ÅRSPLAN Guovssagas mánáidgárdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Guovssagas mánáidgárdi"

Transkript

1 ÅRSPLAN Guovssagas mánáidgárdi Tromsø kommune BARN FORELDRE ANSATTE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s Barnehagensformål s Mål for Guovssahas mánáidgárdi s Presentasjon av barnehagen s barnegruppen s personal s Opptak s Samisk språk, kultur og tradisjoner s Fagområder s Barns medvirkning s Sosial kompetanse s Lek s Målsetninger i hverdagssituasjoner og rutiner s Måltidene s Samlingsstund s På og avkledning s Ute s Skoleforberedende aktiviteter s Dokumentasjon s Evaluering s Planleggingsdager s Samarbeidsutvalg s Årskalender s.11

3 Lihkolaš ja iešbirgejeaddji boahtteáigi / Lykkelig og selvstendig fremtid, med fokus på fellesskap, glede og humor 1.0 Innledning: Ifølge Lov om Barnehager skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Årsplanen skal gi oversikt over den pedagogiske virksomheten i barnehagen med de aktiviteter, arbeidsmetoder og målsetninger vi velger å jobbe med gjennom året. Årsplanen skal være et bindeledd i forholdet mellom barnehagen og foreldre, og i samarbeidet mellom barnehagen og samarbeidsutvalget. Den skal også være et arbeidsdokument for personalet ved å sikre sammenheng og progresjon i arbeidet med barn. Årsplanen er bestemmende for hva som skal skje daglig, ukentlig og månedlig, men vi gir også plass til uforutsette og spontane aktiviteter. Årsplanen skal ikke være til hinder for å gjennomføre aktuelle begivenheter som dukker opp i løpet av året. Vårt arbeid vil også bli evaluert ettersom året gå da kan det hende at det vil være formålstjenelig at vi endrer på planene og håper foreldre har forståelse for dette. Dersom planene endres, vil selvsagt foreldrene få beskjed om dette. 2.0 Barnehagens formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barna behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1). 3.0 Guovssahas mánáidgárdi har som mål å: Ivareta og videreutvikle samisk språk og gi barna trygghet i forhold til språket. Ta vare på samiske verdier og styrke barnas identitet og tilhørighet til de ulike samiske miljø, samfunn og levemåter, samt forsøke å forene dette med det samiske miljøet i byen. Utvikle respekt og toleranse for andres språk og kultur tilhørighet. 4.0 Presentasjon av barnehagen: Barnehagen ble stiftet av Romssa Sami searvi foreldreutvalg i I 1988 overtok Tromsø kommune driften av barnehagen, etter det har barnehagen vært i

4 kommunes eie. Barnehagen flyttet inn i nye lokaler ved Prestvannet 5.februar Barnegruppen: Barnegruppen i år er på 32 barn i alderen 1 år til 6 år. Vi har en 0 3 års base, Mánnu og en 3 6 års base, Násti. Vi planlegger å legge om basene til to 1-6 års baser. Dette ønsker vi å gjennomføre for å bedre organiseringen av daglige aktiviteter, barnas alder og antallet barn. Vi ønsker også bedre samarbeidet på tvers av basene. Vi kommer til å bruke god tid utover høsten til omleggingen slik at dette skal være trygt og godt for barna å komme til barnehagen. 4.1 Personal: Tromsø kommune har omorganisert barnehagesektoren. Det er nå seks enhetsledere for alle kommunens barnehager. Guovssahas mánáidgárdi tilhører, sammen med 7 andre barnehager, Tromsøya vest barnehager. Enhetsleder: Fagleder: Pedagogisk leder Násti: Pedagogisk leder Mánnu: Førskolelærer: Hilde Dahl Djupnes. Wenche A. Nergård Inger Ellen Marja Eira. Petr Lukin Berit Margrete Eira. Assistenter: Marit Ellen Oskal Berit Kirsti Gaino. Kirsten Ragnhild Gaup. Engasjement: Kain Isaac Eira Ann Cecilie Hætta Kjøkkenassistent: Berit karin Utsi 5.0 Opptak: Opptak av barn skjer kontinuerlig. Hovedopptaket er 15. mars. Kommunen har kriterier for tildeling av plassene. I tillegg har vår barnehage ekstra kriterier knyttet til språket: Barn med samisk som aktivt språk.

5 Barn uten aktivt språk skal ha samisk som hjemmespråk. Dette forståes slik at den ene eller begge foreldre snakker samisk til barnet. Barnehagen kan, etter særskilt avtale med foreldre, ta opp barn som ikke har samisk som hjemmespråk. Avtalen skal inneholde et opplegg der foreldrene i samarbeid med barnehagen forsøker å lære barnet samisk. En slik avtale gjelder som prøveordning inntil barnet får aktivt språk og vurderes underveis. 6.0 Samisk språk, kultur og tradisjoner: Barnehagen ligger midt i et norskspråklig miljø, og fungerer som det eneste samiskspråklige miljøet for mange av barna. Vi vil derfor legge vekt på det samiske språket i barnehagen. Barnehagen vil aktivt og bevisst jobbe med språket gjennom hele barnehageåret og fokusere på språket i hverdagslivet og i aktiviteter som vi har i løpet av barnehageåret. Personal som er bevisst sin rolle som språk- og kulturformidler. Viktig at personalet hjelper barna til å bruke samisk i hverdagssituasjoner og i lek. Samarbeid mellom barnehagen og foreldrene angående språk. Vi vil ha fokus på samisk kultur og tradisjoner. Vi vil ta utgangspunkt i årstidene og knytter samisk tradisjoner og kultur til temaer som vi har hver måned. Språk og kulturformidling henger uløseling sammen, og aktivt bruk av språket og læring av nye ord vil være en viktig del av dette arbeidet. Duodji. Vi ønsker at duodje skal være en naturlig del av barnas aktivitet i barnehagen. Kjennskap til og ferdigheter om bruk av ulike materialer (horn, never, sisti, ull osv.). Bli kjent med ulike teknikker. Samle barna om en felles aktivitet. Utvikle finmotorikk og kreativitet. Styrke og bearbeide hendelser i forhold til temaarbeidet. Det er ikke produktet som vil være viktig i denne sammenhengen, men skaperglede. Samisk mat. Barna skal være med på hele prosessen. Både når det gjelder slakting av rein, røyking av kjøtt, salte kjøttet. Høsting av bær, rensing, lage saft og syltetøy. Å sløye fisk, salte og tørke. Samtidig ønsker vi også å formidle glede og aktivitet i måltidene i barnehagen. Vi ønsker å at barna skal ta del i forberedelsene til måltidene og tilberedelse av mat. Naturen. Benytte oss av naturen som vi har rett utenfor barnehagen - Lage bål, bruke kniv, positive opplevelser i naturen og bruk av den, reinkjøring osv. Eventyr og sagn muntlig fortellinger. Joik/sang/musikk Bruk av de samiske bygningene.

6 7.0 Fagområder: Barnehagen jobber aktivt i forhold til de 7 fagområdene. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Årskalenderen viser til hvilket fagområde vi jobber med i de forskjellige periodene. I løpet av barnehageåret skal vi ha vært igjennom alle fagområdene. Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. 8.0 Barns medvirkning: At barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke sin hverdag er viktig og har også blitt lovfestet i barnehageloven. Medvirkning betyr ikke at barn skal bestemme alt. Vi skal utvikle prosjekter og planlegge temaer ut ifra barnas utforskertrang. Da med utgangspunkt i ting som barna er opptatt av eller at vi som voksne vekker en impuls i forhold til temaer vi velger. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og virdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet: Kontinuerlig jobbes det med at barn skal ha mulighet til å få uttykke sine ønsker og meninger i hverdagen. Så langt det er mulig gjør vi det vi kan for å legge til rette dagen. 9.0 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barna egen kulturskaping og bidra til at barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Å utvikle et barns sosiale kompetanse vil i praksis si å lære det sosiale ferdigheter. Hovedmålet med sosialkompetanse vil være å forebygge adferdsvansker, mobbing og konflikter. Det gjør man positivt ved å påvirke barn i forhold til:

7 Empati: forstå hva en selv og andre føler, sette seg i andres sted og ha medfølelse med andre. Mestring av sinne: gjengjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og anvedne teknikker for å roe seg ned. Det er ikke et mål at barna skal undertrykke sinne, men i noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre frustrasjon. Problemløsning: å stoppe opp, tenke seg om og velge en løsning etter først å ha konkretisert problemet og diskutert hvilke løsninger som finnes Lek: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livs utfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge omgivelser. Leken er viktig for oppbygning av sosial kompetanse. Barnet lærer regler og normer for hvordan de skal fungere sammen med andre. Leken endrer karakter etter alder og utviklingstrinn. De voksne skal ikke være lekekamerater for barna, men heller tilrettelegge for leken og prøve å integrere alle barna i leken. Når deltar de voksne i leken: Når nye barn skal tilvennes barnehagen. Hvis vi ser at noen av barna ikke bli tatt med i leken. Når vi vil inspirere og hjelpe barna med å utvikle leken. I samlingsstundene. Når vi vil påvirke barna til å leke på samisk. Tilrettelegge leken for de minste barna Målsetninger i hverdagssituasjoner og rutiner: 11.1 Måltidene: Få mulighet til å bli selvstendig og prøve å greie seg mest mulig selv. Hjelpe hverandre Være en hyggelig fellesstund Samlingsstund: Barna får utfordringer i forhold til sitt eget utviklingsnivå.

8 Lytte, ta ordet, meningsytring, m.m. Bli kjent med benevnelser som tall, bokstaver, farger m.m På og avkledning: 11.4 Ute: Bli så selvstendig og selvhjulpen som mulig. Voksne oppmuntrer og roser og hjelper til der det trengs. Lære ord og begreper om kropp og klær. Mest mulig fri lek. Barna skal utvikle kreativitet, ha det morsomt og utvikle seg fysisk og sosialt. Regel - lek: lære å følge spilleregler. Ansatte skal være gode forbilder, slik at barna finner på nye lekemåter og føler at det er trivelig og godt å være ute. Vi skal være ute i frisk luft, uansett vær og vind Skoleforberedende aktiviteter: Da barna i barnehagen som oftest begynner på Prestvannet skole vil det være en naturlig samarbeidspartner, samt Gimle barnehage og de samiskspråklige førskolebarna der. Hvis det er barn som skal begynne på andre skoler, ønsker vi å få til samarbeid med disse. Skoleklubben er forberedende til skolestart. Dette innebærer at de har egne turer og opplegg. Skolen og barnehagen besøker hverandre, bli kjent osv. Barna lager sin egen arbeidsperm. Førmatematikk: trene på tall, form og antall o.l Språkligbevissthet: Lek med språket. rim og regler, bokstaver/lyd, spille spill og høytlesing. Øve på selvstendighet, lære seg blyantgrepet, vent på tur, ta imot beskjeder og gjennomføre dem o.l 13.0 Dokumentasjon: Pedagogisk dokumentasjon er å se og ta vare på læringsprosesser i barnehagen. Dokumentasjon kan bidra til å utvikle voksnes forståelse av barns læring og barnehagens betydning som arena for omsorg, lek og læring.

9 Gjennom dokumentasjon synliggjør vi barnas prosjekter, temaarbeider og hverdag. Du finner vår dokumentasjon i gangen og inne på basene. Personalet i barnehagen ønsker å dokumentere og synliggjøre arbeidet bl.a. ved å: Ta bilder av barna i ulike aktiviteter. Lage plakater av bildene og skrive hva vi har gjort. Bildene gjøres også tilgjengelig for foreldrene. Bildedokumentasjon blir også sendt til foreldre / foresatte pr. e mail. Henge opp bilder / plakater i basene hvor alle får sett hva barna har gjort. Lage permer/mapper til hvert barn, hvor vi samler opp ting de har laget, bilder, korte skriv om hva de har gjort, evalueringer osv Evaluering: Evaluering er en viktig del av års planlegging. I tillegg til personalets evaluering er det også nødvendig at foreldrene deltar. Vurderinga skal måle om vi har nådd de målsetninger som vi hadde foreslått, om vi skal endre årsplanen eller bruke andre arbeidsmetoder. Det enkelte barns utvikling. Hvordan barnegruppen fungerer. Forholdet mellom voksne og barn. Personalsamarbeid. Foreldresamarbeid. Hvordan barnehagen fungerer internt og utad. Det daglige arbeidet og rutiner. Foreldrene har mulighet til å evaluere både hverdagsaktiviteter og aktivitetsplan. Evalueringa gjennomføres gjennom spørreskjema, foreldresamtaler og foreldremøter. Resultatet av vurderingen skal legges til grunn for arbeidet med neste årsplan Planleggingsdager: 12. september, 11. november,9. og 10. februar og 18.mai. Barnehagen vil være stengt når vi har planleggingsdager Samarbeidsutvalget : I henhold til Lov om barnehager skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Utvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I tillegg skal en representant fra kommunen sitte i utvalget. Utvalget skal

10 først og fremst være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom barnehagen og foreldrene. For dette barnehageåret er disse valgt inn: Barnehagens representant: Marja Eira og Risten Gaup. Foreldrenes representant: Synnøve Lode og Elisabeth Einarsbøl. Kommunens representant: Enhetsleder / Fagansvarlig.

11 SEPTEMPER 2011 Høst og sjøsamiske tradisjoner. Fagområde: natur, miljø og teknikk, nærmiljø og samfunn. Barna er med på aktiviteter knyttet til temaet høst. Slik som å plukke bær og sanke kvister og de har jobbet med sennagress forrige måned. Vi legger vekt på at barna skal få oppleve endringene som skjer i naturen når det nærmer seg vinter. Vi har også fokus på sjøsamiske tradisjoner. Barna får også bli kjent med sauen. Tur til Lakselvbukt, hvor barna kanskje får være med på klipping av sau og samle inn sau for vinteren, og høste nn poteter. 1/9 2/9 35 Høst Høst 36 5/9 Høst 6/9 Høst 7/9 Høst 8/9 Høst 9/9 Høst 37 fisk 12/9 13/9 Høst 14/9 Høst 15/9 Høst 16/9 Høst 38 Planleggings - dag, barnehagen stengt 19/9 Sau 20/9 Sau 21/9 Sau 22/9 Sau (Ina Charlotte 3 år 17/9) 23/9 Sau 39 fisk 26/9 Sau 27/9 Sau Lea Marie 2 år 28/9 Sau 29/9 Sau 30/9 Sau fisk HMS - møte

12 Oktober 2011 Reinslakting. Barna får være med på prosessen hvor vi får kjøttet, - fra reingjerdet til fryseboksen og middag. Vi parterer, salter og røyker kjøttet, og spikrer reinskinnet til tørk på veggen. Hvis mulig drar vi til reingjerdet 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 40 Sau Sau Sau Sau Sau 41 10/10 Rein 11/10 Rein 12/10 Rein 13/10 Rein 14/10 Rein 42 17/10 Rein 18/10 Rein 19/10 Rein 20/10 Rein 21/10 Rein 43 24/10 Rein 25/10 Rein Ida Emilie 3 år 26/10 Rein 27/10 Rein 28/10 Rein HMS - møte 44 31/10 Duodji

13 Samisk håndarbeid (duodji). Fagområde: kunst, kultur og kreativitet. November 2011 Vi gjør håndarbeid med forskjellig type materiale som reinhorn, skinn (sisti), saueull. Vi lager stjernehimmel av tre, garn, spiker osv. HUSK: lever svarslipp for juleferie 1/11 2/11 3/11 4/11 44 Duodji Duodji Duodji Duodji 45 7/11 Duodji 8/11 Duodji 9/11 Duodji 10/11 Duodji 11/ /11 Duodji 15/11 Duodji 16/11 Duodji 17/11 Duodji Planleggings dag, barnehagen stengt 18/11 Duodji 47 21/11 Duodji 22/11 Duodji 23/11 Duodji 24/11 Duodji ( Mina 5 år 19/11) 25/11 Duodji 48 HMS - møte 28/11 Advent og jul 29/11 Advent og jul 30/11 Advent og jul

14 Desember 2011 Advent og jul. Fagområde:etikk, religion og filosofi Vi baker, adventslys, åpner adventskalender og synger julesanger. Vi ønsker å bruke dagene til koselige og lystbetonte aktiviteter. Julegudstjeneste i Elverhøy kirke (nærmere info kommer). 48 1/12 Advent og jul 2/12 Advent og jul /12 Advent og jul 12/12 Advent og jul 6/12 Advent og jul, felles samlingstund 13/12 Santa Lucia Julefest /12 Advent og jul 14/12 Advent og jul 8/12 Advent og jul 15/12 Advent og jul 9/12 Advent og jul 16/12 Advent og jul 51 19/12 Advent og jul (grøt) Mathias 5 år 20/12 Advent og jul 21/12 Advent og jul 22/12 Advent og jul 23/12 Advent og jul 52 26/12 Barnehagen stengt 2. juledag 27/12 Vanlig åpningstid 28/12 Vanlig åpningstid 29/12 Vanlig åpningstid 30/12 Vanlig åpningstid (Malin Sofie 3 år 1/1-11)

15 JANUAR 2012 Kroppen vår. Fagområdene: Kropp, bevegelser og helse. Jobbe med med kroppsbenevnelser. Hvordan kan vi bruker kroppen. Sola kommer tilbake 1 2/1 Kroppen min 3/1 Kroppen min 4/1 Kroppen min 5/1 kroppen min 6/1 kroppen min Eli Maret 4 år 2 9/1 Kroppen min 10/1 Kroppen min Daniell 2 år 11/1 Kroppen min 12/1 Kroppen min 13/1 Kroppen min 3 16/1 Sol 17/1 Sol 18/1 Sol 19/1 Sol 20/1 Sol Solfest /1 Kroppen min 30/1 Samefolkets dag 24/1 Kroppen min 31/1 Samefolkets dag 25/1 Kroppen min 26/1 Kroppen min 27/1 Kroppen min Emilie 2 år HMS - møte

16 Februar 2012 Samefolketsdag. Fagområde: nærmiljø og samfunn. Vi feirer samefolkets dag. Fagområde:kommunikasjon, språk og tekst. Følelser. Jobbe med steg-for-steg. Bli kjent med hvordan vi reagerer og bearbeider våre følelser. Vite hvordan andre opplever ulikt. 5 1/2 Samefolkets dag 2/2 Samefolkets dag 3/2 Samefolkets dag 6 7 6/2 Samefolkets dag Feire samefolkets dag, biđus. 13/2 Følelser 7/2 Samefolkets dag 14/2 Følelser 8/2 Samefolkets dag Amund 6 år (Lars Ailu 2 år 9/2) 15/2 Følelser 9/2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 16/2 Følelser 10/2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 17/2 Følelser 8 Save Lilja 5 år 20/2 Følelser 21/2 Følelser 22/2 Følelser 23/2 Følelser (Petri Mathias 4 år 18/2) 24/2 Følelser 9 27/2 Følelser 28/2 Følelser 29/2 Følelser HMS - møte

17 Mars 2012 Kropp, bevegelse og helse. uken. Rypefangst. Fagområde: Etikk, religion og filosofi Påske. Barna lærer påsketradisjoner. Om hvorfor vi feirer påske og hvordan vi feirer påske nå. De lærer også om samenes påsketradisjoner som frierferd, friergaver, pynt og bryllup. HUSK: Levere Svarslipp på påskeferien /3 Følelser 2/3 Følelser 10 5/3 Følelser 6/3 Følelser 7/3 Følelser 8/3 Følelser 9/3 Følelser 11 12/3 Følelser Elle Sofie 3 år 13/3 Følelser 14/3 Følelser 15/3 Følelser 16/3 Følelser 12 19/3 Påske 20/3 Påske 21/3 Påske 22/3 Påske Emilia Mathea 2 år Svarslipp påskefri inn 23/3 Påske 13 Jonah 3 år 26/3 Påske 27/3 Påske 28/3 Påske 29/3 Påske Christiane 4 år 25/3 30/3 Påske HMS - møte Påske frokost

18 April 2012 Kroppen vår. Fagområde: kropp, bevegelse og helse Mat, helse og. Lage plakat av JA mat og NEI mat. Besøk til tannlegen. HUSK: Levere svarslipp på sommerferien /4 3/4 4/4 5/4 6/4 Barnehagen stenger Skjærtorsdag Barnehagen stengt Langfredag Barnehagen stengt Siri 5 år (Mai Linnea 4 år 9/4) 15 9/4 10/4 Mat,helse og 11/4 Mat,helse og 12/4 Mat,helse og 13/4 Mat,helse og 2. påskedag Barnehagen stengt, felles samlingstund 16 16/4 Mat,helse og 17/4 Mat,helse og 18/4 Mat,helse og 19/4 Mat,helse og 20/4 Mat,helse og Svarslipp sommerferien inn 17 23/4 Mat,helse og 24/4 Mat,helse og 25/4 Mat,helse og 26/4 Mat,helse og 27/4 Mat,helse og 18 30/4

19 Mai 2012 Samiske tradisjoner om våren. Fagområde: natur, miljø og teknikk Hvordan og hva samer gjør for å forberede seg til sommeren. Sette poteter. Vi markerer Norges nasjonaldag. 18 1/5 Barnehagen stengt 2/5 Tradisjons arbeid om våren 3/5 Tradisjons arbeid om våren 4/5 Tradisjons arbeid om våren 19 7/5 Grunnlovs dagen 8/5 Grunnlovs dagen 9/5 Grunnlovs dagen 10/5 Grunnlovs dagen 11/5 Grunnlovs dagen /5 Grunnlovs dagen 21/5 Tradisjon arbeid om våren 15/5 Grunnlovsdagen 22/5 Tradisjons arbeid om våren 16/5 Grunnlovsdagen 23/5 Tradisjon arbeid om våren 17/5 Barnehagen Stengt Grunnlovsdag/Kristi himmelfartsdag 24/5 Tradisjon arbeid om våren 18/5 Planleggings dag, barnehagen stengt (Stella 5 år 19/5) 25/5 Tradisjon arbeid om våren 22 28/5 HMS - møte 2.pinsedag. barnehagen stengt Johannes 6 år 29/5 Tradisjons arbeid om våren 30/5 31/5

20 Juni 2012 Fiske, sjøsamer, fjæra osv. båttur. Fagområde: Barna blir kjent med kystsame kulturen. Vi skal prøve å komme oss på tur til fjæra. Fra 30.juni er det sommerbarnehage. 1/6 22 (Johan Aleksander 2 år 3/6) 23 4/6 Mearra jna 5/6 Mearra jna 6/6 Mearra jna 7/6 Mearra jna 8/6 Mearra jna, felles samlingstund 24 11/6 Mearra jna 12/6 Mearra jna 13/6 Mearra jna 14/6 Mearra jna 15/6 Mearra jna, felles samlingstund 25 18/6 Mearra jna 19/6 Mearra jna 20/6 Mearra jna 21/6 Mearra jna 22/6 Mearra jna 26 25/6 Mearra jna 26/6 Mearra jna Avslutning for sommeren, felles grilling /6 Mearra jna 28/6 Mearra jna 29/6 Mearra jna Mia Adina 5 år Sommer barnehage starter, tom uke 31

21 Juli 2012 I forbindelse med sommerbarnehagen er det ikke lagt opp aktiviteter denne måneden. Vi vil vektlegge spontan aktivitet og turer ut i fra hva barna er opptatt av. Følg med på oppslagstavla, der vil det komme informasjon til dere foreldre. 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 27 Sommer Barnehage tom uke 31 Villum 3 år 28 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 Linnea Madeline 3 år 29 16/7 17/7 18/7 19/7 20/ /7 24/7 25/7 26/7 27/7

22 August 2012 Velkommen til nytt barnehageår. I August er det tilvenningstid i barnehagen. Vi legger vekt på å bruke god tid til å bli kjent med hverandre. Vi inviterer foreldre til en felles bli kjent ettermiddag (Informasjon kommer). 31 1/8 Tilvenning og bli kjent 2/8 Tilvenning og bli kjent 3/8 Tilvenning og bli kjent 32 6/8 Tilvenning og bli kjent 7/8 Tilvenning og bli kjent 8/8 Tilvenning og bli kjent 9/8 Tilvenning og bli kjent 10/8 Tilvenning og bli kjent 33 13/8 Tilvenning og bli kjent 14/8 Tilvenning og bli kjent 15/8 Tilvenning og bli kjent 16/8 Tilvenning og bli kjent 17/8 Tilvenning og bli kjent /8 27/8 21/8 Vegard 5 år Hannah 3 år 28/8 Leon 2 år 22/8 29/8 23/8 30/8 24/8 (Ida Elea 3 år 26/8) 31/8

23

Lihkolaš ja iešbirgejeaddji boahtteáigi / Lykkelig og selvstendig fremtid, med fokus på fellesskap, glede og humor

Lihkolaš ja iešbirgejeaddji boahtteáigi / Lykkelig og selvstendig fremtid, med fokus på fellesskap, glede og humor Årsplan 2009 Årsplanen er en skriftlig kontrakt mellom foreldre, personale og eier. Innholdet i årsplanen skal gi informasjon til de som er involvert i barnehagens daglige virke. Målet med årsplanen er

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

JAHKAPLÁNA 2014-16 GUOVSSAHAS MÁNÁIDGÁRDI

JAHKAPLÁNA 2014-16 GUOVSSAHAS MÁNÁIDGÁRDI JAHKAPLÁNA 2014-16 GUOVSSAHAS MÁNÁIDGÁRDI 1 Innhold Innledning 3 Styringsdokumenter 3 Presentasjon av barnehagen 3 Opptak 3 Barnehagens formål 4 Guovssahas mánáidgárdi s målsetning 4 Samisk språk, kultur

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

JAHKAPLÁNA GUOVSSAHAS MÁNÁIDGÁRDI

JAHKAPLÁNA GUOVSSAHAS MÁNÁIDGÁRDI JAHKAPLÁNA 2014-16 GUOVSSAHAS MÁNÁIDGÁRDI 1 Innhold Innledning 3 Styringsdokumenter 3 Presentasjon av barnehagen 3 Opptak 3 Barnehagens formål 4 Guovssahas mánáidgárdi s målsetning 4 Samisk språk, kultur

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer