FAFO. Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån RAPPORT. Dag Odnes MARS 1986 NR. 57

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAFO. Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån RAPPORT. Dag Odnes MARS 1986 NR. 57"

Transkript

1 FAFO RAPPORT MARS 1986 NR. 57 Dag Odnes Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån FAFO Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon lilletorget 1, 0184 Oslo 1 Telefon 02/

2 FAFO UPPORT MARS 1986 NR. 57 Dag Odnes Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån FAFO Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon Lilletorget 1, 0184 Oslo 1 Telefon 02/

3 S A H HEN OR A G. UTREDNING OH INNTEKTSAVHENGIG TILBAKEBETALING AV UTOANNINGSLAN

4

5 SAMMENDRAG. 1 Dette er et sammendrag av utredningen om inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån som FAFO har utarbeidet på oppdrag fra en rekke studentorganisasjoner og fagforbund. Utredningen er utført av forskningsassistent Dag Odnes under faglig veiledning av cand.oceon Kjell Roland i perioden mai 1985 til mars O. 1 lnnleallhll Fra flere hold har oppmerksomheten blitt rettet mot tilbakebetalingsvilkårenes betydning i utdanningsfinansieringssystemet. Studentorganisasjonene har pekt på at dagens tilbakebetalingsordning reduserer systemets evne til å stimulere til en bedre sosial rekruttering til utdanning, og at den bidrar til stadig mer omfattende deltidsarbeid. Ulike fagforbund har pekt på den Økonomiske belastning som tilbakebetalingen representerer for stadig flere medlemmer. Tallene over utsettelser begrunnet av inntektssvikt steg med 85% fra 1983 til Disse tallene indikerer at dagens tilbakebetalingsordning av et Økende antall tilbakebetalere, oppleves som byrdefull. Tilbakebetalerne er en svært sammensatt gruppe. Omlag nordmenn er i dag tilbakebetalere i Statens lånekasse for utdanning. Felles for tilbakebetalerne er at de er relativt unge; nesten samtlige er under 45 år Selv om de gjennomgående har høyere utdanning enn befolkningen forøvrig, er det ikke først og fremst akademikerne som dominerer gruppen. Hvis vi ser på samtlige tilbakebetalere i 1983 hadde 46\ avsluttet utdanningen etter videregående skole. Bare omlag 10\ hadde en utdanning på mer enn 4 år utover videregående skole.

6 2 SAMMENDRAG. Andelen av tilbakebetalere som har avsluttet utdanningen etter videregående skole ser ut til å Øke. I figur 0.1 ser vi på tilbakebetalere som avsluttet utdanningen i 1985, og den synligjør to forhold. For det første hadde de aller fleste nye tilbakebetalere i 1985 relativt små lån. For det andre viser figuren hvor forbausende liten andel av tilbakebetalerne som har utdanning ut over videregående skole. FIGUR 0.1 TILBAKEBETALERE SOH AVSLUTTET UTDANNGEN I 1985 FORDELT ETTER STØRRELSEN pa LANET.PROSENT. lb \Z 10 w Ul 9 o g: B o -L...:~..I...+--L1-+-.J..-L4-''--'-~-'--'l--LJ-+-...J-L.-t-'--'--t----l BO SAMLET GJELD I TUSEN lssl VIDEREGAENDE ~J2 HOYERE KILDE:Statens Lånekasse 1986 Mange av de som avslutter utdanningen har altså små lån, og dermed små årlige innbetalinger. Halvparten av de som hadde innbetaling til Lånekassen i 1983 betalte under kr 5000,- i året, og bare 13\ betalte mer enn kr 7000,-. Når vi i denne utredningen peker på problemer knyttet til tilbakehetalingsfasen vil oppmerksomheten naturlig nok bli fokusert på

7 SAMMENDRAG. 3 den gruppen som har relativt store lån. Selv om lånets størrelse i stor grad har sammenheng med nivået på utdanningen er denne sammenhengen ikke entydig. Det er også avgjørende hvor tidlig den enkelte må begynne å lånefinansiere utdanningen. Dagens utdanningsfinansieringssystem gir adgang til lån allerede i videregående skole. Enkelte som, mer eller mindre frivillig, velger lånefinansiere sin utdanning allerede fra og med videregående skole kan opparbeide svært høy gjeld uten å nå et spesielt høyt utdanningsnivå. For mange i denne gruppen vil trolig inntektsmulighetene samsvare dårlig med gjeldsbelastningen. Det er først og fremst forholdet mellom samlet gjeld og inntekt som avgjør belastningen av tilbakebetalingen. å Tilbakebetalere er ingen utpreget høytlønnsgruppe. Omlag 85\ av tilbakebetalerne hadde i 1983 under kr ,- i pensjonsgivende inntekt, og noe over halvparten hadde under kr ,- i inntekt. vi har i denne utredningen sett på inntektsforholdene for tilbakebetalerne og trukket tre hovedkonklusjoner: For det første er inntektsutviklingen som følge av ansiennitet og yrkeskarriere over tid betydelig, og utgjør 2-3 \ i året.! tillegg kommer den generelle reallønnsveksten og kompensasjon for prisstigningen. For det andre inntektsforskjellene mellom utdanningsretninger med like lang varighet betydelig. For det tredje er det store inntektsforskjeller innenfor samme utdanningsretning avhengig av type jobb. er I det videre arbeidet er gruppen som har store lån i forhold til inntekten viet størst oppmerksomhet. Selv om disse altså ikke utgjør noen hoveddel av tilbakebetalerne er det rimelig å tro at det er denne gruppen som har problemer i dagens ordning. Problemene i dagens tilbakebetalingsordning er i første rekke knyttet til tre forhold: * nedbetalingsprofilen, dvs. hvordan belastningen er fordelt over den enkeltes livsløp. * størrelsen på innbetalingene målt i forhold til den enkeltes inntekt. * usikkerheten knyttet til framtidig inntektssituasjon, arbeidsmarked, tilbakebetalingsvilkår Vi skal i det følgende se nærmere på disse tre forholdene.

8 4 SAMMENDRAG. Med ordet "nedbetalingsprofilm mener vi hvordan innbetalingene fordeler seg over nedbetalingstidene og hvilke effekter inflasjon og rentefradrag har på realverdien av innbetalingene. vi skal i det følgende se på nedbetalingsprofilen i dagens tilbakebetalingsordning og hvordan belastningen av innbetalingene påvirkes av inntekts- og utgiftsutviklingen for den enkelte tilbakebetaler. Dagens nedbetalingsordning er delt i en periode med lavterminer og en med høyterminer. De 6 første halvtårlige innbetalingene er like store og består bare av renter. Deretter begynner nedbetalingen av lånet. Avhengig av størrelsen på lånet fastsettes beløpet i høyterminen slik at lånet nedbetales innen en bestemt nedbetalingstid. En borteboende elev over 20 år som har tatt opp fullt lån, vil etter en utdanning på 3 1/2 år i dag ha opparbeidet en samlet gjeld på ca. kr , \ av de som avsluttet utdanningen 1985 hadde mer enn kr ,- i samlet gjeld. Et lån på får i dag en nedbetalingstid på 20 år, og beløpet i lavterminen er på kr 5 250,-. Etter tre år begynner perioden med høyterminer hvor det innbetales ca. kr 7 500,- hvert halvår. En utdanningssøker som avslutter utdanningen i juni med en samlet gjeld på kr ,- må innbetale kr 5250,- i oktober året etter. De to neste årene betaler hun dette beløpet to ganger i året.de årlige innbetalingene blir dermed kr ,-. I det fjerde året etter endt utdanning vil hun betale den siste lavterminen på kr 5 250,- og den første høyterminen på ca. kr 7 500,-. De siste 15 årene betales kr 7 500,- to ganger i året, og de årlige innbetalingene blir omlag kr ,-. Ovenfor har vi beskrevet hvordan de årlige innbetalingene fortoner seg når tilbakebetaleren mottar sin nedbetalingsplan fra Statens

9 SAMMENDRAG. 5 Lånekasse. De beløpene som skal betales tilbake i kroner og øre gir imidlertid ikke et dekkende bilde av belastningen ved innbetalingene. Belastningen av innbetalingene påvirkes av flere forhold: For det første bidrar inflasjonen til å redusere realverdien av innbetalingene. Ved en inflasjon på 6\ vil realverdien av lavterminen synke fra kr 5 250,- til kr 4 500,- på tre år. Den første høyterminen har målt i faste kroner sunket til kr 6 500,- når den forfaller, verdien av den siste høyterminen tilsvarer kr 2 400,- målt i kroneverdien ved nedbetalingsstart. Inflasjonen bidrar altså til at belastningen synker etter som tida går. For det andre reduseres belastningen av innbetalingene som følge av ordningene med rentefradrag. Siden rentedelen er størst de første årene, reduserer rentefradraget belastningen av innbetalingene mest de første årene. Isolert sett bidrar altså rentefradraget til å Øke belastningen ut over i nedbetalingstiden. Sammenhengen mellom inntekt,marginalskatt og rentefradrag gjør at den effektive belastningen, gitt samme størrelse på lånet, vil være minst for den som har størst inntekt og betalingsevne. For det tredje reduseres belastningen av innbetalingene ved at den enkelte tilbakebetalers inntekt stiger. LØnnsstigningen vil være sammensatt av tre komponenter, en generell inflasjonsjustering, en lønnstigning som følge av ansiennitet og karriere og en generell reallønnsvekst. Vår undersøkelse tyder på at den enkeltes inntekt bare som følge av ansiennitet og.karriere i gjennomsnitt stiger med omlag 2-3\ pr.år. I tillegg gis det årlig et reallønnstillegg for de aller fleste grupper.den enkelte opplever altså en relativt sterk lønnsvekst også utover inflasjonskorreksjonen. Vi finner imidlertid relativt store individuelle inntektsforskjeller innenfor tilbakebetalergruppen. Inntektsforskjellene skyldes til en viss grad ulikt utdanningsnivå. Men selv innenfor samme utdanningsnivå er det store inntektsforskjeller. Også et mer eller mindre frivillig valg av yrkesaktivitet bidrar til å skape store individuelle inntektsforskjeller. I figur 0.2 viser vi belastningen av dagens ordning for en lærer med 4 års utdanning og kr ,- i gjeld. I 1984 avsluttet omlag 13.5\ av

10 6 SAMMENDRAG. lærerene utdanningen med en gjeld på kr ,- eller mer. I figuren ser vi på netto-innbetalingen, dvs. innbetalingen korrigert for rentefradraget, som andel av inntekten hvert år. vi har i figuren altså tatt hensyn til inflasjon, rentefradrag og en beregnet gjennomsnittlig inntektsutvikling for denne gruppen. FIGUR 0.2 NETTO INNBETALT TIL STATENS LANEKASSE SOM ANDEL AV GJENNOMSNITTLIG PENSJONSGIVENDE INNTEKT FOR EN LÆRER MED, ARS UTDANNING.GJELD KR , ~ w... 5 z w o 4 z w >(5 III Z ọ., 3 III Z W Q. > 2 <... z w Ul o a:: Q. o r--t-t---r--r i T----r--r-r-,--r---cr---,----,---T---1fI---ln---fjf---e------fjf--s--e---S--fil--ID o AR DAGENS ORDNING Den effektive belastningen av dagens tilbakebetalingsordning vil stige de første årene som følge av overgang fra lavtermin til høytermin. Stigningen reduseres imidlertid vesentlig av rentefradraget og inflasjonen. Belastningen av høyterminen vil avta tildels kraftig i løpet av de første årene. Etterhvert som avdragsdelen stiger og rentedelen synker vil effekten av rentefradraget avta og fallet i den effektive belastningen flater noe ut. Prosenten som innbetales i dagens ordning stiger i løpet av de fem første årene opp til sitt høyeste nivå, som for eksemplet vi ser på i figur 0.2 ligger i overkant av 5\. Denne Økningen kommer av at innbetalingsbeløpene stiger mye raskere enn inntektene de første årene. Fra og med det femte året innbetales like store årlige beløp. Siden inntekten for gjennomsnittet av tilbakebetalerne stiger tildels kraftig i løpet av

11 SAMMENDRAG. 7 nedbetalingstiden, vil innbetalingene som andel av inntekten avta. Etter at perioden med lavterminer er over vil altså belastningen av dagens ordning avta jevnt ut over hele nedbetalingsperioden. Som vi ser er innbetalingenes andel av inntekten klart fallende over livsløpet. Selv med lavterminer de 3 første årene er belastningsprofilen i liten grad tilpasset den enkelte tilbakebetalers inntektsprofil. De fleste opplever en inntektsprofil gjennom det yrkesaktive liv som er nærmest motsatt av utgiftsstrømmen. Etableringsutgifter, utgifter til barn og boligutgifter, vil for svært mange inntre omlag på samme tid. For personer med utdanning vil denne utgiftsopphopningen bli svært konsentrert. Mange av dem som lever på utdanningslån vil utsette det meste av etableringsutgiftene til etter endt utdanning. De første årene etter endt utdanning vil dermed være en kombinasjon av høye nødvendige forbruksutgifter og en relativt lav inntekt sett i livsløpssammenheng. Hvis en Ønsker å ta hensyn til profilen på inntekts- og utgiftsstrømmene til tilbakebetalerne, bør en tilbakebetalingsordning ha en stigende belastningsprofil, og i tlilegg ta hensyn til at det eksisterer relativt store individuelle ulikheter i inntekt både i nivå og profil. En videreutvikling av ordningen med lavtermin vil til en viss grad møte noe av det første behovet, men ikke løse problemet med de individuelle ulikhetene. Vi har sett på innbetalingenes andel av inntekten ved å benytte 055 av en sammenkobling av Statistisk Sentralbyrås skattetall med registeret over alle tilbakebetalere i statens Lånekasse. Vi har her ikke hatt muligheten til å trekke effekten av rentefradraget og marginalskatten inn i beregningene. Som vi har vært inne på tidligere vil imidlertid belastningen aven innbetaling avta ved høy marginalskatt og høy rentedel av innbetalingen.

12 8 SAMMENDRAG. Ser vi på tilbakebetalerne som hadde innbetaling i 1983, utgjorde den samlede innbetaling 4.47\ av deres samlede inntekt. I overkant av 25\ av tilbakebetalerne har innbetalinger til lånekassen som tilsvarer over 6\ av pensjongivende inntekt. En av grunnene til at så mange tilbakebetalere betaler inn en så stor andel av inntekten skyldes nedbetalingsprofilen.siden nedbetalingsprofilen er formet motsatt av inntektsutviklingen, vil innbetalingene som andel av inntekten ligge høyt de første årene etter endt utdanning. Imidlertid har i overkant av 5\ av de som avsluttet utdanningen i årene 1969 til 1971 innbetalinger som ligger på over 6\ av inntekten. Det eksisterer altså en gruppe tilbakebetalere som selv lenge etter at utdanningen ble avsluttet betaler inn en relativt stor andel av inntekten i utdanningslån. Figur 0.3 viser hvordan tilbakebetalerne er fordelt etter innbetalingenes andel av inntekten. Som vi ser har hoveddelen av tilbakebetalerne innbetalinger som utgjør mellom 3 og 5\ av pensjonsgivende inntekt. Figur 0.3 viser også tydelig at det først fremst for tilbakebetalere med en relativt lav inntekt at innbetalingene til lånekassa utgjør en stor andel av inntekten. og

13 SAMMENDRAG. 9 FIGUR 0.3 INNBETALTE RENTER OG AVDRAG TIL STATENS LANEKASSE SOM ANOEL AV PENSJONSGIVENOE INNTEKT. w Z Cl:: Ẉ...J «t w m w ~ «~ i= >" <{ t Z W Ul o Cl:: a a O ~"""'.L.-.L.~"-l-.L.-:>.,-'"-L. ~.....~..~~ rzzj O I PROSENT AV PENSJONSGIVENDE INNTEKT LS:Sl ~ ~ OVER KILDE:SSB/Statens Lånekasse 1983 Det er i prinsippet to måter å redusere belastningen ved tilbakebetalingen av utdanningslån på. Man kan Øke den generelle subsidieringen, enten i form av redusert rente og/eller lengre nedbetalingstid. Dette vil redusere belastningen for alle og vil flytte samtlige tilbakebetalere i figur 0.3 til venstre. Alternativt kan man endre nedbetalingssystemet slik at fordelingen av subsidiene endres, dvs. å redusere spredningen i figur 0.3. Eller man kan velge en kombinasjon av disse to tiltakene. 0.4 EN_UEDRUISIGBAILIILBAKFBETAI lngsordning Den uforutsigbarheten en del tilbakebetalere opplever ved dagens nedbetalingsordning er knyttet til to forhold. For det første har selve låne- og nedbetalingsbetingelsenevært gjenstand for relativt

14 10 SAMMENDRAG. hyppige forandringer. Usystematiske endringer og tilpasninger til inflasjonen har ført til endringer som for enkelte låntakere og tilbakebetalere har vært dramatiske. Mange har opplevd at lånevilkårene har blitt vesentlig forandret i løpet av utdanningstiden. Begynte man studiet i 1977 har man på 6 år opplevd en renteøkning fra 6.5\ til 11.5\ og samtidig en reduksjon av den maksimale tilbakebetalingstiden fra 28 til 20 år. Det sier seg selv at dette har skapt usikkerhet om hele tilbakebetalingsordningen. For det andre er det knyttet usikkerhet til framtidig inntektssituasjon. Ved hjelp av NAVFs undersøkelse ved Universitetet i Oslo har vi sett på tendensen til å utnytte låneordningen blant universitetsstudenter, og vi finner at tilbakeholdenheten med å ta fullt lån i første rekke er knyttet til forventninger om en lav framtidig inntekt. ut Etter behandlingen av St.meld. nr.12 "Om utdanningsfinansiering" høsten 1984, står det fast at et flertall fortsatt Ønsker å benytte utdanningsfinansieringsordningen til aktivt å fjerne ulikheter og fremme likestilling i utdanningssystemet. Økonomisk støtte gjennom lån og stipend skal fortsatt være et sentralt middel til å oppfylle en enstemmig målsetting om " lik rett til utdanning". En oppsummering av utviklingen i den sosiale rekrutteringen til utdanning i Norge kan være at vi har opplevd en klart jevnere rekruttering til videregående skole, men at den sosiale utsilingsprosessen ser ut til å ha blitt flyttet et hakk oppover, og muligens også skjerpet. Vi har ikke materiale som tyder på at en generell Øket støtte gjennom utdanningsfinansieringssystemet vil bedre den sosiale rekrutteringen. En Økt generell subsidiering vil føre til Øket søkning fra alle grupper. Siden resultatene fra tidligere skolegang er ulikt fordelt mellom ulike sosialgrupper vil denne Økte subsidieringen dermed kunne

15 SAMMENDRAG. 11 virke negativt på rekrutteringen, dersom antall elevplasser ikke Økes. En mulig løsning kunne være å kombinere Øket subsidiering gjennom utdanningsfinansieringssystemet med å Øke antall elevplasser. En slik Økning i utdanningskapasiteten vil imidlertid redusere lønnsomheten av utdanning, og vil dermed motvirke effekten av Økt direkte subsidiering. vi konkluderer med at en god finansieringsordning er en nødvendig betingelse for å fjerne Økonomiske hindringer, men neppe et særlig effektivt virkemiddel til aktivt å stimulere bestemte sosiale grupper til å velge utdanning. Økt støtte i form av f.eks Økte stipendier alle vil i liten grad ha en positiv effekt på den sosiale rekrutteringen. Forhold knyttet til utbyttet av tidligere utdanning kan tale for at dette tvert imot kan gi en skjevere sosial sammensettning i utdanningssystemet. til Det synes klart at stimuleringseffekten ikke oppnås gjennom en låneordning. Det synes også klart at stipendiering først vil ha nevneverdig stimulerende effekt på den sosiale rekrutteringen hvis den legges på et svært høyt nivå. På den annen side vil det alltid bli satt rammer for ressursene som stilles til disposisjon for utdanningsfinansieringssystemet. Skal utdanningsfinansieringsordningen ha en stimulerende effekt synes mye å tyde på at gruppene som er underrepresentert må gis støtte slik at lønnsomheten av utdanning denne gruppen Øker. Dette kan gjøres gjennom særskilt målrettet stipendiering f.eks. behovsprøvd stipend. På denne måten kompenseres det for de ytre betingelsene som holder gruppen borte fra utdanning. Det er også grunn til å tro at det ville være nødvendig med en relativt høy subsidieringsgrad for å oppnå effekter. for Vi viser i denne utredningen følgende mangler ved dagens nedbetalingsordningen:

16 12 SAMMENDRAG. * Hensynet til den enkeltes inntektsutvikling og etableringsutgiftene taler for en nedbetalingsprofil hvor belastningen Øker med avstanden fra utdanningens avslutning. * Vi har vist at enkelte tilbakebetalere selv etter relativt lang nedbetalingstid betaler en relativt stor andel av inntekten til lånekassen. * Forventninger om lav framtidig inntekt er hovedforklaringen på tilbakeholdenhet med å ta opp lån. Alle disse tre problemene er knyttet til et faktisk eller forventet misforhold mellom den enkeltes betalingsbyrde og inntekt. Ved å etablere en direkte sammenheng mellom den enkeltes inntekt og årlige innbetaling til Statens Lånekasse vil disse problemene bli redusert betydelig. Ved fastsettelse av terminbeløpene før 1. januar 1976 tok Lånekassen hensyn til lånets størrelse og låntakerens forventede inntekt. Tilbakebetalerne ble delt inn i ulike utdanningsgrupper, og fikk en nedbetalingsplan som sto i forhold til en antatt inntekt for denne gruppen. Denne ordningen ble imidlertid avviklet da systemet med utdanningsgrupper ikke viste seg å gi et tilfredstillende bilde av inntektsforholdene. I stedet for å gå et skritt videre ved å knytte tilbakebetalingsvilkårene direkte til den enkeltes inntekt, valgte man i 1978 å avvikle hele tilknytningen til inntekt, og fastsatte innbetalingene utelukkende som følge av samlet gjeld. Også i Sverige bestemmes terminbeløpene i prinsippet som en funksjon av tilbakebetalingstiden på samme måte som i Norge. Betalingsutsettelser er imidlertid langt mer formalisert i Sverige. Har tilbakebetaleren en inntekt under en viss grense (p.t. kr ,-) får hun automatisk betalingsutsettelse, og tilsvarende forlenget tilbakebetalingstid. Tilbakebetalerne skal dessuten bare betale inn maksimalt 20\ av inntekten som overstiger dette minstebeløpet. Både ordningen fram til åpner for prinsippet 1978 og tilbakebetalingssystemet i Sverige om en sammenkobling av den enkelte

17 SAMMENDRAG.. 13 tilbakebetalers inntekt og tilbakebetalingsvilkår. Et flertall av Stortingets medlemmer (DNA, SV, Venstre og Senterpartiet) uttrykte i stortingsbehandlingen av St.meld nr.12 "Om Utdanningsfinansiering" høsten 1984, et Ønske om å knytte en forbindelse mellom den enkeltes tilbakebetalingsvilkår og inntekt. I innstillingen fra Kirke- og Undervisningskomiteen heter det bl.a: ftmedlemmane frå Arbeiderpartiet er samd i at tilbakebetalinga bør skje i forhold til inntekt. Desse medlemmer vil understreke at betalinga mest mogleg må skje i forhold til faktisk yteevne." ".. medlemmet fra Senterpartiet, er enig i at tilbakebetaling bør skje i forhold til inntekt og faktisk yteevne." Innst.S.nr.322.( )s.14. O. 7 EN_INNIEKISAYHFNGIG TILBAKEBEIALlJlGSMDDELL_ En inntektsavhengig tilbakebetalingsordning skal knytte en direkte sammenheng mellom den enkeltes inntekt og hennes innbetaling til lånekassen. Det er flere måter en slik sammenknyttning kan tenkes gjennomført på. Vi har valgt å konsentrere oss om en enkelt modell hvor det trekkes en fast prosent av tilbakebetalerens inntekt. En helt sentral størrelse i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning vil være hvilket inntektsbegrep som skal legges til grunn for innbetalingen. Vårt mål har vært å finne et inntektsbegrep som: * avspeiler den enkeltes reile økonomiske situasjon og på den måten sikrer at tilbakebetalingsordningen virker rettferdig. * er presist avgrenset og definert * gjør inntektsopplysningene enkle å innhente og lette å kontrollere. I tillegg bør ikke den inntekten som følger av et valgt inntektsbegrep kunne påvirkes av den enkelte gjennom f.eks fradrag for inntektsanvendelse, dvs. fradrag for gjeldsrente til bolig, bil etc. og visse typer fradrag som gir skattekreditt f.eks. pensjonsforsikring). Dette problemet synes til en viss grad å bli løst

18 14 SAMMENDRAG. ved bruke av pensjonsgivende inntektet, som er et bruttopreget inntektsbegrep. Imidlertid reiser et nytt problem seg ved at rente og aksje inntektene, som for enkelte kan være betydelige, ikke regnes med ved fastsetting av pensjonsgivende inntekt. Vi foreslår i denne utredningen at høyeste beløp av nettoinntekt og pensjonsgivende inntekt legges til grunn ved innkrevingen. Dette er samme inntektsbegrep som av Husbanken legges til grunn ved tildeling av bostøtte. Forutsetningen som ligger til grunn for beregning aven trekkprosent er at nåverdien aven inntektsavhengig tilbakebetalingsordning og dagens ordning skal være den samme. Dette innebærer at subsidieringsnivået i de to ordningene blir det samme. I beregningen har vi valgt en referansebane med en inflasjon på 6%, en rente på 8.5\, en årlig reallønnsvekst på 1\ og anvendt en kalkulasjonsrente på 7%. Dagens realrente på utdanningslån på 5.5% er meget høy i histori~k sammenheng og flere faktorer taler for at den bør senkes. Rentenivået i Norge i dag er svært høyt også i europeisk sammenheng. Det synes derfor rimelig å anta at det gjennomsnittlige rentenivå på lang sikt vil ligge lavere. Vi har derfor funnet det riktig å legge en realrente på 2.5% til grunn for de videre beregningene En reduksjon av realrenten fra dagens nivå på 5.5\ til 2.5\ kan alternativt sees som en særskilt reduksjon av rentenivået på utdanningslån i forhold til andre lån. Dette innebærer i så fall en Økt rentesubsidiering av utdanningslån fra det offentlige. Med en inflasjon på 6\ tilsvarer det en løpende rente på 8.5\. En nyordning vil føre til et større behov for å tilføre lånekassen likviditet de første årene. Dette kan stå i motsetning til kortsiktige finanspolitiske målsettninger. Hensikten med bruk av kalkulasjonsrente i staten er imidlertid å kunne vurdere prosjekter hvor utgifter og inntekter er plassert forskjellig i tid, mot hverandre. Siden nåverdien av de to nedbetalingsprofilene er like med en kalkulasjonsrente på 7\, burde staten være indifferent i valget mellom disse to innbetalingsordningene. Vi har i denne utredningen konsentrert oppmerksomheten om en enkel

19 SAMMENDRAG. 15 inntektsavhengig modell, hvor innbetalingen utgjør 4.2\ av den enkeltes pensjonsgivende inntekt. vi har satt den maksimale nedbetalingstiden til 30 år. Siden inntekten bestemmer innbetalingene vil nedbetalingstiden bli bestemt av forholdet mellom den enkeltes inntekt og gjeld. I praksis vil hver. enkelt ha sin individuelle inntektsbane. Den vil være påvirket av arbeidsmarkedet for de ulike utdanningsretningene og den enkeltes tilpasning på arbeidsmarkedet mht yrkesaktivitet. En tilbakebetalingsordning som knytter en direkte sammenheng mellom den enkeltes inntekt og innbetalingsbeløpet vil dermed bestå aven lang rekke individuelle nedbetalingsprofiler. FIGUR O., EN ILLUSTRASJON AV HOVEDFORSKJELLENE I NEDBETALINGSPROFIL MELLOM DAGENS ORDNING OG EN INNTEKTSAVHENGIG TILBAKE BETALINGSORDNING. ~--_.. _---' _--~ < ~_._--... ::.:: l.li I Z Z l.li o Zl.LI ~ C) III Z o, III Z l.li a. > <... Z l.li III o o:: a. o DAGENS ORDNING TID + IATB Figur 0.4 gir en illustrasjon på forskjellene mellom de to ordningnene. I dagens ordning består som nevnt nedbetalingen av to ulike beløp, belastningen av disse beløpene vil avta som følge av inflasjon, rentefradrag og inntektsutvikling. Både inflasjon, rentefradrag og inntektsutvikling vil få en noe annen betydning i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning enn i dagens ordning.

20 16 SAMMENDRAG. For det første er det rimelig å anta at inntektene også i framtida vil bli justert for prisstigning. Innbetalingene i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning vil dermed bli automatisk inflasjonskorrigert. Som følge av dette vil innbetalingene i faste kroner ikke avta i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning, slik tilfellet er i dagens ordning. Rentefradraget vil i prinsippet ha samme virkning i begge ordningene. Siden avdragene også i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning vil komme mot slutten av nedbetalingstiden vil effekten av rentefradraget også i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning avta mot slutten av nedbetalingstiden. I tillegg til den generelle inflasjonsjusteringen vil inntekten stige som følge av den generelle reallønnsvekst, samt ansiennitetstillegg og avansement. I en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning vil dermed innbetalingene for en gjennomsnittlig tilbakebetaler, som følger en gjennomsnittlig inntektsbane, stige jevnt i nedbetalingsperioden. Nedbetalingsprofilen i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning er formet nærmest motsatt av dagens ordning. Både reallønnsøkningen og rentefradragsordningen bidrar til at innbetalingene i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning stiger ettersom tiden går. I figur 0.4 viste vi en illustrasjon av de to ordningene. Nedbetalingsprofilene er som vi ser påvirket av flere faktorer og i praksis vil nedbetalingsprofilene ha et langt mer ujevnt forløp. Både inntektsutviklingen, sammensetningen av innbetalingen i renter og avdrag, og inflasjonen vil påvirke i ulik grad gjennom nedbetalingstiden.

21 SAMMENDRAG EI_EKSEHeEL..J!LYI.RKNINGElI-AY_EN ItJNTEKTSAYHElIGlJLIlLBAKEBETAL ING5.= DHCWlNG_. I avsnitt 0.2 så vi på belastningen av et lån på kroner for en tilbakebetaler som hadde inntekt tilsvarende gjennomsnittet for en lærer med 4 års utdanning i dagens ordning. Figur 0.5 viser hvordan en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning vil virke for denne læreren. Den karakteristiske forskjellen mellom betalingsprofilene i de to ordningene blir tydelig når vi ser på netto-innbetalingene i prosent av inntekten. Prosenten som innbetales i dagens ordning stiger i løpet av de fem første årene opp til sitt høyeste nivå, som for eksemplene vi ser på i figur 0.5 ligger i overkant av 5\. I en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning hvor det innbetales 4.2\ av pensjonsgivende inntekt skulle en vente at innbetalingene som andel av pensonsgivende inntekt var konstant. Grunnen til at netto-innbetalingene som prosent av pensjonsgivende inntekt i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning med et fast prosenttrekk av pensjonsgivende inntekt, ikke er konstant, skyldes ene og alene rentefradragsordningen.

22 18 SAMMENDRAG. FIGUR 0.5 NETTO INNBETALT TIL STATENS LANEKASSE SOM ANDEL AV GJENNOMSNITTLIG PENSJONSGIVENDE INNTEKT FOR EN LÆRER MED, ARS UTDANNING.GJELD KR ,-. 6 I ~ ~ 5 z w c zw> 4 (5 li) z Ọ., li) z w a.. > et 3 2 I Z W li) O o:: a o DAGENS ORDNING AR + IATB 4.2~ TREKK Også i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning vil de første innbetalingene kun bestå av renter. Etterhvert som marginalskatten stiger synker dermed belastningen av innbetalingen. Når man begynner å nedbetale gjelden synker rentedelen av innbetalingene og effekten av rentefradraget reduseres. Dermed stiger den reelle belastningen. I den siste innbetalingen er den reelle belastningen nesten 4.2\, fordi stort sett består av avdrag. den I prinsippet vil belastningsprofilen i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning være lik for alle tilbakebetalere uavhengig av inntekt. Men rentefradragsordningen og marginalskatteeffekten gir fortsatt størst fordel til de med høye inntekter også i en inntektsavhengig tilbakebetalingsordning. I tabell 0.1 ser vi på differansen i nåverdi mellom de to ordningene. Nåverdien er et utrykk for kostnadene ved nedbetalingen, og en negativ differanse innebærer at kostnadene ved en er mindre enn i dagens ordning for denne kombinasjonen av gjeld og inntekt. Vi ser på en lærer som tjener h.h.v 50\, 20\ mer og 20\ og 50\ mindre enn gjennomsnittet, med ulike nivå på gjelden.

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Gir frittstående skoler bedre elevresultater?

Gir frittstående skoler bedre elevresultater? Gir frittstående skoler bedre elevresultater? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler baselinerapport I: Elevresultater Hans Bonesrønning Linn Renée Naper Bjarne Strøm SØF prosjekt nr. 2700 Konsekvenser

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring TALE HELLEVIK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Norsk institutt

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer