Prinsipper for samarbeid mellom UMB og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) under regelverket om fri stasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipper for samarbeid mellom UMB og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) under regelverket om fri stasjon"

Transkript

1 US-SAK NR: 130/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KAREN EG TARALDRUD OG TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 03/2215 Prinsipper for samarbeid mellom UMB og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) under regelverket om fri stasjon Dokumenter: a) Saksutredning b) Vedlegg: 1. Utskrift av universitetsstyrets møtebok 2. april 2009, sak 52/ Utredning om fri stasjon Forslag til vedtak: 1. UMB yter fri stasjon til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) for å sikre god studentvelferd. Ytelsene skal dekke samskipnadens administrasjonslokaler og støtte opp under kantine, bokhandel, idrett, psykolog- og sosionomtilbud til studenter, alt etter nærmere fastsatte vilkår. 2. UMB yter ikke fri stasjon for eiendom som skal benyttes til videreutleie til bolig eller annen form for forretningsvirksomhet. 3. I tilfeller hvor SiÅs yter tjenester til både studenter og andre (eksempelvis kantiner) skal UMBs fri stasjonytelser avgrenses til studentandelen av tjenesten. 4. Det skal stilles krav om miljøvennlig drift i avtalene mellom UMB og SiÅs. 5. Samarbeid utenom fri stasjonområder skal følge gode forretningsmessige prinsipper. Ås, 27. september 2011 Jan Olav Aasbø fung. universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. OKTOBER 2011

2 2 a) Saksutredning Innledning Denne sak legges fram for universitetsstyret for å få styrets prinsipielle avklaringer på hvordan UMB skal praktisere fri stasjon (gratisytelser se mer presis definisjon under) i forbindelse med studentvelferdstjenester. Bakgrunnen for at saken legges fram er de pågående forhandlinger med Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs). For å kunne gå til sluttforhandling med SiÅs er det nødvendig med styrets avklaring spesielt rundt følgende forhold: Skal UMB, helt eller delvis, tilby fri stasjon for tomtearealer og bygninger som stilles til disposisjon for SiÅs Hvilke retningslinjer eller avgrensing av fri stasjon gjelder når SiÅs kombinerer studentvelferdstjenester med andres bruk av de samme tjenestene (for eksempel kantiner og idrettshall) Ut fra UMBs beregninger utgjør den årlige verdi av fri stasjonsytelser overfor SiÅs ca 12 mill kroner i Beløpet er summen av verdien av gratis lokaler, infrastruktur, tjenester og kontantstøtte. Definisjonen av fri stasjon Fri stasjon er definert i forskriften til samskipnadsloven 11 (fri stasjon omtales nærmere i vedlegg 2): Fri stasjon innebærer at utdanningsinstitusjonen stiller egnede lokaler/arealer med nødvendig basisutstyr til rådighet for studentsamskipnadens studentvelferdsvirksomhet ved institusjonen. Det kan etter avtale med studentsamskipnaden stilles egnede lokaler til rådighet til studentrettede tiltak som drives i regi av andre enn studentsamskipnaden, dersom det kommer studentvelferden på stedet til gode. Fri stasjon er en form for offentlig støtte til studentvelferd, og bruken av det må innrettes slik at det bare kommer studentene til gode. Det er undervisningsinstitusjonen, dvs UMB, som har den endelige myndigheten til å fastsette hvilke arealer som skal omfattes av fri stasjon (forskriften 13). Følgende formål ser ut til å være nærmest obligatoriske for fri stasjon, dersom samskipnaden tilbyr tjenestene til studenter (jfr. Innst.S 101 ( )): Helsetjeneste, sosial rådgivningstjeneste, sosiale og kulturelle tjenester, idrettstjenester, bokhandel, læremiddeltjenester, kantine og barnehage. Innholdet i fri stasjon er: Gratis bruk av lokale, gratis renhold, vakthold, oppvarming, lys og strøm, For kantinedrift dessuten noe utstyr, kjøkkenmaskiner og inventar. Lokaler som tilbys til samskipnadens aktiviteter for studenter skal være egnede til formålet, og dermed vedlikeholdt av universitetet. UMB gir i dag fri stasjon til SiÅs til følgende velferdstilbud: kantiner, bokhandel og trykkeri, idrett, sosionom og psykolog, idrett og studentsamskipnadens kontorer med posthus. Strategisk referanse

3 3 Det fremgår av UMBs strategi at universitetet skal ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø, og dette skal blant annet skje ved: I samarbeid med Studentsamskipnaden i Ås [å] sørge for boliger og velferdstilbud som gjør Ås til et inspirerende og fremtidsrettet studiested for alle studenter. (UMB, Strategi , side 13). Målsetningen avspeiles i styrets føringer for nye avtaler mellom UMB og SiÅs i sak 52/2009 (vedlegg 1). I forbindelse med etatsstyringsmøtene våren 2011 har Kunnskapsdepartementet (KD) innskjerpet styrets ansvar for å legge forholdene til rette for et godt studiemiljø, og minnet om at det skal inngås skriftlige avtaler om fri stasjon mellom lærestedene og studentsamskipnadene. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er underlagt studentsamskipnadsloven som danner rammer for virksomheten. SiÅs har følgende formålsbestemmelse i sine vedtekter: SiÅs skal sikre studentene et best mulig velferdstilbud, og skal gjennom dette bidra til at UMB videreutvikles som et attraktivt og konkurransedyktig lærested. Nærmere om bakgrunn UMB og SiÅs har tidligere hatt en rekke avtaler om samarbeid om ulike formål. Disse omfattet dels en generell samarbeidsavtale, dels en egen, generell avtale om fri stasjon og dessuten særskilte avtaler for ulike formål som kantiner, bokhandel, idrett m.v. Det forhandles nå om nye avtaler, dels fordi tidligere avtaler er sagt opp, dels fordi lovgivningen krever at fri stasjonavtaler reforhandles minst hvert 5. år. SiÅs sa ved brev 30. april 2008 opp avtale om kantinedrift etter vedtak i SiÅs styre. Universitetsstyret sa deretter opp hele avtaleverket med Studentsamskipnaden i Ås ved styrets vedtak 12. juni 2008 i sak 94/2008. I begge tilfeller var hensikten å fremforhandle nye avtaler. Forslag til ny samarbeidsavtale ( hovedsamarbeidsavtale ) ble behandlet i UMBs styre 2. april 2009, sak 52/2009, hvor styret ga universitetsdirektøren mandat til å sluttføre forhandlingene sammen med føringer for innholdet i en ny avtale (se utskrift av styrets møtebok, vedlegg 1). Etter at tidligere avtaler ble sagt opp henholdsvis 2008 (kantiner) og 2009 (hovedsamarbeidsavtale med underliggende avtaler) har samhandlingen mellom UMB og SiÅs innenfor fri stasjonområdet fortsatt etter tidligere tradisjon på de fleste områder, noe som gir grobunn for usikkerhet om ytelsenes omfang og karakter. Eksisterende lovverk om fri stasjon gir utilstrekkelig avklaring av begrepets virkeområde, innhold og omfang (se vedlegg 2). Det er derfor et lokalt mulighetsrom for utvikling av lokale prinsipper for hvordan fri stasjon skal praktiseres i samarbeidet mellom UMB og SiÅs. Universitetsdirektøren legger til grunn at i hovedsak forventes tidligere saksområder for fri stasjon videreført i framtidig avtaleverk med administrasjonslokaler for SiÅs samt tilbud til studenter om kantine, bokhandel, idrett, sosionom og psykolog. Problemstilling 1: Spørsmålet om vilkårene for å stille tomter og boliger til disposisjon til SiÅs for studenthybler Spørsmålet om vilkårene for å stille tomter og boliger til disposisjon for SiÅs til boligformål dreier seg om hvorvidt disse aktivaene skal stilles til SiÅs disposisjon som fri stasjon. Det vises til egen sak om arealstrategi for studentboliger der det er gått nærmere inn på denne problemstillingen og anbefalt at UMB ikke skal legge fristasjon til grunn når tomter og boliger stilles til disposisjon. Det er spesielt to

4 4 hensyn som taler for denne konklusjonen: (1) boligeiendommer ligger utenfor fristasjonsområdet i samskipnadsloven og (2) å stille en eiendom eller bolig til disposisjon som fri stasjon innebærer at tomta/boligen lånes ut (gratis), dvs at leietaker (SiÅs) ikke kan bruke denne som panteobjekt. UMB kan derimot beslutte å stille tomter og boliger til disposisjon for SiÅs på gunstige betingelser eller gratis, eksempelvis gjennom festeavtale til kr 1,-. I et slikt tilfelle kan SiÅs benytte dette som et panteobjekt. Hjemmelen for å stille tomter og boliger til disposisjon for SiÅs blir i dette tilfelle en godkjent dispensasjon fra Instruks for avhending av statlig eiendom mv (Avhendingsinstruksen), ikke fri stasjonsbestemmelsene i samskipnadsloven. Det kan legges til at SiÅs krever fri stasjon for Skoggården som UMB har stilt til disposisjon for SiÅs som studentbolig. SiÅs har ytt en meget god innsats for å klargjøre denne boligen uten at avtalevilkårene med UMB har vært klarert på forhånd. Universitetsdirektørens utgangspunkt over fører til at UMB bør avslå å definere boligen som fri stasjon. UMB kan imidlertid beslutte å leie boligen ut mot en lav årlig leie/kr 0,-. Universitetsdirektørens primære syn er at dette bør man ikke gjøre. Universitetsdirektøren viser imidlertid til egen sak om boligsituasjonen for studenter på samme møte, og legger til grunn at spørsmålet om husleie for Skoggården ikke avgjøres i denne sak, men inngår i de konklusjoner som trekkes i boligsaken. Problemstilling 2: Tjenester overfor andre enn studenter SiÅs yter tjenester til andre enn studenter, typisk kantine for ansatte ved UMB og øvrige gjester, cateringvirksomhet fra produksjonskjøkken. Dette reguleres av samskipnadsforskriften 8 som sier: Studentsamskipnadens studentvelferdstjenester kan bare tilbys til studenter. All annen aktivitet, overfor utdanningsinstitusjonen og dens ansatte. og andre, faller utenfor studentsamskipnadens studentvelferdstjenester og skal kategoriseres som tjenester til andre enn studenter. Tjenester til andre er å forstå som forretningsmessig virksomhet og skal minst dekke sine kostnader. I de tilfeller hvor tjenester til andre skjer kombinert med studentvelferdstjeneste, for eksempel felles kantiner for ansatte og studenter, skal studentdelen av kantina regnes som fri stasjon, mens ansattdelen skal regnes som forretningsdrift. Omsetningstallene skal legges til grunn for forholdsmessig beregning av disse andelene. I 2010 utgjorde omsetning til studentene 42% av omsetningen i kantinene. Da skal 42% av arealkostnader mv i kantinene legges til grunn for beregning av fri stasjonsytelsene. De resterende 58% tilhører forretningsdriften. Her er SiÅs å forstå som en kantineoperatør som bla skal betale husleie til UMB. Universitetsdirektøren ønsker å synliggjøre det fulle kostnadsbildet, både i SiÅs og UMBs regnskaper, og vil etablere en bruttomodell som synliggjør SiÅs kostnader som leietaker av UMBs arealer når tjenester tilbys til andre enn studenter. En følge av dette er at UMB tilsvarende i sine regnskaper må synliggjøre de reelle kostnadene for UMBs kjøp av tjenester fra SiÅs. En slik bruttoordning er etablert ved Universitetet i Agder overfor sin samskipnad og er en ryddig ordning. Fram til i dag har UMBs bidrag og kjøp av tjenester vært ordnet som en netto-ordning overfor SiÅs. Samtidig har heller ikke SiÅs virksomhet overfor UMB vært synliggjort som en studentvelferdsdel og en forretningsmessig del der hvor SiÅs leverer tjenester både til studenter og andre. Det har vært oppfattet slik at SiÅs har hatt full fri stasjon. Slik samskipnadsforskriften nå er utformet er praksis som er fulgt ved UMB/SiÅs til nå ikke forenlig med forskriften.

5 5 Når det skal skilles tydeligere mellom studentvelferdstjenester og tjenester til andre, vil dette i praksis ha følger for kantiner, produksjonskjøkken og idrettshall. Her skal UMBs fri stasjonsforpliktelse avgrenses til den studentrelaterte delen av virksomheten. Særlig om kantiner. SiÅs opererer i dag 4 kantiner og ett produksjonskjøkken på Campus. Kantinene er tilgjengelig for studenter, ansatte og besøkende. I tillegg benyttes produksjonskjøkkenet til cateringproduksjon. Omsetningen til studentene var 42% i 2010, hvilket betyr at andre (i hovedsak ansatte) sto for 58% av omsetningen. Det legges til grunn at gjeldende kantinestruktur videreføres. SiÅs har gitt uttrykk for at de ønsker å operere videre disse 4 kantinene. SiÅs har samtidig signalisert at de ikke ønsker å drive kantiner eller spisesteder i UMBs øvrige bygninger. UMB vil derfor vurdere om man skal tilby andre å etablere enklere serveringssteder/kaffebarer i UMBs øvrige bygninger. Spesielt kan dette være aktuelt i Tårnbygningen. UMB gir kontanttilskudd til drift av kantiner. I 2010 utgjorde dette kr ,- inkl. støtte til kantineutstyr. En problemstilling ved kontantstøtte til SiÅs drift av kantiner m.m. er at SiÅs henvender seg til flere markedssegmenter, slik at støtten skaper konkurransevridning i forhold til konkurrenter. SiÅs er cateringleverandør til UMB, Ås kommune og andre, og benytter produksjonskjøkkenet på Samfunnet til formålet. Kantiner på campus er åpne for alle. Disse forhold nødvendiggjør særlig oppmerksomhet mot forbudet mot konkurransevridende tilskudd til kantinedriften. Særlig om GG-hallen og øvrige idrettsanlegg Universitetsdirektøren har lagt til grunn at idrettstilbudet i GG-hallen og øvrige idrettsanlegg skal fortsette på samme måte som til nå. På samme måtet som for kantiner må det etableres en bruttoordning for studentaktiviteten med tilhørende fri stasjon. Tilsvarende må det beregnes husleie for forretningsvirksomheten med tilhørende prising av andres kjøp av tjenester (i praksis UMBs trening for ansatte) som ikke går inn under studentvelferdstjenester. Universitetsdirektørens vurderinger: Avklaring av UMBs vilkår for å stille boliger og tomter til disposisjon for SiÅs og praktiseringen av fri stasjon der SiÅs leverer tjenester til andre vil gi grunnlag for å komme videre i forhandlingene med SiÅs. Innholdet i avtalen med SiÅs om fri stasjon vil, etter universitetsdirektørens vurdering, innebære at UMBs reelle fri stasjonsytelser blir liggende på omtrent samme nivå som i dag. Det legges som sagt opp til en rydding og klargjøring av pengestrømmene som vil bidra til større gjennomsiktighet i transaksjonene mellom UMB og SiÅs.

6 6 US-sak nr. 114/2011, Vedlegg 1. UMB Utskrift av universitetsstyrets møtebok 2. april 2009 Sak 52/2009: Hovedsamarbeidsavtale med Samskipnaden i Ås Vedtak: Administrerende direktør gis mandat til å sluttføre forhandlingene til hovedsamarbeidsavtale med SiÅs med utgangspunkt i den avtaletekst som ble framlagt i møtet og med de kommentarer som styret gav. Styret ber om at følgende hensyn blir ivaretatt: 1) UMB skal bruke sine eiendommer for å sikre SiÅs arealer til gode botilbud til studentene. Det legges ev. inn klausuler knyttet til eierskap av tomtene. 2) UMB vil kunne stille kravspesifikasjoner knyttet til leveranser innenfor de deler av avtalen som ikke er lovregulerte gjennom lov om samskipnader 3) Det må stilles krav til at SiÅs benytter høye miljøstandarder i sitt arbeid. 4) Avtalen skal ta hensyn til framtidige krav til studentvelferd og servicetjenester knyttet til fusjonsprosessen med NVH. 5) Avtalen skal ikke være til hinder for utvikling av konkurrerende tjenestetilbud der dette er relevant. Styret forutsetter at de øvrige avtaler vil bli framforhandlet og etter behov lagt fram for styret til godkjenning utover våren og høsten Karen Eg Taraldrud 11. august 2011 Utredning til bruk for US-sak 114/2011 US-sak nr. 114/2011, Vedlegg 2.

7 7 Fri stasjon: Ansvar for studentvelferd. Utdanningsinstitusjonen har ifølge studentsamskipnadslovens 5 det overordnete ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen. Bestemmelsen er den samme som universitets- og høyskolelovens 4-3, første ledd. Utdanningsinstitusjonene må inkludere studentvelferden i sin planlegging av læringsmiljøet, og må herunder vurdere hvilke velferdstiltak det er behov for ved lærestedet. Universitetet kan ikke forplikte studentsamskipnaden økonomisk og heller ikke pålegge studentsamskipnaden å gjennomføre bestemte tiltak som universitetet ønsker. (Ot.prp.nr.56 ( ), side 4). Studentsamskipnadenes oppgave er definert i lovens 3: En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. En studentsamskipnad skal tilby tjenester til studenter. - altså et operativt ansvar. Langt på vei kan ansvarsfordelingen forstås slik at universitetet skal stå for de strategiske valg av velferdstilbud som skal prioriteres for studentene, mens ansvar for gjennomføring er tillagt studentsamskipnaden. Det kan argumenteres for at universitetets overordnete ansvar må omfatte føringer for hvilket nivå de valgte tjenester skal ha, men dette kan ikke legges på et nivå som er umulig å oppfylle for samskipnaden. Dessuten bør valgene tas etter samråd med samskipnaden. Regelverk av betydning for fri stasjon: Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitetsloven eller univl.), Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven), Forarbeider til studentsamskipnadsloven, især Ot.prp. nr. 71 ( ) og Inst.S.nr. 101 ( ). Innstillingen gjaldt studentsamskipnadsloven 1996, men bestemmelsen om fri stasjon er videreført, og senere lovforarbeider viser til Innst.S.nr. 101 ( ). Forskrift 22. juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsforskriften) Kunnskapsdepartementets rundskriv F Regelverket om fri stasjon for studentsamskipnader hører under Kunnskapsdepartementet (KD). Med fri stasjon menes at universitetet stiller lokaler med nødvendig basisutstyr og visse tjenesteytelser gratis til disposisjon for samskipnaden til bruk for samskipnadens velferdstilbud til studenter. Universitetet beholder eiendomsretten til lokalene. Lovgivningen fastslår at universitetet har den endelige beslutning om hvilke fri stasjonytelser som skal gis til studentsamskipnaden. Fri stasjon er spesiallovgivning, noe som normalt tilsier forsiktighet med utvidende tolkninger eller analog anvendelse utenfor reglenes tiltenkte virkeområde. Med andre ord har universitetet valgfrihet innenfor lovens rammer, og det er ikke opp til universitetet å tøye disse. Definisjonen av studentvelferdstjenester er flytende. Nødvendig basisutstyr er ikke definert i lovgivningen. Tilhørende tjenesters art og omfang er uklart beskrevet i lovgivningen. Lovverk åpner

8 8 for lokale tilpasninger på alle disse punkter, og det er tillagt universitetet å fatte beslutning om rekkevidden av fri stasjonytelser på alle tre punkter. Studentvelferdstjenester er tjenester til studenter hvor formålet er å støtte opp om de særskilte behov studentene har i kraft av sin livssituasjon som studenter (studentsamskipnadsforskriften 8). Dette kan være tjenester innenfor kantine, bolig, trening, helse- og sosialtjenester, rådgivning, studentsosiale, - demokratiske, -faglige og -kulturelle tiltak, barnehage til barn av studenter og salg av studielitteratur. Oppramsingen er veiledende. Det er et visst handlingsrom for å tilpasse aktivitetene til de lokale studenters ønsker, det øvrige velferdstilbudet på stedet og studentsamskipnadens økonomiske forutsetninger. Eksempel på andre tilbud er karrieresenter for studenter, som tilbys av samskipnader i Oslo og Vestfold. Utgangspunktet er at universitetet skal gi fri stasjon til samskipnaden til drift av velferdstjenester for studenter. Det finnes likevel begrensninger i plikten, dels knyttet til velferdstilbudets karakter, dels knyttet til målgruppen for tilbudet. Følgende formål ser ut til å være nærmest obligatoriske for fri stasjon, dersom samskipnaden tilbyr tjenestene til studenter (jfr. Innst.S 101 ( )): Helsetjeneste, sosial rådgivningstjeneste, sosiale og kulturelle tjenester, idrettstjenester, bokhandel, læremiddeltjenester, kantine og barnehage. Lovgitte begrensninger består i at tilbudene skal gjelde velferd og de skal rettes mot studenter. Forretningsdrift skal som utgangspunkt ikke ha fri stasjon, men dette prinsipp modifiseres noe for forretningsdrift som sikter mot studentsituasjonen, typisk kantiner, bokhandel m.v. Fri stasjon skal normalt ikke gjelde boliger, boligtomter eller kommersiell utleievirksomhet til annet formål. Velferdstiltak rettet mot andre enn studenter kan det ikke ytes fri stasjon til. Innholdet i fri stasjon er: Gratis bruk av lokale, gratis renhold, vakthold, oppvarming, lys og strøm, For kantinedrift dessuten noe utstyr, kjøkkenmaskiner og inventar. Lokaler som tilbys til samskipnadens aktiviteter for studenter skal være egnede til formålet, og dermed vedlikeholdt av universitetet. Ordningen kan også omfatte situasjoner der utdanningsinstitusjonen overfører midler til studentsamskipnaden, som den benytter til å leie eller eie lokaler til studentvelferdsaktivitet. Dette er hensiktsmessig når læringsstedet ikke disponerer egnede lokaler til velferdstiltakets behov. Fri stasjon består av visse kjerneytelser, som universitetet utvilsomt er pliktig å yte når fri stasjon gis. Universitetet kan velge å legge inn ytterligere ytelser som fri stasjon etter de lokale forhold, men innenfor begrensninger i studentsamskipnadsloven (hindre konkurransevridning) og i noen tilfeller i statens avhendingsinstruks (statens økonomiske interesser). Studentsamskipnadsloven legger opp til å hindre at statlige støttemidler til studentvelferd går til subsidiering av samskipnadenes kommersielle virksomhet. Reglene skal sikre at studentsamskipnadene opptrer i tråd med reglene om statstøtte i EØS-avtalen. (Samskipnadsloven 3 og Ot.prp. nr. 71 ( ) side 7).

9 9 Dersom universitetet ønsker å prioritere et høyt nivå på visse tjenester er det trolig ikke noe i veien for å gi spesifikk støtte til dette, så lenge støtten ligger innenfor de lovbestemte rammer for fri stasjon. Eventuelle frivillige støtteordninger må kunne gis med bestemte forutsetninger om anvendelsesmåte. Tjenester overfor andre enn studenter I begrenset grad kan samskipnadene yte tjenester til andre enn studenter, men tjenester til ikkestudenter skal selges uten kompensasjon av støttemidler til samskipnadene. Bakgrunnen for dette er at de velferdstjenestene som samskipnadene skal yte overfor studenter er beskyttet i forhold til EØSrettslige statsstøtteregler. For velferdstiltak som retter seg mot både studenter og andre (herunder ansatte) gjelder reglene om fri stasjon bare for studentandelen (studentsamskipnadsforskriftens 11). Den øvrige andel skal følge forretningsmessige prinsipper. Forholdstallet beregnes etter studenters og andres andel i bruken av det pågjeldende tiltak. Studentsamskipnadene har ingen forpliktelser overfor universitetets ansatte. Universitetet har anledning til å subsidiere visse velferdstilbud til ansatte, men dersom dette skjer med studentsamskipnaden som utførende organ er det et ufravikelig krav til studentsamskipnaden at den delen av aktiviteten som benyttes av ikke-studenter ikke skal nyte godt av offentlig tilskudd til studentvelferd, og at aktivitetene skal holdes regnskapsmessig adskilt. Kryssubsidiering skal ikke skje, og dette skal samskipnaden dokumentere ved adskilte regnskaper. Tilskudd fra utdanningsinstitusjonene til å subsidiere egne ansattes bruk av samskipnadenes velferdstjenester må nedfelles i en egen avtale mellom samskipnad og utdanningsinstitusjon. Kunnskapsdepartementet legger i rundskriv F dette punkt ut slik at utdanningsinstitusjonene i forbindelse med fri stasjon plikter å stille de krav og vilkår som er nødvendige i forhold til reglene om offentlig støtte (rundskrivets merknader til 11). Annet regelverk om økonomiske forhold mellom universiteter og studentsamskipnader: Forskrift 19. desember 1997 nr. 1530: Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner (avhendingsinstruksen). Reglement for økonomistyring i staten, 12. des Forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger. Avhendingsinstruksen hører under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Avhendingsinstruksens formål er å ivareta statens økonomiske interesser ved alle former for avhending av råderett over fast eiendom (avhending kan være salg, gave, bortfeste og makeskifte). Etter avhendingsinstruksen skal avhending skje til markedspris. Kravet om markedspris antas å gjelde i forhold til SiÅs for eiendommer/tomter hvor det ikke gis fri stasjon, herunder festetomter til studentboliger, samt for beregning av betalingsdelen for eiendommer som skal ha delvis fri stasjon. Lovbestemmelsene om fri stasjon setter normalt avhendingsinstruksen til side, men når samhandling mellom UMB og SiÅs ikke skal følge fri stasjonreglene antas avhendingsinstruksen å gjelde. Dispensasjon kan i slike tilfeller bare gis av Stortinget eller det aktuelle departement.

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. OKTOBER

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak:

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 46/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TEREJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Oppfølging av US-sak 131/2011

Detaljer

Henvendelse fra Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) om overtakelse av GG-hallen

Henvendelse fra Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) om overtakelse av GG-hallen US-SAK NR: 59/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/492 Henvendelse

Detaljer

Økonomidirektør og -sjefssamling 2015 Fristasjonsordningen

Økonomidirektør og -sjefssamling 2015 Fristasjonsordningen Økonomidirektør og -sjefssamling 2015 Fristasjonsordningen Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 22.04.15 Forskrift om studentsamskipnader Fri stasjon innebærer at utdanningsinstitusjonen stiller egnede lokaler/arealer

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås US-SAK NR: 195/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2010/653 Salg av Raveien 13, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 4 i Ås kommune

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Avtaler skal forelegges universitetsstyret for endelig godkjenning.

Avtaler skal forelegges universitetsstyret for endelig godkjenning. US-SAK NR: 58/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2003/2109 Drift

Detaljer

UMBs eiendomsforvaltning orientering til Universitetsstyret. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg

UMBs eiendomsforvaltning orientering til Universitetsstyret. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg US-SAK NR: 151/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOSLEN ARKIVSAK NR: 2010/1468 UMBs eiendomsforvaltning

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER

FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 22. juli 2008 med hjemmel i lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader 3, 5, 6, 10 og 12, med endringer 10. desember 2008.

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Drivkrefter til endring og konsekvenser for fristasjon og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og samskipnad

Drivkrefter til endring og konsekvenser for fristasjon og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og samskipnad Drivkrefter til endring og konsekvenser for fristasjon og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og samskipnad Tema Litt rundt det formelle Fristasjon et verdifullt prinsipp og ikke en sovepute Drivkrefter

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

Universitetsstyret vil gi følgende foreløpige signaler:.

Universitetsstyret vil gi følgende foreløpige signaler:. US-SAK NR: 115/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLERE: TERJE HOLSEN OG KAREN EG TARALDRUD ARKIVSAK NR: 04/1762 Arealstrategier

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN US-SAK NR: 37/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM 1302 1901 SAKSBEHANDLER: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: 03/3652 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Sammen med studentorganisasjoner og lærested skal SiÅs bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt læringsmiljø i Ås.

Sammen med studentorganisasjoner og lærested skal SiÅs bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt læringsmiljø i Ås. 1. Visjon Studentsamskipnaden i Ås skal være en fremragende servicebedrift som skal bidra til å gjøre Universitetet for miljø- og biovitenskap til landets mest attraktive lærested. 2. Slagord Studenten

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær Hva er EØS? 4 Omfattende

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

US-sak 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg.

US-sak 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. 1302 1901 US-SAK NR: 75/2010 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSBEHANDLER(E):ELIZABETH DE JONG, CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: 2009/1248 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR US-sak

Detaljer

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET

Detaljer

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 10/6299-13 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Geir Aalgaard UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI - TOMTE ERVERV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1 Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Tlf: 22 59 68 00 Web: www.sio.no Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Høringssvar vedrørende høringsnotat om endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgrupper

Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgrupper Dato: 06.06.2014 Vår referanse: 2014/1470/347 Vestfold Fylkeskommune Stabsavdelingen HR-seksjonen Svend Foyns gate 9 3126 Tønsberg Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgrupper Det vises til brev fra

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Salg av Osloveien 1, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 11, 12, 223 og 244 i Ås kommune

Salg av Osloveien 1, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 11, 12, 223 og 244 i Ås kommune US-SAK NR: 189/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2007/1556 Salg av Osloveien 1, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 11, 12, 223 og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren Lru 5139/0^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200800251 200800785-/BMO 27.11.2009 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets-

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2012 35318/2012 2012/3309 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/109 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018 1302 1901 US-SAK NR: 95/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP OG PROSJEKTLEDER EIENDOM, TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2010/672 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MV

MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MV Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Steinar André Bergh 01.04.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 71 53 2008/461470/SKDREAV/SAB / 777 Norges Kommunerevisorforbund v/nn Postboks

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

1 Innhold. Mål og strategier 2015 2018

1 Innhold. Mål og strategier 2015 2018 Mål og strategier 2015-2018 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Studentsamskipnadens strategihus... 4 3.1 Overordnede målsetninger... 5 3.2 Målgrupper... 5 4 Forhold til omverden... 6 4.1 Forhold

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

19.09.2013. Spørsmål: Avhendingsinstruksen (AI) Kgl. resolusjon av 19. des. 1997. Avhendingsinstr. (AI) - klar for revisjon?

19.09.2013. Spørsmål: Avhendingsinstruksen (AI) Kgl. resolusjon av 19. des. 1997. Avhendingsinstr. (AI) - klar for revisjon? Avhendingsinstr. (AI) - klar for revisjon? Skifteseminaret 19.9.2013 Advokatene i Forsvarsbygg v/advokat Aniken Bugge Spørsmål: Fungerer AI som et godt verktøy for å sikre verdier som ligger i offentlige

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger Mørkvedlia - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger Mørkvedlia - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.02.2012 7270/2012 2012/913 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/19 Formannskapet 22.02.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret.

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret. US-SAK NR: 99/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: Midlertidig ansatte ved UMB

Detaljer

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Utgangspunktet for bruk av Opplysningsvesenets fonds avkastning er

Detaljer

Deres ref.:16/4765- Vår ref.:04/2016 Dato:

Deres ref.:16/4765- Vår ref.:04/2016 Dato: Deres ref.:16/4765- Vår ref.:04/2016 Dato: 08.09.2016 Høringssvar Forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler ONF vil takke for muligheten til å avgi høringssvar

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF Sak 26/12 Høring ny Helseforetakslov STYRET Saksbehandler Asbjørn Hofsli Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/601 Dato for styremøte 22.03.12 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2005-2009

STRATEGISK PLAN 2005-2009 STRATEGISK PLAN 2005-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 1 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljøforhold 3 3.4. Studentene 3

Detaljer

NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT

NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT Til: Fra: Om: Styret Rektor Fremtiden til eiendommene i Grensenområdet Bakgrunn Det legges opp til at denne saken diskuteres

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell.

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell. Deres dato: 5.11.2012 Deres referanse: 12/2935 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Rektors og prorektors lønnsvilkår Saksnr: 15/05628-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer