Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: Tidspunkt: 10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

2 Saksliste Utvalssaksnr ST 14/15 Innhald Lukka Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar ST 15/15 Sak - Breheimen nasjonlapark - Dispensasjon - Transport av merkemateriell og merkepersonell til Rauddalen - DNT Oslo og Omegn. ST 16/15 Sak - Breheimen nasjonalpark - Riving av bru, bygging av ny bru og omlegging av stig på DNT ruta Lundadalsseter - Trulsbu - DNT Oslo og omegn. ST 17/15 Sak - Breheimen nasjonlaparkstyre - Bestillingsdialogen Prioritering av midla etter tildelt rame. ST 18/15 DS 6/15 DS 7/15 DS 8/15 Sak - Breheimen nasjonalpark/mysubytta landskapsvernområde - Klage på vedtak om rekreasjonskøyring med snøskuter til seter og hytte - Sigmund Lilleødegård Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark og Vigdalen landskapsvernområde - Bruk av snøskuter for transport av saltstein til Hammarsdalen - Ole A. Ødegård Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av bagasje - Hans Urdahl. Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved,gass og utstyr til hytte ved Sottjønn - Kjell P. Rusten. DS 9/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Transport av ved, gass og provinat til hytte ved Lundadalsvatnet. DS 10/15 DS 11/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motorbåt i samband med fiske, villreinjakt og ettersyn av beitedyr - Jakop Sæther. Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av utstyr til og vedlikehald av almenningsbuer -Skjåk Almenning 2003/ / / / / / / / / / /25

3 DS 12/15 Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark/høydalen landskapsvernområde/musybytta landskapsvernområde/strynefjellet landskapsvernområde - Årleg teljing av villreinstamma i område Ottadalen sør - Ottadalen villreinutval DS 13/15 Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Fjelleventyret v/magne Håvard Forberg DS 14/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av proviant og bagasje med snøskuter frå Sota til Mysubytta - Ragna Brit Mork. DS 15/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Ola Lundemo. DS 16/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Tor Gunnar Lundemo. DS 17/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonlapark - Thorstein Åmot og Merete Haugen Åmot. DS 18/15 DS 19/15 DS 20/15 Deleger vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved varer m.m. til hytte ved Lundadalsvatnet - Rolf Rakstad. Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Rolf Rakstad. Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved og bagasje til hytte ved Stilla - Steinar Øygard. DS 21/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonalpark - Ferdigstilling av byggjeverksemd på Martinbu - Magne Håvard Forberg. DS 22/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Stein Lundemo. DS 23/15 DS 24/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av bagasje til seter på Mysubytta - Rita Brekkum. Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Torstein Ytre. 2015/ / / / / / / / / / / / /923

4 DS 25/15 DS 26/15 DS 27/15 DS 28/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av bagasje til hytte på Mysubytta - Gudmund Teigen. Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved, gass og utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet - Jakop Sæther. Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Gjennomføring av kjentmannskøyring - Luster Røde Kors Hjelpekorps Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av salt til sattingsplassar i Lendfjellet - Torstein S. Ytre. DS 29/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet - Gudbrand Lundemo. DS 30/15 RS RS Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Uttransport av båt og fiskeutstyr frå Mårådalen - Ståle Bøje. Referatsaker kommune - Delegert vedtak, dispensasjon for oppføring av uthus til hytte i LNF-område - gnr.155 bnr.1 fnr.118 i Lom Midlar til drift av Breheimen nasjonalparkstyre / / / / / / / /6856

5 ST 14/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar

6 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2015/786-2 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 15/ Sak - Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Transport av merkemateriell og merkepersonell til Rauddalen - DNT Oslo og Omegn. Forvaltar si innstilling: Breheimen nasjonalparkstyre vedtak å gje DNT Oslo og Omegn løyvet til følgjande transport: 1. Med heimel i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt bokstav f, får DNT Oslo og Omegn løyve til å bruke helikopter for transport av materiell og utstyr for remerking av DNT-rute Øyren Grense mot Jostedalen nasjonalpark i Rauddalen. 2. Med heimel i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 4 jf. nml. 48 får DNT Oslo og Omegn løyve til å bruke helikopter for transport av merkepersonell til Rauddalen Løyva gjeld på følgjande vilkår: - Løyve til persontransport gjeld for tre turar-returar frå Grotli Ytste Leirvatnet. - Løyve til transport av merkemateriell gjeld ein tur Grotli Ytste Leirvatnet. - Løyva for flyging gjeld i perioden 25.juli 5. august Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard : ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinen sin lokalisering og bruk av området, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. - Rapport skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juni Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og aktuelle grunneigarar.

7 Dokument i saka: Søknad pr. e-post frå DNT Oslo og Omegn dagsett Søknaden DNT Oslo og Omegn søkjer om følgjande transport med helikopter: - 3 vender med merkepersonell frå Grotli(utanfor nasjonalparken) og inn til Rauddalen. - 1 hiv med materiell til bruk for rydding og merking av stigen Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unnatak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til m.a.: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggjearbeid på hytter,klopper og liknande.(verneforskrift for Breheimen nasjonalpark 3 pkt bokstav f). Når det gjeld rein persontransport er det ikkje nokon spesifisert dispensasjonsheimel. Den må derfor vurderast etter den generelle dispensasjonsheimelen i verneforskrifta, 4 jf. n.ml. 48.: Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova 48. (Verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark jf. 4 Generelle dispensasjonsreglar) Vurdering Breheimen nasjonalparkstyre ga i sak 2013/4518-dokument 8 DNT Oslo og Omegn løyve til å remerke ei gamal nedlagd rute mellom Øyren i Rauddalen og grensa til Jostedalsbreen nasjonalpark. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre ga løyve til merking vidare vestover gjennom Rauddalen og ned Sunndalen til Sunndalsseter. DNT Oslo og Omegn søkjer for sumarsesongen 2015 om å få gjennomføre det praktiske arbeidet med merkinga i marka. Dei søkjer om å få bruke helikopter til transport av merkeutstyr, reidskap og merkepersonell. Det vil bli brukt tre merkelag. To av dei vil liggje i telt ved Ytste Leirvatnet og merke i Breheimen. Dette dreier seg om inntil 10 personar. Det blir brukt vanlege vandretelt til overnatting. Området det gjeld er langs stigen i dalbotnen innover vestre delen av Raudalen terrenget der stigen går er prega av mykje kjørr. Ei og anna fjellbjørk pregar landskapet. Området ligg rundt 1000 moh. Villreinen brukar tidvis området, spesielt ved Ytste Leirvatnet. Merkinga er tenkt gjennomført i perioden 27.juli 3.august. Eventuell villrein i området vil bli lite påverka av transporten som skjer hurtig og effektivt. 3 turar returar i den gjeldane periode.

8 Langs Heimaste Leirvatnet vestover. Tverrbyttnede inn til venstre bak der DNT stigen til Slæom går.968 moh. Langs Ytste Leirvatnet vestover. Stigen er tilgrodd med kjørr.1012 moh. Transporten vil gå føre seg over fjellet frå Grotli. Når det gjeld persontransporten så er det ikkje nokon spesifisert dispensasjonsheimel for det. Det må derfor vurderast etter den generelle dispensasjonsparagrafen i verneforskrift, 4 jf. nml. 48. Denne transporten må vurderast etter 4 fyrste alternativ som omfattar tiltak som er foreinlege med verneformålet og verneverdiane i området det gjeld. Nasjonalpark er ei streng verneform og for at persontransport skal få dispensasjon må det vera eit tenleg alternativ for vernet. I dette tilfelle dreier seg om tre turar returar med personell. Sjølve transporten vil føre til forbigåande forstyrring i området. Eit slik avvik vil ikkje ha nemneverdig påverknad på

9 verneverdiane i området. Landing med helikopter bruk i indre Rauddalen er ikkje tidlegar registrert. Nasjonalparkforvaltaren vurderer transporten, type helikopter og mengd - tre turar retur)som innanfor det som kan aksepterast. Det er da teke omsyn til ein ekstra tur-retur med reiskap og utstyr. Kunnskapen om dette området er god. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området langs ruta. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som oppfylt. Det er god kunnskap om økosystemet og naturtypar i området. Området er av dei mest urøyvde i Breheimen. Det er god kunnskap om området. I rapporten om kartlegging av landskap gjennomført i samband med verneplanprosessen, er området vest for Rauddalsvatnet satt til å ha uvesentlege naturinngrep og av nasjonalverdi. Talet på 3 helikopterturar tur-retur vil ikkje føre til alvorleg irreversibel skade. Sett i forhold til heile verneområdet så er densamla økosystembelastninga liten. Dette er eit tiltak av forbigåande art og transport i dette området er liten. Nasjonalparkforvaltaren vurderer det slik at det ikkje er behov for å bruke føre-var-prinsippet. Bruk av helikopter er einaste måten å få transportert inn personell og utstyr til merkinga på i denne tida på året. Det er og ein hurtig og effektiv måte å få unnagjort transporten sjølv om drivstoff forbruket er veldig høgt. Ut ifrå ei samla vurdering meiner nasjonalparkforvaltaren at til taket kan gjennomførast.

10 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2015/793-3 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 16/ Sak - Breheimen nasjonalpark - Riving av bru, bygging av ny bru og omlegging av stig på DNT ruta Lundadalsseter - Trulsbu - DNT Oslo og omegn. Forvaltar si innstilling Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje DNT Oslo og Omegn, Postboks 7 Sentrum, 0101 OSLO, dispensasjon for følgjande: 1. Riving av eksisterande bru DNT har ved Røysflatan i Lundadalen. Løyvet er gitt med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3, pkt.1.3 bokstav h. Vilkår a. Alle materialar og byggkonstruksjonar skal demonterast og frakast ut av verneområdet. b. Alle forankringar/bergefeste skal fjernast frå fast fjell. c. Frist for opprydding og fjerning av brua er 20.april Bygging av ny bru nedstraums osen på Lundadalsvatnet. Løyvet blir gitt med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3, pkt.1.3 bokstav c. Vilkår a. Brua skal ha form og storleik som søkt om. b. Det kan nyttast impregnert trevirke i steinkister og tårn. c. Det skal leggjast vekt på at installasjon ikkje skjemmer landskapet. d. Det kan hentast stein til fylling av steinkister på egna plass. Nasjonalparkforvaltar får fullmakt til å anvise plass. e. Området skal pyntast til og ryddast opp etter at bygginga er avslutta. f. All overflødig material og utstyr skal frakast ut av verneområdet etter ferdigstilling av brua. g. Forvaltningstyresmakta kan krevje at brua blir fjerna.

11 3. Omlegging av stig frå Røysflatan til ny bru nedstraums Lundadalsvatnet. Løyvet er gitt med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3, pkt.1.3 bokstav d. Vilkår a. Alle vardar skal rivast/fjernast på ein slik måte at området rundt ser mest mogleg urøyvd ut. b. Eventuell merking/skilting skal fjernast frå verneområdet. T-merking skal overmalast med grå/grøn farge som går mest mogleg i eitt med omgjevnadane. c. Frist for, opprydding, utkøyring og ferdigstilling skal skje innan er 20. april Løyve til transport av arbeidsfolk og materiell med helikopter til ny bru nedtraums Lundadalsvatnet i samband med riving/bygging/merking. Løyvet er gitt med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3, pkt.6.3 bokstav f. Vilkår a. Det blir gjeve løyve til 10 landingar med helikopter ved nytt brustø. Transport av utstyr, materiell og arbeidsfolk. b. Transporten med helikopter må skje etter 1.juli og før 20.august Alternativt etter 10. september c. To - tre timar med helikopter i lufta for å transportere baggar med stein og fylling av steinkister. d. Utflyging same dag som kistene blir fylt. 2 turar(landingar). e. Det skal førast køyrebok over talet på turar. Nasjonalparkstyret skal ha tilsendt køyrebok innan 1.juli f. SNO v/øyvind Angard (tlf ), skal ha beskjed om når flygingane skjer. 5. Løyve til uttransport av demontert bru med helikopter og/eller snøskuter. Løyvet er gitt med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3, pkt.6.3 bokstav f. Vilkår a. Det blir gjeve løyve til 4 turar-returar for å frakte ut av nasjonalparken den gamle brua. b. Køyrerute Lundadalen Tundradalen (Gjelåflatan Herbergsbakkan) Sota. c. Det skal nyttast leigekøyrar. d. All transport skal vera avslutta innan 20.april e. SNO v/øyvind Angard (tlf ), skal ha beskjed om når transporten skjer. f. Det skal førast køyrebok over talet på turar. Nasjonalparkstyret skal ha tilsendt køyreboka innan 1.juli Generelt. a. Etter at heile prosjektet er gjennomført skal SNO - lokalt gå over og kontrollere at prosjektet er gjennomført i tråd med nasjonalparkstyret sitt vedtak. Vi gjer merksam på at bygginga må avklarast med Skjåk kommune og grunneigar, Skjåk Almenning.

12 Dokument i saka: 1. Brev frå Inspektør Lise Havik, DNT Oslo og omegn, dagsett Brev frå Thomas With DNT Oslo og omegn, dagsett Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Det søkes med dette om ny bru ca 400 meter øst for Lundadalsvatnet, stiomlegging og riving av gammel bru 5 km lenger ned i elva. Situasjonen i dag er at stien oppover Lundadalen går på nordsiden av elva frem til Røysflatan, derfra er det bru over, og stien følger sørsiden videre. Strekningen på sørsiden av elva mellom eksisterende bru og omsøkt brusted oppe ved Lundadalsvatnet er vått og vanskelig å passere med mange småbekker. På nordsiden går umerket sti langs elva i lettgått terreng. DNT Oslo og Omegn ønsker derfor å flytte brustedet og merkingen slik at lettgått sti kan nyttes. Omsøkt brukonstruksjon er standard DNT hengebru med tårn, bærekabler, bøyler og lemmer. På grunn av løsmasser og ikke fast fjell fundamenteres den på steinkiste på hver landside Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er det vurdert, særleg i forhold til landskap og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(formål), 4 og 5(forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf. 8-12(kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er all bygging og oppføring av installasjonar forbode i nasjonalparken, (verneforskriftene 3 pkt. 1.1), med unntak gjeve i 3 pkt Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: - bygging av bruer og legging av klopper ( 3 pkt. 1,3 bokstav c i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). - oppsetting av skilt og merking av nye stigar i samsvar med retningsliner fastsett i forvaltningsplanen. ( 3 pkt. 1,3 bokstav d i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). - riving av gamle bygningar, anlegg, og innretningar og oppføring av nye med same storleik og for same bruk. ( 3 pkt. 1,3 bokstav h i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er all er all motorferdsel, og bruk av luftfartøy under 300meter over bakken og forbode i nasjonalparken, (verneforskriftene 3 pkt. 1.1), med unntak gitt i 3 pkt Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggjearbeid på hytter og klopper og liknande med retningsliner fastsette i forvaltningsplanen, jf. 5. Vurdering DNT Oslo og omegn søkjer om å få bygge ny bru over Skjøli på DNT ruta Skjåk Trulsbu gjennom Lundadalen. Dette fører til at stigen må leggjast om på ei strekning på 5-6 km, og ny bru må byggast nedstraums Lundadalsvatnet.

13 Kart som viser det aktuelle området i Lundadalen. Situasjonsbilde frå Lundadalen. Prosjektet er planlagt over tid og det har vore dialog med DNT Oslo og Omegn om prosjektet. Trulsbu var bygt i Samtidig vart det lagt DNT rute gjennom Lundadalen fram til Trulsbu. Det var da ein diskusjon om kvar det skulle byggast bru over elva Skjøli som renn gjennom Lundadalen. Konklusjonen vart at ho vart bygt på Røysflatan. Dette er brua som det er søkt om å få rive. DNT ynskjer å byggje ny bru heimanfor utløpsosen i Lundadalsvatnet.

14 Prosjektet 1. Riving av eksisterande bru på Røysflatan. Eksisterande bru ved Røysflatan som det er søkt om å rive. Brua på Røysflatan er bygt for ca. 25 år sidan. Den har vore brukt av turgåarar og jegerar i denne perioden. Ved fjerning av brua må alt virke og forankringar i fjell fraktast ut av nasjonalparken. Fjerning av brua er ein fordel for økosystemet. Bruk er plassert i eit sensitivt område der villreinen kryssar dalen. Fjerninga vil ver positivt for økosystemet i heile nasjonalparken. Ein vurderer det ikkje som nødvendig å bruke føre var prinsippet. Det må søkast spesielt om transport av brumateriellet ut av verneområdet. 2. Bygging av ny bru ved nedstraums Lundadalsvatnet. Ny lokalisering av hengebru over Skjøli nedstraums Lundadalsvatnet. Ny bru blir av same type som den gamle på Røysflatan, hengebru, men i større dimensjon.

15 På den nye staden er det ikkje mogleg å forankre bærekablane i fjell. Derfor er det søkt om å få byggje to steinkister, ei på kvar side av elva. Dette er ein lafta tre konstruksjon som blir fylt med stein å brukt til å forankre bærekablane. Under steinkista i bakkant er det planlagt å grave ned ei støypt blokk for ekstra forankring. Det er ein føresetnad for DNT at dei kan finne stein lokalt til å fylle steinkistene. Steinen vil bli frakta frå eigna plass til byggplass i storbaggar og plassert direkte i stein kistene. Det vil bli brukt impregnert virke i steinkistene og tårnstolpane. Dimensjonar på ny bru: Høgd på steinkistene: 1,5 meter Max høgd på bru konstruksjonen: 3.5 meter Høgd over vassflata: 1,5 meter Spenn på brua: Ca.12 meter Plasseringa av brua er vurdert som gunstig. Ut ifrå landskapet vil plassering av brua nedstraums osen på Lundadalsvatnet, nedanfor fossestryka føre til at brua fell godt inn i landskapet og ein unngår siluettverknad. Til steinkistene trengst det stein. Det er viktig å finne stader med stein som har lite vegetasjon og som ikkje pregar terrenget Det må peikast ut kvar stein kan takast, t.d. av nasjonalparkforvaltar. Tiltaka vil ikkje svekke økosystemet totalet sett nemne verdig. Ein må sjå heile prosjektet i samanheng og ut ifrå ei samla vurdering vil det ikkje vere nødvendig å bruke føre var prinsippet i dette tilfelle. Val av byggjeteknikkar og transportmåte er vurdert som fornuftige. Nasjonalparkforvaltaren meiner derfor at bygging av ny bru kan gjennomførast. 3. Omlegging av stig. Vi viser til kart og bilete innleiingsvis i saka. Ved å leggje ned den gamle brua og bygge ny må ein leggje ned ruta til DNT på strekninga frå der brua på Røysflatan står nå inn til den nye brua. Dette er ei strekning på ca. 5 km. I dag går lokaltrafikken inn til vatnet etter den gamle stigen (raud strek). Ved å leggje DNT ruta etter same trase vil ein vil kunne føre sørsida av dalen attende til nær urøyvd tilstand. Trafikken etter DNT ruta er liten og stigen gror att med kjørr. Ved å fjerne vardane vil ikkje mykje merkast av inngrepet. Da vil denne dalsida vera fri for trafikk og villreinen kan ferdast fritt utan å bli forstyrra. Stigen på nordsida er godt markert i terrenget, og her har folk gått over til Fortun heilt attende til mellomalderen og før det. På grunn av at nordsida langs med Lundadalsvatnet er svært bratt og rasfarleg derfor har ferdsla kryssa elva på sandane nedanfor vatnet og følgt sørsida innover dalen frå der. Langs med vatnet går stigen her i dag og. Kunnskapen om området er god. Området har høg verneverdi med storslått natur. Bruken og verdiane i området er godt dokumentert. Både gjennom rapportar og databaser og den overvakinga som går føre seg kontinuerleg. Riving av gamal bru vil gjere at ein blir kvitt ein installasjon i det viktige reinstrekket som går tvers over dalen i dette området mellom Ytste Lundadalsseter og Sauhytta. Ny bru nedstraums vatnet vil ligge utanfor reinstrekket. Nedlegging av stig på sørsida i ca. 5 km lengde vil frigjera denne sida av dalen for trafikk. All trafikk vil gå etter nordsida som er den gamle leia innover dalen. Ny bru nedstraums vatnet vil bli lagt nedanfor slik at den ikkje kjem i siluett i den opne dalen. Sett i forhold til heile verneområdet så vil prosjektet totalt sett føre til ei betring av verneverdiane på langsikt. Under byggeperioden vil det bli ein del transport med helikopter som vil generere støy. Dette er av forbigåande art. Reinen har delvis tilhald i dalen om sumaren, men er mest i høgda, spesielt når det er varmt. Dalen er vid, og forstyrring blir vurdert som liten. Tiltaket vil føre mindre enn tildegar belasting sett heile verneområde under eitt. Det er ikkje funne alternative løysingar som er betre en den omsøkte for å få betre stigutløysing inn til Trulsbu. Bruk av føre-var-prinsippet er ikkje aktuelt i denne saka. For transport er helikopter i dette tilfelle einaste fornuftige transportmåte, sett ut ifrå avstand til bilvegar og karakteren av transporten. 4. Transport av materiell og byggepersonell.

16 Det er viktig å få gjennomført prosjektet over så kort tid og så rasjonelt som mogleg. DNT vil bruke helikopter til naudsynt transport. Dei har skissert følgjande behov i e-post dagsett : - Turar inn til brustaden estimeres til 10. (7 med tømmer, ein med brudelar og to med mannskap og utstyr). - Baggane blir fylt opp med stein før helikopteret kjem. Da trengs ein time med fylling til kvar kiste. Til sammen to timer på stedet. - Utflygning 2 turar samme dagen som kistene er fylt. - For uttransport av materiellet etter den gamle brua på Røysflatan er det søkt om bruk va snøskuter. Fortrinnsvis børe dette fraktast med helikopter på returen. Det er søkt om å nytte snøskuter. Det vil bli forholdsvis mykje motorferdsel i området, men over eit kort tidsrom. Ved gjennomføring av dette på sumaren vil ikkje villreinen blir nemneverdig forstyrra, sidan den held seg for det meste høgare i terrenget. Bruk av helikopter er ein ressurskrevjande men rask og effektiv måte å få gjennom ført transporten på. Så i slike tilfelle som dette den beste transportmåten. Tiltaket er av forbigåande art og det er ikkje behov for å bruke føre-varprinsippet. Sett i forhold til heile verneområdet er det lite slik transportar i Breheimen og det er ikkje påvist skade på verneverdiar av den grunn. Derfor meiner nasjonalparkforvaltaren at transportane kan gjennomførast. Utfrakting av den gamle brua børe skje med helikopter. Dersom det blir brukt snøskuter må transporten skje inn dalen og over til Sota. Dette er eit langt strekk å køyre. Transporten går etter trase som satt for transport til Lundadalen i 2015, p.g.a. villreinen. Da er det ikkje nødvendig å bruke føre-var prinsippet, og transporten vil ikkje påverke økosystemet nemneverdig totalt sett. Ved val av transportmåte så er helikopter praktisk om materiellet kan takast med på returen, men snøskuter er det mest miljøvenlege totalt sett. Nasjonalparkforvaltaren meiner transporten kan gjennomførast. Nasjonalparkforvaltaren ser på dei tre tiltaka under eitt som ei betring for økosystemet og verneverdiane i verneområdet: - Brua på Røysflatan blir reven til fordel for villrein og landskap. - Omlegging av stigar vil føre til 5 km mindre med stig, samtidig som heile sørsida, frå Ytste brua inn til Lundadalsvatnet vil bli fri for inngrep. - Ny bru nedstraums Lundadalsvatnet er lagt slik at ho går mest mogleg i eitt med terrenget og vil ikkje forstyrre villreintrekket. Andre forhold Det må søkast kommunen (Skjåk kommune) om riveløyve av gamal bru, byggeløyve for ny bru og omlegging av stig. Likeeins må det søkast grunneigar (Skjåk Almenning) om løyve til tiltaka.

17 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 17/ Sak - Breheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen Prioritering av midla etter tildelt ramme. Dokument i saka Brev frå Miljødirektoratet dagsett Saksopplysningar Breheimen nasjonalparkstyre hadde søkte Miljødirektoratet om midlar til 21 prosjekt med ei totalkostnadsrame på kr over Bestillingsdialogen for Netto søkesum var kr Tildelt rame i brev dagsett , frå Miljødirektoratet var kr ,-. Moment og føringar i tildelingbrevet er: - Frå 2015 er det innført nettoføringsordning for meirverdiavgift i statsforvaltninga. Det totale beløpet, kr , er midlar utan meirverdiavgift. Alle utgifter i Bestillingsdialogen skal såleis også førast med nettobeløp. - Også midlar til dei 4 nasjonalparkane,som er med i forsøket med besøksforvaltningstiltak er ført over Bestillingsdialogen. Det gjer at det blir noko mindre midlar til andre tiltak. - Utarbeiding av skjøtselsplanar var satt opp med kostnad på kr Miljødirektoratet set som krav at det skal utarbeidast forvaltningsplan før det blir tildelt midlar til utarbeiding av skjøtselplanar. D.v.s. at vi må vente med skjøtselsplanar til vi er ferdige med forvaltningsplanen. - Direktoratet har også fokus på turapplikasjonar for verneområde. Dette var lagt inn i bestillingsdialogen i år i Breheimen med kr Direktoratet ønskjer ikkje ei slik utvikling med at dei enkelte verneområda opprettar applikasjonar, p.g.a. høge driftskostnader som går på bekostning av andre tiltak i verneområda. Vurdering Når det gjeld dei enkelte prosjekta så er dei kostnadsrekna utan moms. D.v.s. at samla søkesum ville vore kr med moms og tildelt rame kr med moms. Sekretariatet har saman med lokalt SNO gått gjennom tiltaksplanen og vurdert dei enkelte postane. Ut ifrå føringane som er lagt i tildelingsbrevet fell både midlar til skjøtselsplanar og turapplikasjonar ut i år. I tillegg så er enkelte andrer prosjekt vurdert på ny, om dei kan

18 gjennomførast med mindre kostnader/andre løysingar. Dei enkelte postane til ny vurdering står i siste kollonne i tabellen. Etter gjennomgang av tiltaka er summen redusert til kr Sjå vedlegg. Vi ber styret om å vurdere dei endringane som er gjort å gjere vedtak om prioritering. Vi viser til vedlagde tabell. Sekretariatets forslag til vedtak Breheimen nasjonalpark vedtek å bruke tildelte midlar frå Bestillingsdialogen 2015, etter ny prioritering av midla. Vi viser til vedlagde tabell.

19 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2015/563-5 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 18/ Sak - Breheimen nasjonalpark/mysubytta landskapsvernområde - Klage på vedtak om rekreasjonskøyring med snøskuter til seter og hytte - Sigmund Lilleødegård Forvaltar si innstilling: Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å ikkje ta klaga, frå Sigmund Lilleødegård Skjåkvegen 1659, 2693 Nordberg, til følgje. Det er ikkje kome fram nye moment som er relevante for saka i klagen. Klagen med alle dokument som vedkjem saka blir sendt Miljødirektoratet(klageinstansen) for vidare behandling. Dokument i saka 1. Søknad om rekreasjonskøyring frå Sigmund Lilleødegård, dagsett Sak 02/2015, frå Breheimen nasjonalparkstyre behandla i møte den Partsbrev vedlagt vedtak sendt pr. e-post til tiltakshaver, Klageskriv frå Sigmund Lilleødegård dagsett , journalført Klaga er vurdert i medhald av: 1. Verneforksrift for Breheimen nasjonalpark. 2. Verneforskrift for Mysubytta landskapsvernområde. 3. Naturmangfaldlova dagsett 19.juni 2009 nr Bakgrunn for behandling Klagefrist Klageskrivet vart motteke av Breheimen nasjonalparkstyre v/fylkesmannen i Oppland - postmottaket pr. e-post den , og var dagsett Partsbrev med dispensasjon var sendt Sigmund Lilleødegård Nasjonalparkforvaltaren sluttar at klaga har kome inn til forvaltningsorganet (underinstansen) Breheimen nasjonalparkstyre innan klagefristen. Klagerett Det er Sigmund Lilleødegård, Skjåkvegen 1659, 2693 Nordberg som har søkt, og fått si sak behandla i Breheimen nasjonalparkstyre. Det er same person/tiltakshavar som set fram klage til styret. Konklusjonen er at Sigmund Lilleødegård er part i saka og har klagerett.

20 Bakgrunn for behandling Miljøverndepartementet har delegert forvaltningsmyndet etter verneforskriftene for mellom anna Breheimen nasjonalpark og Mysubytta landskapsvernområde til Breheimen nasjonalparkstyre som vart konstituert i møte den 19.januar Underinstansen, her Breheimen nasjonalparkstyre(styret), skal gjennomføre dei undersøkingar som klaga legg grunnlag for. Styret kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finn at det er grunnlag for klaga. Vurdering Sigmund Lilleødegård søkte pr. e-post dagsett om følgjande: SØKNAD Søker om snøscooter kjøring på grunnlag av min funksjonshemming, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Søknaden gjelder for området : Sota-Mysubytta- Syrpyttdalen. Jeg søker om 3-4 turer, året Søker samtidig om å få benytte påhengsmotor (4HK), på min båt i Syrpyttdalen. Håper at dette imøtekommes. Vedlegg: legeattest Vennlig hilsen Sigmund Lilleødegård Sitat slutt. Med bakgrunn i søknaden vart saka lagt fram for nasjonalparkstyret til behandling i sak 02/2015, den 6.februar. Vedtaket frå nasjonalparkstyret lydde: VEDTAK Sigmund Lilleødegård får løyve til å bli transportert til hytte ved Syrtbyttvatnet i Breheimen nasjonalpark, og til seter på Mysubytta i Mysubytta landskapsvernområde. Løyvet er gjeve med heimel verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Mysubytta landskapsvernområde 4, jf. nml. 48 i naturmangfaldlova. Løyve til bruk av båt med motor i Syrtbyttdalen blir avslege. Avslaget er gjort med heimel i 3, pkt.6.1 i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. Samrøystes. Vilkår: Til transporten skal det brukast leigekøyrar som er godkjent av Skjåk kommune. Dispensasjonen gjeld for inntil ein tur- retur til hytte ved Syrtbyttvatnet, og ein tur retur til seter på Mysubytta i Transporten skal skje etter etablert trase mellom Sota og Mysubytta og Sota Syrtbyttvatnet. Transport kan skje i perioda 15. mars april Melding om transporten skal sendast dagen før til SNO-Øyvind Angard (tlf ). Det skal førast køyrebok som skal vere med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut før kvar tur og sendast forvaltningsmyndet seinast 1.juni Køyring i verneområda skal avgrensast til det mest nødvendige og all køyring skal foregå på ein slik måte ein unngår skader på vegetasjon og unødvendig forstyrrelse av dyrelivet og andre brukarar av området. Sitat slutt.

21 Framsetjing i klagen Klagaren ønskjer å få endra styret sitt vedtak slik at han får fri ferdsel med motorisert framkomstmiddel både på land og vatn. Han opplever at vedtaket har innskrenkande og ekskluderande verknad på hans rørslefridom, med bakgrunn i at vedtaket regulerer ferdsla hans i naturen med: - Ein tur/retur til seter på Mysubytta og ein tur/retur til hytte ved Syrtbyttvatnet, og i tillegg. - Forbod mot bruk av motorbåt på Syrtbyttvatnet. - Moglegheit til bruk, vedlikehald og skjøtsel av eigen eigedom. Lovene kan ikkje gjelde på same måte for funksjonshemma som funksjonsfriske. Han opplever å bli behandla som ein annan-rangsborgar etter vedtaket som er gjort. Bruk av leigekøyrar kostar kr. 2500,- frå Sota - Syrtbyttvatnet tur/retur og kr. 1000,- frå Sota Mysubytta tur/retur. 1. Ynskjer å bruke eigen snøskuter fritt, men der han sjølv vurderer avgrensing til det heilt nødvendige, med omsyn og varsemd. 2. Har brukt motorbåt på Syrtbyttvatnet sidan Etter påført funksjonshemming har bruk av motorbåt ført til at han kan vera med å forvalte vatnet på ein berekraftig måte. 3. Håper er at nasjonalparkstyret endrar vedtaket slik at han kan oppleve like stor rørslefridom som funksjonsfriske, og at dette opnar for fri bruk av motorkøyretøy. Området Det gjeldande området ligg delvis i Breheimen nasjonalpark og delvis i Mysubytta landskapsvernområde. Kart: Kartet viser det aktuelle området. Området ligg i vestre delar av verneområdet i overgangen mellom fjellfuruskog, bjørkeskog og snaufjell. Syrtbyttdalen og Mysubyttdalen møtes og blir til Ostradalen som går austover med elva Ostra. Ostraelva m/tundri er verna vassdrag. Elvane her drenerer ut i Ottavassdraget. Vasskiljet mot Jostedalen (Sogn) ligg 2 km vest for Syrtbyttvatnet. Området i Syrtbyttdalen er

22 av dei mest røyvde dalane i overgangen mellom skog og snaufjell i nasjonalparken. Både elg, hjort og bjørn er observert vandre mellom Jostedalen og Syrtbyttdalen. Kommentarar til klageskrivet Verken funksjonshemma eller funksjonsfriske har, eller kan få, ein generell dispensasjon til fri motorisert ferdsel etter verneforskriftene, eller motorferdsel-lovverket som kommunane forvaltar. Unnatak frå dette er spesielle grupper som politi, brann, ambulanse, redningspersonell. Forvaltninga må derfor vurdere slike saker etter den generelle dispensasjonsparagrafen i verneforskriftene, 4, jf. 48 i naturmangfaldlova. Føresetnaden for bruk av paragrafen er at tiltaket ikkje strir mot verneføremålet eller kan verke inn på verneverdiande nemnande. Denne vurderinga er gjort i saka mellom anna med bakgrunn i vurdering av landskapet som har høg inntrykk styrke (djup U-dal) og stort mangfald. Landskapet er med å gjev dei som går DNT-ruta inn til Sprangdalshytta ei stor oppleving av røyvd natur. Ut ifrå dette meinte nasjonalparkforvaltaren at den høge verdien set store krav til bruken av området, mellom anna at påført forstyrring i form av støy er spesielt generande. Å gje dispensasjon til fri ferdsel, som ei permanent løysing, ville ikkje sikre berre ei forbigåande forstyrring slik regelen er meint å tryggje. Verneforskriftene skal tolkast innskrenkande, spesielt når det gjeld motorisert ferdsel i område utan større inngrep for å unngå støy og eventuell slitasje. Sjå punkt 1 over. Det blir hevda i klagen at lover og paragrafar ikkje kan gjelde på same måte for funksjonshemma som for funksjonsfriske. Til dette er å seia at ved utforminga av verneforskriftene kan det ikkje leggjast vekt på personlege forhold for enkeltindivid, det er omsynet til naturverdiane og ivaretaking av området som set rama for reglane slik det er fastsett i forskriftene. Det at ein person har ei funksjonshemming er i seg sjølv ikkje tilstrekkeleg som grunnlaget for dispensasjon etter verneforskriftene 4, jf. nml. 48. Det å ikkje gje dispensasjon til ein som har funksjonshemming er heller ikkje i strid med forbodet om direkte diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne 4 fyrste leddet jf. tredje leddet. Lovverket i verneområda skil med andre ord ikkje mellom funksjonshemma eller funksjonsfriske når det gjeld motorisert ferdsel. Unntaket er at personar med dokumentert funksjonshemming kan få nytte leigekøyringsordninga i den enkelte kommune til transport til hytte. Slik motorisert transport i verneområda treng dispensasjon frå verneforskrifta og skal vurderast strengt, spesielt i nasjonalparken. Pris på transport er lik for alle når det gjeld bruk leigekøyrar. Det er berre i heilt spesielle tilfelle at ein vik frå bruk av denne ordninga med leigekøyrar. Fri bruk av motoriserte køyretøy i verneområde med eigenvurdering frå tiltakshavar er ikkje i tråd med lovverket. Derfor blir sett strenge vilkår til dispensasjonane til mellom anna talet på turar, trase og rapportering. Dette gjeld alle. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag vart innført i Norge i Da vart det innført eit generelt forbod mot å nytte motorbåt på innsjøar med flatevidde under 2 km² i heile landet. Denne regelen gjeld framleis. Kommunane har oppretta lokale forskrifter som regulerer på kva for vatn det er lov å nytte motorbåt. Syrtbyttvatnet er 0,57 km² og det har aldri vore tillate med motor etter Syrtbyttvatnet ligg i Breheimen nasjonalpark. Det er ikkje oppretta nokor særordning for Syrtbyttvatnet i samband med vedtak av verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark dagsett 7.auguast Bruk av motor på Syrtbyttvatnet er derfor forbode både etter lovverket for motorferdsel og verneforskrifta. Det vil seie at bruken av motorbåt har vore ulovleg. Innføring av eit slikt regime ville vera heilt nytt og skape presedens for bruk av motorbåt på mange andre innsjøar. Bruken av motorbåt på Syrtbyttvatnet må opphøyre straks, og nasjonalparkstyret må vurdere verksemda.

23 Konklusjon Med bakgrunn i dei reglane som gjeld for motorferdsel i verneområda, og etter lovverket for motorferdsel forvalta av kommunen, ser ikkje nasjonalparkforvaltaren grunnlag for å endre vedtaket i Breheimen nasjonalparkstyre si sak 02/2015.

24 Delegerte saker DS 6/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark og Vigdalen landskapsvernområde - Bruk av snøskuter for transport av saltstein til Hammarsdalen - Ole A. Ødegård 2015/1722 DS 7/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av bagasje - Hans Urdahl. 2015/712 DS 8/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved,gass og utstyr til hytte ved Sottjønn - Kjell P. Rusten. 2015/925 DS 9/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Transport av ved, gass og provinat til hytte ved Lundadalsvatnet. 2015/750 DS 10/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motorbåt i samband med fiske, villreinjakt og ettersyn av beitedyr - Jakop Sæther. 2015/515 DS 11/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av utstyr til og vedlikehald av almenningsbuer -Skjåk Almenning 2015/25 DS 12/15 Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark/høydalen landskapsvernområde/musybytta landskapsvernområde/strynefjellet landskapsvernområde - Årleg teljing av villreinstamma i område Ottadalen sør - Ottadalen villreinutval 2015/184 DS 13/15 Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Fjelleventyret v/magne Håvard Forberg 2014/8684 DS 14/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av proviant og bagasje med snøskuter frå Sota til Mysubytta - Ragna Brit Mork. 2015/1941 DS 15/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Ola Lundemo. 2015/1336 DS 16/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Tor Gunnar Lundemo. 2015/1415 DS 17/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonlapark - Thorstein Åmot og Merete Haugen Åmot. 2015/1474 DS 18/15 Deleger vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved varer m.m. til hytte ved Lundadalsvatnet - Rolf Rakstad. 2015/1538 DS 19/15 Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Rolf Rakstad. 2015/1536 DS 20/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved og bagasje til hytte ved Stilla - Steinar Øygard. 2015/1899 DS 21/15 Delegert vedtak - Breheimen nasjonalpark - Ferdigstilling av byggjeverksemd på Martinbu - Magne Håvard Forberg. 2014/8686 DS 22/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Stein Lundemo. 2015/1220 DS 23/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av bagasje til seter på Mysubytta - Rita Brekkum. 2015/1214

25 DS 24/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Torstein Ytre. 2015/923 DS 25/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mysubytta landskapsvernområde - Transport av bagasje til hytte på Mysubytta - Gudmund Teigen. 2015/834 DS 26/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved, gass og utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet - Jakop Sæther. 2015/514 DS 27/15 Delegert sak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Gjennomføring av kjentmannskøyring - Luster Røde Kors Hjelpekorps 2015/1945 DS 28/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Transport av salt til sattingsplassar i Lendfjellet - Torstein S. Ytre. 2015/924 DS 29/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet - Gudbrand Lundemo. 2015/1412 DS 30/15 Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Uttransport av båt og fiskeutstyr frå Mårådalen - Ståle Bøje. 2015/1948

26 Referatsaker Kommune - Delegert vedtak, dispensasjon for oppføring av uthus til hytte i LNF-område - gnr.155 bnr.1 fnr.118 i Lom 2015/1112 Midlar til drift av Breheimen nasjonalparkstyre /6856

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fossheim hotel - Lom Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Elias

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-postmøte Dato: 21.11.2016 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 94880564 eller på e-post.

Detaljer

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Etter avtale med styreleiar følgjer to hastesaker for e-postbehandling

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 Søknad om snøscooter og helikopterløyve Rådmannen si tilråding: Med heimel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av

Detaljer

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Villreinutvalget for Ottadalsområdet v/ Knut Granum 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/22/ Ingunn Moen Helland 12.01.2012 61293617

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen bjorn.dalen@skjaak.kommune.no 16.02.2009 Skjåk Almenning - søknad om å nytte snøscooter i utmark 2009 Vi viser

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Feltstasjonen, Norsk Bremuseum i Fjærland Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Feltstasjonen, Norsk Bremuseum i Fjærland Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Feltstasjonen, Norsk Bremuseum i Fjærland Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Einar Målsnes

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Rosendal Turnlag v/ Kåre Eik, prosjektansvar Skardsklyp

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Delegert vedtak 10/10

Delegert vedtak 10/10 Page 1 of 5 Stensby, Trond Frå: Dalen, Bjørn Send: 4. februar 2010 11:01 Til: (post@norddal.kommune.no); (post@skjaak.kommune.no); Fylkesmannen i Møte og Romsdal; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Utmarkssenter Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Bjarne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 15.30 Stad: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Jorunn Kirketeig Rannveig

Detaljer