PROSJEKTPLAN I VADSØ. Fjæra e toppen det kjenn vi på kroppen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN I VADSØ. Fjæra e toppen det kjenn vi på kroppen!"

Transkript

1 I VADSØ Fjæra e toppen det kjenn vi på kroppen! TOMLEBO BARNEHAGE I

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn/innledning 2. Målsettinger/utfordringer 3. Delmål 4. Teoretisk forankring - Nasjonal rammeplan for barnehager - Bli med ut! Barn i naturen - Se her! En bok om barns oppmerksomhet 5. Tankekart 6. Konkretisering av plan og framdrift Planteliv i Ytrebyfjæra Dyrelivet i Ytrebyfjæra Fisk og fugler i Ytrebyfjæra Miljølære i Ytrebyfjæra Ut på tur! 7. Avslutning

3 1. BAKGRUNN/INNLEDNING Tomlebo barnehage er en barnehage som bruker nærmiljø og natur ofte, og Ytrebyfjæra har med årene blitt et fast turområde som både barn og ansatte verdsetter stort. I denne sammenheng har personalet gjennom flere år ønsket å tilrettelegge for enda større bruk av dette området. Ytrebyfjæra er en del av Tomlebos nærmiljø og barnas oppvekstmiljø. Ytrebyfjæra fremkaller tilhørighet og følelser, den representerer omgivelser og trivsel og den byr på kultur og rik historie. Vi har gjennom årene registrert at utfordringene vedrørende natur og miljø kan være store, området skjemmes årlig av forsøpling av hageavfall, materialrester og til dels skrot. Vi tror det vil være en verdi for lokalsamfunnet med økte kunnskaper om natur og miljø, og håper derfor prosjektet vil være holdningskapende også for andre enn oss i barnehagen. Ytrebyfjæra har en flott strandlinje, historiske bygninger og rik tilgang på fjæradyr og fisker. Derfor er Ytrebyfjæra et trivselstilbud til byens innbyggere.

4 2. MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER Grunnleggende ideer vi mener er viktige å ha i bunn av prosjektarbeidet vårt: Tilhørighet/fellesskap, være delaktig og oppleve seg selv som en del av noe. Fellesskapet som oppstår når vi samles om et prosjekt og gleden av å gjøre noe sammen Opplevelser og det å oppleve glede (følelser og trivsel) Utnytte barnehagens nærmiljø og være mye ute Læring og kunnskap om naturen, få et eierforhold til Ytrebyfjæra og natur generelt. Respekt for natur og dyreliv, verne om naturen. Vi har 4 hovedmålsettinger for arbeidet med nærmiljøprosjektet Ytrebyfjæra: 1. Barna i Tomlebo skal oppleve tilhørighet og fellesskap med nærmiljøet spesielt Ytrebyfjæra. Ved å ha en rekke aktiviteter og fordypning om Ytrebyfjæra tror vi barna vil oppleve seg selv som en del av livet i Ytrebyfjæra og naturen generelt, og som delaktig i hva som skjer i og med Ytrebyfjæra/naturen. 2. Barna i Tomlebo barnehage skal oppleve glede av naturen og glede av å være ute. Ved å få positive opplevelser (og gode følelser) i Ytrebyfjæra, stiger også trivselen ved å være der. 3. Barna i Tomlebo barnehage skal ha et eierforhold til Ytrebyfjæra gjennom kunnskap og læring om natur og miljø 4. Barna i Tomlebo barnehage skal ha respekt for natur og dyreliv, de skal verne om naturen. 3. DELMÅL Hovedmålene er delt inn i 3 delmål: 1. Livet i fjæra: Barna skal bli kjent med dyre- og plantelivet, tidevann og båter. Barna skal få kjennskap til Ytrebyfjæras rike historie, og ta del i livet og kulturen som eksisterer nå. Vi ønsker å lage database og registreringer av det vi finner. 2. Miljølære: Barna skal lære om miljø og naturvern. Vi skal ha ryddeaksjoner og vi ønsker å lage database og registreringer av det vi finner. Etter hvert ønsker vi å arrangere årlige ryddeaksjoner som er åpen for alle. 3. Ut på tur: Vi vil tilrettelegge for rekreasjon og turbruk ved å etablere leirplass og avfallsdunker. Utgangspunktet for å arbeide med målsettingene og utfordringene er: Barns opplevelse, individuelt og i felleskap Barns utforskertrang Barns nysgjerrighet Gjøre stoffet og oss selv interessante for barna Vi tror videre at disse 3 punktene er med på å styre barnas oppmerksomhet.

5 4. TEORETISK FORANKRING Arbeidet vårt bygger på nasjonal rammeplan for barnehager, boka Bli med ut! Barn i naturen av Jorunn Nyhus Braute og Christofer Bang og boka Se her! en bok om barns oppmerksomhet av Ulla Fisher og Bent Madsen. Nasjonal rammeplan for barnehager: Natur, miljø og teknikk, kapittel 3.4: Nasjonal rammeplan sier at barnehagen skal bidra til at barn skal få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Videre sies det at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Ansatte skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og forutsetninger, og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen. Ansatte må også nytte miljøets muligheter for at barn kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. Nærmiljø og samfunn, kapittel 3.6: Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om, og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjon og levesett. Barna skal få medvirke i og oppdagenærmiljøet sitt, og skal blant annet bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. De ansatte må bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter. Bli med ut! Barn i naturen. Jorunn Nyhus Braute og Christofer Bang (1994) Sitat nordisk ministerråd 1987: Konsekvensen er at store deler av befolkningen vokser opp i byer og tettsteder uten kontakt med naturen. Dette er uheldig. Ikke først og fremst på grunn av friluftslivets egenverdi, men også fordi manglende naturopplevelse i barndommen kan være med på å skape en voksenbefolkning uten interesse for forvaltningen av samfunnets naturressurser. Braute og Bang mener det er stor sannsynlighet for at mennesker som ikke har noe forhold til natur, heller ikke vil ha så stor forståelse for eller vise interesse for å ta vare på den. De mener videre det er viktig å arbeide med barn og natur fordi det er i barndommen det er lettest å skape holdninger. Det å ta vare på naturen bygger i stor grad på holdninger hos den enkelte. Det vi gjør med barna i naturen er med andre ord holdningsskapende arbeid som kan sies å være grunnleggende natur- og miljøarbeid av største betydning. Holdninger skapes gjennom handlinger, barn kan være med på handlinger som er viktige for miljøet. Samtidig er det viktig at hvert enkelt barn opparbeider gode vaner (som å ikke kaste søppel/papir på bakken eller rydde opp etterseg på en rasteplass). Braute og Bang mener også at positive opplevelser og erfaringer i naturen gir positive holdninger til verning av miljøet. Gi barna opplevelser der de blir glade i naturen! Filosofi: Det en er glad i, vil en også verne og ta vare på.

6 Sammen med opplevelser er kunnskap en viktig faktor. Opplevelsen skaper grobunn for kunnskapen. På virke Ta stilling til miljøvernspørsmål Lære seg hvordan mennesket påvirker naturen Lære seg å forstå sammenhenger i naturen Lære seg å oppdage og iaktta naturen Lære seg å være i naturen, oppleve naturen og synes om naturen De to nederste trinnene i pyramiden omhandler ferdigheter og opplevelser, de to neste omhandler kunnskap og de to øverste trinnene omhandler holdninger. Budskap: Barn og voksne skal trives når de er ute! SE HER! - En bok om barns oppmerksomhet. Ulla Fisher og Bent Madsen (1984) Hva styrer og betinger barns oppmerksomhet? Barns oppmerksomhet spiller en stor rolle i forhold til om de planlagte aktivitetene blir en suksess eller en fiasko. Barn bestemmer aktivt hvilke impulser de vil gjøre noe med. Noen sanseinntrykk får komme inne, andre stenges ute. Det vil si at når voksne sier at barn er uoppmerksomme, så betyr det egentlig at barnet ikke er interessert i den aktiviteten voksne har satt i gang, barnets oppmerksomhet er andre steder enn der vi kunne ønske oss. For å nå barns oppmerksomhet må vår pedagogiske tilretteleggelse skape eller omdirigere barnas oppmerksomhet ved hjelp av ulike verktøy som språk, kroppsholdning/fakter, gledesutbrudd, sang osv.

7 Når er barn mest oppmerksomme? Barn er mest oppmerksomme når det er aktivt handlende med et konkret materiale. Barn kaster sin oppmerksomhet på den delen av den konkrete virkelighet som er tilstede. - La barna bruke hendene/fingrene, kjenne, føle, ta på, forme - Den voksne handler med en konkret gjenstand - Den voksne må selv være oppmerksom og oppslukt - Historier (muntlig), bøker, litteratur med understøtte av bilder, gjerne bilder som barna lager - Fantasere, dramatisere utfra konkrete opplevelser (fellesopplevelser) - Det er forskjell på historiefortelling og å forklare noe for noen for å utvide deres viten. - Historiefortelling som har element av opplevelse, dramatikk og aktivitet i seg (gir en umiddelbar opplevelse) - Det er avgjørende hvordan den voksne legger fram stoffet på. Ute i skogen kan man finne eller Ute i skogen så jeg - OPPMERKSOMHET KREVER FORSTÅELIGE SIGNALER! - Magisk setning: Se her!

8 5. TANKEKART Planteliv Nåkultur/nåtid Utforske Opplevelser Båter Dyreliv Livet i fjæra Fugler Poteter Samarbeid med ulike instanser Fjære/flo Dokumentasjon Barns nysgjerrighet Historie Fiske/næring Utforske Rydde etter seg Miljøvern Opplevelser Hold fjæra ren Miljølære Miljøvern Samarbeid med ulike instaser Tilrettelegge med avfallsdunker Kunnskap Barns nysgjerrighet Avfalssdunk Opplevelser Samarbeid med ulike instanser Påvirke andre med kunnskap og holdninger Bålplass Ut på tur! Utforske Sitteplasser Barns nysgjerrighet Rydde etter seg

9 6. KONKRETISERING AV PLANER Barna skal være i faste aldersblandede grupper. Personalet jobber to og på faste grupper. Planteliv i Ytrebyfjæra, dyrelivet i Ytrebyfjæra, fisker og fugler i Ytrebyfjæra og miljølære kommer til å være gjennomgående tema for høsten 2006 og våren Planteliv i Ytrebyfjæra: I fordypningsarbeidet som omhandler planteliv ved Ytrebyfjæra vil vi i arbeidet med barna legge vekt på: Opplevelse Utforsking Nysgjerrighet. Arbeidet vil foregå på to arenaer Førstehånds erfaring i fjæra og etterarbeid i barnehagen Vi vil dele arbeidet inn i 3 bolker, som vi etter hvert vil utforske og fordype oss i, samtidig som bolkene vil flettes naturlig sammen underveis. Arbeidet vil foregå på barnegruppas premisser, barnas forutsetninger og dagsform, med rom for spontanitet, fleksibilitet og barns ønsker (medbestemmelse). 1. Planteliv i Fjærasonen 2. Planteliv i Strandsonen 3. Se/erfare likheter og ulikheter mellom planter som vokser på land og planter som vokser i havet. Nedenfor skisserer vi innhold, aktiviteter og bearbeiding som vi vil legge opp til i arbeidet med planteliv. En del aktiviteter og etterarbeid vil være gjennomgående like, noe vi vet vil gi barna opplevelse av gjenkjenning og forutsigbarhet underveis. Vi tror at vi gjennom denne arbeidsmåten kan skape en forståelse hos barna for likheter og ulikheter, samt sammenhanger mellom planteliv på land og i havet. Planteliv i Fjærasonen og Strandsonen: Aktivt utforske planteliv i Fjærasonen/Strandsonen Sanke inn planter sammen med barna. Undersøke sammen hvilke planter vi har funnet. (ta i bruk fakta og bestemmelsesbøker) Undersøke og reflektere i fjæra over hvilke synlige særegenheter plantene har. (farge, form, konsistens, lukt) Ta plantene med i barnehagen. - Finne plantens navn og art. - Fotografere planter vi har funnet og lage et plante arkiv. - Presse planter for bruk til formingsaktiviteter. (la barna tegne planter de har sett ved fjæra) - Undersøke og samtale om plantenes oppbygging og funksjon. (røtter, stengel, blader, krone/blomst) - Undre sammen med barna om hvilken nytte plantene gjør for seg i havet og på land. (notere ned refleksjoner og fakta) - Hva trenger de ulike plantene av næring for å vokse? - Hva kan vi bruke plantene vi finner til? (Snakke/høre om hva de ble brukt til før i tiden) Likheter og ulikheter mellom planter som vokser på land og i havet: - Kan vi katalogisere planter i grupper? (gress typer, blomster, tang, alger)

10 - Oppdage en del forskjeller og likheter på gresslag, blomster og tang/alger. (plantegrupper) - Plantenes ulike behov og funksjon. (ulik behov for næring, vann, lys, varme, luft) - Oppdage fargeforskjeller på planter i havet og planter på land hvorfor er det slik? (snakke om lysets funksjon for plantene) Aktiviteter: Vi ønsker at aktivitetene omkring prosjektet er lek og lyst betont for barna. Vi vil derfor ta i bruk en del ulike aktivitetsverktøy. - Lage små skattejakter og små utfordringer. (samle planter, blomster, gress. Bake inn tall/telling, farger, former ol) - Lage små historier/hefter med barnas egne opplevelser og erfaringer fra Ytrebyfjæra. - Male/tegne planter som vi monterer på en vegg i barnehagen og hvor vi kan dramatisere/leke med barna. - Lage en utstilling om arbeidet til Ruth dagen. Dyrelivet i Ytrebyfjæra: 1. Undersøkelse av hvilke dyr vi kan finne på land. vi samler sammen dyr vi finner på det tørre området overfor sjøen (strandsonen). Vi leiter i gresset, på steinene og i sanda. Vi legger dyrene på en hvit plastduk og fotograferer dem. Vi har dyrene i bokser (tomme iskrembokser, f.eks.), og studerer dem. Hvordan farger har de, hvor mange bein, hvordan beveger de seg, har de vinger, skall, andre ting... Ved hjelp av bøker prøver vi å finne ut hva de heter, hva de lever av, hvordan de klarer seg om vinteren og annet. Dette kan vi gjøre i fjæra. Vi tar med en bok vi kan skrive ned hva vi finner ut. Vi kan ta med noen eksemplarer til barnehagen for å studere dem mens vi tegner/maler dem dagen etter. Disse slipper vi ut så fort vi kan. 2. Undersøke hvilke dyr vi kan finne i fjærasonen når vannet er lavest. Vi samler sammen dyr vi finner i tang, under steiner, i små vanndammer som ligger igjen etter sjøen og i sanda når det er fjæra sjø. Vi fotograferer dyrene på hvit plast. Vi har dyrene i et akvarium og undersøker dem som beskrevet ovenfor. Vi tegner/maler dyrene i barnehagen dagen etter. 3. Undersøke hvilke dyr vi kan finne i tangen når vannet er høyest. Vi trekker en håv igjennom tangen som står under vann og samler de dyrene vi finner i et akvarium. Vi fotograferer dyrene på hvit plast. Vi undersøker dyrene som beskrevet ovenfor. Vi tegner/maler dyrene i barnehagen dagen etter.

11 Fisk og fugler i Ytrebyfjæra: MÅL: Opplevelse Utforsking Nysgjerrighet. Fisk vi finner i Ytrebyfjæra: Hvilke fiskesorter finnes? Finne navn, art og kjennetegn på fisken. Metode: Vi bruker bøker, plansjer og oppsøker fiskerne som kommer inn til Ytrebyfjæra med fisk. Hvordan er fisken bygd opp? Vi skal undersøke fiskens kropp, fiskeskjell, gjeller, svømmeblære, munn/tenner, øyet (fiskens syn), fiskens sanseorgan, hørsel, farge. Metode: Vi skal sløye fisk, undersøke den og lage en plansje. Hva spiser fisken? Stikkord: Tanglopper, larver, mygg, døgnfluer, fisk, plankton. Metode: Vi henter tang/tare og annet fra fjæra som vi rister over en hvit plastduk og studerer. (fotograferes) Hvordan fanges fisk? Ulike redskap som garn, stang, hov, teine, trål, line. Metode: Vi lager fiskestenger og fiskefeller som vi prøver å fiske fra flytebrygga med. Bruker ulike bøker og litteratur. Hvem spiser fisk? Stikkord: Fugler, mink, sel, oter, mennesker. Hva lager vi av fisk? Stikkord: Kokt/stekt fisk, fiskesuppe, fiskekaker, fiskeboller. Metode: Vi lager fiskemåltid i barnehagen. Aktiviteter i barnehagen for å bearbeide inntrykk. Vi skal gjøre ulike formingsaktiviteter, samtale med barna, synge sanger, bruke oppslagsbøker, se på bilder vi har fotografert. Fugler vi finner i Ytrebyfjæra: Hvilke fugler finner vi i Ytrebyfjæra? Dra ned til fjæra og observere fugleliv, bruke oppslagsbøker og plansjer, lære fuglenavn, bruke kikkert og gjenkjenning. Trekkfugler og fugler som blir igjen. Stikkord: Hvorfor drar noen fugler og hvorfor blir andre, når drar trekkfuglene og når vender de tilbake? Hva spiser fuglene? Finne ut hva fuglene spiser. Tang, fisk, krill, bær, skjell og lignende. Reir og fuglelyder. Observere fugleliv i Ytrebyfjæra. Hvordan ser fuglene ut? Observere fuglene i fjæra, bruke bøker og plansjer. Se på farge, nebb, føtter, fjær. Aktiviteter i barnehagen for å bearbeide inntrykk. Vi skal gjøre ulike formingsaktiviteter, tegne, samtale med barna, synge sanger, bruke oppslagsbøker, se på bilder vi har fotografert, lytte til fuglelyder.

12 Miljølære i Ytrebyfjæra: Vi ønsker å gi barna en opplevelse av at vi mennesker er en del av noe større en del av naturen. Ved å bli glad i naturen vil vi at barna skal bli opptatt av å ta vare på den. Aktiv deltagelse i naturen gjennom lek og fysisk utfoldelse gir gode opplevelser som videre igjen kan gi ønsker om å ivareta. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen for en bærekraftig utvikling. (Rammeplan for barnehager, s. 38 ). Være i fjæra året rundt, til alle årstider Bruke sanser: høre, lukte, se, smake og føle Vær, vind, sjø, bølger, snø, regn, hagl, solskinn. Økosystemet: hvordan dyr og planter er avhengige av hverandre for å overleve og at mennesket er avhengig av naturen for å overleve. Oppdage fjæra sammen med barna på barnas premisser 1 2 ryddedugnader i året Holdningsskapende arbeid mens vi er i Ytrebyfjæra (som å rydde etter seg). Påvirke omgivelsene ved å spre kunnskap og holdninger ved å tilrettelegge for turplass, ha kontakt med media, samt gjennomføring av foreldremøter Alle gruppene skal lage turvettsregler for Ytrebyfjæra Utruste Ytrebyfjæra med avfallsdunker Miljøvett: Undersøke hvordan forsøpling skader miljøet Ut på tur: (Ytrebyfjæra som turområde) Ytrebyfjæra som naturområde innbyr til rekreasjon og turområde for flere barnehager, skoler og private i fritiden sin. Ytrebyfjæra har vært, er og kan fortsatt være et trivselstilbud til byens befolkning. Vi vil under prosjektperioden lage en leirplass med avfallsdunker som alle kan bruke. Tidsperspektivet er satt til vår/sommer/høst AVSLUTNING Det er mange vi ønsker å samarbeide med under arbeidet med nærmiljøprosjektet Ytrebyfjæra. For å nevne noen er det museum, bibliotek, grunneiere, lokalmiljø generelt, media, foreldre, teknisk avdeling i kommunen, og ikke minst alle bidragsytere. Når det gjelder informasjonsspredning av planer og arbeid vil vi fortrinnsvis bruke kommunens hjemmeside, lokalavisa Finnmarken og interne oppslag. Formålet vårt ved prosjektslutt er å kunne samle alle data, opplevelser, historier, erfaringer og bilder i en rapport eller hefte. Etter prosjektslutt vil det bli nødvendig å debattere hvorvidt prosjektet har hatt positiv profilering for Tomlebo og hva som er naturlig utvikling videre av virksomheten (miljøbarnehage?).

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Ask barnehage Turer og Utflukter

Ask barnehage Turer og Utflukter Ask barnehage Turer og Utflukter Informasjonsbrosjyre til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Kjøkkenhagen i barnehagen en arena for bærekraftig læring, forankring i rammeplanen. Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk

Kjøkkenhagen i barnehagen en arena for bærekraftig læring, forankring i rammeplanen. Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk Kjøkkenhagen i barnehagen en arena for bærekraftig læring, forankring i rammeplanen Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk Tingvoll Gard som huser Norsk senter for økologisk landbruk og NIBIO

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Hakkebakkeskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.1 Kommunikasjon språk og tekst Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Oppvekst- og kulturetaten Fokusområde: Møter med materialer og det fysiske miljø nysgjerrighet for omgivelsene Et fysisk miljø som fremmer kommunikasjon Fysisk

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Periodeplan for Valseverket

Periodeplan for Valseverket Periodeplan for Valseverket «Innledning» «Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds» Hva er vel det sikreste vårtegnet? Jo! -at barna kan få gå i jakke og joggesko!!! Men selvsagt så setter vi

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016

Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016 Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016 August og september Tema: Meg selv/bli kjent Vi fokuserer på å bli kjent med barn og voksne, først på avdelingen og så i hele barnehagen. Resten av perioden fokuserer

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 2016-2017 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Lokal rammeplan med idebank for fagområdet

Lokal rammeplan med idebank for fagområdet Lokal rammeplan med idebank for fagområdet Barnehagene i Midtre Gauldal kommune Skrevet av Anne Marit Hage Mona Hage Kjersti Aas Aina Reitan 1 Forord Vi har valgt å ta utgangspunkt i målene i rammeplanen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN VÅREN 2010 Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse. Tverrfaglige prosjekter s. 3 Vinter og vinteraktiviteter s. 5 -fokus på mangfoldet av opplevelser

Detaljer

Satsningsområde høsten Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti

Satsningsområde høsten Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti Satsningsområde høsten 2016-09-12 Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti Geitekillingen som kunne telle til ti et telleeventyr av Alf Prøysen. Hovedsatsningsområde

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Holten barnehage avd. Villabyen

Holten barnehage avd. Villabyen Holten barnehage avd. Villabyen 1 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi som jobber på denne avdelingen er Birthe Levik, pedagogisk leder 100% Irene Melkild, barnehagelærer 100% Trine Hjelset,

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen Periode

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2016 Hei alle sammen! Da er vi kommet godt i gang med nytt barnehageår og vi opplever stadig tryggere barn og vi har blitt enda bedre kjent med alle nye barn.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer:

Detaljer

UTELIV I BARNEHAGEN OG I NÆRMILJØET

UTELIV I BARNEHAGEN OG I NÆRMILJØET UTELIV I BARNEHAGEN OG I NÆRMILJØET Årsplanen sier: Uteliv er en del av vår pedagogiske virksomhet. Vi bruker uteområdet i barnehagen til lek, utforskning, opplevelser, læring og mestring. I barnehagen

Detaljer

Halvårsplan. Eventyrskogen BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE

Halvårsplan. Eventyrskogen BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 01.01.2018 Halvårsplan Eventyrskogen BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE På Eventyrskogen skal vi være gode rollemodeller for hverandre, vi skal binde sammen og integrere læring gjennom samspill. Vi skal ha

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer