HANDELSDEPARTEMENTET I LONDON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDELSDEPARTEMENTET I LONDON 1940-1945"

Transkript

1 HANDELSDEPARTEMENTET I LONDON Organisering og arbeidsfelt Handelsdepartementet i London begynte sin i virksomhet i juni Til å begynne med bestod departementet av Alminnelig avdeling og Sjøfartsavdelingen. Fiskerikontoret som tidligere hadde sortert under Trade Division, Nortraship, ble overført departementet ved kgl.res. 31. januar Et eget eksil-telegrafstyre med organisatorisk forankring i departementet ble opprettet ved kgl.res. 3. juli Pr. mai 1945 bestod Handelsdepartementet av Den alminnelige avdeling, Sjøfartsavdelingen, Fiskerikontoret og Telegrafstyret og hadde en stab på 37 personer. Departementet ble nedlagt ved krigens slutt og gjenstående arbeidsfelt overført hjemlige forvaltningsorgan. Den norske regjering rekvirerte ved provisoriske anordninger 22. april og 18. mai 1940 alle norske skip registrert eller hjemmehørende i Norge som befant seg utenfor tyskokkupert område. Flåten skulle benyttes til å sikre forsyninger og fremme krigsoperasjoner for Norge og de allierte makter. Handelsdepartementet i eksil hadde som sin fremste oppgave å sørge for å holde flåten tilfredsstillende bemannet. Dette arbeidet var meget omfattende. Tusenvis av sjøfolk skulle stilles til disposisjon for alliert fart under svært vanskelige forhold samtidig som den enkelte sjømanns interesser med omsyn til økonomi, arbeidsforhold, velferd, utdanning, trygde- og sykeordninger osv. skulle ivaretas. Handelsdepartementet hadde ansvaret for mer enn nordmenn i utlendighet, herunder også ikke-sjøfolk, i perioden I tillegg til alle de nye ekstraordinære arbeidsoppgaver hadde departementet også tradisjonelle forvaltningsområder innenfor skip og sjøfart som tilsvarte de saksfeltene som sorterte under Sjøfartskontoret, sjømannskontorene og Kontoret for navigasjons- og maskinistvesenet i det hjemlige Handelsdepartementet. Ansvarsområdene var fordelt på departementets to avdelinger og to kontorer slik det framgår av det følgende. Den alminnelige avdelings arbeidsfelt Den alminnelige avdelings arbeidsfelt var å sørge for bemanning av handelsflåten. Da krigen begynte befant de norske sjøfolkene seg på norske eller utenlandskregistrerte skip på alle hav. Mange seilte på Østen, USA eller Canada mens andre oppholdt seg i land på forskjellige steder. Det var viktig å få kartlagt sjøfolkene og sette dem inn der de trengtes mest. For å sikre tilfredstillende bemanning ble det innført tvungen arbeidsplikt ved provisorisk anordning Gjennomføringen av allmenn arbeidsplikt forutsatte tilgang på opplysninger om nordmenn som oppholdt seg i utlandet, og det ble derfor vedtatt å foreta registrering av alle norske statsborgere i utlandet. Det ble opprettet egne registreringskontorer for dette formålet. Registreringskontorene ble underlagt konsulatene som igjen var underordnet Handelsdepartementet. Andre nyetableringer var Opplysningskontoret, Brevsentralen og Etterretningskontoret. Avdelingen hadde også ansvaret for Mannskaps- og vernepliktstyret, poolordning for norske sjøfolk, mønstringsbestemmelser, sjøfolks frivillige og tvungne trekk, i perioden Innskudds- og trekkontorene i London og New York, lofot-, svalbard- og sørøyfolkene og evakuering av dem, kullselskapene på Svalbard og gjenoppbyggingen av øya, Patentstyret, patentrettigheter og patentsaker.

2 The Inter-Allied Committèe of Ministers on Shipping Manpower og The Inter-Allied Committèe of Officials on Shipping Manpower. Komiteene skulle drøfte mannskapsspørsmål og foreta statusrapportering. Skipsfartsministeren og handelsministeren representerte Norge i den først nevnte komite, og Handelsdepartementets ekspedisjonssjef var Norges representant i den andre komiteen. Komitearbeidene resulterte i flere inter-allierte avtaler bl.a. om forsendelse av allierte sjøfolk etterlatt i utlandet pga sykdom og bestemmelser om fangenskapslønn. Lønn for sjøfolk under fangenskap og internering Provisorisk anordning 29. oktober 1943 bestemte at alle norske sjøfolk som ble tatt til fange eller internert mens de var i tjeneste på norskeide eller norskdisponerte skip, hadde rett til lønn under fangenskap eller internering. Satsene for slik lønn skulle fastsettes av Kongen eller den han bemyndiget. Lønnen skulle settes inn på konto for sjømannen i Det norske innskudds- og trekkontor for sjøfolk i London og utbetales rette vedkommende etter krigen. Fangenskapslønnen omfattet alle norske sjøfolk som ble tatt til fange eller internert etter 9. april 1940 og ble underlagt reglene om tvungent trekk. Utgiftene til fangenskapslønnen skulle bestrides av staten inntil ordningen trådte i kraft 29. oktober 1943, deretter av Nortraship, Sjømannsskoler Det var stort behov for kvalifisert arbeidskraft til sjøs. Alt i 1940 begynte planlegging for å få opprettet sjømannsskoler i U.K. og USA for utdannelse av styrmenn, radiotelegrafister og maskinister. Følgende skoler ble opprettet: Radioskolen i Toronto (funksjonstid ), 3.maskinistskolen i London (funksjonstid ), Radiotelegrafiskolen i London (funksjonstid ), Kokkeskolen i London (funksjonstid ), styrmannsskoler i London (funksjonstid ) og New York (funksjonstid ). Fordi mange norske fartøy ble senket, ble det etter hvert overskudd på kvalifisert arbeidskraft og skolene ble nedlagt. For arkivopplysninger om sjømannsskoler se katalog /11 Sjømannsskoler i Storbritannia (eller Felleskatalogen arkiv S-4310, S-4311, S-4312, S-2094, S-2096, S-2097, S-2098). Hjemsendelse av sjømenn etter frigjøringen og forsendelse av avløsningsmannskaper fra Norge Handelsdepartementet nedsatte 25. januar 1944 en komite med representanter fra Nortraship, sjømannsorganisasjonene og Registreringskontoret i London som skulle komme med forslag om hvordan handelsflåten etter frigjøringen kunne sikres avløsnings- og rekrutteringsmannskaper i Norge. Komiteen skulle også vurdere hvordan utveksling av mannskaper praktisk kunne skje og komme med anbefaling om eventuell opprettelse av organer i eller utenfor Norge som kunne stå for arbeidet. Komiteen konkluderte med at det burte foretas registrering i Norge av sjøfolk og unggutter som ønsket å dra til sjøs, og registreringen burte foretas av mønstringseller arbeidskontorer. Innstillingen ble vedtatt ved provisorisk anordning 18. mai Samordningskontoret skulle være det samlende sentralorgan for registrering, innkalling og forhyring i henhold til anordningen av 18. mai. Kontorets virksomhet var underlagt samordningsnemndas tilsyn og kontroll. Den handelsflåterepresentant som ble tilknyttet Oslo mønstringsdistrikt skulle inntil videre fungere som sjef for Samordningskontoret og være sekretær for Samordningsnemnda.

3

4 Helse- og velferdstiltak for sjøfolk Mange av tiltakene ble utredet av en egen komite, Sosialkomiteen (se katalog /11 eller Felleskatalogen arkiv S-2099), og omfattet herberger og hoteller, feriehjem, leseværelser, klubber og annen underholdningsvirksomhet, grammofonplateproduksjon, rekonvalesenthjem, legetjenester m.v. Opplysningskontoret, Brevsentralen og Etterretningskontoret ga også hjelp til nordmenn i UK. Postsaker 20. januar 1942 ble det i regjeringskonferanse bestemt å utgi såkalte frie norske frimerker til bruk om bord på norske skip og i det befridde Norge. Frimerkene ble tatt i bruk fra 1. januar Det ble også produsert frimerker til bruk ved eventuell invasjon i Norge. Provisorisk anordning 16. februar 1945 innførte midlertidige portofrihetssatser etter frigjøringen i stedet for tjenestefrimerker fordi alle merkene i Norge var merket med solkors. Med tanke på invasjon ble det utarbeidet instrukser til landets postmestre og departementets representanter ved de forskjellige distriktskommandoer. Telegrafstyret Telegrafstyret ble opprettet 3. juli 1943 og etter hvert ble alle norske telegraffolk som befant seg utenfor Norge organisert med tilknytting til dette styret. Telegrafadministrasjonen ble videreutviklet i et samarbeid mellom Handelsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvarets overkommando, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. I tillegg til Telegrafstyrets administrative stab i Handelsdepartementet var det ved krigens slutt også personell som arbeidet med materialanskaffelser, radio- og kringkastingsspørmål, militær etterretningstjeneste og sensur. Dessuten fantes det funksjonærer både i New York og Sverige. Telegrafstyret samarbeidet tett med militære myndigheter om sambandstjenester og forberedte framtidig samarbeid mellom militærmakt og hjemlig telegrafverk. Det ble utarbeidet midlertidig norsk Krigstelegrafreglement ved kgl.res. 5. februar 1943 og på grunnlag av dette reglementet ble det truffet en avtale med allierte sambandsmyndigheter om videre utbygging av nødvendige organer for Telegrafverkets innsats under frigjøringen. De ble seinere inngått en mer omfattende avtale mellom Supreme Commander Allied Expeditionary Forces og norske myndigheter. Denne avtalen ble godkjent av regjeringen i april Telegrafdirektøren og sambandssjefen i Forsvarets Overkommando var øverste norske myndighet og hadde direkte samarbeid med Chief Signal Officer som var øverste fagmyndighet på alliert side. Telegrafstyret samarbeidet med telegrafadministrasjoner i både allierte og nøytrale land og inngikk avtaler bl.a. om kabelnett, skaffet til veie utstyr, bygget opp reservelagre av materiell, sørget for anskaffelse av kabelskip, kringkastingssendere og annet utstyr, samarbeidet med styret i NRK om planer for frigjøringen, utdanning av radiotelegrafister, framtidig avvikling av telegrafadministrasjonen utenfor Norge m.m. Sjøfartsavdelingens arbeidsfelt Sjøfartsavdelingens arbeidsområde ble definert som de saksfelter som sorterte under 1. og 2. sjømannskontor, Sjøfartskontoret og Kontoret for navigasjons- og maskinistvesenet i det hjemlige Handels- og industridepartementet. Sjøfartsavdelingen ble imidlertid ikke videreinndelt i kontorer.

5 Hjemsendelse av sparemidler Hjemsendelse av sjøfolks sparemidler fra utenrikske stasjoner var etablert ordning før krigen men ble uaktuell ved okkupasjonen av Norge. Alternative løsninger ble administrert av innskudds- og trekkontorene i London og New York (se innledning i katalogene /10-11 eller Felleskatalogen arkiv S-3273 og S-3274). Utestasjonene ble imidlertid ved rundskriv i mai 1944 anmodet om å skaffe til veie oversyn over sparemidler som var hjemsendt i perioden 1. januar til 9. april 1940 slik at man etter frigjøringen kunne kontrollere om midlene var kommet fram til rette vedkommende. Staten påtok seg dessuten ansvaret for midler deponert ved utenrikske stasjoner i land som ble okkupert av fienden. Dette gjaldt først og fremst konsulater i Østen. Avdelingen kunne etter avtale med Finansdepartementet foreta utbetaling til sjøfolk etter særskilt søknad. Syke sjømenns rettigheter De forpliktelser i forhold til syke eller skadde sjøfolk som Rikstrygdeverket og trygdekontorene hadde før krigen ble fra overtatt av Nortraship. Saker i henhold til sjømannslovens 28 ble som tidligere dekket gjennom de utenrikske stasjoners kreditiver eller refundert Nortraship av departementet. Fra 1. januar 1942 ble behandlingen av syke sjømenn sentralisert i Statens trygdekontor med kontorer i London og New York. Syketrygdloven ble endret ved provisorisk anordning av 28. november 1941 slik at sjømennene skulle få de samme rettigheter og ytelser etter denne lov som de før hadde hatt etter sjømannsloven. Provisorisk anordning 5. februar 1943 endret igjen trygdeloven slik at de utgifter som påhvilte statskassen etter sjømannsloven og andre bestemmelser i lovgivningen, ble overført til trygden. Dette medførte at utenriksstasjonene i stort omfang opptok direkte korrespondanse med trygdekontorene når det gjaldt syke sjømenn. Det ble også gitt nye forskrifter vedrørende legeundersøkelser av sjømenn. Provisorisk anordning 15. desember 1941 endret sjødyktighetslovens paragraf 85 slik at legeerklæring kunne kreves i andre havner enn de som var påbudt før krigen. Saker som gjaldt hygieniske forhold ombord på skip ble behandlet i samarbeid mellom avdelingen og medisinaldirektoratet (i London). Døde sjømenn Avdelingen fikk meldinger fra Nortraship om sjømenn som omkom ved krigsforlis mens utenriksstasjonene innberettet om sjømenn som avgikk ved døden pga av sykdom eller ulykke når de var i tjeneste på fremmede skip. Det ble opprettet et eget kartotek over døde sjøfolk der alle tilgjengelige opplysninger om de avdøde ble samlet. Videre påså avdelingen at bestemmelsene i sjøfartsloven og mønstringsloven om avholdelse av sjøforklaring når norske sjømenn døde på grunn av ulykke ombord eller på grunn av sykdom under skipets reise, ble overholdt. Det ble dessuten stilt krav om sjøforklaring når sjømenn omkom ved ulykke i land og der var grunner til å anta at omstendigheter ved ulykken kunne være av interesse for trygdemyndighetene. Månedlige rapporter om døde sjømenn ble sendt til legasjonen i Stockholm for videreformidling til Norge. Norges Røde Kors i London og en rekke norske institusjoner verden over fikk også tilsendt den samme informasjonen. Avdelingen besvarte også en rekke henvendelser fra Norge via legasjonen i Stockholm om døde norske sjøfolk. Døde sjøfolks etterlatte midler

6 Avdelingen kontrollerte at alle formalia i forbindelse med dødsfall ble iakttatt. Det gjaldt utstedelse av dødsattest, innhenting av sjøforklaring, rapporter fra myndigheter m.m. Videre ble avdødes økonomiske forhold kartlagt så nøyaktig som mulig slik at avdødes bo kunne leveres til skifteretten så snart som mulig etter frigjøringen. Dette skjedde ved henvendelser til Nortraship, fremmede rederier, sjømannskirker, fremmede banker m.m. Når det var praktisk mulig ble avdødes tilgodehavende overført til de norske innskudds- og trekkontorene på vedkommende sjømanns konto.

7 Døde sjøfolks etterlatte effekter Avdøde sjømenns etterlatte effekter ble i tiden fram til 1943 oppbevart ved de utenrikske stasjoner som hadde oppgaveplikt til Sjøfartsavdelingen. I 1943 ble det opprettet et lager for sjømenns effekter i U.K. og utestasjonene der ble pålagt å sende eventuelle effekter til dette lageret. Forvaltning av dødsbo Mange sjøfolk hadde familier utenfor Norge, og i slike tilfeller kunne ikke midlene fastlåses til senere skifteoppgjør i Norge. Med Finansdepartementets og Justisdepartementets samtykke ble det i en del saker, når familiens tarv tilsa det, foretatt begrensede utbetalinger. I en viss utstrekning ble også fordringer på boet etterkommet. Det gjaldt særlig krav fra Nortraship om regulering av oppgjør som allerede var tilstilet avdelingen, samt regninger fra hoteller, forretninger m.m. eller andre forpliktelser som sjømannen hadde pådratt seg under opphold i land. Ulykkestrygden for sjømenn Saker som gjaldt ulykker på norske skip ble behandlet av Statens trygdekontor. Sjøfartsavdelingen hadde imidlertid ansvaret for behandlingen av saker som gjaldt ulykker tilstøtt norske sjømenn som arbeidet på fremmede skip. I slike tilfeller var det viktig å få klarlagt spørsmålet om erstatning for tap av forsørger og eventuelt tilgodehavende hyre. Men allierte styresmakter var bl.a. pga av sikkerhetsomsyn meget tilbakeholdne med å utgi slik informasjon. Sjøfartsavdelingen mottok derfor så seint som i rapporter om sjøfolk som var døde både i 1940 og Mulktsaker i henhold til sjømannslovens 62 Disse sakene ble i overensstemmelse med loven behandlet i Sjøfartsavdelingen. Innkomne mulktbeløp ble etter at saken var kontrollert, innsatt på en konto ved Innskuddskontoret i London kalt Mulktfondet. Hjelpetiltak for sjømenn som ble tatt til fange eller internert Om lag 20 norske skip ble i mai 1941 beslaglagt i nordafrikanske og franske havner. De av mannskapene som motsatte seg franske myndigheters krav om å reise til Norge, fikk meget dårlig behandling. Norske myndigheter i London begynte straks å arbeide for disse. De ble gitt månedlig understøttelse på et fastsatt beløp og alle utgifter som påløp under sykdom ble dekket av den norske stat. De mange sivilt internerte i Østen ble forsøkt hjulpet gjennom de svenske representasjonene der, mens sjømenn fanget i Tyskland eller tyskokkuperte områder fikk matpakker gjennom Norges Røde Kors i London. Det ble også sendt faglitteratur slik at sjømenn kunne videreutdanne seg under fangenskapet. 2. sjømannskontors arbeidsfelt Forpleining og forsendelse av forliste sjømenn Sjømannslovens 41 hjemlet bestemmelser om hjemsendelse av sjømenn etter forlis. I stedet for hjemsendelse som ikke var mulig under krigen, ble det gitt fri reise med underhold fra forlishavn til nærmeste havn med utsikt til hyre innen rimelig tid. Staten dekket nesten alle utgifter fra forlis til ny hyre. Nortraship dekket tilsvarende slike utgifter for fremmede sjøfolk på norske skip.

8 Tvistigheter mellom skipsførere og mannskaper i utlandet Etter hyreoverenskomsten mellom Nortraship og sjømannsorganisasjonene ble det opprettet to tvistenemnder, en i London og en i New York. Konsulenes plikter i forbindelse med slike tvistemål bortfalt likevel ikke. Erstatning for tapte effekter I henhold til lov og regelverk var sjømennene berettiget til erstatning ved tap av effekter. Kgl.res. 23. desember 1941 økte effekterstatningen med 20 %. Hyrekontrakter og avregningsbøker Det ble utarbeidet nye hyreformularer og formularer til avregningsbøker i samsvar med nye bestemmelser. Hjemsendelse av sjømenn etter krigens slutt Provisorisk anordning om hjemsendelse av sjømenn etter krigens slutt ble vedtatt 21. juli Anordningen forutsatte opprettelsen av et apparat som kunne gå i gang med hjemsendelse så snart Norge ble frigjort. Instruks meddelt i rundskriv 29. mars 1945 bestemte framgangsmåten. Juridiske spørsmål Avdelingen avga en rekke uttalelser i spørsmål som gjaldt forståelsen av bestemmelser i sjøfartsloven, sjømannsloven, sjødyktighetsloven, arbeidstidsloven, registreringsloven for skip m.v. Avdelingen ga også forslag til endringer og tillegg i de nevnte lovene. Kontoret for navigasjons- og maskinistvesens arbeidsfelt Sertifikater På grunn av mangel på befal i handelsflåten ble det ved provisorisk anordning 3. januar 1941 gitt adgang til å dispensere fra bestemmelsene i maskinistlovene og navigasjonsloven slik at det kunne utferdiges midlertidige sertifikater. Det ble også utferdiget ordinære sertifikater og sertifikater til erstatning for tapte. Godkjennelse av verkstedstid Det ble godkjent verkstedstid i utlandet for ungdom som ønsket å gå maskinistveien. Pensjoner av sjømannsfondet Departementet utdelte pensjoner til sjøfolk i henhold til regler fastsatt om utbetaling av pensjon av Sjømannsfondet i Norge. Pensjonene ble tildelt fra en særlig bevilgning på statsbudsjettet. Flaggrett. Kjøp av skip fra utlandet Nortraship leiet og/eller befraktet en rekke amerikanske skip. Det var en forutsetning for avtalen at skipene skulle seile under norsk flagg. Provisorisk anordning utferdiget 5. februar 1943 ga skipene adgang til å føre norsk flagg. Provisorisk anordning 9. oktober 1942 ga adgang til dispensering fra bestemmelsen i sjødyktighetsloven om at skip over 20 år ikke kunne innkjøpes fra utlandet.

9 Sjøfartskontorets/Skipskontrollens arbeidsfelt Utferdigelse av skipspapirer Departementet stod for både nyutstedelser og fornyinger av farts- og passasjersertifikater. Til å begynne med ble sertifikatene etter bemyndigelse fra departementet fornyet av konsulatene etter at vanlig utstyrs- og klassebesiktigelse var holdt. Seinere begynte departementet å utferdige nye sertifikater på samme vis som Sjøfartskontoret i Oslo. Så godt som alle norske fartøyer i fart utenfor Norge ble besiktiget og fikk fornyet sine sertifikater i løpet av Bombing av megler- og tollkontorer forårsaket tap av målebrev. Etter avtale mellom Nortraship, Finansdepartementet og Handelsdepartementet ble det produsert målebrevsformularer og skip ble skaffet nye målebrev på bakgrunn av data fra klasseselskapene. Det norske konsulatet i Newcastle-on-Tyne fikk myndighet til å utstede målebrev som var utarbeidet av Det norske veritas`direktør. Seinere overtok Sjøfartsavdelingen dette arbeidet. Avdelingen utferdiget også radiosikkerhetssertifikater, bemanningsoppgaver og midlertidige nasjonalitetsbevis. Skjerpet kontroll med skipenes redningsmateriell Krigen til sjøs gjorde det nødvendig å skjerpe kontrollen med redningsforskriftenes overholdelse. Samtidig ble det arbeidet med å forbedre redningutstyr. Kgl.res. 18. september 1942 bemyndiget Handelsdepartementet til å gi forskrifter og bestemmelser om anordninger på og under dekk og om ekstraordinære redningsredskaper. 30. september 1942 ga departementet en rekke forskrifter i henhold til nevnte resolusjon. Utbygging av skipskontrollen Fra oktober 1942 ble det ansatt sjøkyndige tilsynsmenn for skipskontrollen i en rekke byer i Storbritannia og USA. I løpet av 1944 ble tilsynet gradvis nedbygget. Tilsynsmennene hadde samme arbeidsoppgaver som skipskontrollens tilsynsmenn i Norge. Det ble trykket opp nødvendige journaler og skjemaer for besiktigelsesforretninger og laget nye skjemaer for de nyinnførte årlige besiktigelser av redningsutstyr. Det ble dessuten utarbeidet formularer for inventarbøker og besiktigelsesoppgaver og rapporteringsskjemaer. Kartotek over skip Sjøfartsavdelingen førte kartotek over tapte skip og skip i fart. Tekniske besiktigelser Skipskontrollen manglet teknisk assistanse og ble ikke utbygget for dette formål. Skip med Sjøfartskontorets klasse fra Norge kunne i enkelte tilfelle få besiktigelser utført av Det norske veritas. Byråets direktør ga sakkyndig bistand i tekniske spørsmål vedrørende skipskontrollen. Meddelelser fra Handelsdepartementet Fra 1. oktober 1942 utga departementet heftet Meddelelser fra Handelsdepartementet med informasjon av interesse for sjøfolkene. Publikasjonen, som på sett og vis var en fortsettelse av det hjemlige sjøfartskontors publikasjon, ble sendt til alle skip. Pr. mai 1945 var det utgitt 9 hefter. Båtkurs for utdannelse av livbåtmenn Det ble igangsatt båtkurser for utdannelse og sertifisering av livbåtmenn i USA og i Skottland. Kursene var et samarbeidsprosjekt med Sjøforsvarets overkommando og Nortraship. Forholdsregler for handelsflåten ved gassangrep

10 Krigssituasjonen gjorde det nødvendig å utarbeide bestemmelser om anti-gassutstyr på skip i krigsfarvann. Bestemmelsene ble publisert i Meddelelser fra Handelsdepartementet nr 7. Det ble også holdt kurs i opplæring i bruk av antigassutstyr og forsvar mot gasskrig. Dypere nedlasting av skip Tonnasjesituasjonen og krav til materielleveranser til forskjellige fronter førte til bestemmelser om dypere nedlasting av skip. Kgl.res. 15. april 1942 ga Handelsdepartementet myndighet til å dispensere fra internasjonale lastelinjeregler på nærmere bestemte vilkår. Skipsinspektørens oppgaver Den tilbakevirkende kontroll som i Norge ble utført av skipsinspektørene ble under krigen ivaretatt av Sjøfartsavdelingen. Samtlige sjøforklaringer angående forlis og skader m.v. ble gjennomgått og oversendt påtalemyndigheten i de tilfeller dette ble vurdert som nødvendig. Dekorasjoner til sjøfolk Avdelingen tildelte medaljen for edel dåd og de dekorasjoner som ble innstiftet under krigen, krigskorset og krigsmedaljen. Avdelingen behandlet også henvendelser om tildeling av utenlandske utmerkelser til norske sjømenn. Arbeidsbyråets uratifiserte konvensjoner Sjømannsorganisasjonene fremmet i 1943 krav om at Norge skulle ratifisere de konvensjoner om sjøfartsspørsmål som ennå ikke var tiltrådt. Departementet nedsatte en komite som skulle utrede spørsmålet. Fiskerikontoret Ansvarsområdet omfattet alle fiske- og fangstfartøyer utenfor det okkuperte Norge, hvalfangstflåten unntatt, til sammen 271 fartøyer i perioden mai 1940 til 31. juli Fartøyene ble rekvirert til norsk eller britisk marinetjeneste, bortleiet til fiske, frigitt for hærens bruk til fiske, disponert av Nortraship New York og Halifax, opplagt, forlist i norsk eller britisk marinetjeneste, sjøforlist eller solgt. Kontoret skulle videre sørge for tilfredsstillende forsikringsordninger for de forskjellige fartøyene, tilgjengeliggjøre opplysninger om fartøy til bruk for Justisdepartementets skjønnskommisjon til taksering av rekvirerte fartøy, behandle spørsmål om sertepartier og dessuten ta seg av saker som gjaldt hyrer, ulykkes- og syketrygd for mannskapene på de rekvirerte fartøyene. Den skotske byen Buckie ble samlingssted for norske fiskefartøy og fiskere. Fiskerikontoret sørget for opprettelse av reparasjonsverksted for fiskefartøyer der og skaffet mange fiskerfamilier husrom.

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer Dag Trygsland Hoelseth Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer Utredning for Slottsutvalget, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Desember 2000 (2. opptrykk

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1985 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1985 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1985 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLex nr. 5/86 Datatilsynet ÅRSMELDING 1985 U niversitetsforlaget AS O slo Universitetsforlaget AS, 1986 ISBN 82-00-07835-3 Printed

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Kapittel III. Perioden 1945-79 Nye betalingstjenester vinner frem

Kapittel III. Perioden 1945-79 Nye betalingstjenester vinner frem Kapittel III. Perioden 1945-79 Nye betalingstjenester vinner frem 1. Hovedtrekk I perioden 1945-79 fant det sted store endringer i betalingssystemet. Selv om kontanttransaksjoner med sedler og mynt ved

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLcx nr. 5/85 Datatilsynet ÅRSMELDING 1984 Universitetsforlaget AS Oslo Universitetsl'orlaget AS 1985 ISBN 82-(X)-07653-9 Printed

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8416 FOLKETRYGDEN. KORTTIDSYTELSER OG STØNAD VED YRKESSKADE AV GRETE DAHL STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer