger. Dette gjør det også enklere for barnet å sette ord på hva han/hun har opplevd i barnehagen. Dokumentasjonen blir et verktøy for å formidle en historie til mor og far. Eksempler på hvordan vi dokumenterer vårt arbeid: Dagsrapportbok med bilder og referat av dagen. Plansjer med digitalbilder og utdypende tekst og sitater. Sommerferiemapper som dokumentasjon av barnets primære miljø. Dokumentasjons-billedbøker barna har laget selv, f.eks det blir laget en kort bok, med digitalbilder og tekst, om da barnegruppa var på besøk på bondegården. Utstilling av tredimensjonalt arbeid, f.eks hvis barna lager en bondegård av kongledyr.

9 Øvrig pedagogisk arbeid på Gjøkeredet og Bjørnehiet Aldersbestemte klubber: Barna på Bjørnehiet og Gjøkeredet blir delt opp i klubber etter hvilket årstall de er født. Disse klubbene møtes hver onsdag fra Barna vil bli bedre kjent med barn på egen alder på tvers av avdelingene, og de vil få utfordringer etter sitt utviklingsnivå. Hver klubb har sitt tema. 3-årsklubben Hovedtema: Snakkepakken Snakkepakken er et språkutviklingsverktøy for barnehage og skole. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Når barn er i et godt språklig samspill med andre, tilegner de seg språk. De skal lære hva språket brukes til og hvordan det brukes. 4-årsklubben. Hovedtema: Natur og friluft. Vi går på tur til en fast plass i skogen bak barnehagen. Der skal vi bygge bålplass med benker og sette opp en gapahuk. De skal lære mer om naturen, årstider og riktige klær til de forskjellige årstidene. Barna skal bli glade i naturen og lære å bruke den riktig. Vi er miljødetektivene. 5-årsklubben. Hovedtema: 5-årsklubb Barna blir bedre kjent med hverandre før de begynner på skolen. De vil få oppgaver som er relatert til skolen og vi besøker skolens uteområde for å bli bedre kjent. Vi legger vekt på at barna skal bli trygge på seg selv. Vi snakker om å tro på seg selv, stå for egne meninger, respekterer at alle er forskjellige og ha orden på egne saker. Barna skal bli mer bevisste på at de er eldst i barnehagen. For å forsterke følelsen av å være størst får 5-åringene dra på turer og delta på aktiviteter som er lagt opp spesielt for dem, for eksempel kinotur. Vi har en formell avslutning før skolestart. Det å være eldst medfører også ansvar overfor de yngste barna. Derfor vil vi ha en fadderordning som innebærer at de passer på og hjelper 3-åringene. De vil også få oppgaver av oss voksne, for eksempel koste uteområdet og hjelpe til i det daglige. Barnas overgang fra barnehage til skole: For at overgangen mellom barnehage og skole skal bli en positiv opplevelse for alle barna som går ut av Orrestien starter vi forberedelsene tidlig. 5-årsklubben er tilrettelagt slik at barna skal få en innføring i hva som møter dem av utfordringer på skolen, både faglig og sosialt. Vi har et godt samarbeid med Nordby skole, Sjøskogen skole og evt. andre skoler barna tilhører. I 5-årsklubben blir barna presentert for skolerelaterte oppgaver slik at de har kjennskap til oppgaveformen før de begynner på skolen, dette gir en trygghet i form av å mestre samtidig som barna ser en sammenheng mellom barnehage og skole. Samtidig passer vi på at nysgjerrigheten opprettholdes slik at de ikke vil kjede seg med oppgavene de får på skolen. Skolen inviterer oss på besøk i mai/juni. Da møter vi læreren, får besøke klasserommet og bli bedre kjent med området. Dette besøket forbereder vi barna på gjennom hele året og er et høydepunkt for alle barna. For at barna skal få en skikkelig avskjed med den epoken det har vært å være barnehagebarn inviterer vi til en høytidelig avslutning på kveldstid her i barnehagen. Familien blir invitert til servering og et show som 5-årsklubben har forberedt i lang tid. Etter barnas fremføring blir hvert barn satt pris på ved at det overrekkes et diplom. På denne måten får barna en fin avslutning på sin tid her i Orrestien barnehage.

10 Gjøkeredet og Bjørnehiet s dagsrytme Klokkeslett Hva hvordan hvorfor Frokost Vi samles til felles frokost på kjøkkenet. frokost er dagens viktigste måltid. Vi lærer bordskikk og gode matvaner Frilek Valgfrie aktiviteter. Barna får en myk start på dagen. Tar egne valg og får trening i sosial omgang Organiserte Pedagogisk tilrettelagt aktivitet i grupper en rolig setting gir bedre forutsetning for læring. Færre barn pr gruppe gir aktiviteter personalet en stor mulighet til å se hvert barns behov Samling Vi samles til sang, eventyr og samtale Barna lærer seg å lytte, vente på tur og opplever gleden ved å samles til sang og samtale lunsj Vi spiser på avdelingen. Vi lærer bordskikk. Barna får et positivt forhold til mat og oppleve måltidet som en hyggelig stund Utelek Vi leker på barnehagens uteområde. Bli vant til å være ute i all slags vær. Grovmotorisk trening frukt Vi spiser på avdelingen. Vi lærer bordskikk. Frukt og grønt hver dag gir en sunn kropp ca Hvilestund Vi samles på lillerommet til musikk og eventyr. Barna trenger en rolig stund i en ellers hektisk hverdag. Vi lærer å lytte og sitte rolig Frilek Barna velger selv hva de vil leke med. før man går hjem er det fint å kunne leke med akkurat det man vil. Trollungenes dagsrytme Klokkeslett Hva hvordan hvorfor Frokost Frilek ute/inne eller organiserte aktiviteter. Rydding, bleieskift og håndvask. Samlingstund Lunsj Soving Frukt måltid Bleieskift Vi samles til felles frokost på kjøkkenet. Valgfrie leke aktiviteter eller pedagogisk tilrettelagte aktiviteter i grupper. Alle rydder avdelingen,vi går på badet, skifter og vasker. Vi samles til sang, eventyr,undring og samtale. Vi spiser på avdelingen Barna sover i egne vogner utendørs. Vi spiser frukt/mat på avdelingen Barna får tørr bleie ved behov. Frokost er dagens viktigste måltid. Vi lærer bordskikk og gode matvaner. Barna får en myk start på dagen. Tar egne valg og får trening i sosial omgang. Barna lærer å rydde etter endt lek. Vi skifter bleier og har do-trening før håndvask. Vi lærer hygiene. Barna lærer seg sanger,de lærer å lytte, vente på tur, opplevelser og gleden ved å samles til sang og fellesskap. Vi lærer bordskikk. Barna får et positivt forhold til mat og opplever måltidet som en hyggelig stund. De minste barna trenger søvn midt på dagen for å samle krefter til resten av dagens gjøremål. Frukt og grønt hver dag gir en sunn kropp. Mange av barna trenger ny bleie etter soving og frukt

11 Øvrig pedagogisk arbeid på Trollungene Hos oss på Trollungene er vi engasjerte voksne som hver dag ser alle barna på avdelingen og vi arbeider med at personalet er bevisst sine tanker om småbarns utvikling og behov. Vi har respekt for barns lek og det de akkurat holder på med. Med de voksnes bistand skal barna stimuleres slik at de utvider sin evne til fantasi, refleksjon og tenkning, noe som igjen kan bidra til en optimal utvikling hos barnet. Vi følger opp barnas initiativ gjennom hele dagen og på denne måten har også de minste i barnehagen medvirkning til sin egen hverdag. Flere dager i uken deler vi barnegruppa i smågrupper. Dette for at man da blir færre barn pr voksen, man får et bedre samspill med barna og har mulighet til å observere det enkelte barns utvikling. I små grupper med de minste barna får man et bedre samspill barn- voksen og man ser og kan tilrettelegge for mer barn barn samspill. Små barn kommuniserer kroppslig, med lyder og ord. Gjennom kroppen opplever barna å være til. På avdelingen jobber vi kontinuerlig med å skape trygghet, da dette er viktig i små barns tilknytning. Barna skal få oppleve trygghet ovenfor personalet og de andre barna på avdelingen. Gjennom en god tilknytning danner man grunnlaget for utvikling av samspillsforhold til de voksne og til de andre barna i barnehagen. Vi er sensitive i forhold til barnas behov og hvordan vi kan dekke disse. En fast dagsrytme skaper en trygghet for de minste barna i barnehagen. Vi har faste tilknytningspersoner for at de minste skal etablere trygghet. Da har de minste barna en trygg base de kan vende tilbake til etter å ha vært og utforsket og opplevd. Ved å la barna oppleve trygge voksne danner vi grunnlaget for et trygt og positivt forhold til omverdenen.

12 Årets rytme Periode Hva skjer? hvordan? August oppstart til nytt barnehageår Vi blir kjent med de nye barna. September-November høsten Vi lager grønnsakssuppe og fordyper oss i årstiden. foreldremøte. Desember jul julebudskapet. advent markeres. julebord for barna. lucia-markering. nissefest. julefrokost der foreldrene blir invitert. Januar-Mars Vinteren Vi har en aktivitetsdag og fordyper oss i årstiden. Vi markerer påske. - påskebudskapet. - Påskefrokost der foreldrene blir invitert. April-Mai våren og 17.mai Vi forbereder 17.mai og fordyper oss i årstiden. foreldremøte/temakveld. Juni sommeren og 5-årsklubb blir invitert sammen med foreldrene avslutning for 5-årsklubb til en høytidelig avslutning her i barnehagen. Vi fordyper oss i årstiden. Juli sommeren sommerferieavvikling.

13 Årsplan for Orrestien Barnehage BA

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer