REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING"

Transkript

1 Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

2

3 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Reguleringsplan Spikkestad Dokument nr.: 1 Filnavn: G-rap-001_ docx Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Christiane Mögele og Marielle Øyvik Fredrik Johannesen Marielle Øyvik Ingeniørgeologiske og ras-vurderinger av vegtrasee med sideterreng Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Mellomila 79 P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F

4 4 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INNHOLD 1. INNLEDNING Befaring Kartgrunnlag BERGFORHOLD HISTORISK STEINBRUDD VURDERING AV SKREDFARE OG AVBØTENDE TILTAK Snøskred Steinsprang Store enkeltblokker (>20m 3 ) Ustabile steinblokker Store sprekkeplan (opp til 200 m 2 ) Isdannelse GEOLOGISKE FORHOLD I FORBINDELSE MED VALG AV VEITRASEEN Generelt om traseer Planprogrammets foreslåtte vegtrasee langs fjellskråning (linje jf. teg. G001) Røyken kommunes forslag til nye vegtraseer Tilknytning til svingen Rødåsen/Åmotveien (linje 60200, jf. teg G002) Forlengelse av Tangenveien til Åmotveien (linje 60100, jf. teg G003)21 6. KONKLUSJON Rambøll

5 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 5 (26) FIGUROVERSIKT Bilde 1: Oversiktskart av berggrunn med feltmålinger (strøk/fall) av sprekkeplan. Tallene angir fallvinklen Bilde 2: Utpreget blokkdannelse med fallvinklen mot dalen. Det er observert isdannelse foran de kartlagte store sprekkeplanene ( kvadratmeter)... 8 Bilde 3: Historisk steinbrudd, NGU Bilde 4: Skog i vurderingsområdet, skogen dekker nesten hele området. Skogsfrie er brattere enn 60 grader og kan derfor utelukkes som potensielle løsneomåder for snøskred (henviser til tabell 1) Bilde 5: Kart med faresoner (steinsprang og snøskred) fra NGU Bilde 6: Helningskart, basert på en terrengmodell med rutemønster 5mx5m. Terrengmodellen ble generert av SOSI data Bilde 7: Skredfarekart for steinsprang. Kartet er basert på utført kartlegging Bilde 8: Stor blokk som ligger nedenfor veien mellom Tangen- og Åmotveien Bilde 9: Stor blokk som ligger ovenfor veien mellom Tangen- og Åmotveien. Blokken faller med 30 grad mot nordvest Bilde 10: Detaljbilde viser oppsprekking under blokken Bilde 11: Løse store blokker som ligger ustabilt. Er delvis sikret med vertikal satt kamstålbolter. Sprekkeplan faller med 15 til 40 ⁰ mot veibane Bilde 12: Is og store sprekkeplan med 2.-5 cm åpne sprekker Bilde 13: Isdannelse bak åpne sprekker, detalj vist på bilde Bilde 14: Farekart for issprengning og oppbygging av store mengder is. Kartet er basert på, utført kartlegging Bilde 15: Isdannelse som ble observert langs en fjellvegg øst i vurderingsområdet Bilde 16: Isdannelse som ble observert langs en fjellvegg øst i vurderingsområdet Bilde 17: Isdannelse i åpne sprekker. Det vil føre til frostsprengning langs sprekkene og økt fare for ras Bilde 18: Dersom overflatevannet ikke dreneres godt på skjæringstopper eller i foten er det økt fare at det bygges seg opp store ismengder som vist på bildet TABELLOVERSIKT Tabell 1: Helninger og fare for skredutvikling Tabell 2: Kostnadsoverslag for sikringstiltak for skjæringen Tabell 3: Kostnadsoverslag for sikringstiltak for skjæringen Tabell 4: Kostnadsoverslag for sikringstiltak for skjæringen VEDLEGG Vedlegg 1: dokumentasjon fra ngu om historisk steinbrudd Vedlegg 2: G001 Vedlegg 3: G002 Ramboll

6 6 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Vedlegg 4: G003 Dokumentasjon fra ngu om historisk steinbrudd Vedlegg 2: G001 Vedlegg 3: G002 Vedlegg 4: G003 Rambøll

7 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 7 (26) 1. INNLEDNING I forbindelse med Jernbaneverkets prosjekt for planfrie overganger langs Spikkestadbanen er Rambøll involvert i prosjektering for reguleringsplaner i Asker og Røyken kommune. Det skal utredes alternative løsninger for veiadkomster for 5 boliger på sørsiden av Spikkestadbanen, like vest for Heggedal. I NVEs-aktsomhetskart er det registret fare for snøskred og steinsprang for deler av en mulig trase. 1.1 Befaring Rambøll har gjort en vurdering av de geologiske forholdene og vurderinger i forhold til rasutsatte områder i dette notatet. Det ble gjennomført en befaring av Marielle Øyvik og Christiane Mögele fra Rambøll Norge for å sjekke de geologiske forhold i forbindelse med reguleringsplanen. De foreslåtte veitraseene ble vurdert i forhold til fare for steinsprang, snøskred og is. Befaringen ble utført den 6. februar På befaringsdagen lå det snø i hele området. 1.2 Kartgrunnlag Geologisk kartdata ble lastet ned fra webtjenesten til NGU Berggrunnskart (Berggrunnsgeologi N250 Vektor) fra Grus- og Pukkdatabase fra Mineralressurser (industrimineraler, naturstein og metaller) Rapportering fra natursteindatabase NGU angående Forekomst BERGFORHOLD Berget i området består av grovkornet biotitt granitt og det opptrer store regionale sprekker. Det ble oppdaget en veldig markert sprekkeretning som danner en spiss vinkel i forhold til hoveddalen (som forløper NNØ-SSV). Disse sprekkene opptrer hyppig med store flater ( kvadratmeter), og faller bratt med omtrent 85 grader mot vest eller øst (bilde 1). De steile sprekkene er observert ofte med bred åpning fra 2 til 15 cm (bilde 2 og 12). Det er i tillegg kartlagt andre sprekkesett, med fall 30 grad mot vest-nord-vest, samt 75 grader mot nord- nord- øst. Fjellet er delvis oppsprukket og danner store blokker, som ligger ofte ustabilt i terrenget (bilde 2). Videre ble det observert at i front av de kartlagte store sprekkeplanene bygger det seg opp tykke isvegger. Farekilder og ugunstige fjellforhold blir omtalt i kapittel 4 av rapporten. Ramboll

8 8 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Bilde 1: Oversiktskart av berggrunn med feltmålinger (strøk/fall) av sprekkeplan. Tallene angir fallvinklen. Blokker med fallvinkel mot dalen store sprekkeplan (ca. 25 m 2 ), oppbygging av isvoll foran planen Bilde 2: Utpreget blokkdannelse med fallvinklen mot dalen. Det er observert isdannelse foran de kartlagte store sprekkeplanene ( kvadratmeter). Rambøll

9 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 9 (26) 3. HISTORISK STEINBRUDD Øst for planavgrensningen er det tegnet inn et nedlagt steinbrudd på NGU sitt kart av mineralressurser (bilde 3). Steinbruddet er i følge NGU gjengrodd og ikke synlig i terrenget. Dette ble bekreftet på befaring, da det ikke ble oppdaget tegn på tidligere drift. I følge NGI ble steinbruddet drivet i 1914 og det ble tatt ut omtrent 9000 m 3 stein. Steinbruddet er kartlagt å være av historisk interesse. Dokumentasjon fra NGU er vedlagt (Vedlegg 1). Bilde 3: Historisk steinbrudd, NGU. 4. VURDERING AV SKREDFARE OG AVBØTENDE TILTAK 4.1 Snøskred Skredkart fra NGU gir flere faresoner skissert med løsne- og utløpssoner for snøskred i det vurderte området (bilde 5). Siden terrenghelning er mest avgjørende for sannsynligheten for utløsning av snøskred (tabell 1), er det produsert et helningskart (bilde 6). Områdene som kan på grunn av terrenghelningen ansees som potensielle løsneområder for snøskred, ble gjennomgått på befaringen. Det ble observert at skogen går helt opp og dekker løsneområdene. De soner som ikke var dekket med skog hadde ofte en terrenghelning på mer enn 60⁰ og kan derfor utelukkes som potensielle løsneområder for snøskred (bilde 4). Ramboll

10 10 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Dersom skogen i vurderingsområdet bevares slik den er i dag er det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak mot snøskred for å bygge ut veien. Skogen går helt opp til og fortsetter forbi mulige løsneområder. Det regnes ikke med at det bygges opp store snømengder opp i potensielle løsneområder. Tabell 1: Helninger og fare for skredutvikling. Terrenghelning Skredtype Snøskredtype 0-10 Liten fare for snøskred Sørpeskred Store, sjeldne skred Store og hyppige skred Flakskred Hyppige små skred Løssnøskred Liten fare for snøskred Bilde 4: Skog i vurderingsområdet, skogen dekker nesten hele området. Skogsfrie er brattere enn 60 grader og kan derfor utelukkes som potensielle løsneomåder for snøskred (henviser til tabell 1). Rambøll

11 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 11 (26) Bilde 5: Kart med faresoner (steinsprang og snøskred) fra NGU Ramboll

12 12 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Bilde 6: Helningskart, basert på en terrengmodell med rutemønster 5mx5m. Terrengmodellen ble generert av SOSI data Rambøll

13 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 13 (26) 4.2 Steinsprang NGUs skredkart har to faresoner for steinsprang skissert i det aktuelle planområdet (bilde 5). I tillegg har Rambøll gjennom befaringen utpekt flere soner som ligger i rasfarlig terreng, hvor toppling, utglidning og ras av blokker kan oppstå. Disse områder er vurdert kritisk for steinsprang og ras, se oversiktskart bilde 7. Terrenginngrep i disse områder må planlegges godt i forhold til masseuttak og fjellstabiliteten. Det må påregnes ytterlig sikring av fjellet. Bilde 7: Skredfarekart for steinsprang. Kartet er basert på utført kartlegging Store enkeltblokker (>20m 3 ) To store enkeltblokker på mer enn 20 m 3,som ligger løst i terrenget, ble kartlagt på befaringen. Disse blokkene har blitt fraktet og formet i istiden (som vist på bilde 8, 9 og 10). Ved terrenginngrep i nærheten av blokkene bør stabiliteten undersøkes nærmere, for eksempel med datamodellering. Ved sprengningsarbeider i nærheten av blokkene må det foretas en risikovurdering og det må fastsettes grenser for rystelser. Blokkene må sikres med fjellbolter eller støttekonstruksjoner av støpt betong. Ramboll

14 14 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Stor blokk som ligger løst i terrenget Bilde 8: Stor blokk som ligger nedenfor veien mellom Tangen- og Åmotveien Bilde 9: Stor blokk som ligger ovenfor veien mellom Tangen- og Åmotveien. Blokken faller med 30 grad mot nordvest. Bilde 10: Detaljbilde viser oppsprekking under blokken. Rambøll

15 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 15 (26) Ustabile steinblokker På flere plasser i området ligger steinblokker ustabilt i terrenget, og sprekkeplan faller ofte ugunstig mot dalen (bilde 2 og 10). Det er dermed fare for utglidninger og ras. Ved terrenginngrep i disse områder og i nærheten må fjellskråningen undersøkes, i bratte skråninger vil det være nødvendig med befaringer fra tau. Det må regnes med ytterlige sikringstiltak, som fjellbolter og /eller fanggjerder mot steinsprang. Bilde 11: Løse store blokker som ligger ustabilt. Er delvis sikret med vertikal satt kamstålbolter. Sprekkeplan faller med 15 til 40 ⁰ mot veibane Store sprekkeplan (opp til 200 m 2 ) Store sprekkeplan på flere titalls kvadratmeter (omtrent 20 til 200m 2 ) faller bratt mot, eller fra prosjektert veibane. Sprekkene er delvis åpne fra 2 til 15 cm, og det ble observert at is bygger seg opp i sprekkene. Dette fører til frostsprengning og bidrar til å øke rasfaren. Ved terrenginngrep og etablering av veier i nærheten må det vurderes om ytterlig sikring av sprekkeplanene med fjellbolter er nødvendig. Dersom det skal etableres veiskjæringer i disse områder, må det sprenges parallelt med sprekkeplanet. I tillegg bør foten av fjellflatene ikke bli ødelagt. Isproblematikken i forbindelse med store sprekkeplan er nærmere omtalt i kapitel 5. Ramboll

16 16 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Åpne sprekkeplan med isdannelse foran sprekkeplan Bilde 12: Is og store sprekkeplan med 2.-5 cm åpne sprekker Bilde 13: Isdannelse bak åpne sprekker, detalj vist på bilde Rambøll

17 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 17 (26) 4.3 Isdannelse Det ble observert store ismengder i området. Isen bygger seg opp langs bratte fjellskråninger og skjæringer (bilde 14 til 17). Isen har tykkelser på minst 70 cm og kan potensielt danne 5 m høye vegger. Et farekart for isdannelse ble generert basert på observasjoner i felt og vurdering av terrenghelningskartet (bilde 14) For utbygging innen disse områder med fare for oppbygging av is er det essensielt å sørge for bra overflatedrenering, som leder vannet til sidene av fjellskjæringer. Det må unngås at vannet drenerer i tomter og mot bygninger. Vannet må dreneres langs veinettet og i eksisterende kanalisering. Langs veiskjæringer vil det være nødvendig med etablering av isnett og brede grøfter for å drenere bort vannet. Det er tydelig at isen bygges opp langs sprekkeplan i området (bilde 16). Dette fører til økt risiko for frostsprengning. Fjelloverflater utsatt for frostsprengning må sikres med ytterlige bolter og tiltak for å drenere bort vannet må vurderes. Bilde 14: Farekart for issprengning og oppbygging av store mengder is. Kartet er basert på, utført kartlegging Ramboll

18 18 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Bilde 15: Isdannelse som ble observert langs en fjellvegg øst i vurderingsområdet Bilde 16: Isdannelse som ble observert langs en fjellvegg øst i vurderingsområdet Bilde 17: Isdannelse i åpne sprekker. Det vil føre til frostsprengning langs sprekkene og økt fare for ras. Bilde 18: Dersom overflatevannet ikke dreneres godt på skjæringstopper eller i foten er det økt fare at det bygges seg opp store ismengder som vist på bildet. Rambøll

19 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 19 (26) 5. GEOLOGISKE FORHOLD I FORBINDELSE MED VALG AV VEITRASEEN 5.1 Generelt om traseer I kapittel 5.2 og 5.3 vurderes de forskjellige løsningene. Først beskrives den foreliggende traseen som hører til planlagt regulering. Denne er basert på jernbaneverkets forslag og veglinjen passerer de bratte fjellskrentene langs Skitthegga mellom Tangenveien og Underlandsveien 96. Traseen er vist i G001. Kapittel 5.3 tar for seg forslaget til Røyken kommune. Begge disse forslagene tar utgangspunkt i at Tangenveien forlenges nordover og mot Heggedal. Traseene er vist i henholdsvis G002 og G003. Linjene er vist på samme kartgrunnlag, men med forskjellige linjer. 5.2 Planprogrammets foreslåtte vegtrasee langs fjellskråning (linje jf. teg. G001) Veilinjen er vist i tegning G001, vedlegg 2. Linjen forløper langs østlige fjellsiden. Dette er planlagt med etablering skjæringer i fjellet som er utsatt for ras fra steinblokker. Veilinjen kommer til å krysse store sprekkeplan. Henviser til kapittel 3 for detaljer. Reguleringsplanens trasee er planlagt med fjelluttak langs nesten langs hele traseen, men fjelluttaket er størst mellom profilnummer Her er også fjellskrentene brattest og høyest. Det vil være vanskelig, for ikke å si umulig å bore en kontur på grunn av at terrenget over fjellskjæringene er svært bratt. For å bore kontur må boreriggen plasseres ovenfor planlagt linje for fjelluttak. Dette kan gjøres ved at boremaskinen kommer ovenfor i terrenget eller at det bygges opp med sprengstein inn mot fjellet. Begge deler kan vise seg vanskelig å gjennomføre. Oppfylling av masser vil gå ut i dalbunnen og mot Skitthegga. Dette kan være vanskelig på grunn av grunnforholdene. Kontur vil si hull som avgrenser fjelluttaket og begrenser skadene sprenggassene gjør på fjellet. Skadene på fjellet kan øke sikringskostnadene. Det kan være en fordel å prøve å tilpasse linjen slik at fjelluttaket begrenses til et minimum. De store åpne sprekkene gjør at det opptrer blokker med kvadratmeters overflate der det foregår frostspregning bak. Disse blokkene må sikres om det skal fjernes fjell eller ikke. På grunn av størrelsen på blokkene kan fjerning av fjell nederst forårsake at blokker lenger opp i fjellsiden blir ustabile og faller ned. Det er behov for at disse sikres før et eventuelt fjelluttak. Det er nødvendig med befaringer fra tau for å vurdere stabiliteten av fjellet som ligger ovenfor traseen. Denne rapporten baserer seg på observasjoner gjort langs dalbunnen. Det er observert store blokker med åpne sprekker og isdannelse bak. Det vil bli behov for sikring av blokker med fjellbolter uansett om det sprenges bort fjell eller ikke. Det må tas hensyn til frostsprengning på grunn av isdannelse langs åpne store sprekkeplan. Vi anbefaler at terrenginngrepet reduseres til et minimum, men der det allikevel må gjøres et inngrep bør det gjøres på følgende måte: Terrenginngrep langs store sprekkeplan må planlegges godt i forkant for å unngå sprengningsskader. Med god og detaljert planlegging av arbeidene og skånsom gjennomført sprengning vil man vanligvis unngå alt for store kostnader i forbindelse med fjellsikring. I tillegg er det kvikkleire i dalbunnen. Det er ikke gjort utredninger av utbredelsen av kvikkleire, men sprengning kan forårsake kvikkleireskred på grunn av massefortrengning eller rystelser. Masseuttak langs linje må derfor gjøres meget forsiktig. For eksempel på lignende måter som for sprengningsarbeider langs togspor i drift. Basert på observasjoner av isdannelser, vil det mest trolig bli nødvendig med isnett og grøfter dimensjonert brede nok for isnett. Det er mest vanlig å vurdere endelig omfang av tiltak mot is Ramboll

20 20 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING undervegs i påfølgende vinter etter utsprengning. Grøfter ved siden av skjæringen og avstand fra skjæringsfoten til vegbane må være stor nok, slik at et isnett kan settes opp. Ved fjelluttak kan det være plass til isnett. Uten fjelluttak kan det være plassmangel for isnett. Veitraseen krysser også et historisk steinbrudd, som beskrevet i kapitel 7. Det er gjort et veldig grovt kostnadsoverslag for en linje som er tilpasser terrenget i størst mulig grad. Det vil si at sprengning av fjell er redusert til et minimum. I et slikt tilfellet vil totalkostnadene for sikringstiltak i skjæringen være kr eks mva og er vist i tabell 2. Kostnadene er anslått per løpemeter skjæring og går ut fra en skjæring på gjennomsnittlig 5m høyde. Sikring av sideterrenget over fjellskjæringene er ikke utførlig kartlagt og kostnadene kan være høyere enn anslått. Tabell 2: Kostnadsoverslag for sikringstiltak for skjæringen. utredning av isfare ,- inspeksjon av rasutsatte områder ,- sikring i rasutsatte områder ,- sikring av sprekkeplan ,- Totalsum ,- 5.3 Røyken kommunes forslag til nye vegtraseer Tilknytning til svingen Rødåsen/Åmotveien (linje 60200, jf. teg G002) Veilinjen er vist i tegning G002, vedlegg 3. Den forløper i et område hvor fjellblokkene ligger veldig løst i terrenget (som beskrevet i kapitel 4.2.1). Veilinjen er også plassert i et område som er allerede bebygd, dette fører til at det er ingen toleranse for steinsprang eller ras i anleggsfasen. Ved etablering av denne veien må det regnes med ytterlige sikringstiltak, som fjellbolter og muligens støttekonstruksjoner av støpt betong, for å sikre stabiliteten av fjellet og for å hindre blokkene fra utglidning. Terrenginngrep i dette området må planlegges godt i forkant og det vil være nødvendig å gjennomføre en detaljert ingeniørgeologisk kartlegging av området før sprengningsarbeidene starter. Etablering av en ny vei vil også føre til en forandring av hydrologiske forhold i området. Det vil være nødvendig å vurdere grøftesystemet i området og sørge for at overflatevannet som bygges opp på toppen av åsen vil blir ledet langs veinettet mot Gjellumvannet. Totalkostnadene for sikringstiltak i skjæringen er veldig grovt anslått til kr eks mva og er vist i tabell 3. Kostnadene er anslått per løpemeter skjæring. Tabell 3: Kostnadsoverslag for sikringstiltak for skjæringen. inspeksjon av rasutsatte områder ,- sikring i rasutsatte områder ,- Totalsum ,- Rambøll

21 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 21 (26) Forlengelse av Tangenveien til Åmotveien (linje 60100, jf. teg G003) Veilinjen er vist i tegning G003, vedlegg 4. Den er planlagt gjennom et område hvor fjellblokkene ligger veldig løst i terrenget (som beskrevet i kapitel 4.2.1). Veilinjen er også plassert i et område som er allerede bebygd, dette fører til at det er ingen toleranse for steinsprang eller ras i anleggsfasen. Terrenginngrep i dette området må planlegges godt på forkant og det vil være nødvendig å gjennomføre en detaljert ingeniørgeologisk kartlegging av området før sprengningsarbeidene starter. For å sikre stabiliteten av fjellet, vil det være nødvendig å etablere fjellsikring med fjellbolter og muligens støttekonstruksjoner av støpt betong. Veitraseen krysser en sone som er vurdert som utsatt for oppbygging av is. Det må vurderes om det er behov for isnett, eller mulighet for drenering av vannet. Det er mest vanlig å etablere tiltak mot is en stund detter skjæringen er sprengt, men grøfter ved siden av skjæringen og avstand fra skjæringsfoten til vegbane må være stor nok, slik at et isnett kan settes opp. Etablering av en ny vei vil også føre til en forandring av hydrologiske forhold i området. Det vil være nødvendig å vurdere grøftesystemet i området og sørge for at overflatevannet som bygges opp på toppen av åsen vil blir ledet langs veinettet mot Gjellumvannet. Totalkostnadene for sikringstiltak i skjæringen er veldig grovt anslått med kr eks mva og er vist i tabell 4. Kostnadene er anslått per løpemeter skjæring. Tabell 4: Kostnadsoverslag for sikringstiltak for skjæringen. utredning av isfare ,- inspeksjon av rasutsatte områder ,- sikring i rasutsatte områder ,- Totalsum ,- 6. KONKLUSJON Alle løsninger er gjennomførbare. Kostnadene påvirkes av lengden på traseen og passering av bratte og høye fjellskrenter. Alle løsninger har kostnader på sikring av blokker og is, men planlagt regulert traseé har større kostnader på grunn av lengre strekning med høye fjellsider og store blokker med åpne sprekker med isdannelse. En mer nøyaktig vurdering av rasfare for stein må utføres på sommerhalvåret uten is og snø i terrenget. Velges linje 61100, planlagt regulert trasee, bør det legges inn nok areal til at det er mulig å justere linjen slik at terrenginngrepet kan reduseres til et minimum. Det vil være behov for omfattende sikring i form av blokksikring og eventuelt steinsprang fra høyden. Arbeidene i forbindelse med terrenginngrep bør planlegges godt i forkant og det må påregnes en del sikringsarbeider langs store deler av planlagt trase. Traseene forløper delvis i et bebygd område som vil kreve tiltak. Grunnforholdene i dalbunnen kan også kreve tiltak. Ramboll

22 22 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING VEDLEGG VEDLEGG 1: DOKUMENTASJON FRA NGU OM HISTORISK STEINBRUDD VEDLEGG 2: G001 VEDLEGG 3: G002 VEDLEGG 4: G003 Rambøll

23 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 23 (26) Ramboll

24 24 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Rambøll

25 INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 25 (26) Ramboll

26 26 (26) INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Rambøll

27 historisk steinbrudd steinbrudd historisk Meter 120 fare for for ras ras fra frasteinblokker steinblokker fare store sprekkeplan sprekkeplan store fare for for issprengning issprengningog ogoppbygging oppbyggingav avstore storeismengder ismengder fare Planavgrensing Planavgrensing Tegnforklaring Tegnforklaring

28 Tegnforklaring Planavgrensing enkelte blokker fare for issprengning og oppbygging av store ismengder fare for ras fra steinblokker Meter

29 Tegnforklaring Planavgrensing enkelte blokker fare for issprengning og oppbygging av store ismengder fare for ras fra steinblokker Meter

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen I forbindelse

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune. Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet

Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune. Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune Vurderinger av skredfare og skjæringsstabilitet 20120437-00-1-R 5. juli 2012 Prosjekt Prosjekt: Gang- og sykkelveg Vangen-Heggviki i Aurland kommune

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

VURDERING AV VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG - HEGGEDAL

VURDERING AV VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG - HEGGEDAL Beregnet til Beslutningsgrunnlag Dokument type Rapport Dato 2014-01-07 VURDERING AV VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG - HEGGEDAL VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 04.07.2011 Vår referanse: 2011/035622-011 Fv

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

Geoteknisk vurdering, Sandstad vannbehandlingsanlegg

Geoteknisk vurdering, Sandstad vannbehandlingsanlegg NOTAT Oppdrag 6110692 Kunde Hitra kommune Notat nr. Geo-not-004 Dato 2015-08-06 Til Fra Kontroll Kopi [Navn] Stein Heggstad Stein Vegar Rødseth Jostein Andersen Geoteknisk vurdering, Sandstad vannbehandlingsanlegg

Detaljer

NOTAT. 1. Ingeniørgeologisk vurdering av mulige tomter, Bjørnli i Meldal kommune

NOTAT. 1. Ingeniørgeologisk vurdering av mulige tomter, Bjørnli i Meldal kommune NOTAT Oppdrag 1350000970 Kunde Meldal kommune v/hans Victor Wexelsen Notat nr. 1 Dato 02-12-2013 Til Fra Kopi Hans Victor Wexelsen Fredrik Johannessen 1. Ingeniørgeologisk vurdering av mulige tomter, Bjørnli

Detaljer

HOLANDSFJORD RASVURDERING

HOLANDSFJORD RASVURDERING Oppdragsgiver Meløy kommune 2012-08-31 HOLANDSFJORD RASVURDERING RASVURDERING 3 (8) INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FREMGANGSMÅTE... 4 2.1 Modellering... 4 2.1.1 Snøskred RAMMS... 4 2.1.2 Valg av parameterne...

Detaljer

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare N o t a t 2 Oppdrag: Reguleringsplan Skarsfjellia, Lyefjell Dato: 23. september 2009 Emne: Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare Oppdr.nr.: 213767 Til: Lyefjell Utbyggingsselskap AS Tove

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift

Vegdrift 2014 - sommerdrift Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift 2014 - sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet 05.11.2014

Detaljer

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik.

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Vår ref. Olav Haugen Vår ref. Olav Haugen Tlf: 48072791 Dato: 21.07.10 E-post: olav haugen@ mesta.no BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Mesta Drift Fjellsikring har utført befaring

Detaljer

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE GEOLOGISK NOTAT 1 Til: Fra: Kopi: SVV Plan og veg - Øst-Finnmark v/ Bjarne Mjelde Andreas Persson og Elisabeth Rasmussen Stig Lillevik Saksbehandler/innvalgsnr: Andreas Person Kvalitetskontroll: Stig Lillevik

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Skredfarekartlegging

Skredfarekartlegging Skredfarekartlegging Tilgjengelige skredfarekart til bruk i arealplanlegging Sjefgeolog Dr.ing. Terje H. Bargel Skred og vassdragsavdelingen NVE Seksjon for skredkunnskap og -formidling Prof. II NTNU En

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold Løvenstad Demenssenter Geologi og bergforhold August 2013 OPPDRAG Løvenstad demenssenter - prosjektering OPPDRAGSNUMMER 430940 (41) OPPDRAGSLEDER Gøril Viskjer Stoltenberg OPPRETTET AV Kenneth Haraldseth

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Hedlemyra, Haganes, Fjell. Vurdering av fare for skred

Hedlemyra, Haganes, Fjell. Vurdering av fare for skred Hedlemyra, Haganes, Fjell Vurdering av fare for skred 20081560-1 29. september 2008 Innhold Rapport nr.: 20081560-1 Side: 3 / Rev.: 0 Prosjekt Prosjekt: Hedlemyra, Haganes, Fjell Rapportnummer: 20081560-1

Detaljer

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag NOTAT Oppdrag 1350002822 Kunde Kristiansand Eiendom AS Notat nr. G-not 001 Til Fra Kopi Stefan Degelmann TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE Dato 2014-03-31 Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks

Detaljer

NCC Fjøsangerveien 68. Oppfølgende vurdering av geologiske forhold i Mjølkeråen. Sammendrag

NCC Fjøsangerveien 68. Oppfølgende vurdering av geologiske forhold i Mjølkeråen. Sammendrag NCC Fjøsangerveien 68 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Oppfølgende vurdering av geologiske forhold i Mjølkeråen Sammendrag Det er ikke registrert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: 11.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: 97787001

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kleppestø Sentrum - Parkeringsanlegg DOKUMENTKODE 614369-1-RIGberg-NOT- 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Askøy kommune OPPDRAGSLEDER Åsta Midtbø KONTAKTPERSON SAKSBEH Anne Hommefoss

Detaljer

Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket

Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.03.2011 15197/2011 2010/13570 Q10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/46 Formannskapet 23.03.2011 11/48 Bystyret 14.04.2011 Burøyveien rassikring

Detaljer

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen Sandeidet Bjørndalen Figur 1: Sykkelveien vil gå langs med dagens Fv. 557 Bjørgeveien (rødt). 3 Grunnlagsmateriale Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av dette notatet: Norge i bilder

Detaljer

Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt

Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt NOTAT til Kristiansand kommune Kristiansand Eiendom Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt Håklova Vel i Kristiansand kommune. Vurdering av

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Erviken - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99506001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 02.09.2013 Innledning Asplan Viak AS utarbeider en reguleringsplan for

Detaljer

Oppdragsgiver. Meløy kommune. Rapporttype. Rasvurdering 2012-08-31 MELØY RASVURDERING

Oppdragsgiver. Meløy kommune. Rapporttype. Rasvurdering 2012-08-31 MELØY RASVURDERING Oppdragsgiver Meløy kommune Rapporttype Rasvurdering 2012-08-31 MELØY RASVURDERING RASVURDERING 3 (16) INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 2. GEOGRAFISK OG GEOLOGISK OVERSIKT... 5 3. KLIMA... 6 4. HISTORISKE OPPLYSNINGER...

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

5. Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre lovverk

5. Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre lovverk Korvetten Ras- og sikringsvurdering - ROS analyse MULTICONSULT 2. Befaring Espen Roe fra Multiconsult AS gjennomførte befaring i planområdet 23. september 2010. Før befaringen ble undersøkelser av tilgjengelig

Detaljer

Stabilitets- og sikringsvurdering av bergskråning Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese

Stabilitets- og sikringsvurdering av bergskråning Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese NOTAT OPPDRAG Hille DOKUMENTKODE 616647-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristen Aarethun OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Kristen Aarethun SAKSBEH Asbjørn Øystese KOPI

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Kollektivfelt Mortensrud - Skullerud DOKUMENTKODE 126977-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hjellnes Consult as OPPDRAGSLEDER Jan Finstad KONTAKTPERSON Roar Oliver SAKSBEHANDLER

Detaljer

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten Skredfarekartlegging NGU sin rolle og oppgaver Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Foto NGU Risiko, sårbarhet og klimautfordringer Bergen 23.10.2009 Kort om NGU En etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Detaljer

FORELØPIG NGU Rapport 2005.088 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Pilotprosjekt

FORELØPIG NGU Rapport 2005.088 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Pilotprosjekt FORELØPIG NGU Rapport 2005.088 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Pilotprosjekt Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.088

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk DETALJREGULERINGSPLAN LANGBERGET, NESNA VURDERING AV FARESONE FOR SNØSKREDUTLØP

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk DETALJREGULERINGSPLAN LANGBERGET, NESNA VURDERING AV FARESONE FOR SNØSKREDUTLØP NOTAT Dato 2014-11-13 Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350006815 Vurdering snøskredfare, reguleringsplan Nesna Nesna Maskinstasjon AS G-not-001 Nesna Maskinstasjon AS ved Jo L. Paulsen Rambøll Mellomila 79

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen ROS i kommuneplanen Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata Anita Andreassen Bodø 05.11.2014 og Mosjøen Tema Hva gjør NVE innenfor skred/flom i arealplan? Hva betyr endret klima for

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato:

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato: Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Utgave: 1 Dato: 2013-06-26 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Sandnes, Sletten hyttefelt

Detaljer

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11.

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. Rapport_ TAG Arkitekter AS OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. september 2013 DOKUMENTKODE 813795-RIG-RAP-001 FOREØPIG Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Tybakken-Norsafe Ras- og sikringsvurdering M U L TI C O N S U L T Tybakken 116 og 118. Det står også en del busker og trær av ulik størrelse i det undersøkte området. Det ble ikke registrert steder med

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 24.06.2011 Vår referanse: 2011/035606-011 Fv

Detaljer

Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012

Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012 NVE fagdag 2012 Geoteknisk utredning av skredfare, (kvikkleireskred) Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012 Geoteknisk utredning av skredfare Ulike typer/nivåer på geoteknisk utredning Hva bør kommunene

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

Hvor, når og hvorfor går det skred?

Hvor, når og hvorfor går det skred? Hvor, når og hvorfor går det skred? Litt historikk Hvor løsner det skred og hvor langt kan de nå ut i dalbunnen? Under hvilke værforhold går det skred? Skredstatistikk i Norge Totalt ca. 2000 omkomne siste

Detaljer

Skredproblematikk i byggesaksbehandling. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Skredproblematikk i byggesaksbehandling. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Skredproblematikk i byggesaksbehandling Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Økt aktsomhet før vedtak fattes (I) økt fokus på naturfarer gjennomførte fagseminarer om tema skred

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot planlagt hytteområde

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot planlagt hytteområde Teknisk notat Til: Åseral kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 4. august 2011 Dokumentnr.: 20110547-00-2-TN Prosjekt: Bjønnåslia, Ljosland Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder: Frode Sandersen Kontrollert

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Harstad 9 april 2014 Tema Hva gjør NVE innefor skred/flom arealplan Hva betyr endret klima for flom og skred i Troms Arealplan og bruk

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

Nesodden kommune. Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune

Nesodden kommune. Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune Nesodden kommune Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune RAPPORT Reguleringsplan flerbrukshall Bjørnemyr Rapport nr.: 857591_1 Kunde:

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G Geologisk vurdering Vurdering av stabilitet / skredfare plass Gnr / bnr 21 / 2, Rapport nr 01. Situasjon Skjærbugen, Snillfjord Geologisk / geoteknisk vurdering / vurdering av stabilitet, skredfare Skjærbugen

Detaljer

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Eli K. Øydvin Seksjon for skred- og flomkartlegging 05.05.2015 1 Innhold Bakgrunn for NVEs farekartlegging Temadata flom og skred fra NVE Temadata og

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

Faresonekartlegging for skred i bratt terreng Kravspesifikasjon

Faresonekartlegging for skred i bratt terreng Kravspesifikasjon Faresonekartlegging for skred i bratt terreng Kravspesifikasjon Innhold 1. DATAKILDER... 2 1.1 TERRENGMODELLER OG KARTGRUNNLAG... 2 1.4 FLYBILDER... 2 1.5 EKSISTERENDE SKREDFAREUTREDNINGER... 3 1.6 SKREDHISTORIKK...

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

SW ECO Norge AS RAPPORT. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 679321 15.12.10. Oppdragsnavn: Lussevik vurdering av rasfare

SW ECO Norge AS RAPPORT. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 679321 15.12.10. Oppdragsnavn: Lussevik vurdering av rasfare RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 679321 1.12.10 Oppdragsnavn: Kunde: Lindesnes Gårdsutvikling AS Emneord: Sammendrag: Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Odd Steinar Holt 1.12.10 OSH Kontrollert

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr.: 6130290 Rapport nr. 01 Dato: 18.7.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold...

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer