ÅRSPLAN Guovssagas mánáidgárdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Guovssagas mánáidgárdi"

Transkript

1 ÅRSPLAN Guovssagas mánáidgárdi Tromsø kommune BARN FORELDRE ANSATTE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s Barnehagensformål s Mål for Guovssahas mánáidgárdi s Presentasjon av barnehagen s barnegruppen s personal s Opptak s Samisk språk, kultur og tradisjoner s Fagområder s Barns medvirkning s Sosial kompetanse s Lek s Målsetninger i hverdagssituasjoner og rutiner s Måltidene s Samlingsstund s På og avkledning s Ute s Skoleforberedende aktiviteter s Dokumentasjon s Evaluering s Planleggingsdager s Samarbeidsutvalg s Årskalender s.11

3 Lihkolaš ja iešbirgejeaddji boahtteáigi / Lykkelig og selvstendig fremtid, med fokus på fellesskap, glede og humor 1.0 Innledning: Ifølge Lov om Barnehager skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Årsplanen skal gi oversikt over den pedagogiske virksomheten i barnehagen med de aktiviteter, arbeidsmetoder og målsetninger vi velger å jobbe med gjennom året. Årsplanen skal være et bindeledd i forholdet mellom barnehagen og foreldre, og i samarbeidet mellom barnehagen og samarbeidsutvalget. Den skal også være et arbeidsdokument for personalet ved å sikre sammenheng og progresjon i arbeidet med barn. Årsplanen er bestemmende for hva som skal skje daglig, ukentlig og månedlig, men vi gir også plass til uforutsette og spontane aktiviteter. Årsplanen skal ikke være til hinder for å gjennomføre aktuelle begivenheter som dukker opp i løpet av året. Vårt arbeid vil også bli evaluert ettersom året gå da kan det hende at det vil være formålstjenelig at vi endrer på planene og håper foreldre har forståelse for dette. Dersom planene endres, vil selvsagt foreldrene få beskjed om dette. 2.0 Barnehagens formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barna behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1). 3.0 Guovssahas mánáidgárdi har som mål å: Ivareta og videreutvikle samisk språk og gi barna trygghet i forhold til språket. Ta vare på samiske verdier og styrke barnas identitet og tilhørighet til de ulike samiske miljø, samfunn og levemåter, samt forsøke å forene dette med det samiske miljøet i byen. Utvikle respekt og toleranse for andres språk og kultur tilhørighet. 4.0 Presentasjon av barnehagen: Barnehagen ble stiftet av Romssa Sami searvi foreldreutvalg i I 1988 overtok Tromsø kommune driften av barnehagen, etter det har barnehagen vært i

4 kommunes eie. Barnehagen flyttet inn i nye lokaler ved Prestvannet 5.februar Barnegruppen: Barnegruppen i år er på 32 barn i alderen 1 år til 6 år. Vi har en 0 3 års base, Mánnu og en 3 6 års base, Násti. Vi planlegger å legge om basene til to 1-6 års baser. Dette ønsker vi å gjennomføre for å bedre organiseringen av daglige aktiviteter, barnas alder og antallet barn. Vi ønsker også bedre samarbeidet på tvers av basene. Vi kommer til å bruke god tid utover høsten til omleggingen slik at dette skal være trygt og godt for barna å komme til barnehagen. 4.1 Personal: Tromsø kommune har omorganisert barnehagesektoren. Det er nå seks enhetsledere for alle kommunens barnehager. Guovssahas mánáidgárdi tilhører, sammen med 7 andre barnehager, Tromsøya vest barnehager. Enhetsleder: Fagleder: Pedagogisk leder Násti: Pedagogisk leder Mánnu: Førskolelærer: Hilde Dahl Djupnes. Wenche A. Nergård Inger Ellen Marja Eira. Petr Lukin Berit Margrete Eira. Assistenter: Marit Ellen Oskal Berit Kirsti Gaino. Kirsten Ragnhild Gaup. Engasjement: Kain Isaac Eira Ann Cecilie Hætta Kjøkkenassistent: Berit karin Utsi 5.0 Opptak: Opptak av barn skjer kontinuerlig. Hovedopptaket er 15. mars. Kommunen har kriterier for tildeling av plassene. I tillegg har vår barnehage ekstra kriterier knyttet til språket: Barn med samisk som aktivt språk.

5 Barn uten aktivt språk skal ha samisk som hjemmespråk. Dette forståes slik at den ene eller begge foreldre snakker samisk til barnet. Barnehagen kan, etter særskilt avtale med foreldre, ta opp barn som ikke har samisk som hjemmespråk. Avtalen skal inneholde et opplegg der foreldrene i samarbeid med barnehagen forsøker å lære barnet samisk. En slik avtale gjelder som prøveordning inntil barnet får aktivt språk og vurderes underveis. 6.0 Samisk språk, kultur og tradisjoner: Barnehagen ligger midt i et norskspråklig miljø, og fungerer som det eneste samiskspråklige miljøet for mange av barna. Vi vil derfor legge vekt på det samiske språket i barnehagen. Barnehagen vil aktivt og bevisst jobbe med språket gjennom hele barnehageåret og fokusere på språket i hverdagslivet og i aktiviteter som vi har i løpet av barnehageåret. Personal som er bevisst sin rolle som språk- og kulturformidler. Viktig at personalet hjelper barna til å bruke samisk i hverdagssituasjoner og i lek. Samarbeid mellom barnehagen og foreldrene angående språk. Vi vil ha fokus på samisk kultur og tradisjoner. Vi vil ta utgangspunkt i årstidene og knytter samisk tradisjoner og kultur til temaer som vi har hver måned. Språk og kulturformidling henger uløseling sammen, og aktivt bruk av språket og læring av nye ord vil være en viktig del av dette arbeidet. Duodji. Vi ønsker at duodje skal være en naturlig del av barnas aktivitet i barnehagen. Kjennskap til og ferdigheter om bruk av ulike materialer (horn, never, sisti, ull osv.). Bli kjent med ulike teknikker. Samle barna om en felles aktivitet. Utvikle finmotorikk og kreativitet. Styrke og bearbeide hendelser i forhold til temaarbeidet. Det er ikke produktet som vil være viktig i denne sammenhengen, men skaperglede. Samisk mat. Barna skal være med på hele prosessen. Både når det gjelder slakting av rein, røyking av kjøtt, salte kjøttet. Høsting av bær, rensing, lage saft og syltetøy. Å sløye fisk, salte og tørke. Samtidig ønsker vi også å formidle glede og aktivitet i måltidene i barnehagen. Vi ønsker å at barna skal ta del i forberedelsene til måltidene og tilberedelse av mat. Naturen. Benytte oss av naturen som vi har rett utenfor barnehagen - Lage bål, bruke kniv, positive opplevelser i naturen og bruk av den, reinkjøring osv. Eventyr og sagn muntlig fortellinger. Joik/sang/musikk Bruk av de samiske bygningene.

6 7.0 Fagområder: Barnehagen jobber aktivt i forhold til de 7 fagområdene. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Årskalenderen viser til hvilket fagområde vi jobber med i de forskjellige periodene. I løpet av barnehageåret skal vi ha vært igjennom alle fagområdene. Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. 8.0 Barns medvirkning: At barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke sin hverdag er viktig og har også blitt lovfestet i barnehageloven. Medvirkning betyr ikke at barn skal bestemme alt. Vi skal utvikle prosjekter og planlegge temaer ut ifra barnas utforskertrang. Da med utgangspunkt i ting som barna er opptatt av eller at vi som voksne vekker en impuls i forhold til temaer vi velger. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og virdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet: Kontinuerlig jobbes det med at barn skal ha mulighet til å få uttykke sine ønsker og meninger i hverdagen. Så langt det er mulig gjør vi det vi kan for å legge til rette dagen. 9.0 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barna egen kulturskaping og bidra til at barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Å utvikle et barns sosiale kompetanse vil i praksis si å lære det sosiale ferdigheter. Hovedmålet med sosialkompetanse vil være å forebygge adferdsvansker, mobbing og konflikter. Det gjør man positivt ved å påvirke barn i forhold til:

7 Empati: forstå hva en selv og andre føler, sette seg i andres sted og ha medfølelse med andre. Mestring av sinne: gjengjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og anvedne teknikker for å roe seg ned. Det er ikke et mål at barna skal undertrykke sinne, men i noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre frustrasjon. Problemløsning: å stoppe opp, tenke seg om og velge en løsning etter først å ha konkretisert problemet og diskutert hvilke løsninger som finnes Lek: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livs utfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge omgivelser. Leken er viktig for oppbygning av sosial kompetanse. Barnet lærer regler og normer for hvordan de skal fungere sammen med andre. Leken endrer karakter etter alder og utviklingstrinn. De voksne skal ikke være lekekamerater for barna, men heller tilrettelegge for leken og prøve å integrere alle barna i leken. Når deltar de voksne i leken: Når nye barn skal tilvennes barnehagen. Hvis vi ser at noen av barna ikke bli tatt med i leken. Når vi vil inspirere og hjelpe barna med å utvikle leken. I samlingsstundene. Når vi vil påvirke barna til å leke på samisk. Tilrettelegge leken for de minste barna Målsetninger i hverdagssituasjoner og rutiner: 11.1 Måltidene: Få mulighet til å bli selvstendig og prøve å greie seg mest mulig selv. Hjelpe hverandre Være en hyggelig fellesstund Samlingsstund: Barna får utfordringer i forhold til sitt eget utviklingsnivå.

8 Lytte, ta ordet, meningsytring, m.m. Bli kjent med benevnelser som tall, bokstaver, farger m.m På og avkledning: 11.4 Ute: Bli så selvstendig og selvhjulpen som mulig. Voksne oppmuntrer og roser og hjelper til der det trengs. Lære ord og begreper om kropp og klær. Mest mulig fri lek. Barna skal utvikle kreativitet, ha det morsomt og utvikle seg fysisk og sosialt. Regel - lek: lære å følge spilleregler. Ansatte skal være gode forbilder, slik at barna finner på nye lekemåter og føler at det er trivelig og godt å være ute. Vi skal være ute i frisk luft, uansett vær og vind Skoleforberedende aktiviteter: Da barna i barnehagen som oftest begynner på Prestvannet skole vil det være en naturlig samarbeidspartner, samt Gimle barnehage og de samiskspråklige førskolebarna der. Hvis det er barn som skal begynne på andre skoler, ønsker vi å få til samarbeid med disse. Skoleklubben er forberedende til skolestart. Dette innebærer at de har egne turer og opplegg. Skolen og barnehagen besøker hverandre, bli kjent osv. Barna lager sin egen arbeidsperm. Førmatematikk: trene på tall, form og antall o.l Språkligbevissthet: Lek med språket. rim og regler, bokstaver/lyd, spille spill og høytlesing. Øve på selvstendighet, lære seg blyantgrepet, vent på tur, ta imot beskjeder og gjennomføre dem o.l 13.0 Dokumentasjon: Pedagogisk dokumentasjon er å se og ta vare på læringsprosesser i barnehagen. Dokumentasjon kan bidra til å utvikle voksnes forståelse av barns læring og barnehagens betydning som arena for omsorg, lek og læring.

9 Gjennom dokumentasjon synliggjør vi barnas prosjekter, temaarbeider og hverdag. Du finner vår dokumentasjon i gangen og inne på basene. Personalet i barnehagen ønsker å dokumentere og synliggjøre arbeidet bl.a. ved å: Ta bilder av barna i ulike aktiviteter. Lage plakater av bildene og skrive hva vi har gjort. Bildene gjøres også tilgjengelig for foreldrene. Bildedokumentasjon blir også sendt til foreldre / foresatte pr. e mail. Henge opp bilder / plakater i basene hvor alle får sett hva barna har gjort. Lage permer/mapper til hvert barn, hvor vi samler opp ting de har laget, bilder, korte skriv om hva de har gjort, evalueringer osv Evaluering: Evaluering er en viktig del av års planlegging. I tillegg til personalets evaluering er det også nødvendig at foreldrene deltar. Vurderinga skal måle om vi har nådd de målsetninger som vi hadde foreslått, om vi skal endre årsplanen eller bruke andre arbeidsmetoder. Det enkelte barns utvikling. Hvordan barnegruppen fungerer. Forholdet mellom voksne og barn. Personalsamarbeid. Foreldresamarbeid. Hvordan barnehagen fungerer internt og utad. Det daglige arbeidet og rutiner. Foreldrene har mulighet til å evaluere både hverdagsaktiviteter og aktivitetsplan. Evalueringa gjennomføres gjennom spørreskjema, foreldresamtaler og foreldremøter. Resultatet av vurderingen skal legges til grunn for arbeidet med neste årsplan Planleggingsdager: 12. september, 11. november,9. og 10. februar og 18.mai. Barnehagen vil være stengt når vi har planleggingsdager Samarbeidsutvalget : I henhold til Lov om barnehager skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Utvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I tillegg skal en representant fra kommunen sitte i utvalget. Utvalget skal

10 først og fremst være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom barnehagen og foreldrene. For dette barnehageåret er disse valgt inn: Barnehagens representant: Marja Eira og Risten Gaup. Foreldrenes representant: Synnøve Lode og Elisabeth Einarsbøl. Kommunens representant: Enhetsleder / Fagansvarlig.

11 SEPTEMPER 2011 Høst og sjøsamiske tradisjoner. Fagområde: natur, miljø og teknikk, nærmiljø og samfunn. Barna er med på aktiviteter knyttet til temaet høst. Slik som å plukke bær og sanke kvister og de har jobbet med sennagress forrige måned. Vi legger vekt på at barna skal få oppleve endringene som skjer i naturen når det nærmer seg vinter. Vi har også fokus på sjøsamiske tradisjoner. Barna får også bli kjent med sauen. Tur til Lakselvbukt, hvor barna kanskje får være med på klipping av sau og samle inn sau for vinteren, og høste nn poteter. 1/9 2/9 35 Høst Høst 36 5/9 Høst 6/9 Høst 7/9 Høst 8/9 Høst 9/9 Høst 37 fisk 12/9 13/9 Høst 14/9 Høst 15/9 Høst 16/9 Høst 38 Planleggings - dag, barnehagen stengt 19/9 Sau 20/9 Sau 21/9 Sau 22/9 Sau (Ina Charlotte 3 år 17/9) 23/9 Sau 39 fisk 26/9 Sau 27/9 Sau Lea Marie 2 år 28/9 Sau 29/9 Sau 30/9 Sau fisk HMS - møte

12 Oktober 2011 Reinslakting. Barna får være med på prosessen hvor vi får kjøttet, - fra reingjerdet til fryseboksen og middag. Vi parterer, salter og røyker kjøttet, og spikrer reinskinnet til tørk på veggen. Hvis mulig drar vi til reingjerdet 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 40 Sau Sau Sau Sau Sau 41 10/10 Rein 11/10 Rein 12/10 Rein 13/10 Rein 14/10 Rein 42 17/10 Rein 18/10 Rein 19/10 Rein 20/10 Rein 21/10 Rein 43 24/10 Rein 25/10 Rein Ida Emilie 3 år 26/10 Rein 27/10 Rein 28/10 Rein HMS - møte 44 31/10 Duodji

13 Samisk håndarbeid (duodji). Fagområde: kunst, kultur og kreativitet. November 2011 Vi gjør håndarbeid med forskjellig type materiale som reinhorn, skinn (sisti), saueull. Vi lager stjernehimmel av tre, garn, spiker osv. HUSK: lever svarslipp for juleferie 1/11 2/11 3/11 4/11 44 Duodji Duodji Duodji Duodji 45 7/11 Duodji 8/11 Duodji 9/11 Duodji 10/11 Duodji 11/ /11 Duodji 15/11 Duodji 16/11 Duodji 17/11 Duodji Planleggings dag, barnehagen stengt 18/11 Duodji 47 21/11 Duodji 22/11 Duodji 23/11 Duodji 24/11 Duodji ( Mina 5 år 19/11) 25/11 Duodji 48 HMS - møte 28/11 Advent og jul 29/11 Advent og jul 30/11 Advent og jul

14 Desember 2011 Advent og jul. Fagområde:etikk, religion og filosofi Vi baker, adventslys, åpner adventskalender og synger julesanger. Vi ønsker å bruke dagene til koselige og lystbetonte aktiviteter. Julegudstjeneste i Elverhøy kirke (nærmere info kommer). 48 1/12 Advent og jul 2/12 Advent og jul /12 Advent og jul 12/12 Advent og jul 6/12 Advent og jul, felles samlingstund 13/12 Santa Lucia Julefest /12 Advent og jul 14/12 Advent og jul 8/12 Advent og jul 15/12 Advent og jul 9/12 Advent og jul 16/12 Advent og jul 51 19/12 Advent og jul (grøt) Mathias 5 år 20/12 Advent og jul 21/12 Advent og jul 22/12 Advent og jul 23/12 Advent og jul 52 26/12 Barnehagen stengt 2. juledag 27/12 Vanlig åpningstid 28/12 Vanlig åpningstid 29/12 Vanlig åpningstid 30/12 Vanlig åpningstid (Malin Sofie 3 år 1/1-11)

15 JANUAR 2012 Kroppen vår. Fagområdene: Kropp, bevegelser og helse. Jobbe med med kroppsbenevnelser. Hvordan kan vi bruker kroppen. Sola kommer tilbake 1 2/1 Kroppen min 3/1 Kroppen min 4/1 Kroppen min 5/1 kroppen min 6/1 kroppen min Eli Maret 4 år 2 9/1 Kroppen min 10/1 Kroppen min Daniell 2 år 11/1 Kroppen min 12/1 Kroppen min 13/1 Kroppen min 3 16/1 Sol 17/1 Sol 18/1 Sol 19/1 Sol 20/1 Sol Solfest /1 Kroppen min 30/1 Samefolkets dag 24/1 Kroppen min 31/1 Samefolkets dag 25/1 Kroppen min 26/1 Kroppen min 27/1 Kroppen min Emilie 2 år HMS - møte

16 Februar 2012 Samefolketsdag. Fagområde: nærmiljø og samfunn. Vi feirer samefolkets dag. Fagområde:kommunikasjon, språk og tekst. Følelser. Jobbe med steg-for-steg. Bli kjent med hvordan vi reagerer og bearbeider våre følelser. Vite hvordan andre opplever ulikt. 5 1/2 Samefolkets dag 2/2 Samefolkets dag 3/2 Samefolkets dag 6 7 6/2 Samefolkets dag Feire samefolkets dag, biđus. 13/2 Følelser 7/2 Samefolkets dag 14/2 Følelser 8/2 Samefolkets dag Amund 6 år (Lars Ailu 2 år 9/2) 15/2 Følelser 9/2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 16/2 Følelser 10/2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 17/2 Følelser 8 Save Lilja 5 år 20/2 Følelser 21/2 Følelser 22/2 Følelser 23/2 Følelser (Petri Mathias 4 år 18/2) 24/2 Følelser 9 27/2 Følelser 28/2 Følelser 29/2 Følelser HMS - møte

17 Mars 2012 Kropp, bevegelse og helse. uken. Rypefangst. Fagområde: Etikk, religion og filosofi Påske. Barna lærer påsketradisjoner. Om hvorfor vi feirer påske og hvordan vi feirer påske nå. De lærer også om samenes påsketradisjoner som frierferd, friergaver, pynt og bryllup. HUSK: Levere Svarslipp på påskeferien /3 Følelser 2/3 Følelser 10 5/3 Følelser 6/3 Følelser 7/3 Følelser 8/3 Følelser 9/3 Følelser 11 12/3 Følelser Elle Sofie 3 år 13/3 Følelser 14/3 Følelser 15/3 Følelser 16/3 Følelser 12 19/3 Påske 20/3 Påske 21/3 Påske 22/3 Påske Emilia Mathea 2 år Svarslipp påskefri inn 23/3 Påske 13 Jonah 3 år 26/3 Påske 27/3 Påske 28/3 Påske 29/3 Påske Christiane 4 år 25/3 30/3 Påske HMS - møte Påske frokost

18 April 2012 Kroppen vår. Fagområde: kropp, bevegelse og helse Mat, helse og. Lage plakat av JA mat og NEI mat. Besøk til tannlegen. HUSK: Levere svarslipp på sommerferien /4 3/4 4/4 5/4 6/4 Barnehagen stenger Skjærtorsdag Barnehagen stengt Langfredag Barnehagen stengt Siri 5 år (Mai Linnea 4 år 9/4) 15 9/4 10/4 Mat,helse og 11/4 Mat,helse og 12/4 Mat,helse og 13/4 Mat,helse og 2. påskedag Barnehagen stengt, felles samlingstund 16 16/4 Mat,helse og 17/4 Mat,helse og 18/4 Mat,helse og 19/4 Mat,helse og 20/4 Mat,helse og Svarslipp sommerferien inn 17 23/4 Mat,helse og 24/4 Mat,helse og 25/4 Mat,helse og 26/4 Mat,helse og 27/4 Mat,helse og 18 30/4

19 Mai 2012 Samiske tradisjoner om våren. Fagområde: natur, miljø og teknikk Hvordan og hva samer gjør for å forberede seg til sommeren. Sette poteter. Vi markerer Norges nasjonaldag. 18 1/5 Barnehagen stengt 2/5 Tradisjons arbeid om våren 3/5 Tradisjons arbeid om våren 4/5 Tradisjons arbeid om våren 19 7/5 Grunnlovs dagen 8/5 Grunnlovs dagen 9/5 Grunnlovs dagen 10/5 Grunnlovs dagen 11/5 Grunnlovs dagen /5 Grunnlovs dagen 21/5 Tradisjon arbeid om våren 15/5 Grunnlovsdagen 22/5 Tradisjons arbeid om våren 16/5 Grunnlovsdagen 23/5 Tradisjon arbeid om våren 17/5 Barnehagen Stengt Grunnlovsdag/Kristi himmelfartsdag 24/5 Tradisjon arbeid om våren 18/5 Planleggings dag, barnehagen stengt (Stella 5 år 19/5) 25/5 Tradisjon arbeid om våren 22 28/5 HMS - møte 2.pinsedag. barnehagen stengt Johannes 6 år 29/5 Tradisjons arbeid om våren 30/5 31/5

20 Juni 2012 Fiske, sjøsamer, fjæra osv. båttur. Fagområde: Barna blir kjent med kystsame kulturen. Vi skal prøve å komme oss på tur til fjæra. Fra 30.juni er det sommerbarnehage. 1/6 22 (Johan Aleksander 2 år 3/6) 23 4/6 Mearra jna 5/6 Mearra jna 6/6 Mearra jna 7/6 Mearra jna 8/6 Mearra jna, felles samlingstund 24 11/6 Mearra jna 12/6 Mearra jna 13/6 Mearra jna 14/6 Mearra jna 15/6 Mearra jna, felles samlingstund 25 18/6 Mearra jna 19/6 Mearra jna 20/6 Mearra jna 21/6 Mearra jna 22/6 Mearra jna 26 25/6 Mearra jna 26/6 Mearra jna Avslutning for sommeren, felles grilling /6 Mearra jna 28/6 Mearra jna 29/6 Mearra jna Mia Adina 5 år Sommer barnehage starter, tom uke 31

21 Juli 2012 I forbindelse med sommerbarnehagen er det ikke lagt opp aktiviteter denne måneden. Vi vil vektlegge spontan aktivitet og turer ut i fra hva barna er opptatt av. Følg med på oppslagstavla, der vil det komme informasjon til dere foreldre. 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 27 Sommer Barnehage tom uke 31 Villum 3 år 28 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 Linnea Madeline 3 år 29 16/7 17/7 18/7 19/7 20/ /7 24/7 25/7 26/7 27/7

22 August 2012 Velkommen til nytt barnehageår. I August er det tilvenningstid i barnehagen. Vi legger vekt på å bruke god tid til å bli kjent med hverandre. Vi inviterer foreldre til en felles bli kjent ettermiddag (Informasjon kommer). 31 1/8 Tilvenning og bli kjent 2/8 Tilvenning og bli kjent 3/8 Tilvenning og bli kjent 32 6/8 Tilvenning og bli kjent 7/8 Tilvenning og bli kjent 8/8 Tilvenning og bli kjent 9/8 Tilvenning og bli kjent 10/8 Tilvenning og bli kjent 33 13/8 Tilvenning og bli kjent 14/8 Tilvenning og bli kjent 15/8 Tilvenning og bli kjent 16/8 Tilvenning og bli kjent 17/8 Tilvenning og bli kjent /8 27/8 21/8 Vegard 5 år Hannah 3 år 28/8 Leon 2 år 22/8 29/8 23/8 30/8 24/8 (Ida Elea 3 år 26/8) 31/8

23

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10.

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer