KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: FORMANNSKAPET MØTENR.: 03/1 MØTETID: KL 18:00 MØTESTED: RÅDHUSET, Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. ORIENTERING To representanter fra Lidl, Norge vil orientere om kjedens planer for etablering av virksomhet i Kristiansund. Møtet starter med deres orientering, og det vil være anledning til spørsmål. Representanter for teknisk hovedutvalg inviteres til orienteringen. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/1 NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET -SSVEINUNG SOLBERG FLYTTER REFERANSE 080 PS 03/2 PS 03/3 PS 03/4 PS 03/5 PS 03/6 NYTT VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL HAVNESTYRET, BYGGE- OG EIENDOMSUTVALGET OG TEKNISK HOVEDUTVALG ETTER SVEINUNG SOLBERG APRIL INVEST AS- SØKNAD OM BRENNEVINSBEBEVILLING I HAVNA GJESTEHUS, VÅGEVEIEN 5 GODTGJØRELSER FOR FOLKEVALGTE. NY POLITISK ORGANISERING ETTER KOMMUNEVALGET 2003 OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG VK I KOKKEFAG - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTURUTVEKSLING MED FRANKRIKE. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SAMARBEID OG KULTURUTVEKSLING MED BÈGLES, FRANKRIKE 080 U C00 PS 03/7 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER

2 Side 2 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2931/91/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /1 NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET -SVEINUNG SOLBERG FLYTTER Sveinung Solberg har akseptert ny stilling i Stavanger kommune, og har derfor søkt om fritak fra alle politiske verv fra pga. flytting. Sveinung Solberg er i dag fast medlem av Kristiansund formannskap etter valgavtale med Arbeiderpartiet som har gitt Sosialistisk Venstreparti en fast plass. I en kommentar til Kommunelovens 16.2 som omhandler opprykk etter nyvalg heter det: Når et medlem trer endelig ut av formannskapet, skal plassen alltid fylles ved opprykk av varamedlem. Opprykket må her skje nøye i den nummerorden varamedlemmene er valgt. Er valget skjedd som forholdsvalg, blir den ledige plassen utfylt ved varamedlem fra den gruppen vedkommende medlem tilhørte, og i den tur og orden varamedlemmene innen denne gruppen har. Loven, slik den er utformet, vil dermed innebære at 1. varamedlem til formannskapet fra gruppen Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti vil rykke opp som fast medlem av utvalget. Rekken over varamedlemmer forskyves. Viggo Jordahl (nytt fast medlem i bystyret etter Sveinung Solberg) velges inn som siste (7.) varamedlem for gruppen. (Kopi av Ap/Sv s varamedlemsliste følger vedlagt). På denne bakgrunn vil formannskapet legges saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: I henhold til Kommunelovens 16 pkt. 2 velges Jan G. Grip som nytt fast medlem av Kristiansund formannskap (etter Sveinung Solberg) for resten av valgperioden Nytt fast medlem av Kristiansund bystyre, Viggo Jordahl, velges som nytt siste (7.) varamedlem til formannskapet for gruppen Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes

3 Side 3 av 14 ordfører formannskapssekr.

4 Side 4 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2931/109/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /2 NYTT VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL HAVNESTYRET, BYGGE- OG EIENDOMSUTVALGET OG TEKNISK HOVEDUTVALG ETTER SVEINUNG SOLBERG Sveinung Solberg har akseptert ny stilling i Stavanger kommune og har derfor søkt om fritak fra alle politiske verv fra pga. flytting. Sveinung Solberg er i dag varamedlem til noen utvalg, og formannskapet/bystyret må ta stilling til om man ønsker å velge nytt varamedlem i hans sted. I Kommunelovens 16.3 som handler om nyvalg heter det: Dersom et medlem av et annet organ enn kommunestyre og formannskap trer endelig ut, velges nytt medlem,. I dette tilfellet dreier det seg om å erstatte Sveinung Solbergs varamedlemsfunksjoner. Havnestyret: Det må velges nytt varamedlem for formannskapets representant (Stina Flakne Lund). Bygge- og eiendomsutvalget: Det må velges nytt 5. varamedlem for Ap/SV. (Varaliste vedlagt) Teknisk hovedutvalg: Det må velges nytt 7. varamedlem for Ap/SV. (Varaliste vedlagt) Formannskapet legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Følgende suppleringsvalg gjøres etter Sveinung Solbergs flytting: Til nytt varamedlem for formannskapets representant i havnestyret velges:. Til nytt 5. varamedlem for Ap/SV i bygge- og eiendomsutvalget velges:. Til nytt 7. varamedlem for Ap/SV i teknisk hovedutvalg velges:.. Kristiansund kommune

5 Side 5 av 14 Dagfinn Ripnes ordfører formannskapssekr.

6 Side 6 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/1063/13296/02 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Rusmiddelnemnda /10 Formannskapet /3 APRIL INVEST AS- SØKNAD OM BRENNEVINSBEBEVILLING I HAVNA GJESTEHUS, VÅGEVEIEN 5 I søknad dat søker April Invest AS om brennevinsbevilling i overnattingsstedet Havna Gjestehus, Vågeveien 5. Stedet har allerede skjenkebevilling for øl og vin. Søkeren opplyser at søknaden fremmes på grunnlag av etterspørsel fra overnattingsgjestene. Søknaden har vært forelagt politiet som har ingen merknader når det gjelder ordensmessige forhold på stedet. Søknaden ble behandlet av rusmiddelnemnda i møte som går inn for at søknaden innvilges. Samtlige overnattingssteder i kommunen som i dag har skjenkebevilling, har også brennevinsbevilling. Rådmannen har derfor ingen merknader mot at også Havna Gjestehus kan få brennevinsbevilling. Rådmannen viser da til foranstående og foreslår at formannskapet legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Bystyrer gir April Invest AS bevilling for skjenking av brennevin i overnattingsstedet Havna Gjestehus, Storkaia 6. Brennevinsbevillingen kommer i tillegg til eksisterende skjenkebevilling for øl og vin. RUSMIDDELNEMNDA Saknr: PS 02/10 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 02/1063- Møtedato: Arkivkode: U63 Brev av:

7 Side 7 av 14 Saken ble lagt fram for nemnda uten innstilling. Rusmiddelnemnda fattet følgende enstemmig VEDTAK: Rusmiddelnemnda går inn for at søknaden fra April Invest AS om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til også å omfatte skjenking av brennevin innvilges. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Svein Heggem førstekonsulent

8 Side 8 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/27/122/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /4 GODTGJØRELSER FOR FOLKEVALGTE. NY POLITISK ORGANISERING ETTER KOMMUNEVALGET 2003 OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG Bystyret behandlet i møte budsjett og økonomiplan b. sak 02/91. I forbindelse med budsjettbehandliongen ble følgende verbale forslag enstemmig vedtatt: Det nedsettes et utvalg som innen legger fram forslag til godtgjørelser for folkevalgte ut fra vedtak om ny politisk organisering fra neste kommunevalgperiode. Saken legges nå frem for formannskapet, slik at utvalget kan oppnevnes. Politisk sekretariat, v/ formannskapssekretær er sekretariat for utvalget. Forslag til VEDTAK: Følgende medlemmer oppnevnes til utvalget som innen legger fram forslag til godtgjørelser for folkevalgte ut fra vedtak om ny politisk organisering fra neste kommunevalgperiode: Politisk sekretariat, v/ formannskapssekretær er sekretariat for utvalget. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører formannskapssekr.

9 Side 9 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2968/124/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /5 VK I KOKKEFAG - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTURUTVEKSLING MED FRANKRIKE. Kristiansund videregående skole - v.k.i kokk har igjen planlagt studietur til Paris og søker i den forbindelse Kristiansund kommune om støtte. Skolen skal gjennomføre en studietur til Paris for 6. gang. De har opprettholdt kontakten og det gode samarbeidet med hotellfagskolen Lycee Renee Auffray, slik at nye skoleelever fra Kristiansund skal få muligheten til å delta på samme vellykkede opplegg som har vært gjennomført tidligere. Den 27. januar reiser 12 elever og 2 lærere. Vi er tidligere gjort kjent med at skolen er tatt opp som offisiell samarbeidspartner av Det Franske Kulturdepartementet. Dette er selvsagt interessant, men det har ikke gitt noen økonomiske fordeler. Skolen ser seg derfor nødt til igjen å søke Kristiansund kommune om noe bidrag. Det skal som vanlig arrangeres Norsk Aften i Paris den 6. februar. En seksretters meny med råstoffer fra Nordmøre står på programmet, og lærere og elever er i gang med treningen, slik at de også denne gangen kan være gode representanter for Kristiansund og Nordmøre. I tillegg til å gjennomføre den planlagte studie/prosjektturen til Paris, vil skolen i slutten av april ta imot sin franske utvekslingsskole til en gjenvisitt. De vil da benytte anledningen til å vise franskmennene landsdelen vår. Reisen tur/retur Paris er beregnet å koste kr ,-. Egenandelen pr elev er satt til kr 1.500,- Skolen håper formannskapet kan bidra med kr , slik det har gjort tidligere år. Dette er en støtte skolen er godt fornøyd med. Ordføreren mener at skolen og dens elever og faglærere gjør en flott innsats som kristiansundsambassadører og er innstilt på å støtte prosjektet. Formannskapet innbys til å fatte følgende

10 Side 10 av 14 VEDTAK: Kristiansund kommune bevilger kr til v.k. I kokk ved Kristiansund videregående skole. Tilskuddet benyttes til prosjekt for å fremheve byen vår og skolen, våre råstoffer, matretter og tradisjoner. Prosjektet realiseres ved besøk på hotellfagskole i Paris og senere gjenvisitt i Kristiansund. Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Overføring fylkeskommuner. Beløpet overføres til v.k. I kokk, Kristiansund videregående skole, v/arvid Johansen, St. Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund. Kontonr prosjekt 24. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører formannskapssekr

11 Side 11 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/335/132/03 223/C Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /6 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SAMARBEID OG KULTURUTVEKSLING MED BÈGLES, FRANKRIKE Kristiansund kommune har mottatt brev fra Atlanten videregående skole der det søkes om støtte, slik at Kristiansund kan markere seg på den neste klippfiskfestivalen i Bègles som finner sted mai. Søknaden ble registrert for behandling i kommunens kulturavdelingen, men lederen der valgte å sende saken til formannskapet som rette vedkommende. Bakgrunn for søknaden Flere instanser i Kristiansund har det siste året prøvd å satse på et samarbeid med den lille byen Bégles utenfor Bordeaux i Frankrike. Følgende parter er involvert: Kristiansund kommune v/ Just Ingebrigtsen, Nordmøre museum v/sverre Svendsen, Operaen i Kristiansund v/ Olav (Grytnes, Turistinformasjonen v/ Per Ame Westavik og Atlanten videregående skole v/ Unni Almhjell og Astrid A. Aubert. Kr.sund vgs v/ Arvid Johansen var også med i starten, men måtte dessverre trekke seg ut pga andre prosjekter ved skolen. Bégles arrangerer hvert år verdens største (!) klippfiskfestival, har operavirksomhet og er opptatt av kultur- og miljøspørsmål. Byen er med andre ord et ypperlig utgangspunkt for fruktbart samarbeid med Kristiansund. Det er avholdt i alt 3 møter mellom partene. (Referat fra møtene foreligger, uten at de foreligger som mangfoldigjorte vedlegg til saken) Møtevirksomheten munnet ut i at 2 representanter for Bégles kom til Kr.sund på et 4 dagers besøk i overgangen april/mai Formannskapet i Kristiansund støttet dette opplegget ved å bevilge kr til formålet (dekning av reise og opphold For å opprettholde kontakten ble det gjennomført et forberedende besøk i Bègles i overgangen november-desember Olav Grytnes, Sverre Svendsen og Astrid A. Aubert deltok. Hver av partene dekket sine utgifter til reisen. Alle parter er meget interessert i å videreutvikle kontakten. Samarbeidet, hvis det blir utviklet på rette måte, gir muligheter for store, positive ringvirkninger mht. turistnæring, kultur og musikk.

12 Side 12 av 14 Ansvaret for å drive samarbeidet fremover hviler på Atlanten vg. skole ved Astrid A. Aubert. Samarbeidsprosjektet Det er ønskelig å markedsføre Kristiansund på den neste klippfiskfestivalen i Bégles; som finner sted mai. Mulighetene for å markere regionen og Norge på nasjonaldagen burde være gode. Atlanten vg. skole ønsker også å opprette kontakt med en videregående skole i byen med tanke på tettere skolesamarbeid over lengre tid. I Frankrike er de interessert i å ta i mot representanter fra Kristiansund, men de har ikke mulighet til å dekke utgiftene. Det er ønskelig å delta med representanter fra kommunen, museet, reiselivet, operaen og Atlanten vg. skole. Fra Atlanten er det ønskelig å sende et par lærere og 4-5 elever. Elevene skal velges ut med tanke på at de skal representere skolen med musikk og kultur. Operaen ønsker å reise med en ballettgruppe og noen musikere for å vise "Klippfiskballetten". Totalt vil det dreie seg om en delegasjon på ca. 20 personer. Fra Prisma Tours har prosjektlederen fått tilbud på kr pr. person for reise Kr.sund-Bordeaux samt 4 netter på Hotel Comfort Inn Primavere i Bégles. I tillegg kommer reise til fra flyplassene i Kr.sund og Bordeaux, kost og småreiser på stedet, anslagsvis kr pr. person. Den totale kostnadsrammen for 20 personer vil dermed bli ca. kr Det søkes om midler fra Kristiansund Kommune til dekning av mest mulig av utgiftene. Ordførerens vurdering Kommunen har nå engasjert seg i flere utenlandsprosjekt; Vk I kokk til Paris, Xarxa i Spania, og dette prosjektet i Bègles. Når det gjelder Xarxa prosjektet blir det helt og holdent tatt hånd om av Kristiansund vg. skole i år og medfører ingen økonomiske forpliktelser for Kristiansund kommune. Når det gjelder spørsmål om å vurdere reklameeffekten av de to prosjektene i Frankrike, er det vanskelig å gi det ene fortrinn fremfor det andre. Det er også vanskelig å ha noen mening om at det ene prosjektet skulle være berettiget til større tilskuddsmidler enn det andre. Kokkenes tur til Paris er et prosjekt som involverer Kristiansund vg. skole alene. De har mange års erfaring nå og vet hvilke instanser de skal henvende seg til for å få støtte til gjennomføringen. Utgiftene er begrenset til reiseutgifter, da elevene bor privat hos medelever i Paris. Skolen er godt fornøyd med det årlige tilskuddet vi har landet på et beløp som utregnet betyr at vi bidrar med et tilskudd på i overkant av kr pr deltager. Klippfiskfestivalen i Bègles involverer flere samarbeidsparter fra Kristiansund som alle må bidra både faglig og økonomisk. Utgiften pr. person blir høyere enn i kokkeprosjektet siden hotellutgifter kommer i tillegg til reisen. Nå i oppstartingsfasen kan det være vanskelig å finansiere prosjektet, da dette er upløyd mark. Ordføreren er ikke i tvil om at begge tiltakene er god reklame for Kristiansund. Vi vet at tilbudet om norsk aften i Paris er populær, og at tilbudet blir fullbooket på kort tid. Når det gjelder klippfiskfestivalen får vi avvente og se effekten etter en evaluering.

13 Side 13 av 14 Ordføreren mener det er riktig å støtte det nye prosjektet med et litt større beløp nå i startfasen og innbyr formannskapet til å fatte følgende VEDTAK: Kristiansund kommune bevilger kr til Kristiansunds deltagelse i klippfiskfestivalen i Bègles, mai Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Overføring fylkeskommuner. Beløpet overføres til prosjektleder Astrid A. Aubert v/atlanten videregående skole, Dalaveien 25, 6511 Kristiansund. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører formannskapssekr.

14 Side 14 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/17/78/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /7 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Møtebok fra kontrollutvalgets møte Møtebok fra Distriktsrevisjonsstyrets møte Protokoll fra styremøte (NIR) nr. 3/ Orkide. Høringsnotat Om omorganisering av fylkeskommunens ansvar for institusjoner for spesialiserte sosiale tjenester og omsorg for rusmiddelbrukere (Rusreform II) og om rett til individuelle planer etter sosialtjenesteloven: Anmodning om utsatt høringsfrist 5. Fra Luftfartsverket til Avinor AS 6. Hilsen fra Härnösands nyvalgte politiske ledelse 7. Vennskapshilsen fra tidl. ordfører Gurli Nylund, Härnösands kommun

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer