Strinda-m:Het. resultal. Utviklinga har llok gflh snogt i dei siste 20 1'I 1'a, eller omformingn er ikkje ferdig cnno. D crfor er det Tilsets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strinda-m:Het. resultal. Utviklinga har llok gflh snogt i dei siste 20 1'I 1'a, eller omformingn er ikkje ferdig cnno. D crfor er det Tilsets"

Transkript

1 Strinda-m:Het. I H124 kom AR:'IIE TILS ETS utgreiing om -."'idlet i Strinda i S8r-TremJelag.. som nr. IX i serien Norske malfore. EI ny gransking <'IV malforet \'ille i det store og helle fore til snme resultal. Utviklinga har llok gflh snogt i dei siste 20 1'I 1'a, men 'l'ilset hal' peika pa dei nye tcntlen sll ne, og IltvikllngH eller omformingn er ikkje ferdig cnno. D crfor er det Tilsets arbcid so m Jigg til grllnn for dette kapitlet om Strinda malet, berre met! nokre smflbrigde her og del'. Elles har eg pr(h'o A gjennomfore ei nognare lytlskrift. J\.IAlprovn e1' ny. Lltg reii ngn her femncl' berre om Iyd- 09 bfjygningsverket. syntaksen er tlet og mykje 80m cr (ol'vitneieg. men det \"ar t ikk jc rom til tl Innleiing. ga nremtc inn p1\ den sida av molet. Oue Bakken. I Strinda bur det no po lag menneske. nei bar for ell1 s tor del kame andre stader i fra, og det har seu merke etter seg i malvegen. net moderne strindamalet er oi underleg blanding av ord og end inga r fra mange kantar. og derfor er det \"an skeleg - om ikkje beil! um ogleg -,\ selja 0PP nokon fast norm for det. Likevel kan ein bak alt det skiltande som slrest om herredemel, sj:\ ein nokolunde kon sekvent mlilbruk, serleg da hos eldre folk som hal' vakse opp og levd sitt li v i bygda. Men mykje av den ne gamle og steare rn fd bruken syng no p:1 siste verset, og det er vel ikkje II undrast pa nar ein tenkjer pa den s tendige inn- og utfl yttinga som jamt gal' for seg i ei slik bygd som ligg opp til ein stor by, og tenkjer pa den livlege samferdsla som dei rnoderne kommllnikasjonane bar fert med seg. Det har alt saman gjort sitt til at malbruken og ml!lkjensla liar vorte meir uste. Likevel er det ikkje sa lite att av det gamle og fastare strindamalet bos eldre folk, og det er malet deira som i fyrste rekkja ligg til grunn for denne utgreiinga. Men det er og teke omsyn til dei mange nyare tendensane som gjer seg gjeldande. 1

2 Strinda-dialeklen cr ein blandingsdialekt, men mulcl er tydelcg austnorsk med jamvekt og "tj ukk I.. belde for garnalnol's k l og- roo.tamvekta finn eiu bade i verb og i linne hankjeml1s- og hokj0nnsorc!. Verbel»fara «heiter srtl eis i ekte gamalt s tr in clam ;"l1 farrii. Rett nok finn ein bade ferra og farr(l og i seinal'e tid til og med fd'r utan jamvekt, men dette C1' alt nyare former. Substantivet»hage«heiter pa gamal t mal Julggd ; hagga fin s t (Ig. men er ei yng re form.,. Veke«heiter vuld"'1f, nyare: viekk(l eile l' ri'i.'. Gamalnorsk»dalr.. heiter da! med»tjukk 1«. Gamalnorsk»gar () r «heiter g d/, ogsa med»tjukk 1«. Den fulle utjam nin ga Illellom fyrsle og andre stavinga som doma ova[o1' vitnar 0111 (fiirni, hdggd, '; 'Itl.'ku), er sermel'kt for det som l var Aasen kallal'»l nd herreds 1\'la nl ", og nett her i Slrinda gflr g rensel ina mejiom inntr0nds k og liur0ildsk far cin vel leggja til. For det ser ut til at uttrends ken snart vii I'll g runnen aleine. Elles hal' tr uleg nord landsk p;j\'erknad yore star, scrleg ntjr det g,ield borti'allet av jamvekta, for ikkje {I tala om den uttr0nds ke, som sjolv sagt ikkje er til a koma unna slik bygda li gg til. Setningsbygl1aden samstavar vel stort sett med andre bygdem:il. Men ordfangel er ikkje sa lite oppblanda med tyskdans k. Oppha\"leg nordtyske pretiks og suffiks hal' vu nn e inn og vorte levande pa dette omradet. SfIleis har s uffikset -else vorte til -cis : oppb)'ggcls, hf lp?ds (hending) O. m. u. Suffikset -het, heil blil' uttala -h(lt og er heilt \'anleg: g o'hc,t, stygg'hfll osfr. Elles hal' m ~ilf0ret aile dei avstyttingane som i sa stor mon karakteriserer trendsk. og vidare ein kraftig palatal (j-rengen) uttale av dd, II, nn, og tt i mange hel'e. Sett under eitt fe ll s trindamalet i ~ all hovudsuk saman mec! den norske malb rllken sam hal' s i nol'malform i nynors ken., II

3 Lydskrifta. 1. Vokalar. II djup a i mat. a h0gare a, serleg i endingar: bdtti (batar). a trong a i gra. e trong e i be. open e (mellom e og ;;e); i di fto ngen ft. " uklar e-iyd, ofte nar e kjem i slutten av ord: tem'ma ved sida av lem'me ; i diftongen JU. t trong i i fin. t open i, i diftongen fl. o trong 0, i sko. Q open a i grlitt. u trong u i hus. II slapp u (mellom U og e) i sau (sau). y trong y i by. y open y (mellom y og 0) i diftongen ey. ;e brei re i lrere. e trong 0 i set. a open 0 i kjett. li'? djup 0 i tr0l1dsk heet (i): hol). 314 au i sau. fl ei i nei. by 0y i hey. b van leg b i bu. d vanleg d i duo 2. Diftongar. 3. Konsonantar. 4 palatal d (d + j smelta saman) 1 tr0ndsk uttale av snadde: snada III

4 f vanleg g h J k f i fa. g i god. h i ha. j i ja. k i kar. ~ kj-iyden i kjope. smelta saman, i tr0ndsk uttale av mykje: myh/. q! + ~ I vanleg lila.! klanglaus I, j tr0ndsk uttale av salt: SlI ft.! 1 uttala mot hardgomen isla: $/a.!»tjukk 1«i tr0ndsk uttale av dal. t palatal 1 (1 + j smelta saman) i tr0ndsk uttale avail: fit? m vanleg m i mat. 1'1 nino. 1;1 n uttala mot hardgomen i tr0ndsk uttale av galen: gxn1. f!, palatal n (n + j smelta saman) i tr0ndsk uttale av mann: ma11f!,. Ij ng-lyden j mango p van leg p i pa. r tungespiss-r i kar. T r uttala mot hardgomen i tr0ndsk uttale av svart: SIlo/rt. f klanglaus r i skarp. S vanleg s i sa.. 5 s uttala mot hardgomen I tr0ndsk uttale av sla:!l!ti. s skj (sj)-lyden i sja. t vanleg t ita. t t uttala mot hardgomen i tr0ndsk uttale av svart: svart. t palatal t (t + j smelta saman) i tr0ndsk nttale av ikkje: ij!. v van leg v i var., er merket for einstavings tonelag i huset, boker. tostavings tonelag i unge, he star (h res'ta). tonelaget i tr0ndsk uttale av t. d. mannen : mal~. lang vokal (ofte i staden for ~ ). > tyder: har vorte til; blir til. < har kome av; kjem avo IV

5 Lydlrere. 1. Vokalar. A er m0rk, djup nar han h0yrer til stomnen i eit ord: ban (barn), sak, takk. I endingar log i nomina agentis (verkar-ord) er han lysare og hogare: btihi (batar), bakar. A blir til re fore 19, 1m, in og is: tre!g (talg), haj!m (halm), gamj (galen) og hrerfi (bals). F0re lange j-fengne lydar fiir a'en ein diftong-klang som liknar pa at: snaql/; (snadde). I r0ynda er det den j-fengne konsonanten etter a'en som er med pa a fa til denne diftong-vorne lyden. A'en er ber og djup eher h0g etter som han hoyrer til stomnen eller berre tener til a laga ei ending. Hjarta > jrertj, men enno heiter det hos eldre folk: vaffjljart, hitrjarta. I infinitiv bar -a faile bort etter oppbavleg lang fyrstestaving: Ii btt (a bita). I den seinare tida fell han og meir og meir bort etter stutt fyrstestaving; men ber er ikkje bortfailet gjennomf0rt en no. Derfor kan a vera heite: Ii vii'r, Ii vcerra eller Ii vtirrd. I utjamningsord bar a vorte til Q eher u : d jdrrli (a fara) [ved sida av Ii jii'r og Ii j :erra; jfr. ovafor], f!uggu (fiuga). A er sers brei bade nar ban er lang (fa) og stutt (fi{dss); gnli'! (verb) og gnat (substantiv) kan og beite: gnju'! og gnjul, - ein merkeleg lydovergang. - Om overgang av 0 til a sja under o. E kan vera lang og trong: be, kne. Ved paverknad fra bymalet bar den tronge e'en bos den yngre generasjonen gatt over til den opne f eher til re: knm, Irm. Sjeldun cr e-en stutt og trong: bedd (perf. part. av Ii be). Oftast er ban open, stutt eher lang, og fell da saman med re : hmst, tre! (telja). F0re j-fengne lydar ligg e'en gjerne mellom open og trong: kvi!1?,n (kvern). Fore r er e-lyden oftast open: hmr (subst.),jrer (pres. av fara). Adjektivet tverr (tvrerr) heiter i inkjekjonn ofte tvar{; kvefs beiter kvaks. Verbet brenna ofte: bri'n-n-. I mange utjamningsord bar e vorte til Ii: ldssli (lesa) ved sida av fressa og nyare Iii's (jfr. under A). I kan vera lang og trong: fin, eller stutt og trong: fritt (inkjekj0nn til fri). Open i lyder gjerne e: ve'ssn (visen). Oppbavleg i kan og ga over til m: lrell (let = farge), vrett (vit). I jamvektsord kan i bli til Ii eller u: svdggd (sviga), vukku (veke, gamalnorsk vika). v

6 o kan vera lang og trong: 1'0, fot, eller stutt og trong: skodd (perf. part. til sko). Open 0 er oftast stutt og fell mest saman med d, gjerne opnare: Q: d'rk (orka), skqtf (skott); tau (gamalnorsk tog) heiter ' ug, bod heiter b u ved sida av den nyare forma btl som trengjer unna den eldre forma. Stundom lyder open 0 0: folk (ved sida av det vanlege: fdfk, folk) e11er a:: ha:! (hoi). Men overgangen av 0 til 0 (a:) er ikkje almenn. Torg heiter tdrv, korg kqrg og karg (eldre karl). U kan vera lang og trong: bru, duk eller stutt og trong: snut//t (perf. part. til sni:t), dusk. Ofte lyder u lik trong 0, siueis tidt i nektingspartikkelen u-: o'rd (urad). Vidare i ord som ou (ull), gronll. (grunn). I desse orda h0yrer ein likevel ofte u etter paverknad fra bymalet, men alltid med j-fengen 11 og nn: fu?t, gru1~1~. Stundom har u vorte til a: stott (stutt) e11er til Q (d): fqtt (lut); sjeldan til JU: hju (hug) e1ler y: sy 1p~ 'dag (nyare: sonn'dag). Y kan vera lang og trong: by, syn eller stutt og trong: byft (verbet bytta), ny!t (inkjekj0nn til I1Y). Opphavleg open y har ofte vorte til lang trong 0: dol', for eller til stutt open a: fiatt (flytta), sorg (syrgja). Men oftey: my~ql (mykje), stygg (i inkjekj0nn gjerne stokt, i hankj0nn og stundom: stagg)..m er brei: fie'r (lrera). Diftongisering finst framfor d: gammj! k/~ld (nyare: kf w) dvs.: gamle klede. o er mest alltid heller open, men det er vanskeleg a gje reglar for denne lyden. Ein kan vel stort sett seia at stutt 0 er open: ~ott, bjark og lang 0 er trong: do, sa:!; men det h0ver ikkje alltid. 2. Diftongar. Au blir uttala Jti: brjut (braut), hjug (haug). Samandl'aging til a f0re lang konsonant: blatt (inkjekjlzll1n til blijut, blaut). F0re -st hal' diftongen halde seg hos gamle folk: hijitst (haust), has dei yngre: host. Ei bur uttala f t, stundom el: v ~t!, l~ik, m elr. F0re dd og tf blir diftongen samandregen til ~: br t/a (breidd), fftt (feitt). 0y i: oy, loy's (l0ysa). Ofte samandraging: da: (d0y) ved sida av: d~u', sa:'! (s0yle). Alltid f0re dd og tt: stojt (st0ytt). VI

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Der rek det ferdafolk ifrå land og by Dialektlære

Der rek det ferdafolk ifrå land og by Dialektlære Der rek det ferdafolk ifrå land og by Dialektlære Mål: Elevane skal kjenne til særtrekk i hallingdialekten og kunne samanlikne med andre dialektar. Ei dialekt er noko mykje meir enn summen av dei enkelte

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Stavanger Museums taarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-28

Stavanger Museums taarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-28 Stavanger Museums taarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-28 BYGDEBORGENE I ROGALAND.1) AV ARNE SALVESON. Bygdeborgene i Noreg forer oss i tanken langt tilbake i tida kanskje til ei tid da bygda eller bygdelaget

Detaljer

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Åse Wetås 1. Innleiing Denne delundersøkinga tek for seg formbruken i upubliserte nynorsktekstar skrivne under varierande grad av

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Foredrag på Gudbrandsdalsseminaret 2013 Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Av Per Ottesen Når eg fortel at innlandskommunane, kanskje særleg i Oppland og Telemark, hadde store skatteinntekter

Detaljer