Tertialrapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport nr"

Transkript

1 Tertialrapport nr Drift Kommunal garanti for lån til Rause AS til utbygging av lokaler Saksnr. 16/1750 Journalnr. 7611/16 Arkiv 153 Dato:

2 Innledende Tertialrapport nr. 1 for 2016 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. I noen år har Rakkestad kommune slitt hardt for å håndtere de økonomiske utfordringer og holde den budsjett- og regnskapsmessige balanse. Regnskapene er gjort opp med plusstall, men marginene har stadig skrumpet inn og er etter hvert små. Resultatene (overskudd mindre utgifter): Overskudd - mindre utgifter, kroner. Netto driftsresultat overskuddet på driftsregnskapet ble på ca. 10,3 millioner kroner i 2015 mot ca. 5 millioner kroner i Selv om det er en forbedring fra , mener rådmannen at situasjonen er anstrengt og bekymringsfull. Det er lite å gå på før små overskudd blir snudd til sviende underskudd. I 2017 settes et nytt kommunalt inntektssystem ut i livet, som gjør at Rakkestad kommune mister årlige statlige tilskudd på 2,5 5 millioner kroner. Rådmannen vurderer at det krever større tiltak å opprettholde en forsvarlig og nødvendig økonomisk balanse. Som rådmannen ser det, er dette en av Rakkestad kommunes fremste utfordringer i de nærmeste årene. Disposisjonsfondet er kommunens buffer mot økende utgifter og/eller sviktende inntekter, og som sådan den reserven som gir drifts- og tjenestemessig stabilitet for innbyggerne og lokalsamfunnet på et tre år sikt. Det var på kr pr Etter årsoppgjørsdisposisjoner der overskuddet (mindre utgifter) for 2015 avsettes til disposisjonsfondet blir det på kr Dette styrker kommunens situasjon betraktelig. Rådmannen mener like fullt at disposisjonsfondet burde vært på minst 50 millioner kroner. Det hadde gitt Rakkestad kommune en helt annen likviditet og soliditet. Forslag til revidert budsjett balanserer, men marginene mot underskudd er relativt små. Som rådmannen vurderer det: Rakkestad kommune klarer seg for tiden relativt bra innen Barnehage, Skole, Kultur, NAV Rakkestad og Teknikk, miljø og landbruk, mens det er større utfordringer innen Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Bo- og aktivitetstjenester. Like fullt er drift og tjenester også i helse- og omsorgsseksjonene gjennomgående gode og solide.

3 Unntaket og det store usikkerhetsmomentet er Barnevern der det er problemstillinger som det hele tiden arbeides med for å finne fram til bedre løsninger på. Det vises til egne orienteringer og rapporter på dette tema. Som det går fram under Rådmannens team, stabene og seksjonene, tenker rådmannen å sette i verk tiltak herunder reduksjon på 5 6 årsverk i andre halvår 2016 for å styrke den økonomiske stilling for både 2016 og Det vil bare i mindre utstrekning ramme tjenesteytelser til innbyggerne. Pr. første tertial (30.4.), ligger det an til at Rakkestad kommune gjør opp regnskapet for 2016 i balanse. Rådmannen legger forslag til revidert investeringsbudsjett fram først d.å. idet det ennå er relativt stor usikkerhet og uklarhet om framdrift og realisasjon av flere tiltak. Rakkestad, , Alf Thode Skog, Rådmann Rådmannens team Rådmannens team består av følgende ansvar: - Rådmannens team, - Stillingsbank, - Lønns- og prisvekst, - Premieavvik, - Amortisering av premieavvik, - Kommunale prosjekter, - Forvaltningsenhet helse, - Folkehelse, - Leger, - Forebyggende avdeling, Brann. - Brann og Feiervesen. Rådmannen rapporterer denne status for Rådmannens team pr : - Prosjektadministrasjon er hevet med kr på årsbasis som følge av at de pågående investeringstiltak og prosjekter er mer ressurskrevende enn forventet. - Rådmannen mener at lønnsoppgjøret blir ca. kr lavere enn budsjettert. - Også pensjon gir mindre utgifter enn beregnet på budsjettidspunktet. Det dreier seg om ca. kr

4 - Som ledd i oppbygging av Forvaltningsenhet helse, blir en stillingshjemmel overført fra Hjembaserte tjenester til Forvaltningsenhet helse. Tiltaket er av teknisk karakter, og medfører ikke netto budsjettmessig effekt. Som ledd i å styrke den økonomiske stilling i 2016 og 2017, vurderer rådmannen å redusere med et årsverk i dette hovedområdet i andre halvår d.å. Effekt for Rådmannens team: Netto mindre utgifter og større inntekter er på kr Stabene I 2016 omfatter stabene: - Dokument og forvaltning, - Servicekontor og IKT, - Personal, - Økonomi. For Dokument og forvaltning er det følgende endringer relatert til det opprinnelige budsjett: - Varaordfører er besluttet økt fra 20 til 50 prosent frikjøp av fullt årsverk. Det utgjør kr på årsbasis. - Folkevalgtopplæring ble arrangert i januar 2016 til samlede utgifter kr I stabens generelle driftsbudsjett (drift eksklusive lønn) ligger det an til en svikt på kr for året under ett. - Av Østfold Arkivselskap AS blir det utlignet større utgifter på Rakkestad kommune på kr i inneværende år. I Servicekontor og IKT er status som følger pr : - Det går mot balanse mellom forbruk og budsjett i staben p.a. For Personal er bildet pr. første tertial ( ) som følger: - Rådmannen rapporterer balanse mellom regnskap og budsjett i I Økonomi er utviklingen denne i årets fire første måneder: - Som rådmannen vurderer det blir det balanse mellom utgifter og inntekter i staben på årsbasis. - Til erstatning for personell som i de nærmeste årene går av med pensjon, rekrutterer Rakkestad kommune en controller medio Det koster ca. kr inklusive sosial utgifter i inneværende år. 4

5 Dette dekkes av tiltak i det reviderte økonomiske opplegget. Internt kjøp og salg Rakkestad kommune Rakkestad Kirkelige Fellesråd utgår i Det er en teknisk korreksjon, som ikke har noen netto økonomisk og budsjettmessig effekt. Som ledd i å styrke den økonomiske stilling i 2016 og 2017, vurderer rådmannen å redusere med et årsverk i dette hovedområdet (stabene) i andre halvår d.å. Effekt i stabene: Netto større utgifter og mindre inntekter er på kr Barnehage Barnehage består av følgende enheter: - Bergenhus barnehage. - Fladstad barnehage. - Kirkeng barnehage. - Byggeklossen barnehage. - Elle Melle barnehage. For seksjonen er det følgende endringer relatert til det vedtatte budsjett i første tertial 2016: - Brukerbetaling i Kirkeng barnehage kan bli kr høyere enn budsjettert. Rådmannen vurderer prognosen for Barnehage som noe usikker pr Det skyldes: - Forsterket barnehagetilbud for de barn som trenger det. - Oppgjør med andre kommuner barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner og barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune. Avhengig av utviklingen på disse punktene, kan de økonomiske forutsetninger forandre seg til rapporteringstidspunktene og Effekt for Barnehage: Netto mindre utgifter og større inntekter på kr Skole Skole omfatter disse enheter: - Rakkestad ungdomsskole. - Bergenhus skole. - Os skole. - Kirkeng skole. 5

6 For seksjonen er det følgende endringer sammenlignet med det vedtatte budsjettet pr. 30. april 2016: - Rådmannen vurderer at kommunen oppnår tilskudd knyttet til «enslige mindreårige asylsøkere» som er ca. kr større enn det som er budsjettert. Skole er for øvrig i balanse på rapporteringstidspunktet, men det er usikkerhet knyttet til status på flere punkter. Det gjelder: - Svake driftsbudsjetter (eksklusive lønn) ved de ulike skoler. - Voksenopplæring. - Fosterhjem økonomi knyttet til tiltakene. - Mortenstua skole. - Skoleskyss. Dette følges videre opp i rapporteringene pr og Internt kjøp av tjenester kr utgår fra Det er et nullspill som ikke påvirker økonomi og resultat for kommunen samlet. Effekter for Skole: Netto mindre utgifter og større inntekter på kr Kultur Kultur består av følgende enheter: - Bibliotek. - Kulturskole. - Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet). For seksjonen er det denne endring relatert til det gjeldende budsjett pr : - Som følge av en inkurie i budsjettprosessen, har tilskudd blitt ca. kr for lavt budsjettert i Rådmannen vurderer at Kultur driftsmessig for øvrig er i samsvar med budsjett og budsjettforutsetninger. Internt kjøp og salg av tjenester kr (netto lavere kjøp) utgår fra Det er et nullspill, og påvirker ikke økonomi og resultat for Rakkestad kommune samlet. Effekt for Kultur: Netto større utgifter og mindre utgifter er på kr

7 NAV Rakkestad NAV Rakkestad omfatter følgende ansvar: - NAV kommunale oppgaver. - NAV statlige oppgaver. Rådmannen vurderer status for seksjonen slik pr : - Det er samsvar mellom forbruk og budsjett i seksjonen på årsbasis. NAV Rakkestad er i balanse på rapporteringstidspunktet, men det er usikkerhet knyttet til stillingen på et par punkter. Det gjelder: - Bosetting av flyktninger. - Utvikling av sosialhjelpsutgifter der forbruk er i samsvar med budsjett pr. 30. april d.å. Som ledd i å styrke den økonomiske stilling i 2016 og 2017, vurderer rådmannen å redusere med et årsverk i dette hovedområdet i andre halvår d.å. Effekt for NAV Rakkestad: Ingen endringer sammenlignet med det vedtatte budsjettet. Rakkestad familiesenter Rakkestad familiesenter består av følgende enheter: - Helsestasjon/skolehelsetjeneste, - Fysioterapi- og ergoterapitjeneste, - Psykisk helsearbeid og rustjeneste, - Barnevern, - Aktivitet. For seksjonen vurderer rådmannen at det er disse endringer i forhold til det vedtatte budsjettet pr : - I Barnevern ligger det som følge av nye tiltak an til merutgifter på årsbasis på kr Rådmannen ser på prognosen som usikker, og utelukker ikke at den endrer seg mest sannsynlig forverrer seg i løpet av året. - Indre Østfold Krisesenter IKS har utvidet sin virksomhet noe som for Rakkestad kommune gir merutgifter til selskapet på kr i Rådmannen er for sin del overrasket over at ordførerne i representantskapet i selskapet har prioritert dette tiltaket. Det er ikke forankret i kommunene. 7

8 - For øvrig er det i Rakkestad familiesenter besparelser på kr Når det gjelder Barnevern, viser rådmannen til ulike orienteringer gitt til helse- og omsorgsutvalget, formannskapet og kommunestyret. For andre deler av Rakkestad familiesenter, virker situasjonen å være i overensstemmelse med budsjett- og økonomiplanforutsetninger. Som ledd i å styrke den økonomiske stilling i 2016 og 2017, vurderer rådmannen å redusere med 0,5 1,5 årsverk i dette hovedområdet i andre halvår d.å. Internt kjøp av tjenester kr utgår fra Det er et nullspill, som ikke påvirker økonomi og resultat for Rakkestad kommune totalt. Effekter for Rakkestad familiesenter: Netto større utgifter og mindre inntekter er på kr Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester omfatter følgende enheter: - Hjemmesykepleie, - Omsorgsboliger. For seksjonen mener rådmannen at det er visse endringer i forhold til det vedtatte budsjettet pr : - Antall sykepleiestillinger er budsjettert 0,8603 lavere enn det som er reelt noe som gir merutgifter på kr (inklusive sosiale utgifter) på årsbasis. - I en periode ble nattjenesten i omsorgsboligene styrket av sterke brukerhensyn. Det kostet kr Brukerbetalinger blir kr lavere enn budsjettert. De aktuelle inntekter tilfaller Bo- og aktivitetstjenester jf. avsnittet «Bo- og aktivitetstjenester» nedenfor. - For Hjembaserte tjenester har det påløpt utgifter på kr fordi omsorgsboliger i en periode ble anvendt til korttidsopphold for institusjon. - Rådmann overfører kr fra Hjembaserte tjenester til Skautun rehabiliteringsog omsorgssenter for styrking av nattjenesten i institusjon i deler av første tertial Som ledd i oppbygging av Forvaltningsenhet helse, blir en stillingshjemmel overført fra Hjembaserte tjenester til Forvaltningsenhet helse. Tiltaket er av teknisk karakter, og medfører ikke netto budsjettmessig effekt. 8

9 I Hjembaserte tjenester er status som det går fram av i strekpunktene ovenfor, men det er en usikkerhet knyttet til flere andre punkter. Det gjelder: - Stor etterspørsel etter og press på seksjonens tjenester. - Brukere er gjennomgående dårligere enn tidligere. - Noe høyere sykefravær enn de siste to tre årene. - Økende leie av personell fra bemanningsbyråer. Den nattjeneste som er vedtatt i budsjett 2016 og økonomiplan , er ventet å være varig på plass innen Effekter for Hjembaserte tjenester: Netto mindre utgifter og større inntekter på kr Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter består av følgende enheter: - Langtidsenhet, - Korttidsenhet, - Demensenhet, - Kjøkken- og vaskerienhet. For seksjonen vurderer rådmannen at det er endringer i driftssituasjonen sammenlignet med det vedtatte budsjettet. Det dreier seg om: - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter opererer med færre langtidsplasser enn tidligere år sannsynligvis som et resultat av at omsorgstrappa hjem, omsorgsboliger og sykehjem fungerer bedre. Dette gir en svikt i brukerbetalinger anslått til kr p.a. - Leie av personell fra bemanningsbyråer er fortsatt høyt. Det er beregnet merutgifter på kr til formålet på årsbasis jf. også kommentarer i budsjett 2016 og økonomiplan Rådmann overfører kr fra Hjembaserte tjenester til Skautun rehabiliteringsog omsorgssenter for styrking av nattjenesten i institusjon i deler av første tertial I Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er status noenlunde som den er beskrevet i punktene ovenfor, men det er usikkerhet knyttet til enkelte andre momenter: - Budsjettsituasjonen er gjennomgående vanskelig. 9

10 - Et noe høyt sykefravær for en stor del relatert til enkelte uavklarte langtidssaker. - Et ressurskrevende tiltak kjøp av tjenester er budsjettert bare fram til , men kan som det ser ut nå komme til å ha en lengre varighet. Det gir i så fall merutgifter på kr kr i Kjøp av vikartjenester er økende noe som genererer merutgifter. - En større risiko for at betalte spisepauser fase 2 ikke lar seg realisere som forutsatt jf. kommentarer i Budsjett 2016 og Økonomiplan Effekter for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter: Netto merutgifter og mindre inntekter på kr Bo- og aktivitetstjenester Bo- og aktivitetstjenester omfatter følgende enheter: - Sentrum, - Bergenhus, - EMF bolig. For seksjonen er det store endringer i status pr i forhold til det gjeldende budsjettet. Det handler om: - Antall stillinger er budsjettert 0,2559 lavere enn del som er reelt noe som medfører merutgifter på kr (inklusive sosiale kostnader) på årsbasis. - I en periode ( ) hadde Rakkestad kommune en seksjonsleder for Rakkestad familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester samlet, men i fjor høst ble det i henhold til organisasjonsplan igjen egen lederfunksjon for hver av seksjonene. Utgiftene 0,5 seksjonsleder er på kr inklusive sosiale kostnader. - Avlastning og bo- og omsorgsoppgaver for to delvis nye brukere koster kr i I fjor ble vedtak for flere ressurskrevende tjenester gjennomgått og korrigert noe som innebærer at statlige refusjoner til formålet går ned med kr p.a. fra I budsjettet er det satt av reserver for å dekke inn denne inntektsnedgangen. - Brukerbetalinger blir kr høyere enn budsjettert som følge av inntekter som tilfaller Bo- og aktivitetstjenester i stedet for Hjembaserte tjenester jf. kommentarer også under Hjembaserte tjenester. 10

11 Rådmannen vurderer at status i Bo- og aktivitetstjenester er omtrent som redegjort for i strekpunktene ovenfor, men prognosene i seksjonen er av flere årsaker fortsatt usikker. I denne sammenheng trekker rådmannen fram: - Flere søknader om omsorgslønn er ikke ferdigbehandlet og de økonomiske konsekvenser av sakene er derfor ikke fullt ut på det rene. - Antall avlastningstiltak vokser barn og ungdom fra egen kommune og andre kommuner som er plassert i fosterhjem i Rakkestad kommune. Enkelte av de sist nevnte saker er blant de mest kostnadskrevende. Når budsjett- og økonomiplanprosessen 2017 og starter opp om et par måneder, er det som rådmannen ser det på sin plass på nytt å prioritere Bo- og aktivitetstjenester høyt for å sette seksjonen bedre i stand til å løse sine oppgaver. Effekter for Bo- og aktivitetstjenester: Netto merutgifter og mindre inntekter på kr Teknikk, miljø og landbruk Teknikk, miljø og landbruk består av følgende enheter: - Areal, byggesak, landbruk og eiendom, - Kommunal teknikk. For seksjonen oppfatter rådmannen at situasjonen har forandret seg noe fra det gjeldende budsjett ble vedtatt i desember Det går ut på: - Netto festeavgifter for tidligere år må dekkes med kr i Husleie er beregnet å bli kr lavere enn forutsatt i det gjeldende budsjett. - For øvrig utgår inntekter av internt salg av tjenester kr som er et nullspill og ikke påvirker økonomi og resultat for kommunen samlet. Rådmannen mener at status for Teknikk, miljø og landbruk er som beskrevet ovenfor, men det er også for denne seksjon en betydelig usikkerhet i prognosene. Dette dreier seg i korte trekk om: - Stramme rammer for så vel drift som vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg. I budsjett 2017 og økonomiplan , vil rådmannen rette fokus mot den problemstilling som nevnt. Som ledd i å styrke den økonomiske stillingen i 2016 og 2017, vil rådmannen ved naturlig avgang redusere stillingsmassen i seksjonen med 0,3 årsverk fra 1.8. eller

12 Det gjøres samtidig nyrekruttering av seksjonsleder teknikk, miljø og landbruk permanent fra Effekter for Teknikk, miljø og landbruk: Netto merutgifter og sviktende inntekter på kr Næring Rakkestad kommune yter tilskudd til Rakkestad Næringsråds virksomhet med kr pr. år i Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet. Effekt for Rakkestad kommune: Netto større utgifter og lavere inntekter på kr som dekkes av disposisjonsfondet. Rakkestad Kirkelige Fellesråd Rådmannen vil legge fram et helhetlig økonomisk opplegg for overføringene til Rakkestad Kirkelige Fellesråd 2016 og for kommunestyret i august Det har blitt utsatt med tre fire måneder som følge av det omfattende arbeidet som kommunen har hatt med kommunereformen fra februar juni i år. Rakkestad kommune yter hvert år tilskudd til finansiering av Rakkestad Kirkelige Fellesråd. Det er på kr for Også for Rakkestad Kirkelige Fellesråd blir lønnsoppgjør og pensjonsutgifter lavere enn regnet med på budsjettidspunktet. Rådmannen reduserer av den grunn overføringene til Rakkestad Kirkelige Fellesråd med kr i denne rapporten. Effekt for Rakkestad kommune: Netto lavere utgifter og høyere inntekter på kr Frie inntekter De frie inntekter omfatter: - Skatter av formue og inntekt. - Inntektsutjevnende tilskudd. - Rammeoverføringer. - Eiendomsskatt av boliger og fritidseiendommer. For 2016 er det budsjettert med samlede frie inntekter på kr Ved utgangen av første tertial (30.4) ligger det an til at Rakkestad kommune realiserer disse inntektene. Rådmannen regner for øvrig med at den samlede eiendomsskatt blir ca. kr høyere enn anslått i det opprinnelige budsjettet. Effekt for frie inntekter: 12

13 Netto mindre utgifter og større inntekter er på kr Felles tilskudd Felles tilskudd består av: - Integreringstilskudd. - Ulike typer tilskudd til dekning av renter og avdrag på opptak av lån til finansiering skolebygg og omsorgsboliger. For 2016 er det budsjettert med kr i slike overføringer. Ved utgangen av første tertial (30.4.) ser det ut til at Rakkestad kommune realiserer disse inntektene. Renter, avdrag, utbytte og plasseringer Renter, avdrag, utbytte og plasseringer omfatter: - Renter av langsiktig gjeld. - Andre renter. - Avdrag på langsiktig gjeld. - Renter av bankinnskudd. - Renter av utlån. - Aksjeutbytte. For 2016 er det budsjettert med kr i netto utgifter til disse formål. Rådmannen mener at forbruket pr ligger innenfor budsjettrammen på det samme tidspunkt og at regnskapet d.å. blir gjort opp noenlunde i samsvar med budsjettforutsetningene. Byggelånsrenter er anslått til kr Det er i samme størrelsesorden som i Effekt for Renter, avdrag, utbytte og plasseringer: Netto mindre utgifter og større inntekter er på kr Finansforvaltning Rakkestad kommune har i dag ikke likvide midler eller overskuddslikviditet plassert i annet enn ordinære bankinnskudd. Ved siste årsskifte hadde Rakkestad kommune langsiktige gjeld med flytende renter på kr Gjennomsnittlig rentesats p.a. var 1,794 pr Økning av rentesats på 1 prosent gir merutgifter på kr på årsbasis. Oppsummert For de samlede endringer pr. første tertial d.å., viser rådmannen til tabellen nedenfor. 13

14 Enda er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen i flere seksjoner. Det gjelder både innenfor oppvekst, helse- og omsorg og teknikk, miljø og landbruk. Bildet kan dermed forandre seg til rapporten pr da status for 2016 vil vise tydeligere og sikrere enn i dag. Den kan være bedre eller verre enn den var Rådmannen håper å kunne gjøre regnskapet for inneværende år opp i balanse, men det er en reell risiko for at kommunen denne gang må bokføre underskudd. Tabellen: Stab/ Større utgifter/ Mindre utgifter/ Seksjon Mindre inntekter Større inntekter Rådmannens team, kr Stabene, " Barnehage, " Skole, " Kultur, " NAV Rakkestad, " Rakkestad familiesenter, " Hjembaserte tjenester, " Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " Bo- og aktivitetstjenester, " Teknikk, miljø og landbruk, " Næring, " Overføringer Rakkestad Krk. Fellesråd, " Frie inntekter, " Renter, avdrag, utbytte og plasseringer, " Bruk av disposisjonsfond, " Sum, kr Kroner. Andre momenter I øyeblikket bygger Rause AS ut sine lokaler på Mjørud Industriområde for kr inklusive merverdiavgift. Boger Bygg AS er entreprenør for oppdraget. Finansiering er slik: Egenkapital, kr Refusjon av merverdiavgift, " Lån, " Sum, kr Kroner. Rause AS har vanskeligheter med låneopptaket for tiltaket fordi selskapet av ulike årsaker ikke sitter på hjemmelen til tomten. Det kan dermed ikke stille realsikkerhet for lånet. 14

15 I mellomtiden er investeringen ikke finansiert fullt ut. Rause AS trenger tid på å løse dette spørsmålet. Rakkestad kommune eier 88 prosent av Rause AS. Rause AS er et allmennyttig selskap (arbeidsmarkedsbedrift) med meget solid økonomi og finansiering. Det kan ikke dele ut utbytte til sine eiere. Rådmannen går inn for at Rakkestad kommune garanterer for nødvendige lån til Rause AS slik at selskapet kan finansiere og fullføre utbyggingen av sine lokaler. Det er i kommunens interesse, tilnærmet risikofritt og gir også selskapet gode rentevilkår på det aktuelle lån å gjøre denne disposisjonen. Rause AS samlede lånebehov (investeringsperioden) er på ca. 3,25 millioner kroner. Rådmannen anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak i denne saken: Rakkestad kommune garanterer som selvskyldnerkausjonist for lån til Rause AS som følger: Rause AS tar opp lån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt eller annen låneinstitusjon på kr til utbygging av sine lokaler på Mjørud Industriområde. Garantivedtaket omfatter hovedstol kr tillagt 10 prosent (kr ) til sammen kr Lånet må gis på rentevilkår som Rakkestad kommune hadde oppnådd til formålet. Lånets løpetid er 10 år. Garantien gjelder for lånets løpetid (10 år) tillagt 2 år til sammen 12 år. 15

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Tertialrapport nr. 2 2016 Drift Saksnr. 16/3738 Journalnr. 14484/16 Arkiv 153 Dato: 12.10.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. II for 2016 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. Rakkestad

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015 Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 2015 legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Drift Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 Saksnr. 15/2016 Journalnr. 14907/15 Arkiv 153 Dato: 04.11.2015 Innledende 1 Innledende Tertialrapport nr. 2 for 2015 legges fram for vedtak i formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/453 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet.

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/454 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV EIENDOM - 2016 OG 2016-2019 - ORIENTERING Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 / Kommunestyret RAKKESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD ØKONOMISK OPPLEGG 2017 2020 Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Rådmann Alf Thode Skog, personalsjef Steffen Tjerbo, møtsekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Rådmann Alf Thode Skog, personalsjef Steffen Tjerbo, møtsekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.11.2015 Tid: 09:00 09:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. 15/181 Journalnr. 13312/15 Arkiv 151 Dato 01.10.2015 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer Side 3 Tjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Funksjon Navn Forfall Møtt for Politisk valgte arbeidsgiverrepr. Lars-Kristian Holøs Pettersen Peder Harlem

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Funksjon Navn Forfall Møtt for Politisk valgte arbeidsgiverrepr. Lars-Kristian Holøs Pettersen Peder Harlem MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 04.11.2015 Tid: 14:00 14:50 Til stede på møtet Møteleder Arild Edvardsen sak 9/15-10/15 Ellen Solbrække sak 11/15 Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 09:00 09:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes i neste møte av ungdomsrådet.

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes i neste møte av ungdomsrådet. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00 19:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Elise Lilletorp Lien Nestleder Stine Finpå

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Saksnr. 16/741 Journalnr. 6048/16 Arkiv 210 Dato: 27.03.2016 Til behandling 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer, side, 3 Samfunn og statistikk, side,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 09:00 SAKSLISTE. Tittel

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 09:00 SAKSLISTE. Tittel MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/16 16/3471 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Inger Lise Broen Marit Helene Løhren Østby Varamedlem Marit Westad Spaniland Dagmar Karine Andersen

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Inger Lise Broen Marit Helene Løhren Østby Varamedlem Marit Westad Spaniland Dagmar Karine Andersen MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00 20:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Olav Eriksen Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre: Saksprotokoll Utvalg Formannskapet Møtedato 23.11.2016 Sak 92/16 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 16/3284 Tittel BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling Representantene presenterte sine

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2014 Tid: 14:00 15.00 Til stede på møtet Møteleder: Arild Edvardsen - Utdanningsforbundet Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted Rakkestad kommune, Kommunestyresalen Dato 27.10.2016 Tid 18:30 20:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Eldrerådet SAKSLISTE 1/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN

Eldrerådet SAKSLISTE 1/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN MØTEINNKALLING Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.03.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 18.11.2013. Tema: Kulturtiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer